Marec 2015 - Občina Štore

Transcription

Marec 2015 - Občina Štore
01/2015
Štorski občan
Poštnina plačana pri
pošti 3220 Štore
Marec 2015 brezplačno
AKTUALNI DOGODKI
Spoštovane občanke!
V mesecu marcu praznujete drage žene, mame in dekleta svoja praznika: dan žena in materinski
dan.
Praznik ob dnevu žena kot mednarodni dan v ospredje postavlja žensko vlogo. S spremenjeno
vlogo ženske v družbi se spreminjajo tudi vloge moških, kar vpliva na celotno družbeno življenje.
A le ena je tista vloga, ki je ne bo nikoli moč izkoreniniti, ki je dana le ženskam, in to je vloga biti
mama.
Vlogo ženske kot mame pa v ospredje postavlja praznik, imenovan materinski dan. A to ni le en
dan. Mama ima materinski dan prav vsak dan v letu. To je neprecenljiva vloga, ki bogati življenje
in vzbuja hvaležnost. Zato je prav, da se hvaležnost in spoštovanje dragim mamam izkazujeta
vsak dan v letu.
Drobne pozornosti in beseda hvala so tiste, ki naj bogatijo te marčevske dni, spoštovanje skozi vse
leto pa naj vam vliva pogum in veselje za uresničitev vaših želja.
Drage žene, mame in dekleta, izrekam vam iskrene čestitke!
Župan Miran Jurkošek
Spoštovane žene in matere,
ob vašem prvem prazniku v mesecu marcu se moramo zazreti v zgodovino in se vprašati, ali imate danes žene
dostojno delo in koliko ste zanj plačane? Si upate na glas razmišljati o svojih pravicah in te svoje misli deliti
z ostalimi? Ali znate in zmorete reči ne, ko močnejši od vas zahtevajo nečloveške napore? Odgovorov na ta
vprašanja vam tudi v teh novodobnih časih ne bo dala država, ne politični sistem, ampak si boste morale same
poiskati odgovore za lepši jutri.
Moč materinstva je mogočna, ko s svojo brezpogojno ljubeznijo skrbite za svoje otroke. Z njimi ste v mislih od
jutra do večera. Iz dneva v dan. Nudite jim toplino, ki vse preobrazi. Plahost spreminjate v pogum, sovraštvo v
ljubezen, brezbrižnost v pozornost.
Iskrene čestitke in bodite ponosne na to, kar ste: drage žene in zlate matere.
Odbor za izdajo časopisa
Štorski občan
KAZALO:
AKTUALNI DOGODKI .........................................................................................................4
ZGODILO SE JE....................................................................................................................12
O DELU DRUŠTEV................................................................................................................17
ZANIMIVOSTI......................................................................................................................23
ZNAN OBRAZ.....................................................................................................................24
ZELIŠČARSTVO....................................................................................................................30
DUHOVNE STRANI..............................................................................................................31
DOGAJANJE V DOMU LIPA................................................................................................33
SREBRNE NITI......................................................................................................................34
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA..............................................................................35
VABILA..............................................................................................................................31
OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15, 3320 ŠTORE
e-mail:[email protected]
Tel.:
03/780 38 40
Fax:
03/780 38 50
http://www.store.si
Odbor za izdajo časopisa si pridržuje pravico do sprememb in
krajšanja prispevkov, če je le to potrebno.
Prispevke s fotografijami pošljite po pošti na CD-ju ali na
elektronski naslov: [email protected]
Zaradi predvidenega izida naslednje številke v juniju 2015
pričakujemo vaše prispevke do 15. maja 2015.
Uradne ure in uradne ure po telefonu:
ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
četrtek:
odprta samo sprejemna pisarna
petek:
od 9.00 do 13.00
Odgovorna urednica:
Mojca Rožman
Prispevke lektorirala:
Mojca Rožman
Uradne ure župana Mirana Jurkoška:
ponedeljek-četrtek: od 7.30 do 9.00
sreda:
od 15.00 do 17.00
KRAJEVNA SKUPNOST SVETINA
Svetina 6, 3220 ŠTORE
Tel.: 031/654 354
Uradne ure predsednika krajevne skupnosti Svetina:
po predhodnem dogovoru na tel.: 031/654 354 (Andreja Videc)
Uredniški odbor:
Karmen Gorjup Žgank, Rosvita Jager, Mojca Rožman, Ivanka Tofant,
Dušan Volavšek.
Fotografija naslovnica:
Fotografija zadnja stran: urskadomen.si
Rosvita Jager
Prispevke zbrala:
Nena Kopinšek
Logotip:Unigrafika Štore
Oblikovanje,
priprava za tisk:
Grafika Gracer, d.o.o.
Lava 7b, Celje
Štorski občan izhaja v nakladi 1600 izvodov. Poštnina plačana pri pošti Štore. Na osnovi Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št.
89/98, 17/00, 19/00, 27/00, 66/00) se za glasilo plačuje 22 % davek na dodano vrednost.
AKTUALNI DOGODKI
ŠTORSKI OBČAN
Proračun za leto 2015
O
bčinski svet je na 3. redni seji 16. 12. 2014 sprejel proračun za leto 2015. Osnutek proračuna je bil obravnavan na predhodni seji 1. 12.
2014.
Pred drugo obravnavo Proračuna za leto 2015 so osnutek proračuna obravnavali naslednji odbori:
- nadzorni odbor,
- odbor za finance in občinsko premoženje,
- krajevna skupnost Svetina,
- odbor za družbene dejavnosti,
- odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo ter
- odbor za okolje, prostor in komunalo.
Osnovna struktura občinskega proračuna je sestavljena iz treh delov, in sicer iz splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna in načrta
razvojnih programov. Splošni del je razčlenjen na bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del opredeljuje načrt porabe javnofinančnih sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih oziroma skupinah proračunskih
uporabnikov. Načrt razvojnih programov pa sestavljajo ukrepi, skupine projektov in projekti ter viri za njihovo izvedbo.
V nadaljevanju so predstavljeni prihodki in drugi prejemki proračuna ter odhodki in drugi izdatki proračuna občine Štore:
Prihodki
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki
Skupaj:
Višina v EUR
2.514.655
178.740
457.800
170.900
3.322.095
Odhodki
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transfer
Plačila zapadlih poroštev
Skupaj:
Višina v EUR
1.260.784
1.146.281
699.345
6.700
206.552
3.319.662
Proračun je bil pripravljen skladno z veljavno zakonodajo ter na podlagi povprečnine, ki je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna za
leto 2014 in 2015 in je znašala 525 €. Januarja letos pa je bil podpisan s strani Vlade RS in reprezentativnih združenj občin (Skupnost občin
Slovenije in Združenje občin Slovenije) Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, kjer se je povprečnina za drugo polletje znižala na 500,83 €,
kar v primerjavi s predhodnim letom pomeni, da imamo iz tega naslova za 77.795 € prihodkov manj. Znižala se bodo tudi sredstva, namenjena
investicijam, natančneje prihodki iz naslova 21. člena Zakona o financiranju občin.
Skupni tekoči odhodki znašajo 38% vseh odhodkov proračuna občine za leto 2015, tekoči transferji predstavljajo 35% vseh odhodkov,
investicijski transferji pa 0,20 % vseh odhodkov.
Odhodki za poplačilo zapadlih poroštev znašajo 206.552 € in predstavljajo 6% vseh odhodkov.
Za leto 2015 planirana sredstva za investicije predstavljajo 21% vseh odhodkov. Prednost se bo namenjala vlaganju v cestno infrastrukturo,
intenzivno se bo delalo na pridobitvi projektne dokumentacije, ki bo služila kot podlaga za prijavo na različne javne razpise. V kolikor bo
občina uspela realizirati prodajo premoženja, se bodo skladno s tem povečala tudi sredstva, namenjena investicijam.
Vesna Dobrijevič
4
MAREC 2015
AKTUALNI DOGODKI
ŠTORSKI OBČAN
POVZETEK ZAPISNIKA
3. redne seje občinskega sveta občine Štore,
ki je bila v torek, 16. decembra 2014, ob 16. uri v prostorih Doma na Svetini.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega
sveta.
2. Predlog Odloka o drugem rebalansu proračuna
občine Štore za leto 2014.
3. Predlog Odloka o proračunu občine Štore za leto
2015 – drugo branje.
4. Sprememba nadzornega sveta družbe ŠporTinK
d. o. o.
5. Pobude in vprašanja.
Občinski svet je potrdil zapisnik 2. redne seje, ki je bila 1. decembra
2014.
Seznanil se je s predlogoma Odloka o drugem rebalansu proračuna
občine Štore za leto 2014 in Odloka o proračunu občine Štore za leto
2015 ter ju potrdil.
Člani nadzornega odbora občine Štore so hkrati člani nadzornega sveta
družbe ŠporTinK d.o.o. V novem mandatnem obdobju se je spremenila
sestava nadzornega odbora občine Štore, zato je občinski svet sprejel
sklep o imenovanju novih članov nadzornega sveta družbe ŠporTinK
d.o.o.
Gradivo za seje občinskega sveta je dostopno na spletni strani www.
store.si pod zavihkom Organi občine – Občinski svet.
Primož Kramer
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v občini Štore (Ur. l. RS, št. 27/12) objavlja občina
Štore
Javni razpis
za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v občini Štore za leto 2015
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna občine
Štore za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v občini Štore.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje socialnih in
humanitarnih programov za leto 2015 znaša 1.800 EUR.
3. Izvajalci socialnih in humanitarnih programov so lahko:
- javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
- društva na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju
socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije.
4. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Štore ali izvajajo dejavnost na območju
občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Štore,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za izvajanje načrtovanih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
- da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji pro-
MAREC 2015
gramov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
5. Izvajalci programov morajo vlogi priložiti:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobijo po objavi razpisa na sedežu občine Štore ali na spletni strani občine
www.store.si.
6. Prispele vloge bodo ovrednotene skladno s Pravilnikom o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v občini Štore (Ur. l.
RS, št. 27/12).
7. Vloge s predpisano dokumentacijo naj društva pošljejo po pošti
ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore, najkasneje do 15. 4. 2015. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu občine
Štore. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS: SOCIALNI IN HUMANITARNI PROGRAMI 2015«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
8. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po sprejeti odločitvi.
9. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim na voljo
na sedežu občine Štore oziroma na tel. št. 03/780-38-53 (Maja Godec).
Številka: 430-0002/2015 - 3 Občina Štore
5
AKTUALNI DOGODKI
ŠTORSKI OBČAN
Na podlagi 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 - Odl. US, 53/07,
77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 56/08, 4/10,
20/11, 100/11 - Odl. US in 111/13) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04) občina Štore objavlja
Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2015
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna občine Štore za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Štore.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2015 znaša 16.100 EUR.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
- kulturna društva, ki so registrirana za dejavnost na področju kulture,
- druga društva, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost.
4. Izvajalci kulturnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Štore,
- da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
- da redno izvajajo svojo dejavnost,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot
to določa zakon o društvih.
5. Izvajalci kulturnih programov morajo vlogi priložiti:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobijo po objavi razpisa na sedežu občine Štore ali na spletni strani občine www.store.si.
6. Prispele vloge bodo ovrednotene skladno z merili, določenimi v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04).
7. Vloge s predpisano dokumentacijo naj društva pošljejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, najkasneje do 15. 4. 2015. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu občine Štore. Vloge morajo
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
8. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po sprejeti odločitvi komisije.
9. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim na voljo na
sedežu občine Štore (Cesta XIV. divizije 15, Štore) oziroma na tel. št.
03/780-38-53 (Maja Godec).
Številka: 430-0002/2015 - 2 Občina Štore
6
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih
društev v občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04 in 35/10) objavlja občina
Štore
Javni razpis
za sofinanciranje programov ostalih društev v občini
Štore za leto 2015
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna občine Štore za sofinanciranje programov ostalih društev (tistih društev, ki niso
registrirana kot športna, kulturna ali humanitarna).
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov
ostalih društev za leto 2015 znaša 7.590 EUR.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
- društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na drugih področjih (ne na področju kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti).
4. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Štore, delujejo na njenem območju in vključujejo občane s stalnim prebivališčem v občini Štore oziroma ne
glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane s stalnim prebivališčem v občini Štore,
- da so registrirani,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje svoje dejavnosti,
- da redno izvajajo svojo dejavnost,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot
to določa zakon o društvih.
5. Izvajalci programov morajo vlogi priložiti:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobijo po objavi razpisa
na sedežu občine Štore ali na spletni strani občine www.store.si.
6. Prispele vloge bodo ovrednotene skladno s Pravilnikom o sofinanciranju
programov ostalih društev v občini Štore (Ur. l. RS, št. 61/04 in 35/10).
7. Vloge s predpisano dokumentacijo naj društva pošljejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, najkasneje do 15. 4. 2015. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu občine Štore. Vloge morajo
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS:
OSTALA DRUŠTVA 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
8. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po sprejeti odločitvi.
9. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim na voljo na
sedežu občine Štore oziroma na tel. št. 03/780-38-53 (Maja Godec).
Številka: 430-0002/2015 - 4 Občina Štore
MAREC 2015
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Štore (Ur. l. RS, št. 62/04) objavlja občina Štore
Javni razpis
za sofinanciranje programov športa v občini Štore za leto 2015
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa v občini Štore za leto 2015 iz občinskega proračuna.
2. Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo naslednji izvajalci programov:
- športna društva,
- zveza športnih društev, ki jo ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine Štore,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji
prednost na razpisu pred drugimi izvajalci programov športa v občini.
3. Financirajo se naslednja področja dejavnosti:
- športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
- športna rekreacija,
- kakovostni in vrhunski šport,
- šport invalidov,
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
- velike mednarodne, državne, občinske in medobčinske športne
prireditve,
- delovanje društev na lokalni ravni.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje dejavnosti
iz prejšnje točke znaša 26.300 EUR.
5. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Štore,
- da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti oziroma imajo
v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi športno dejavnost,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da redno izvajajo svojo dejavnost.
6. Izvajalci športnih programov morajo vlogi priložiti:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih interesenti dobijo po objavi razpisa na sedežu občine Štore ali na spletni strani občine
www.store.si.
7. V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju športa v občini Štore (Ur. l. RS, št. 62/04), upoštevaje
razpoložljiva proračunska sredstva.
8. O izbiri bodo izvajalci obveščeni v roku 14 dni po sprejeti odločitvi.
9. Vloge s predpisano dokumentacijo naj izvajalci pošljejo po pošti
ali dostavijo osebno na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore, najkasneje do 15. 4. 2015. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Štore. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ŠPORT 2015«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
10.Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim na voljo
na sedežu občine Štore (Cesta XIV. divizije 15, Štore) oziroma na tel.
št. 03/780-38-53 (Maja Godec).
Številka: 430-0002/2015 - 1 Občina Štore
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Štore (Ur. l. RS, št. 62/04) objavlja občina Štore
Zbiranje ponudb za organizacijo kresovanja na Lipi
Občina Štore vabi k oddaji ponudb za organizacijo kresovanja na Lipi 30. aprila 2015.
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, z oznako: »NE ODPIRAJ! PONUDBA ZA
KRESOVANJE«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na občino Štore do
petka, 27. 3. 2015, do 12. ure. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je prispela na občino Štore do 12. ure. Ponudbe, ki bodo
prispele po tem roku, bo naročnik neodprte vrnil pošiljatelju. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje dva dni po odpiranju ponudb.
V ponudbi naj ponudniki navedejo:
- program prireditve,
- predvidene stroške celotne organizacije in
- predviden znesek sofinanciranja iz proračuna občine Štore.
Občina Štore bo med prispelimi ponudbami izbrala najugodnejšega
ponudnika glede na znesek sofinanciranja iz proračuna in kvaliteto
pripravljenega programa. Izbranemu ponudniku – organizatorju bo iz
občinskega proračuna krila del stroškov organizacije in glasbe.
Številka: 215-0001/2015 – 1 Štore, dne 24. 2. 2015
Občina Štore
MAREC 2015
7
AKTUALNI DOGODKI
ŠTORSKI OBČAN
AKTUALNI DOGODKI
ŠTORSKI OBČAN
Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih občine Štore (Ur. l. RS, št. 55/08) občina Štore objavlja
Javni razpis
za podelitev priznanj občine Štore za leto 2015
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Priznanja občine Štore, ki so predmet javnega razpisa, so:
- naziv častni občan občine Štore,
- zlati grb občine Štore,
- srebrni grb občine Štore,
- bronasti grb občine Štore,
- priznanje odličnim diplomantom,
- športnik leta ali športni kolektiv leta.
Občina Štore podeljuje priznanja zaslužnim občanom in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za profesionalne in druge dosežke
ter uspehe na kateremkoli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo
izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
2. KRITERIJI ZA PODELITEV POSAMEZNIH PRIZNANJ:
2.1. Naziv častni občan občine Štore
Naziv častnega občana občine Štore lahko prejme le posameznik. Občinski svet občine Štore podeli naziv za izjemen prispevek na področju
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali
drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine
doma in v tujini.
Častni občan prejme ob podelitvi naziva posebno listino o podelitvi
naziva.
2.2. Grb občine Štore
Zlati grb občine Štore podeli občinski svet občine Štore za izredno življenjsko delo ter dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke na področju
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih
dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Štore ter praviloma pomenijo zaključek kariere pri posamezniku ali zrelo fazo razvoja
izredno uspešne skupine.
Srebrni grb občine Štore podeli občinski svet občine Štore za vrsto
odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in ugled občine Štore ter praviloma
pomenijo izjemno uspešnost posameznika na polovici delovne kariere
ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti.
Bronasti grb občine Štore podeli občinski svet občine Štore za nadpovprečne začetne ali večkratne uspehe v kratkem časovnem obdobju in
kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti.
Občinski svet praviloma podeli vsako leto en zlat, dva srebrna in tri
bronaste grbe.
8
Grbi občine Štore se podeljujejo enkrat letno na slovesnosti ob občinskem prazniku občine Štore.
Naziv častni občan občine Štore in grbi občine Štore se lahko podelijo
tudi posmrtno.
2.3. Priznanje odličnim diplomantom
Priznanje odličnim diplomantom lahko prejme le posameznik s stalnim prebivališčem v občini Štore. Občinski svet ga podeli za odličen
uspeh in perspektivnost diplomantov visokošolskega študija, katerih
povprečna ocena celotnega študijskega obdobja je 9.00 ali več.
