Genhusningspjece

Comments

Transcription

Genhusningspjece
Genhusningspjece
Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give
svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til
din genhusning.
Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder og muligheder
under genhusningsforløbet.
Folderen er vejledende og giver ikke detaljeret oplysning om alle
gældende bestemmelser. Individuelle spørgsmål om netop din situation, når du skal genhuses, vil blive afklaret på genhusningsmøder og
via samtaler mellem dig og en genhusningskonsulent.
1
Hvad betyder genhusning?
Du kan blive genhuset på 3 måder:
1. ”Midlertidig genhusning ved Fyns
almennyttige Boligselskab” betyder,
at du i en midlertidig periode bor i en
anden lejlighed, som boligselskabet
skaffer til dig. Når den lejlighed, som du
ønsker at bo i fremover, er færdigrenoveret, flytter du ind i denne lejlighed.
2. ”Midlertidig genhusning ved andre” betyder, at du i en midlertidig
periode bor i f.eks. sommerhus eller ved familie, indtil den lejlighed,
som du ønsker at bo i fremover, er færdigrenoveret. Så flytter du ind i
denne lejlighed.
3. ”Permanent genhusning” betyder, at du vælger helt at flytte fra
Korsløkken og selv finder eller får anvist en anden bolig ved Fyns almennyttige Boligselskab (FaB).
Hvorfor skal jeg genhuses?
Når I på et ekstraordinært afdelingsmøde har besluttet jer for at lejlighederne skal gennemgribende renoveres, bliver renoveringen så omfattende, at din bolig bliver ubeboelig under ombygningen. Derfor er det nødvendigt at genhuse dig og din familie i en kortere periode, som normalt
vil strække sig over 3-6 måneder.
Hvornår skal jeg genhuses?
Genhusningsmøder og samtalerne med genhusningskonsulenten vil blive
afholdt ca. 4-6 måneder, inden du skal genhuses. Her får du mulighed for
at tilkendegive særlige ønsker og behov omkring valg af genhusningsform.
Senest 3 måneder inden din bolig skal renoveres, vil du modtage et skriftligt varsel fra boligselskabet. Da boligerne på grund af ombygning ikke
kan beboes i 3-6 mdr., vil alle lejere modtage en opsigelse af lejemålet.
Opsigelsen betyder, at man har ret til genhusning.
Udflytning og genhusning gennemføres normalt over en kort periode, og
begynder et par uger før din opgang/bolig skal renoveres.
2
Hvor skal jeg genhuses?
Langt de fleste midlertidige genhusninger vil finde sted i boliger, som vil
være beliggende i andre områder af Korsløkken. I ekstraordinære tilfælde
kan det være nødvendigt at genhuse i andre af Fyns almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger.
Fyns almennyttige Boligselskab og Odense Kommune har i forbindelse
med projektet godkendt en særlig venteliste med fortrinsret for lejere fra
Korsløkken. Fortrinsretten gælder Fyns almennyttige Boligselskabs
afdelinger:
13 - Brogården, 15 – Fyrreparken, 16 – Birkeparken, 17 - Tjørnehaven,
22 – Tofteparken B, 24 – Frederiksgade, 25 - Herluf Trolleparken,
26 - Niels Bohr Parken, 27 - Hindehøjparken, 51 – Højstrupparken,
74 - Over Holluf Parken, 75 – Blangstedgård, 76 - Midtbyen,
79 - Højsletten, 82 - Klosterport, 84 - Sønderport, 86 - Piledammen.
Du er altid velkommen til at kontakte Fyns Almennyttige Boligselskabs udlejning for yderligere information.
Genhusningskonsulent
Der vil blive ansat en genhusningskonsulent til at hjælpe med at løse de
forskellige problemer, som du kan støde ind i, når du skal genhuses. Du
vil få mulighed for at få en samtale med genhusningskonsulenten, hvor du
kan stille de spørgsmål, som du ikke oplever, du har fået besvaret i pjecen
eller på informationsmøderne.
3
Genhusning
1. ”Midlertidig genhusning ved Fyns almennyttige Boligselskab”
De midlertidige genhusningsboliger vil oftest være beliggende i andre områder af Korsløkken eller i en af Fyns almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger i Korsløkken. I ekstraordinære tilfælde kan det være nødvendigt at
genhuse i andre af Fyns almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger.
Genhusningsboligen
Din midlertidige genhusningsbolig vil,
så vidt det er muligt, være en bolig af
omtrent samme størrelse, som den bolig du bor i. Ved tildelingen af midlertidige genhusningsboliger vil der i videst
muligt omfang, blive taget hensyn til individuelle forhold såsom gangbesvær,
skolebørn, institutioner m.v.
