Sprehodi v naravo, zdravilo so pravo.

Comments

Transcription

Sprehodi v naravo, zdravilo so pravo.
Avtorica fotografije na naslovnici: Eva Mehak
Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan
166
Številka
Letnik 21
Sušec - marec 2015
Naši koraki
Glasilo Občine Škocjan
Sprehodi v naravo,
zdravilo so pravo.
BESEDA JE ŽUPANOVA
Cenjene občanke in občani
občine Škocjan, spoštovani
bralci, lepo pozdravljeni
v letu 2015!
Prva dva meseca sta za nami. Človek ne more verjeti, pa vendar
je res, da vse beži in beži. Poklonili smo se velikemu mojstru poezije, dr. Francetu Prešernu, in spomnili smo se 100. obletnice začetka prve svetovne vojne, ki je pustila boleče rane v slovenskem
prostoru. Za nami je sv. Valentin, ki pokaže ključ od korenin in
spomni, da se bo narava začela prebujati. Številni ste že zavihali
rokave in prav je tako. Maske so odganjale mraz in vabile toplino
ter razveseljevale tako otroke kot odrasle.
*****
Občinska uprava ureja in zaključuje dokumentiranje projektov,
ki so bili v preteklem letu zaključeni. Za občane, uporabnike, je
neka akcija zaključena takrat, ko na terenu utihnejo stroji, ko
se prereže trak in se investicija preda v uporabo. Tisti, ki vodijo
dela, pa so tedaj nekje na sredi poti; zbrati, urediti in arhivirati je
treba gore dokumentov, dokazovati upravičenost investicije ter
gospodarno porabo sredstev, vse to pa je mnogokrat še težje kot
sama izvedba.
Zadovoljni smo, da so vsi projekti, ki smo jih zaključili, tudi finančno pokriti in da občinski proračun nima neporavnanih obveznosti.
Kako pa naprej? Denarja zmanjkuje povsod, vsaj tako nam govorijo preko medijev. Država krči sredstva na vseh področjih.
V občinah smo zaskrbljeni, ker se znižuje glavarina, in sicer na
525 EUR za prvih šest mesecev ter na 500 EUR za drugo polovico
leta. Lahko pa se zgodijo še bolj drastične spremembe. Občinska uprava je ponovno analizirala vsako proračunsko postavko
in pristopila k rezanju sredstev za pokrivanje posameznih stroškov. Odločili smo se za resnično »šparanje«, da nas morebitno
krčenje sredstev ne bi presenetilo. Vlada sicer obljublja, da naj bi
država prevzela del sedanjih obveznosti občinskega proračuna,
toda dosedanje izkušnje so ravno obratne.
Prav tako se znižujejo sredstva 23. člena ZFO-1, ki so bila namenjena za pokrivanje investicij, in sicer kar za polovico. Za Škocjan
to pomeni 65 tisoč EUR primanjkljaja samo iz tega naslova.
2
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
Pa kljub temu z zmernim optimizmom gledamo naprej. Pripravljamo nabor projektov za finančno perspektivo do leta 2020.
Kakšni bodo razpisi in za katere vrste projektov bo mogoče
uveljavljati sofinanciranje, danes še nihče ne ve. Prav zato mora
imeti lokalna skupnost pripravljenih in v občinski proračun vključenih več projektov, da lahko ob morebitnem razpisu takoj pošlje popolno kandidaturo.
Ocenjujemo, da bo leto 2015, gledano z vidika možnosti odpiranja novih investicij, leto životarjenja. Planiramo dokončanje
investicije vodovod Segonje, nadaljnjo izgradnjo glavnega kanalizacijskega voda od Dol. Stare vasi do čistilne naprave, ostalo
pa v skladu s finančnimi možnostmi. Upamo, resnično upamo,
da bodo v tem finančnem obdobju zeleno luč dobile hidravlične
izboljšave. Kako se bodo zadeve odvijale in kakšni bodo finančni
tokovi, vas bomo sproti obveščali. Skrbeli bomo, da bo vsak evro
gospodarno porabljen.
Spoštovani, ker prihajamo v vaše domove na dva meseca, mi
dovolite, da vas spomnim še na nekatere spominske dneve in
praznike, ki so pred nami.
8. marca se spomnimo žena in deklet z drobno pozornostjo, z
lepo besedo. Otroci ne pozabite, da je 25. marca materinski dan:
mame ne pričakujejo prav veliko, morda nekaj zvončkov in topel
objem.
5. aprila pa bo vesoljna krščanska cerkev in z njo verniki praznovala največji krščanski praznik, veliko noč. Vesela aleluja bo
odmevala in prinašala veselje ter blagoslov vsem, ki bodo odprli
svoja srca.
Naj vstajenje novega Življenja prinaša obilo sreče in upanja v
vsakdanje hitenje.
Več naslednjič. Nasvidenje!
Jože Kapler, župan
DELO OBČINE
Investicije, izvedene v letu 2014
Občinski prostorski načrt
Občine Škocjan ter potrebne
študije in poročila
Stroški v letu 2014: 40.462,26 EUR
Izdelava prostorskega
koncepta jedra Škocjana in
umestitev večnamenskega
kulturnega centra v njem
Pogodba in realizirano: 8.503 EUR
Občinski podrobni prostorski
načrt za območje starega
jedra Škocjana, dokončanje
do l. polletja 2015
Plačilo 4.410,70 EUR, ostalo po
predaji celotne dokumentacije.
Pogodbena vrednost: 15.738 EUR
PZI projekt za ureditev
krožnega križišča v Škocjanu
(izvedba 2014 in 2015)
Realizirano: 8.853,96 EUR
Pogodbena vrednost:
21.759,92 EUR
Ureditev otroškega igrišča v
Velikih Poljanah
Realizirano: 2.999 EUR
Idejna zasnova odvajanja
in čiščenja komunalnih
odpadnih vod
Pogodba in realizirano:
20.000 EUR
Naziv investicije
Vrednost
Komunalna ureditev poslovne
cone GTC Škocjan (izgradnja
ČN in komunalna ureditev v
coni)
Izvedba del v letu 2013 in
2014.
V obeh letih realizirano 2.077.312,88
EUR, plačilo končne situacije in še 10
% zadržanih sredstev v 2015.
Pogodbena vrednost:
2.376.229,13 EUR
Energetska sanacija občinske
stavbe
Izvedba del v letu 2013 in
sprememba ogrevanja v 2014.
V obeh letih realizirano
283.840,48 EUR
Pogodbena vrednost:
290.022,56 EUR
Ureditev pločnika in javne
razsvetljave ob regionalni
cesti R2-418/1201
Izvedba del v letu 2013 in
2014.
Naročnik del je bila Direkcija RS za
ceste. Občina je bila sofinancer v višini
43,4 % deleža.
Plačila v obeh letih 126.654,44 EUR
(od tega v celoti občina za podaljšanje
pločnika z ureditvijo uvozov do
stanovanjskih hiš št. 3 in 4).
Obnova vodovoda Hudenje,
2. del: do Benčina, napeljava
javne razsvetljave in položitev
cevi za optiko
Realizirano: 77.310,08 EUR
Pogodbena vrednost:
79.829,58 EUR
Hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema
Stroški v letu 2014: 40.462,26 EUR
Asfaltiranje ceste v naselju
Hrastulje
Pogodba in realizirano:
30.120,82 EUR
Ureditev Kulturnega doma na
Bučki
Pogodba in realizirano:
9.999,80 EUR
Pogodba in realizirano: 10.675,00 EUR
Rekonstrukcija ceste Stopno
LC 399181, dela JP 899801 in
889821
Realizirano: 97.491,85 EUR
Pogodbena vrednost: 97.542 EUR
PZI dokumentacija za
dozidavo in nadzidavo vrtca
Radovednež in geodetski
posnetek
Asfaltiranje ceste do
pokopališča v Tomažji vasi
Realizirano: 16.091,64 EUR
Investicijsko vzdrževanje v
vrtcu Radovednež Škocjan
Pogodba in realizirano: 3.500 EUR
Sanacija cest kot posledica
uporabe cest pri gradnji
daljnovoda Dv 2 X 400KV
Krško-Beričevo
Izvedba del je potekala v letu
2013 in 2014.
Plačnik vseh del je bil Eles
Elektro Slovenija d.o.o..
Plačila in izvedba v letu 2014:
rekonstrukcijo dela LC od Gorenjih
Dol (domačija Šraj) do meje z občino
Sevnica v smeri Telč;
krak LC Dolenje Radulje- Gorenje
Radulje (do konca vasi)
od regionalke pri Gasilskem domu
Bučka proti zaselku Cep v smeri vasi
Močvirje;
LC od Mačkovca proti Škocjanu;
krajši makadamski odseki do stojnih
mest
Razpisi, na katere se je Občina
Škocjan prijavila v letu 2014
Naziv
razpisa
Opis
Realizacija
Koriščenje
deleža sredstev
po 21. členu
ZFO-1
Sredstva v višini 133.033 EUR so bila
prejeta in porabljena za investicijo
GTC Škocjan.
Izgradnja
kanalizacijskega
sistema
v naselju
Grmovlje
Občina je na podlagi poziva
Razvojnega centra Novo mesto
d.o.o. prijavila ta investicijski
projekt za umestitev v izvedbeni
načrt RRP za obdobje 2013 –
2015. Prijava vložena 5. maja
2014. Žal smo bili neuspešni, tudi
zaradi nesodelovanja občanov pri
pridobivanju služnosti po tangiranih
zemljiščih.
Sanacija cest po neurjih
(septembrske poplave)
Realizirano: 48.776,32 EUR
Ministrstvo
za
gospodarski
razvoj in
tehnologijo
Ureditev stavbe Bučka 27a za
potrebe predšolske vzgoje
Izvedba del v letu 2013 in
2014.
Realizirano v obeh letih:
107.655,90 EUR
Pogodbena vrednost:
109.482,73 EUR
Oprema vrtca Bučka 27a
Realizirano: 23.980,87 EUR
Pogodbena vrednost:
24.223,10 EUR
Ministrstvo
za
gospodarski
razvoj in
tehnologijo
Mrliška vežica Tomažja vas
Realizirano: 43.313,09 EUR
Pogodbena vrednost:
44.085,23 EUR
Širitev pokopališča Škocjan
Realizirano: 47.484 EUR
Pogodbena vrednost: 47.484 EUR
Pokopališče Gornje Dole PGD
in projekt PZI
Realizirano: 1.210,54 EUR ostalo po
predaji dokumentacije, januar 2015.
Pogodbena vrednost: 2.341,40 EUR
Fundacija za Športni parka
šport
Dobrava
Naši koraki
V Uradnem listu RS je bil objavljen
JR za sofinanciranje gradnje v letih
2015, 2016 in 2017. Vrednost
investicije 36.640,12 EUR. Prijava
je bila vložena in poslana 17.
novembra 2014, odgovor še
pričakujemo.
številka 166 - marec 2015
3
DELO OBČINE
Na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Škocjan sprejet proračun
za leti 2015 in 2016
3. redna seja Občinskega sveta Občine Škocjan je potekala v
torek, 16. decembra 2014. Po ugotovitvi sklepčnosti, pregledu
zapisnika 2. seje ter potrditvi dnevnega reda so člani Občinskega sveta pregledali tudi realizacijo sklepov predhodne seje. S
strani sodelavcev Občinske uprave in župana so bili seznanjeni
s postopkom izdelave Občinskega prostorskega načrta Občine
Škocjan, občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana in občinskega podrobnega načrta za
Hrastulje II. Svetniki so bili seznanjeni tudi s potekom projekta
Komunalna ureditev Poslovne cone GTC Škocjan in s pričetkom
izgradnje vodovoda Segonje, za katerega naj bi se dela končala v maju 2015. Seznanili so se tudi s projektom ureditve krožišča v Škocjanu, hidravličnimi izboljšavami vodovoda osrednje
Dolenjske, prijavo na razpis Fundacije za šport in Operativnim
programom za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.