2.4. Športnik leta ali športni kolektiv leta
Priznanje športnik leta ali športni kolektiv leta se podeljuje posameznikom oziroma skupinam oseb, ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim
delovanjem na področju športa v preteklem letu dosegli pomembne
uspehe in dosežke tako v občini kot zunaj njenih meja.
Priznanje se športniku ali športnemu kolektivu podeli na slovesnosti
ob občinskem prazniku občine Štore.
Praviloma se vsako leto podeli eno priznanje, lahko pa tudi več.
3. Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti,
društva ter organi lokalnih skupnosti.
4. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:
4.1. Predlog za podelitev naziva častni občan občine Štore, zlatega,
srebrnega in bronastega grba občine Štore ter priznanja športnik leta
oziroma športni kolektiv leta mora biti predložen v pisni obliki in mora
vsebovati:
- splošne podatke o pobudniku oziroma predlagatelju,
- predstavitvene podatke o kandidatu (osebni podatki),
- vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
- utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov,
zaradi katerih je predlagana podelitev,
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
- datum pobude.
4.2. Predlog za podelitev priznanja odličnim diplomantom mora vsebovati:
- splošne podatke o pobudniku,
- podatke o kandidatu (kratek življenjepis z opisom izobraževalne
poti in obštudijskih aktivnosti ter doseženih uspehov),
- potrdilo o diplomi,
- potrdilo o povprečni oceni v celotnem študijskem obdobju vključno
z diplomo,
MAREC 2015
- naslov diplomskega dela, njegov povzetek ter mnenje o pomenu, ki se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
ga ima diplomsko delo za občino Štore,
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v taj- datum pobude.
ništvu občine Štore. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS PRIZNANJA 2015«. Na hrbtni strani mora
5. O podelitvi priznanj občine Štore bo odločal občinski svet občine biti naveden naslov predlagatelja.
Štore na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
7. Dodatne informacije in pojasnila so vsem zainteresiranim na vo6. Predloge s predpisano dokumentacijo naj pobudniki oziroma pre- ljo na sedežu občine Štore (Cesta XIV. divizije 15, Štore) ali na tel. št.
dlagatelji pošljejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov: Občina Što- 03/780-38-53.
re, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, najkasneje do 24. 4. 2015. Šteje
Občina Štore
Občani sprašujejo, župan odgovarja
V vsaki številki bomo gospodu županu zastavili vprašanja, ki zanimajo vas, dragi občani. Zato vabimo vse, ki potrebujete odgovore v povezavi z občino, njenimi prebivalci, prihajajočini dogodki, načrtovanimi aktivnostmi in še čem, in
menite, da bi zanimali oz. koristili širši javnosti, da svoja vprašanja posredujete na naslov: tajniš[email protected] ali telefonsko številko 03/780-38-40. Odgovore bomo objavili v naslednji številki.
Tokrat je naše občane zanimalo naslednje:
1.Projekt izgradnje kanalizacije na Lipi je
končan. Kako naj postopajo v nadaljevanju
lastniki individualnih hiš in kako lastniki
stanovanj v večstanovanjskih objektih, ki
bi se želeli priključiti na kanalizacijo?
Za priključitev kanalizacije na Lipi naj se lastniki
stanovanj v večstanovanjskih objektih obrnejo
na upravnika stavbe, to je v večini primerov
STORKOM Štore, d.o.o. Lastniki individualnih hiš
pa dobijo vse informacije na podjetju Vodovod
– kanalizacija, d.o.o. ali na njihovi spletni strani
www.vo-ka-celje.si. Le-ti tudi izdajajo soglasja
za priključitev na kanalizacijsko omrežje.
Glede na to, da se bo v mesecih maju in juniju
2015 izvajala sanacija obstoječega vodovodnega omrežja, predlagam, da ta poseg občani
izkoristijo za priklop objektov na kanalizacijsko
omrežje z opustitvijo greznic.
2. Stavba bivše metalurške šole propada in
kazi izgled soseske. Kako je z lastništvom in
kakšna je prihodnost stavbe?
Objekt bivše metalurške šole, nazadnje Srednje
strojne šole Štore, nam vsem pa je znan pod
kratico ŠKIMC (Šolski kovinarski in metalurški
center Štore), je v lastništvu Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport.
Z Ministrstvom se že dlje časa dogovarjamo
glede prihodnje namembnosti tega objekta,
MAREC 2015
v zadnjem mesecu pa potekajo intenzivni sestanki in pogovori o brezplačni uporabi objekta
za potrebe lokalne skupnosti za dobo dveh let z
možnostjo podaljšanja, v drugi fazi pa bi objekt
brezplačno prenesli v last Občine Štore.
Tudi telovadnica ob domu starejših je v lasti
Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Že nekaj let jo prodajajo,
vendar zaenkrat še neuspešno, v novem občinskem prostorskem načrtu pa je predvidena za
rušenje.
3. Ali občina v letu 2015 načrtuje izvedbo
kakšnih projektov?
Izhodišča, usmeritve, uredbe in vsa k temu
pripadajoča dokumentacija za programsko
obdobje 2014-2020 zamuja začenši z zamikom
potrditve Evropske komisije. Posledica tega je
zamik razpisov, financiranih iz evropskih skladov oziroma kar izpad le-teh za leto 2015.
Zaradi tega Občina Štore ne načrtuje izvedbe
večjih projektov, ampak bomo to leto izkoristili
za pripravo projektno tehnične dokumentacije
za prijave na bodoče razpise. Gre za projektno
dokumentacijo izgradnje pločnika v Prožinski vasi, kanalizacije v Prožinski vasi, spodnjih
Štorah, Laški vasi in na Pečovju, podhoda pod
železniško progo v spodnjih Štorah, kolesarske
poti Celje-Štore-Šentjur, želimo pa tudi zaključiti občinski prostorski načrt.
Seveda bo občina v tem letu izvedla vzdrževalna dela na občinskih cestah, potrebno bo
sanirati večje plazove, poskušali bomo izvesti
čim več sanacij oziroma obnovitev cest. Odbor
za okolje, prostor in komunalo bo po pregledu
vseh vlog in ogledih na terenu določil, kateri
odseki cest se bodo obnavljali. Obseg realizacije
bo seveda pogojen z razpoložljivimi finančnimi
sredstvi.
4. Parkirišča na Lipi so še vedno trn v peti
stanovalcev in obiskovalcev. Ali velja poleg
parkirišča pri Zdravstveni postaji Štore še
kje v naselju omejitev parkiranja za določen čas?
Omejitev parkiranja za določen čas velja samo
pri Zdravstveni postaji Štore. Na Lipi so javna
parkirišča pri domu starejših in pri športnem
parku in niso oddaljena dlje kot 300 m od
stanovanjskih blokov oziroma zdravstvenega
doma. Pri osnovni šoli je z izgradnjo razširitve
parkirišča dovolj parkirnega prostora za potrebe
šole in vrtca, kar je bil še do lani problem. Kar pa
se tiče parkirnih prostorov pred stanovanjskimi
bloki pa imajo lastniki stanovanj možnost svoja
parkirišča razširiti na funkcionalna zemljišča, ki
so v njihovi lasti. V večini primerov imajo bloki
dovolj velika funkcionalna zemljišča, da je to
možno urediti.
Mojca Rožman
9
AKTUALNI DOGODKI
ŠTORSKI OBČAN
AKTUALNI DOGODKI
ŠTORSKI OBČAN
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželj
Priložnost za razvoj podeželja
O
bčine Celje, Laško, Štore in Vojnik so s podpisom pisma o nameri
za sodelovanje na področju koriščenja LEADER razvojnih sredstev
na podeželju novembra 2014 postavile temelje za organiziranje Lokalne akcijske skupine (LAS) na območju omenjenih občin.
V obdobju od leta 2007 do leta 2014 je črpanje LEADER sredstev na
območju potekalo preko LAS Društvo «Raznolikost podeželja«. Izvedenih je bilo 29 projektov v skupni vrednosti preko 1.250.000,00
EUR. V programskem obdobju 2014-2020 bo potrebno organizirati
novo lokalno akcijsko skupino, ki bo delovala kot pogodbeno partnerstvo. K sodelovanju boste z javnim pozivom povabljeni vsi prebivalci območja (fizične osebe, podjetniki, podjetja, društva, zavodi,
zadruge, kmetije, občine, …), ki ste zainteresirani za razvoj območja
in reševanje različnih problematik s projektnimi aktivnostmi.
V obdobju 2014–2020 bodo s projekti lahko podprta 4 ključna tematska področja, in sicer: ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj
osnovnih storitev na podeželju, varstvo okolja in ohranjanje narave,
večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Vsi projekti
bodo morali slediti ciljem inovativnosti, ohranjanja okolja in prilagajanju na podnebne spremembe.
bodo lahko podprte s sredstvi LEADER. V obdobju priprave strategije
načrtujemo tudi izvedbo motivacijskih delavnic, na katerih bi pridobili skupne ideje za projekte. Dodeljevanje sredstev prijaviteljem
projektov bo potekalo na podlagi javnih pozivov. Prvi poziv lahko
pričakujemo v prvi polovici leta 2016.
Kako lahko tisti, ki vas zanima več o omenjenih razvojnim možnostih, pridobite dodatne informacije? O vseh nadaljnjih aktivnostih pri
vzpostavitvi pogodbenega partnerstva LAS za območje bo obveščanje potekalo s pomočjo lokalnih glasil, spletnih strani občin in LAS
(www.raznolikost-podezelja.si).
Če želite biti osebno obveščeni o aktivnostih, vas vabimo, da nam
pošljete vaš naslov po e-pošti [email protected] ali z navadno pošto na naslov Društvo »Raznolikost podeželja«, Trnoveljska
cesta 2, 3000 Celje. Dodatne informacije lahko pridobite na telefonski številki 03/490 75 81.
Predstavitev delovanja LAS z animacijsko delavnico je načrtovana za
18. 3. 2015 ob 16.00 uri na Domu na Svetini, kjer bo potekal tudi
8. zbor članov društva »Raznolikost podeželja«. Vabljeni k prijavi in
udeležbi.
V letu 2015 se bo pripravila tudi Strategija lokalnega razvoja (SLR), v
kateri bo natančno opredeljena problematika območja in vsebine, ki
Primož Kroflič
KGZS – Zavod Celje
Upravljavec LAS
Obvestilo – Brezplačna pravna pomoč
Spoštovani občani, obveščamo vas, da lahko v prostorih občine Štore vsako sredo med 16. in 17. uro koristite brezplačno pravno pomoč.
Pomoč obsega nudenje nasvetov in informacij z vseh pravnih področij (prometni prekrški, odškodninski zahtevki, delovna razmerja in
drugo).
Pravno pomoč izvaja Primož Kramer, univ. dipl. pravnik
(tel.: 040/842-014).
10
MAREC 2015
Prvi rojstni dan
Sekcije podjetnic in
obrtnic OOZ Celje
P
ravkar so praznovale prvi rojstni dan članice Sekcije podjetnic
in obrtnic, ki deluje pod okriljem Območne obrtno-podjetniške
zbornice Celje. Vsaka izmed članic že uspešno deluje v svoji dejavnosti, zato je njihov osnovni cilj, da so in bodo uspešne tudi v prihodnje.
Povezale so se z namenom izmenjave izkušenj, spodbujanja strokovnega razvoja ter sodelovanja na poslovnem področju in ker verjamejo v vse, kar pomeni pozitiven doprinos celotni družbi.
Predsednica sekcije, ga. Alenka Vodončnik: »Vesele smo in ponosne, da danes praznujemo prvi rojstni dan in smo v tem kratkem
obdobju naredile kar veliko stvari ter se povezale z ostalimi sekcijami
žensk v Sloveniji. Sem optimistična glede nadaljevanja našega dela.«
Podpredsednica, ga. Katarina Hohnjec: »Prav je, da se združujemo, izmenjujemo mnenja ter načrtujemo sodelovanja tudi z ostalimi, ki še niso naše članice. Z druženjem pridobimo nove izkušnje in s
pomočjo članic sekcije lahko rešimo marsikatero težavo.«
Članica nadzornega odbora OOZ Celje, ga. Lena Korber: »Vesela
sem, da se nam je uspelo povezati v tem kratkem času in izmenjati
veliko izkušenj. Pri svojem delu smo bile uspešne. Naš cilj je, da se
nam pridružijo še nove ženske, podjetnice. Zato dajem pobudo predvsem mlajšim podjetnicam, da se nam pridružijo, saj lahko z njimi
delimo naše izkušnje in jim olajšamo začetek vstopa na podjetniško
pot.«
Cilji delovanja »Sekcije podjetnic in obrtnic« OOZ Celje so naslednji:
• povezovanje podjetnic in obrtnic v smislu izmenjave izkušenj,
znanj, in dobrih praks;
• utrditev vloge žensk v poslovnem svetu s krepitvijo osebne moči,
znanja za učinkovitejši zagon in razvoj lastnega podjetja ter s
širjenjem poslovnih mrež;
• izobraževanje, usposabljanje, razvoj mrež in sodelovanje med
članicami sekcije in navzven;
• spodbujanje podjetniškega razmišljanja in podjetništva med
mladimi ženskami kot način življenja;
• promocija podjetništva s poudarkom na ženskah;
• vključevanje v nacionalne in mednarodne mreže ženskega podjetništva;
• sodelovanje s sorodnimi organizacijami: Regijski svet poslovnih
žensk in podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici Maribor,
Ekonomski inštitut Maribor, Zavod Meta…;
• organizacija, izvajanje in evalvacija projektov.
Tatjana Štinek
Dobro sodelovanje občine
z osnovno šolo
POMOČ
V STISKI
V mesecu februarju 2015 se je v osnovni šoli Štore pričela že dlje časa načrtovana prenova
moške garderobe za potrebe pouka športa in popoldanskih športnih aktivnosti. Garderoba
je bila v zelo slabem stanju: zadnjih 20 let je bila umivalnica v njej popolnoma neuporabna.
V prenovljenih prostorih se bo znova mogoče tudi umiti ali stuširati. Župan Miran Jurkošek
je ves čas bdel nad izvajanjem »projekta«, občinski delavci pa so večino gradbenih del tudi
sami opravili.
Prav tako je Občina Štore donirala v Šolski sklad Osnovne šole Štore sredstva, ki so bila
rezervirana za pošiljanje novoletnih voščil poslovnim partnerjem in posameznikom. Donacija 200 € je namenjena socialno ogroženim učencem, katerih starši ne zmorejo plačevati
stroškov obveznega programa.
V nesreči, ki je doletela družino Jesenek na
Pečovju, je pogorelo gospodarsko poslopje. Vse, ki želite družini v stiski pomagati,
Krajevna organizacija Rdečega križa Štore
obvešča, da lahko sredstva za ta namen
nakažete na:
TRR SI56 0600 0000 4910 730,
sklic 18022 - požar
(RK Slovenije, OZ Celje, Kidričeva ulica 3,
3000 Celje).
Občinska uprava
MAREC 2015
Za pomoč se vam najlepše zahvaljujemo!
11
AKTUALNI DOGODKI
ŠTORSKI OBČAN
ZGODILO SE JE
ŠTORSKI OBČAN
»Še imamo upanje«
S
pet je leto naokoli in na vrsti je bil 3. tradicionalni koncert »ŠE IMAMO UPANJE«.
Udeležilo se ga je 110 ljudi, kar je mnogo
manj od prejšnjega. Kljub temu smo zaslu-
nim otrokom Osnovne šole Štore. Ker je bil
izkupiček letos manjši, bomo en del delitve
krili z lastnega konta. V imenu KORK Štore
se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste koncert
obiskali in s tem pomagali ter vsem donatorjem, ki so omogočili, da so se stroški koncerta
pokrili. Naš glas je segel tudi v Ljubljano, saj
nas je obiskala generalna sekretarka RK Slovenije, gospa Renata Brunskole. Bila je zelo
navdušena nad našim delom, zaželela nam je
uspešno delo tudi v prihodnje.
Prijeten je občutek, če lahko nekomu, ki je v
stiski, podariš nekaj, kar zmoreš. Neizmerno
smo vam hvaležni, da ste se odzvali našemu
vabilu na dobrodelni koncert in pripomogli,
da lahko pomagamo. »ŠE IMAMO UPANJE« je
naš slogan in z vašim odzivom lahko resnično upamo, da tisti, ki so pomoči potrebni, ne
žili 1000 evrov, ki bodo namenjeni socialno ostanejo sami in odrinjeni z roba družbe.
šibkim krajanom. Delitev bo potekala po Bodite še naprej uspešni in ohranite čut do
ustaljenem programu: dva dela bosta na- ljudi v stiski, saj to naredi človeka srečnega.
menjena prehrani, eden pa socialno ogrožeStanislav Štefanec
Opominjam in prosim vas, moji bratje Slovenci in učitelji našega rodu, ne dopustimo
poteptati v smeti milega materinega jezika!
Ljubimo svojo domovino, ljubimo svojo matuozom na harmoniki Andražem Malgajem terino besedo!
pripravili pester kulturni program. V času,
ko največ štejejo materialne dobrine, je še janju vsakega izmed nas, če le delo opravimo
kako dobrodošlo videti mlade, ki cenijo tudi z ljubeznijo. Posebno mesto so nastopajoči
duhovne vrednote, med katere nedvomno namenili enemu največjih Slovencev, Antonu
sodi kultura. Kultura ni le vrhunski dosežek Martinu Slomšku. V prvi vrsti predan duhovumetnika, ampak jo lahko najdemo v ustvar- nik, a hkrati kulturni delavec, ki si je močno
Mili jezik materin
V
soboto, na predvečer slovenskega kulturnega praznika, se je v Martinovi dvorani
na Teharjah odvijal koncert »Mili jezik materin«. Mladi folkloristi iz otroške in mladinske
Folklorne skupine Kompole so v sodelovanju
z domačim otroškim cerkvenim pevskim
zborom, žensko vokalno skupino Rožce in vir-
12
MAREC 2015
Dokler materina beseda slovi, se narod časti
in oživlja. Kakor hitro materina beseda umira, peša tudi narodova slava in moč. Prijatelji, ne pozabimo, da smo Slovenci!
prizadeval za slovenski jezik, za njegovo prisotnost v šoli, javnosti in v literaturi. Njegova
dela so predstavili v pesmi, mislih in pregovorih. V pestri paleti besed, pesmi, glasbe in
plesa se je nenehno prepletalo zavedanje, da
je bistvo slovenskega kulturnega praznika
skrb za našo kulturno dediščino, ki so nam jo
podarili predniki, da jo bomo lahko ponosni
zapustili našim zanamcem.
