אונליין פריים ברוקרס בע"מ

Transcription

אונליין פריים ברוקרס בע"מ
‫‪1‬‬
‫און ליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫תקנון המסחר ומדיניות ניגוד העניינים‬
‫און ליין פריים ברוקרס בע"מ (להלן‪" :‬החברה" ו‪/‬או "און ליין פריים ברוקרס" ) הינה "זירת סוחר"‬
‫כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪( 1968 -‬להלן‪" :‬חוק ניירות ערך") והגישה בקשת רישיון‬
‫לניהול זירת מסחר מטעם רשות ניירות ערך ביום ‪ 26‬למאי ‪ -2015‬יודגש כי טרם התקבלה חלטת הרשות‬
‫בבקשה כאמור‪ .‬עם קבלת הרישיון לניהול זירת סוחר‪ ,‬יחולו על החברה מגבלות וחובות המנויות‬
‫בהוראות חוק ניירות ערך‪ ,‬ובתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי)‪ ,‬התשע"ה‪( 2014 -‬להלן‪:‬‬
‫"התקנות ") וכן מכח חוזרים‪ ,‬הוראות ועמדות סגל אשר מפורסמים על ידי רשות ניירות ערך מעת לעת‬
‫(להלן‪" :‬הוראות הדין")‪.‬‬
‫על פי הוראת סעיף ‪44‬יח בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪( 1968 -‬להלן‪" :‬חוק ניירות ערך")‪ ,‬חברה בעלת‬
‫רישיון "זירת סוחר"‪ 1‬תקבע כללים בתקנונה‪ ,‬שיאושרו בידי רשות ניירות ערך‪ ,‬לניהול תקין והוגן של‬
‫זירת הסוחר‪ ,‬לרבות כללים להבטחת עמידתה בדרישות לפי הוראות חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫ביום ‪ 1‬במרץ ‪ 2015‬פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן‪" :‬הרשות" ו‪/‬או "רשות ניירות ערך") עמדת סגל‬
‫משפטית שעניינה "פרטים נדרשים במסגרת תקנון של חברה בעלת רישיון זירה"‪.‬‬
‫מובא להלן תקנון המסחר של חברת און ליין פריים ברוקרס בע"מ (להלן‪" :‬און ליין פריים ברוקרס" ו‪/‬או‬
‫"החברה") לאור הוראות חוק ניירות ערך ועמדת הסגל כאמור‪.‬‬
‫‪ 1‬סעיף ‪44‬יב לחוק מגדיר "זירת סוחר" ככל אחת מאלה‪ )1( -‬מערכת ממוחשבת שבאמצעותה קונה אדם מלקוחותיו‪ ,‬לחשבונו העצמי‪,‬‬
‫מכשירים פיננסיים או מוכר ללקוחותיו‪ ,‬מחשבונו העצמי‪ ,‬מכשירים פיננסיים‪ ,‬באופן מאורגן‪ ,‬תדיר ושיטתי‪ ,‬למעט מערכת שבה כל‬
‫המכשירים הפיננסיים שנקנים או שנמכרים הם מכשירים פיננסיים שתנאיהם נקבעו במשא ומתן ישיר בין הצדדים לעסקה; (‪ )2‬מערכת‬
‫ממוחשבת המעמידה ללקוח אפשרות לסחור באמצעות מערכת כאמור בפסקה (‪.)1‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪2‬‬
‫תוכן עניינים‪:‬‬
‫‪ .1‬פרק ‪ – 1‬תיאור השירותים אותם מספקת החברה‪3 ................................................................................ ...........‬‬
‫‪ .2‬פרק ‪ – 2‬מדיניות ניגוד העניינים‪9 ....................................................................................................................‬‬
‫‪ .3‬פרק ‪ – 3‬תיאור המכשירים הפיננסיים‪22 ..................................................................................................... .....‬‬
‫‪ .4‬פרק ‪ – 4‬כללי מסחר‪28 ................................................................................................................................ ....‬‬
‫‪ .5‬פרק ‪ – 5‬בטחונות‪36 .................................................................................................................................... ....‬‬
‫‪ .6‬מגבלות המסחר‪38 .................................................................................................................................... ......‬‬
‫‪ .7‬נספחים‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫פרק ‪ – 1‬תיאור השירותים אותם מספקת החברה‬
‫‪ .1.1‬תיאור הפעילות‬
‫החברה הינה "זירת סוחר" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך‪ .‬החברה הגישה בקשה לניהול זירת‬
‫סוחר ביום ‪ 26‬במאי ‪ .2015‬יודגש כי טרם התקבלה חלטת הרשות בבקשה כאמור‪ .‬עם קבלת‬
‫הרישיון לניהול זירת סוחר‪ ,‬יחולו על החברה מגבלות וחובות המנויות בהוראות הדין‪.‬‬
‫יודגש כי החברה‪ ,‬על פי מדיניותה‪ ,‬במקביל לביצוע כל עסקה במכשיר פיננסי מתקשרת עם ספק‬
‫נזילות בעסקה הפוכה בעלת אותם תנאים‪ ,‬ושתי העסקאות מקזזות זו את זו באופן מלא‪ ,‬כך‬
‫שהחברה אינה חשופה לסיכון שוק בשלהן בכל מחיר שוק‪.‬‬
‫כמו כן מצהירה החברה כי‪:‬‬
‫‪ .1‬השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל‪ ,‬וביכולתה של החברה לקיים את כל‬
‫ההוראות הקבועות בחוק ניירות ערך;‬
‫‪ .2‬לחברה מיומנות טכנית ואמצעים מתאימים לצורך הפעלת זירת הסוחר באופן שיבטיח‬
‫את יציבות הזירה‪ ,‬אמינותה‪ ,‬זמינותה ואבטחת המידע שבה;‬
‫‪ .3‬מטרתה היחידה של החברה היא ניהול זירת סוחר‪ ,‬והיא אינה עוסקת בכל עיסוק אחר‬
‫פרט לניהול זירת סוחר בהתאם להוראות הדין‪.‬‬
‫‪ .4‬היא עומדת בדרישות החוק והתקנות‪.‬‬
‫‪ .1.2‬החברה מספקת ללקוחותיה את השירותים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫קבלה והעברה של פקודות מסחר בנגזרות פיננסיות באמצעות מערכות מסחר‬
‫ביצוע של הוראות מסחר בכל אחד מהמכשירים הפיננסים הנסחרים בזירה‪ ,‬לרבות‪:‬‬
‫‪ .1.2.1.1‬חוזה הפרשים )‪ (CFD‬על מניות;‬
‫‪ .1.2.1.2‬חוזה הפרשים על חוזים עתידיים של מדדי מניות וסחורות;‬
‫‪ .1.2.1.3‬עסקאות ספוט ופורוורד במט"ח (‪) forex‬‬
‫‪ .1.2.1.4‬כל מכשיר פיננסי אחר לפי החלטת החברה‪.‬‬
‫לפירוט אודות כלל המכשירים הפיננסים הנסחרים בזירה ראו נספח א'‪.‬‬
‫‪.1.2.2‬‬
‫שירותי המרת מטבע‪ ,‬בתנאי שהם נלווים לשירותי השקעה‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪4‬‬
‫‪.1.2.3‬‬
‫שמירה וניהול מכשירים פיננסיים לחשבון לקוחות‪ ,‬כולל משמורת ושירותים קשורים‬
‫כגון ניהול מזומן‪/‬בטחונות‪.‬‬
‫‪.1.2.4‬‬
‫יודגש‪ :‬החברה ומי מטעמה אינה עוסקת בייעוץ השקעות‪ ,‬שיווק השקעות או ניהול תיקי‬
‫השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות‪ ,‬שיווק השקעות וניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪( 1995 -‬להלן‪" :‬חוק הייעוץ")‪ ,‬ואינה בעלת רישיון מכח חוק הייעוץ‪.‬‬
‫יתרה מזאת‪ ,‬החברה אוסרת במפורש על מנהליה‪ ,‬עובדיה או מי מטעמה ליתן שירותי‬
‫ייעוץ השקעות ו‪/‬או ניהול תיקי השקעות‪ ,‬למעט שירותים ספציפיים אשר הותרו בתקנות‬
‫במפורש‪.‬‬
‫‪.1.2.5‬‬
‫במסגרת שירותיה של החברה‪ ,‬החברה עשויה לפרסם סקירות ונתונים פיננסים‬
‫אובייקטיבים לכלל לקוחותיה‪ ,‬החברה מפנה למקור הסקירות הללו וכל זאת ללא מתן‬
‫המלצות סובייקטיביות בנוגע לעסקאות במכשירים פיננסים שנסחרים מסוימים וכן ללא‬
‫שהיא ממליצה ללקוחות מסוימים לבצוע עסקאות כלשהן‪.‬‬
‫‪.1.2.6‬‬
‫בנוסף‪ ,‬החברה עשויה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬להפנות את לקוחותיה למידע עובדתי בנוגע לנכסי‬
‫בסיס של מכשירים פיננסים שהוכנו על ידי גורמים חיצוניים לחברה ושלא מטעמה‪,‬‬
‫בחירת הפניה אינה על פי שיקול הדעת של החברה והמידע כאמור לא הוכן לבקשת‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.1.2.7‬‬
‫החברה אוסרת על מנהליה ועובדיה לבצע עסקאות על פי שיקול דעת לחשבונות‬
‫לקוחותיה ("ניהול תיקים")‪.‬‬
‫‪.1.2.8‬‬
‫יודגש‪ :‬בכל מקרה שבוצעו בחשבון הלקוח עסקאות שלא באישורו או על ידו‪ ,‬על הלקוח‬
‫להודיע על כך לחברה באופן מידי‪.‬‬
‫‪.1.2.9‬‬
‫ללקוח האפשרות למנות מיופה כוח (צג ג') שיפעל בחשבונו‪ .‬יודגש כי החברה אינה‬
‫ממליצה על מיופי כח כאמור או על מנהלי תיקים‪ ,‬וכל החלטה על מינוי מיופה כוח או‬
‫מנהל תיקים הינה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח‪.‬‬
‫‪ .1.2.10‬עם זאת‪ ,‬במידה והחליט הלקוח על מינוי מיופה כוח או מנהל תיקים‪ ,‬עליו להודיע‬
‫לחברה באופן מיידי ולמלא נספח ייפוי כוח בהסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .1.2.11‬יודגש בזאת כי השימוש בעזרי מסחר אוטומטים‪ ,‬ובכלל זה "רובוטים" או "תוכנות‬
‫אלגוטריידינג" (להלן‪" :‬עזרי מסחר אוטומטים") לצורך מסחר בזירה‪ ,‬ללא אישור‬
‫מפורש מטעם החברה‪ ,‬אסור בהחלט‪ .‬כן יודגש כי החברה אסרה על עובדיה לשווק‪,‬‬
‫להמליץ או להפנות לספקי שירותי כאמור‪ .‬הלקוח מתבקש להודיע באופן מידי לחברה‬
‫באמצעות המייל ‪ [email protected]‬בכל מקרה בו עובד של החברה או מי משווקיה‬
‫החיצוניים שיווק‪ ,‬המליץ או הפנה לספקי שירות כאמור‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪5‬‬
‫מערכת המסחר של החברה חסומה לאפשרות המסחר האוטומטי‪ ,‬במידה ולקוח מעוניין‬
‫לסחור באמצעות עזרי מסחר אוטומטיים כאמור‪ ,‬עליו להוכיח כי מדובר בתוכנה אשר‬
‫פותחה על ידו וכן נדרשת חתימה על הסכם נוסף המצוי באתר האינטרנט של החברה‪.‬‬
‫‪ .1.2.12‬לאור האמור לעיל החברה אינה נושאת באחריות לאסטרטגיית ההשקעה‪ ,‬תיק‬
‫ההשקעות‪ ,‬והעסקאות שביצע הלקוח‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה אינה אחראית בגין אירועי מס‬
‫שעשויים להיווצר ללקוח בגין השקעותיו כאמור‪.‬‬
‫‪ .1.3‬אופן הפעילות – (פתיחת חשבון‪ ,‬הפקדת כספים‪ ,‬ביצוע פעולות)‬
‫‪.1.3.1‬‬
‫פתיחת חשבון‬
‫החברה מאפשרת ללקוחותיה לבצע הוראות באמצעות מערכות מסחר המוצעות על ידה‬
‫(להלן‪" :‬מערכת מסחר ") ובאמצעות אפליקציה ייעודית אשר הלקוח רשאי להתקין עם‬
‫חתימתו על ההסכם ההתקשרות עם החברה‪.‬‬