Predstavljen je bil tudi projekt Celostna prometna strategija in
trajnostna mobilnost, projekt državne kolesarske povezave Sava-Krka bike in projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. Seznanili so se tudi z rezultatom razpisa za spodbujanje
podjetniške inovativnosti ter izvedbo Miklavževega sejma ter
Veselega decembra za otroke.
Sledila je obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Škocjan za leto 2014 (rebalans II), ki je bi
pripravljen na podlagi znanih podatkov ter predvidene realizacije proračuna do konca leta 2014 in zajema spremembe tako v
prihodkovnem kot tudi v odhodkovnem delu proračuna. Razlog
je v tem, da prihodki niso bili realizirani v načrtovani višini, posledično pa tudi ni bilo mogoče realizirati investicij, ki so bile že v
osnovi vezane na kapitalske prihodke ali prijavo na javne razpise
za sofinanciranje iz sredstev EU.
Svetniki so nato v drugo obravnavali Odloka o Proračunu Občine Škocjan za leti 2015 in 2016. Prva obravnava predloga proračuna oziroma splošna razprava je bila opravljena na 2. redni seji
sveta, na kateri je bil sprejet sklep, da se o predlogu proračuna
za leto 2015 in 2016 opravi 15–dnevna javna razprava. Predlog
proračuna je bil tako v javni razpravi od vključno 19. novembra
do vključno 4. decembra 2014. V tem času je bil podan predlog
za dopolnitev proračuna s strani SLS Slovenske ljudske stranke.
Predloge za dopolnitev proračuna je obravnaval tudi Odbor za
investicije in finance. K vsaki od navedenih pobud je bila sprejeta
opredelitev župan,a in sicer na osnovi proračunskih pogojev in
možnosti. Po razpravi in dodatnih pojasnilih sta bila oba odloka
sprejeta.
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan je posredovala predlog za
spremembo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ F. M. Škocjan, in sicer iz razloga, ker je
vrtec, ki deluje v sklopu šole, začel obratovati v novi stavbi. Sprememba odloka bo podlaga za začetek postopka za vpis vrtca v
razvid vrtcev. Omenjeni odlok je bil sprejet leta 1999 in nato dopolnjen leta 2001, 2008, 2009 in 2011. Iz razloga transparentnosti ter preglednosti je bil pripravljen tudi čistopis odloka, kar so
svetniki soglasno potrdili.
Svetniki so obravnavali tudi vlogo sveta zavoda OŠ F. M. Škocjan
za pridobitev mnenja o kandidatki za ravnateljico. Osnovna
šola je v Dolenjskem listu objavila razpis za delovno mesto ravnateljice, na katerega je bila podana ena vloga, in sicer je vlogo
podala dosedanja ravnateljica ga. Irena Čengija Peterlin. Občinski svet je podal pozitivno mnenje.
Občinski svet je nato obravnaval Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škocjan za leto 2015. Občina
Škocjan bo na podlagi sprejetega načrta lahko zagotavljala razvoj naselij in njihovih posameznih delov ter s tem zasledovala
javni interes in pridobivala nepremično premoženje. Z nepremičnim premoženjem, ki je v lasti Občine Škocjan, pa bo razpolagala in ravnala gospodarno ter s tem zagotavljala prihodke
občinskega proračuna.
Sledila je še seznanitev z odgovori na vprašanja in pobude, podane na 2. redni seji. S strani svetnikov pa je bilo podanih tudi
nekaj novih pobud in postavljena so bila nova vprašanja.
Občinski prostorski načrt Občine
Škocjan
Občinski podrobni prostorski načrt za
območje starega jedra Škocjana
Postopek izdelave Občinskega prostorskega načrta Občine Škocjan je v fazi pripravljanja dopolnjenega osnutka. Pred dokončno
pripravo dopolnjenega osnutka je potrebno izdelati tudi ustrezne strokovne podlage, ki predstavljajo strokovni okvir predlaganih rešitev podanih v prostorskem aktu. Po pripravi dopolnjenega osnutka mora Občina omogočiti sodelovanje javnosti v
okviru javne razgrnitve (dopolnjen osnutek prostorskega akta).
Javna razgrnitev mora trajati vsaj trideset dni in v njenem sklopu
mora biti izvedena tudi javna obravnava dopolnjenega osnutka
prostorskega akta. Tako bi lahko bila javna razgrnitev izvedena
v letu 2015.
Petra Pozderec, univ. dipl. prav.,
sekretarka za premoženjsko pravne zadeve
Andrej Herakovič, univ. dipl. geog.,
višji svetovalec za okolje in prostor
V mesecu avgustu 2014 je Občina Škocjan sprejela Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje starega jedra Škocjana (Uradni list RS, št. 61/14, 82/14)
(OPPN).
Izbran prostorski izdelovalec je Savaprojekt d.d.. Na podlagi
Prostorskega koncepta ureditve trškega jedra Škocjana in umestitve večnamenskega objekta v jedru Škocjana, ki je bil izdelan
in potrjen na občinskem svetu kot izhodišče podrobnega urejanja (maj 2014), je v pripravi izdelava prostorskega akta, ki bo urejal dolgoročnejši prostorski razvoj občinskega središča. Priprava
OPPN je trenutno v fazi pridobivanja smernic nosilcev urejanja
prostora.
Na podlagi smernic, ki jih bodo podali nosilci urejanja prostora
bo pripravljen dopolnjen osnutek OPPN. V samem postopku
izdelave OPPN bo zagotovljena tudi javna razgrnitev, ki ne bo
4
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
Mateja Robek Zaletelj, dipl. ekon.,
višja svetovalka za finance, izobraževanje in občinski svet
DELO OBČINE
krajša od 30 dni. V sklopu javne razgrnitve bo izvedena tudi javna
obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
Petra Pozderec, univ. dipl. prav.,
sekretarka za premoženjsko pravne zadeve
Andrej Herakovič, univ. dipl. geog.,
višji svetovalec za okolje in prostor
Občinski podrobni prostorski načrt za
Hrastulje II
Hrastulje II je prostorsko predvideno območje za stanovanjsko
gradnjo po prostorskem planu Občine Škocjan, katerega je potrebno obdelati z občinskim podrobnim prostorskim načrtom
(OPPN). Gre za območje cca 2 ha, nasproti sedaj obstoječega
naselja Hrastulje, na katerem bo predvidoma lahko do 20 stanovanjskih hiš, odvisno od prostorskega umeščanja objektov.
Občina Škocjan načrtuje v letu 2015 začeti postopek priprave
OPPN, sredstva so že predvidena v osnutku proračuna 2015 in
2016. V novembru 2014 smo izvedli sestanek z lastniki zemljišč
na tem območju, ki so se strinjali s pripravo OPPN.
Občina Škocjan namreč trenutno ne razpolaga več z nobenim
občinskim prostim zemljiščem za pozidavo, opažamo pa trend
povpraševanja za preseljevanje na deželo. Občina mora zaradi
razvojnega potenciala občine omogočiti poselitvena območja,
še posebej zaradi bodočega zaposlovanja v Poslovni coni Škocjan.
Petra Pozderec, univ. dipl. prav.,
sekretarka za premoženjsko pravne zadeve
Janja Ravnikar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.,
višja svetovalka za urbanizem in razvoj
Komunalna ureditev Poslovne cone
GTC Škocjan
Vsa dela po pogodbi o izgradnji
čistilne naprave in komunalne infrastrukture so končana. Pridobiti moramo še bančno garancijo
in uporabno dovoljenje.
Zvonko Petelin, inž. str.,
svetovalec za investicije, komunalne zadeve
ter zaščito in reševanje
Investicija v komunalno ureditev poslovne cone gre počasi h koncu. S tem pa naš največji potencial šele dobiva svojo pravo vlogo.
Zato na občinski upravi pospešeno delamo na promociji poslovne cone in se povezujemo s potencialnimi interesenti. Glede na
razmere v državi bomo morali cono izredno dobro predstaviti
tudi čez mejo. V ta namen smo v prvi fazi oblikovali spletno stran
http://gtc.obcina-skocjan.si/, na kateri so na voljo vse potrebne
splošne in že tudi dokaj tehnične značilnosti za bodoče investitorje. Spletna stran je na voljo v sedmih tujih jezikih. Prav tako
smo pripravili v enakih različicah tudi kataloge. Sestanki v zvezi
s trženjem cone aktivno potekajo že celo leto, do tega trenutka investitorja še nimamo. V letu 2015 bo ključna naloga občine
prodaja zemljišč v coni.
V postopku je tudi parcelacija GTC Škocjan po načrtu parcelacije
iz Občinskega podrobnega prostorskega načrta za GTC Škocjan.
V zvezi z zaključevanjem investicije v coni vezano na izgrajeno
čistilno napravo, pa pripravljamo vse potrebno za zagon čistilne
naprave, prenos v upravljanje ter priključitev obstoječih subjektov nanjo, kar se bo zgodilo v prvi polovici leta 2015.
Petra Pozderec, univ. dipl. prav.,
sekretarka za premoženjsko pravne zadeve
Krožišče Škocjan
Pričeli smo s projektiranjem PZI projektne dokumentacije za
krožno križišče v Škocjanu. Z izbranim projektantom GPI d. o. o.
iz Novega mesta smo opravili sestanke na terenu z lastniki zemljišč in na podlagi tega pripravili trenutno najbolj optimalno rešitev. Ker gre za poseg na regionalni cesti, smo na DRSC v Novo
mesto poslali projektno nalogo v potrditev, ki je bila tudi že potrjena. Projektant v sodelovanju z občino nadaljuje s projektom.
Izvedba krožišča v Škocjanu je potrebna predvsem iz prometno
varstvenega vidika. Opredeliti je potrebno poti pešcev, kolesarjev in zagotoviti varen dostop v prvi vrsti do šole ter nadalje do
jedra Škocjana. Krožišče bo tudi prvi stik obiskovalcev s krajem,
zato načrtujemo arhitekturno primerno ureditev. Je vstopna točka v Škocjan in zato vredna posebne pozornosti, ki se nanaša ne
le na prometno ureditev, temveč tudi na turistični in upravni pomen kraja. Krožišče je tudi del OPPN za območje starega jedra
Škocjana in se rešuje skupaj z njegovo pripravo.
Petra Pozderec, univ. dipl. prav.,
sekretarka za premoženjsko pravne zadeve
Janja Ravnikar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.,
višja svetovalka za urbanizem in razvoj
Hidravlična izboljšava vodovoda
osrednje dolenjske
Za potrebe projekta Hidravlična izboljšava vodovoda osrednje
Dolenjske, za katerega so že pridobljena gradbena dovoljenja,
smo pridobili še služnost od ARSO. Vlada RS je 10. 6. 2014 sprejela sklep, da bo 11 kohezijskih projektov, med katerim je tudi
projekt hidravličnih izboljšav, prednostno uvrščenih za financiranje v večletni finančni okvir 2014–2020, in obenem predlagala
upravičencem, da takoj začnejo z izvajanjem projektov. Navedeni projekt se tako do sedaj financira iz lastnih – občinskih virov.
Janja Ravnikar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.,
višja svetovalka za urbanizem in razvoj
Operativni program za izvajanje
evropske kohezijske politike 2014- 2020
Evropska komisija je 30.10.2014 Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sporočila,
da je potrdila Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko
komisijo za obdobje 2014 -2020. Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja evropskih in struk-
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
5
DELO OBČINE
turnih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema vseh
pet skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad
za pomorstvo in ribištvo (ESPR) – in vsebuje analizo razvojnih
potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena
identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov za
izbrane tematske cilje.
Za Republiko Slovenijo bo tako na voljo 4,118 mrd. (glede na
obd. 2007-2013 za 1 mrd. manj, zaradi »napredka v razvitosti«),
od tega za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija 847 mio., za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija 1,260 mrd. (tu smo mi), obema
še dodatno skupaj 1,055 mrd., ostanek za instrumente povezovanja Evrope.
Občina Škocjan mora aktivno pripravljati projekte PGD, PZI, pridobivati gradbena dovoljenja, da bomo na črpanje sredstev pripravljeni. Za te namene je potrebno nameniti proračunska sredstva (kar je iz predloga proračuna 2015 in 2016 tudi že razvidno).
