Z Onkološkega inštituta

Transcription

Z Onkološkega inštituta
ONKOLOGIJA / z Onkološkega inštituta
leto XVIII / št. 2 /december 2014
Promocije in napredovanja
Doktor znanosti je postala Dr. Tanja Ravnjak, univ.dipl.
psih., zaposlena v Paliativni oskrbi, promovirana v doktorico
znanosti s področja psihologije decembra 2012 (mentor izr.
prof.dr. Matija Svetina, univ.dipl.psih.) na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani, naslov doktorskega dela Družinski odnosi
v procesu paliativne oskrbe.
Doktor znanosti je postal Dr. Boštjan Markelc, univ.dipl.biol.,
zaposlen v Enoti za eksperimentalno onkologijo, promoviran
v doktorja znanosti s področja biomedicine 28. 3. 2013 na
Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (mentorica izr.prof.
dr. Maja Čemažar, univ.dipl.biol., somentor izr.prof.dr. Tomaž
Jarm, univ.dipl.inž.el.), naslov doktorskega dela Vpliv elektroporacije in elektrokemoterapije na normalno in tumorsko žilje
pri miših.
Doktor znanosti je postal Dr. Aleš Sedlar, univ.dipl.biol.,
zaposlen v Enoti za eksperimentalno onkologijo, promoviran
v doktorja znanosti s področja biomedicine 6. 3. 2013 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (mentor prof.dr. Gregor
Serša, univ.dipl.biol.), naslov doktorskega dela Protitumorski
učinek elektrogenske terapije z interlevkinom 12 v kombinaciji
z obsevanjem ali elektrokemoterapijo pri mišjih tumorjih.
Doktor znanosti je postala Dr. Martina Reberšek, dr.med.,
zaposlena v Sektorju internistične onkologije, promovirana
v doktorja znanosti s področja medicine 12. 7. 2013 na
Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (mentorica doc.dr.
Janja Ocvirk, dr.med.), naslov doktorskega dela Vpliv mutacij
v KRAS in BRAF genu ter histoloških parametrov na potek
bolezni pri bolnikih z razsejanim adenokarcinomom debelega
črevesa in danke ob sistemskem zdravljenju.
Doktor znanosti je postala Dr. Branka Stražišar, dr.med.,
zaposlena v Oddelku za anestezijo in intenzivno terapijo
operativnih strok, promovirana v doktorja znanosti s področja
medicine 20. 1. 2014 na Medicinski fakulteti Univerze
v Ljubljani (mentor prof.dr. Nikola Bešić, dr.med.), naslov doktorskega dela Primerjava lokalnega in sistemskega zdravljenja
pooperativne bolečine po operacijah raka dojke.
Doktor znanosti je postala Dr. Mateja Krajc, dr.med.,
zaposlena v Ambulanti za genetsko svetovanje, promovirana
v doktorja znanosti s področja medicine 21. 1. 2014 na
Fakulteti za genetiko in farmacijo (Faculteit geneeskunde en
farmacie) Freie Universiteit (VUB) v Bruslju (mentor prof.
dr. Jacques De Grève, dr.med., somentorji prof.dr. Srdjan
Novaković, univ.dipl.biol., prof.dr. Janez Žgajnar, dr.med.,
dr. Erik Teugels), naslov doktorskega dela Identification of the
spectrum of breast/ovarian cancer predisposing BRCA1/2 gene
mutations in Slovenian high-risk population and the geographical distribution of recurrent mutations according to the family
origin; implications for genetic counseling and screening.
Doktor znanosti je postala Dr. Tanja Dolinšek, univ.dipl.biol.,
zaposlena v Enoti za eksperimentalno onkologijo, promovirana v doktorja znanosti s področja biomedicine 25. 4. 2014
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (mentorica izr.
prof.dr. Maja Čemažar, univ.dipl.biol.), naslov doktorskega
dela Antiangiogeni in protitumorski učinek genske terapije s
kratkimi nekodirajočimi molekulami RNA proti endoglinu na
mišjih tumorskih modelih.
Doktor znanosti je postal Dr. Ibrahim Edhemović, dr.med.,
zaposlen na Oddelku za kirurško onkologijo Sektorja operativnih strok, promoviran v doktorja znanosti s področja medicine
6. 5. 2014 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani
(mentor prof.dr. Eldar Gadžijev, dr.med.), naslov doktorskega
dela Elektrokemoterapija – nov tehnološki pristop zdravljenju
jetrnih zasevkov.
Doktor znanosti je postala Dr. Lara Prosen, univ.dipl.biol.,
zaposlena v Enoti za eksperimentalno onkologijo, promovirana v doktorja znanosti s področja biomedicine 17. 9. 2014
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (mentor prof.dr.
Gregor Serša, univ.dipl.biol.), naslov doktorskega dela Vpliv
amgnetofekcije s plazmidno DNA, ki kodira shRNA proti genu
Mcam, na angiogenezo mišjih endotelijskih celic in profiferacijo celic mišjega melanoma in vitro.
116
ONKOLOGIJA / z Onkološkega inštituta
leto XVIII / št. 2 /december 2014
Doktor znanosti je postala Dr. Martina Vrankar, dr.med.,
zaposlena na Oddelku za teleradioterapijo Sektorju radioterapije, promovirana v doktorja znanosti s področja medicine
21. 10. 2014 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani
(mentor prof.dr. Matjaž Zwitter, dr.med.), naslov doktorskega
dela Zdravljenje bolnikov z lokalno napredovalim nadrobnoceličnim rakom pljuč : randomizirana klinična študija II. Faze.
Doktor znanosti je postala Dr. Tanja Marinko, dr.med., zaposlena na Oddelku za teleradioterapijo Sektorja radioterapije,
promovirana v doktorja znanosti s področja medicine 4. 12.
2014 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (mentorica
doc.dr. Cvetka Bilban Jakopin, dr.med.), naslov doktorskega
dela Vpliv sočasnega obsevanja in zdravljenja s trstuzumabom
na kardiotoksičnost pri bolnicah z zgodnjim rakom dojke.
117

Similar documents