Syyskuun ylimääräinen yleiskokous 30.9.2013

Comments

Transcription

Syyskuun ylimääräinen yleiskokous 30.9.2013
1 (3) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN SYYSKUUN YLIMÄÄRÄISESTÄ YLEISKOKOUKSESTA 2013 Aika: 30.9.2013 klo 16.00 Paikka: HO/Osakuntabaari Läsnä: Pekka Hassinen, kuraattori Emilia Aikio, sihteeri noin 6 osakuntalaista Poissa: Petri Pellikka, inspehtori 1. Kokouksen avaus Kuraattori Pekka Hassinen avasi kokouksen klo 16.10. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous oli kutsuttu ajoissa koolle kuraattorin kutsumana ja siitä oli ilmoitettu Osakunnan sähköpostilistalla, ilmoitustaululla ja internet­sivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan (liite 1). 4. Kokousvirkailijoiden valinta Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin toiminnanohjaaja Olga Penkkilä ja taloudenhoitaja Paula Talonen. 5. Ilmoitusasiat Todettiin, että edellisenä viikonloppuna pidettiin Herrarit ja oli mukavaa. 6. Hämäläis­Osakunnan historiankirjoittajan valinta Kuraattori kertoi asiaa alustetun jo kokouskutsussa ja kutsun liitteessä (liite 2), mutta kertoi vielä lyhyesti asian taustat. Hän totesi viime keväänä tehdyn periaatepäätöksen, että Osakunta tarvitsee uuden historiateoksen. Tätä tarkoitusta varten valittiin toimikunta, joka haastatteli elokuussa hakijoita. Keskustelu tiivistyi kahteen ehdokkaaseen; Lari Ahokkaaseen ja historiateoksiin erikoistuneeseen Spiritus Historiae ­yritykseen. Toimikunta oli lopulta päätynyt suosittamaan historiankirjoittajaksi Lari Ahokasta. Kuraattori ehdotti, että toimikunnan suosittama Ahokas esittelee ensin ajatuksiaan projektista, minkä jälkeen yleiskokous voi esittää kysymyksiä. 2 (3) Ahokas esitteli itsensä ja kertoi tehneensä pitkän uran järjestöhommissa. Hän kertoi olleensa tekemässä muun muassa Osakunnan 350­vuotisjuhlakirjaa ja kirjaston historiateosta. Päästyään mukaan Osakunnan historiatoimikuntaan hän oli innostunut ajatuksesta kirjoittaa Osakunnan historiikin ja päätti hakea. Ahokas esitteli ajatuksiaan tulevasta historiateoksesta. Hän totesi teoksen julkaisuajankohdan osuvan Helsingin Yliopiston 375­vuotisjuhlavuoteen, mikä voi tarjota teokselle lisähuomiota. Ahokas suunnitteli raajaavansa teoksen vuosiin 1970­2010 ja käyttävänsä pääsääntöisenä lähdeaineistona Osakunnan arkistoa. Teemat tulisivat hänen mukaansa mukailemaan Kuusiston teosta. Pääpaino tulisi olemaan polittisessa­ ja aatehistoriassa. Ahokas kertoi haluavansa keskittyä yleiskokouksissa ja hallituksessa käytyihin keskusteluihin, jäsenistön kehittymiseen sekä Osakunnan toimintaan ja tapahtumiin. Hän totesi Kuusiston teoksissa Osakunnan arjen kuvauksen jääneen hieman vajaaksi ja kertoi haluavansa nyt keskittyä enemmän siihen. Ahokas totesi, että suunnitelma teoksen luomisesta on kirjoitettu noin 23 kuukaudelle. Tukena teoksen kirjoittamisessa on historiatoimikunta sekä professori Laura Kolbe, joka on lupautunut kommentoimaan teosta. Ahokkaan mukaan historiatoimikunta voisi kokoustaa noin kuukauden välein, jolloin heille saisi riittävästi tekstiä kommentoitavaksi. Ahokas kertoi olleensa aiemminkin itsenäisissä asiantuntijatehtävissä sekä olevansa kokenut aikatauluttaja. Hän on tottunut työajanseurantaan ja opetellut tehokkaaksi ajankäyttäjäksi