V fazi priprave operativnega program smo tekom leta 2014 že
vnesli tudi naše načrtovane cilje.
Petra Pozderec, univ. dipl. prav.,
sekretarka za premoženjsko pravne zadeve
Javni razpis o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo mikro komunalnih čistilnih
naprav v Občini Škocjan v letu 2014
uspešno zaključen
Na razpis sta se prijavila dva občana in oba sta čistilno napravo
tudi dobila sofinancirano.
Janja Ravnikar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.,
višja svetovalka za urbanizem in razvoj
Posvet o malih komunalnih čistilnih
napravah z zmogljivostjo do 50 PE
Namen okoljske zakonodaje, med drugim tudi tiste o emisijah
iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN), je
ohraniti dobro kemijsko in biološko stanje okolja. Zato so postavljeni časovni roki in zato so določena pravila. So ta pravila
zastavljena jasno in dobro? So časovni roki realni? O vsem tem
smo razpravljali na Posvetu o malih komunalnih čistilnih napravah novembra 2014 na lokaciji Gospodarske zbornice Slovenije,
ki se ga je udeležilo 200 udeležencev: predstavniki občin in komunalnih podjetij, predstavniki ministrstva, ponudniki MKČN,
strokovnjaki.
Na zaključku posveta so se izoblikovali sklepi glede ocene obratovanja MKČN, glede premaknitve rokov za implementacijo
MKČN, glede zahtev za MKČN, glede vodnih dovoljenj in glede
osveščanja prebivalstva. Pogovarjali smo se o tem, da se je tre-
6
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
ba s pristojnim ministrstvom konkretno pogovoriti o tem, ali je
res smiselno na območjih razpršene poselitve, kjer zakonodaja
predpisuje gradnjo javne kanalizacije z ustreznim čiščenjem za
aglomeracije med 50 in 2000 PE, kamor spada tudi Občina Škocjan, to kanalizacijo zgraditi ali je smiselno poiskati tudi racionalnejše, to je cenejše in prav tako za okolje učinkovite rešitve,
saj kohezijskega denarja za aglomeracije, manjše od 2000 PE,
za ta namen praktično ne bo, občine same tega ne bodo mogle
financirati, pri tem pa se že zaznava pritisk koncesionarjev, ki jim
gre zgolj za denar.
Precej debate je teklo o individualnih MKČN, saj jih kar precej
v praksi ne deluje kot čistilna naprava in ne ustrezajo okoljskim
standardom. Posledično so se iskale rešitve, govor je bil tudi o
potrebi po povečanem osveščanju uporabnikov o pomenu pravilne izbire, vgradnje in rednega vzdrževanja ter nadzora nad delovanjem individualne MKČN. Porajalo se je vprašanje, ali ne bi
mogle pravilno izvedene triprekatne pretočne greznice ustrezno
čistiti komunalne odpadne vode.
Posledično je že 3. 12. 2014 na pobudo Skupnosti občin Slovenije
(SOS) v prostorih Ministrstva za okolje (MOP) potekal sestanek
s predstavniki MOP glede možnosti spremembe določil o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode z območij poselitve
s skupno obremenitvijo, manjšo od 2000 PE. Prepoznana je bila
tudi resnost bojazni, da občine ne bodo uspele zadostiti določilom predpisov, ki so deloma strožji, kot to zahteva evropska
direktiva.
Zato je bilo na sestanku ugotovljeno, da se najprej s skupnimi
močmi pristopi k zbiranju podatkov o stanju na terenu od leta
2000 naprej, in sicer za potrebe priprave sprememb in dopolnitev predpisov na področju odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode in novelacijo državnega Operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Janja Ravnikar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.,
višja svetovalka za urbanizem in razvoj
Celostne prometne strategije in
trajnostna mobilnost
Trajnostna mobilnost ima v novi finančni perspektivi pomembno
vlogo ter bo tudi izdatno finančno podprta za izvedbo projektov
in investicij. Trajnostna mobilnost pomeni celovito ukvarjanje s
prometom, s ciljem pospeševati pešačenje, kolesarjenje in javni
prevoz, zaradi pozitivnih učinkov na zdravje prebivalstva in okolje (zelo kratka definicija).
Evropska unija bo spodbujala pripravo celostnih prometnih
strategij občin (dokument bo sofinancirala) in nato tudi podprla
izvedbo mehkih projektov in investicij Občina Škocjan bo pristopila z ostalimi občinami k pripravi dokumenta, ki bo osnova
za črpanje nepovratnih sredstev v tej finančni perspektivi. Ker
nismo občina, ki bi imela naselje mestnega značaja, bomo lahko za izvedbo urejanja varnih dostopov do postajališč, urejanje
javnih postajališč ter ostalih posegov, ki jih bomo predvideli v
dokumentu, črpali sredstva CLLD (ostale mestne občine pa še iz
kohezijskega sklada in sklada ESRR).
Petra Pozderec, univ. dipl. prav.,
sekretarka za premoženjsko pravne zadeve
DELO OBČINE
Državne kolesarske povezave
Sava – Krka bike
Preteklo leto je bil dokončan Elaborat umestitve in ureditve kolesarskih povezav, daljinskih in variantno medobčinskih (projektant BPI in ZMAS), na odsekih D2 Žužemberk – Brežice (Obrežje), D5 Brežice – Podčetrtek, G17 Radeče – Brežice (Rigonce) in
G19 Sevnica – Novo mesto. Slednji odsek poteka tudi čez našo
občino. V postopku priprave elaborata smo na podlagi mnogih
vztrajanj uspeli, da odsek kolesarskih poti poteka iz smeri Zbure (daljinska kolesarska steza pride iz Mokronoga in gre naprej
v Šmarješke Toplice) – Velike Poljane – Zagrad – Klenovik – Goriška vas pri Škocjanu – Škocjan in nato iz Škocjana nazaj po regionalni cesti na Zbure. Iz Škocjana poteka tudi variantni odsek
čez Bučko do Zavratca in Sevnice. Skupaj km v naši občini 11,754,
ocenjena vrednost vlaganja pa znaša 2.1 mio. EUR. V prvi varianti naša občina ni bila zajeta v elaboratu, kar bi pomenilo, da se
državne kolesarske poti v občini ne izvedejo in ne umestijo na
evropske kolesarske zemljevide (vezano na turizem, promocijo
občine in splošni razvoj občine). Vendar nam je to nazadnje le
uspelo.
Občine partnerice smo se zavezale, da naročimo in pripravimo
predmetni elaborat. Pozitivno soglasje na potek kolesarskih poti
je že dala tudi Direkcija RS za ceste. Posledično je elaborat zato
načrt državnega pomena. Občine partnerice bomo predložite
elaborat in DIIP ministrstvu za umestitev projekta v državni NRP,
prav tako moramo poskrbeti za uvrstitev projektov v lastne, občinske NRP-je. Sredstva za izvedbo bomo iskali na razpisih IPA
ali ostalih skladih. V letih 2015 in 2016 bomo pripravili izvedbene projekte in investicijsko dokumentacijo, da bo projekt zrel za
prijavo na eventualni razpis. Ocenjena vrednost vlaganja v obeh
letih je maksimalno 20.000 EUR za našo občino. Projekt smo
uvrstili tudi v NRP.
Petra Pozderec, univ.dipl.prav.,
sekretarka za premoženjsko pravne zadeve
Obisk kurentov v Škocjanu
Našo občino so v petek, 13. 2. 2015, obiskali kurenti s Ptuja.
Svoj ples, pri katerem odganjajo zimo in kličejo pomlad ter
pozvanjajo z zvonci, da odmeva daleč naokoli, so odplesali
pred občinsko stavbo Občine Škocjan. Za pestro dogajanje
so poskrbele tudi domače maškare; našemili so se najmlajši
kot tudi malo starejši.
Mreža postajališč za avtodome po
Sloveniji
Na Mirni je bila podpisana pogodba za izvedbo projekta Mreža
postajališč za avtodome po Sloveniji. K projektu je pristopilo 59
občin. Koordinator projekta je Občina Mirna. Cilj projekta je, da
se vzpostavi mreža postajališč za avtodome konkretno investicijsko, vse vezano na ustrezno promocijo s končnim ciljem trženja in učinkov na razvoj družbe.
Občine smo se v prvi fazi zavezale, da bomo financirale strokovne podlage ter ustrezne promocijske aktivnosti. Že do podpisa
pogodbe so tekli ustrezni postopki za določitev mikrolokacij
postajališč za avtodome. V naši občini smo izpostavili dve glavni
lokaciji: Škocjan in Bučka.
K sodelovanju pa bomo povabili tudi zasebnike, turistične kmetije in ponudnike. Pravo delo se bo šele pričelo, zato bodo aktivnosti še bolj konkretne. Za ta namen smo tudi v proračunu
zagotovili sredstva v letu 2015 in 2016 ter uvrstili program v NRP.
Petra Pozderec, univ. dipl. prav.,
sekretarka za premoženjsko pravne zadeve
Kurente s Ptuja in ostale obiskovalce prireditve je pozdravil podžupan Občine Škocjan, g. Hočevar, ki se je v imenu
občine zahvalil kurentom za obisk, v spomin na obisk pa so
Občini Škocjan podarili miniaturno maskoto kurenta. Po
obisku kurentov je sledilo še prijetno druženje vseh obiskovalcev. Za kuhano vino in topel čaj so poskrbeli člani Društva
vinogradnikov Škocjan, za slane dobrote pa Pekarna Pepe.
Petra Lekše, dipl. ekon.,
svetovalka za upravne zadeve in družbene dejavnosti
Foto: Marko Kirar
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
7
OBVESTILA
VRTEC RADOVEDNEŽ
ŠKOCJAN
vabi k vpisu v Vrtec Radovednež za šolsko leto
2015/2016
(od 1. 9. 2015 dalje)
vse otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v šolo,
v oddelke matičnega vrtca v Škocjanu in oddelke na
Podružnici Bučka.
Vpis bo potekal v času uradnih ur,
in sicer med 9. in 20. marcem 2015,
od 8.00 do 14.30 ure.
Vloge lahko oddate
• osebno v pisarni svetovalne delavke Vesne Voglar, v
tajništvu šole ali vodji vrtca,
• oziroma jo pošljete po pošti.
Prijavni obrazec (vloga) je na voljo na spletni strani vrtca
www.os-skocjan.si ali pa ga dobite pri vodji vrtca ge.
Darinki Matjašič in svetovalni delavki Vesni Voglar.
Za dodatne informacije lahko pokličete 07 / 38 46 613,
svetovalno delavko Vesno Voglar.
Vabljeni k vpisu.
VABILO
NA OČIŠČEVALNO AKCIJO,
Ravnateljica
Irena Čengija Peterlin, l. r.
ki bo potekala v
soboto, 28. marca 2015,
od 8.00 ure dalje.
Vabimo vse občane, ki vam ni vseeno, v kakšnem okolju
živite, da se pridružite akciji in pomagate očistiti svoj kraj
oz. svojo vas. Za sodelovanje v akciji se primerno oblecite
in obujte ter ne pozabite na rokavice. Za vse udeležence bo
organizirana malica.
Zberemo se na običajnih mestih po vaseh, informacije o
zbirnih mestih so dosegljive na www.obcina-skocjan.si, pod
rubriko novice.
Vreče z ločenimi odpadki dobro zaprite in odložite ob kontejnerjih za smeti, prav tako tudi večje odpadke zberite na
običajnem mestu, ki naj bo dostopno in vidno. Odvoz vseh
odpadkov bo organiziran še istega dne.
Pridružite se očiščevalni akciji ter pomagajte očistiti svoj kraj
in okolico.
8
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
Iz porodnišnice
Po zadnji objavi novorojencev v Naših korakih so rodile:
Karmen Kalin iz Segonj – deklico,
Tanja Mrgole iz Klenovika – dečka,
Suzana Lavrič iz Jerman Vrha – deklico,
Uršula Marjetič s Štrita – dečka,
Mateja Čarman iz Zloganj – deklico.