‫‪.1.3.2‬‬
‫עם חתימת הסכם לקוח‪ ,‬תפתח החברה ללקוח חשבון על שמו במערכת המסחר‬
‫הממוחשבת של החברה (להלן "החשבון") ותעניק ללקוח שם משתמש וסיסמא‬
‫המאפשרים גישה לחשבונו ולמערכת המסחר ו‪/‬או לאתר האינטרנט לצורך ביצוע‬
‫עסקאות בחשבונו האישי‪.‬‬
‫‪ .1.3.2.1‬פרטים אלו אישיים ואינם מיועדים להעברה‪.‬‬
‫‪ .1.3.2.2‬עוד יצוין כי החברה ממליצה ללקוח להחליף את הסיסמא הראשונית שניתנה‬
‫על ידה וכן להחליף את הסיסמא מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .1.4‬הפקדת כספים‬
‫‪.1.4.1‬‬
‫לקוח יפקיד לחשבונו הפקדה ראשונית‪ ,‬באמצעות העברה בנקאית ו‪/‬או המחאה לפקודת‬
‫החברה או בכל דרך אחרת אשר תאושר ע"י החברה‪ .‬הכספים ישמשו כבטחונות לביצוע‬
‫עסקאותיו‪.‬‬
‫‪.1.4.2‬‬
‫לצורך ביצוע עסקאות‪ ,‬על הלקוח לספק לחברה בטחונות מתאימים להבטחת תוצאות‬
‫המסחר‪ .‬הביטחונות ישמשו להבטחת עסקאות כולל הפסדי מסחר‪ ,‬עמלות ו‪/‬או כל‬
‫תשלום אחר שהלקוח חייב לחברה‪ ,‬אשר ינוכו אוטומטית מחשבונו של הלקוח‪.‬‬
‫‪.1.4.3‬‬
‫הלקוח רשאי להפקיד את סכום הביטחונות לחברה באמצעי תשלום שונים ובסוגי‬
‫מטבעות שונים אשר מוסכמים על ידי החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬כאשר חשבון המסחר יומר‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪6‬‬
‫וינוהל במערכת המסחר בדולרים של ארה"ב‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לפי שער החלופין אשר יקבע‬
‫על ידי החברה בהתאם לשערי חליפין שיפורסמו באותו יום‪.‬‬
‫‪.1.4.4‬‬
‫בעת ביצוע הפקדה באמצעות העברה בנקאית או כרטיס אשראי‪ ,‬ובכפוף לדרישות צו‬
‫איסור הלבנת הון נדרש הלקוח להשתמש בחשבון בנק על שם הלקוח בלבד‪ .‬על הלקוח‬
‫לשלוח לחברה אישור העברה (‪ )SWIFT‬אותנטי‪ ,‬המציין את פרטיו המלאים של חשבון‬
‫הבנק השולח‪ .‬אי הגשתו של אישור כאמור‪ ,‬או אי‪-‬התאמה בין פרטי החשבון לפרטי‬
‫חשבון המסחר‪ ,‬ימנע את הפקדת הביטחונות בחשבון המסחר‪.‬‬
‫‪.1.4.5‬‬
‫בעת ביצוע פעולת העברת כספים לחברה באמצעות שיקים או אמצעי תשלום אחרים‬
‫המאושרים על ידי החברה הלקוח יידרש להזדהות בהתאם לנהלי החברה וכל תקנה‬
‫רלוונטית אחרת‪ .‬בכפוף להוראות כל דין‪ ,‬הסכום המקסימלי אותו רשאי לקוח להפקיד‬
‫לחשבונו במזומן הוא ‪ 20,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪.1.4.6‬‬
‫החברה תשמור ותנהג בכספי הלקוח בזהירות‪ .‬החברה תהיה רשאית לעשות שימוש‬
‫בכספי הלקוח לצורך העמדת ביטחונות לצורך התכסות על עסקאות הלקוח‪ ,‬לכיסוי‬
‫התחייבויות הלקוח כתוצאה מפעילות המסחר של הלקוח ו‪/‬או על פי שיקול דעתה‪ ,‬בכפוף‬
‫להתחייבות החוזית של החברה לשלם או להחזיר כספים ללקוח בהתאם לתנאיו של‬
‫הסכם זה‪ .‬קביעת היקף הביטחונות הדרושים וההתחייבויות הלקוח כלפי החברה תעשה‬
‫לפי שקול דעתה הבלעדי של החברה ותפורסם באתר האינטרנט שלה‪.‬‬
‫‪.1.4.7‬‬
‫בעת משיכת כספים מחשבון המסחר ע"י הלקוח‪ ,‬תבוצע המשיכה באותו מטבע ולאותו‬
‫חשבון ו‪/‬או כרטיס אשראי ממנו הופקד במקור‪ ,‬הלקוח מצהיר ומתחייב כי כספי‬
‫הביטחונות מקורם אינו בפעילות פלילית ו‪/‬או בלתי חוקית ואין בהם משום עבירה על‬
‫חוקי איסור הלבנת הון בעולם‪.‬‬
‫‪ .1.5‬אישור עסקאות על ידי הלקוח‬
‫‪.1.5.1‬‬
‫כאמור‪ ,‬עם חתימה על ההסכם מול החברה‪ ,‬מקבל הלקוח שם משתמש וסיסמא מידי‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.1.5.2‬‬
‫ביצוע ההוראות יכול להיעשות באמצעות תוכנת המסחר‪ ,‬אתר האינטרנט של החברה או‬
‫באמצעות התקנת אפליקציה ייעודית במכשיר הסלולרי של הלקוח (לשק"ד הלקוח‬
‫בלבד)‪.‬‬
‫‪.1.5.3‬‬
‫תנאי העסקאות נקבעים מראש בהסכם שנחתם בין החברה ללקוח בעת ההתקשרות‬
‫הראשונית מול הלקוח‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪7‬‬
‫‪.1.5.4‬‬
‫יודגש‪ :‬בכל כניסה למערכת המסחר‪ ,‬לאתר או לאפליקציה על הלקוח להזדהות‬
‫באמצעות שם משתמש וסיסמא‪.‬‬
‫‪.1.5.5‬‬
‫במאגרי החברה ישמרו כתובות ה ‪ I.P‬מהם הלקוח הזין את העסקאות‪.‬‬
‫‪.1.5.6‬‬
‫יודגש כי נציגי החברה אינם רשאים לפתוח עסקאות עבור לקוחות באמצעות המענה‬
‫הטלפוני‪ .‬קבלת עסקאות אפשרית אך ורק באמצעות תוכנת המסחר‪ ,‬אתר האינטרנט או‬
‫האפליקציה הייעודית‪.‬‬
‫‪.1.5.7‬‬
‫נציגי החברה יכולים לסגור עסקאות פתוחות באמצעות המענה הטלפוני בהתאם לבקשת‬
‫הלקוח‪.‬‬
‫‪.1.5.8‬‬
‫אישור על ביצוע עסקאות יינתן באופן מידי ע"י מערכת המסחר עם ביצוע עסקאות ע"י‬
‫הלקוח‪.‬‬
‫‪.1.5.9‬‬
‫כל שיחות הטלפון בחברה מוקלטות‪.‬‬
‫‪ .1.5.10‬החברה שומרת לעצמה את הזכות‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬לאשר בכל אמצעי את ההוראות‬
‫ו‪/‬או הפקודות ו‪/‬או ההתקשרויות הנשלחות באמצעות מערכת התקשורת‪ .‬הלקוח‬
‫מסכים לסיכון של פרשנות שגויה ו‪/‬או טעויות בהוראות ו‪/‬או בפקודות הנשלחות‬
‫באמצעות מערכת התקשורת‪ ,‬בהתעלם מהאופן בו הן נגרמו‪ ,‬כולל נזק טכני ו‪/‬או מכני‪.‬‬
‫‪ .1.5.11‬כאשר ההוראות או הפקודות של הלקוח ניתנו לחברה ונשלחו לביצוע‪ ,‬לא ניתן לבטלן‪.‬‬
‫רק בנסיבות חריגות תהא החברה רשאית לאפשר ללקוח לבטל או לתקן את ההוראה או‬
‫הפקודה הרלוונטית‪ .‬לחברה עומדת הזכות להמשיך ולבצע חלקית את פקודות הלקוח‪.‬‬
‫‪ .1.5.12‬עסקה (פתיחה או סגירה של פוזיציה) מבוצעת במחירי ‪ Bid/Ask‬המוצעים ללקוח‪.‬‬
‫הלקוח יבחר את הפעולה המבוקשת ויגיש בקשה לקבל אישור עסקה מהחברה‪ .‬העסקה‬
‫תבוצע במחירים שאותם הלקוח יכול לראות על המסך‪ .‬בשל התנודתיות הגבוהה של‬
‫השווקים‪ ,‬במהלך הליך האישור המחיר עלול להשתנות ולחברה הזכות להציע ללקוח‬
‫מחיר חדש‪ .‬במקרה שהחברה מציעה ללקוח מחיר חדש‪ ,‬הלקוח יכול לקבל את המחיר‬
‫החדש ולבצע את העסקה או לסרב למחיר החדש ולפיכך לבטל את ביצוע העסקה‪.‬‬
‫‪ .1.5.13‬כל העסקאות בחשבון יוגדרו‪ ,‬יחושבו ויפורשו כעסקאות עתידיות מסוג חוזי הפרשים‬
‫(‪ )CFD‬ויהיו צמודות לשערי סחורות‪ ,‬מטבעות‪ ,‬חוזים עתידיים‪ ,‬מדדי מניות‪ ,‬אג"ח‪,‬‬
‫ריביות ו‪/‬או מוצרים נוספים כפי שיופרט בהמשך‪.‬‬
‫‪ .1.5.14‬הרווח או ההפסד של הלקוח יקבע לפי ההפרש בין השער בו פתח הלקוח את העסקה ובין‬
‫השער בו נסגרה העסקה במכפלת נפח העסקה (כפי שיפורט להלן) ובניכוי עמלות ו‪/‬או‬
‫חיובי ריבית כפי שיפורטו להלן‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪8‬‬
‫‪ .1.5.15‬למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה לא תתפרש עסקה כהתחייבות לקבלת או למסירת‬
‫נכס‪/‬ים ו‪/‬או נייר‪/‬ות ערך ו‪/‬או מטבעות בתאריך עתידי‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪9‬‬
‫‪.2‬‬
‫פרק ‪ – 2‬מדיניות ניגוד העניינים‬
‫‪ .2.1‬רקע‬
‫און ליין פריים ברוקרס בע"מ (להלן‪" :‬החברה" ו‪/‬או "און ליין פריים ברוקרס" ) הינה "זירת‬
‫סוחר" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪( 1968 -‬להלן‪" :‬חוק ניירות ערך") והגישה‬
‫בקשת רישיון לניהול זירת מסחר מטעם רשות ניירות ערך ביום ‪ 26‬למאי ‪ -2015‬יודגש כי טרם‬
‫התקבלה חלטת הרשות בבקשה כאמור‪ .‬עם קבלת הרישיון לניהול זירת סוחר‪ ,‬יחולו על החברה‬
‫מגבלות וחובות המנויות בהוראות חוק ניירות ערך‪ ,‬ובתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו‬
‫העצמי)‪ ,‬התשע"ה‪( 2014 -‬להלן‪" :‬התקנות") וכן מכח חוזרים‪ ,‬הוראות ועמדות סגל אשר‬
‫מפורסמים על ידי רשות ניירות ערך מעת לעת (להלן‪" :‬הוראות הדין")‪.‬‬
‫בשים לב כי מדיניות ניגוד העניינים כפי שהיא מפורטת במסמך זה אינה יוצרת אחריות או חבות‬
‫נוספת של החברה כלפי צדדי ג' (למעט במקרים בהם צוין במפורש אחרת) או לחלופין בגין פעולות‬
‫של צדדי ג' (לרבות ספקי שירות של החברה וספקי נזילות) כלפי לקוחות החברה‪.‬‬
‫‪ .2.2‬כללי‬
‫על פי הוראות החוק חלה על החברה חובה לנהל את זירת המסחר באופן תקין והוגן; לא למסור‬
‫ללקוח‪ ,‬לרשות או לכל אדם אחר‪ ,‬ולא לפרסם כל ידיעה או דיווח שיש בהם פרט מטעה; להימנע‬
‫מניצול אי ידיעתו או חוסר ניסיונו של הלקוח‪ .‬החברה אימצה נהלים להבטחת האמור לעיל‪.‬‬
‫החברה סבורה כי לאור העובדה שעל פי החלטת הדירקטוריון‪ ,‬במקביל לביצוע כל עסקה במכשיר‬
‫פיננסי תתקשר החברה עם ספק נזילות בעסקה הפוכה בעלת אותם תנאים‪ ,‬ושתי העסקאות‬
‫מקזזות זו את זו באופן מלא‪ ,‬כך שלא תהיה חשופה לסיכון שוק בשלהן בכל מחיר שוק ("חברת‬
‫‪ ,) Back to Back‬מקטינה באופן מובנה את ניגוד העניינים שיש לה מול לקוחותיה‪ ,‬שכן בפועל‬
‫החברה נהנית מעמלות קניה ומכירה בלבד ובניגוד לחברות אחרות בתחום היא אינה פועלת כצד‬
‫נגדר לעסקאות מול הלקוח‪.‬‬
‫‪ .2.3‬פרק א'‪ -‬פירוט הנסיבות שיש בהן כדי להביא לקיום ניגוד עניינים‪.‬‬
‫בפרק זה יפורטו בהרחבה‪ ,‬בהקשר לכל אחת מפעילות החברה‪ ,‬הנסיבות שיש בהן כדי להביא‬
‫לקיום ניגוד עניינים‪ ,‬בין החברה‪ ,‬או מי מן המועסקים על ידה או הנותן שירותים מטעמה לבין‬
‫הלקוח; לגבי כל נסיבה כאמור תפורט ותוסבר מהותו של ניגוד העניינים (להלן‪" :‬נסיבות שיש‬
‫בהן ניגוד עניינים");‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪10‬‬
‫‪.2.3.1‬‬
‫פעילות המרה‬
‫‪ .2.3.1.1‬ככלל‪ ,‬חשבונות הלקוחות בחברה וההתחשבנות הכספית מתנהלים במטבע‬
‫חוץ מסוג דולר ארה"ב‪ .‬עם זאת‪ ,‬החברה רשאית לקבל הפקדות לחשבון‬
