PRAVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA LC 401091 Škofja loka

Transcription

PRAVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA LC 401091 Škofja loka
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
PRAVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA
LC 401091 Škofja loka - Petačev graben
k.o. SELO NAD POLHOVIM GRADCEM v skupni dolžini 480 m
(Načrt ureditve lokalne ceste-Sanacija po žledolomu)
Popolni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometrski položaj začetka, konca ali sredine objekta*
IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO
vrsta izvedbenega načrta (izvedbeni načrt za izvedbo, izvedbeni načrt izvedenih del)
975-15/2.2
številka izvedbenega načrta
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Stara cesta 13
1356 Dobrova
polni naziv investitorja
Bojan Šoper, inž.grad.
odgovorni izdelovalec izvedbenega načrta, podpis
K Projekt L, d.o.o.,
Ljubljana, Tbilisijska ulica 61, 1000 LJUBLJANA,
Direktor: Bojan Šoper inž.gradb.
izdelovalec izvedbenega načrta, žig, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika izdelovalca
Ljubljana, januar 2015
kraj in datum
Stran 1 od 1
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ št. 975-15/2.2
3.2
3.1
Naslovna stran
3.2
Kazalo vsebine načrta
3.3
Izjava odgovornega projektanta načrta v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja
3.4
Tehnični del
3.5
T.1
Tehnični opisi in izračuni
T.2
Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno
Risbe
G. 1
G. 2.1-2.2
P. 2.3
G. 3
P.3.1
G. 4
G. 5
G. 6.
Pregledna situacija
Gradbena situacija
Podatki za zakoličbo osi
Katastrska situacija
Tabela prizadetih parcel
Karakteristični prerez
Prečni profili
Vzdolžni profil
G. 7
DetajIi
G. 8
Fotodokumentacija
M 1:5000
M 1:250
.G.101
.G.102
M 1:500
.G.105
M1: 50
M 1:100
M1:1000/100
.G.131
.G.132
.G.142
Stran 1 od 1
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
3.4
TEHNIČNI DEL
T.1 Tehnični opisi in izračuni
T.1.1 Tehnično poročilo
T.2
Projektantski popis s pred izmerami in stroškovno oceno
Stran 1 od 1
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
T.1
TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI
Stran 1 od 8
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
T.1.1 TEHNIČNO POROČILO
T.1.1.1
SPLOŠNO:
Objekt:
LC 401091 Škofja loka - Petačev graben
k.o. SELO NAD POLHOVIM GRADCEM v skupni dolžini 480 m
(Načrt ureditve lokalne ceste-Sanacija po žledolomu)
Naročnik:
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Stara cesta 13
1356 Dobrova
Projektant:
K Projekt L d.o.o., Ljubljana
Tbilisijska 61
1000 Ljubljana
Vrsta projekta:
Izvedbeni načrt za izvedbo
Osnova za izdelavo projekta rekonstrukcije javne poti so podane
smernice investitorja ter izhodišča podana na ogledu objekta.
Žledolom, ki je v začetku februarja prizadel območje občine DobrovaPolhov Gradec je povzročil veliko škode predvsem na cestni
infrastrukturi. Zaradi drevja, ki je bilo vklenjeno v ledeni objem so bila
poškodovana ali porušena številna drevesa. Nastale so poškodbe na
cestni infrastrukturi, javni razsvetljavi, električnem omrežju,
telekomunikacijskem omrežju… V času žledoloma se je zagotavljala
zgolj prehodnost na cestni infrastrukturi.
Stran 2 od 8
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
T.1.1.2
PROJEKTNE OSNOVE:
T.1.1.2.1
Pogoji lokacije
Cesta se nahaja v naselju Selo nad Polhovim Gradecem in spada v tehnično
skuino D. S svojo funkcijo omogoča prebivalcem dostop do stanovanjskih
enot.
T.1.1.2.2
Prometne obremenitve
Po obravnavani cesti se odvija lokalni promet, tako cesta spada v skupino
malo prometnih cest (PLDP<500). Štetje ni bilo izvedeno.
T.1.1.2.3
Geologija in geomehanika
Geološko-geotehnično poročilo ni bilo narejeno.