Vsem želimo obilo zdravja
in iskreno čestitamo!
OBVESTILA
Medgeneracijsko središče
Rdečega križa Novo mesto
Akcija za družino Hočevar
Od leta 2012 v Območnem združenju RK Novo mesto organiziramo Medgeneracijsko središče, ki vsak dan ponuja
pester program delavnic, tečajev, predavanj in drugih dejavnosti. Stalni program v letu 2015 je dvakrat na teden tečaj ročnih del, enkrat na teden pa telovadba, pohod okrog
Novega mesta, tečaj nemškega jezika in tudi tečaj šivanja.
Enkrat na mesec so kuharske delavnice ter preventivno-zdravstvene meritve sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Program je za vse udeležence brezplačen.
Na ročnih delih so se ženske naučile tudi vezti
V okviru Medgeneracijskega središča organiziramo s prostovoljci tudi družabništvo in pomoč pri lažjih opravilih za
starejše. Vsi starejši, ki so osamljeni in si želijo družbe, nas
lahko pokličejo na brezplačno telefonsko številko 0809980
in organizirali bomo obiske prostovoljcev. K našemu delu
vabimo tudi prostovoljce, ki imajo čas in veselje za delo s
starejšimi ljudmi. Tudi oni se nam lahko javijo na omenjeno
telefonsko številko.
Strokovna delavka na RK vsak dan v delovnem času nudi
svetovanje, informiranje in pomoč starejšim pri urejanju
njihovih socialnovarstvenih pravic ter skupaj z ljudmi išče
rešitve pri njihovih stiskah in težavah, v katerih se težko
znajdejo.
Vsak mesec objavljamo koledar dogodkov, ki ga lahko spremljate na www.novomesto.ozrk.si
Sekretarka Barbara Ozimek,
OZ RK Novo mesto
Gremo v kino
Koncert Mestne godbe Novo mesto
Igralci na svojih mestih, kamera teče … in akcija. Mestna godba Novo mesto vas v soboto, 14. marca 2015, ob 18.00 vabi v
kino, natančneje v Cineplexx Novo mesto, na mešanico glasbenega in filmskega doživetja. Izvajali bomo glasbo iz filmov
in risanih filmov, napovedi posameznih skladb pa popestrili
s projekcijo na filmskem platnu. Glavni igralci bodo Viktorija
Družini Hočevar iz Stopnega je v nedeljo 11. 1. 2015 v hudi
nevihti v hišo udarila strela in močno poškodovala streho.
Kljub požrtvovalni in hitri pomoči gasilcev prostovoljnih
gasilskih društev Škocjan in Bučka ter GRC Novo mesto so
bile posledice požara take, da je bilo ostrešje in streho treba
zamenjati.
Na poziv Občine Škocjan, župana, Krajevne organizacije
RK Škocjan ter vaščanov in gasilcev je OZRK Novo mesto
nemudoma začelo z zbiranjem sredstev za obnovo strehe.
Prošnja za pomoč je šla na več naslovov in povsod, kjer smo
predstavili stisko, so ljudje odprli srca. Veliko pomoč družini
pa so nudili tudi sovaščani in prijatelji.
Prostovoljke KO RK Škocjan so s pomočjo prostovoljcev
PGD Škocjan in PGD Dole pobirale sredstva od sovaščanov
od vrat do vrat. Hvala vsem, ki ste prispevali, vsak po svojih
zmožnostih. Tudi tokrat smo dokazali, da znamo ob nesreči
pokazati svojo solidarnost.
V imenu družine hvala donatorjem: podjetju Bramac, ki je
podarilo kritino, podjetju Krka d.d., Občini Škocjan, Rdečemu križu Slovenije, podjetju Dulc d.o.o., KO RK Škocjan,
Drska, Gotna vas ter številnim posameznikom in podjetjem
iz občine Škocjan. Z zbranimi sredstvi bomo pokrili račun za
streho, sredstva, ki bodo ostala, pa bo družina porabila za
najnujnejše potrebe za izboljšanje stanovanjskih razmer po
požaru.
Družini Hočevar želimo dolgo in mirno življenje pod novo
streho.
Gabrijela Kovač
Pelko in njena flavta, David Stopar s saksofonom, pela bosta
Maja Tisovic in Blaž Klemenčič, režisersko palico bo držal Rok
Šincek, za kamero in montažo pa sta odgovorna Ema Koncilija
in Gašper Kastelic. Cena vstopnic je 5 EUR. Informacije dobite
na telefonski številki 041 202 360 (ga. Janja Ovniček), pišete
lahko na [email protected] Gremo torej v kino!
Katarina Šincek, Kulturno-umetniško društvo
Mestna godba Novo mesto
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
9
KOLEDAR PRIREDITEV
KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI ŠKOCJAN - marec in april 2015
NAZIV PRIREDITVE
DATUM IN URA
KRAJ IZVAJANJA
ORGANIZATOR
INFORMACIJE
OPIS PRIREDITVE
KUHARSKA DELAVNICA:
MOČNATE JEDI
torek,
10. 3. 2015,
ob 16.30
Osnovna šola Frana Metelka
Škocjan
DPŽ Škocjan
Jožica Mehak:
051 339 593
Kuharska delavnica na temo močnate jedi.
Delavnico bo vodila ga. Elizabeta Verščaj.
SPREJEM VZORCEV SALAM ZA
ŠKOCJANSKO SALAMIJADO
sreda,
11.3.2015
med 18.
in 21. uro
Gostilna Luzar
Turistično društvo Škocjan in
Društvo vinogradnikov Škocjan
Robert Janežič:
041 764 766,
Franci Matko:
041 385 635
Sprejem vzorcev salam za ocenjevanje.
GREGORJEV SEJEM
GRABEN NM
12.-14. 3. 2015
Novo mesto, Graben NM
KZ Krka
Silvo Vovk:
040 791 647
Udeležba na razstavi konj slovenske
hladnokrvne pasme.
PRIREDITEV OB 8. MARCU
IN MATERINSKEM DNEVU
sobota,
14. 3. 2015,
ob 18. uri
Kulturni dom Bučka
POŠ Bučka (Kristina Resnik),
Kulturno društvo Bučka
Andreja Kocjan:
031 779 275,
Kristina Resnik:
031 382 098
Praznovanje dneva žena in materinskega
dneva.
ŠKOCJANSKA SALAMIJADA
sobota,
14. 3. 2015
ob 19. uri
Gostilna Luzar
Turistično društvo Škocjan in
Društvo vinogradnikov Škocjan
Robert Janežič: 041
764 766,
Franci Matko:
041 385 635
Ocenjevanje salam in vin ter podelitev
priznanj in diplom.
URA PRAVLJIC IN USTVARJALNA
DELAVNICA
sreda,
18. 3. 2015
Krajevna knjižnica Škocjan
KMJ Novo mesto in KK Škocjan
Krajevna knjižnica
Škocjan
Pripovedovanje pravljice, ustvarjanje.
OČIŠČEVALNA AKCIJA
sobota,
28. 3. 2015,
ob 8. uri
občina Škocjan
Občina Škocjan
Občina Škocjan:
07 38 46 300
Očiščevalna akcija po občini Škocjan.
DAN STARŠEV
sobota,
28. 3. 2015,
ob 18. uri
Večnamenski prostor OŠ
Frana Metelka Škocjan
OŠ Frana Metelka Škocjan
(Sabina Klemenčič)
OŠ Frana Metelka
Škocjan:
07 38 46 600
Praznovanje dneva žena in materinskega
dneva.
VESELJE S HARMONIKO
nedelja,
29. 3. 2015,
ob 15. uri
Telovadnica OŠ F. M. Škocjan
DiaTon, Janez Lekše s.p.
Janez Lekše:
041 915 057,
www.janez-lekse.si
Koncert šole harmonike DiaTon z učenci in
številnimi glasbenimi gosti. Prireditev vodi
Klobasekov Pepi.
NOGOMETNI TURNIR
SUPER 3
petek,
10. 4. 2015,
ob 18. uri
Igrišče Dule
Športno društvo Bučka
Matej Pungeršič:
040 849 581
Turnir trojk na asfaltu na male gole.
PETKOVA PUMPA
petek,
10. 4. 2015
Gasilski dom Dobrava
DPM Dobrava
Jože Granda:
040 849 236
Veselica.
KMEČKE IGRE IN ZABAVA
Z MLADIMI DOLENJCI
sobota,
11. 4. 2015
Gasilski dom Dobrava
DPM Dobrava
Jože Granda:
040 849 236
Tradicionalne kmečke igre, ki ji sledi zabava z
Mladimi Dolenjci.
URA PRAVLJIC IN USTVARJALNA
DELAVNICA
sreda,
15. 4. 2015
Krajevna knjižnica Škocjan
KMJ Novo mesto in KK Škocjan
Krajevna knjižnica
Škocjan
Pripovedovanje pravljice, ustvarjanje.
TEKMOVANJE V PIKADU
ZA ŽENSKE-PZDU
četrtek,
16. 4. 2015,
od 8.-15. ure
Metelkov dom
Društvo upokojencev Škocjan
Anton Mojstrovič:
031 312 595
Pokrajinsko tekmovanje žensk v pikadu.
TREKING
sobota,
18. 4. 2015,
ob 9. uri
Bučka z okolico
Športno društvo Bučka
Toni Sedlar:
041 237 216
Orientacijski pohod po Bučki in okolici,
poljubna izbira dolžine trase.
TEMATSKA RAZSTAVA: ŠTRUKLJI
IN ZAVITKI
sobota,
18. 4. 2015,
ob 17. uri
Kuhinja Kulturnega doma
na Bučki
DPŽ Bučka
Vida Gros:
051 238 788
Tematska razstava.
KONCERT BUČENSKIH
RAMPLAČEV
sobota,
18. 4. 2015,
ob 20. uri
Kulturni dom Bučka
Kulturno društvo Bučka,
Bučenski ramplači
Slavko Pungeršič:
041 490 650
Koncert.
JURJEVANJE V GRMOVLJAH
nedelja,
26. 4. 2015
Grmovlje
PGD Grmovlje in
Konjerejsko društvo Škocjan
Silvo Vovk:
040 791 647
Žegnanje konj in konjenikov.
9. BUČENSKI TEK
ponedeljek,
27. 4. 2015,
ob 10. uri
Igrišče Dule z okolico
Športno društvo Bučka
Nataša Hočevar:
051 399 040
Tek na 10 km in 5 km za moške in ženske ter
otroški tek.
TEKMOVANJE HARMONIKARJEV
april 2015
Gasilski dom Škocjan
Turistično društvo Škocjan
Robert Janežič:
041 764 766
Tekmovanje harmonikarjev za pokal Škocjana.
ORGANIZATORJI SI PRIDRUŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMBE.
10
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
ZDRAVJE
Program SVIT v zdravstveni regiji Novo mesto v letu 2014
Izvajanje programa SVIT v ZdravstvenI regiji Novo mesto
Od 1. 1. do 31. 12. 2014 je bilo v program povabljenih 16.598
oseb. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 10.356 (62,49 %) oseb. Odzivnost vabljenih po občinah zdravstvene regije Novo mesto prikazuje preglednica 2.
Preglednica 2. Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Novo
mesto po občinah (obdobje 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)
Državni presejalni program Svit je program, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in danke. V Sloveniji je
bil prvič uveden leta 2009. Vanj se vključuje populacija v starosti
od 50 do 69 let. Podatki Registra raka RS kažejo, da se rak debelega črevesa in danke začne izraziteje pojavljati ravno v starosti
od 50. leta dalje in je po umrljivosti zaradi raka na tretjem mestu.
Program SVIT v sodelovanju s partnerji koordinira in izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zastavljen je kot učinkovito sredstvo za zmanjševanje umrljivosti zaradi raka debelega črevesa in
danke, seveda ob pogoju, da se vanj vključi vsaj 70 % vabljene
populacije. Odzivnost na program SVIT v Sloveniji se od njegove uvedbe počasi izboljšuje. Zelo pomembno je vključevanje v
program vedno, ne glede na to ali je nekdo že v njem sodeloval
in je bil izvid negativen. Razvoj raka debelega črevesa in danke
je namreč počasen proces, ki traja več let, lahko tudi desetletje.