Nataša Volavšek
Kurent
(tudi korant) je značilni pustni lik s Ptuja,
Dravskega polja in okolice.
V pustnem času nastopajo na tradicionalnem
kurentovanju. Po izročilu kurenti s poskakovanjem in hudim truščem (zvonjenjem) iz
dežele odganjajo zimo in zlo, vanjo pa kličejo pomlad ter dobro letino. Kurent ima na
sebi ovčjo kožo, okrog pasu pripete zvonce,
na glavi ima masko, na nogah pa gamaše.
Poznamo dve vrsti kurentov: pernatega markovskega in rogatega haloškega. Poleg njega
običajno hodi vrag ali hudič.
Že drugo leto zapored obiščejo kmetijo V
GAJU prijatelji Koranti iz Dornave. Njihovi
MAREC 2015
člani prihajajo iz celotne Slovenije: iz Primor- nici štejeta štiri leta in pol ter pet let.
ske, Cerknice, Celja, Maribora,Turnišča pri Obisk Korantov bo zagotovo postal tradicioPtuju, Mezgovcev, Moškanjcev in Dornave. V nalen.
skupini je približno 15 članov. Najmlajši člaRosvita Jager
13
ZGODILO SE JE
ŠTORSKI OBČAN
ŠTORSKI OBČAN
ZA PUSTA PRI ŠPULCAR NAJ
P
ust izhaja iz besede post in se nanaša na dan pred pepelnično sredo. Štirideset dni od pustnega torka so se ljudje držali strogega
posta vse tja do velike noči, ko praznujemo največji krščanski praznik.
Pustno praznovanje, ki ga prične pustna sobota, konča pa pustni
torek, je povezano z maskiranjem ter vsemogočimi šegami in navadami, ki družbeni red za nekaj časa obrnejo na glavo. V času, ko se
poslavljamo od zime in prihaja težko pričakovana pomlad, številni
kraji oživljajo tradicionalna praznovanja pusta. Tako je bilo tudi letos
v Kompolah.
Na pustno soboto so maske dobesedno zavzele središče Kompol. Že
redarji, ki so bili na vsakem koraku, so dali vedeti, da se pri »Špulcar«
dogaja nekaj izrednega. Trije šotori so bili nabito polni različnih zabave željnih mask (šušljalo se je, da je bil med njimi tudi naš župan).
Ansambel Unikat je poskrbel, da je bilo dovolj glasbe za vsa ušesa in
da je lahko ta večer vsak užival v plesu. Dober glas o veselem pustovanju in bogate nagrade so privabile maske od blizu in daleč.
14
MAREC 2015
VEČJI ŽUR NA ŠTAJERSKEM
Po polnoči, ko so se maškare razkrile in so najbolj izvirne prejele bogate nagrade (nagrajenih je bilo kar deset skupin in osem posameznikov), so organizatorji vsem postregli z narezki in krofi. V kuhinji
so mi zaupali, da so imeli pripravljenih osemdeset narezkov in na
stotine krofov.
Glavna organizatorja, Dejan in Nejc, sta napovedovala največji žur na
Štajerskem in verjetno nista veliko zgrešila. Zelo težko v teh časih
najdeš gostišče, ki je pripravljeno brezplačno pogostiti tako veliko
gostov.
Podobna zgodba se je ponovila tudi na pustni torek zvečer. Res je bilo
mask manj, vendar dobre volje in plesa z ansamblom Okrogli muzikanti ni bilo manjkalo.
Dokaz, kako željni smo zabave in kako prija sprostitev, je tako obiskana veselica.
Organizatorjem vse čestitke in velik poklon, saj tako velika prireditev
ni mačji kašelj. Poleg vsestranske sposobnosti je potrebna še želja
ustreči ljudem. In pri »Špulcar« vse to imajo.
Ivanka Tofant
MAREC 2015
15
O DELU DRUŠTEV
ŠTORSKI OBČAN
ZGODILO SE JE
ŠTORSKI OBČAN
Srečanje župana z duhovniki
V
mesecu januarju je na občini Štore potekalo prvo ponovoletno
srečanje župana Mirana Jurkoška z duhovniki. Srečanja se je poleg duhovnikov, ki mašujejo v župniji Svetina, dr. Vinka Kraljiča, ter
župnijah Kompole in Teharje, g. Miha Hermana in g. Stanka Gajška,
udeležil tudi pater g. Ernest Benko iz minoritskega samostana Olimje.
Zbrane je najprej nagovoril župan in jim izrekel dobrodošlico v prostorih občine. Zbrani so se pogovarjali o pomembnosti sodelovanja
cerkve in lokalne skupnosti, saj le-to predstavlja temelj zadovoljstva
občank in občanov. Pogovor je tekel tudi o aktivnostih, ki so zaznamovale občino minulo leto in načrtov za tekoče leto. Vsi so se strinjali,
da bodo tudi v prihodnje ohranjali dobro sodelovanje in s tem zadovoljstvo ljudi.
Benja Hrvatič
Dobrodelnost
Č
lanice Društva proti mučenju živali Celje smo v mesecu februarju
obiskale oskrbovance Doma Lipa, vrtec in osnovno šolo Štore.
Obdarile smo jih z doniranimi ptičjimi hišicami in sončničnimi semeni. Tako bodo lahko skupaj z DPMŽ Celje pticam nudili varno zavetje
in hrano.
Verica Skok
16
MAREC 2015
O DELU DRUŠTEV
ŠTORSKI OBČAN
Od Drave do Save, prek Pivke do Celja
in nazaj v Štore
Z
a člane Štorskega pevskega društva Osti
jarej je bila tudi druga polovica lanskega
leta precej razgibana in delovna. Po počitnicah, ki smo si jih privoščili po letnem koncertu
v juniju, smo nemudoma začeli s pripravami
na organizacijo srečanja pevskih zborov „Od
Drave do Save“, katerega idejni vodja je naša
zborovodkinja Radica Kragelj. Letošnjega 10.
jubilejnega srečanja „Od Drave do Save“, ki je
potekalo 4. 10. 2014 v Štorah, kjer se je pravzaprav vse skupaj tudi začelo, se je poleg nas
udeležilo še devet pevskih zborov oz. skupin,
in sicer Moško pevsko društvo Pod gradom iz
Celja, Mešani pevski zbor Don Bosko iz Celja,
Mešani pevski zbor gostincev iz Celja, Moški
pevski zbor Radlje ob Dravi, Ženski pevski
zbor Bistrica ob Dravi, Moški pevski zbor Duplek, Moški pevski zbor Talum iz Kidričevega,
Kvartet Grmada iz Celja.
S svojo navzočnostjo in dirigiranjem pri
zadnji pesmi, ki smo jo zapeli vsi pevci sodelujočih zborov, nas je počastil tudi znani
prof. Nikolaj Žličar, ki je poučeval naše zborovodkinje in zborovodje, ko so skupaj greli
šolske klopi v šoli za zborovodje. Da bi naša
prireditev ostala na visokem nivoju, smo za
spremno besedo in vodenje prireditve zaprosili Marijano Kolenko, ki je svojo nalogo
odlično opravila in dodala svoj neprecenljivi
MAREC 2015
prispevek v mozaik naše umetniške stvaritve. Hvaležni pa smo tudi za podporo in pomoč vseh naših sponzorjev, zlasti pa Občine
Štore in župana Mirana Jurkoška, ki je naši
zborovodkinji za vztrajno delo pri ohranjanju
tradicionalne prireditve „Od Drave do Save“
podelil posebno priznanje. Za vse, ki smo na
tej prireditvi sodelovali, pa je to nedvomno
bil še en čudovit večer, ki ga bomo ohranili v
trajnem spominu.
Takoj po tej prireditvi pa so se začele priprave
na čas veselega decembra in naslednji nastop v Pivki, kamor so nas kot goste na svoj
letni koncert povabili člani Pevske skupine
„Studenec“. Tako smo se 6. 12. 2014 podali
na pot v Pivko in se v neverjetno akustični
dvorani tamkajšnje osnovne šole predstavili
občinstvu z izborom šestih pesmi, hkrati pa
uživali v čudoviti izvedbi skrbno izbranega
repertoarja naših gostiteljev kot tudi v popestritvi večera, ki so jo pripravile članice KUD
Tarab iz Ljubljane, ki so se nam predstavile z
izborom različnih zvrsti orientalskih plesov.
Po opravljenih nastopih pa smo neizmerno
uživali v druženju vseh nastopajočih, ki smo
si ga popestrili z marsikatero skupaj odpeto
pesmijo.
Kmalu za tem smo 10. 12. 2014 opravili
krajši nastop na odru Pravljične dežele in se
predstavili tudi celjskemu občinstvu z izborom času primernih pesmi, nato pa uživali
v skupnem druženju s prijatelji iz Pevskega
zbora Don Bosko iz Celja. Leto smo zaključili
20. 12. 2014 s tradicionalnim božičkovanjem
v Laški vasi, kjer smo v sodelovanju s Turističnim društvom Štore ob živih jaslicah, ki so jih
kot vsako leto obudili člani Folklorne skupine
Kompole, poskušali s svojim petjem številnim
obiskovalcem pričarati čim bolj praznično božično vzdušje in priklicati Božička. Ta se je na
naše klice odzval in navzoče otroke obdaril
s posebnimi darilci, nato pa z obljubo, da se
vrne tudi naslednje leto, odhitel naprej. Mi pa
smo si ob slovesu obljubili, da se zopet dobimo v januarju 2015, da nadaljujemo z delom
in pripravami na naslednje podvige.
Zoran Šućur
17
O DELU DRUŠTEV
ŠTORSKI OBČAN
Predstavitev
Planinskega društva
Železar Štore
N
aše planinsko društvo je nastalo leta 1972 na pobudo posameznih delavcev bivše Železarne Štore, zagretih železarjev ter ljubiteljev planin in gora.
V tistem času delovanja društva se je planinsko izobrazilo veliko sedanjih planinskih vodnikov, markacistov in varuhov gorske narave.
Imeli smo tudi planinski dom Svetina na Romanci.
Kratek pregled zgodovine:
Planinski dom je bil pred vojno last Angelce Kračun. Leta 1944 so ga
partizani do tal požgali. V letih 1949–1950 je Železarna Štore na pogorišču starega doma zgradila nov dom.
Glavni projektant je bil ing. Hugo Behr, zaposlen v takratni železarni.
Leta 1962 je bil dograjen spodnji del – restavracija, med leti 1979–
1980 pa je bil dograjen del s sanitarijami, shrambo in garažami. Nadaljnja usoda doma je pa tako večini krajanov znana.
Po propadu bivše Železarne Štore so se tudi v društvu začele dogajati
spremembe. Večina takratnih vodilnih planincev je društvo zapustila. Tisti, ki so ostali, so s svojo trdno železarsko voljo in trmo zgradili
nove temelje društva, na katerih nadaljujemo današnje delo.
Sedaj v društvu delujemo v dveh skupinah, saj zaradi strukture članstva drugačno delo ni mogoče.
Imamo skupino POHODNIKI, ki jo vodi Rajko Grosek, in skupino KORENINE, ki jo vodi podpredsednik Slavko Urlep, organizacijo izletov in
pohodov pa Marija Lamut.
V našem društvu delujejo naslednji odseki in sekciji:
– Vodniški odsek,
– Markacijski odsek,
– Odsek Pohodniki,
– Odsek Korenine,
– Odsek CICI Vrtec,
– Osnovnošolska sekcija: 1.–4. razred (2015) in
4.–9. razred.
Naše aktivnosti so osredotočene na izobraževanje in vodenje predšolskih ter osnovnošolskih
otrok, organiziranje in vodenje izletov, pohodov
in tur za člane društva po naših prelepih krajih in gorah. Prav tako
nam tudi tuja gorstva niso neznana.
Skrbimo za urejenost in prehodnost planinskih poti v naši pristojnosti. V tem letu bomo ponovno uredili in označili pot XIV. divizije iz
Opoke do Svetine. Pri urejanju in vzdrževanju poti uspešno sodelujemo s sosednjima planinskima društvoma Grmada Celje in Šentjur.
V društvu imamo dva registrirana planinska vodnika, dva planinska
vodnika, ki se naših aktivnosti udeležujeta, v kolikor jima to dopušča
čas, in enega častnega planinskega vodnika. To je ustanovitveni član
našega društva, Jože Gobec, ki je konec lanskega leta prejel najvišje planinsko priznanje PZS, tj. »SVEČANO LISTINO PLANINSKE ZVEZE
SLOVENIJE«. Ta priznanja PZS podeljuje enkrat letno. Za prejemnika
pa pomenijo veliko čast in pohvalo za dolgoletno prostovoljno delo.
Članarina po 32. členu Statuta PZS v tem letu znaša:
B - polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z
osnovnim obsegom ugodnosti: 25,00 €
B1 - polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti: 18,50 €
S+Š - srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti: 16,00 €
P+O - predšolski in osnovnošolski otrok in mladostnik: 7,00 €
Po sklepu U.O. P.D. ŽELEZAR ŠTORE članarino za predšolske otroke v
letu 2015 v celoti pokrije društvo, osnovnošolski člani društva pa prispevajo 3,00 €. Razliko do 7,00 € pokrije društvo. Vsak član P+O dobi
poleg planinske znamke za tekoče leto tudi CICI DNEVNIK (vrtec) in
DNEVNIK – MLADI PLANINEC/ PLANINKA (osnovna šola).
Naše delo temelji na prostovoljstvu. Tako smo v lanskem letu opravili
preko 800 prostovoljnih ur in naredili čez 1000 km.
Ne glede na funkcijo ali status je opravljanje vseh naših aktivnosti
brezplačno. Vse stroške, kilometrine pri ogledih poti, izobraževanju,
obveščanju, vodenju, čiščenju, markiranju pokrijemo udeleženci aktivnosti sami.
Vse krajane, ki imate željo spoznavati še neodkrite kraje, lepote naše
prelepe Slovenije, in vse tiste, ki imate željo pobliže spoznati zahtevne vzpone po naših gorah, vabljeni v naše društvo.
Uradne ure imamo ob torkih od 19.15 do 19.45.
Vsem donatorjem in sponzorjem se iz srca zahvaljujemo za razumevanje in pomoč pri naših aktivnostih.
Vsem želimo vesel planinski pozdrav in varen korak, kjerkoli boste
hodili!!
Valter Jelen
18
MAREC 2015
O DELU DRUŠTEV
ŠTORSKI OBČAN
20 let delovanja karateja v Štorah,
10 let obstoja Karate kluba Štore
O
b praznovanju prihajajočega občinskega praznika želi svoj obstoj
proslaviti tudi Karate klub Štore, ki se predstavlja občanom Štor
in vsem, ki spremljajo ta šport ali si ga želijo trenirati.
Prvi treningi karateja v Štorah so se pričeli v mesecu septembru leta
1992 v telovadnici ŠKIMC-a. Pobudnik in tudi izvajalec karate vadbe
je bil trener Stane Čretnik, ki je bil že takrat nosilec črnega pasu 3.
DAN, saj je imel za seboj že bogato tekmovalno in tudi trenersko kariero.
Od leta 1992 do leta 1995 je delovala manjša skupina ljubiteljev tega športa kot sekcija pod okriljem Karate Kluba Petrovče.
16. 6. 1995 je bila poslana prošnja za včlanitev v TVD Partizan Štore,
ki je prošnji tudi ugodil. V telovadnici ŠKIMC-a so bili zelo slabi pogoji
za delo. Pred treningom je bilo potrebno pomiti kompletna tla telovadnice, ker se je vadba izvajala bosih nog. Čretnik je zaprosil tedanje
vodstvo OŠ Štore, da omogoči delo karateja v svojih prostorih oz. telovadnici. Vodstvo šole je tej prošnji ugodilo in treningi so pričeli odvijati dvakrat tedensko. Takrat je štela Karate sekcija Športnega društva
TVD Partizan Štore 21 vadečih v starosti od 9 do 12 let in 22 vadečih
v starosti nad 12 let. Dobri pogoji dela pa so dali že prve rezultate, ko
so Aleš Romih, Borut Čretnik, David Irgolič in Grega Vodeb osvojili
medalje na tekmovanju v Ligi, ki je potekalo 11. 11. 1995 v Petrovčah.
V letih 1996, 1997, 1998, 1999 so osvajali medalje Aleš Romih, Romana Doberšek, Azmira Olovčič, Andreja Kočar, Alen Bosnič, Borut
Čretnik, Mirhad Alič, Goran Mihajlovič, Levin Oparenovič, Uroš Čanžek, Jernej Čanžek, Vid Gobec, Borut Romih, Tina Handžič, Maja Pungaršek, Jure Zagorc in Aleksander Štor.
V letu 1998 so se 27. marca mladi karateisti udeležili Mednarodnega seminarja v Švici – Zermattu. Udeleženci seminarja so
predali deželnemu glavarju tega mesta zastavice Občine Štore,
ki še sedaj spominjajo na naš obisk in smo še vedno dobrodošli.
Obdobje petih let od 2000 do 2005 je potekalo zelo uspešno za Boruta Čretnika, Majo Pungaršek in Aleksandra Štora. Aleksander je
osvojil odlično 2. mesto, Maja pa 5. mesto na državnem prvenstvu v
Postojni (oba v športni borbi). Kariera se je za večino teh tekmovalcev
končala zaradi odhoda na študij oz. šolskih obveznosti.
Stane Čretnik je ocenil, da so dani vsi pogoji za registracijo kluba.
30. 3. 2005 se je sestala ustanovna skupščina in ustanovila klub
pod imenom KARATE KLUB ŠTORE s sedežem Kovinarska 6, Štore.
Nastajala je nova generacija zelo perspektivnih tekmovalcev: Aleš
Guzelj, Samo Lorger, Dijana Slemenšek, Jasna Slemenšek, Jan ReMAREC 2015
snik, Uroš Krašovec, Matej Šolinc, Matija Godicelj, Aleksander Kragelj, Urška Krašovec, Nastja Lišanin, Ema Kačičnik, Laura Kolšek, Urh
Šelih, Nik Turk, Jaka Skok, ki so uspešno zastopali KK Štore v novem
petletnem obdobju od 2005 do 2010. Leta 2007 je bil ob občinskem
prazniku nagrajen z Bronastim znakom Občine Štore za zelo bogato
tekmovalno pot Samo Lorger, saj je leta 2006 v Postojni postal državni prvak. Različne obveznosti so zahtevale svoj davek, ko se je
kar nekaj zelo delavnih in talentiranih tekmovalcev poslovilo od kluba.