‫הלקוח גם במטבעות אחרים‪.‬‬
‫‪ .2.3.1.2‬במידה והפקיד הלקוח סכום כסף במטבעות אחרים‪ ,‬לרבות בשקלים חדשים‪,‬‬
‫תבצע החברה המרה של סכומי ההפקדה של הלקוח כאמור למטבע דולר‬
‫ארה"ב וזאת בכדי לצמצם את חשיפות המטבע שנוצרות ללקוח ולחברה‬
‫במקרה כזה‪ .‬המרה כאמור מתבצעת לפי שער ההמרה המקובל בחברה באותה‬
‫העת‪ .‬כן רשאית החברה לחייב את הלקוח בכל עמלה והוצאה הנלווית לכך‪.‬‬
‫‪ .2.3.1.3‬החברה מצהירה כי לא תהיה אחראית לכל רווח או הפסד שיגרמו ללקוח‬
‫כתוצאה מביצוע או אי ביצוע המרה בשער מסוים‪ ,‬ואיננה מתחייבת למצוא‬
‫ולספק את שער ההמרה המיטבי ללקוח בביצוע עסקה כלשהי‪ .‬במקרים‬
‫מסוימים החברה‪ ,‬עשויה ליהנות או להפסיד מרווחי הכנסה (‪ ,)Spread‬עמלות‬
‫או החזרי הוצאות בעקבות פעילות ההמרה כאמור‪.‬‬
‫‪.2.3.2‬‬
‫קביעת מחירים‬
‫לחברה ‪ 3‬קטגוריות של מכשירים פיננסים המוצעים ללקוחותיה‪:‬‬
‫‪ .2.3.2.1‬חוזי הפרשים על צמדי מטבעות (צבע תכלת במערכת המסחר) ‪forex‬‬
‫המחירים המתקבלים מספק הנזילות הינם מחיר הקניה הטוב ביותר (‪)ask‬‬
‫ומחיר המכירה הטוב ביותר (‪ )bid‬המתקבלים מאגריגציה של ציטוטי הבנקים‬
‫הגדולים‪ .‬ספק הנזילות מקבל מחירים אלו מתוך מערכת אגריגציה הנקראת‬
‫‪ .currenex‬החברה תציג ללקוחותיה מחירים אלו בתוספת מרווח קבוע מראש(‬
‫עמלה) המרווח נקבע מראש ע"י החברה ושונה בין מטבע למטבע‪.‬‬
‫‪ .2.3.2.2‬חוזי הפרשים על מניות (צבע ירוק במערת המסחר) ‪single stock CFD’s‬‬
‫המחיר המצוטט ללקוח הוא מחיר הבורסה בתוספת ‪ 1‬סנט למחיר ה ‪ask‬‬
‫והפחתה של ‪ 1‬סנט ממחיר ה ‪bid‬‬
‫‪ .2.3.2.3‬חוזי הפרשים על מדדי מניות (צבע צהוב במערכת המסחר) ‪index‬‬
‫כפי שמתקבל מספק הנזילות ‪fxglob‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪11‬‬
‫‪ .2.3.2.4‬חוזי הפרשים על חוזים עתידיים (צבע קרם במערכת המסחר) ‪futures‬‬
‫המחיר המצוטט ללקוח הוא מחיר ה ‪ bid‬וה ‪ ask‬כפי שמופיע בבורסות בהם‬
‫נסחרים החוזים העתידיים‪ .‬בגין עסקאות אלו החברה תגבה עמלה של ‪ 7‬דולר‬
‫אמריקאי עבור חוזה ‪3 )lot 1( 1‬‬
‫‪ .2.3.2.5‬במטבעות המרווח אותו החברה מוסיפה לציטוטי הבנקים מהווה עמלה ממנו‬
‫נהנית החברה‪ .‬במניות מרווח של ‪ 1‬סנט על מחירי הבורסה מהווה עמלה‪.‬‬
‫בחוזים עתידיים העמלה לא מגולמת במחיר אלה נגבית לחוד (‪ 7‬דולר לחוזה)‪.‬‬
‫‪.2.3.3‬‬
‫פניה ללקוח להוספת בטוחות‬
‫‪ .2.3.3.1‬היה וחשבון הלקוח יחרוג מהבטוחות הנדרשות כפי שהוגדר בהסכם בינו לבין‬
‫החברה‪ ,‬החברה תהיה רשאית אך לא מחויבת לבצע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‬
‫אחת או יותר מהפעולות כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 2.3.3.1.1‬לפנות אל הלקוח להוספת בטוחות;‬
‫‪ 2.3.3.1.2‬לבצע את העסקה באופן חלקי‪ -‬בכדי למנוע חריגה מהקבוע‬
‫בתקנות;‬
‫‪ 2.3.3.1.3‬לסגור את הפוזיציה של הלקוח‪.‬‬
‫‪ .2.3.3.2‬החברה עושה מאמץ אך לא מתחייבת לעדכן את הלקוח מבעוד מועד על כך‬
‫שהינו מתקרב ‪ /‬חורג מרף הבטוחות המינימלי‪ ,‬כפי שהוגדר בתקנות ובא לידי‬
‫ביטוי בהסכם מול החברה‪ .‬החברה רשאית לפעול כאמור בסעיף זה על פי שקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .2.3.3.3‬החברה תיידע את הלקוח על ביצוע חלקי של עסקה או סגירת פוזיציה כאמור‬
‫בסעיף זה בהתאם למוגדר בהסכם עימו‪.‬‬
‫‪.2.3.4‬‬
‫ביטול‪/‬שינוי עסקאות‪ /‬אי ביצוע עסקה ע"י החברה‬
‫‪ .2.3.4.1‬החברה רשאית לתת עדיפות לביצוע עסקה אחת על פני אחרת בהתאם לסוג‬
‫העסקה‪ ,‬סוג הלקוח ואופי העסקה המבוקשת‪ ,‬היקף העסקה‪ ,‬תנאי השווקים‪,‬‬
‫ההיצע והנזילות בהם וכל פרמטר אחר העשוי להשפיע על יכולת החברה‬
‫לביצוע העסקה‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪12‬‬
‫‪ .2.3.4.2‬במקרים של תקלות או תנאי שוק קיצוניים‪ ,‬ייתכן מצב ובו קיבל לקוח אישור‬
‫לביצוע פעולה במחיר שונה ממחיר השוק‪ .‬לחברה הזכות לבטל פעולות‬
‫שהתקבלו במחירים שגויים כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .2.3.4.3‬החברה רשאית לבטל באופן חד צדדי‪ ,‬על ידי מתן הודעה ללקוח‪ ,‬עסקה שעקב‬
‫טעות כלשהי‪ ,‬לרבות טעות במערכות המחשוב והמידע‪ ,‬שבשליטת החברה ו‪/‬או‬
‫שלא בשליטתה‪ ,‬בוצעה בשער שגוי שאינו משקף את מצב השוק ו‪/‬או הסחורה‬
‫ו‪/‬או המדד ו‪/‬או החוזה כפי שהיו באותו המועד‬
‫‪ .2.3.4.4‬יובהר כי אי התאמה של יותר מ‪ 3 -‬פיפס או טיק בהשוואה בין המחירים של‬
‫ספקי ציטוטים רשמיים למול פרטי העסקאות הרשומים במסד הנתונים של‬
‫החברה ו‪/‬או של ספק הנזילות יהווה חזקה חלוטה לעסקה שלא במחיר השוק‪..‬‬
‫‪ .2.3.4.5‬במסחר במטבעות‪ ,‬בשל היעדר קיומו של ציטוט רשמי ואחיד‪ ,‬מוסכם כי‬
‫‪ fxglob‬יהווה את ספק הציטוטים הרשמי לצרכי הסכם זה ואי התאמה של‬
‫העולה על ‪ 6‬פיפס או טיק בהשוואה בין המחירים של ספק הציטוט הנ"ל למול‬
‫פרטי העסקאות הרשומים במסך הנתונים של החברה יהווה חזקה חלוטה‬
‫לעיסקה שלא במחיר שוק‪.‬‬
‫‪ .2.3.4.6‬מוסכם בין הצדדים כי ללקוח לא תהא כל טענה ו‪/‬או תביעה כנגד החברה בכל‬
‫מקרה של ביטול פעולות בהתאם להוראות סעיף זה‪.‬‬
‫‪ .2.3.4.7‬לתנאים נוספים לביטול‪ ,‬שינוי או אי ביצוע עסקאות על ידי החברה ראו סעיף‬
‫‪ 2.4.4‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫‪.2.3.5‬‬
‫גידור עסקאות הלקוחות‬
‫‪ .2.3.5.1‬במקביל לביצוע כל עסקה עם לקוח במכשיר פיננסי‪ ,‬החברה על פי מדיניותה‬
‫מתקשרת עם ספק נזילות בעסקה הפוכה בעלת אותם התנאים‪.‬‬
‫‪ .2.3.5.2‬החברה רשאית להתקשר עם מגוון ספקי נזילות‪ ,‬בין היתר עם ספקי נזילות‬
‫שהן חברות קשורות‪.‬‬
‫‪ .2.3.5.3‬המשמעות הינה כי החברה "מגדרת" את הסיכונים שלה והיא עצמה אינה‬
‫חשופה לסיכוני שוק בשל פעולות המסחר של לקוחותיה‪.‬‬
‫‪ .2.3.5.4‬יובהר‪ ,‬החברה אינה פועלת כצד נגדי לעסקאות מול הלקוח‪ ,‬עם זאת‪ ,‬יתכן כי‬
‫פעילות הכיסוי של החברה תעשה מול חברות אשר מהוות צד נגדי לעסקה מול‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪13‬‬
‫הלקוח‪ ,‬במקרה כזה אותן חברות מוכרות כשהלקוח קונה וקונות כשהלקוח‬
‫מוכר‪ ,‬וזאת על פי שיקול דעתן הבלעדי כשלחברה אין השפעה על החלטתן‪.‬‬
‫‪ .2.3.5.5‬החברה רשאית אך לא חייבת לקזז עסקאות בין לקוחות שונים של החברה‪.‬‬
‫‪ .2.3.5.6‬החברה מדגישה כי אינה אחראית בגין פעולה או נזק שנגרם ללקוח על ידי צדדי‬
‫ג' לרבות ספקי הנזילות עימם התקשרה בהסכם‪ .‬יודגש‪ :‬החברה תתקשר‬
‫בהסכמים רק עם ספקי הנזילות המפוקחים על ידי רגולטורים שונים בעולם‪.‬‬
‫מכאן שיתכנו אי התאמות בין הוראות החוק אליהן כפופה החברה לבין‬
‫הוראות הדין אליהם כפופים ספקי הנזילות כאמור‪ .‬בנוסף‪ ,‬ספקי הנזילות‬
‫רשאים לפעול גם בהתאם לכללים‪ ,‬מגבלות והוראות אשר הטילו על עצמם‪.‬‬
‫‪.2.3.6‬‬
‫עמלות נוספות‬
‫החברה רשאית לגבות מלקוחותיה‪ ,‬עמלות נוספות כגון עמלת חשבונות לא פעילים‪,‬‬
‫עמלת משמורת לילה ]‪ .]swap‬גביית עמלות כאמור עלולה לייקר את מחיר העסקה‬
‫ללקוח‪ .‬חיובים בגין הפרשי ריבית בין מטבעות ותשלום הריבית מופיעים בתקנון החברה‬
‫ויתכן ויעודכנו מעת לעת באתר החברה‪.‬‬
‫‪.2.3.7‬‬
‫בחינת התאמת הלקוח לפעילות בזירה‬
‫‪ .2.3.7.1‬לפני התקשרות עם לקוח חדש‪ ,‬החברה‪ ,‬תבצע הליך מוסדר של הכרת הלקוח‬
‫על פי הוראות הדין‪.‬‬
‫‪ .2.3.7.2‬החברה רשאית שלא לקבל לקוחות מסוימים ו‪/‬או רשאית להגביל לקוחות‬
‫מסוימים או סוגי לקוחות מביצוע עסקאות מסוימות ו‪/‬או להפסיק התקשרות‬
‫עם לקוח בכל עת ועל פי שקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .2.3.7.3‬הסיבות בגינן רשאית החברה לפעול כאמור מגוונות ונובעות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בשל‬
‫אי התאמתו לפעילות הזירה (לדוגמא‪ ,‬בשל העדר חוסן פיננסי או היקפי‬
‫פעילות נמוכים) ו‪/‬או לאור הסיכון הגלום בפעילות הלקוח ו‪/‬או הסיכון הגלום‬
‫בעסקה‪.‬‬
‫‪ .2.3.7.4‬מטרת הבדיקות שמבצעת החברה כאמור הינה וידוא כי לא קיימת כל מגבלה‬
‫המונעת מהלקוח לפעול בזירה‪ .‬עם זאת ומבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬אין בהיתר‬
‫של החברה לפעילותו של לקוח בזירה משום אימות פרטי הלקוח או אישור‬
‫מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיב פעילותו של הלקוח‬
‫בזירת המסחר‪.‬‬
‫‪.2.3.8‬‬
‫לקוחות מועדפים‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪14‬‬
‫ככלל‪ ,‬החברה לא תעדיף עניינו של לקוח אחד על פני אחר או סוג לקוחות אחד על פני‬
‫אחר‪ .‬החברה רשאי ת ליתן הטבות מסוימות ללקוחות פרטניים או לסוגי לקוחות‪ ,‬בין‬
‫היתר בשל התנאים הבאים‪ :‬היקף הפעילות לרבות גודל החשבון‪ ,‬אופי הפעילות‪,‬‬
‫המכשירים הפיננסים‪ ,‬מצב השוק (הפוזיציה המבוקשת על ידי הלקוח)‪" ,‬מבצעים"‪ ,‬ותק‪,‬‬
‫שימור לקוח‪ ,‬ידע וניסיון של הלקוח‪ ,‬כשירות הלקוח‪ ,‬תחרות‪ ,‬עלויות גיוס לקוח ‪,‬רווחיות‬
‫מהלקוח וכיוב'‪.‬‬
‫‪.2.3.9‬‬
‫שונות‬
‫‪ .2.3.9.1‬החברה רשאית לשלם או ליתן הטבות ותמריצים לחברות (לרבות לגופים‬
‫קשורים או יחידים (לרבות עובדי החברה‪ ,‬נותני שירותים‪ ,‬בתי ספר למסחר‪,‬‬
‫משווקים חיצונים‪ ,‬סוכנים‪ ,‬וספקי שירותים) בגין הפנייה וגיוס לקוחות‪,‬‬
‫בהתחשב בין היתר‪ ,‬ברווחי החברה מפעילות הלקוח בזירה‪.‬‬
