Kurser - Sociala Nycklar AB

Transcription

Kurser - Sociala Nycklar AB
Kurser
Kursprogram
Sociala Nycklar AB
Höstterminen
2011
ART-instruktörsutbildning
Aggression Replacement Training
Användningen av Aggression Replacement Training är mycket utbredd inom olika barn- och
ungdomsverksamheter i Sverige. Eftersom metoden är lätt att använda så har den spritt sig snabbt på
gräsrotsnivå. I ART arbetar man med tre strategier för att lära elever att hantera sociala situationer.
Den sociala färdighetsträningen, känslokontrollträningen och moralträningen samverkar för att ge
eleven kognitiva (hur vi tolkar det som sker runt omkring oss), känslomässiga och beteendemässiga
strategier för att fungera bättre i grupp. Strategierna bidrar också till att öka elevens empatiska och
moraliska förmåga att kunna sätta sig in i andras perspektiv.
Metoden används i dag av lärare, elevassistenter, behandlingspersonal, psykologer, och socionomer
inom psykiatrin, skolor, fritidsverksamheter och behandlingshem. ART-instruktörsutbildningen ger
deltagaren möjligheten att efter examen kunna hålla egna grupper, arbeta enskilt eller i familjer med
arbetsmetoden ART. Inför kursstarten skall deltagaren ha läst ”Från aggressivitet till harmoni – en
introduktion till ART”, Helena Hammerström.
Deltagarna kommer under utbildningen själva förbereda, rollspela, modellera och genomföra ARTlektioner. I examinationen ingår praktisk examination i grupp, teoriprov och inlämning av utvärdering
av en ART-kurs på sammanlagt tolv lektioner. Efter de första sex kursdagarna återvänder
kursdeltagaren till sin arbetsplats för att praktisera som ART-instruktör i egna grupper vid minst tolv
tillfällen. Utbildarna finns under denna period tillgängliga för handledning genom telefon och e-post.
Vid nästa utbildningsdag, ett halvår senare, redovisas de dokumenterade erfarenheterna.
Utbildningsmoment:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Introduktion av ART, dess metod och teori
Social färdighetsträning - Introduktion & tillämpning
Motivation och motstånd i gruppen
Känslokontrollträning – Introduktion, rollspel och
lektionsupplägg.
Teori kring moral och etik
Moralträning - Introduktion & tillämpning
Att planera en kurs, praktisk tillämpning och
rekommendationer
Att arbeta med föräldrar, nätverk, enskilt och familjer med ART
Värdefulla verktyg i arbetet med enskilda och familjer.
Pris:
Plats:
I utbildningen ingår:
10 500:- ex moms
Vid T-centralen, Stockholm.
•
•
•
•
•
Utbildning, ht 2011, Stockholm
Föreläsare: Jessica Lund
Datum:
27-29 sept samt 18-20 okt 2011.
•
S o c i a l a
N y c k l a r
A B
|
V i t k å l s g a t a n
1 0 9
|
7 5 4
4 9
U p p s a l a
7 dagar
ART-manual
”En DVD om ART”, 14 lektioner.
CD-skiva med 300-sidigt material.
Lunch, fika och frukt.
Kurslitteratur och kursmaterial
| w w w . a l l t o m a r t . s e
2011
Att använda samtalskort, känslokort och pedagogiska spel för att träna
kommunikation, empati och social kompetens - Kostnadsfri workshop
Genom att arbeta med bilder, kort och spel underlätta dialogen med barn, ungdomar och vuxna.
Genom samtalskort kan kommunikation och förändringsprocesser uppmuntras. Förmågan att
namnge, skilja på olika känslor och skapa kontakt med olika känslor kan tränas upp. Det i sin tur ökar
förmågan att kunna förstå och styra det egna beteendet. Att i
samtal arbeta med bilder, kort och spel lämpar sig när du vill
Utbildningsinformation:
jobba med att:
Plats:
Uppsala, Företagshuset
Kristallen, Axel Johanssons
• Språkutveckling
gata 4-6
• Självkännedom
Datum:
13
sept, halvdag
• Medvetenhet om de egna och andras känslor (empati)
Föreläsare: Helena Hammerström
• Känslokontroll istället för att styras av känslorna
Jessica Lund
• Självmotivation dvs. hitta sina egna resurser för att
Kostnad:
Kostnadsfri
uppnå mål och prestationer.