Leto 2011 se je začelo s še vedno aktivnimi tekmovalci: Alešem Guzljem, Matijo Godicljem, Matejem Šolincem, Aljažem Knezom, Urhom
Šelihom, Aleksandrom Kragljem, Nastjo Lišanin, Jako Skokom, Urško
Krašovec, Aleksom Kresnikom, Anejem Kostrevcem, Ines Irgolič, Evo
Šelih, Nejcem Šelihom, Žigo Blatnjakom, Saro Urukalo, Gašperjem
Mlakarjem in Dinom Salkičem. To obdobje je najuspešneje zaznamoval
Aleš Guzelj , ki je osvajal medalje tako na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju. V zadnjem obdobju dosega izredne uspehe Urška
Krašovec v kategoriji KATE. V letu 2011 je osvojila 3. mesto na državnem prvenstvu, v letu 2014 1. mesto na Svetovnem Stilskem pokalu
v Podčetrtku (organizator Slovenija) in 1. mesto na turnirju v Ljubljani.
Posebej je potrebno izpostaviti vaditelja Boruta Čretnika, ki je bil neprekinjeno aktiven od samega začetka pa vse do sedaj.
19
O DELU DRUŠTEV
ŠTORSKI OBČAN
V času študija si je nabiral izkušnje v ljubljanskem klubu EMONA, kjer
se je specializiral na področju športnih borb. Nagrada za marljivo delo
je zelo lep uspeh v letu 2014 na Stilskem Svetovnem pokalu v Podčetrtku, kjer je dosegel 3. mesto v BORBAH in 1. mesto ekipno. Morda
nismo našteli vseh tekmovalcev, zato se za morebitne napake opravičujemo.
Ob naštevanju tekmovalcev ne smemo pozabiti na ostale člane kluba, ki so bili zelo dejavni izven tekmovalnega programa in so tudi doprinesli k dobri kondiciji kluba. Ker nudi klub vadbo predvsem mlajšim, so odločilno vlogo pri spodbujanju svojih otrok odigrali starši.
Še posebno imajo zasluge za kvalitetno delo vaditelji in trenerji.
Svoje kvalifikacije so dosegli na strokovnih usposabljanjih na Fakulteti za šport in Karate zvezi Slovenije ter vsakoletnih licenčnih
seminarjih. Poleg opisanega se morajo vaditelji in trenerji udeležiti tudi seminarjev japonskih mojstrov karateja, kjer se opravljajo
izpiti za črne pasove. V času obstoja kluba je postal trener Stane
Čretnik nosilec pasu 4. DAN , Borut Čretnik 2. DAN, Maja Pungaršek 1. DAN, Aleš Guzelj 1. DAN, Jaka Koren 1. DAN, Matej Šolinc 1.
DAN in Urška Krašovec 1. DAN. V uvodnem delu sem omenili materialne pogoje dela, ki sta jih omogočili Občina Štore in Osnovna
šola Štore. Brez sodelovanja teh ustanov bi klub zelo težko funkcioniral. Zato velja posebna zahvala predstavnikom teh institucij.
Pomemben je tudi dober odnos oz. sodelovanje z ostalimi klubi in njihovimi trenerji. Izpostaviti je vredno Karate klub Dinamik Celje, Karate klub Polzela in Karate klub Gaberje- Celje, Karate klub Rogaška in
Karate klub Petrovče.
Na koncu se zahvaljujemo vsem sponzorjem, katerim smo namenili
prostor v biltenu.
Tisti, ki želite z nami proslaviti visok jubilej, ste vabljeni, da sodelujete pri demonstraciji KARATEJA, ki bo v soboto, 16. maja
2015, v telovadnici OŠ Štore. Najzaslužnejšim se bodo podelile plakete in priznanja, zato so še posebej vabljeni stari člani, ki
so v preteklosti preizkusili ta šport. Informacije v zvezi z omenjeno prireditvijo dobite na tel. 031/383–856 (Stane Čretnik).
VABLJENI!
Stane Čretnik
Gasilski kviz Gasilske zveze Celje
I
z malega raste veliko. Tako pravi že pregovor. Tega se držimo tudi mladi v Prostovoljnem gasilskem društvu Prožinska vas. Izobraževanje mladih je pomembno, saj le tako
lahko preprečujemo najhujše.
Najmlajši se skozi igro učijo osnov, malo
starejši pa so jim zgled. Prav vsi pa radi pokažejo, koliko že znajo. Tako smo se letos z 9
ekipami udeležili gasilskega kviza Gasilske
zveze Celje. Ta je potekal v prostorih gasil20
skega društva Štore. Vsaka ekipa je imela
svojega mentorja, ki je bdel nad svojo ekipo,
jo spodbujal, pripravljal, učil, se pogovarjal...
5 ekip pionirjev je »prebijalo led« in se seznanilo z osnovami tekmovanja, 3 ekipe mladink
so znanje že uspešno tudi pokazale, pripravnice pa so s svojo zagnanostjo in odličnim
znanjem pometle s konkurenco.
Tekmovalo je veliko število ekip iz različnih
gasilskih društev. Poskusili so se iz znanja
prve pomoči, gasilske preventive, pa tudi
prakse ni manjkalo. Male roke, veliki um,
potrpljenje mentorjev in želja po uspehu so
prinesli tudi rezultate - mladinke našega društva so osvojile 1. in 3. mesto, naše pripravnice pa 1. mesto. Omenjene ekipe so se uvrstile
naprej na regijsko tekmovanje v gasilskem
kvizu, ki bo potekalo 15. 3. 2015.
Vem, da nam bo s trudom, voljo ter poslušnostjo uspelo - postati dobri gasilci.
Polona Rezar
MAREC 2015
O DELU DRUŠTEV
ŠTORSKI OBČAN
V Športno kulturnem društvu Straža
ohranjajo vaško tradicijo
V
petek, 20. februarja, smo imeli v Športno
kulturnem društvu Straža redni letni občni zbor. Predsednik društva, Primož Glavač, je
povzel dogajanje v društvu v minulem letu in
skupaj s člani začrtal aktivnosti za prihodnje
leto. Občnega zbora se je udeležilo več kot 50
članov. Pozdravil nas je tudi župan, gospod
Miran Jurkošek, in pohvalil delovanje društva
ter obljubil podporo Občine Štore društvu
tudi v prihodnje.
V Športno kulturnem društvu Straža skrbimo
za ohranjanje in spodbujanje športnega in
kulturnega udejstvovanja v kraju. Organiziramo številne dogodke in aktivnosti, namenjene širokem krogu uporabnikov. Nekatere
so postale že tradicionalne.
Med zanimivejšimi dogodki, ki jih vsako leto
organiziramo v ŠKD Straža, je prikaz starih
običajev in kmečkih opravil. V lanskem
oktobru smo organizirali ličkanje oz. »kožuhanje« na Krofličevi kmetiji, v začetku letošnjega leta pa smo organizirali tudi prave
zimske koline. Takšnih dogodkov se radi udeležijo številni vaščani in člani našega društva.
Še najbolj smo ponosni na sodelovanje mlajše generacije in otrok. Člani društva se torej
vsako leto preizkusimo v izvajanju različnih,
za mnoge že pozabljenih kmečkih opravil. Tokrat so se izkazali predvsem »društveni mesarji, pomočniki in gospodinje«, saj smo jih
vsi prisotni pohvalili že na »fureški večerji«,
ostali člani pa tudi na pogostitvi na občnem
zboru. V ocenjevanju izdelkov smo bili člani
enotni, da si vse dobrote zaslužijo oceno »za
prste poliznit«, zato v društvu že razmišljamo
o ponovitvi dogodka v prihodnjem letu.
Posebne pozornosti je bila v letošnjem letu
deležna tudi »šranga« za ženina in nevesto,
ki smo jo v lanskem letu pripravili za naša
člana, ki sta praznovala zlato poroko, Ivana in
Malčko Grajžl.
Veliko zanimanja vsako leto pritegne tradicionalni društveni izlet – strokovna ekskurzija, ki se je je v novembru udeležilo kar 55
članov. Avtobus nas je tudi letos pričakal na
križišču v Straži. Tokrat smo za osrednjo destinacijo izleta izbrali Posavje. Najprej smo se
odpeljali v smeri Laškega (ogled Pivovarne
Laško), mimo Sevnice, kjer smo obiskali Turistično kmetijo Gnidica, do gradu Brestanica
(Rajhenburg), kjer smo si ogledali razstavo
Trapisti v Rajhenburgu. Po kosilu na Krajnskem
(na desnem bregu Save) smo pot zaokrožili nazaj na Štajersko in se čez Obsotelje in Kozjansko
vračali proti domu. Pred slovesom smo se ustavili še v vinski kleti Emino v Imenem.
Petra Tratnjek
MAREC 2015
21
O DELU DRUŠTEV
OTROŠKO PUSTNO RAJANJE 2015 V ŠTORAH
ŠTORSKI OBČAN
22
Turistično društvo Štore
Več fotografij najdete na spletni strani občine Štore v rubriki Pustovanje 2015
MAREC 2015
ZANIMIVOSTI
ŠTORSKI OBČAN
Navodila in pravila
V
torek, 3.marca 2015, nas je na OŠ Štore obiskal predavatelj Marko
Juhant, po izobrazbi specialni pedagog.
Priznan strokovnjak s področja vzgoje in izobraževanja, ki mu strokovnost in uspešnost priznavajo njegovi kolegi ter prav tako vsak, ki
ga je imel priložnost poslušati ali pa prebrati njegovo literaturo s tega
področja.
Predavanje je bilo dobro obiskano. Tema je aktualna, saj me kot
starša treh otrok, ki so različne starosti, zanima, kako naj postavim
- oblikujem navodila, kdaj jih naj postavim in v katerih primerih jih
podam. Podobno je tudi s pravili: kako, kdaj, zakaj in predvsem na
kakšen način.
Marko Juhant ima bogate izkušnje s področja otrokovega vedenja
in ravnanja, kar se je občutilo tudi na njegovem predavanju. V sproščenem ozračju je na podlagi lastnih izkušenj, tako starša kot tudi
strokovnega delavca s tega področja, pripovedoval anekdote ter
posamezne primere iz različnih situacij. Podal je jasna navodila in
priporočila, kako dosežemo želeno stanje v določeni situaciji, ne da
bi pri tem izgubljali energijo, stresali slabo voljo, izid pa bi bil ničen
kljub našemu naprezanju in želji, da dosežemo stanje, ki smo si ga
zamislili.
Poudaril je, da je za uspešnost in delovanje navodil ter pravil nujno
MAREC 2015
potrebna starševska navzočnost in prisotnost. Ne delujejo, če nismo
fizično prisotni, ker jih tako ne moremo nadzorovati in preveriti. Dejavnosti otroka naj se izvajajo po ustaljenem urniku, ker si le na tak
način otrok pridobi učne in delovne navade. Prav tako je priporočljivo, da otrok ni preobremenjen s številnimi izvenšolskimi dejavnostmi, priporoča največ dve. Tu pa je starševska vloga ključna: da smo
dosledni in predvsem vztrajni, kar je lahko zelo, zelo naporno…
Po mojem mnenju pa je ključna težava v tem, da smo starši vedno
težje prisotni ob otrocih. V današnjem načinu življenja je to »luksus«.
Četudi bi odstranili vse »moteče faktorje«, ki jih sami ustvarjamo sebi
in otrokom, nam delovni čas krojijo drugi, svoje je naredil tudi tehnološki napredek. Na stvari je potrebno gledati celostno, z več zornih
kotov. Delovati korak po koraku (kot posamezniki in kot družba), saj
se le tako stvari spreminjajo v želeno smer.
Zaključila pa bom z Juhantovo mislijo: »Nihče nas ni naučil biti starš.
Ob rojstvu otroka nismo dobili navodil za rokovanje z njim. Starši smo
tako dolgo, kot so stari naši otroci. To je proces učenja, ki se stalno
spreminja in v katerem ne obstajajo fiksna navodila in pravila. Prilagajamo jih trenutnim situacijam: če ne delujejo, jih ustrezno spremenimo, da dosežemo želen učinek.«
Veseli bi bili še več tovrstnih predavanj.
Avrelija Gojkovič Kumperger
23
ZNAN OBRAZ
ŠTORSKI OBČAN
Simon Rožman
S
imon, si najmlajši nogometni trener
v prvi slovenski ligi. Ali nam lahko
poveš, od kod izhajajo tvoje izkušnje in
znanje, da si v tako kratkem času popeljal
moštvo visoko proti vrhu lestvice, v bistvu
brez porazov na tekmah?
Kljub temu, da sem najmlajši trener v 1.
SNL, sem že 10 let v NK Celje in imam veliko
izkušenj z mlajšimi selekcijami, saj sem vodil
kar celo generacijo mladih nogometašev od
U6 do U18. Hkrati sem bil tudi vodja celotne
Nogometne šole Celje in mislim, da sem si tu
pridobil kar nekaj izkušenj, ne samo na nogometnem področju, ampak tudi na drugih
področjih, ki so prav tako pomembna za delo
trenerja. Če pa govorimo glede strokovnega
znanja, je to plod študija, mojih kratkih igralskih izkušenj in pa črpanje znanja od vsakega
trenerja, s katerim sem se pogovarjal in sodeloval ter skušal iz tega izvleči najpomembnejše.
če tri glavne vrline: znanje, strokovnost ter
osebnostne vrline ljudi, ki zaznamujejo naš
strokovni štab. Moram reči, da je zaenkrat
vse v najlepšem redu in tako tudi mi kot celoten tim in igralci napredujemo iz tedna v
teden.
manja za vaše mladce. Tudi vaš najboljši
nogometaš jesenskega dela prvenstva,
Benjamin Verbič, zaenkrat ostaja v Celju.
Je bilo veliko zanimanja zanj v zimskem
prestopnem roku?
Glede na to, da je bil Benjamin Verbič po vseh
ocenah najboljši igralec prvenstva, je pokazal
izjemen napredek v jesenskem delu. Okrog
njega je bilo dvignjenega kar nekaj prahu. Tu
so bile tudi konkretne ponudbe, vendar se je
tudi sam s svojim agentom odločil ostati še
pol leta v Celju. S tem lahko naredi korak naprej in hkrati pomaga svojemu matičnemu
klubu. Tudi s tega vidika sem zelo vesel, da je
Japonski nogometaši niso ravno stalnica Beni ostal.
Kako si zadovoljen z delom strokovnega v slovenski Prvi ligi. Kako ste prišli do soKmalu se nadaljuje prvenstvo. Lahko poštaba in kaj je vplivalo na tvoj izbor v delovanja z Yutom Kubo?
njem?
Yuta smo spremljali kar nekaj časa preko daljšate vaš niz neporaženosti?
Absolutno sem zelo zadovoljen kar se tiče videa, nato smo ga povabili na preizkušnjo. S tem se veliko ne obremenjujemo, ker je vsak
mojega strokovnega tima. Vpliv na moj izbor On nas je v teh 14 dneh prepričal o svojih dan nova zgodba, novo dokazovanje in kljub
v strokovnem štabu je zagotovo znanje, lo- kvalitetah, ki jih po našem mnenju rabimo, temu, da se prvenstvo hitro bliža, so nekako
jalnost in vse človeške kvalitete, ki jih imata in verjamemo, da lahko v naši sredini samo misli še vedno usmerjene v vsakodnevno izboljševanje. Torej, če iz tega vidika gledam, je
Aleš Kačičnik in na drugi strani Dani Ošep. napreduje.
prvenstvo za nas še kar daleč in o tem bomo
Prav tako je tukaj pomemben trener vratarjev Amel Mujčinović, v zadnjem obdobju pa V zimskem prestopnem roku niste raz- razmišljali kasneje.
nam pomaga tudi Luka Gobec. To so mogo- prodali ekipe, čeprav je bilo veliko zaniLetos ste že dvakrat premagali aktualnega prvaka in udeleženca Lige prvakov,
Maribor. Jih lahko izločite tudi iz polfinala slovenskega pokala?
Kar se tiče Maribora moram reči, da smo proti
njim v obeh tekmah zelo dobro igrali. Je pa
res, da so oni evropski klub in so tudi v tem
polfinalnem dvoboju slovenskega pokala
favorit. Mi od tekme pričakujemo, da bomo
konkurenčni, verjamem pa, da bo to spektakel, saj obe ekipi slavita po odprti, napadalni
igri. Mislim, da bo to prava poslastica za gleSimon, Aleš in Luka; štorski matadorji na klopi Celjanov.
dalce.
24
Kako si zadovoljen s pripravami v Istri in
okrepitvami?
S pripravami v Istri sem zelo zadovoljen. Vse
je šlo po načrtu. Vreme nam je služilo in pogoji za delo so bili na optimalnem nivoju.
Glede okrepitev: še vedno iščemo igralce, ki
so trenutno prosti, ker se želimo okrepiti na
dveh igralnih mestih. Kar se tiče Ivana in Yuta
lahko rečem, da sta se hitro vključila v našo
ekipo. Imata še pomanjkljivosti,vendar menim, da se bosta hitro privadila na naš sistem
dela, tako da lahko v spomladanskem delu od
njiju že pričakujemo dobre predstave.
MAREC 2015
ZNAN OBRAZ
ŠTORSKI OBČAN
Celjska publika je zahtevna, vendar se zdi,
da se v zadnjem času gledalci vračajo na
Areno Petrol. Je to posledica atraktivne
igre, ki jo zagovarjate kot trener?
Vesel sem, da se gledalci zopet vračajo na
Areno Petrol. Sigurno je na eni strani rezultat
tisti, ki jih vleče na stadion, po drugi strani pa
so mogoče prepoznali drugačen, atraktivnejši
slog, ki ga naš strokovni tim zagovarja. To pa
pomeni odprto in napadalno igro. Verjamem,
da so bili ljudje v jesenskem delu zadovoljni z
našim slogom in igro.
Kako ste uspeli v veliki večini z domačimi
mladimi igralci in malo denarja vcepiti
klubu zmagovalno miselnost?