‫‪ .2.3.9.2‬ספקי הנזילות עימם מתקשרת החברה רשאים לשנות את תנאי ההתקשרות‬
‫מעת לעת‪ .‬החברה אינה אחראית בגין שינוי תנאי ההתקשרות כאמור‪.‬‬
‫‪ .2.3.9.3‬החברה רשאית להתקשר עם מגוון חברות (ובכלל זה חברות קשורות)‬
‫המפעילות בתי ספר המעבירים קורסים שונות למסחר בשוק ההון‪ .‬על‬
‫התקשרות כאמור יחולו הוראות סעיף ‪ 2.3.9.1‬למסמך זה‪.‬‬
‫‪ .2.3.9.4‬החברה רשאית לפרסם ולשווק את פעילותה ואת המכשירים הפיננסים‬
‫הנסחרים בזירה על ידי הבלטת יתרונותיהם על פני חסרונותיהם‪.‬‬
‫‪ .2.3.9.5‬החברה עשויה לגבות עמלות בגין חשבונות לא פעילים ו‪/‬או חשבונות בעלי‬
‫פעילות נמוכה‪ .‬גובה העמלה כאמור נקבע באופן פרטני בין החברה ללקוח‬
‫ומפורט בהסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .2.3.9.6‬החברה‪ ,‬בעלי מניות בה‪ ,‬נושאי משרה‪ ,‬דירקטורים או בעל תפקיד אחר בה‬
‫עשויים לכהן מעת לעת כנושאי משרה‪ ,‬דירקטורים או לשמש כבעלי תפקיד‬
‫אחר בחברות אחרות לרבות בחברות קשורות ו‪/‬או עשויים להיות בעלי‬
‫אינטרסים כלכלים שונים בחברות אחרות לרבות בחברות קשורות‪ .‬לאופן‬
‫הטיפול בסוגיה זאת ראו סעיף ‪ 2.5.2‬למסמך זה‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪15‬‬
‫‪ .2.4‬פרק ב'‪ -‬נהלים ואמצעים שתיישם החברה כדי להימנע מניגודי העניינים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪.2.4.1‬‬
‫פעילות המרה‬
‫‪ .2.4.1.1‬בהמשך לאמור בסעיף ‪ 2.3.1‬לעיל‪ ,‬יודגש כי משיכת כספים על ידי הלקוח‬
‫מחשבונו בחברה מתבצעת במטבע בו הופקדו כספי הלקוח בחברהההמרה‬
‫מתבצעת בשער שנקבע ע"י גוף חיצוני (כגון תאגידים בנקאיים) ובהתאם‬
‫להסכם בין הלקוח לחברה‪.‬‬
‫‪.2.4.2‬‬
‫קביעת מחירים‬
‫נוסף על האמור בסעיף ‪ 2.3.2‬לעיל‪ ,‬החברה אימצה נהלים לגבי תמחור המוצרים‬
‫הנסחרים בזירה‪ .‬קריטריונים נוספים לקביעת מחיר העסקה מפורטים בנוהל קביעת‬
‫מחירים שאימצה החברה‪.‬‬
‫‪.2.4.3‬‬
‫פניה ללקוח להוספת בטוחות‬
‫‪ .2.4.3.1‬לאור האמור בסעיף ‪ 2.3.3‬לעיל‪ ,‬החברה תאמץ נהלים ייעודיים שעניינם‬
‫קריטריונים לפניה ללקוחות להוספת בטוחות ותיעוד פניות כאמור‪.‬‬
‫‪ .2.4.3.2‬החברה תבצע בקרה שוטפת על מנת לוודא כי פניה ללקוחות כאמור תעשה אך‬
‫ורק בהתאם לנהלים שאימצה בהתאם להוראות הדין‪ ,‬וכי לא נעשה שימוש‬
‫לרעה בעקבות אפשרות החברה לפנות ללקוחותיה להוספת בטוחות כאמור‪.‬‬
‫‪.2.4.4‬‬
‫ביטול‪ /‬שינוי עסקאות‪ /‬אי ביצוע עסקאות על ידי החברה‬
‫כפי שצוין בסעיף ‪ 2.3.4‬ל עיל‪ ,‬החברה רשאית לבטל או לשנות תנאי עסקה מול הלקוח‪.‬‬
‫שיקול הדעת באם לבטל או לשנות תנאי עסקה מסור לידי החברה אשר תביא בחשבון‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬את הסיכון הכרוך בעסקה‪ ,‬יכולת הגידור שלה‪ ,‬היקף העסקה‪ ,‬ההיצע הקיים‬
‫בשווקים לביצוע העסקה המבוקשת‪ ,‬פרטי הלקוח וכיוב'‪ .‬כמו כן רשאית החברה לבטל‪,‬‬
‫להקפיא או לבצע הוראה או עסקה‪ ,‬אם לדעת החברה הפעולה בוצעה או עתידה להתבצע‬
‫כפועל יוצא של שימוש בלתי הוגן במערכת המסחר או תוך ניצול פערי זמנים ומחירים‬
‫בין מערכות שונות או מטרה אחרת החורגת מהלכי מסחר תקינים ומקובלים‪ ,‬הכל‬
‫בהתאם להסכם מול הלקוח‪ .‬החברה תאמץ נוהל ביטול ושינוי עסקאות על ידי החברה‪.‬‬
‫‪.2.4.5‬‬
‫עמלות נוספות‬
‫החברה תיידע את הלקוח ותקבל את הסכמתו‪ ,‬מראש ובכתב‪ ,‬אודות כל עמלה נוספת‬
‫שעשויה החברה לגבות מחשבונו‪.‬‬
‫‪.2.4.6‬‬
‫לקוחות מועדפים‬
‫לאור האמור בסעיף ‪ 2.3.8‬לעיל‪:‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪16‬‬
‫‪ .2.4.6.1‬החברה תקבע בנהליה כי תעשה מאמצים סבירים להבטחת טובת לקוחותיה‬
‫ככלל‪.‬‬
‫‪ .2.4.6.2‬החברה תפרסם את תנאי ההתקשרות עימה באתר האינטרנט של החברה‪.‬‬
‫‪ .2.4.6.3‬החברה רשאית לתת ללקוחות מסוימים או סוגי לקוחות שונים הטבות שונות‪,‬‬
‫אך אינה רשאית להציע ללקוחותיה תנאים מרעים מהתנאים המפורסמים‬
‫באתר החברה‪ ,‬ובהסכם עם הלקוח‪.‬‬
‫‪ .2.4.6.4‬החברה מבצעת מעת לעת בחינה מדגמית של תנאי ההתקשרות עם הלקוח על‬
‫מנת לאתר חריגות כאמור‪.‬‬
‫‪.2.4.7‬‬
‫בחינת התאמת הלקוח לפעילות בזירה‬
‫‪ .2.4.7.1‬בהמשך לאמור בסעיף ‪ 2.3.7‬לעיל‪ ,‬החברה אימצה מדיניות ברורה לבחינת‬
‫התאמת הלקוח לפעילות בזירה‪ .‬המדיניות מעוגנת בנוהל ייעודי הנדרש גם על‬
‫פי הוראות הדין‪ .‬ע"פ הוראות נהלים אלה לחברה סמכות להחליט שלא לקבל‬
‫לקוחות שנמצאו כבלתי מתאימים לפעילות בזירה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬אך לא רק‪,‬‬
‫מהסיבות הבאות‪ :‬הלקוחות אינם מיומנים דיים לפעילות בזירה; נמצא כי‬
‫הלקוחות אינם בעלי סבילות כלכלית מספקת לפעילות בזירה; נמצא כי‬
‫הלקוחות עלולים לפעול שלא ע"פ דין או בניגוד לכללי הקבועים בזירה; הלקוח‬
‫מסר פרטים מטעים בעת פתיחת החשבון; כל סיבה אחרת אשר לדעת החברה‬
‫עלולה למנוע מהלקוח לפעול בזירה‪.‬‬
‫‪ .2.4.7.2‬לא יתקבל לקוח חדש לפני קבלת כל מסמכי ההתקשרות לרבות מסמכי הכרת‬
‫הלקוח ובכלל זה הסכם מסגרת חתום‪ ,‬הוכחת כתובת‪ ,‬העתק תעודת זהות‬
‫וכו'‪.‬‬
‫‪ .2.4.7.3‬החברה רשאית להפסיק את פעילותו של לקוח בזירה גם לאחר תחילת פעילותו‬
‫אם נמצא כי הלקוח איננו מתאים לפעילות בזירה‪.‬‬
‫‪ .2.4.7.4‬החברה רשאית במקרים מסוימים‪ ,‬להחמיר בדרישות ובתנאים לקבלת הלקוח‬
‫לפעילות בזירה אף מעבר לתנאים המעוגנים בנוהל בחינת התאמת הלקוח‬
‫לפעילות בזירה‪.‬‬
‫‪.2.4.8‬‬
‫שונות‬
‫מבלי לפגוע באמור לעיל החברה אימצה שורה של נהלים שמטרתם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הינה‬
‫מניעת ניגוד עניינים כאמור במסמך זה‪:‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪17‬‬
‫‪ .2.4.8.1‬נהלים להבטחת רישום וניהול נכסי הלקוח‪ ,‬חוזי הלקוח וכספי הלקוח‪ ,‬כדי‬
‫למנוע ככל האפשר את האפשרות לנזק ללקוח עקב מרמה‪ ,‬כשל או רשלנות‪.‬‬
‫‪ .2.4.8.2‬נוהל אבטחת מידע ונוהל שמירת מסמכים;‬
‫‪ .2.4.8.3‬נוהל הבטחת תקינות המסחר ומניעת תרמית במסחר;‬
‫‪ .2.4.8.4‬נוהל ייעודי להבטחת ייחודיות העיסוק שלה ושל העוסקים מטעמה בניהול‬
‫הזירה לרבות המסחר בה;‬
‫‪ .2.4.8.5‬נוהל תגמול עבור גיוס לקוחות לחברה;‬
‫‪ .2.4.8.6‬נוהל שמירה על סודיות;‬
‫‪ .2.4.8.7‬נוהל תיעוד הפעולות והשירותים בהם התעורר ניגוד עניינים;‬
‫‪ .2.4.8.8‬נוהל תיעוד הודעות ללקוח והסכמות לקוח לעניין ניגוד עניינים‪.‬‬
‫‪.2.4.1‬‬
‫החברה תקבע בנהליה כי כל פרסומי החברה יאושרו על ידי מנכ"ל החברה טרם פרסומם‪.‬‬
‫בפרסום בכתב תכלול החברה אזהרות בנוסח הבא‪:‬‬
‫"(‪ )1‬הפעילות בזירה דורשת מיומנות‪ ,‬ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם;‬
‫(‪ )2‬פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר;‬
‫(‪ )3‬החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדר לעסקאות איתך‪ ,‬ולכן היא המוכרת‬
‫כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר‪".‬‬
‫‪.2.4.2‬‬
‫החברה תפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת ספקי הנזילות וספקי הציטוטים עימם‬
‫התקשרה בהסכם‪ ,‬ככל שאין בכך מניעה ע"פ דין או הסכם‪ ,‬תפרסם החברה קישור‬
‫לאתרי ספקי הנזילות וספקי הציטוטים כאמור‪.‬‬
‫‪.2.4.3‬‬
‫החברה הקימה מנגנונים להפרדה בין מחלקות המסחר בחברה לבין מחלקת המחקר‬
‫בחברה (להלן‪" :‬חומות סיניות")‪ .‬מנגנונים אלה מעוגנים בשורת נהלים שאמצה החברה‬
‫לעניין זה‪ ,‬נהלים אלה כוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬קביעת מגבלות גישה והרשאות מצומצמות‬
‫למערכת הניהול הממוחשבת של החברה‪ ,‬על בסיס "צריך לדעת"‪ ,‬של עובדים וגורמים‬
‫קשורים ממחלקות תפעוליות שונות‪ ,‬על מנת למנוע (א) זליגת מידע שעלול להוביל לניגוד‬
‫עניינים; (ב) שינוי המידע במערכת על ידי גורמים בלתי מורשים; (ג) מניעת האפשרות‬
‫מגורמים זרים לעשות שימוש במידע הנוגע ללקוחות‪.‬‬
‫‪.2.4.4‬‬
‫החברה לא תגביל ולא תמנע מצדדים שלישיים עימם התקשרה בהסכם שיווק לגיוס‬
‫לקוחות‪ ,‬מלהפנות לקוחות גם לזירות אחרות‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪18‬‬
‫‪ .2.5‬פרק ג'‪ -‬ניגודי עניינים נוספים‬
‫על פי הוראות הדין בפרק זה יוצגו הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים כאמור בפרק א' למסמך זה‪,‬‬
‫שנותרו לאחר יישום הנהלים ונקיטת האמצעים המפורטים בפרק ב' למסמך זה‪.‬‬
‫‪.2.5.1‬‬
‫ניגודי עניינים פרטניים בין החברה ללקוח; בין הלקוחות עצמם או בין עובד של החברה‬
‫או ספק שירות ללקוח בקשר עם ביצוע עסקאות בזירה (להלן‪" :‬ניגודי עניינים‬
‫פרטניים")‪ -‬החברה תפעל לגילוי מוקדם של ניגודי עניינים פרטניים‪ .‬החברה תעשה‬
‫במיטב יכולתה לאתר ולגלות ללקוח על ניגודי עניינים פרטניים מיד כאשר היוודע לה על‬
‫קיומם‪ .‬במידה ומדובר בניגוד עניינים פרטני קבוע תיידע החברה את הלקוח על ניגוד‬
‫העניינים הפרטני‪ ,‬ותבקש את הסכמתו לביצוע אותן העסקאות מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪.2.5.2‬‬
‫מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬ולאור האמור בסעיף ‪ 2.3.9.6‬לעיל‪ ,‬החברה תאמץ נוהל מניעת‬
‫ניגוד עניינים בין החברה לחברות קשורות‪ .‬לא יכהן אדם כנושא משרה או דירקטור‬
