רכסים קדומים קבורת – נחל חוצה רכס

Transcription

רכסים קדומים קבורת – נחל חוצה רכס
‫סים קדומים‬
‫רכס–‪-‬ק‪.1‬בורת‬
‫קבורתרכרכסים קדומים‬
‫נחל‬
‫חוצהכס‬
‫ר‬
‫נחל חוצה‬
‫ים טתיס‬
‫סלעי‬
‫משקע‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ס‬
‫י‬
‫ם‬
‫ק‬
‫דומים‬
‫גידוע ראשי‬
‫הסורית‘)‪,‬לאחר‬
‫ולאחר גידוע‬
‫לאחר יצירת קמטי הנגב (כחלק מהיווצרות ‘הקשתהסורית')‪ ,‬ו‬
‫משקעשת‬
‫סלעירות 'הק‬
‫הנגב‪ .‬הצפוני‪.‬‬
‫מרחבי‬
‫את‬
‫כיסו‬
‫שכבות‬
‫מהיווצ‬
‫הצפוני‬
‫ראשי הרכסים הקדומים‪ ,‬לק‬
‫ב‬
‫הנגב (כח‬
‫מרחבי הנג‬
‫נ‬
‫חל חוצה‬
‫– גידוע ו‬
‫התחתרו‬
‫רכ‪.2‬סגידוע והתחתרות‬
‫גידוע נרחב והרבדה נרחבת של משקעים יבשתיים יוצרים נוף מתון של חלים גד‬
‫תון של נ‬
‫ם נוף מ‬
‫נחלים גדולים‪.‬‬
‫יים יוצרי‬
‫שת‬
‫תחתרות‬
‫ה‬
‫ך‬
‫ס‪ –.3‬המ‬
‫המשךשהתחתרות‬
‫ה רכ‬
‫נחל חוצ‬
‫התחתרות נחלים מקבעת את אפיקיהם בנתיב חוצה רכסים עוד לפני שאלו נח‬
‫עוד לפני‬
‫ה רכסים‬
‫שאלו נחשפים‪.‬‬
‫תיב חוצ‬
‫בנ‬
‫ס – כיום‬
‫חוצה רכ‬
‫נחל‪ .4‬נחל חוצה רכס ‪ -‬כיום‬
‫תוואי הנחל נשמר גם לאחר חשיפת הרכסים‪.‬‬
‫כלר‪ ,‬כל‬
‫נחל תוך כדי‬
‫נחל חוצה רכס יכול גם להיווצר מהתחתרות‬
‫קמר‪,‬קמ‬
‫התפתחותתחות‬
‫‪.‬‬
‫עוד קצב ההתחתרות לא נופל מקצב הרכסים‬
‫התרוממות הקמר‪ .‬כדי התפ‬
‫ר חשיפת‬
‫ל תוך‬
‫אח‬