Fil. lic. Karin Lundqvist, Eslöv, tilldelas 48 000 kronor för att studera

Transcription

Fil. lic. Karin Lundqvist, Eslöv, tilldelas 48 000 kronor för att studera
!
Anders Althins Stiftelse
Pressmeddelande 2014-05-19
!
!
!
Lundaarkeologer får 100 000 kronor från Anders Althins Stiftelse
!
!Fil.lic. Karin Lundqvist, Eslöv, tilldelas 48 000 kronor för ”Studium av glas- och
bärnstenspärlor funna i gravar från äldre järnåldern i Skåne” och fil.dr Charlotte
Fabech och professor Ulf Näsman, Svalöv, tilldelas 52 000 kronor för
”Naturvetenskapliga metallanalyser av stämpelteknik och legeringar av Sösdalafynden,
som består av delar till ryttarutrustningar från folkvandringstid (400–500-talen e.Kr.)”.
!
Karin Lundqvists undersökning tar sin utgångspunkt i de fynd som gjorts vid
arkeologiska undersökningar inför byggandet av ESS anläggningen utanför Lund.
Syftet med projektet ”Pärlor i gravar från äldre järnåldern i Skåne” är att detaljstudera
pärlorna för att diskutera deras proveniens och deras kronologiska och rumsliga mönster.
Pärlmaterialet sätts i relation till andra gravgåvor för att diskutera var och hur pärlorna
framställts och hur de har burits i olika delar av Skandinavien. Studien kommer att
publiceras i artikelform och som en digital databas tillgänglig för alla intresserade.
!
Syftet med Charlotte Fabech och Ulf Näsmans undersökning är att genom metallanalyser
slutligen klargöra föremålens och deponeringarnas sociala miljö och ursprung.
Sösdalaföremålen utgör ett av de klassiska och mest betydande fynden från Norden.
Fynden har gett sitt namn åt en speciell konststil från folkvandringstid. Trots detta har
föremålen aldrig blivit fullständigt publicerade. Sösdalafynden är helt centrala för
förståelsen av främmande kulturers inverkan på samhällsutvecklingen i Norden under
järnålder. I detta sammanhang kommer de nya metallurgiska analyserna att få en
avgörande betydelse.
!För ytterligare information, vänligen kontakta professor Kristina Jennbert, Lunds
Universitet, tfn 046-222 94 75 eller docent Lars Ersgård, Riksantikvarieämbetet, tfn
010-480 80 04.
Stipendiet kommer att delas ut av Anders Althin fredagen den 10 oktober 2014, kl 13.00
på Lunds universitets historiska museum, Krafts torg 1, Lund. Stipendiaterna kommer
därefter att hålla sina föreläsningar. Allmänheten är välkommen.
!
!
Anders Althins Stiftelse bildades 1987 och har som huvudsakligt ändamål att till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning utdela stipendier till en eller flera förhistoriker eller
medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjande av den arkeologiska forskningen,
företrädesvis forskning i de gamla skånska landskapen.
Anders Althins Stiftelse
Strandgatan 8, 372 30 Ronneby
Tel: 0457-127 35 / Fax: 0457-120 35
www.althinsstiftelse.se / Email: [email protected]

Similar documents