Pri izkopu je možno, da se pojavijo slabo nosilni in deformabilni sloji, zato je
med gradnjo zidov in urejanju planuma spodnjega ustroja potreben
geotehnični nadzor.
T.1.1.3 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Dimenzioniranje voziščen konstrukcije ni bilo izvedeno.
Pri izbiri voziščne konstrukcije so bile upoštevane Smernice in tehnični
pogoji za graditev asfaltnih plasti (TSC 06.300/06.410:2009) in Tehnična
specifikacija za javne ceste Nevezane nosilne in obrabne plasti (TSC
06.200:2003).
Odpornost kamnitih zrn proti zmrzovanju in tajanju mora v zmeseh za
nevezane nosilne plasti ustrezati zahtevam SIST EN 13242 za kategorijo
NS10.
Na osnovi izkušenj je bila določena naslednja voziščna konstrukcija:
Na vozišču:
- Obrabnonosilna plast(AC 16 surf B 70/100 A4 Z2)
- Tamponski drobljenec 0/32 mm
- Kamnita posteljica
6cm
20cm
50cm
Stran 3 od 8
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
T.1.1.4
TEHNIČNI PODATKI
T.1.1.4.1
Trasni elementi
Splošno
Rekonstruirana cesta svojega situacijskega poteka v prostoru bistveno
ne spremeni. Višinski potek trase smo niveletno na nekaterih delih
malenkostno dvignili. Prečni profil ceste je izbran glede na funkcijo
ceste in prostorske danosti.
Projektna hitrost
Projektna hitrost na območju obdelave je enaka 40km/h. Cesta se
izvede brez razširitev. S svojo širino vozišča omogoča srečevanje dveh
osebnih vozil.
Horizontalni elementi
Predpisani minimalni elementi za Vpr=40km/h
-minimalni polmer krivine
Rmin=45m
Uporabljeni minimalni elementi za Vpr=40km/h
-minimalni polmer krivine
Rmin=30m
Vertikalni elementi
Predpisani minimalni elementi za Vpr=40km/h
-minimalni konveksna zaokrožitev
Rkv=800m
-minimalni konkavna zaokrožitev
Rkk=600m
Uporabljeni minimalni elementi za Vpr=30km/h
-minimalni konveksna zaokrožitev
Rkv=1230m
-minimalni konkavna zaokrožitev
Rkk=870m
Prečni profil
Obstoječa javna pot je na območju predvidene gradnje širine 2,50m3,00m.
- Min. prečni nagib vozišča

q = 2,5%
LC 401091 Škofja loka - Petačev graben
NPP 1
-bankina
- mulda (bankina)
- vozišče
- bankina(mulda)
SKUPAJ
1 x 0,50 m
1 x 0,50 m
1 x 3,00 m
1 x 0,50 m
4,50 m
Stran 4 od 8
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
NPP 2
-bankina
- vozišče
- bankina(mulda)
SKUPAJ
1 x 0,50 m
1 x 3,50 m
1 x 0,50 m
4,50 m
V projektu so upoštevane razširitve krivin za nemoteno srečevanje dveh
osebnih vozil. Razširitve manjše od 0,25m se zaradi ekonomičnosti ne izvedejo.
T.1.1.4.2
Opis konstrukcijskih elementov
Preddela
Pred gradnjo potrebno opraviti naslednja dela:
 Zakoličiti je potrebno zakoličbene točke ter zakoličbo ustrezno
zavarovati pred poškodbami;
 Pripraviti je potrebno vse podatke in višinska izhodišča na terenu
za prenos projektiranih višin vtočnih jaškov ter oznak trase
obstoječih komunalnih napeljav;
 Odstraniti je potrebno vso obstoječo prometno opremo in
signalizacijo
 Odstraniti drevesa predvidena za rušenje
Izvajalec mora pred pričetkom gradnje ustrezno zavarovati gradbišče
skladno s predhodno izdelanim elaboratom cestne zapore. Vsaj 30 dni
pred pričetkom gradnje je izvajalec del dolžan obvestiti soglasodajalce
o namenu pričetka gradnje.
Pri odstranitvi obstoječega cestnega telesa do ustrezne globine mora
biti prisoten upravljavec komunalnih vodov, da bo podal točno mesto
komunalnega voda in predlagal način dela, da ne bo povzročena škoda.