Z malo denarja in mladimi domačimi igralci
smo želeli vse akterje v klubu prepričati v to
strategijo, ki jo sedaj prakticiramo. Šlo je za
obrnjene stvari na glavo, kajti v prvi vrsti
smo želeli biti atraktivni, napadalni in šele
potem rezultatsko uspešni. Mi se najprej z
rezultati nismo pretirano ukvarjali, je pa bilo
res, da smo želeli v igralcih vzbuditi ambicioznost in zmagovalno mentaliteto. To smo
fantom vcepili že na treningu in ko so zadeve
stekle še na igrišču, se pravi, da so se začele
seštevati točke, so fantje iz kroga v krog rasli
in naredili smo fantastično serijo v jesenskem
delu.
Celjski nogometaši pridno poslušajo navodila treneja Simona.
Kdorkoli se znajde na tem razpotju, je moj
nasvet ta, da za karkoli se bo kdo odločil, ali
za profesionalno kariero ali za študij, naj se
temu posveti maksimalno in z vsem srcem.
Le tako bo lahko dal od sebe 100% in si ne bo
imel kaj očitati. S tem pa bo tudi rezultat prej
ko slej prišel.
Če bi lahko sam izbiral, kateri klub iz TOP
5 lig bi treniral?
Neka skrita želja je, vendar zaenkrat ne razmišljam o tem, da bi postal glavni trener,
bi se pa mogoče kdaj preizkusil v kakšnem
trenerskem strokovnem štabu. Najraje v angleški ali nemški ligi.
Kateri po vrsti bo NK Celje na lestvici ob
koncu sezone oziroma kakšni so vaši cilji
zdaj, po vseh teh uspehih?
Cilji ostajajo isti. Še vedno želimo biti všečni,
atraktivni in napadalni. Še vedno pa ostajamo na realnih tleh. Ambicije in želje glede
strokovnosti rastejo. Gremo korak za korakom. Mislim, da smo začetno stanje premaknili na višjo raven. Glede ciljev na lestvici
ne bi razpravljal, ker se s tem enostavno ne
obremenjujemo in si ne ustvarjamo nekega
lastnega pritiska.
Zdaj, ko si glavni trener NK Celja, se tudi v
Štorah veselimo vseh vaših zmag in z večjo vnemo spremljamo vaše tekme. Vam
prijatelji iz domačega kraja občasno ponudijo kakšen nasvet?
Vesel sem, da vsi prijatelji iz domačega okolja
spremljajo moje zadeve. Večkrat pade kakšna
debata glede tega. Tudi nasveti na področjih
mojega delovanja z njihove strani so dobrodošli in jih z veseljem poslušam. Zadovoljen
sem, da so moji krajani veseli vseh teh zmag
in čutim to njihovo pozitivno energijo.
Mnogi mladi nogometaši v Sloveniji se na
prehodu iz mladinske selekcije v člansko
znajdejo na razpotju: se podati v profesionalne nogometne vode ali se posvetiti
študiju? Kaj bi jim ti svetoval na podlagi
Kateri slovenski in kateri evropski trener
tvojih izkušenj?
je nate do sedaj naredil največji vtis?
Všeč mi je stil igre Jurgena Kloppa iz Borussie
Dortmund. Njegova strokovnost, strategija,
usmerjenost igre itd. Kar se tiče trenerskih
vrednot mi je pri srcu Josep Guardiola, ki
je vcepil v tisto generacijo Barcelone neko
mitsko vrednost. Odražajo ga poštenost,
odgovornost in skromnost, česar je v današnji družbi premalo. S tega vidika mi je res
najbližji Guardiola. V slovenski ligi spoštujem
vse svoje kolege, vendar ne vidim v tem trenutku nikogar, ki bi pustil poseben pečat. Se
pa še vedno od marsikoga učim in poslušam
nasvete, saj sem še vedno na začetku svoje
Simon kuje taktiko za preboj v finale
kariere.
slovenskega pokala.
MAREC 2015
Vas lahko še kdaj pričakujemo na zelenicah domačega Kovinarja?
V tem trenutku igram le mali nogomet s trenerji. Še vedno sem v letih, ko se čutim sposobnega igrati rekreacijsko, tako da nikoli ne
reci nikoli. Trenutno nimam časa za kaj več.
Mogoče pa res še kdaj oblečem štorski nogometni dres in tudi z velikim veseljem odigram
kakšno tekmo.
Simon, prijetno je bilo v tvoji družbi. Hvala
za pogovor, čestitke za dosedanje rezultate in
mnogo uspehov v prihodnosti ti želim.
Rosvita Jager
25
ZNAN OBRAZ
ŠTORSKI OBČAN
Anja Kragelj
je na izboru Miss Slovenije 2014 postala 2. spremljevalka ter prejela naziv Miss
Slovenskih novic. Pri izboru za Miss Slovenskih novic gre za izbor dekleta, ki je med
finalistkami izbora za miss Slovenije najbolj očaralo bralce časnika Slovenske novice in portala slovenskenovice.si ter od njih prejelo največ glasov. Odločitev je
padla: miss Slovenskih novic je postala 20-letna Anja Kragelj iz Štor. Po uradni razglasitvi si je v dvorani prislužila velik aplavz. Kako tudi ne, naša Anja je zbrala več
kot 5000 glasov na spletu in s kuponi, ki so jih pošiljali bralci časopisa.
Anja še študira ter dela na področju marketinga in administrativnih del. Poznana
je predvsem na štajerskem koncu Slovenije, saj dela kot promotorka Radia Antene
Štajerska v ekipi Anteninih drznih deklet.
Ali se moraš za vzdrževanje svoje postave
velikokrat čemu odreči?
K sreči do sedaj nisem imela težav s težo, sem
ena izmed srečnic, res pa je, da pazim, kaj,
kdaj in kako jem. Kakšen košček čokolade pa
že ne škodi, kajne?
Kako ohranjaš idealno podobo?
Za moje lase skrbijo strokovnjaki.
Pred finalom Miss Slovenije sem imela svojega osebnega trenerja, s katerim sva ohranjala
kondicijo telesa, načeloma pa uživam v teku,
dolgih sprehodih (npr. na Svetino) in rada dobro jem, predvsem zdravo hrano.
Pomemben pa je seveda tudi spanec in da se
človek dobro počuti, saj lahko le na takšen
način izžarevaš pozitivno energijo.
Nastopaš tudi kot model. V kakšnem okolju se najbolje počutiš?
Najbolje se počutim, kadar nastopam kot
model v poslovnem okolju.
Koliko časa si nameniš zjutraj, da se urediš pred ogledalom?
Med tednom zelo malo, največ dvajset minut.
Ko pa imam čas, se rada lepo naličim, saj v
omenjenem zelo uživam oziroma je ličenje
eden izmed mojih hobijev.
Najprej bi te vprašala, kako se počutiš v pripravljale več mesecev. Imele smo velisvoji koži?
ko preizkusov sposobnosti, znanj, javnega
Počutim se odlično, hvala!
nastopanja ter drugih nalog. Med drugim
smo morale diskutirati z aktualnimi ljudmi
Kateri naziv ti pomeni več: Miss Sloven- iz gospodarstva in politike glede takrat
skih novic ali 2. spremljevalka Miss Slo- aktualnih družbenih tem, napisati pismo
venije?
predsedniku Vlade Republike Slovenije
Oba naziva mi pomenita veliko.
dr. Miru Cerarju o predlogih in izboljšavah
Miss Slovenskih novic sem postala na podlagi v naši državi, napisati poslovni načrt ter
zbranih glasov ljudi oziroma bralcev Sloven- pripraviti svojo ''talent točko'' v Casinoju
skih novic. Treba pa je poudariti, da je večji Korona v Kranjski Gori. V dobrodelne nadel glasov bilo poslanih s strani sorodnikov, mene smo zbirale šolske potrebščine za
prijateljev, sokrajanov, znancev ter ljudi, otroke ter se družile z njimi v vodnem meki me poznajo in so me podpirali. Že preko stu Atlantis.
družabnih omrežij je bilo razvidno, da imam Pri vseh nalogah sem bila zelo uspešna ter
veliko podpore, zato sem omenjeni naziv na pridobila veliko število točk, kar je vplivalo
nek način pričakovala.
tudi na končni izid finalnega tekmovanja, na
Vse finalistke smo se za finale Miss Slovenije kar sem bila seveda zelo ponosna.
26
Katera slovenska modna kreacija ti je
všeč?
Težko bi rekla. Tudi sama imam več stilov,
različno od vsakodnevnega počutja. Oblečem
tisto, kar mi je všeč in v čemer se dobro počutim.
Kaj so tvoji hobiji in kako preživljaš prosti
čas?
Svoj čas rada preživljam z družino ter domačimi ljubljenčki. Obožujem živali. Veliko se družim s prijateljicami, poleti rada potujem ter
se ukvarjam z športom, pozimi pa deskam in
preberem kakšno knjigo.
Slišala sem, da rada kuhaš. Katera jed je
na vrhu tvojega jedilnika?
Kaj pravite na domače štruklje v gobovi omaki?
MAREC 2015
ZNAN OBRAZ
ŠTORSKI OBČAN
Ali te domači podpirajo na tvoji poti?
Zelo, brez njih mi vsekakor ne bi uspelo!
Kako pa te sprejemajo občani v domačem
kraju?
Odlično! Velikokrat sem bila prijetno presenečena, koliko ljudi je navijalo zame, koliko jih
je glasovalo, kako so navijali zame tudi preko
socialnih omrežij ter kako so bili ponosni, da
sem Štorovčanka.
Še enkrat se vsem zahvaljujem za tako veliko
podporo in motivacijo. Ko se zavedaš, koliko
ljudi je v »tistem trenutku« s teboj v dvorani,
pred malimi ekrani in pa v mislih, veš, da lahko dosežeš vse.
Kaj pa v bodoče, kakšni so tvoji cilji?
Zavedam se, da lepota ni vse. Moja prioriteta
je uspešno zaključiti fakulteto ter si poiskati
zaposlitev. Vsekakor pa bom še naprej delala
kot model in promotorka, za svojo dušo.
Anja, hvala za prijeten pogovor, iskrene čestitke za naziva, ki si jih prejela, in mnogo
uspešnih trenutkov v prihodnosti!
Rosvita Jager
Doktor Marjan Hrušovar –
legenda štorskega zdravstva
S
poštovani doktor Hrušovar! Po članku v
prejšnji številki Občana, kjer smo v besedi
in sliki predstavili vaš odhod v pokoj, se nam
je oglasilo kar nekaj Štorovčanov, pretežno
vaših dolgoletnih pacientov, ki so bili mnenja, da je bila vaša predstavitev ob pokoju
preskopo zabeležena. S tem se strinjamo,
zato smo vas zaprosili za intervju.
V našem kraju ste v zavesti ljudi pustili neizbrisen in nepozaben pečat, povezan s
hvaležnostjo, saj ste bili tako rekoč »zaščitni
MAREC 2015
znak« Zdravstvene postaje Štore, pri katerem
ste v režijskem odboru skupaj z železarskimi
in krajevnimi predstavniki sodelovali vse od
začetka. Nihče od vas torej ne more bolj kompetentno govoriti o »dihanju« in razmerah v
tej koristni instituciji, katere sinonim ste bili
vsa dolga leta.
Upokojitev je pravica, ki izhaja iz dela in je kot
taka povsem individualna. Zakonodaja lahko
določi minimalne pogoje za polno pokojnino,
enake za vse, pogoje za dejansko upokojitev
pa medicina dela, ki ugotavlja združljivost
delavčevih sposobnosti z zahtevami delovnega mesta. Zakon o uravnoteženosti javnih
financ bi lahko bil dober, če bi upoštevali
Kot zdravnik ste ordinirali preko 43 let, če stroko, ki seveda velja tudi za sedaj izvzete
imam pravo informacijo. To je vendarle (funkcionarje) in omejitev mandata (npr.
dolg staž za vaš poklic?
največ trije mandati za župane).
27
ZNAN OBRAZ
ŠTORSKI OBČAN
Kako je upokojitev potekala pri vas?
Po izpolnjenih minimalnih pogojih za upokojitev sem bil deležen dveh podaljšanj, ki
sta se iztekli 31. 10. 2014. Če bi odgovoril
pritrdilno, da je bila to moja največja želja in
zadnja v življenju, bi seveda lagal. Dogovor
je bil, da bodo takšni kriteriji veljali za vse,
ki bodo izpolnili pogoje za upokojitev in da
bomo sodelovanje nadaljevali glede na potrebe po podjemnih pogodbah. Upam, da bo
to držalo v celoti za vse! To poudarjam, ker se
ne morem znebiti občutka, da so pri (ne)podaljševanju delovnega razmerja imele svoje
prste vmes celjske »Murgle«, ki so, za razliko
od ljubljanskih, iz obdobja po osamosvojitvi.
Ob pričakovanju korektnega sodelovanja z
vodstvom ZDC v obojestransko korist ugotavljam, da imam srečo, ker sem dočakal upokojitev v dobri kondiciji, še vedno motiviran
za ustvarjanje in spremljanje dogodkov. Veseli me tudi, da so nosilci dejavnosti v Štorah
dobri strokovnjaki in zaupanja vredni ljudje.
Ta nivo kaže spremljati in si pridržati pravico
vplivati na izbiro kadra in vztrajati na obsegu
dejavnosti (apetiti po zmanjševanju se namreč že kažejo).
Kako je potekal vaš zadnji delovni dan? Se
je iztekel po vaših načrtih ali ste doživeli
kakšno presenečenje?
Zadnji dan rednega dela sta se prišli poslovit
direktorica ZD Celje in vodja skupnosti zavodov, po službi pa smo nekoliko posedeli z
zaposlenimi. Po zadnjem dnevu dela kot družinski zdravnik v Štorah so pravo presenečenje pripravili dolgoletni pacienti v tihem sodelovanju z nekaterimi zaposlenimi. Nastali
so posnetki, tudi kaseta, intervju v Novem
tedniku, v glasilu občine Štore itd. Bil sem
presenečen nad idejo, brezhibno izvedbo,
trudom posameznikov in pripravljenostjo sodelujočih, da dajo svoj pečat temu dogodku.
Vsem sem izredno hvaležen, še posebej gospodu županu za govor in čas, ki si ga je vzel
za spoznavanje dela v ZP Štore. Nekaj časa po
28
tem dogodku so mi prišle na ušesa pripombe,
da so ljudje pričakovali večjo lokalno medijsko odzivnost. Skušal sem vplivati na umiritev tovrstnih aktivnosti, vendar mi očitno ni
uspelo. Sprva sem se želel temu razgovoru
izogniti. Sčasoma sem prišel do zaključka,
da to ne bi bilo pošteno do organizatorjev,
pa tudi izpustiti možnost dati odgovornim
v občini in številnim pacientom koristne informacije za razumevanje nečesa, kar jim je
v korist in ponos.
Kolikšen je bil čas od ideje do izgradnje
Zdravstvenega doma, ali, če mi dovolite
bolj ljudski izraz – da je beseda meso postala?
Ideja o novogradnji Zdravstvene postaje Štore je glede na povsem neustrezne prostore v
prejšnji zgradbi tlela več let. Prvič sem se z
ambulanto (imenovana obratna ambulanta)
Zrela leta
v Štorah seznanil leta 1976.
Ljudje so nas vzeli za svoje. Poleg dela smo
se izobraževali, specializirali in se vključevali
v republiške projekte. Doživeli smo marsikaj,
večkrat tudi kaj komičnega.
Morda poveste bralcem kakšno anekdoto
iz tega pionirskega časa in stalnega kontakta z vašimi pacienti?
Starejšo gospo je pripeljala na pregled hči.
Ugotovil sem pljučnico in predpisal antibiotike. Na kontrolnem pregledu po enem tednu
je bilo stanje za odtenek še slabše. Nekoliko
strožje vprašam gospo, kako je jemala antibiotik. Tega »strupa« pa nisem jemala, pove
ogorčeno. `Prečitala` sem list iz škatle in ugotovila, da uniči celo bakterije, kaj ne bi tudi
Po pripovedovanju krajanov ste takrat mene!
kot mlad zdravnik mnogo dela opravili
tudi na terenu današnje občine in to v Nekaj časa ste bili tudi direktor Bolnišnice
Celje in kljub temu še držali zvezo s svoji»petek in svetek«, če je bilo treba?
Opravljali smo praktično vse, kar sodi na pri- mi pacienti v Zdravstvenem domu Štore?
marni nivo, le dežurstvo je bilo skupno s Ce- V tistem času si je politika izmislila ukinitev
ljem. Delo v hiši in na terenu smo zaključili, ko Regionalnega zdravstvenega doma Celje, ki
je bilo opravljeno, za normative nismo vedeli. je združevala vso osnovno zdravstveno služKakšno je bilo vaše sodelovanje s tovarniškimi in krajevnimi člani gradbenega
odbora?
Predstavniki železarne in KS Štore so pričeli
iskati zemljišče, soglasja in možnosti odkupa, leta 1978 smo položili temeljni kamen in
pričeli graditi enako ZP kot v Vojniku. Razlikuje se le po tem, da je v Štorah podkletena
za potrebe medicine dela, prometa in športa,
do osamosvojitve pa še za varstvo pri delu in
izobraževanje. Naše delo na nivoju osnovne
zdravstvene dejavnosti je bilo opaženo tudi
v železarski industriji Jugoslavije, da ne omenjam Slovenije in regije.