‫בחברה במידה וכהונתו עשויה לגרום לניגוד עניינים מהותי בין החברה לבין גורמים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪.2.5.3‬‬
‫מאחר והחברה במקביל לביצוע כל עסקה עם לקוח במכשיר פיננסי‪ ,‬מתקשרת עם ספק‬
‫נזילות בעסקה הפוכה בעלת אותן התנאים ומאחר והחברה רשאית להתקשר עם מגוון‬
‫ספקי נזילות‪ ,‬בין היתר עם ספקי נזילות שהן חברות קשורות‪ ,‬אזי יתכן וחברה אחרת‬
‫בקבוצה מהווה צד נגדי לעסקאות עם הלקוח‪.‬‬
‫‪.2.5.4‬‬
‫החברה נוהגת לתגמל את עובדיה וספקי השירות שלה‪ ,‬לרבות משווקים חיצוניים במגוון‬
‫דרכים‪ ,‬לרבות על בסיס רווחי הקבוצה הנגזרים בין השאר מהכנסות הנגזרות מפעילות‬
‫הלקוח ובין היתר‪ ,‬עמלות‪ ,‬ריביות ‪,‬המרות‪ ,‬מכירת‪ ,‬רווחים ממסחר ועוד‪.‬‬
‫‪.2.5.5‬‬
‫עובדי החברה וגורמי חוץ עימם קשורה החברה האמונים על גיוס לקוחות‪ ,‬עשויים להציג‬
‫לאדם המתעניין בשירותיה של החברה‪ ,‬תמונה חלקית ובלתי ממצה של שירותי החברה‬
‫וביצוע המסחר באמצעותה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬עשויים גורמים העוסקים בגיוס לקוחות כאמור‬
‫להסוות את דרישות המיומנות‪ ,‬הידע והניסיון‪ ,‬תשומות הזמן שעל הלקוח להשקיע‬
‫ולהפריז בסיכויי ההצלחה במסחר בנכסים פיננסיים הנסחרים בזירה‪ ,‬על מנת לשכנע את‬
‫הלקוח לעשות שימוש בשירותי החברה‪.‬‬
‫‪.2.5.6‬‬
‫החברה מפרסמת את שירותיה באמצעי פרסום שונים‪ ,‬לרבות באמצעות שיווק ישיר‪,‬‬
‫רשת האינטרנט‪ ,‬עיתונות כתובה ואלקטרונית ובטלוויזיה‪.‬‬
‫‪.2.5.7‬‬
‫דברי הפרסום שמפרסמת החברה עשויים להכיל מידע חלקי אשר יהיה בהם כדי להציג‬
‫את שירותי החברה‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬באופן אטרקטיבי ולהדגיש את אפשרויות ההצלחה‬
‫במסחר בנכסים פיננסיים‪ ,‬תוך שימוש בתוכן ובעיצוב‪ ,‬ומבלי שיפורטו מלוא המשמעויות‬
‫והסיכונים הכרוכים במסחר בנכסים פיננסיים‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪19‬‬
‫‪.2.5.8‬‬
‫כחלק מהוראות הדין והתקנות‪ ,‬החברה תקפיד על כללי פרסום ושיווק וכמו כן על כתיבת‬
‫אזהרות ודיסקליימרים‪ .‬למותר לציין‪ ,‬כי כפועל יוצא של התקנת התקנות‪ ,‬נושא הפרסום‬
‫ואזהרות הלקוח קיבלו משנה חשיבות ותשומת לב מירבית מצד החברה‪.‬‬
‫‪.2.5.9‬‬
‫במסגרת הזירה מוצעים למסחר נכסים פיננסיים מגוונים‪ ,‬בעלי רמת תנודתיות‪ ,‬סיכון‬
‫וסיכוי ומחירי התקשרות שונים זה מזה‪ ,‬אשר המסחר בהם מגלם עבור החברה רווחיות‬
‫שונה‪ .‬בנוסף‪ ,‬החברה מעדכנת מעת לעת את מגוון מוצריה ומציעה למסחר מוצרים‬
‫פיננסיים חדשים‪ .‬נטייתה של החברה‪ ,‬אם כן‪ ,‬תהיה להפנות תשומת ליבו של הלקוח‬
‫למוצרים פיננסיים חדשים ו‪/‬או למוצרים המגלמים רווח יחסי גדול יותר עבורה‪.‬‬
‫‪ .2.5.10‬מנגנוני הגנה כנגד ניצול כשלי שוק‬
‫‪ .2.5.10.1‬התחייבות הלקוח לפעול בתום לב‬
‫‪ 2.5.10.1.1‬למערכת מסחר מבוססת אינטרנט חסרונות שחלקם נימנו לעיל‪.‬‬
‫החברה מצידה פועלת במירב המאמצים (וככל שהדבר נתון בידיה)‬
‫למזער חסרונות אלו ולתקן במהירות האפשרית כל תקלה‬
‫במערכת‪.‬‬
‫‪ 2.5.10.1.2‬הלקוח מצידו מתחייב להשתמש במערכת המסחר ולנהל את‬
‫המסחר בתום לב ובמסגרת התחייבותו זו להודיע לחברה על כל‬
‫תקלה ו‪/‬או ציטוט שגוי ו‪/‬או בעיה בתעבורת נתונים ו‪/‬או כל בעיה‬
‫אחרת בה ניתקל במסגרת השימוש במערכת‪.‬‬
‫‪ 2.5.10.1.3‬בכל מקרה של זיהוי בעיה כאמור ע"י הלקוח‪ ,‬מתחייב הלקוח‬
‫להימנע מכל פעולה במערכת העושה שימוש בבעיה זו וכל שכן‬
‫להימנע מניסיון להתעשר שלא כדין כתוצאה שציטוט שגוי‪ ,‬השהיה‬
‫בתעבורת נתונים ו‪/‬או כל תקלה אחרת‪.‬‬
‫‪ 2.5.10.1.4‬יובהר כי הפרת הוראות סעיף ‪ 14.2‬לעיל מקשה על החברה בזיהוי‬
‫התקלה ובפתרונה‪ ,‬עלולה לגרום לחברה נזקים חמורים ובמקרים‬
‫מסוימים עלולות להיות לה אף השלכות פליליות בין השאר‬
‫בבחינת "פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט‬
‫כוזב"‪ ,‬עבירה המנויה על סעיף ‪.3‬א(‪ )1‬לפרק ב' – עבירות מחשב‪,‬‬
‫בחוק המחשבים‪ ,‬התשנ"ה ‪ ,1995‬שדינה מאסר ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫‪ 2.5.10.1.5‬ידוע ללקוח כי במקרה של מסחר בחוסר תום לב כאמור‪ ,‬הלקוח‬
‫יהא אחראי לכל הנזקים שנגרמו לחברה בגין פעולותיו‪.‬‬
‫‪ .2.5.11‬החברה עושה שימוש במנגנוני הגנה שונים כנגד ניצול שלא כדין של מהירות מערכת‬
‫הציטוטים ובכלל זה מונעת את האפשרות של לקוחות לבצע פעולה של סגירת עסקה‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪20‬‬
‫באמצעות ממשק הלקוח במהלך ‪ 90‬שניות ממועד פתיחת העסקה ומאפשרת לעשות כן‬
‫רק באמצעות הוראה טלפונית לעובד חדר המסחר‪ ,‬המונחה לבחון האם הפעולה בוצעה‬
‫בתום לב‪.‬‬
‫‪ .2.5.12‬הטבות בנקאיות‬
‫החברה מפקידה את כספי לקוחותיה בחשבון נאמנות לטובת הלקוחות בבנק מסחרי שבו‬
‫מתנהלים גם חשבונותיה שלה‪ ,‬באופן המאפשר לחברה לקבל מהבנק תנאים מסחריים‬
‫טובים יותר בחשבונותיה שלה‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪21‬‬
‫‪ .2.6‬פרק ד'‪ -‬חובות החברה‬
‫‪.2.6.1‬‬
‫החברה מתחייבת ליידע את הלקוח‪ ,‬בעת התקשרות עימו בנוגע לנסיבות שיש בהן ניגוד‬
‫עניינים ותקבל את הסכמת הלקוח בכתב; "בכתב" – לרבות הסכמה בכתב באמצעות‬
‫שירותי רשות הדואר או באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני;‬
‫‪.2.6.2‬‬
‫במידה ויחול שינוי במסמך מדיניות ניגוד העניינים תיידע החברה את הלקוח באופן מידי‬
‫בדבר שינוי כאמור;‬
‫‪.2.6.3‬‬
‫בתום כל שנה‪ ,‬החברה תקבל את הסכמת הלקוח‪ ,‬בכתב‪ ,‬לגבי הנסיבות שיש בהן ניגוד‬
‫עניינים;‬
‫‪.2.6.4‬‬
‫במידה ונמנע הלקוח מלחדש את הסכמתו כאמור בתוך ‪ 30‬ימי עסקים מתום השנה‪,‬‬
‫תיידע החברה את הלקוח בכתב בדבר אי‪-‬חידוש ההסכמה על ידו;‬
‫‪.2.6.5‬‬
‫הודעות כאמור תועברנה ללקוח בנפרד מכל מסמך אחר‪ ,‬באופן שיפנה את תשומת ליבו‬
‫של הלקוח לאמור בה‪.‬‬
‫אני הח"מ‪ ,‬קראתי את מסמך מדיניות הטיפול בניגוד עניינים ואני מבין ומסכים לתוכנו‬
‫________________________ ________________________ _____________________‬
‫שם הלקוח וחתימה‬
‫תאריך‬
‫שם נציג החברה‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪22‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרק ‪ – 3‬תיאור המכשירים הפיננסיים‬
‫כל העסקאות בחשבון יוגדרו‪ ,‬יחושבו ויפורשו כעסקאות עתידיות מסוג חוזי הפרשים (‪ )CFD‬ויהיו‬
‫צמודות לשערי סחורות‪ ,‬מטבעות‪ ,‬חוזים עתידיים‪ ,‬מדדי מניות‪ ,‬אג"ח‪ ,‬ריביות ו‪/‬או מוצרים נוספים כפי‬
‫שיופרט בהמשך‪.‬‬
‫‪ .3.1‬ניתן לסווג את המוצרים ל ‪ 4‬קטגוריות‬
‫‪.3.1.1‬‬
‫חוזי הפרשים על צמדי מטבעות (צבע תכלת במערכת המסחר) ‪forex‬‬
‫‪.3.1.2‬‬
‫חוזי הפרשים על מניות (צבע ירוק במערת המסחר) ‪single stock CFD’s‬‬
‫‪.3.1.3‬‬
‫חוזי הפרשים על מדדי מניות (צבע צהוב במערכת המסחר) ‪index‬‬
‫‪.3.1.4‬‬
‫חוזי הפרשים על חוזים עתידיים (צבע קרם במערכת המסחר) ‪futures‬‬
‫‪ .3.2‬רשימת המכשירים הפיננסים המלאה מצ"ב כנספח לתקנון זה ומפורסמת באתר החברה‪.‬‬
‫שמו המלא של נכס‬
‫הבסיס בעברית‬
‫שמו המלא של נכס‬
‫הבסיס באנגלית‬
‫מט"ח‬
‫‪Forex‬‬
‫‪Forex‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫‪Forex‬‬
‫מדדים‬
‫‪Indexes‬‬
‫‪Indexes‬‬
‫מדדים‬
‫‪Indexes‬‬
‫חוזי הפרשים‬
‫‪CFD‬‬
‫‪CFD‬‬
‫חוזי הפרשים‬
‫‪CFD‬‬
‫חוזים עתידיים‬
‫‪Futures‬‬
‫‪Futures‬‬
‫חוזים עתידיים‬
‫‪Futures‬‬
‫שם מלא (אנגלית)‬
‫שם מלא‬
‫פרטי זיהוי‬
‫במערכות החברה‬
‫‪ .3.3‬קביעת המחירים‬
‫לכל מוצר ישנם שני מחירים מצוטטים‪ ,‬תיתקל בציטוט דו צדדי הכולל "‪ "Bid‬ו ‪ -"Ask",‬אשר‬
‫מורכב משני מחירים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שער המכירה )‪ -(Bid‬הוא המחיר בו סוחר יכול למכור את המכשיר הפיננסי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שער הקניה )‪ -(Ask‬הוא המחיר בו סוחר יכול לקנות את המכשיר הפיננסי‪.‬‬
‫ההפרש בין מחירים אלה נקרא "מרווח" )‪(Spread‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪23‬‬
‫‪ .3.4‬צמדי מטבעות (‪)Forex‬‬
‫‪.3.4.1‬‬
‫החברה מקבלת ציטוטי מטבעות מחברת ‪ , fxglob‬המחירים מגיעים מתוכנת אגרגצייה‬
‫(שילוב) של מחירים המקושרת ל ‪ 12‬בנקים עולמיים‪ ,‬ומציגה את מחיר ה ‪ bid‬הטוב ביותר‬
‫ואת מחיר ה ‪ ask‬הטוב ביותר‪.‬‬
‫‪.3.4.2‬‬
‫החברה מוסיפה עד פיפ למחיר ה‪ ask -‬ותחסיר עד פיפ ממחיר ה‪.bid -‬‬
‫‪ .3.5‬מניות (‪)Equity‬‬
‫החברה מקבלת ציטוטים של מחירי המניות כפי שמופיעות בבורסה‪ ,‬החברה תוסיף אחד‬
‫(‪ )1‬סנט למחיר ה ‪ ask‬ותחסיר אחד (‪ )1‬סנט ממחיר ה ‪ .bid‬ואלו הציטוטים אשר יופיעו‬
‫במערכת המסחר‪.‬‬
‫‪ .3.6‬חוזה הפרשים על מדדי מניות )‪(CFD‬‬
‫החברה מקבלת ציטוטים מחברת ‪ fxglob‬ומוסיפה טיק אחד‪.‬‬
‫‪.3.7‬‬
‫חוזים עתידיים )‪(Future‬‬
‫המחירים המוצגים במערכת הינם מחירי ה‪ bid -‬ו ה‪ ask -‬כפי שמופיעים בבורסות החוזים‪.‬‬
‫לרשימת המרווחים הנפוצים ראו אתר החברה בכתובת ‪www.opb.co.il‬‬
‫‪ .3.8‬תנאי המכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה‬
‫בכל המוצרים ‪ -‬הרווח או ההפסד של הלקוח יקבע לפי ההפרש בין השער בו פתח הלקוח את‬
‫העסקה ובין השער בו נסגרה העסקה במכפלת נפח העסקה (כפי שיפורט להלן) ובניכוי עמלות‬
‫ו‪/‬או חיובי ריבית‪.‬‬