Zemeljska dela
Predvidena je odkop humusa, širok odkop lahke zemljine, mehke in
trdne kamnine, izkopi za kanalizacijske jaške, drenaže, prepuste in
izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati posebne tehnične pogoje ˝zelena
knjiga˝ skupaj z dopolnitvami oz. izdane tehnične specifikacije od leta
2000.
Za izdelavo povoznega platoja in prekopov ceste je potrebno opraviti
naslednja dela:
 Kvaliteta opravljenih del in material mora ustrezati TSC 06.100 –
Kamnita posteljica in povozni plato;
 Začasno odstranjen humus mora izvajalec del začasno
deponirati na deponiji ali na gradbeni parceli in uporabiti kar v
največji možni meri pri ponovni ozelenitvi brežin;
 V primeru odvečnega materiala mora izvajalec del zagotoviti
deponijo materiala oziroma mora za viške materiala poskrbeti v
skladu z zakonom.
Stran 5 od 8
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
Voziščna konstrukcija
Predvideno je vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm ter izdelava izravnalne plasti iz
drobljenca v povprečni debelini do 5 cm. Pri rekonstrukciji ceste je za izdelavo
zgornjega ustroja ceste potrebno upoštevati določila in ugotovitve navedena v:








TSC 06.520
Projektiranje, dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.541
Projektiranje, dimenzioniranje ojačitev obst. asfalnih voziščnih konstrukcij,
TSC 08.311/1
Redno vzdrževanje cest, vzdrževanje prometnih površin asfaltnega vozišča,
TSC 06.100
Kamnita posteljica in povozni plato,
TSC 06.720
Meritve in preiskave, deformacijski moduli vgrajenih materialov,
TSC 06.610
Postopek za meritve ravnosti in višine,
TSC 06.711
Delež vlage in gostota zmesi,
TSC 08.512
Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah.
Odvodnjavanje
Skladno z upoštevanjem uredbe o odvodnjavanju in čiščenju padavinske vode
z javnih cest izbrali način odvodnjavanja.
Izbrali smo princip razpršenega odvodnjavanja.
 Razpršeno odvodnjavanje
Odvodnjavanje vozišča je izvedeno preko prečnih in vzdolžnih nagibov ceste
in sicer tako, da je zagotovljen čim hitrejši odtok padavinske vode k robu
vozišča. Na večjem delu se ohranja obstoječa smer nagiba ceste.
 Požiralniki
Na obravnavni trasi je predvidena vgradnja vtočnih jaškov Φ60 z betonskim
pokrovom. Na teh mestih so predvideni prepusti Φ40. Jaški so pozicionirani na
medsebojni razdalji cca. 25m-35m. Navežejo se na obstoječe in predvidene
cestne prepuste Φ400- Φ500 z iztočno glavo, ki se izvede v naklonu terena.
Pri dimenzioniranju smo upoštevali parametre, ki so podani s pravilnikom o
projektiranju cest za zbirne ceste.
Podporni zid
Predvidena izgradnja podpornega zidu (kamnita zložba) vzdolž potoka
Petačev graben(Mala Božna). Zložba poteka po levi strani od začetka
območja obdelave (P45) do profila do P55. Na odseku med P62-P72 se
izvede zid na desni strani. Zložba se izvede v skupni dolžini 350 m po
kampadah dolžine 5m. Zložba se uredi s čelno steno v višini cca 1,00-2,40m
ter širine krone 0,70m. Čelna stena se izvede v naklonu 2:1 zaledna stena pa
3:1. Dno temelja (najvišja točka) sega minimalno 1,0 m pod nivo terena.