Torej, če je bil test na prikrito krvavitev v blatu negativen, potem
bo oseba v program zopet povabljena čez dve leti. Le z rednimi
pregledi lahko zmanjšamo breme tega raka. Zato še vedno velja,
sodelujte v programu Svit, to je program, ki rešuje življenja.
V nadaljevanju prikazujemo odzivnost ciljne populacije v Sloveniji po posameznih zdravstvenih regijah in občinah zdravstvene
regije Novo mesto.
Izvajanje programa SVIT v Sloveniji
Od 1. 1. do 31. 12. 2014 je bilo v program povabljenih 253.335
oseb. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 152.475 oseb (60,43 %). Podrobnejšo analizo odzivnosti po zdravstvenih regijah kaže preglednica 1 (obdobje 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014).
Preglednica 1. Odzivnost vabljenih v Program Svit, Slovenija in
zdravstvene regije
Zdravstvena regija
Odzivnost (%)
Nova Gorica
64,31
Kranj
63,12
Novo mesto
62,49
Ljubljana
61,94
Ravne na Koroškem
60,19
Celje
60,10
Maribor
57,75
Murska Sobota
57,59
Koper
55,55
Slovenija
60,43
Skupaj
Odzivnost (%)
Mirna Peč
77,88
Semič
71,60
Dolenjske Toplice
68,96
Šentrupert
67,53
Straža
67,21
Mirna
65,36
Mokronog-Trebelno
64,90
Črnomelj
64,69
Trebnje
64,52
Šmarješke Toplice
62,98
Šentjernej
62,79
Novo mesto
62,61
Metlika
61,15
Kostanjevica na Krki
57,61
Krško
57,03
Žužemberk
56,76
Škocjan
56,18
NOVO MESTO
62,49
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za krepitev zdravja
in obvladovanje kroničnih bolezni, Oddelek SVIT
Vodja skupine za nenalezljive bolezni
Doroteja Kuhar, dr. med., specialistka javnega zdravja
Pripravila:
Katarina Hočevar, dipl. san. Inž.
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
11
ZA NAMI A ŠE AKTUALNO
4. pohod po sejemski poti
Prednovoletni pohodi v društvu podeželskih žena so vedno lepo
obiskani in prijetni. Tudi 27. decembra je bilo tako. Jasno in hladno zimsko jutro je vabilo. Pri Mehakovih v Gorenjih Dolah se je
zbralo 60 pohodnikov od blizu in daleč. Po dolini Dolskega potoka nas je vodila pot proti Babjemu kolenu, slapu Jasenk, vasi
Znojile ter Rogačice, kjer so nas pričakali gostoljubni domačini
s kuhanim vinom in pecivom. Nato pa smo odšli do Preske na
Hrovatovo domačijo, kjer smo se okrepčali z odličnim čajem,
medico in domačim kruhom. Sledil je spust mimo cerkve sv.
Magdalene na Lukovcu in skozi Žrelo, od koder smo občudovali razgled na Sevnico in Zasavsko hribovje. Sledil je še sprehod
do Radne v gostišče Felicijan, kjer nas je čakala okusna malica.
Po tem nas je že čakal avtobusni prevoz nazaj v Gorenje Dole. S
tem je bil pohod zaključen, udeleženci pa polni lepih vtisov in
prijetno utrujeni!
Jožica Mehak, DPŽ Škocjan
ce, nato pa se je koncert s pevkami in pevci ter instrumentalisti
odvijal naprej. Nastopili so: Damjana Kirar, Nejc Godec in Janez
Janežič, cerkveni mladinski pevski zbor Škocjan, ansambel Popotniki, otroci iz Zavinka: Ana in Ema Kapler ter Žiga in Amadej
Vovk, program pa je povezoval Darko Povše.
Zavinek se zahvaljuje vsem mladeničem in mladenkam iz okolice Škocjana, da so nam v letu 2014-2015 stali ob strani in nam
pomagali, da se je tudi v tem božično-novoletnemu času odvijala v Zavinku prava pravljica. Zahvaljujemo pa se tudi vsem okoliškim prebivalcem za potrpežljivost ob raznih prometnih zastojih
ter vsem nastopajočim in resnično dobrim redarjem, ki so z svojo
prisotnostjo omogočali varnost na cesti.
V upanju, da bo tudi prihodnje obdobje božično-novoletnih praznikov tako številčno obiskano – lahko bi rekli, da smo imeli letos
kar rekordno število obiskovalcev in obiskovalk – vas Zavinčanke
in Zavinčani ob tej priložnosti lepo pozdravljamo in vam v tem
letu želimo veliko lepih trenutkov ter nasmejanih in zdravih dni.
Damjana Kirar
3. tradicionalni božični pohod
Prijateljev
Člani športnega društva Prijatelji smo 25. 12. 2014 organizirali
že 3. tradicionalen božični pohod. Cilj tokratnega pohoda je bil
Debenec pr Mirni. Člani društva smo se zbrali ob 8. uri zjutraj v
Zburah in pričeli pohod proti Debencu.
Zavinek
Zopet se je zbrala množica ljudi v Zavinku, kjer vsako leto preko božično-novoletnih praznikov vas postane poznana po vsej
Sloveniji. Že osemnajstič so se vaščani zelo potrudili in pripravili
božično-novoletno pravljico. S tisočerimi lučkami in svetlečimi
cevmi – teh je že preko šest kilometrov – ter seveda jaslicami in
božičnimi podobami. Letos je obiskovalce Zavinka pričakalo kar
28 novih figur.
26. 12. 2014 pa smo v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti ter v pričakovanju novega leta pripravili tudi prisrčen koncert,
ki ga je z Zdravljico odprl tenorist Marko Železnik, Društvo harmonikarjev Mirna peč pa je nadaljevalo koncert s svojimi frajtonaricami.
Župan občine Škocjan Jože Kapler in župnik župnije Škocjan
gospod Tone Dular sta pozdravila vaščane Zavinka in obiskoval-
12
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
ZA NAMI A ŠE AKTUALNO
Pot nas je najprej vodila mimo Griča pri Klevevžu do Velike Strnice, nato pa do Čužnje vasi, kjer smo se ustavili na kmetiji Škrjanec. Gospodar kmetije, g. Janez Škrjanec, in žena sta nas prijazno pogostila s hrano in pijačo. Poizkusili smo nekaj kakovostnih
domačih mlečnih izdelkov, s katerimi se lahko kmetija upravičeno pohvali. Po malici nam je g. Škrjanec razkazal kmečko posest
in nam povedal nekaj zanimivosti o njihovem načinu dela. Polni
lepih vtisov smo se poslovili od Škrjančevih in pot nadaljevali
proti Trebelnem. Mimo Trebelnega pa vse do Debenca pri Mirni
nas je vodila lepo urejena pot. Pohod smo zaključili z zasluženo
malico v koči na Debencu. Kljub dolgi poti, ki smo jo prehodili,
je čas v naravi in v dobri družbi minil hitro. Domov smo se vrnili
polni lepih spominov in vtisov preživetega dne, odločeni, da se
drugo leto ponovno vidimo.
ŠD Prijatelji
Prednovoletno srečanje članic
V soboto, 26. decembra 2014, smo članice OGP Škocjan v Škocjanu organizirale srečanje članic GZ Novo mesto in Šentjernej.
Odziv na povabilo je bil zelo dober, saj se nas je zbralo kar 80
gasilk. Zbirno mesto je bilo ob 14. uri pred gasilskim domom v
Škocjanu. Vse članice smo povabili v dvorano, kjer nas je najprej
pozdravila predsednica članic GZ Novo mesto Tinka Goršin, ki
se je zahvalila za opravljeno delo in organizacijo srečanja. Dobrodošlico nam je zaželel tudi predsednik PGD Škocjan Jože Zupančič, v nadaljevanju pa nas je pozdravil še predsednik GZ Novo
mesto Fikret Fejzić.
Po končanem sestanku smo vsem članicam razdelile spominke,
ki smo jih naredile članice PGD iz Škocjana, Tomažje vasi in Grmovelj. Posebna zahvala gre članicam iz Tomažje vasi, ki so prispevale največ materiala za spominke.
Sledil je ogled gasilskega doma in opreme, ki smo ga zaključili s
pokušanjem sladkih dobrot, ki so jih pripravile naše članice, nato
pa smo se peš odpravili proti pravljični vasi Zavinek na ogled lučk,
jaslic ter na proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. V Zavinku sta nas pričakala in pozdravila občinski poveljnik Robert
Janežič ter župan Občine Škocjan, g. Jože Kapler. Na kmečkem
turizmu Kapler smo se prijetno ogreli in okrepčali z obaro, nato
pa pot nadaljevali na prizorišče proslave. Kljub mrazu so bile vse
udeleženke srečanja zelo navdušene. Ogrela nas je dobra volja,
čut zavednosti, da smo Slovenke, in seveda topel napitek, zato
upam, da bomo dobro izkušnjo tudi ponovile.
Melita Blatnik, OGP Škocjan
Pokušina mladih vin letnika 2014
V torek, 16. 12. 2014, je v gostilni Luzar v Škocjanu potekala vsakoletna pokušina mladega vina v organizaciji Društva vinogradnikov Škocjan. Ocenjevalna komisija pod strokovnim vodstvom
g. Samota Hudoklin in s člani g. Andrejem Bajukom, g. Dragom
Kozincem, g. Martinom Martinčičem in g. Jožetom Simončičem
je ocenila vseh 52 prinesenih vzorcev vin letnika 2014. Kljub pričakovanju drugačnega letnika od prejšnjih let je komisija zaradi
napak izločila le 9 vzorcev vin, kar je v deležu najmanj odkar DV
Škocjan organizira pokušino mladih vin. Drugačnost letnika se
odraža predvsem v nižjih alkoholnih stopnjah in svežini. Leto
2014 je imelo veliko deževnih in relativno hladnih dni, kar je upočasnilo razvoj vinske trte in dozorevanje grozdja. Zelo pomembna je bila obremenitev trt ter ustrezni ukrepi pri kletarjenju. Po
mnenju strokovne komisije je dober rezultat pokušine mladih
vin v Škocjanu tudi odraz delovanja društvenega laboratorija,
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
13
ZA NAMI A ŠE AKTUALNO
ki vinogradnike v času zaključka alkoholne fermentacije oskrbi
s potrebnimi podatki in informacijami. V nadaljevanju si oglejte
rezultate pokušine mladih vin letnika 2014. Vsem vinogradnikom
v imenu ocenjevalne komisije čestitamo za uspešno kletarjenje
letnika 2014.
Želimo vas opozoriti še na prihajajoče pomembne dogodke. V
nedeljo, 1. marca 2015, bo občni zbor članov Društva vinogradnikov Škocjan, v sredo, 4. marca 2015, bo potekalo ocenjevanje
vin in v soboto, 14. marca, bo razglasitev rezultatov ocenjevanja
vin in salam.