‫‪.3.8.1‬‬
‫למוצרים בקטגוריות ‪( 1-3‬מטבעות‪ ,‬מניות‪ ,‬חוזי הפרשים על מדדי מניות (קוד צבע צהוב))‬
‫העמלה תיגבה באמצעות מרווח )‪ (Spread‬כפי שמתואר להלן‪ .‬בנוסף תיגבה ריבית לילה‬
‫(‪ )swap‬אשר תתואר בסעיף זה‪.‬‬
‫‪.3.8.2‬‬
‫לעסקאות על חוזים עתידיים תיגבה עמלה של ‪ 7‬דולר לחוזה שלם (‪ )1 lot‬ללא מרווח‬
‫)‪ (Spread‬נוסף על מרווח )‪ (Spread‬הקיים בבורסות וללא ריבית ‪.swap‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪24‬‬
‫‪.3.9‬‬
‫תנאים ייחודים לחוזים עתידיים )‪(Futures‬‬
‫בעסקאות בחוזים עתידיים קיים תאריך פקיעה‪.‬‬
‫תאריך הפקיעה ומועדי הפקיעה נקבעים ע"י בורסות החוזים‪ ,‬ומידע על כך מסופק באתר‬
‫האינטרנט של החברה (נספח לוח פקיעות ‪.)2015‬‬
‫‪.3.9.1‬‬
‫מחיר הפקיעה הינו המחיר האחרון אשר מסופק ע"י הבורסה ומוצג במערכת המסחר‪.‬‬
‫‪.3.9.2‬‬
‫מנגנון פקיעה – שבוע לפני תאריך הפקיע‪ ,‬החברה לא תאפשר לפתוח פוזיציות חדשות‬
‫בחוזים שעומדים לפקוע‪ ,‬וניתן יהיה לסגור עסקאות פתוחות בלבד‪.‬‬
‫‪.3.9.3‬‬
‫במקביל לסגירת האפשרות לפתוח עסקאות בחוזים העומדים לפקוע‪ ,‬תוסיף החברה‬
‫למערכת המסחר את החוזים העוקבים (לחודש שאחרי ) ובהם ניתן יהיה לסחור‪.‬‬
‫‪.3.9.4‬‬
‫לאחר יום הפקיעה כל הפוזיציות שהיו פתוחות בחוזה שפקע יסגרו בשער הפקיעה‪.‬‬
‫‪ .3.10‬תיאור אופן קביעת מחירו של נכס הבסיס‬
‫‪ .3.10.1‬בצמדי מטבעות קביעת מחיר שערי החליפין מתבצעת במסחר הבין בנקאי‪.‬‬
‫‪ .3.10.2‬בסחורות מחיר נכס הבסיס נקבע ע"י הבורסות בהם נסחרים החוזים העתידיים (נכס‬
‫הבסיס הוא חוזה עתידי)‪.‬‬
‫‪ .3.10.3‬במניות‪ -‬מחיר המניות נקבע בבורסה בניו יורק‪.‬‬
‫‪ .3.11‬מידע נוסף (נפח המסחר ועמלות)‬
‫‪.3.11.1‬‬
‫מט"ח‪ -‬קוד צבע‪-‬תכלת‬
‫‪ .3.11.1.1‬מטבע בסיס (מוביל) ומטבע ציטוט (מובל)‬
‫מטבע הבסיס ‪ – base currency -‬הינו המטבע הראשון שרשום בין צמד‬
‫המטבעות‪.‬‬
‫זהו המטבע הראשי שאותו מעוניינים לקנות‪/‬למכור‪.‬‬
‫מטבע מובל ‪ -‬זהו המטבע השני המופיע בצמד מטבעות‪ .‬זהו המטבע שאיתו‬
‫נקנה את המטבע המוביל‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪25‬‬
‫המחיר המצוטט מבטא את השווי של יחידה אחת של מטבע הבסיס במטבע‬
‫המובל‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬בציטוט ‪ ,3.8650 USD/IL‬מטבע הבסיס הינו הדולר האמריקאי‬
‫)‪ ,(USD‬המטבע להמרה הוא השקל )‪ (ILS‬ויחס ההמרה במקרה זה הינו‬
‫‪ ₪ 3.8650‬לכל דולר אמריקאי‪.‬‬
‫‪ .3.11.1.2‬נפח העסקה (לוט)‬
‫מבטא מה גודל העסקה אותה אנו רוצים לעשות‪ ,‬עסקה בגודל ‪ 1‬לוט‪,‬‬
‫משמעותה קניה של ‪ 100,000‬יחידות של המטבע הבסיס‪ .‬באמצעות המטבע‬
‫המובל‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬עסקה בגודל ‪ 1‬לוט (‪ )1 lot‬ב דולר‪/‬שקל ‪ ,‬מהווה קניה של ‪100,000‬‬
‫דולר אמריקאי באמצעות ‪ 386,500‬ש"ח‬
‫עסקה בגודל ‪ 0.1‬לוט‪ ,‬מהווה קניה של ‪ 10000‬דולר באמצעות ‪₪ 38650‬‬
‫‪ .3.11.1.3‬עמלת ביצוע‬
‫עסקאות במט"ח מגולמת במרווחי קניה‪/‬מכירה ( ‪(bid/ask‬‬
‫העמלה היא ההפרש בין מחיר הקניה (‪ )Ask‬לבין מחיר המכירה(‪ )Bid‬כפול‬
‫ההיקף המבוקש‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬במידה ומרווח המחירים בצמד המטבעות ‪ AUD/USD‬הוא ‪ 0.9‬פיפ‬
‫והיקף העסקה הוא ‪ ,0.1‬אזיי העמלה המגולמת במרווח היא תהיה ‪ 0.9‬דולר‬
‫(‪ 90‬סנט)‬
‫‪( Spread .3.11.1.4‬מרווח קניה‪/‬מכירה)‬
‫ההפרש בין מחיר הקניה לבין מחיר המכירה‪.‬‬
‫‪ .3.11.1.5‬ריבית לילה (‪)swap‬‬
‫חשבון הלקוח יחויב‪/‬יזוכה בריבית לילה בהתאם להפרשי הריביות בין‬
‫המטבעות שבעסקה‪ .‬במילים אחרות‪ ,‬ריבית ה‪ Swap-‬זו ריבית החזקת פוזיציה‬
‫למשך הלילה‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪26‬‬
‫חשבון הלקוח יחויב‪/‬יזוכה בריבית כל יום בשעה ‪ 00:00‬שעון מערכת) וביום‬
‫רביעי יהיה חיוב‪/‬זיכוי מראש עבור ‪ 3‬ימים (רביעי‪ ,‬חמישי‪ ,‬שישי)‪.‬‬
‫לפירוט מלא של הריביות אותן גובה החברה יפורסם באתר החברה בכתובת‬
‫‪www.opb.co.il‬‬
‫ניתן לבדוק את ריבית ה‪ Swap-‬כך באמצעות מערכת המסחר באופן הבא‪:‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪27‬‬
‫‪ .3.11.2‬חוזים עתידיים‬
‫קוד צבע‪ -‬אפור בהיר‪ ,‬אפור כהה‬
‫‪ .3.11.2.1‬בחוזים העתידיים המפורטים להלן החברה תגבה עמלת קניה‪/‬מכירה בגובה‬
‫‪ $7‬לחוזה שלם (עסקה בגודל ‪.)lot 1‬‬
‫‪ .3.11.2.2‬חיוב העמלה יבוצע בעת הכניסה לעסקה בלבד‪( .‬לא יבוצע חיוב נוסף בעת‬
‫סגירת העסקה)‬
‫‪ .3.11.2.3‬העמלה יחסית לגודל העסקה‪.‬‬
‫לדוגמא ‪ :‬במידה ולקוח פתח עסקה בגודל ‪ 0.1‬העמלה תהיה ‪ 0.7‬דולר‪)0.1*7 (.‬‬
‫‪ .3.11.2.4‬מרווח בחוזים עתידיים – הפרשי הקניה‪/‬מכירה בחוזים עתידיים אלו‬
‫המרווחים הקיימים בבורסות עצמם‪ ,‬ולכן במרווח עצמו לא מגולמת עמלה של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3.11.3‬מניות‬
‫קוד צבע‪ -‬ירוק‬
‫‪ .3.11.3.1‬פירוט עמלות‬
‫העמלה במניות מגולם במחיר המניה המוצג במערכת החברה‪.‬‬
‫החברה מוסיפה מרווח של ‪ 1‬סנט למחיר הקניה כפי שמופיע בבורסה ומחסירה‬
‫‪ 1‬סנט ממחיר המכירה כפי שמופיע בבורסה‪.‬‬
‫לפיכך עמלת החברה הינה ‪ 1‬סנט למניה לכיוון (סנט בעת הכניסה לעסקה וסנט‬
‫בעת סגירת העסקה)‪.‬‬
‫‪ .3.11.3.2‬ריבית‬
‫המסחר במניות ממונף ע"י החברה‪ ,‬לפיכך החברה גובה ריבית לילה עבור‬
‫עסקאות פתוחות בסוף כל יום מסחר‪.‬‬
‫לפירוט הריביות ראו אתר החברה בכתובת ‪www.opb.co.il‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪28‬‬
‫‪.4‬‬
‫פרק ‪ – 4‬כללי מסחר‬
‫עבור כל מוצר מוצגים מחירי "ביקוש" (‪ )BID‬ומחירי "היצע"(‪)ASK‬‬
‫פעולות מסוג קניה ( ‪ ) BUY‬יבוצעו לפי מחיר ה ‪ ,ASK‬ופעולות מכירה ( ‪ )SELL‬יבוצעו לפי מחיר ה‬
‫‪BUD‬‬
‫**שים לב‪ :‬הגרפים ב ‪ MetaTrader4‬מציגים את שערי ה ‪ BID‬בלבד‪.‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫סוגי הוראות במערכת ‪MetaTrader4‬‬
‫‪.4.1.1‬‬
‫הוראות לפתיחת עסקאות‬
‫קיימות במערכת ‪ 2‬קטגוריות של הוראות –‬
‫‪‬‬
‫הוראות מיידיות "ביצוע במחיר שוק" (‪) Market Orders‬‬
‫‪‬‬
‫הוראות עתידיות "ממתינות" (‪)Pending Orders‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪29‬‬
‫‪.4.1.2‬‬
‫הוראה במחיר שוק (‪)MARKET‬‬
‫‪ – Buy market .4.1.2.1‬קניה במחיר השוק‬
‫בהוראה כזאת הסוחר מעוניין לקנות סחורה‪ ,‬אך אינו קובע מחיר בו הוא‬
‫מעוניין לרכוש את הסחורה‪ ,‬ההוראה תתבצע במחיר ה ‪ ASK‬הראשון‬
‫שיתאפשר לפי תנאי השוק‪.‬‬
‫‪ – Sell market .4.1.2.2‬מכירה במחיר השוק‬
‫בהוראה כזאת הסוחר מעוניין למכור סחורה‪ ,‬אך אינו קובע מחיר בו הוא‬
‫מעוניין למכור את הסחורה‪ ,‬ההוראה תתבצע במחיר ה‬
‫‪ BID‬הראשון‬
‫שיתאפשר לפי תנאי השוק‪.‬‬
‫‪ .4.1.2.3‬הוראות עתידיות (‪(Pending Orders‬‬
‫הוראות אלו ישמשו אותנו כאשר נרצה לבצע כניסה לעסקה (קניה או מכירה)‬
‫בתנאים מסוימים אשר אולי יתרחשו בעתיד‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪30‬‬
‫הוראות אלו יבוצעו כאשר מחירי השוק יהיו בהתאם להגדרות הבאות‪:‬‬
‫‪BUY LIMIT .4.1.2.4‬‬
‫כאשר נרצה לקנות במחיר נמוך ממחיר השוק הנוכחי‪ .‬הוראה זו תתבצע‬
‫במידה ומחיר ה ‪ ASK‬ירד אל מחיר ה ‪ limit‬הנקוב בעסקה‪.‬‬
‫נשתמש בסוג הוראה זו כאשר נצפה שהשוק ירד למחיר אותו הגדרנו ואז תחל‬
‫מגמת עליה‪.‬‬
‫‪SELL LIMIT .4.1.2.5‬‬
‫כאשר נרצה למכור במחיר גבוה ממחיר השוק הנוכחי‪.‬‬
‫נשתמש בסוג הוראה זו כאשר נצפה שהשוק יעלה למחיר אותו הגדרנו ואז‬
‫תחל מגמת ירידה (בד"כ בכשל פריצה מעלה)‪.‬‬
‫‪BUY STOP .4.1.2.6‬‬
‫כאשר נרצה לקנות במחיר גבוה ממחיר השוק הנוכחי‪ .‬אך רק בתנאי ומחיר‬
‫השוק יגיע או יפרוץ את המחיר הנקוב בפעולת הסטופ‪.‬‬
‫זוהי פעולה סינטטית כאשר מערכת המסחר תשלח פעולת קניה במחיר שוק‬
‫במידה ומחיר ה ‪ ASK‬יגיע או יפרוץ כלפי מעלה את המחיר הנקוב בסטופ‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪31‬‬
‫נשתמש בסוג הוראה זו כאשר נצפה שהשוק יפרוץ רמת מחירים מסוימת ואז‬
‫תימשך מגמת העלייה‪.‬‬
‫שימו לב – אנו לא קובעים המחיר בו תתבצע העסקה אלה את התנאי שלאחריו‬
‫תתבצע פעולת ‪ market‬ולכן לא ניתן לדעת בדיוק באיזה מחיר תתבצע העסקה‬
‫לאחר קיום התנאי‪.‬‬
‫‪SELL STOP .4.1.2.7‬‬
‫כאשר נרצה למכור במחיר נמוך ממחיר השוק הנוכחי‪ .‬אך רק בתנאי ומחיר‬
‫השוק ירד ויגיע או יפרוץ את המחיר הנקוב בפעולת הסטופ‪.‬‬
‫זוהי פעולה סינטטית כאשר מערכת המסחר תשלח פעולת מכירה במחיר שוק‬
‫במידה ומחיר ה ‪ BID‬יגיע או ישבור כלפי מטה את המחיר הנקוב בסטופ‬
‫נשתמש בסוג הוראה זו כאשר נצפה שהשוק ישבור רמת מחירים מסוימת ואז‬
‫תימשך מגמת הירידה ‪.‬‬
‫שימו לב – אנו לא קובעים המחיר בו תתבצע העסקה אלה את התנאי שלאחריו‬
‫תתבצע פעולת ‪ market‬ולכן לא ניתן לדעת בדיוק באיזה מחיר תתבצע העסקה‬
‫לאחר קיום התנאי‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪32‬‬
‫‪ .4.2‬הוראות לניהול וסגירת עסקאות‬
‫קיימות במערכת ‪ 3‬פקודות אשר מאפשרות לנו בניהול העסקאות הפתוחות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫לקיחת רווח – ‪Take-Profit‬‬
‫‪‬‬
‫הגבלת הפסד‪Stop-Loss -‬‬
‫‪‬‬