MAREC 2015
bo regije, in združila osnovno, specialistično
in bolnišnično službo, vključno z Zavodom za
zdravstveno varstvo, v eno organizacijo z različnimi imeni, na koncu v Zdravstveni center
Celje. Po nekaj letih delovanja so me obvestili, da pričakujejo moje soglasje v imenovanju
za pomočnika direktorja osnovne zdravstvene dejavnosti. Pod pogojem, da bom imel
možnost dela tudi s pacienti v Štorah, sem
to sprejel. Kasneje sem postal še pomočnik
direktorja za bolnišnično dejavnost, po direktorjevi upokojitvi pa tudi v.d. direktorja
Zdravstvenega centra Celje. Od večjih zalogajev omenjam, da smo v tistem času zgradili v
okviru programa modernizacije bolnišnice tri
oddelke: transfuzijski oddelek, laboratorij in
sterilizacijo. Po novi zakonodaji so bolnišnice
prišle pod okrilje države, zdravstveni domovi
pod občine, Zavod za zdravstveno varstvo pa
je postal samostojen. Po teh dogodkih sem se
zopet vrnil za polni delovni čas v Štore, kjer
so me upokojili oktobra 2014. Kljub temu, da
so se ustanavljale nove občine, je še vedno
nerešena delitvena bilanca in možnost vpliva
občin Štore, Vojnik in Dobrna na dogodke v
ZP in skupnih dejavnostih. Na tem področju
se kaže čim prej pričeti aktivno obnašati in
preprečiti idejo o spremembah, ki niso v prid
ljudem, ki hodijo v te tri ZP.
vanja početja ljudi, ki smo jim zaupali vodenje države v svetlo prihodnost. Vsi to vemo,
pa še vedno dopuščamo, da je naš denar na
računih posameznikov v tujini, še vedno ne
poznamo (nočemo poznati) poti, kako vrniti
ta denar tja, kamor sodi, tudi v zdravstvo. Če
že stvari ne zastarajo ali če ni napake v postopku, opremljamo apartmaje za prestajanje kazni, nihče pa ne zahteva vrnitve odtujenega denarja. Tisti, ki so dopuščali, da se je to
zgodilo, in tisti, ki dopuščajo, da ostaja denar
v nepravih rokah, so za to sokrivi. Niso potrebni dragi postopki, vrniti je potrebno denar, »lastnike« denarja, ki je bil odvzet tistim,
Končan je en del burne zgodovine naše ki so ga ustvarili, pa dati delati v proizvodnjo.
družbe. Marsikaj se zapleta v njej. Tudi Kje pa so člani svetov zavodov in nadzornih
zdravstvo postaja hudo drugačno od ti- svetov in njihova odgovornost?!
stega, ki smo ga bili vajeni.
Stanje zdravstva v Sloveniji je odraz splošne- Če prav razumem vaš apel, bi moralo
ga stanja v sicer čudoviti deželici. Boljše je z sredstva, namenjena zdravstvu, le-to domedicino, ki, čeprav s težavo, lovi sodobne biti in tam tudi ostati.
trende in razvoj. Izboljšanja ne bo, dokler Država je dolžna to zagotoviti, tudi preprebomo davkoplačevalci pristajali na jemanje čevati vplačevanje prispevkov, predvsem pa
težko prisluženega denarja iz naših žepov za pozorno spremljati smotrno in normalno
pokrivanje zavoženih potreb posameznikov, porabo. V ta sklop sodi tudi izobraževanje in
strank, za »spomenik« za blefiranje volivcev zaposlovanje zdravstvenih kadrov. Izobražein projektov. Gledano s tega vidika je zdra- vati kadre za tujino (kamor gredo predvsem
vstvo še prava perla v godlji, v kateri smo se sposobnejši in ambicioznejši), zaposliti pa
znašli v obdobju dvajsetih let nemega opazo- specialiste z izpitom iz slovenščine od dru-
MAREC 2015
ZNAN OBRAZ
ŠTORSKI OBČAN
Mladostna leta
god, je sicer prefinjena oblika prilagajanja
volilnega telesa, po svoje »masaker« nad nosilci intelektualnega potenciala naroda. Ob
ustvarjanju pogojev za pozitivno družbeno
klimo in premikom na bolje čaka zdravstvo
samo mnogo dela, ki ga bodo morali opraviti sami znotraj zdravstvenih institucij in v
sodelovanju s politiko pri postavljanju mreže
zdravstvene službe, normativov, stroškovnih
mest ipd.
Kaj pravite vi, bo kmalu bolje?
To bo takrat, ko bomo znali ohranjati, kar je
dobrega, in voliti ljudi, ki bodo voljni in sposobni narediti tisto, kar so se z volivci dogovorili. Zdravstvo v Štorah je še dobro, čuvajte ga.
Gospod doktor Marjan Hrušovar, z najinim
intervjujem sva prišla do konca. Kaj nam
vam še rečem drugega kot to, da vam, kot
štorovski zdravstveni legendi, izrečem izraze
zahvale vseh štorovskih pacientov in organov
občinske uprave ter nenazadnje našega odbora za izdajo lokalnega časopisa. Veliko let
zasluženega pokoja vam naj bo naklonjeno
s strani usode in hvala vam tisočkrat za vaše
humano delo v Štorah.
Dušan Volavšek
29
ZELIŠČARSTVO
ŠTORSKI OBČAN
Ognjič
O
gnjič je rastlina, ki jo najdemo na marsikaterem slovenskem vrtu. Nič čudnega,
saj je ognjič znan kot okrasna, hkrati pa tudi
zdravilna rastlina.
Nanj se navezuje kar nekaj vraž. Ognjič (latinsko – Calendula offinicialis) izhaja iz besede kalende, ki pomeni prvi dan v mesecu.
Rimljani so bili namreč prepričani, da ognjič
začne cveteti vsak prvi dan v mesecu. Če upoštevamo slovenske vraže, najdemo zapise,
da naj bi ognjič napovedoval vreme. Pravijo,
da če so cvetovi po sedmi uri zjutraj še vedno
zaprti, bo tisti dan deževalo. Stari Egipčani, ki
so ognjič uporabljali za namene pomlajevanja, pa so verjeli, da če pod posteljo položiš
venec, spleten iz ognjičevih cvetov, te bo le-ta varoval med spanjem in uresničeval tvoje
sanje.
Ognjič spada v družino košaric in je enoletno
zelišče. Zraste 30 do 60 centimetrov visoko.
Korenina je razvejana in strženasta. Steblo je
poraslo z dlačicami, listi so podolgovate, suličaste oblike in redko poraščeni z dlačicami.
Niso pa vsi listi enaki: tisti spodnji so pecljati, zgornji pa sedeči. Cvet ognjiča je značilne
oranžno-rdeče barve. Zdravilni ognjič cveti
od junija pa vse tja do septembra. Plodovi
oziroma semena pa dozorevajo od avgusta
do septembra.
V Evropi poznamo dve vrsti ognjiča: vrtnega
in njivskega. Pridelujejo seveda predvsem
vrtni ognjič. Za potrebe zdravilstva ga pridelujejo predvsem v Egiptu, na Slovaškem, na
Madžarskem in v Nemčiji.
30
Ognjič – setev
Tisti, ki doma že imate ognjič, se vam za njegovo gojenje ni treba prav posebej truditi, saj
se seme samo zaseje in tako ognjič na vašem
vrtu v naslednjem letu ponovno lepo cveti
v še večjem številu cvetov kot prejšnje leto.
Nemalokrat lahko slišimo, da ga ima nekdo
”že preveč” in ga zato redči. Sicer pa je najprimernejši čas za setev marec (lahko tudi april).
Ko so rastlinice visoke 5 centimetrov, jih redčimo. V času rasti prst večkrat tudi okopljemo,
zrahljamo in oplevemo.
pričakovanim mesečnim ciklusom, saj ureja
čiščenje. Ravno zaradi tega ognjičevega čaja
ne smejo piti nosečnice, saj lahko privede do
splava. Pitje se prav tako ne priporoča doječim materam (velja za notranjo uporabo).
Tudi alergiki morajo pri uporabi ognjiča ravnati previdno.
Nabiranje in sušenje
Za zdravilne namene uporabljamo izključno
cvetove. Nabiramo le nepoškodovane cvetne
koške, iz katerih trgamo jezičaste cvetove.
Najkakovostnejši cvetovi so v juliju in v avgustu. Najbolj priporočljivo je, da ognjič nabiramo ob sončnem, suhem vremenu in sušimo
na prepihu. Med samim sušenjem, tako kot je
to v navadi pri vseh zeliščih, cvetove večkrat
premešamo in izločimo morebiti poškodovane, odstranimo tudi smeti itd.
Ko je ognjič posušen, ga shranimo v posodo,
ki dobro tesni in ne prepušča svetlobe. Opremimo z napisom o vsebini posode, letu nabiranja in sušenja.
Za izdelavo domače ognjičeve kreme potrebujete:
- 500 g rastlinske masti
- 5-10 žlic olivnega olja
-približno 100–150 svežih cvetov ognjiča
(uporabimo le jezičaste cvetove, koške zavržemo).
Domača ognjičeva krema
Način je zelo preprost, uporaba pa zelo široka
in blagodejna. To kremo uporabljamo bodisi
za vlaženje kože ali pa mazanje ran.
Postopek:
Mast in ognjič damo v posodo, ki jo segrevamo na zmernem ognju. Ves čas mešamo,
dokler se mast ne stopi. Pazimo, da mast ne
začne vreti (cvrčati)! Malo pred koncem dodamo še oljčno olje. Ko vse skupaj doseže točko pred vretjem, posodo odstavimo z ognja.
Pustimo na sobni temperaturi, da se strdi.
Stoji naj vsaj en dan, raje več (sama običajno
pustim stati dva dni). Potem ponovno segrejemo in pri tem zopet pazimo, da nam ne zavre. Ko se stopi (pred vretjem), odstavimo in
skozi gazo ali drobno cedilo precedimo mast
in ognjič. Nato prelijemo v posodice za kremo
in pustimo, da se strdi.
Ta krema je odlična in lahko mazljiva (zaradi
dodanega olivnega olja) ter deluje blagodejno. Nekateri naredijo takšno kremo v celoti iz
kokosove masti (ne tiste za kuhanje!) – kupite jo v bio trgovinah. Takšna je primerna
za mazanje celotnega telesa, obraza, saj k
negi telesa tako svoje prispeva tudi kokosova
mast.
Uporaba
Ognjič je stalnica v zdravilstvu. Njegova
uporaba je zelo pogosta, še posebej zunanja uporaba, ki je tudi zelo učinkovita. Tako
lahko mazilo iz ognjiča pomaga pri celjenju
prask, odrgnin in ran. Blaži opekline, izpuščaje in akne. Kot že omenjeno, iz časov Starih
Egipčanov pa ognjičevo mazilo tudi gladi in
pomlajuje kožo.
Eterično olje je učinkovito pri zdravljenju glivičnih obolenj stopal. Uporablja se tudi ognjičeva tinktura (ognjič namočen v žganje). Ta
se uporablja pri zmečkaninah, oteklinah,
podplutbah in pretegnjenih mišicah. Znano
je tudi ognjičevo olje.
Ognjič lahko uporabljamo tudi notranje. Čaj
pomaga pri črevesnih in želodčnih težavah, In še namig za vse vrtičkarje – ognjič ne
čisti kri. Kot podpora drugim zdravilom se sme manjkati v zelenjavnem vrtu, odgaognjičev čaj pije pri rakavih boleznih. Deluje nja namreč najrazličnejše škodljivce!
tudi kot diuretik in spodbuja znojenje. Čaj
iz ognjiča ugodno vpliva tudi v menopavzi, saj ureja pravilen odliv krvi. Prav tako ga
priporočajo ženskam za pitje teden dni pred
Rosvita Jager
MAREC 2015
Pogovor z
misijonarjem
O
b misijonskem dogajanju (6.–15. marec
2015) v župnijah na Teharjah, v Kompolah
in na Svetini smo se pogovarjali z misijonarjem,
minoritom p. Ernestom Benkom.
Kakšno izkustvo in vrednote vaše domače
družine ste ponesli s seboj v življenje?
Rojen sem bil leta 1946 v kmečki družini, v
kateri sta se oče in mama globoko spoštovala
in ljubila, tako da nam je bilo kljub težavam
takratnega časa lepo. Šele sedaj, ko opazujem
toliko družinskih tragedij, prepire, nezvestobo,
ločitve, se zavedam hvaležnosti, ki jo staršem
dolgujem za srečno otroštvo. Celo takrat, ko je
bil oče v zaporu, nam je mama z velikim zaupanjem v Boga zatrjevala, da se nam ne bo nič
hudega zgodilo, ker nas Bog varuje. Njena vera
in molitev sta nam odvzeli strah.
Moj oče je bil trden kmet, ki je z veliko ljubeznijo obdeloval zemljo, kar je želel prenesti tudi
name, zato me je kot majhnega dečka vključeval v kmečka opravila in me poučeval o vsem,
kar je bilo povezano s tem. Znal je občudovati
naravo in se pogosto Bogu zahvaljeval, ker je
vse tako modro ustvaril. Na podoben način je
mama vzgajala sestro in tako sva že od rane
mladosti vsrkavala vrednote, na katerih sva
gradila svoje življenje: vero, ljubezen do domače zemlje in domovine, sestra zvestobo zakonskemu življenju, jaz pa redovnim obljubam.
Kako se je rojevala odločitev najprej za duhovništvo in nato za misijonarstvo?
To je nekoliko težje opisati, saj gre za notranji
klic, ki pa se ne izraža vedno na jasen način. Od
otroštva sem imel pozitiven odnos do Boga. Ni
mi bilo težko moliti, vendar posebnega nagnjenja do duhovniškega in redovniškega poklica
nisem čutil. Ko sem bil star sedemnajst let, sem
na nekem romanju, kar tako iznenada, začel
Marijo prositi, da bi mi izprosila duhovniški poklic. Štiri leta pozneje sem res odšel k patrom
minoritom. Študij zame ni bil lahek, toda patri
in sošolci so mi pomagali, da sem dosegel svoje
življenjsko poslanstvo. Po nekaj letih duhovniMAREC 2015
DUHOVNE STRANI
ŠTORSKI OBČAN
škega služenja sem začutil, da me Bog kliče v
misijone. Notranje dvome, da nisem sposoben
za misijonarja, sem premagal in za deset let
odšel v Zambijo, kjer sem skrbel predvsem za
vzgojo kandidatov, ki so želeli postati minoriti,
kar je bilo zame lepo, pa tudi težko poslanstvo.
Kakšno poslanstvo opravljate v Olimju?
Olimje je majhna romarsko-turistična župnija,
zaznamovana s kmetijstvom, vinogradništvom
in predvsem turizmom, kar je za nas patre velik
izziv. Bog ni več na prvem mestu v družinah in
pri posameznikih. Težko je najti čas za molitev
in sv. mašo. Ker z našo staro lekarno in čudovito cerkvijo ter samostanom privabljamo veliko
vernih in manj vernih, je pomembno, da smo
jim vedno na voljo tudi za duhovni pogovor
in osebno spoved. Čutimo, da so ljudje lačni
duhovne hrane, pravega nasveta, kako najti
rešitev npr. ob zakonski krizi in drugih težavah.
Kljub temu, da večini ljudi nič ne manjka, pogosto čutimo njihovo notranjo stisko. Ljudje, ki
pridejo v našo lekarno na ogled ali po zdravilo
za svoje bolno telo, so še kako hvaležni, če smo
odprti za pogovor tudi o duhovnih stvareh. Prav
v tem vidimo našo poklicanost. Tu jim skušamo
pomagati.
Kaj pomeni ljudski misijon? V čem je njegov
smisel, aktualnost?
Ljudski misijon naj bi bil duhovna obnova za
celo župnijo. V naših krajih jih je uvedel že škof
Slomšek. V naši olimski kroniki je zapisano, da
se je pred prvo svetovno vojno v župniji razširilo preklinjanje. Župnik je poklical kapucine
iz Celja, da so opravili misijon. Rezultati so bili
presenetljivi. Vsi župljani so opravili misijonsko – življenjsko spoved, sprti sosedje so se
pobotali in ljudje so nehali preklinjati. Danes
je seveda drugače, saj se ljudje ne odzovejo več
množično, je pa še vedno lepo število vernikov,
ki radi pridejo na misijonska dogajanja, duhovno sodelujejo in poglobijo svojo vero. Zgodi se
tudi, da se nekdo, ki že leta ni bil v stiku s svojo
župnijo, vrne, opravi sv. spoved in obnovi svoje
duhovno življenje. Prednost misijona je, da se
lahko verniki tudi osebno pogovorijo z misijonarjem o svojih duhovnih težavah, saj je ravno
osebni pristop tisti, ki človeku največ pomaga.
več duhovne svežine. Ob pestrem dogajanju
nas spodbuja predvsem k pogovorom v spovednici. Misijonska spoved ni samo naštevanje
grehov, ampak je lahko tudi pogovor o duhovnem življenju in raznih težavah, ki jih ljudje
nosimo v svojih srcih. Pričakujemo tudi tiste, ki
so se zaradi različnih vzrokov oddaljili od svoje
župnije. Misijon naj bo ljudem izziv, da se ne bi
sramovali svoje vere, jo skrivali pred drugimi
in se delali, kot da je vera nekaj, kar ne spada
v moderno družbo. Kristjan naj se zaveda, da
je vera nekaj zelo lepega, saj daje smisel našemu življenju. Kako veselo je živeti sedanje
življenje z gotovostjo življenja tudi po telesni
smrti, onkraj groba! Kristjan naj se tudi zaveda,
da je soodgovoren za vse, kar je pomembno za
skupno dobro. Za svoje vrednote se mora tudi
javno opredeljevati in jih braniti. Predvsem pa
moramo biti kristjani graditelji miru in pospeševalci sprave najprej v družini, nato v soseski
in v celotni naši domovini. K temu nas spodbuja
zlasti križev pot ob zaključku misijona, od grobišča v Bukovžlaku pa do cerkve sv. Ane, in sicer
15. marca 2015 ob 15. uri.
Kakšno sporočilo naj bi v nas ostalo po misijonu?
Sporočilo vsakega misijona naj bi bilo: Bog, ki
je ljubezen, se zanima za nas, za naše stiske in
težave in nas rešuje iz njih, če se mu odpremo,
da lahko vstopi v naše življenje, k družinam in
posameznikom. Povezani z Njim lažje hodimo
skozi to življenje. Njegove zapovedi so kot smerokazi, ki nas usmerjajo na pravo pot, da se v
megli človeških zmot ne izgubimo. Bog tudi
danes dejavno vstopa v naše življenje in samo
od nas je odvisno, ali ga bomo sprejeli ali pa mu
Kakšen poudarek naj bi imel misijon v žu- bomo zaprli vrata svojega srca in tako zapravili
pnijah na Teharjah, v Kompolah in na Sve- priložnost za osebno srečo in ne nazadnje za
tini?
večno življenje, ki nam ga obljublja.
