program v pdf formatu

Comments

Transcription

program v pdf formatu
Program posvetovanja smartdoc 2015
Hotel Plaza Ljubljana, 22. 9. 2015
8.30 - 10.15
Otvoritev in uvodni nagovori - Dvorana A
8.30 - 8.45
8.45 - 9.05
Otvoritev posvetovanja
Negotovo obdobje med sprejemom nove Uredbe o varstvu osebnih podatkov, PNR in TTIP
Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka
Prenovljene pravne podlage na področju e-hrambe
mag. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije
Tranzicija Pošte Slovenije v ponudnika IT storitev
mag. Boris Novak, Generalni direktor Pošte Slovenije
Nekatere strokovne projekcije med arhivističnimi in informacijskimi problemi danes
Dr. Peter Pavel Klasinc, Katedra za arhivistiko in dokumentologijo AME –ECM
Strategije in projekti e-poslovanja
Vodja sekcije: Marjan Antončič
IMiS za iOS in druge novosti leta 2015
Bine Žerko, Imaging Systems d.o.o.
Digitalizacija strokovnih del s področja gozdarstva in zagotavljanje njihove dostopnosti preko
večinstitucionalnega repozitorija SciVie
Irena Rebov, mag. Maja Peteh, Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije, Gregor Vidmar, Mikrocop d.o.o.
Od mikrofilma do modernih IT rešitev za samodejno prepoznavo nestrukturiranih dokumentov,
mag. Damjana Pirnar, Andrej Huč, Mikrografija d.o.o.
9.05 - 9.20
9.20 - 9.40
9.40 - 9.50
9.50 - 11.15
9:50 - 10.20
10.20 - 10.50
10.50 - 11.20
11.20 - 11.30
Krajši odmor
Dvorana A
Dvorana B
11.30 – 12.40
Strategije in projekti elektronske
identifikacije
Upravljanje dokumentov in uprava
Vodja sekcije: mag. Erih Skočir
Praktično poslovanje z arhivskim in
dokumentarnim gradivom
Vodja sekcije: Dr. Peter Pavel Klasinc
11.30 - 11.50
Aktivnosti za pričetek uporabe Uredbe
eIDAS v Sloveniji in na ravni EU
mag. Maruška Damjan, sekretarka v
Direktoratu za informacijsko družbo
MIZŠ, vodja Medresorske delovne
skupine za pripravo nacionalnega
okolja za pričetek uporabe Uredbe
eIDAS
Večni ali nični spomin virtualnega intelektualnega dela
Andreja Časar, Alma Mater Europaea – ECM, Oddelek za
arhivistiko in dokumentologijo
11:50 - 12.10
Zagotavljanje zaupnosti kot ključni
element vseh e-storitev
dr. Alenka Žužek Nemec, mag. Aleš
Pelan, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za informatiko
12.10 – 12.40
Prenovljen portal e-uprava
mag. Tatjana Mizori Zupan, Ministrstvo
za javno upravo
Ozaveščanje o delu z dokumentarnim in arhivskim
gradivom, od njegovega nastanka do arhiviranja
Ana Černota, Alma Mater Europaea – ECM, Oddelek za
arhivistiko in dokumentologijo
Verodostojnost listin in njihov pomen v sodnih in drugih
pravnih postopkih
Blaž Habjanič, Alma Mater Europaea – ECM, Oddelek za
arhivistiko in dokumentologijo
Od elektronske zdravstvene dokumentacije do fizičnega
arhiva
Špela Sečnik, Alma Mater Europaea – ECM,
Oddelek za arhivistiko in dokumentologijo
Zakaj je mirovanje nazadovanje:
Strateški tehnološki trendi digitalne
Klasifikacijski načrt dokumentarnega gradiva in njegov
uprave
pomen v procesu upravljanja z dokumentarnim gradivom
Dušan Kričej, Ministrstvo za notranje