Janez Vide, Društvo vinogradnikov Škocjan
Priimek in ime
Kraj
Pošta
Vinska Gorica
Sorta
Kategorija Letnik
Žametna Črnina Suho - 2014
MLAKAR Jože
Jerman vrh 13
8275 Škocjan
Peščenk
Ocena
15,70
Žametna Črnina
Suho
2014
CVIČEK 1 Suho - 2014
15,70
15,98
LENART Janez
Tomažja vas 67
8275 Škocjan
Vinji vrh
Cviček 1
Suho
2014
16,03
MATKO Franci
Male Poljane 13
8275 Škocjan
Lepistan
Cviček 2
Suho
2014
16,00
PETERLIN Matjaž
Bela cerkev 31
8220 Šmarješke
Toplice
Vinji vrh
Cviček 1
Suho
2014
15,90
Dolenjsko rdeče 1 Suho - 2014
BREGAR Urška
Hudenje 5
8275 Škocjan
Vinji vrh
15,57
Dolenjsko rdeče 1
Suho
2014
Modra Frankinja 1 Suho - 2014
15,57
17,04
Kmetija RUPAR
Telčice 6
8275 Škocjan
Telče
Modra Frankinja 1
Suho
2014
17,17
PETERLIN Slavko
Vinji vrh 34
8220 Šmarješke
Toplice
Vinji vrh
Modra Frankinja 1
Suho
2014
17,10
PETERLIN Janez
Bela cerkev 31
8220 Šmarješke
Toplice
Vinji vrh
Modra Frankinja 1
Suho
2014
16,87
Kraljevina Suho - 2014
BOŽIČ Jože
Dolenje Dole 5
8275 Škocjan
MATKO Franci
Male Poljane 13
8275 Škocjan
KIRAR Nada
Dobruška vas 20
MLAKAR Jože
Jerman vrh 13
Telče
15,53
Kraljevina
Suho
2014
Lepistan
Dolenjsko belo 1
Suho
2014
16,60
8275 Škocjan
Vinji vrh
Dolenjsko belo 1
Suho
2014
16,20
8275 Škocjan
Peščenk
Dolenjsko belo 1
Suho
2014
16,20
Dolenjsko belo 1 Suho - 2014
15,53
16,33
Laški Rizling 1 Suho - 2014
16,40
OBERČ Marjan
Tomažja vas 13
8275 Škocjan
Vinji vrh
Laški Rizling 1
Suho
2014
16,70
LENART Janez
Tomažja vas 67
8275 Škocjan
Vinji vrh
Laški Rizling 1
Suho
2014
16,27
KERMC Roman
Goriška vas 21
8275 Škocjan
Segonje
Laški Rizling 1
Suho
2014
16,23
Beli Pinot Suho - 2014
MATKO Franci
Male Poljane 13
8275 Škocjan
Lepistan
17,20
Beli Pinot
Suho
2014
Kerner Suho - 2014
KIRAR Marko
Dobruška vas 20
8275 Škocjan
Vinji vrh
16,97
Kerner
Suho
2014
Rumeni muškat Suho - 2014
OBERČ Marjan
Tomažja vas 13
8275 Škocjan
Vinji vrh
Male Poljane 13
8275 Škocjan
Lepistan
Rumeni muškat
Suho
2014
14
Naši koraki
Bela cerkev 31
8220 Šmarješke
Toplice
številka 166 - marec 2015
Vinji vrh
17,10
17,07
Savignon
Polsuho
2014
Rumeni muškat Sladko - 2014
PETERLIN Matjaž
16,97
17,10
Savignon Polsuho - 2014
MATKO Franci
17,20
17,07
17,00
Rumeni muškat
Sladko
2014
17,00
ZA NAMI A ŠE AKTUALNO
Občni zbor Društva podeželskih žena
Škocjan
V nedeljo, 7. 12. 2014, smo gasilke PGD Tomažja vas organizirale
srečanje gasilk.
Sestale smo se v nedeljo, 1. februarja, tokrat v gostilni Karolina.
Najprej smo prisluhnile predavanju zakonske in družinske terapevtke ga. Melite Kramar. Pripravila nam je predavanje z naslovom Ženska v odnosu do sebe.
Ob 16. uri smo pričeli z občnim zborom, v katerega so uvod s
pesmijo naredile pevke skupine Klasje.
Občni zbor je potekal v znamenju poročil. Sprejele smo novo
sekcijo društva z imenom Ljudske pevke Klasje, katerih predsednica je Marica Blatnik. Slednja je bila tudi soglasno potrjena. V
veselje pa nam je, da smo spet uspele povečati članstvo v našem
društvu. Pristopilo je kar 8 novih članic.
Na povabilo so se odzvali tudi gostje in nas razveselili s svojo prisotnostjo; župan Jože Kapler, predsednik vinogradniškega društva Franci Matko, predsednik govedorejskega društva Ivan Povšič, predsednik konjerejskega društva Silvo Vovk, predstavnica
turističnega društva Jožica Lindič ter predsednica Zveze kmetic
Slovenije ga. Irena Ule.
Vsem hvala za spodbudne besede, ki ste jih namenili našemu
delu, in lepe želje.
Po končanem občnem zboru je ob večerji stekel sproščen klepet
in snovanje novih načrtov.
Jožica Mehak, DPŽ Škocjan
Najprej smo se odpravile na pohod. Pot nas je vodila mimo Vinjega Vrha na Belo Cerkev, kjer smo si ogledale znamenito Škratovo
luknjo. O Škratovi luknji je nekaj besed spregovorila Darinka Zupančič z pripovedjo o dobrih Škratih, ki naj bi tu živeli, medtem
pa smo se okrepčale s škratovim napojem. Kljub slabemu vremenu nas je dobra volja vodila nazaj do gasilskega doma, kjer nas
je čakala pogostitev s pico, pecivom, kuhanim vinom ter čajem.
Za konec pa nas je presenetil prvi dobri mož Miklavž v spremstvu
angela ter parkljev. Ker smo bile pridne, smo si prislužile darilce.
Slabo vreme ni bila ovira za udeležbo pohoda, saj se je udeležilo
lepo število gasilk. Hvala vsem za udeležbo.
Majda Skušek, PGD Tomažja vas
Zagraški log na sejmu Turizem in
prosti čas
Srečanje gasilk v Tomažji vasi
Konec januarja smo na sejmu Turizem in prosti čas promovirali
Zagraški log. Imeli smo samostojno stojnico v sklopu Turistične
zveze Dolenjske in Bele Krajine.
V preteklem letu smo za namen promocije turizma v naši občini izdali nov sodoben prospekt Zagraškega loga, na katerem so
predstavljene naravne vrednote in kulturna dediščina te prekrasne doline. Nismo pozabili predstaviti tudi ekskluzivno vrtenje
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
15
ZA NAMI A ŠE AKTUALNO
filma za skupine »Od zemlje do kruha«, ki je avtorsko delo pevske skupine Fantje z vasi, večji del tega filma pa je bil sneman
ravno v Zagradu. Ta film lepo prikaže etnološke dogodke, ki jih
negujemo v zagraškem turističnem društvu, kot so žetev, mlačev, izdelava škupe itd.
Proti koncu preteklega leta pa smo uspeli z društvom DOPS
(Društvo za opazovanje ptic Slovenije, Dolenjska sekcija) natisniti prospekt Ptice v Zagraškem logu. Zloženka prikazuje izredno pestrost ptic v Zagraškem logu in okolici. Zato smo označili
pot ob kateri lahko ptice tudi opazujemo.
Turistično društvo Zagrad je s pomočjo Občine Škocjan povabilo
tudi ostala društva in akterje, ki jim je turizem blizu, da se brezplačno predstavijo na stojnici TD Zagrad. Tako smo na sejmu
predstavili podjetje Koptur d.o.o., ki kot novost v Zagradu 4 nudi
prenočišča za deset oseb v obnovljeni, preko sto let stari hiši in
kašči.
Turistično društvo Zagrad
sem podala poročilo o delu društva v preteklem letu in seznanjene smo bile o finančnem stanju društva.
Prav tako je svoje poročilo podal nadzorni odbor. Sprejele smo
plan dela in finančni plan za letošnje leto ter predstavljeni sta bili
članici, ki sta se nam v društvo pridružili v preteklem letu. Priznanje za deset let aktivnega dela v društvu sta prejeli dve članici.
Zbora članic sta se udeležila župan Občine Škocjan Jože Kapler
in podžupan Alojz Hočevar. Oba sta pohvalila aktivnost društva v
preteklem letu in nam namenila nekaj spodbudnih besed.
Po končanem uradnem delu je sledilo družabno srečanje. Najprej smo imele rojstnodnevno večerjo in torto, ki so jo pripravile
članice, ker smo proslavile okrogli jubilej naše članice.
Nazadnje nas je čakalo še presenečenje. Udeleženec šova Gostilna išče šefa Damjan Božič je za nas pripravil sladico. Povedal
nam je o svojih izkušnjah v šovu in dogovorili smo se, da nam bo
že v februarju pripravil delavnico.
Vida Gros, DPŽ Bučka
Foto: Eva Mlakar
Sejem Alpe Adria
V soboto, 31. 1. 2015, smo se članice Društva podeželskih žensk
Bučka predstavile na sejmu Alpe Adria. Odzvale smo se povabilu
Turističnega društva Bučka in Turistične zveze Dolenjske in Bele
krajine, ki sta poskrbela za organizacijski del in za stojnico.
Zbor članic DPŽ Bučka
V soboto, 24. 1. 2015, smo imele članice DPŽ Bučka 15. redni
zbor članic. Udeležilo se je zadostno število članic, da smo zbor
lahko pričele ob napovedani uri, saj smo bile sklepčne.
Po uvodnem pozdravu in izvolitvi delovnega predsedstva je zbor
potekal po predlaganem in potrjenem dnevnem redu. Najprej
Na sejmu smo predstavile naš kraj, Bučko, in občino, iz katere
prihajamo. Predstavile smo naše državno tekmovanje – ocenjevanje šarkljev, ponudile smo kvašene in umešane šarklje in vabile k letošnjemu sodelovanju na tekmovanju. Skupaj s šarkeljado
smo vabile tudi na Semanji dan na Bučki. Obiskovalce pa smo
vabile tudi na Mlinarjevo pot, jo podrobno predstavljale in obenem ponudile letak, kjer je ta pot tudi predstavljena. Kar nekaj
obiskovalcev je obljubilo, da se bodo zagotovo udeležili tradicionalnega pohoda po Mlinarjevi poti, ki bo letos 23. maja.
Sejma se je v soboto udeležilo veliko ljudi. Velik uspeh za nas bo,
če bo naše vabilo in predstavitev obrodilo sadove in pripeljalo
na Bučko nove ljudi, ki bodo spoznali, da je Bučka res puš´lc Dolenjske.
Vida Gros, DPŽ Bučka
16
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
ZA NAMI A ŠE AKTUALNO
Poročilo 15. rednega občnega
zbora konjenikov 2015
Tudi naše društvo je v soboto, 17. 1. 2015, ob 18. uri v gostilni Karolina v Škocjanu pričelo svoj 15. občni zbor.
Predsednik društva Silvo Vovk je pozdravil vse člane, goste ter gostiteljico gostilne Karolina. V uvodu smo pričeli s
predlogi delovnega predsedstva, ki smo jih potrdili v številu
vseh 48 prisotnih. Nadaljevali smo s poročili, ki so jih podali
predsednik Silvo Vovk, vidno zadovoljen, saj smo uspešno
opravili vse naloge, ki smo si jih zadali v letu 2014, nato je
blagajnik podal finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora pa je potrdilo uspešno delovanje društva in njenih organov. Leto 2014 je bilo zaznamovano v imenu volitev, zato
smo imeli tudi volitve novih delovnih predsedstev.
Delovno predsedstvo smo letos samo še izpopolnili, saj smo
v delovanje društva sprejeli mlade konjenike. Po vseh sklepih
je predsednik podal nove plane za leto 2015, sprejeli smo tudi
2 mlada člana. Ne smemo pozabiti, da nas je ves čas spremljalo igranje harmonike, ki jo je igral naš član Janez Lekše.
Za pomoč pri vseh izvedenih dogodkih smo podelili nekaj
zahval, in sicer kmetiji Mehak, kmetiji Banič, gostiteljici
Alenki Bobič Gorenc, kmetiji Gradišar, kmetiji Žagar ter
kmetiji Bohte-Vovk. Na koncu občnega zbora je bila dana
beseda še gostom, zaključili pa smo z odlično pogostitvijo
ter dobro voljo!
KD Škocjan
Srečanje članic na Bučki
Zadnjo nedeljo v mesecu januarju smo članice PGD Bučka organizirale pohod članic OGP Škocjan. Zbrale smo se pred gasilskim
domom na Bučki. Zaradi slabega vremena se nas je tokrat zbralo malo manj kot ponavadi, vendar pa smo bile vseeno dobre
volje. Pred gasilskim domom Bučka nas je pozdravil predsednik
PGD Bučka Marko Mlakar in nam povedal nekaj o nastanku PGD
Bučka in o ciljih za naprej.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1927 na pobudo učitelja Saša
Dominika in domačina Franca Zupana. Ogledale smo si tudi gasilski dom ter opremo. Nadaljevale smo pot čez vas Laze, kjer
smo se ustavile pri kapelici svete Lucije, zaveznice oči, ki je bila
zgrajena leta 1680 obnovljena pa leta 1984.