‫סטופ נגרר – ‪Trailing Stop‬‬
‫‪.4.2.1‬‬
‫לקיחת רווח – ‪)TP( Take-Profit‬‬
‫בפקודת ‪ TP‬הסוחר קובע מהו המחיר בו הוא מעוניין לקחת רווח ולצאת מהעסקה‪.‬‬
‫‪ .4.2.1.1‬עבור עסקת קניה (‪- )BUY‬על מחיר ה ‪ TP‬להיות גבוה יותר ממחיר השוק‬
‫ה ‪ TP‬יתבצע כאשר מחיר ה ‪ BID‬יגיע למחיר ה ‪ TP‬הנקוב‪.‬‬
‫‪ .4.2.1.2‬עבור עסקת מכירה (‪ - )SELL‬על מחיר ה‪ TP-‬להיות נמוך יותר ממחיר השוק‪.‬‬
‫ה ‪ TP‬יתבצע כאשר מחיר ה ‪ ASK‬יגיע למחיר ה ‪ TP‬הנקוב‪.‬‬
‫‪.4.2.2‬‬
‫הגבלת הפסד – ‪)SL( Stop Loss‬‬
‫בפקודת ‪ SL‬הסוחר קובע מהו המחיר בו הוא מעוניין לסגור את העסקה במידה והעסקה‬
‫לא צולחת‪ .‬ובכך בעצם מגביל את ההפסד שלו‪.‬‬
‫‪ .4.2.2.1‬עבור עסקת קניה (‪ )BUY‬על מחיר ה ‪ SL‬להיות נמוך ממחיר השוק ה ‪ SL‬יתבצע‬
‫כאשר מחיר ה ‪ ASK‬ירד או ישבור את מחיר ה ‪ SL‬הנקוב‪.‬‬
‫שימו לב – העסקה לא בהכרח תיסגר במחיר ה‪ SL‬הנקוב‪ ,‬אלה תהפוך לעסקת‬
‫‪ SELL MARKET‬כאשר מחיר ה ‪ ASK‬ירד או ישבור כלפי מטה את מחיר‬
‫ה ‪ SL‬הנקוב‪.‬‬
‫‪ .4.2.2.2‬עבור עסקת מכירה (‪ )SELL‬על מחיר ה‪ SL-‬להיות גבוה יותר ממחיר השוק‪.‬‬
‫ה ‪ SL‬יתבצע כאשר מחיר ה ‪ BID‬יגיע או יפרוץ כלפי מעלה את מחיר ה ‪SL‬‬
‫הנקוב‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪33‬‬
‫שימו לב – העסקה לא בהכרח תיסגר במחיר ה‪ SL‬הנקוב‪ ,‬אלה תהפוך‬
‫לעסקת ‪ BUY MARKET‬כאשר מחיר ה ‪ BID‬יגיע או יפרוץ כלפי מעלה את‬
‫מחיר ה ‪ SL‬הנקוב‪.‬‬
‫‪.4.2.3‬‬
‫ניתן להזין את מחיר ה‪ TP-‬ו‪/‬או ‪ SL‬בעת הזנת הוראה לעסקה חדשה או לאחר מכן‪.‬‬
‫‪.4.2.4‬‬
‫כמו כן ניתן לעדכן את מחיר ה ‪ TP‬ו‪/‬או ‪ SL‬כל עוד העסקה פתוחה‪.‬‬
‫‪.4.2.5‬‬
‫סטופ עוקב – ‪Trailing Stop‬‬
‫הזנת פקודה זו מתאפשרת רק עבור עסקה פתוחה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬פקודת הסטופ עוקב אינה נרשמת בשרתי החברה ולכן אינה מומלצת לשימוש‪.‬‬
‫היתכנות פקודה זו מחייבת השארת מערכת ה ‪ MetaTrader4‬פעילה ומחוברת במחשב‬
‫הלקוח לשרתי החברה‪.‬‬
‫הסטופ לוס העוקב מעלה‪/‬מוריד את שער ה ‪ SL‬בהתאם לערך אותו נבחר‪.‬‬
‫יתרון ה ‪ TS‬הינו ניהול אוטומטי ונעילתו של שער הגבלת ההפסד‪ ,‬במידה והעסקה‬
‫תואמת את תחזית הסוחר‪.‬‬
‫ערך ה ‪ Trailing Stop‬מוגדר בנקודות של ‪ 0.1‬פיפ ולכן ‪ 10 = 100‬פיפס‪.‬‬
‫דוגמא‪:‬‬
‫עסקת קניה‬
‫שער נוכחי‪1.07650 :‬‬
‫בחירת ערך ‪ 10( 100 : TS‬פיפס)‬
‫כאשר השער יעלה מהשער הנוכחי – יוזן אוטומטית ‪ SL‬אשר נמוך מהשער החדש‬
‫במרווח של ‪ 10‬פיפס‪.‬‬
‫בעת עליית השער ‪ -‬יוזז שער ה ‪ SL‬בהתאמה במרווח של ‪ 10‬פיפס‪.‬‬
‫‪ 10<SL‬מהשער הנוכחי – ישאר ערך ה ‪" SL‬נעול" ‪.‬‬
‫‪ .4.3‬חשוב להדגיש ולהבהיר‬
‫בחוקי המסחר הבינלאומיים הוראות מסוג סטופ‪ BUY STOP ,SL :‬ו ‪ , SELL STOP‬מהוות מחירי‬
‫"טריגר" בלבד‪ ,‬אשר שולחות פקודת סגירה במחיר שוק מיידי‪ .‬לכן‪ ,‬יתכנו מקרים בהן הפוזיציה‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪34‬‬
‫תיסגר במחיר השונה מהותית מהמחיר שצוין בהוראות הסטופ ובהתאם לציטוטי ‪ASK /BID‬‬
‫שהיו בשוק בזמן הוראת הסגירה‪ .‬בתנאי שוק קיצוני כמו זמני פרסום הודעות כלכליות ההפרש‬
‫בין מחיר הסטופ הנקוב בהוראה ולבין המחיר בו העסקה תיפתח‪/‬תיסגר עלול להיות גדול‬
‫משמעותי‪.‬‬
‫‪ .4.4‬הוראה טלפונית‬
‫‪.4.4.1‬‬
‫החברה אינה מאפשרת לבצע הוראות של פתיחת עסקה בטלפון‪ ,‬אלה רק הוראות של‬
‫סגירת עסקה או שינוי ערכי ‪ tp/sl‬עבור פוזיציה פתוחה‬
‫‪.4.4.2‬‬
‫במקרים של תקלות ניתן יהיה להזין פוזיציות בטלפון‪ ,‬לקוח המעוניין להזין הוראה‬
‫טלפונית צריך לתת לנציג את כל הפרטים בגין הפעולה שהוא רוצה לבצע‪:‬‬
‫‪ .4.4.2.1‬שם המוצר‬
‫‪ .4.4.2.2‬כמות‬
‫‪ .4.4.2.3‬סוג העיסקה (קניה מידית‪ ,‬מכירה מידית‪ ,‬קניה בלימיט ‪ ,‬מכירה בלימיט‪,‬‬
‫קניה בסטופ‪ ,‬מכירה בסטופ)‬
‫‪ .4.4.2.4‬המחיר בו הוא מעוניין להזין את העסקה (תקף רק להוראות סטופ ולימיט)‬
‫‪.4.4.3‬‬
‫חשוב להדגיש כי במידה והלקוח אשר לא יעביר את הפרטים במלואם‪ ,‬העסקה לא‬
‫תוזן ע"י הנציג‪.‬‬
‫‪.4.4.4‬‬
‫כפי שצויין לעיל כל השיחות בחברה מוקלטות‪.‬‬
‫‪ .4.1‬כמות מינימלית למסחר‬
‫‪.4.1.1‬‬
‫הכמות המינימלית למסחר בניירות ערך או חוזי הפרשים על ניירות ערך )‪ 1 -(CFD‬מניה‪.‬‬
‫‪.4.1.2‬‬
‫הכמות המינימלית למסחר במטבעות )‪ 0.01 – (FOREX‬יחידת מסחר )‪ .(lot‬גודלה של‬
‫יחידת מסחר משתנה בהתאם לנכס הפיננסי אליו היא מתייחסת‪.‬‬
‫‪.4.1.3‬‬
‫החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הכמות המינימלית למסחר בהתחשב‬
‫במאפייני הלקוח או בסוגי לקוחות ובהתאם לאמור בסעיף ‪.4.5‬‬
‫‪.4.1.4‬‬
‫בהתאם לאמור במדיניות ניגוד העניינים‪ -‬החברה רשאית לבטל‪ /‬לשנות עסקה במידה‬
‫וביטול‪/‬שינוי העסקה נעשה על ידי ספק הנזילות‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪35‬‬
‫‪.4.1.5‬‬
‫איסור ארביטראג' וביצוע מניפולציות במסחר‬
‫האינטרנט‪ ,‬עיכובי חיבור ושגיאות בנתוני מחירים‪ ,‬יוצרים לעיתים מצב שבו המחירים‬
‫המוצגים אינם משקפים במדויק את מחירי השוק‪ .‬עיקרון הארביטראג' ועיקרון‬
‫"הספסרות" )‪ (Scalping‬ו‪/‬או ניצול עיכובי אינטרנט כאמור אסורים בהחלט בזירה‪.‬‬
‫החברה אינה מתירה מעשים כאלו בפלפטורמת המסחר ואוסרת לחלוטין כל צורה של‬
‫ביצוע מניפולציה במחיריה‪ ,‬בביצוע ההוראות ופלטפורמה שלה או ביצוע עסקאות‬
‫המבוססות על שגיאות‪ ,‬השמטות‪ ,‬ציטוטים שגויים או עיכוב בזרימת הציטוטים‪.‬‬
‫החברה שומרת על זכותה לחקור ולבדוק כל חשבון שבו חושדת כי נתקיימה בו‬
‫מניפולציה או שמוחזקים בו כספים‪ ,‬אשר על פי החשד מקורם במעשים כאמור‪.‬‬
‫החברה שומרת על זכותה לבטל כל עסקה‪ ,‬אשר על פי קביעתה‪ ,‬מקורה באי אלו ממעשים‬
‫אלו‪ ,‬או לבצע התאמות נדרשות בחשבון‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדית‪ ,‬על מנת לנטרל חשד‬
‫למניפולציה‪ ,‬ולא תהא אחראית כלפי הלקוח בכל אופן בגין כל הפסדים שנוצרו כתוצאה‬
‫מכך‪.‬‬
‫‪.4.1.6‬‬
‫דוחות כלכליים‬
‫בשוק ישנם מצבי קיצון‪ ,‬מצבי קיצון יתכנו בעת אירועים בעלי משמעות גבוהה ובזמן‬
‫פרסום הודעות כלכליות‪ .‬אחת הדרכים לנצל באגים היא הזרמת הוראות קניה בסטופ‬
‫ו‪/‬או מכירה בסטופ בסמוך לפרסום הודעות כלכליות‪ .‬החברה שומרת לעצמה הזכות‬
‫לבטל כל עסקה אשר נרשמה בגין הוראות כאלו‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪36‬‬
‫‪.5‬‬
‫פרק ‪ - 5‬בטחונות‬
‫‪ .5.1‬רמת הבטחונות‬
‫‪2‬‬
‫‪.5.1.1‬‬
‫לכל מוצר ישנה רמת בטחונות מינימלי לפתיחת עסקה ‪,‬רמה זו נקבעת ע"י החברה מעת‬
‫לעת ומפורסמת באתר האינטרנט‪( ,‬להלן – "רמת הבטחונות")‬
‫‪.5.1.2‬‬
‫תנאי לפתיחת עסקה בחשבון הלקוח וביצוע הוראותיו הוא עמידה בתנאי הביטחונות‪.‬‬
‫‪.5.1.3‬‬
‫גובה הביטחונות הדרושים לצורך ביצוע עסקה הינם משתנים מעת לעת ובין עסקה‬
‫לעסקה ויקבעו על ידי החברה עבור כל עסקה בנפרד ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.5.1.4‬‬
‫החברה תהיה רשאית בכל עת לשנות את גובה הביטחונות הנדרשים לביצוע עסקה‪ ,‬שינוי‬
‫גובה הביטחונות יכול לקבל תוקף בעבור לקוח ספציפי או כלפי נגזרות על נכס בסיס‬
‫ספציפי‪.‬‬
‫‪.5.1.5‬‬
‫גובה הביטחונות יכול שיהיה שונה בין לקוח ללקוח הגם אם מדובר בעסקאות דומות‪.‬‬
‫‪ .5.2‬חישוב בטחונות‬
‫‪.5.2.1‬‬
‫רווחיו ו‪/‬או הפסדיו של הלקוח מעסקאות פתוחות יתווספו ו‪/‬או יגרעו מחשבון‬
‫הביטחונות (בהתאם) באופן שגובה הביטחונות יתעדכן על בסיס רציף‪Mark to market .‬‬
‫‪.5.2.2‬‬
‫יצוין ויודגש כי ייתכן מצב בו הלקוח בעת פתיחת העסקה עמדו ללקוח הביטחונות‬
‫הדרושים אלא שבשל תנודות השוק ושינויי מחירים‪ ,‬בטחונות אלו לא יספקו והלקוח‬
‫יידרש להפקיד סכומים נוספים לחשבון בכדי להמשיך ולהחזיק את העסקה פתוחה‬
‫‪.5.2.3‬‬
‫מבלי לגרוע מחובתו של הלקוח לדאוג כי לא יהיה הפרש שלילי ביחס שבין שווי‬
‫הבטחונות לשווי העסקאות בחשבונו‪ ,‬הרי שהחברה רשאית לדרוש בכל עת ועל פי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי ביטחונות נוספים לאלו שהופקדו אצלה‪ ,‬במטרה להבטיח שהעסקאות‪,‬‬
‫יתרות החובה ו‪/‬או גובה הביטחונות‪ ,‬יהיו מכוסים במלואם‪.‬‬
‫‪1.1. 2‬‬
‫‪1.2.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫ביוזמתו‬
‫האופן שבו תועבר התראה זו ואפשרויות הלקוח לפעול בנושא‬
‫‪1.4.‬‬
‫אופן קביעת המחיר לביצוע עסקה שאינה ביוזמת הלקוח באמצעותה תיסגר הפוזיציה בהתאם למנגנון המחירים הבלתי‬
‫‪.1.5‬‬
‫תלוי שתואר לעיל‪.‬‬
‫כללים המסדירים את דרישת הבטוחות‬
‫רמת הבטוחה שבה תבוצע סגירת פוזיציה ללקוח שאינה ביוזמתו‬
‫רמ ת הבטוחה שבה תועבר ללקוח התראה בדבר התקרבות לרמת הבטוחה שבה תבוצע סגירת פוזיציה ללקוח שאינה‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪37‬‬
‫‪.5.2.4‬‬
‫במידה וחל שינוי בשערי השוק אשר גרם לחוסר בחשבון הביטחונות של הלקוח והלקוח‬
‫לא פעל באופן מיידי לסגירת פער בטחונות זה‪ ,‬רשאית החברה לסגור עסקה ו‪/‬או‬
‫עסקאות של לקוח וללא כל התראה וללקוח לא תהא כל טענה ו‪/‬או תביעה כלפי החברה‬
‫בגין כך לרבות אם וככל שסגירת העסקה גרמה להפסד בחשבונו‪.‬‬
‫‪.5.2.5‬‬
‫עבור לקוחות הסוחרים במט"ח (‪ )Forex‬ובמוצרים קשורים‪ -‬ברמת בטחונות הנמוכה מ‬