Kakor vsak misijon naj bi tudi ta prinesel nekaj
Cvetka Rezar
31
DUHOVNE STRANI
ŠTORSKI OBČAN
Pogled z vrha sveta na življenje, vero in
človeka … z Jurijem Gorjancem
V
župnijski dvorani na Teharjah smo v soboto, 21. 2. 2015, gostili kirurga, alpinista,
gorskega reševalca letalca in več kot zanimivega sogovornika Jurija Gorjanca. Oboje
– gore in medicina – sta mu bila položena v
zibelko, saj izhaja iz znane koroške zdravniške
družine, že njegov oče pa je sodeloval v nekaterih alpinističnih odpravah. Kot zdravnik na
alpinistični odpravi je Jurij Gorjanc med drugim sodeloval leta 2000, ko je Davo Karničar
smučal z vrha Mont Everesta, in leta 2012, ko
je s še 6 koroškimi alpinisti osvojil vrh osemtisočaka Broad Peaka (8051 m), s čimer so bile
uresničene želje številnih generacij koroških
alpinistov po osvojitvi osemtisočaka. Gost
nam je predstavil celotno pot – od priprav do
sestopa in vrnitve v bazni tabor. Na odpravo
so se člani ekipe pripravljali več mesecev. Potrebno je bilo zbrati podatke o gori (pomagale
so tako izkušnje prejšnjih alpinističnih odprav
kot tudi literatura), potrebno se je bilo pripraviti na nove razmere, ki so jih čakale na poti
do vrha gore, nabrati zadostno fizično kondicijo in moč ter seveda urediti misli v glavi.
Kot član odprave moraš popolnoma zaupati
drugim alpinistom v odpravi, slediti načrtu,
ki ga napravi vodja odprave, predvsem pa se
zavedati, da je tvoja pot nevarna – sploh, če
želiš preveč in ne slediš tistemu, kar ti dovo-
ljuje telo. Osvojitev vrha je bila po besedah
Jurija Gorjanca čustvena. Za to danost je bil
neizmerno hvaležen, hkrati pa se je zavedal,
da je šele na pol poti. Sestop z gore je zaradi
utrujenosti alpinistov velikokrat težji kot sam
vzpon, večkrat tudi tragičen, saj zbranost alpinistom upade. Ravno zaradi tega je bilo pripravi alpinistov na sestop z gore namenjenega dosti časa. Na odpravah mora biti alpinist
zdravnik pripravljen na vse, saj je v odpravo
vključen z razlogom – pomagati, če kdo v
odpravi zboli ali se poškoduje, zato niti ni
nujno, da se bo alpinist zdravnik povzpel na
vrh gore. Medicinska oskrba članov odprave
mora biti po besedah zgovornega Korošca vedno pred lastnimi alpinističnimi ambicijami.
Na odpravi lahko alpinist zdravnik naleti tudi
na zdravstvene težave domačinov. Takšnih
primerov je bilo na odpravah Jurija Gorjanca
kar nekaj, saj je domačine mnogokrat oskrbel, sodeloval pri porodih in dokazal, da je
človek z velikim srcem, ki je pripravljen sočloveku pomagati vedno in povsod. S posebnim
veseljem je gost pripovedoval tudi o izkušnji,
ki jo ima z odprave smučanja Dava Karničarja
z Mont Everesta, ko je v Katmanduju postal
krstni boter prehitro rojeni deklici, s katero
ima stik še danes in skrbi za njeno šolanje v
angleški šoli.
Jurij Gorjanc je vsestranski človek, saj poleg
redne službe v bolnišnici v Šentvidu ob Glini
na avstrijskem Koroškem opravlja tudi nalogo zdravnika gorskega reševalca. Ob prostih
koncih tedna dežura na Brniku v helikopterski enoti gorske reševalne službe. Tudi v tej
dejavnosti sta združena ljubezen do gora in
želja po pomoči sočloveku. Razpleti reševalnih akcij, v katerih je do sedaj sodeloval, so
bili v večini primerov srečni, nekaj pa je bilo
tudi tragičnih. Pri reševanju ponesrečenca
je za zdravnika gorskega reševalca zagotovo
najbolj stresno to, da se je potrebno hitro odločati o tem, kaj s ponesrečencem storiti. Sistem reševanja je namreč takšen, da reševalna
ekipa prileti na kraj nesreče s helikopterjem,
ki pa ga je v stenah gora težko obdržati na
istem mestu, zato je hitra oskrba še toliko
bolj pomembna za varnost celotne reševalne
ekipe.
Gorska medicina pa ni samo praktični del
življenja Jurija Gorjanca, saj se z njo ukvarja
tudi znanstveno. Trenutno piše doktorsko
disertacijo na Medicinski fakulteti Univerze v
Ljubljani na temo omrzlin v visokogorju, ki bo
predstavljala nadgradnjo njegove magistrske
naloge.
Pogovor je udeležencem prinesel veliko novih
informacij, življenjskih izkušenj, predstavljenih na zanimiv način, in polepšal sobotni
večer. Ob pripovedovanju Jurija Gorjanca
smo lahko prišli do mnogih globokih spoznanj, povezanih s sogovornikovo trdno vero
v življenje, ki ga ljubi, spoštuje in ceni. Zgled
človeka, ki živi, da pomaga sočloveku, se nas
je dotaknil in dal misliti, da nam je težko pomisliti na druge, ne da bi pri tem mislili nase.
Večer je bil več kot odličen uvod v misijon na
Teharjah, ki bo potekal od 6. do 15. marca.
Janja in Damijan Pesjak
32
MAREC 2015
D O G A J A N J E V D O M U L I PA
ŠTORSKI OBČAN
Nastop mladinske
Folklorne skupine Kompole
Z
adnji torek v mesecu januarju so v Domu Lipa nastopili člani
Kulturno umetniškega društva Folklorne skupine Kompole. Nastopajoči so stanovalcem na kratko orisali njihovo več kot 35-letno
delovanje. Stanovalcem doma so zaplesali štajerske plese, ki jih je
naučil njihov mentor Dušan Volavšek, ki je tudi avtor odrskih postavitev spletov.
V uvodu se je na harmoniki predstavil Gregor Korez, ki jih je z glasbo spremljal tudi pri plesih. Začeli so s spletom Štirje fantje špilajo,
nadaljevali pa s plesi zahodne Štajerske. Drugi splet je bil iz okolice
Šoštanja. Zaključili so s plesi kraja Ter nad Ljubnim. Med plesom so
nastop z glasbo popestrili člani skupine: Žiga, Vid, Jakob in Gregor.
Gledalci so se v njihovi družbi počutili mlajše in v prijetnem razpoloženju preživeli še en zimski dan.
Snežana Batljan
Pustno rajanje
Z
Na pustni torek, 17. februarja 2015, smo imeli v Domu Lipa organizirano pustovanje. Že dopoldan so nas obiskale pustne šeme
iz Osnovne šole Štore. Opazovanje našemljenih otrok, poslušanje
njihovega petja in otroške igre nam je polepšalo in popestrilo prvo
polovico dneva. Po kosilu se je v jedilnici rajanje nadaljevalo.
Stanovalci doma so bili našemljeni v različne pustne kostume. Ni
manjkalo pikapolonic, Indijancev, klovnov, rožic, zdravnikov, kuharjev in drugih likov. Za piko na i je nastopil še našemljen in zabaven
ansambel. S svojimi nepozabnimi narodno-zabavnimi melodijami je
pripomogel, da so tudi naše maske brezskrbno uživale in se sladkale
ob svežih krofih.
Prepričani smo, da smo pregnali zimo in priklicali pomlad, polno pisanega cvetja, ptičjega žvrgolenja in toplega sonca.
Jasna Plavčak
MAREC 2015
33
SREBRNE NITI
ŠTORSKI OBČAN
Starejši za starejše
L
eto je naokoli in kot bi mignil smo za leto dni starejši, pa kljub
temu še vedno pripravljeni pomagati vrstnikom in tudi drugim, ki
so potrebni pomoči. Preteklo leto je bilo za prostovoljce pri Društvu
upokojencev Štore boleče, saj smo k večnemu počitku pospremili kar
dve zelo prizadevni prostovoljki. Bolezen ne sprašuje za dobra dela,
pride nepričakovano in udari z vso močjo, tako da je bitka za zdravje
večkrat brezuspešna.
Življenje gre naprej in prostovoljci se še vedno srečujemo s težavami
posameznikov, zavedajoč se, da morda podobne težave čakajo tudi
nas, zato nam ni težko obiskati vrstnikov, dokler smo pri zdravju in
to lahko počnemo. Dobrota nas je kar nekako zasvojila in nam daje
novih moči. Ko se soočamo s težavami drugih, postanemo močnejši
in lažje hodimo skozi življenje, ki je vse prej kot lahko.
Časi niso nič kaj obetavni, vedno bolj bomo potrebovali drug drugega
in vedno več medsebojne pomoči bo potrebne. Težko računamo na
mlajše, ki so že sami dovolj obremenjeni. Veliko mladih je brez dela,
odvisni so od socialne pomoči, pa tudi od pomoči staršev, ki pa po navadi že sami živijo v pomanjkanju. Človek, ki je na dnu, se upravičeno
sprašuje, zakaj moramo napake vodilnih v državi plačevati tudi tisti
najbolj ranljivi. Pred volitvami nam politiki obljubljajo vse mogoče,
potem pa obljube kar izpuhtijo. Vsakodnevno poročanje medijev o
vsemogočih goljufijah nas navdaja z grozo. Ali res morajo biti takšne
razlike med nami, saj smo vendar vsi le ljudje, ki naj bi imeli v času
življenja pravico do dostojnega preživetja?
To so samo razmišljanja nas, ki se srečujemo s številnimi stiskami
starejših. Ne bom naštevala vsega, kar delamo, saj tisti, ki z nami
sodelujejo, to dobro vedo. Banka hrane nam pomaga, da lahko hrano delimo med tiste, ki jim pride prav za vsakdanje preživetje. Včasih
sicer naletimo na neprijeten odziv, saj dobimo tudi artikle, ki jim je
rok uporabe že potekel, a so kljub temu še vedno užitni. Tistim, ki nas
zavrnejo, se pač naslednjič izognemo. Še vedno ima Banka hrane svoje skladišče v Velenju in je za nas težje dostopna, zato smo za prevoze
hvaležni občinski upravi. Upamo, da bo našemu županu uspelo najti
prostor, ki bi omogočil Banki hrane skladiščenje tudi v Štorah.
Prav je, da omenim, da nam sosednja društva upokojencev zavidajo,
da imamo v Štorah župana, ki zna prisluhniti starejšim in nas podpira.
Upam, da bomo vztrajali še naprej, saj v naše vrste pristopajo mlajši
upokojenci. Bodimo torej vzgled mlajšim generacijam, ki bodo gotovo prišli na naša pota.
Ivanka Tofant
34
MAREC 2015
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
Sodelovanje vrtca Lipa z Domom Lipa
MOJA BABICA
Moja babica je kakor sonce,
ki zjutraj nežno me zbudi,
Z nasmehom me očara,
palačinke mi pričara.
V
rtec Lipa aktivno sodeluje z Domom Lipa
in tako vzdržuje pomembne medgeneracijske izkušnje in učenje.
Pevski zbor vrtca Lipa je tako v tekočem letu
že nekajkrat nastopil za slavljence Doma in
jim tako polepšal praznični dan ter jih ponesel v mladost, spomine. Otroški zborček vrtca
poleg otroških pesmi prepeva tudi pesmi iz
zakladnice ljudskega izročila in poje ob spre-
mljavi ljudskega instrumenta - citer. Da je
ljudsko izročilo pomembno in priljubljeno, je
opaziti tudi pri dodatni tedenski dejavnosti,
ki jo ponuja vrtec – to so ljudski plesi. Otroci
so se starostnikom predstavili s folklornim
plesom Ob bistrem potočku je mlin.
Tako so občinstvu predstavili le delček vsebin,
ki jih spoznavajo na številnih tovrstnih obogatitvenih dejavnostih.
Katja Anderlič
Uživali smo na snegu!
N
ovo leto nam je prineslo težko pričakovani sneg. Otroci v vrtcu Lipa neizmerno uživajo v
igri na prostem, še posebno na snegu. V vrtec so prinesli primerna oblačila, jih oblekli in
se odpravili zimskim radostim naproti. Spoznavali so lastnosti snega in se z njim igrali. Najprej so hodili po snegu, ga tipali, se kepali, iskali sledi in delali odtise v njem. Igra na snegu
vsakogar utrudi, hkrati pa prijetno sprošča in zadovoljujejo potrebe po gibanju. Na pobeljenem vrtčevskem bregu so se sankali in dričali vse do rdečih noskov, utrujenih nog in do ušes
nasmejanih obrazov.
Klavdija Berglez
Kadar koli jo obiščem,
se kakor zlati sonček smeji,
ker jo moj obisk razveseli.
Z mano poje, karta, se igra,
mi pove, da rada me ima.
Srečna sem, da jo imam
in tudi jaz jo zelo rada imam.
Klara Mravlak, 5. a
USTRAHAVANKA ZA
ODRASLE
V mamini sobi tema nastaja,
v kotu sedita dva zmaja,
ki z zobmi škripata zlobno,
mami ni prav nič udobno.
V tem trenutku nekdo zakriči,
mama iz postelje skoči,
kot da gori.
Hotela obuti je copate,
ki so bile zelo kosmate,
ko strese jih, ugotovi,
da v njih tarantela spi.
Matej Ojsteršek, 5. a
MAREC 2015
35
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
Otroški parlament 2014/2015 –
izobraževanje in poklicna orientacija
Šolski otroški parlament
V ponedeljek, 2. 2. 2015, je na šoli potekal 25. šolski parlament. Udeležili so se ga razredni predstavniki, ki so predstavili svoje poglede
na temo Izobraževanje in poklicna orientacija, do katerih so prišli na
razrednih urah in na sestankih šolske skupnosti učencev.
Ugotovili smo, da moramo pri izbiri poklica slediti svojim sanjam, da
bomo kasneje v življenju uživali v tem, kar bomo delali večino življenja.
Na koncu je sledila zanimiva razprava med predstavniki skupnosti
učencev. Predvsem jih je zanimalo, zakaj se mladi tako množično odločajo za gimnazije in ne poklicne šole in ali je bolj pomembno, da se
izobražuješ za poklic, ki je lažje zaposljiv ali takšen poklic, v katerem
uživaš in te zanima. Zasledili smo tudi, da učence že zdaj skrbi velika
brezposelnost.
Občinski otroški parlament
V sredo, 4. 2. 2015, je v Narodnem domu Celje potekal občinski parlament, ki so se ga udeležili delegati vseh osnovnih šol celjske regije.
Razprava je bila razdeljena na dva dela – v prvem so potekale delavnice, nato je sledilo poročanje in skupna razprava.
Razprave so bile zanimive in konstruktivne, rdeča nit vseh delavnic je
bila, da se posamezniki premalo zavedajo svoje prihodnosti oz. da še
vedno ne razmišljajo, kaj bodo počeli v bodoče.
Na parlamentu so bile tudi gostje, ki so odgovarjale na vprašanja in
povedale mnogo koristnih informacij glede šolanja in poklica: Bernarda Škrabar, diplomirana varnostnica, detektivka, mag. Alenka
Rumbak, direktorica območne službe Zavoda RS za zaposlovanje v
Celju, in mag. Tatjana Štinek, samostojna svetovalka iz Obrtne zbornice Celje.
Na regijskem parlamentu v Laškem bo našo šolo zastopal Nejc Drev.
Tatjana Mravlak
Smučarski
tečaj
Z
ima, veselje, belina, dobra družba. Vse to
pripomore k prijetni zimski igri – smučanju.
Kaj razumemo pod besedo smučanje za otroke? Zabavo na snegu, igro v zimski idili, užitek in smeh. Vse to smo doživljali od 9. 2. do
13. 2. 2015.
Predšolski otroci vrtca Lipa so imeli organiziran tečaj smučanja na Celjski koči.
36
MAREC 2015
vanje v smučarske čevlje, odšli smo po smuči,
se ogreli. Ogrevanje je sestavni del smučanja,
ker zmanjšuje nevarnost poškodb.
V tečaj je bilo vpisanih 28 otrok, vendar se
ga je zaradi bolezni udeležilo 25. Vsi otroci so
osvojili klinasti zavoj, polovica pa je smučala
tudi na strmem delu proge. Cilj je bil dosežen.
Zadovoljni smo bili vsi. Najbolj seveda otroci,
ki so ob zaključku tečaja prejeli diplome in
medalje. Ponosni so bili starši, učitelji smučanja in vzgojiteljice, ki smo opazovale njihov
napredek. Zaključka so se udeležili tudi ravnateljica, vodja vrtca in gospod župan. Bilo je
naporno, a se je bilo vredno potruditi.
Hvala gospodu Damjanu za strokoven pristop
Vrtec ima vso potrebno smučarsko opremo, ci so iz dneva v dan postajali spretnejši in bolj vseh njegovih učiteljev.
zato je bil tečaj dostopen vsem. Tečaj je bil sigurni vase. Vsako jutro smo se polni pričaorganiziran v sodelovanju z Alpsko šolo. Otro- kovanj odpeljali z avtobusom. Sledilo je obuKarmen Gorjup Žgank
Obisk šolske knjižnice ob slovenskem
kulturnem prazniku
V
petek, 6. 2. 2015, so otroci iz vrtca obiska- V tej zgodbi izvemo tudi, da je doktor Fig, kot Ob tej priložnosti je vzgojiteljica, gospa Karli šolsko knjižnico, da bi ob prihajajočem so ga klicali mestni otroci, nekega dne Slo- men Gorjup Žgank, otrokom Zdravljico tudi
slovenskem kulturnem prazniku spoznali ži- vencem napisal čudovito pesem Zdravljico. zapela.
vljenje Franceta Prešerna in njegov pomen v
Barbara Štimulak
slovenskem prostoru.
Otroke sem najprej popeljala po razstavi, namenjeni našemu največjemu slovenskemu
pesniku, kjer so otroci videli različne upodobitve Prešerna, njegovo rojstno hišo, najboljšega prijatelja Matija Čopa in neuslišano
ljubezen v podobi Julije Primic.
Ob čudovitih ilustracijah Jelke Reichman so
otroci z zanimanjem prisluhnili zgodbi o prevzetni Urški v baladi Povodni mož.
Za konec so otroci poslušali zgodbo z naslovom O dečku, ki je pisal pesmi.
Zgodba na preprost in zanimiv način pripoveduje o otroštvu Franceta v domači Vrbi, njegovem prijateljevanju z Matijem in nesrečni
ljubezni, ki jo je čutil do Julije.