Vi gør opmærksom på, at det er en ”genbrugsbolig” du får ved den midlertidige genhusning. Det betyder, at den midlertidige genhusning primært vil
ske i boliger, der endnu ikke er renoverede eller som senere skal nedlægges.
Det betyder, at du vil modtage din genhusningsbolig i rengjort stand, men ikke istandsat. Du skal acceptere det farvevalg, der er i boligen, og du skal acceptere, at der kan være huller efter søm og skruer i væggene, der viser, at
lejemålet ikke er nyistandsat.
Husk: Boligerne må ikke misligholdes eller ændres i indretning, farvevalg m.v.
Hvis der i din genhusningsbolig eller i et tilhørende opbevaringsrum ikke er
plads til alt dit indbo, betaler boligselskabet for opmagasinering hos et flyttefirma. Flyttefirmaet har en forsikring, der dækker dit opmagasinerede indbo,
men du skal give meddelelse om opmagasineringen til dit eget forsikringsselskab.
Midlertidige genhusningsboliger forsynes med persienner, som skal forblive i
lejemålet. Andet må du selv montere ved indflytning og tage med igen ved
fraflytning.
4
Husleje og forbrugsafgifter
Den midlertidige genhusningsbolig ved FaB er en lånebolig, der betales af
boligselskabet. I genhusningsperioden betaler du din sædvanlige leje og
a’ conto vand/varme for den nuværende bolig i Korsløkken.
Forbrugsafgifter (el, vand, varme, antenne m.v.) betales efter forbrug i genhusningsboligen. Til gengæld skal du ikke betale for forbrug i den bolig, som
bliver renoveret. Det, som er indbetalt til a’ conto vand og varme indregnes i
forbrugsregnskabet for genhusningsboligen.
Da du fortsat er lejer i Korsløkken, og lejen ikke ændres under den midlertidige genhusning, vil der ikke ske ændring i boligsikring mv.
2. ”Midlertidig genhusning ved andre”
Hvis du har et sommerhus eller har andre muligheder for at flytte fra din nuværende bolig i de 3-6 måneder renoveringen af din bolig varer, kan du også
vælge dét.
Du skal selv pakke og forestå flytningen, men du vil modtage en flyttekompensation pr. flytning (se ”Udgifter i forbindelse med flytningen”).
Første del af flyttekompensationen udbetales via bankoverførsel til din konto
ved flytning til genhusningsboligen og restbeløbet ved tilbageflytning til din
renoverede bolig.
Du vil samtidig kunne få en kompensation for din husleje, fordi du ikke skal
have en midlertidig bolig stillet til rådighed, dette kan du aftale med genhusningskonsulenten.
3. ”Permanent genhusning”
Den permanente genhusning betyder, at du vælger IKKE at blive i Korsløkken. Hvis du ikke ønsker eller ikke har mulighed for at komme tilbage til din
nyrenoverede bolig, vil vi være behjælpelige med tilbud om en bolig i en af
Fyns almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger.
Hvis du vælger at flytte permanent til et andet sted, skal du huske at flytte alt
dit indbo med.
5
Udgifter i forbindelse med flytningen
Flytteudgifter, der betales af boligselskabet er:
 Flytning til genhusningsboligen og tilbage igen.
 Flytning af telefon- og internetforbindelse.
 Særlige flytteudgifter refunderes efter individuel ansøgning.
Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som boligselskabet har valgt. Du
skal selv pakke dit indbo ned i flyttekasser, som efter aftale kan leveres på
adressen. Kun flyttekasser fra flyttefirmaet må benyttes.
Hvis du har dårligt helbred og ikke kan pakke selv eller flytte i samarbejde
med pårørende, kan du ansøge om hjælp ved genhusningskonsulenten.
Denne løsning kan kræve en evt. lægeerklæring eller godkendelse fra kommunen.
Ejendomsfunktionærerne vil i et begrænset omfang være behjælpelige med
nedtagning af hjælpemidler og montering af disse i midlertidige genhusningsboliger. Ved tilbageflytning til en renoveret bolig kan der ikke forventes hjælp
til montering eller lignende. Her skal kommunen kontaktes.
Hvis der ikke er plads i genhusningsboligen til dit indbo, kan du evt. få dette
opmagasineret ved flyttefirmaet. Dette afgøres og aftales nærmere via genhusningskonsulenten. Du skal være opmærksom på, at der ikke vil være adgang til dine ting i genhusningsperioden. Flyttefirmaet har en forsikring, der
dækker dit opmagasinerede indbo, men du skal give meddelelse om opmagasineringen til dit eget forsikringsselskab.