varsinki lapsen synnyttyä. Historiateoksen pitäisi Ahokkaan mukaan olla siis valmis vuoden 2015 marraskuussa. Ahokas kiitti mahdollisuudesta tulla esittäytymään kokoukseen ja kertoi olevansa valmis aloittamaan työt seuraavan päivän aamuna. Kuraattori tiedusteli yleiskokoukselta kysymyksiä. Markus Korpinen halusi kommentoida esittelyn olleen kattava ja olleen mukava nähdä Lari ihan kasvotusten. Kuraattori kertoi yleiskokoukselle tarkoituksena olevan Lari Ahokkaan valinnan hyväksyminen tai hylkääminen. Mikäli valinta hylätään, asia palautetaan valmisteluun ja toimikunta tekee uuden ehdotuksen. Kuraattori kertoi kahden hallituksen jäsenen ilmoittaneen halukkuutensa liittyä historiatoimikuntaan, minkä perusteella seuraavan kerran asia ei luultavasti tulisi yleiskokoukseen. Korpinen kaipasi lyhyttä selitystä siitä, miksi asia ylipäätään on tullut yleiskokouksen käsittelyyn. Kuraattori selvitti asiaa lyhyesti. Juhani Takkunen tiedusteli, onko työsopimuksesta puhuttu. Kuraattori kertoi asian olevan vielä vaiheessa. Asiasta oli konsultoitu emerituskuraattori Valtteri Aaltosta ja tämä oli suositellut toimitussopimuksen tekemistä työsopimuksen sijaan. Korpinen totesi olevansa huolestunut siitä, ettei historiikkiprojekti kiinnosta ihmisiä. Korpisen mukaan projekti on nytkin edennyt lähinnä Jyrki Erikssonin panoksen takia. Anna Pöyhönen kertoi todenneensa Ahokkaalla olevan kokemusta projekteista ja nähneensä tältä pitkäjänteistä ja ahkeraa työskentelyä kirjastolla. Pöyhönen totesi, että suunnitelmasta näkee, että siinä on otettu huomioon monia asioita ja se on realistinen. Tehtävä tulee Pöyhösen mukaan vaatimaan paljon Ahokkaalta, mutta hän laittaisi täyden luottamuksensa siihen, että projekti valmistuu suunnitellussa ajassa. Pöyhösen mukaan yritys ei välttämättä palvelisi Osakunnan historiikkitoimikunnan näkemystä siitä minkätyyppinen teos halutaan kuin mitä Ahokkaan lähtökohdat sallivat. Pöyhönen kannatti projektin jatkumista Ahokkaan ammattitaitoa hyödyntäen. 3 (3) Korpinen tiedusteli miten asia etenee ja pitääkö asia viedä vielä säätiölle. Kuraattori kertoi, ettei säätiö ole sopimusosapuolena, mutta se maksaa Osakunnalle rahaa projektia varten. Säätiölle on tehty arvio budjetista jo aiemmin. Toimitussopimusluonnos käytetään vielä hallituksella ja jos yleiskokous hyväksyy, niin Ahokas aloittaa suullisella sopimuksella ja sopimus tehdään myöhemmin. Eriksson tarkensi, että säätiön hallitusta on jo tiedotettu kaikesta muusta, vain sopimuspohja viedään vielä näytille. Kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä. Kuraattori totesi, että ehdotus Lari Ahokkaan valinnasta oli saanut kannatusta, eikä sitä kukaan vastustanut. Hyväksyttiin yksimielisesti Lari Ahokas Hämäläis­Osakunnan historiankirjoittajaksi. 7. Muut asiat Yleiskokouksella ei ollut muita asioita. 16. Seuraava kokous Päätettiin sopia seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 17. Kokouksen päättäminen Kuraattori Pekka Hassinen päätti kokouksen klo 16.35 Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Hämäläisten talossa Pekka Hassinen
Emilia Aikio kuraattori
sihteeri Olemme kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä. Hämäläisten talossa Olga Penkkilä
Paula Talonen 

Similar documents