MAREC 2015
37
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
Društvo malega nogometa Štore
OLMN Štore
Matična št.:2175509
Davčna št.:32554435
TRR:90672-0000392232 PBS
Štore, 27. 2. 2015
RAZPIS
občinske lige v malem nogometu za sezono 2015
Organizator:
Društvo malega nogometa Štore
Kraj tekmovanja:
na igriščih v Štorah in Kompolah
Način tekmovanja:
a) tekmuje se po pravilniku za mali nogomet v Štorah in po obstoječih
pravilih igre malega nogometa ( pravila FIFA z dopolnili),
b) tekmovanje bo potekalo z največ 10 ekipami,
c) tekmovanje je dvokrožno,
d) igralni dan je petek,
e) tekmovanje med kraji oz. športnimi društvi v občini Štore,
f) vsak igralec igra na lastno odgovornost.
Rok za prijavo:
prijave se sprejemajo do četrtka, 19. 3. 2015, na naslov:
Svetli Dol 16/b, 3220 Štore
GSM: (Branko) 041/720-549
e-mail [email protected]
SKUPNI SESTANEK VODIJ EKIP in žreb OLMN Štore bo v četrtek 19.
marca 2015 ob 19. uri v sejni sobi občine Štore
prvenstvo se bo pričelo predvidoma v začetku aprila
Prijavnina:
prijavnina za občinsko ligo malega nogometa Štore znaša 300 €. Prijavnino je
potrebno poravnati pred pričetkom prvenstva
Registracija igralcev:
začetna registracija se vrši ob prijavi oz. 27. marca ob žrebu
Nagrade:
LIGA
I.
Medkrajevna liga
1.mesto
300,00 €
200,00 €
2.mesto
200,00 €
100,00 €
3.mesto
100,00 €
50,00 €
Pokali in plakete:
Prve tri uvrščene ekipe v ligi prejmejo pokal v trajno last, najboljši strelec lige pa
plaketo. Prvouvrščena ekipa prejme predhodni pokal OLMN Štore.
Ekipa, ki bo prejela najmanj kartonov (rubrika se vodi za tabelo rezultatov), prejme
pokal.
Informacije:
(Branko) 041/720-549 / in e-mail [email protected]
Branko Mlakar
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
VABILO ZA SODELOVANJE NA OCENJEVANJU VIN IN SALAM
Vinogradniki društva Polič Štore vabimo vse negovalce dobre žlahtne kapljice in domačih
salam k sodelovanju na ocenjevanje vin in salam.
Zbiranje vzorcev vin in salam bo v ponedeljek,
16. 3. 2015, med 18. in 20. uro v gasilskem domu Prožinska vas.
Vzorci vin morajo biti v steklenicah po 0,75 ali 1 liter. Vsak vzorec prinesite v treh
steklenicah.
Cena za posamezni vzorec za člane društva znaša 10 EUR,
za nečlane pa 12 EUR. Samorodnic ne nosite.
Na salamiadi sodelujete s salamo.
Cena za posamezen vzorec znaša 5 EUR.
Vabljeni tudi k sodelovanju na razstavi kruha in čebelarskih izdelkov,
ki bo potekala v soboto, 28. 3. 2015, v času prireditve.
Kontaktna oseba za informacije o sodelovanju na ocenjevanju vin in salam
je Stane Ferenčak (041/ 903 567), za sodelovanje na razstavi kruha
Vlasta Verhovšek (041/ 331 597), za sodelovanje na čebelarski stojnici
pa Primož Kroflič (031/ 763 077).
VINOGRADNIKI DRUŠTVA POLIČ ŠTORE in OBČINA ŠTORE
VABIJO NA
»PRAZNIK VINA IN DOMAČIH DOBROT«
PODELITEV DIPLOM IN DEGUSTACIJE OB 12. OCENJEVANJU VIN,
6. SALAMIADI TER RAZSTAVI DOMAČEGA KRUHA IN ČEBELARSKIH
IZDELKOV,
ki bo v soboto, 28. 3. 2015, s pričetkom ob 19. uri v Kulturnem
domu Štore.
VSTOPNINE NI!
Za dobro pijačo, hrano in zabavo bo poskrbljeno. Vabljeni!
VINOGRADNIKI DRUŠTVA POLIČ ŠTORE in OBČINA ŠTORE
VABIJO NA
»POSTAVITEV BRAJDE OB POTOMKI«,
ki bo v nedeljo, 15. 3. 2015, s pričetkom ob 11. uri na parkirišču v
Kompolah pred potomko najstarejše trte na svetu.
Za dobro pijačo, hrano in zabavo bo poskrbljeno. Vabljeni!
MAREC 2015
39
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
40
MAREC 2015
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
KULTURNI DOM ŠTORE
sobota, 21. 3. 2015, ob 19. uri
Vstopnina 8 € (otroci, učenci OŠ in dijaki srednje šole 4 €)
Vstopnice so naprodaj 1 uro in pol pred predstavo v avli Kulturnega doma Štore
MAREC 2015
41
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
OBČINA ŠTORE
IN
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
VABITA
VSE ŽENE IN MATERE
NA KULTURNO PRIREDITEV OB
NJIHOVEM PRAZNIKU,
ki bo v sredo, 25. marca 2015, ob 18. uri
v Kulturnem domu Štore.
Nastopili bodo učenci Osnovne šole Štore in Glasbena šola
Slavka Avsenika
Žene in matere čaka skromno presenečenje,
poskrbljeno pa bo tudi za moški del občinstva.
VLJUDNO VABLJENI!
VSTOP PROST
42
MAREC 2015
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
VABI K VPISU OTROK
za šolsko leto 2015/16
Vse starše predšolskih otrok obveščamo,
da bo potekal vpis
v vrtec Lipa in dislocirano enoto Kompole
od 7. 4. do 13. 4. 2015,
vsak dan od 10.00 do 14.00,
v sredo do 17.00
v vrtcu Lipa.
Vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo ob vpisu
MAREC 2015
ali na spletni strani vrtca Lipa.
43
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
POVABILO
ZA VKLJUČITEV V PROJEKT
»OČISTIMO ŠTORE V ENEM DNEVU«,
KI BO V SOBOTO, 18. APRILA 2015
Že šesto leto zapored občina Štore organizira okoljsko akcijo »Očistimo Štore v
enem dnevu«. K sodelovanju vabimo javne zavode, društva, klube, podjetja in
posameznike, nevladne inštitucije ter druge organizacije v občini, da se po svojih
zmožnostih pridružijo in pomagajo pri uresničitvi projekta.
V okviru akcije bo v soboto, 18. aprila 2015, organizirano čiščenje
razpršenih odpadkov na območju celotne občine Štore.
Projekt je za občino velika priložnost in bo pripomogel ne samo k lepšemu in bolj
zdravemu okolju, pač pa tudi k večji povezanosti ter ozaveščenosti občanov in
posledično k zmanjšanemu odlaganju odpadkov na divja odlagališča.
Pozivamo vas, da v svoji sredini določite osebo, ki se vam zdi primerna za
organizacijo akcije. Imenovani naj bi poskrbel za uspešno vključitev ljudi v
projekt ter bo hkrati vezni člen za usklajevanje z drugimi na nivoju občine.
Osebo, kontaktne podatke in želeno lokacijo čiščenja nam sporočite do četrtka, 2.
aprila 2015:
- na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore ali
- po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali
- po telefaksu št. 03/ 780 38 50.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorja projekta na občini Štore,
Branka Mlakarja, tel. 03/ 780 38 40 ali 041/720 549.
Vse posameznike, ki bi se radi priključili akciji, pa vabimo, da se nam v soboto, 18.
aprila 2015, ob 7.30 zjutraj pridružite. Zbirno mesto bo pred Kulturnim domom v
Štorah, kjer vam bomo razdelili vrečke in rokavice in vas usmerili na določeno
lokacijo.
Po čiščenju pa ste vsi skupaj vabljeni na vaško tržnico pod kozolcem Pečovje – Laška
vas.
Občinska uprava
44
MAREC 2015
MAREC 2015
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
45
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
Kole dar do g od kov d rušt ev o b či n e Št o r e 2 0 1 5
ORGANIZATOR PRIREDITVE
DOGODEK
KDAJ
KJE
KONTAKT
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE in
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
POHOD
SOBOTA
14. 3. 2015
KOPITNIK
Valter 041 815 159
Tjaša 031 397 486
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN KLETARJEV POLIČ
ŠTORE in OBČINA ŠTORE
POSTAVITEV BRAJDE OB POTOMKI
NEDELJA
15. 3. 2015 ob 11. uri
PARKIRIŠČE V KOMPOLAH
Stane Ferenčak 041 903 567
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN KLETARJEV POLIČ
ŠTORE in OBČINA ŠTORE
ZBIRANJE VZORCEV VIN IN SALAM
PONEDELJEK
16. 3. 2015
med 18. in 20. uro
GASILSKI DOM PROŽINSKA
VAS
Stane Ferenčak 041 903 567
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
SKRIVNOSTI IZ ŠOLSKEGA VECEJA
(detektivska komedija)
ČETRTEK
19. 3. 2015 ob 17. uri
KULTURNI DOM ŠTORE
[email protected]
03/780 21 10
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
NOGOMETNA TEKMA V LIGI MNZ CELJE člani
KOVINAR:ODRED kadeti KOVINAR:ODRED
SOBOTA
21. 3. 2015
STADION NA LIPI
[email protected]
KUD VESELI ODER PTUJ
Komedija ROŽE ZA PEPCO
SOBOTA
21. 3. 2015 ob 19. uri
KULTURNI DOM ŠTORE
KUD Veseli oder
041 444 292 (Marjan)
041 482 130 (Tonček)
OBČINA ŠTORE IN OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
KULTURNA PRIREDITEV ob dnevu žena in
materinskem dnevu
SREDA 25. 3. 2015 ob
18. uri
KULTURNI DOM ŠTORE
Občina Štore 03/780 38 40
[email protected]
OBČINA ŠTORE, ŠKD RUDAR PEČOVJE, ŠD
KOVINAR ŠTORE IN TD ŠTORE
OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA »ŠTORČEK« EKO POD
SMREKO
PETEK
27. 3. 2015 ob 17. uri
KULTURNI DOM ŠTORE
Občina Štore 03/780 38 43
[email protected]
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN
KLETARJEV POLIČ ŠTORE
PRAZNIK VINA IN DOMAČIH DOBROT
SOBOTA
28. 3. 2015 ob 19. uri
KULTURNI DOM ŠTORE
Stane Ferenčak 041 903 567
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE
POHOD OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU
SOBOTA
28. 3. 2015
V NEZNANO
Valter 041 815 159
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
NOGOMETNA TEKMA V LIGI MNZ CELJE kadeti
KOVINAR:ZREČE
NEDELJA
29. 3. 2015
STADION NA LIPI
[email protected]
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE
POTOPISNO PREDAVANJE (VIETNAM, INDIJA)
APRIL 2015
PROSTORI TD, UDARNIŠKA
10, ŠTORE
Mojca 051 605 414
Emil 070 899 152
[email protected]
GLASBENA ŠOLA CELJE
NASTOP UČENCEV DISLOCIRANEGA ODDELKA
GLASBENE ŠOLE CELJE V ŠTORAH
ČETRTEK
9. 4. 2015 ob 17. uri
KULTURNI DOM ŠTORE
Damjana Sevčnikar
041 358 707
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
NOGOMETNA TEKMA V LIGI MNZ CELJE člani
KOVINAR:MOZIRJE
SOBOTA
11. 4. 2015
STADION NA LIPI
[email protected]
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
NOGOMETNA TEKMA V LIGI MNZ CELJE kadeti
KOVINAR:KRŠKO
NEDELJA
12. 4. 2015
STADION NA LIPI
[email protected]
OBČINA ŠTORE
ČISTILNA AKCIJA »OČISTIMO ŠTORE«
SOBOTA
18. 4. 2015 ob 9. uri
PO OBČINI ŠTORE
Občina Štore 03/780 38 40
[email protected]
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE in PLANINSKO
DRUŠTVO ŠTORE
ČEMAŽEV POHOD
SOBOTA
18. 4. 2015
POD KOZOLCEM PEČOVJE LAŠKA VAS
Mojca 051 605 414
Valter 041 815 159
[email protected]
PLANINSKO DRUŠTVO ŠTORE, TURISTIČNO
DRUŠTVO ŠTORE, OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
AKTIVNOST POD KOZOLCEM
SOBOTA
18. 4. 2015
KOZOLEC PEČOVJE – LAŠKA
VAS
Valter 041 815 159
Mojca 051 605 414
Tjaša 031 397 486
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
NOGOMETNA TEKMA V LIGI MNZ CELJE kadeti
KOVINAR:IMENO
NEDELJA
26. 4. 2015
STADION NA LIPI
[email protected]
GLASBENA ŠOLA AVSENIK
2. AVSENIKOVA GLASBENA DELAVNICA NA CELJSKEM
PONEDELJEK
27. 4. 2015
KULTURNI DOM ŠTORE
Mitja Mastnak 041 355 815
GLASBENA ŠOLA AVSENIK
2. AVSENIKOVA GLASBENA DELAVNICA NA CELJSKEM
TOREK
28. 4. 2015
KULTURNI DOM ŠTORE
Mitja Mastnak 041 355 815
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE
POHOD
SREDA
29. 4. 2015
KUNIGUNDA
Marija 031 722 166
46
MAREC 2015
OBČINA ŠTORE
KRESOVANJE
ČETRTEK
30. 4. 2015 ob 20. uri
ŠPORTNI PARK LIPA
Občina Štore 03/780 38 40
[email protected]
KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE
KRESOVANJE
ČETRTEK
30. 4. 2015
PROSTORI DRUŠTVA GAJSKA
HOSTA KOMPOLE
[email protected]
Cvetka 031 264 664
DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA
PRVOMAJSKA BUDNICA
PETEK
1. 5. 2015
PO VASI KRAJEVNE
SKUPNOSTI SVETINA
Ivan Ulaga 040 746 780
PIHALNI ORKESTER ŠTORSKIH ŽELEZARJEV
PRVOMAJSKA BUDNICA
PETEK
1. 5. 2015
PO OBČINI ŠTORE
Matej Mastnak 040 692 830
VETERANSKA IN ČASTNIŠKA ORGANIZACIJA
OBČINE ŠTORE
DAN ZMAGE NAD FAŠIZMOM IN NACIZMOM
(70. OBLETNICA ZMAGE)
PETEK
8. 5. 2015 ob 16. uri
SPOMINSKA OBELEŽJA V
KOMPOLAH, JAVORNIKU,
SVETINI
Srečko Križanec 040 614 330
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE
POHOD PO TURISTIČNI POTI OBČINE ŠTORE
SOBOTA
9. 5. 2015 ob 8. uri
PARKIRIŠČE OB ŽELEZNIŠKI
POSTAJI ŠTORE
Mojca 051 605 414
Emil 070 899 152
[email protected]
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
NOGOMETNA TEKMA V LIGI MNZ CELJE člani
KOVINAR:VOJNIK
SOBOTA
9. 5. 2015
STADION NA LIPI
[email protected]
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE, VRTEC LIPA ŠTORE in
KARATE KLUB ŠTORE
ŠPORT IN ŠPAS
SOBOTA
16. 5. 2015 ob 9. uri
ŠPORTNI PARK LIPA
[email protected]
03/780 21 10
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
NOGOMETNA TEKMA V LIGI MNZ CELJE kadeti
KOVINAR:MOZIRJE
NEDELJA
17. 5. 2015
STADION NA LIPI
[email protected]
VETERANSKA IN ČASTNIŠKA ORGANIZACIJA
OBČINE ŠTORE
PREDSTAVITEV SLOVENSKE VOJSKE IN POLICIJE
ČETRTEK
21. 5. 2015 ob 9. uri
ŠPORTNI PARK LIPA
Srečko Križanec 040 614 330
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
NOGOMETNA TEKMA V LIGI MNZ CELJE člani
KOVINAR:BREŽICE
SOBOTA
23. 5. 2015
STADION NA LIPI
[email protected]
KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE VOKALNA SKUPINA LIPA
LETNI KONCERT
SOBOTA
23. 5. 2015
ob 19.30 uri
KULTURNI DOM ŠTORE
Stanislav Gorjup 051 616 539
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE in
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
POHOD
SOBOTA
23. 5. 2015
LISCA
Valter 041 815 159
Tjaša 031 397 486
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE
POHOD
SOBOTA
23. 5. 2015
GORJANCI - GOSPODIČNA
Marija 031 722 166
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE, KNJIŽNICA ŠTORE
PALČEK ŠTORČEK S PRIJATELJICO KNJIGO - POZDRAV
POMLADI
MAJ
PROSTORI TD, UDARNIŠKA
10, ŠTORE
Mojca 051 605 414
Emil 070 899 152
[email protected]
OBČINA ŠTORE
PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
PETEK
29. 5. 2015 ob 19. uri
KULTURNI DOM ŠTORE
Občina Štore 03/780 38 40
[email protected]
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE
POHOD
NEDELJA
31. 5. 2015
PRAZNIK OBČINE ŠTORE
Valter 041 815 159
Rajko 051 384 837
ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
NOGOMETNA TEKMA V LIGI MNZ CELJE kadeti
KOVINAR:ŽALEC
NEDELJA
31. 5. 2015
STADION NA LIPI
[email protected]
DRUŠTVO MALEGA NOGOMETA »SOKOLI« ŠTORE
9. TRADICIONALNI TURNIR V MALEM NOGOMETU
JUNIJ 2015
ŠPORTNI PARK LIPA
Jure Franulič 041 646 678
LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE
KONCERT
KULTURNI DOM ŠTORE
Nika Ladstatter 031 587 798
KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE
DAN ODPRTIH VRAT SPOZNAVANJE S KONJI MOŽNO
JEZDENJE IN VOŽNJA
PROSTORI DRUŠTVA GAJSKA
HOSTA KOMPOLE
[email protected]
Cvetka 031 264 664
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE
POHOD
KALIŠČE-HUDIČEV BORŠT
Marija 031 722 166
STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE
STRELSKO PRVENSTVO V OBČINI ŠTORE
STRELIŠČE V SPODNJIH
ŠTORAH
Vlado Bogdanović 041 438 805
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE
POHOD
VELIKA PLANINA
Marija 031 722 166
PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE
POHOD
SORIŠKA PLANINA
Marija 031 722 166
MAREC 2015
PETEK
5. 6. 2015 ob 18. uri
SOBOTA
6. 6. 2015
SOBOTA
20. 6. 2015
SOBOTA
27. 6. 2015
SREDA
8. 7. 2015
SOBOTA
22. 8. 2015
47
UTRINKI IZ OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA
ŠTORSKI OBČAN
ŠTORSKI OBČAN
MAREC 2015

Similar documents