Hvis du selv flytter, vil du modtage en huslejekompensation pr. flytning på:
kr. 1.000 for 1-vær.
kr. 3.000 for 3-vær.
kr. 2.000 for 2-vær.
kr. 4.000 for 4-vær.
Du skal være forsigtig, når du afmonterer dine eksisterende tæpper, hvis du
ønsker at bruge tæpperne igen. Tæpper, der ødelægges, kan i visse tilfælde
erstattes, her anvendes samme regler, som forsikringsselskaberne bruger.
Det betyder blandt andet, at du skal kunne dokumentere tæppets alder og
indkøbspris, fx ved hjælp af en kvittering, fra dengang du købte tæppet.
Tæpper, som er mere end 10 år gamle, erstattes ikke.
Der stilles containere til rådighed for flytteaffald.
6
Fraflytning
Fraflytning betyder at du vælger ikke at blive i Korsløkken, men ønsker at finde dig en bolig et helt andet sted og dermed ikke skal genhuses, hverken
midlertidigt eller permanent i en af Fyns almennyttige Boligselskabs afdelinger.
En fraflytning er sidestillet med, at du selv opsiger og dermed fraflytter nuværende bolig efter de normalt gældende regler og opsigelsesvarsler i lejeloven.
Der er dog følgende særregel:
Når der dokumenteres, at ombygningen medfører, at det lejede skal fraflyttes,
kan lejemålet ophæves af Fyns almennyttige Boligselskab, ligeledes med 3
måneders varsel.
Der bliver ikke gennemført en ”normal istandsættelse” som ved en traditionel
fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse. Indskud tilbagebetales efter fradrag af eventuelle misligholdelser.
Flytteudgifterne afholdes af lejeren, uanset om det er udlejer eller lejer, der
opsiger lejemålet.
Hvis du har ret til genhusning og selv finder en ny bolig på det tidspunkt du
skal genhuses, kan du vælge at indgå en aftale om en erstatning til dækning
af dine omkostninger i forbindelse med fraflytningen. Aftalen indebærer, at du
modtager en erstatning, der forudsættes at dække alle omkostninger ved fraflytningen.
Erstatningen udgør:
kr. 6.500 for 2-vær. boliger
kr. 10.000 for 3-vær. boliger
kr. 11.000 for 4-vær. boliger
Erstatningen udbetales tidligst fra 1 måned inden
du er varslet til at skulle flytte. Inden erstatningen
udbetales, skal du dokumentere at du har skaffet
dig selv en anden bolig, og aftalen om erstatning
skal være underskrevet.
7
Flyttesyn, indskud og anciennitet
Ved fraflytning af dit lejemål i Korsløkken vil der blive afholdt flyttesyn. Der
bliver ikke gennemført en ”normal istandsættelse” som ved en almindelig fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert
brug eller misligholdelse.
Dit indskud minus et eventuel fradrag for misligholdelse, huslejerestance
samt tilbageholdelse til afregning af forbrug vil du herefter få udbetalt af Fyns
almennyttige Boligselskab.
Ved midlertidig genhusning beholder du din anciennitet i afdelingen. Hvis du
vælger permanent genhusning mister du din anciennitet og ”skal starte forfra”. Ved evt. fraflytning er der mulighed for at blive opnoteret på venteliste
mod betaling af et årligt gebyr.
Aflæsning af målere
Forbrugsmålere aflæses af ejendomsmester i både den bolig du fraflytter og
den evt. midlertidige bolig. Forbrugsregnskab laves af forsyningsvirksomheden og indgår i din årsopgørelse. Elforsyningen får besked af boligselskabet
og sørger for aflæsning.
Boligstøtte
I forbindelse med tilbageflytning sender boligselskabet nye data til boligstøtteafdelingen. Da der er tale om en ny lejeaftale, skal boligsikring m.v. igen
beregnes af Odense Kommune. Herefter vil din boligstøtte blive beregnet efter den nye husleje.
Husleje og forbrugsafgifter
Husleje og forbrugsafgifter m.v. i den renoverede bolig, skal betales i henhold
til den aftale, som er indgået mellem din udlejer og dig.
Paraboler
Paraboler skal nedtages ved flytning, både ved midlertidig og permanent flytning.
8
Når renoveringen er slut
Ønsker du at blive i Korsløkken?
Alle lejere har som udgangspunkt ret til at blive i en tilsvarende renoveret bolig i Korsløkken.