‫‪ 50%‬לחברה הזכות בשיקול דעת לסגור פוזיציה‪/‬ות באופן חלקי או מלא‪ .‬אם רמת‬
‫הבטחונות שווה ל‪ 20%-‬או נמוכה מכך‪ ,‬החברה תסגור באופן אוטומטי את כל הפוזיציות‬
‫במחיר שוק‪.‬‬
‫‪ .5.3‬יודגש‪ :‬על פי תקנה ‪ 5‬לתקנות זירת סוחר‪ ,‬סך כל הפסדיו של לקוח מעסקאות לא יעלו על גובה‬
‫הבטוחה שהעמיד‪ .‬דהיינו‪ ,‬החברה אינה רשאית לאשר ללקוח מסחר באשראי‪.‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫הלקוח מסכים בזאת למלא בדייקנות אחר כל הקריאות לתיחזוק ועדכון רמת הבטחונות ‪margin -‬‬
‫‪.and maintenance calls‬‬
‫‪ .5.5‬דרישות בטחונות ראשוניות עשויות להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪ .‬החברה רשאית להטיל בכל‬
‫עת וללא הודעה מוקדמת‪ ,‬דרישות מחמירות על פוזיציות אשר‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי של‬
‫החברה‪ ,‬כוללות רמה גבוהה יותר של סיכון‪ .‬למשל‪ ,‬דרישה להגבלות שער גבוהות יותר עבור מוצרי‬
‫השקעה בסחירות נמוכה‪ ,‬מוצרים ספקולטיבים או תנודתיים או עבור פוזיציות ריכוזיות‬
‫(‪.(concentrated positions‬‬
‫‪ .5.6‬דרישות תחזוקת רמת הביטחונות עשויות להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪ .‬החברה רשאית להנפיק‬
‫"דרישת בטחונות" ( "‪( )"call margin‬זוהי הודעה להפקיד בטחונות נוספים) במידה וההון בחשבון‬
‫הלקוח נמוך מדרישות תחזוקת רמת הביטחונות‪.‬‬
‫סיטואציה זאת עשויה להיגרם במקרים רבים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬במקרה של ירידה בשווי מוצרי השקעה‬
‫ארוכי טווח המוחזקים כבטוחה או עליה בשווי מוצרי השקעה המוחזקים בחסר‪.‬‬
‫החברה רשאית‪ ,‬אך אינה חייבת‪ ,‬לקרוא לביטחונות‪ ,‬כאשר ההון בחשבון הביטחונות יורד מתחת‬
‫לאחוז מוגדר מראש של שווי השוק של נכסים בסיכון (כלומר‪ ,‬סכום ערכי השוק של פוזיציות‬
‫ארוכות טווח וקצרות טווח של מוצרי השקעה) בחשבון הביטחונות והחסר של הלקוח‪.‬‬
‫גודל הבטוחה הנוספת שהחברה דורשת בדרך כלל הינו הפרש הסכום אשר ישלים את הון הלקוח‬
‫לסטנדרטים המינימליים שנקבעו על ידי החברה‪.‬‬
‫‪ .5.7‬החברה שומרת על שיקול דעת מוחלט לקבוע אם‪ ,‬מתי ובאיזה סכומים היא תדרוש בטוחה נוספת‪.‬‬
‫במקרים מסוימים‪ ,‬החברה עשויה לראות זאת כהכרחי לדרוש רמה גבוהה יותר של הון בחשבון‬
‫הלקוח‪ .‬למשל‪ ,‬החברה רשאי לדרוש תוספת בטוחה אם החשבון כולל‪:‬‬
‫‪.5.7.1‬‬
‫מוצר השקעה אחד בלבד או ריכוז גבוה של מוצר השקעה אחד או יותר;‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪38‬‬
‫‪.5.7.2‬‬
‫מוצרי השקעה במחיר נמוך‪ ,‬עם סחירות דלה או בעלי תנודתיות גבוהה‪.‬‬
‫‪.5.7.3‬‬
‫במידה וחלק מבטוחות הלקוח הינן מוגבלות‪ ,‬לא סחירות או עלולות להיות מוגבלות או‬
‫לא סחירות‪.‬‬
‫‪ .5.8‬החברה רשאית להביא בחשבון את תנאי השוק ואת המקורות הפיננסיים של הלקוח‪ .‬לחברה‬
‫סמכות‪ ,‬בכל עת‪ ,‬בשיקול דעתה וללא הודעה ללקוח‪ ,‬למכור כל או חלק ממוצרי ההשקעה בחשבון‬
‫הלקוח או לבטל כל הזמנות עומדות או לדרוש בטוחות נוספות או לסגור את חשבון הלקוח‪ ,‬בין‬
‫היתר במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪.5.8.1‬‬
‫כישלון הלקוח לעמוד בדרישה לבטוחות נוספות;‬
‫‪.5.8.2‬‬
‫הגשת עתירה לפשיטת רגל על ידי או כנגד הלקוח;‬
‫‪.5.8.3‬‬
‫במידה וההון בחשבון הלקוח נמוך מדרישת התחזוקה המינימלית‪.‬‬
‫‪ .5.9‬החברה אינה חייבת להודיע ללקוח כאשר צפויה דרישת בטחונות והיא רשאית לממש כל מוצר‬
‫השקעה על מנת לכסות פוזיציות בכל עת וללא דרישה לכספים נוספים‪ .‬החברה רשאית למכור כל‬
‫מוצר השקעה בחשבון הלקוח בין אם הם מוחזקים כיחידים או במשותף עם אחרים‪ ,‬באופן חלקי‬
‫או מלא‪ .‬החברה רשאית למכור מוצרי השקעה אשר עשויים להיות בחסר בחשבונות כאלה או‬
‫לבטל כל פקודות פתוחות ו‪/‬או פעולות סחר לשם השבת החשבון ליתרה המינימלית הנדרשת של‬
‫מאזן הביטחונות‪ ,‬ללא כל הודעה ללקוח‪ .‬כל דרישה מוקדמת או הודעה לא תחשב כויתור על זכות‬
‫החברה לנקוט בפעולות אלו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מגבלות המסחר‬
‫‪ .6.1‬כללי‬
‫‪.6.1.1‬‬
‫החברה איננה חשופה לסיכוני שוק כהגדרתן בתקנות עקב חשיפות לקוחות לאור העובדה‬
‫שהחברה מבצעת מיד ובמקביל לכל עסקה שמבצע הלקוח עסקה זהה למול ספק הנזילות‬
‫מולו היא עובדת‪ .‬במידה וארעה תקלה טכנית או כל תקלה אחרת אשר יצרה חשיפת שוק‬
‫לחברה‪ ,‬אזי החברה תפעל בזמן סביר ובסמוך ככל האפשר למועד איתור האירוע בכדי‬
‫לצמצם ולסגור את החשיפה שאותרה‪.‬‬
‫‪.6.1.2‬‬
‫החברה תהיה בכל עת בעלת הון הולם כדי לתמוך בסיכונים הגלומים בעסקיה‪ ,‬וכן תפתח‬
‫ותשתמש בטכניקות לניהול סיכונים לצורך ניטור וניהול סיכונים‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪39‬‬
‫‪ .6.2‬סירוב לבצע פקודות‬
‫‪.6.2.1‬‬
‫הלקוח מאשר כי לחברה תהא הזכות‪ ,‬בכל עת ומכל סיבה ומבלי לתת כל הודעה ו‪/‬או‬
‫הסבר‪ ,‬לסרב‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬לבצע כל פקודה‪ ,‬בין השאר במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .6.2.1.1‬בכל עת שהחברה סבורה כי ביצוע הפקודה מכוון או עשוי לכוון למניפולציה‬
‫של שוק המכשירים הפיננסיים‪ ,‬מהווה ניצול לרעה של מידע סודי חסוי (מידע‬
‫פנים); תורם להלבנה של תקבולים מפעולות או מפעילויות לא חוקיות (הלבנת‬
‫הון); משפיע או עלול להשפיע באופן כלשהו על האמינות או הפעולה החלקה‬
‫של פלטפורמת המסחר האלקטרוני;‬
‫‪ .6.2.1.2‬בכל עת שהפקודה נוגעת לרכישה של מכשיר פיננסי כלשהו אולם לא קיימים‬
‫סכומים חופשיים המופקדים אצל החברה ו‪/‬או בחשבון הבנק (כאמור בסעיף‬
‫‪ 9‬להלן) לשלם את מחיר הקניה של המכשיר הפיננסי הרלוונטי ואת כל‬
‫החיובים הנוגעים לפלטפורמת המסחר האלקטרוני האמורה‪.‬‬
‫‪ .6.2.1.3‬בחישוב הכספים הזמינים האמורים‪ ,‬כל הכספים הנדרשים כדי לעמוד בכל‬
‫התחייבויותיו של הלקוח כוללים‪ ,‬ללא הגבלה‪ ,‬התחייבויות אשר עשויות לנבוע‬
‫מביצוע אפשרי של פקודות קניה רשומות קודמות אחרות‪ ,‬אשר ינוכו מהיתרה‬
‫הכספית למשיכה או העברה‪ ,‬שהופקדו אצל החברה ו ‪ /‬או בחשבון הבנק‪.‬‬
‫‪.6.2.2‬‬
‫החברה אינה חייבת לציין נימוקים או לתת הודעה על הטעמים להשעות‪ ,‬לדחות או לבטל‬
‫את הפקודות או ההוראות של הלקוח‪ .‬בנוסף‪ ,‬במקרה שהחברה מחליטה להשעות או‬
‫לבטל הוראה כלשהי‪ ,‬הדבר לא ישפיע על התחייבות כלשהי שעשויה להיות ללקוח כלפי‬
‫החברה או זכות כלשהי שעשויה להיות לחברה כנגד הלקוח או נכסיו‪.‬‬
‫‪.6.2.3‬‬
‫הלקוח מצהיר כי הוא לא ייתן לחברה ביודעין כל פקודה או הוראה לחברה העלולה‬
‫לגרום לחברה לבצע פעולה כאמור בסעיף ‪ 6.1.1‬לעיל‪.‬‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪40‬‬
‫נספח א' ‪ -‬נוסח הודעה ללקוח על פי תקנה ‪(8‬ג)‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫___________‬
‫לקוח יקר‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬שינוי תיאור הנסיבות שיש בהן ניגוד העניינים‬
‫בהתאם להוראות תקנה ‪8‬ג' לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי)‪ ,‬תשע"ד – ‪( 2014‬להלן‪:‬‬
‫"התקנות")‪ ,‬הרינו להודיעך כי חל שינוי בתיאור הנסיבות שיש בהן ניגוד העניינים בין החברה לבין הלקוח‪,‬‬
‫כדלקמן‪ :‬רצ"ב לנוחיותך קישור למסמך מדיניות ניגוד העניינים המתוקן‪.‬‬
‫בכבוד רב ובברכה‪,‬‬
‫און ליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪41‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬נוסח הודעה ללקוח על פי תקנה ‪(8‬ד)‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫____________‬
‫לקוח יקר‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬הסכמה שנתית לעניין הנסיבות שיש בהן ניגוד העניינים‬
‫בהתאם להוראות תקנה ‪8‬ד' לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי)‪ ,‬תשע"ד – ‪( 2014‬להלן‪:‬‬
‫"התקנות")‪ ,‬הינך מתבקש לחדש הסכמתך למסמך המפרט את הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים בינך לבין‬
‫החברה‪ ,‬שהעתקו מצורף בזה‪.‬‬
‫בכבוד רב ובברכה‪,‬‬
‫און ליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫‪42‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬נוסח הודעה חוזרת ללקוח על פי תקנה ‪(8‬ד)‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫____________‬
‫לקוח יקר‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬הסכמה שנתית לעניין הנסיבות שיש בהן ניגוד העניינים‬
‫‪.7‬‬
‫בהתאם להוראות תקנה ‪8‬ד' לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי)‪ ,‬תשע"ד – ‪2014‬‬
‫(להלן‪":‬התקנות")‪ ,‬הינך מתבקש לחדש הסכמתך למסמך המפרט את הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים‬
‫בינך לבין החברה‪ ,‬שהעתקו מצורף בזה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫תשומת ליבך כי טרם קיבלנו את הסכמתך כאמור‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫אי חידוש הסכמתך כאמור תוך פרק זמן סביר עלול לגרום לנקיטת סנקציות על ידי החברה ובמקרים‬
‫חריגים לא תתאפשר פתיחת פעילות השקעה חדשה בחשבונך‪.‬‬
‫בכבוד רב ובברכה‪,‬‬
‫און ליין פריים ברוקרס בע"מ‬
‫אונליין פריים ברוקרס בע"מ‬