Najprej se zakoliči potek zidu. V nadaljnji fazi se izvede izkop za temelj
kampade. Utrdi in uravna se planum za temelj zidu. Nato se postavi opaž za
temelj zidu. Temeljna peta se izvede z betonom C25/30; najvišja točka
temeljne pete se nahaja na globini min. 1,00 m pod nivojem terena na zračni
strani zidu. Nad peto se izvede kamnita zložba s kamenjem premera 30 do 60
cm in betonom, ki ga mora biti minimalno 40% glede na celotni volumen
podpornega zidu. Krona zidu se izvede na vseh predvidenih zidovih z
betonom kvalitete C25/30. Na predelih z jekleno varnostno ograjo (JVO) je
Stran 6 od 8
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
krona armirana z rebrasto armaturo S500b (armatura prikazana v situaciji
G.4). Na predelih brez JVO se izvede krono v debelini 20 cm. Zaščitni sloj
armature znaša 5 cm. Na krono zidu se pritrdi jekleno varnostno ograjo.
Izcednice premera Ø50 se izvedejo v rastru enega 0,5 metra, po celotni
dolžini zidu.
Vsa dela v zvezi z zidom, ki so navedena v tem poročilu, mora
kontrolirati geotehnik-geomehanik.
Brežine, bankine
Širina bankine se v splošnem izvede v širini 0,50m. Predvidena je peščena
bankina iz drobljenca. Prečni nagib peščene površine bankine je 4%.
Brežine se izvedejo v naklonu 2:3 ter se humuzirajo in zatravijo. Brežine v
skalnem izkopu se izvedejo v naklonu 2:1.
T.1.1.5
OPIS PROJEKTNIH REŠITEV
T.1.1.5.1
Opis in utemeljitev horizontalnega poteka
Obravnavana dostopna cesta s svojimi novimi elementi omogoča
zagotavljanje funkcije dostopa do stanovanjskih objektov lokalnim prebivalcev
in prevoznost merodajnih vozil. Nekateri izmed elementov so manjši od
predpisanih za uporabljeno projektno hitrost. Prehodnice niso bile uporabljene
saj za predpisano projektno hitrost niso zahtevane.
T.1.1.6
ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV
V izogib morebitne škode med gradnjo, bo potrebno upoštevati določene
pogoje in zahteve:
•
•
•
•
•
•
•
Zakoličbo trase komunalne napeljave poda upravljavec;
Izvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu;
Ročni izkopi v bližini vodov, pozornost tudi na križanja med njimi;
Zaščita komunalnih vodov pred poškodbami;
Nadzor nad izvajanji del iz strani upravljavcev - soglasodajalcev;
Izvajanje zaščitnih ukrepov po navodilih upravljavcev za zaščito
komunalnih napeljav;
Stroške prestavitev nosi investitor.
Vsa morebitna križanja ali zaščita komunalnih napeljav se bodo reševala
sproti na gradbišču v skladu s pravilniki in po navodilu upravljavca komunalnih
naprav. Predvidi se tudi nadzor upravljavcev komunalnih vodov, ki bodo podali
mikrolokacijo posameznih vodov, v izogib nepotrebne škode nastale zaradi
netočnih podatkov ter izdelava potrebnih osnov za vnesek v kataster
komunalnih naprav.
Minimalni odmiki med posameznimi komunalnimi napeljavami morajo ustrezati
zahtevam standardov.
Stran 7 od 8
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
Minimalne globine posameznih komunalnih naprav po PPJC
T.1.1.7
PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
T.1.1.7.1
Opis prometnih znakov in talnih označb
Na celotnem delu obdelave je predvidena ohranitev obstoječih prometnih
znakov.
T.1.1.7.2
Opis prometne opreme
Predvidena je montaža jeklene varnostne ograje v skupni dolžini 250 m z
vkopanimi zaključnicami oz. polkrožnimi zaključnicami. Ograja se izvede
skladno s TSC 02.210.
Jeklena varnostna ograja
Predpisan osnovni nivo zadrževanja na javni poti je N2. Tip ograje
N2W4 po SIST-EN 1317-1,2.
T.1.1.8
PROJEKTANTSKI POPIS
Projektantski popis je sestavljen iz dveh delov; zid posebej in cesta posebej.
Ljubljana, januar 2015
Sestavil :
Janez Draksler
Stran 8 od 8
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
T.2
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Stran 1 od 1
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
3.5
RISBE
Stran 1 od 2
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
Stran 2 od 2
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
G. 7
DETAJLI
Stran 1 od 1
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
G. 8
FOTODOKUMENTACIJA
Stran 1 od 2
KProjektL
projektiranje in inženiring d.o.o.
Stran 2 od 2