Hvis din bolig efter renoveringen har ca. samme størrelse som før, har du ret
til at flytte tilbage til dit hidtidige lejemål. Renoverede boliger i øvrigt vil blive
tilbudt efter gældende udlejnings- og anciennitetsregler.
Hvis du ønsker at flytte tilbage til din egen eller en anden renoveret bolig i
Korsløkken, skal du meddele dette til genhusningskonsulenten. Hvis du ønsker at flytte til en anden bolig i Korsløkken vil dine ønsker blive registreret på
en venteliste, der anvendes til at tilbyde de renoverede boliger efter gældende regler.
De renoverede boliger i Korsløkken udlejes efter følgende prioritering:
1. prioritet:
2. prioritet:
3. prioritet:
4. prioritet:
Alle, som midlertidigt genhuses, har ret til at komme tilbage til
egen bolig.
Hvis din nuværende bolig ændres væsentligt, har du ret til at
søge en anden renoveret bolig i tilsvarende størrelse. Tildeling
vil ske efter anciennitet.
Øvrige beboere fra Korsløkkens interne venteliste.
Almindelige gældende udlejnings- og anciennitetsregler.
Dine rettigheder
Du kan ikke undgå at skulle genhuses, da din lejlighed skal renoveres, og det
er besluttet på et afdelingsmøde og dermed er forpligtigende for alle lejere.
Men uanset din begrundelse har du ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningsbolig og få tilbud om en anden bolig i stedet.
9
Tjeklister ved genhusning
Ved flytning til den midlertidige bolig skal du huske:
 Meddele midlertidig adresseændring til posthuset
(c/o adressen varer kun 6 mdr. og skal herefter fornyes).
Folkeregisteradresse skal ikke ændres!!!
 Sørge for straks at få navn på postkassen i genhusningsboligen.
 Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab og den periode du bor et andet sted.
Hvis du får opmagasineret noget af dit indbo skal dette oplyses.
 Bestille flytning af telefon, internetforbindelse m.v.
 Afrime-/rengøre køle-/fryseskab og komfur (skal evt. genbruges efter
renoveringen).
 Rydde fraflytningsbolig og evt. depot/kælderrum for alt indbo og fjerne
al affald, så håndværkerne kan komme til.
 At foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter.
 Aflevere nøgler til den bolig du forlader til ejendomsmesteren.
Ved hjemflytning, skal du huske:
 At afmelde din midlertidige adresseændring (din c/o adresse)
på posthuset.
 At meddele dit forsikringsselskab, at du igen er hjemme.
 At bestille returflytning af telefon og evt. internetforbindelse.
 At foretage en meget grundig rengøring af den genhusningsbolig du fraflytter, herunder komfur og køle-/fryseskab.
 At aflevere samtlige nøgler til genhusningsboligen til ejendomsmesteren eller til boligselskabet senest 3 dage efter hjemflytning til egen bolig.
10
Ved permanent genhusning i Korsløkken eller ved Fyns almennyttige
Boligselskabs andre afdelinger og ved fraflytning, skal du huske:
 At meddele flytning på posthuset.
 At ændre folkeregisteradresse senest 5 dage efter flytningen.
 At aflevere alle nøgler til den fraflyttede bolig til ejendomsmesteren.
 At sørge for straks at få navn på postkassen i den nye bolig.
 At meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab.
 At bestille evt. flytning af telefon, internetforbindelse m.v.
 At afrime og rengøre køle-/fryseskab og komfur inden flytning.
 At foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter.
Yderligere information
Det er Fyns almennyttige Boligselskabs ønske at renoveringen af Korsløkken
bliver til glæde for beboerne. Vi er naturligvis helt klar over, at det i en periode
vil medføre en lang række gener, men vi håber med denne pjece at have besvaret mange af de spørgsmål, som du har.
Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Kuben Managements genhusningskonsulenter: Arne Simonsen, tlf.: 60 29 60 38 eller Bjarne Friis tlf.:28
94 40 12 eller beboerkonsulenterne: Kirsten Michaelsen, tlf. 61 22 92 72 eller
Marie Ingeman Sørensen tlf. 61 22 92 49 med yderligere spørgsmål.
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte udlejningen, eller hvem det
skal være på boligkontoret på tlf.: 63 12 56 00.
11
Korsløkken
- et godt sted at bo
Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, Postboks 219, 5100 Odense C, Tlf. 63 12 56 00, Fax 63 12 56 20
Internet: www.fabbo.dk - E-mail: [email protected] - CVR-nr. 37 83 00 11
12