Med veselim kramljanjem nas je pot pripeljala do vasi Močvirje, kjer smo se ustavile pri majhni cerkvici, kjer nas je počakal
g. Ladi Lekše in nam povedal nekaj zgodovine o tem
kulturnem spomeniku. Med
časom Turkov je bila to samo
kapelica, po odhodu Turkov
pa so vaščani zgradili cerkev. Leta 1847 so dozidali še
zvonik in jo leta 2010 še obnovili. Pri g. Ladotu smo se
okrepčale s kuhanim vinom,
čajem in pecivom vseh vrst.
Pot smo nadaljevali do Radulj, kjer smo si ogledale
nekdanje vaško perišče, ki
je sedaj obnovljeno. Ustavile smo se tudi pri zvoniku
želja na Bučki. Nekatere članice so pozvonile in si zaželele skrite želje. Ali so se res
uresničile pa bomo izvedele na prihodnjih srečanjih.
Dan smo zaključile z malico
v kulturnem domu Bučka.
Ob zvokih harmonike smo
tudi zaplesale. Polne novih
izkušenj in znanja smo se
poslovile in dogovorile, da se
naslednje leto spet vidimo.
Milena Jenič, PGD Bučka
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
17
ZA NAMI A ŠE AKTUALNO
Drsališče na Bučki
Športno društvo Bučka svojim članom in širši skupnosti nudi
pester izbor rekreativnih dejavnosti. Vsakoletno se nabor spreminja in nadgrajuje glede na možnosti društva in želje članov.
Drsanje je ena izmed oblik rekrecije, ki je na Bučki že dolgo prisotna, žal pa le nekaj dni na leto, glede na vremenske pogoje.
Štritovsko jezero je odlično drsališče, vendar ob vse toplejših zimah v letošnjem letu nismo želeli tvegati, vseeno pa nismo želeli zamuditi te zimske radosti. Tako je bilo na asfaltnem igrišču
za košarko v ŠRC Dule-Štrit za vse ljubitelje drsanja postavljeno manjše drsališče. Tanka plast vode je hitro zamrznila, mali
in veliki drsalci pa so novost z navdušenjem sprejeli. V kolikor
imate tudi sami kakšen predlog za dodatno obliko rekreacije ali
se želite včlaniti v društvo, vabljeni na zbor članov ŠD Bučka, ki
bo v mesecu marcu.
Nataša Hočevar, ŠD Bučka
Občni zbor PGD Zagrad
V soboto, 24. januarja 2014, je v Zagradu potekal 37. redni občni
zbor Prostovoljnega gasilskega društva Zagrad. Občni zbor se
je pričel s pozdravom predsednika društva in izvolitvijo organov
občnega zbora.
Po izvolitvi organov so sledila poročila o delu društva v letu 2014
s strani predsednika, poveljnika, mladinske komisije, predsednice članic, blagajnika in nadzornega odbora. Iz poročil je bilo ja-
18
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
sno razvidno, da je bilo društvo v preteklem letu zelo dejavno,
tako na operativnem kot tudi ostalih področjih, kot so gasilska
tekmovanja in organizacija vsakoletne vrtne veselice. Predstavljeni so bili tudi načrti za prihodnje leto. Prioritetna naloga v
naslednjem letu je širitev gasilskega doma, ki je skozi leta postal
pretesen za vse aktivnosti društva, ki v njem potekajo. Po preučitvi različnih ponudb je že izbran izvajalec del, sama širitev pa se
je že začela izvajati.
Med pomembne aktivnosti društva pa tudi v prihodnje spada
delo z mladimi, izobraževanje operative in udeležba na gasilskih
tekmovanjih, kjer naše tekmovalne enote dosegajo zavidljive
rezultate. V letu 2015 bo organizirana tudi vsakoletna vrtna veselica. Letos bo veselica organizirana na soboto, 20. junija, goste
pa bo ob postrežbi domačih gasilcev zabaval ansambel Dolenjski
zvoki. Po pozdravu številnih delegatov iz sosednjih gasilskih društev in pobratenega društva Jarše – Rodica je sledilo še druženje
članov in gostov ob dobri jedači in glasbi.
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«
PGD Zagrad
6. društveno ocenjevanje kruha v
Škocjanu
V soboto in nedeljo, 21. in 22. februarja,smo v Škocjanu pripravili
6. ocenjevanje in razstavo kruha. Leta 2010 in 2011 smo prireditev pripravili v marcu skupaj s Škocjansko cvičkarijo in salamijado, leta 2012 pa smo se v Društvu podeželskih žena odločile
za samostojno prireditev v Metelkovem domu. Soorganizatorica
letošnjega dogodka pa je bila Občina Škocjan.
V ocenjevanje smo prejeli 78 vzorcev različnih kruhov, ki smo jih
razvrstili v 6 kategorij po objavljenem razpisu. Ob 10 uri smo začeli z ocenjevanjem. Kruh je ocenjevala 3-članska komisija, katere vodja je bila ga. Elizabeta Verščaj, člana ocenjevalne ekipe
pa sta bila še ga. Anica Oblak Janko in g. Blaž Košak. Komisija je
svoje delo zaključila ob 15. uri. Pripravili smo razstavo vseh prinesenih kruhov, ki je bila na ogled v nedeljo od 13. ure dalje. Po
prireditvi je bilo mogoče kruh tudi kupiti. Tri najbolje ocenjene
hlebce smo ob koncu prireditve uspešno licitirali.
Glede na točkovnik iz pravilnika je bilo na prireditvi v nedeljo
podeljenih: 27 bronastih, 25 srebrnih in 24 zlatih priznanj ter 2
zahvali za sodelovanje. Veseli nas, da se na vabila k sodelovanju
v velikem številu, poleg naših članic, odzivajo tudi sosednja društva. Za našo prireditev pa vedo tudi v Društvu Plamen Dolsko
Dol pri Ljubljani. Letos so v ocenjevanje pripeljali kar 18 hlebov
kruha. Letos so prvič kruh pripeljali tudi iz Velikih Lašč ter iz Zagorja. Po hitri pošti pa smo prejeli 2 hleba iz Vrtojbe od gospe
Ide Mermolja, kar nas je prijetno presenetilo in razveselilo. To
dokazuje, da ta prireditev povezuje in prinaša pozitivnost v naš
prostor.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste prinesli kruh, si ogledali razstavo
ter vsem, ki ste snovali in oblikovali kulturni program ter pomagali pri ocenjevanju kruha. Hvala tudi našemu glavnemu sponzorju Mlin Košak iz Družinske vasi, ki s prispevkom vsako leto
podpre prizadevanje za boljši kruh, in vsem ostalim podpornikom našega društva.
Objavljamo dobitnike zlatih priznanj.
Jožica Mehak, DPŽ Škocjan
ZA NAMI A ŠE AKTUALNO / KULTURA
Mes.
PRIIMEK in ime
KATEGORIJA
Rezultat
- Skupno
število
točk
1
PUGELJ URŠKA,
Struge
bučno-ajdov kruh 78,8
2
ZUPANČIČ ROZALIJA,
DKŽ Šentjernej
prazničen kruh
78,7
3
ŠKRABEC ZDENKA,
DPŽ Vel. Lašče
kruh posebnih
vrst
78,2
4
KOPINA KRISTINA
DPŽD Bela cerkev
krompirjev kruh
78,0
5
BLATNIK MIHAELA
DKŽ Šentjernej
kruh z bučnimi
semeni
77,8
6
KOPINA ANICA
DPŽD Bela cerkev
kruh z olivami
77,7
7
ŠKRABEC JOŽICA
DPŽ Vel. Lašče
zeliščni kruh
77,2
8
MATKO MAJDA
DPŽ Škocjan
pšenični beli
76,7
9
FERKOLJ JOŽICA
DPŽ Škocjan
pšenični s čebulo 76,7
10
POKLEKA SONJA
DPŽ Bučka
bučni kruh
76,7
11
POKLEKA SONJA
DPŽ Bučka
pirin mešani kruh
76,7
12
BLATNIK MARICA
DPŽ Škocjan
kruh z zelenjavo
76,5
13
GORENC LOJZKA
DPŽ Škocjan
pšenični kruh s
semeni
76,5
14
PERŠE VIDA
DPŽD Bela cerkev
krompirjev kruh
76,3
15
CIMPERMAN ŠTEFKA
DPŽ Vel. Lašče
krompirjev kruh
76,2
16
PRAZNIK ŠTEFANIJA
DPŽ Škocjan
pšenični kruh
75,8
17
POVŠE TONČKA
DPŽ Škocjan
krompirjev kruh
75,8
18
TIČAR ZLATKA
Plamen Dolsko
pšenični kruh s
semeni
75,8
19
KOŠAK JANA
DPŽD Bela cerkev
matevžev kruh
75,8
20
HOČEVAR IRENA
DPŽ Škocjan
pšenični beli
75,3
21
KEGLOVIČ JOŽICA
DPŽ Škocjan
ajdov mešani
kruh
75,3
22
PUCELJ MARINKA
pšenični beli
75,3
23
JAKŠE MARIJA
DKŽ Novo mesto
pšenični beli
75,2
24
BLATNIK IVICA
DPŽ Škocjan
ajdov z orehi
75,0
Fantje z vasi in Čebelice z vlakom
V Ljubljano
Že nekaj časa je znano, da Fantje z vasi prijateljujemo z
ljudskimi pevkami Čebelice iz Mirne Peči. Večkrat se tudi
naključno srečujemo na srečanjih ljudskih pevcev. Medsebojno se povabimo na kakšen piknik, družaben večer, silvestrovanje ipd. Tudi pred kratkim smo našli vzrok za skupno
druženje. Tako smo se tik pred novim letom z vlakom iz
Novega mesta odpravili v Ljubljano. Vožnja z vlakom nam
je nudila posebno doživetje, v praznično okrašeni Ljubljani pa nas je pričakalo tisoče lučk. Ob prihodu smo si najprej
ogledali jaslice v stolni cerkvi. Tam smo pokazali, da znamo
zapeti tudi kakšno božično pesem. Nato pa nas je vonj s
stojnic zvabil na sprehod mednje. Pohajanje med stojnicami
je bilo prijetno. Vonj kuhanega vina, čaja, peciva, glasba in
okrašenost so res dodobra dopolnili praznično vzdušje. Svoj
čar pa je dodal še sneg, ki ta večer ni bil prav nič sramežljiv.
Teh nekaj uric je hitro minilo in že smo se lepo pobeljeni napotili nazaj na železniško postajo. Bilo je nekaj posebnega,
malo drugačnega, vendar smo odšli z željami, da še kdaj naredimo kaj podobnega.
Jože Krmc, Fantje z vasi
foto: Nežika Režek
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
19
KULTURA
Novim zmagam naproti
Leto 2015 je steklo po ustaljenih tirnicah proti bolj ali manj jasno zastavljenim ciljem. Seveda je pomembna tudi sama pot do
cilja, saj marsikdaj popestri celotno dogajanje in je dosežen cilj
vreden še več kot češnja na vrhu tortice. Ljub mi je citat Nejca
Zaplotnika: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel,
kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« Zato se ne ustrašite
preprek in izzivov, ki vam jih nastavi življenje, temveč se spoprimite z njimi, saj vas lahko zelo obogatijo.