Förkunskap: Ingen förkunskap krävs
• Finna de egna styrkorna
• Relationsskapande, teambuildning, samspel och
OBS! Begränsat antal platser.
samarbete (utveckla social kompetens)
• Förståelse för kopplingen mellan tanke-känsla-handling
Möjlighet finns under halvdagen att ta del av Sociala Nycklars utbud av samtalskort, känslokort och
sociala pedagogiska spel, utbudet finns till försäljning. Läs mer om utbudet på www.socialanycklar.se.
Kriminalitet och ART
Hur kan man inom ART arbeta med att påverka och förändra kriminella beteenden? Kriminalvården
beslutade vid årsskiftet att ta ART ur bruk. Att implementera ett ART-program kräver stor kunskap i
sig och implementeringen samt programupplägget är avgörande
för om ART ger effekt. Inom KBT:n finns mycket tydliga strategier
Utbildningsinformation:
som är förenliga med ART, för att förändra kriminella tankefällor
Plats:
Uppsala, Företagshuset
och beteenden. Under denna fördjupningsdag får du
Kristallen, Axel Johanssons
grundläggande teorier om kriminalitet, bakgrund, uppkomst och
gata 4-6
hur en kriminell person fungerar. Dessutom beskriver Jessica
Datum:
22 september 2011
Föreläsare: Jessica Lund
Lund vilka strategier som är verksamma för att arbeta med
Kostnad:
1500:- ex moms
kriminalitet genom KBT och ART som bas. Praktiska övningar
Förkunskap:
ART-instruktör
genomförs utifrån programupplägg med följande verksamma
block: motivation, social problemlösning, kognitiv
OBS! Begränsat antal platser.
omstrukturering, återfallsprevention och multisystemiskt arbete.
Utbildare
Helena Hammerström är utbildad socionom och ART-instruktör. 2006 skrev hon boken ”Från aggressivitet till harmoni –
en introduktion till ART”. Hon har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, som sjukhuskurator, skolkurator och på
behandlingshem (föreståndare, utredningssocionom, behandlingsassistent). Sedan 2002 har hon arbetat med
utbildningar och öppenvårdsbehandling i ART. Hon har även utvecklat ”en DVD om ART”, samtalskorten ”Isbrytaren” för
vuxna, ungdomar och barn och ART-manualer. Utbildad inom ART av Dr Sara Salmon USA, Ilskekontrollträningens
grundare Dr Ewa Feindler USA, Kim Parker och Robert Calamé i Familje-ART (Canada).
Jessica Lund har examen inom Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering samt läst kurser i bl.a. pedagogik och
kriminologi. Jessica har arbetserfarenheter inom omsorgen för utvecklingsstörda, socialpsykiatrin och socialtjänst
(kurator, fältassistent och ungdomssekreterare). Jessica har arbetat 10 år inom Eskilstuna på Resursenheten för ungdom
och unga vuxna, programgruppen. Jessica har handlett ungdomar och deras familjer, där bl a ART, påverkansprogram
och återfallsprevention var en viktig del i arbetet i att påverka kriminalitet, våldsproblematik och missburk. Jessica
arbetar med föreläsningar och behandling i ART för Sociala Nycklar AB tillsammans med Helena Hammerström på heltid.
Jessica har även varit med och utvecklat ”en DVD om ART”.
S o c i a l a
N y c k l a r
A B
|
V i t k å l s g a t a n
1 0 9
|
7 5 4
4 9
U p p s a l a
| w w w . a l l t o m a r t . s e
2011
Utbildningsinformation
Anmälan:
Kan göras via [email protected] eller på bifogad talong per post.
Anmälningar tas emot tills kurserna är fullbokade.
Bekräftelse:
Skickas ut i samband med anmälan.
Upplysningar: Helena Hammerström, [email protected], tel 0708-47 44 57
Kursanmälan 2011
Faktureringsadress:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
□ ART-instruktörsutbildning ht 2011, antal____
□ ART och kriminalitet, antal_____
□ Kostnadsfri workshop, antal______
Kursdeltagare:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
E-post:______________________________________
Telefon:_____________________________________
Adress arbetsplats:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Skickas till:
Sociala Nycklar AB
Vitkålsgatan 109
754 49 Uppsala
Vill ni ha:
• ART-instruktörsutbildning • Fördjupningsdagar i ART (se info på www.alltomart.se)
• Introduktionsdagar i ART • Handledning i ART • Boostdag i ART •
Vi kommer till er och håller i utbildningen!
Hör av er till Helena Hammerström
0708-47 44 57 eller [email protected].
S o c i a l a
N y c k l a r
A B
|
V i t k å l s g a t a n
1 0 9
|
7 5 4
4 9
U p p s a l a
| w w w . a l l t o m a r t . s e
2011