Aleksandra Koritnik Paternost, Alma Mater Europaea –
zadeve
ECM, Oddelek za arhivistiko in dokumentologijo
Dokumentni sistem v javnih podjetjih
Matjaž Centrih, BASS d.o.o.
12.40 - 13.20
Daljši odmor
Ohranjanje spomina s pomočjo portala EUscreen in
EUscreenXL – primeri dobre prakse
Aleksander Lavrenčič, RTV SLO
Dvorana A
Dvorana B
13.20 - 14.45
Upravljanje dokumentov in digitalna skupnost
Vodja sekcije: mag. Erih Skočir
13.20 – 13.45
Izzivi e-hrambe računov proračunskih uporabnikov
Silvij Vodopija, Pošta Slovenije
13.45 - 14.00
Digitalna skupnost
Jaka Žorž, Genis d.o.o.
Obdržimo digitalne dokumente pri življenju:
Razvoj slovenskega e-arhiva (e-ARH.si ) do
danes in v prihodnje (13:20 – 15:20)
vodja sekcije: Mag. Tatjana Hajtnik,
Arhiv Republike Slovenije
Obdržimo digitalne dokumente pri življenju:
Razvoj slovenskega e-arhiva (e-ARH.si ) do
danes in v prihodnje (20 min)
Mag. Tatjana Hajtnik, Arhiv Republike
Slovenije
14.00 - 14.15
Digitalno vložišče - priložnost za pospešitev
poslovnih procesov in znižanje stroškov
Simon Golob, Cetis d.d.
14.15 - 14.30
Je e-dokument dovolj za učinkovito poslovanje?
Boris Ravnič, CREA
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.05
15.05 - 16.20
15.05 - 15.20
Dogovor o izročitvi arhivskega gradiva med
ustvarjalcem in arhivom (20 min)
Aleksandra Mrdavšič, Arhiv Republike
Slovenije
Pisna strokovna navodila za odbiranje
arhivskega gradiva iz dokumentarnega
Ali lahko poslovni analitik pomaga pri reševanju gradiva, ki jih izdajajo arhivi (15 min)
življenj?
Vesna Gotovina, Arhiv Republike Slovenije
mag. Andrej Guštin, mag. Stojan Košti, Mitja
Trampuž, CREApro
Referenčni model za Odprt arhivski
informacijski sistem – OAIS (15 min)
BABOK verzija 3.0 je tukaj. Kako bo to vplivalo na dr. Miroslav Novak, Pokrajinski arhiv Maribor
projekte upravljanja z dokumenti?
mag. Erih Skočir, RESIS d.o.o.
Prevzem arhivskega gradiva iz ISUD: primer
Lotus Notes SPIS 4.0 (15 min)
Krajši odmor
(predavatelj), Ministrstvo za javno upravo
Informacijska varnost
Vodja sekcije: Marjan Antončič
Izročitev, hramba in dostop do arhivskega aInformacijska varnost kot temeljni gradnik varstva
osebnih podatkov
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske
pooblaščenke
gradiva (izdelki projekta e-ARH.si) (15 min)
mag. Boris Domanjko, Arhiv Republike
Slovenije
Notranja pravila za e-ARH.si (15 min)
Dr. Jože Škofljanec, Arhiv Republike Slovenije
15.20 - 15.35
Smernice Informacijskega pooblaščenca o
pogodbeni obdelavi
mag. Jelena Burnik, državna nadzornica za varstvo
osebnih podatkov
15.35 - 15.50
Praktični pogledi na informacijsko varnost
Marko Pust, OSI d.o.o.
15.50 – 16.05
Tehnološki vidik varovanja informacij ni dovolj
mag. Franci Mulec, mag. Franc Močilar, Ministrstvo
za zunanje zadeve, mag. Samo Maček,
Generalni sekretariat Vlade RS
16.05 - 16.20
Človek kot temeljni dejavnik informacijske
varnosti
Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.
16.20– 17.00
Zaključek posvetovanja ter After Party z žrebanjem praktičnih nagrad na terasi v 16. nadstropju
Hotela Plaza