Ker pa ne morem iz svoje kože, vam predlagam, da na poti proti
novim zmagam v roke vzamete še kakšno dobro knjigo ali revijo,
bodisi za razvedrilo in prosti čas, bodisi kot orodje za bogatitev
znanja in lažje doseganje ciljev. Gradiva imamo v Krajevni knjižnici Škocjan na pretek in veseli bomo, če boste prišli brskati po
naših knjižnih policah.
odpadel. V uvodu so nas s svojim prijetnim in navihanim nastopom pozdravile Ljudske pevke Klasje, za kar se jim najlepše
zahvaljujem. Potem pa nam je gost, g. Matija Šega, sicer velik
poznavalec rastline aloja arborescens, predstavil svojo zgodbo,
rastlino in njene številne zdravilne lastnosti. Prisotni smo imeli
priložnost poizkusiti tudi liste in napitek iz rastline po receptu
patra Romana Zaga, s katerim so si že mnogi pozdravili prenekatero zdravstveno tegobo. Večer smo zaključili v sproščenem
vzdušju ob kozarčku rujnega.
21. januarja pa smo se z najmlajšimi družili na urici pravljic in
ustvarjalnici, ki je bila nekaj posebnega, saj sem jo zadnjič letos
vodila knjižničarka Zala. Otroci so bili nad pravljico o Belem kosmatinu očarani, saj so poslušali z odprtimi usti, v ustvarjalnem
delu pa smo izdelovali severne medvede, ki so jih mladi umetniki
s ponosom odnesli domov.
S februarjem se je za letos zaključila moja službena pot, saj moram za nekaj časa prestopiti na pot dvojnega materinstva, seveda pa se z mojim odhodom aktivnosti nikakor ne bodo zaključile,
zato spremljajte obvestila o dogajanju v knjižnici, še bolje pa bo,
če krajevno knjižnico Škocjan kar obiščete. Morda mimogrede
najdete kaj zanimivega za branje ali pa le prelistate kakšno revijo. Veseli bomo vašega obiska.
Zala Štamcar, Krajevna knjižnica Škocjan
Kot verjetno že veste, pa v knjižnici ne le izposojamo gradivo,
temveč prirejamo tudi druge dogodke in aktivnosti. Tako smo
sredi januarja v sodelovanju s KD Ignacija Knobleharja Škocjan
priredili literarni večer s predstavitvijo knjige Zamolčana skrivnost aloje arborescens, ki je zaradi bolezni gosta v decembru
20
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
KULTURA
Prešernov dan
Kaj pravzaprav je kultura? Razmišljanje o kulturi je nekaj, kar bi
nas moralo spremljati na vsakem koraku, saj kultura niso samo
vrhunski dosežki posameznih ustvarjalcev, umetnikov in mojstrov. Kultura ni tekmovanje v presežkih, kdo je boljši, bolj neponovljiv, neprecenljiv, harmoničen, skladen, prepoznaven ali
cenjen. Kulturo lahko najdemo tudi v ustvarjanju vsakega izmed
nas, povprečnežev, laikov ali samo tistih, ki želijo nekaj svojih
idej preliti v različne oblike materialnega izražanja.
Slovenci 8. februarja praznujemo kulturni praznik, v spomin na
velikega pesnika Franceta Prešerna, ki je na ta dan leta 1849 preminil v Kranju. In tudi na Bučki, kot vsako leto poprej, smo tudi
letos pripravili malo drugačno prireditev, saj smo gostili prav po-
sebno osebo, pesnico Vando Šega. Iz Cerknice, kjer živi in ustvarja, se je na dolenjskem koncu kot pesnica predstavila prvič. V
pogovoru z voditeljico programa Urško Picek nam je razkrila
marsikaj zanimivega o svojem literarnem ustvarjanju. Vanda
Šega piše ljubezensko liriko, osebno izpovedne pesmi in pesmi z
ekološko tematiko, saj obožuje naravo, pesmi s socialnimi temami, vse pa preveva optimizem, saj je tak njen pogled na življenje.
Za popestritev večera so poskrbeli učenci podružnične šole Bučka, ki so se izkazali kot pevci, recitatorji in plesalci, ter vokalna
skupina Mesečina. Zbrane je nagovoril podžupan Občine Škocjan Alojz Hočevar in poudaril pomen kulture in ohranjanja naše
dediščine prednikov, ki je zelo bogata, ravno tako pa je ustvarjalno tudi naše sedanje kulturno življenje: »Vsaj na Bučki in v škocjanski občini se za kulturo ni bati.«
Andreja Kocjan, KD Bučka
Z mareličnim vinom
perem stopala in misli.
Lasje in oči se lesketajo
V nočni razlitosti.
Trebuhi osvetljenih kamnov
jemljejo nase krivdo in kazen
za moja bežanja.
Tečem skozi težko noč,
za žarkom jutra
za žarkom upanja.
Srce mi ponorelo potrkava
v strahu,
da ju ne dohitim.
(Vanda Šega)
Vabilo!
Zima se počasi poslavlja.
V pričakovanju pomladi marsikdo že razmišlja,
kakšno cvetje bo letos krasilo naše balkone in
cvetlična korita.
Zato smo v knjižnici Škocjan za vas pripravili brezplačno
predavanje o cvetlični okrasitvi domov z naslovom:
Moderna zasaditev in vzgoja
balkonskega cvetja.
Predavala bo
ga. Irena Pust Rangus, dipl. ing. agr. in hort.
Vljudno vabljeni v sredo, 18. 3. 2015,
ob 18.00 v Metelkovo dvorano v Škocjanu!
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
21
KULTURA / UPOKOJENCI IN JUBILANTI
Božično novoletni koncert
Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava je v soboto, 27. 12. 2014,
ob 18.45 v farni cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu pripravil letni –
božični koncert. Program je vseboval stare in novejše božične
pesmi. Zbor je v goste povabil tudi pevsko skupino Stari prijatelji iz Dobrave, ki so s svojim nastopom koncert še popestrili. Na
koncertu sta sodelovali tudi dve mladi glasbenici, in sicer Ema
Klobučar na orglah, ki je zaigrala preludij BWV 553 J. Sebastjana Bacha, ter Neža Krmc, ki je na prečni flavti zaigrala božično
pesem »Rajske strune«. CMePZ Dobrava je kljub že 21-letnem
delovanju prvič s samostojnim koncertom nastopil v farni cerkvi.
Božične pesmi so v enournem koncertu ob jaslicah ubrano zvenele in upamo, da so vsem navzočim prijetno popestrile božične
praznike.
Fanika Martinčič, CMePZ Dobrava
Antonija Liberšar
V soboto, 3. januarja, je v krogu svojih najbližjih praznovala 91 let Antonija Liberšar. Slavljenko smo na njenem domu
v Stari Bučki obiskali župan g. Jože Kapler in predstavnice
Krajevne organizacije RK Škocjan. Ob visokem jubileju smo
ji čestitali in zaželeli vse dobro. Želimo ji, da bi še naprej
ostala tako pozitivna, polna energije in trdnega zdravja. Iskrene čestitke.
Tinca Granda, KORK Škocjan
90 let Antonije Debevec
V začetku januarja je svoj 90. rojstni dan praznovala Antonija Debevec iz Zagrada. Ob tej priložnosti smo jo v Domu
starejših občanov Krško obiskali župan občine Škocjan Jože
Kapler in predstavnici KORK Škocjan. V domu so ji ob rojstnem dnevu pripravili praznovanje, na katerem so se poveselili in posladkali tudi s torto.
Gabrijela Kovač, KO RK Škocjan
22
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
UPOKOJENCI IN JUBILANTI
105. rojstni dan Angele Debevc
V mesecu decembru je svoj 105. rojstni dan praznovala naša
najstarejša občanka Angela Debevc iz Goriške vasi, ki je tudi najstarejša oskrbovanka doma starejših občanov v Novem mestu.
Ob rojstnem dnevu smo jo obiskali župan občine Škocjan Jože
Kapler, predstavnice humanitarnih organizacij Karitas in KORK
Škocjan ter njeni najbližji. V sodelovanju z OŠ Frana Metelka
Škocjan in domom starejših občanov Novo mesto smo za slavljenko pripravili kulturni program, v katerem so nastopili: Franci
Šraj, Gašper Šinkovec, Nika Godec, Anja Mlakar, Monika Gorenc,
Ema Kapler, Nika Lenart in Blaž Lenart. Tudi tokrat je čas druženja z njo in drugimi oskrbovanci doma minil v prijetnem vzdušju.
Gabrijela Kovač, KO RK Škocjan
Naši koraki
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
23
ŠOLA IN VRTEC
Dan odprtih vrat v vrtcu Radovednež
V četrtek, 27. 11. 2014, je vrtec Radovednež odprl svoja vrata za
vse obiskovalce, ki so želeli izvedeti, kako potekajo vsakodnevne
dejavnosti oz. življenje pri nas. Rdeča nit naših delavnic so bile
priprave na bazar in okrasitev igralnic. V času od 9.30–11.00 so si
starši, dedki, babice in ostali, ki so se nam pridružili, ogledali naš
vrtec in se vključili v delavnice. Izdelovali smo novoletne voščilnice, adventne koledarje in venčke, se igrali z inštrumenti, gumbi,
punčkami iz cunj, oblikovali in gnetli das maso, kaširali balone
ter reševali didaktične liste. Nekatere naše izdelke smo predstavili na Miklavževem sejmu v Škocjanu, prostovoljne prispevke pa
bomo namenili nakupu novega, večjega vozička za prevoz otrok,
ki še ne hodijo. Obiskalo nas je kar nekaj staršev in starih staršev,
ki so z nami preživeli prijetno dopoldne.
Marjana Povše, Vrtec Radovednež
24
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
ŠOLA IN VRTEC
Pustno rajanje v vrtcu Radovednež
Škocjan
Prvi sneg
Pustni torek, 17. 2. 2015, je v vrtcu Radovednež minil v znamenju
plesa, smeha, veselja in sladkanja. Otroci vseh skupin, skupaj z
vzgojiteljicami in nekaj starši, smo se našemljeni dobili v šolski
telovadnici. Tam nas je čakala Pika Nogavička in dojenček, ki
ga je Pika želela pripeljati v vrtec. Ker v vrtcu ni bilo ne otrok ne
vzgojiteljic, sta se odločila, da bosta rajala skupaj z nami, maškarami. Vsi skupaj smo se vrteli ob zvokih glasbe, za katero je
poskrbel Rok Jerman, za kar se mu lepo zahvaljujemo. Ker smo
vse pustne šeme pridno plesale in odganjale zimo, smo si prislužile bombone, na koncu pa še slastne krofe. S starejšimi otroki
smo se sprehodili še po Škocjanu in obiskali zaposlene na Občini
Škocjan. Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so s svojim obiskom
še popestrili pustno rajanje v vrtcu.
Urška Gorišek, Vrtec Radovednež
Kobacaji smo težko pričakovali prvi sneg, zato smo se ga
zelo razveselili. Toplo smo se oblekli in se odpravili ven. Snežaka ravno nismo mogli narediti, ker je bilo snega premalo,
lahko smo ga le potipali in nekateri tudi malo poizkusili.
Marjana Povše, Vrtec Radovednež
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
25
ŠOLA IN VRTEC
Kobacaji
Cicibani
Ostržki
Navihančki
Raziskovalci
Radovedneži
Naši koraki, glasilo Občine Škocjan, je do konca leta 2004
izhajalo kot Poročevalec Občine Škocjan. Izhaja v nakladi
1.100 izvodov. Glavni in odgovorni urednik: Ciril Miklavčič.
Uredniški odbor: Maja Marjetič, Davorin Lavrič, Martina
Božič in Jožica Mehak.
Sodelavci Občinske uprave.
Jezikovni pregled: ENSIDE, Davorin Lavrič s.p. Grafična priprava in tisk: Tiskarna Jordan, Krško.
Naslov uredništva: Naši koraki, Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan. Elektronski naslov: [email protected] Nenaročenih rokopisov, fotografij in ostalega gradiva ne vračamo. Publikacija je brezplačna.
Prispevke za naslednjo številko zbiramo do 31. marca
2015.
Naši koraki, glasilo Občine Škocjan, je vpisano v evidenco
javnih glasil, ki jo vodi ministrstvo, odgovorno za kulturo.
Vsevedi
26
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
OCENJEVANJE KRUHA
Naši koraki
številka 166 - marec 2015
27
28
Naši koraki
številka 166 - marec 2015

Similar documents