Tuettu asuminen

Comments

Transcription

Tuettu asuminen
Kohti selkeämpää
asumispalvelujärjestelmää
suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011
TAMPEREEN
KAUPUNKI
Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja
rakentamiseen
•
•
•
•
•
•
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita koskevat
kehittämissuositukset ( STM 2007)
Päihdepalvelujen laatusuositukset (STM, 2002)
Asumisen rahoitus – ja kehittämiskeskus (ARA )– linjauksia
mm. palveluasumisen opas (2011)
Ympäristöministeriön ja Kuntaliiton kannanotot
Aluehallintovirastojen ohjeet
Valvira - Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautisia
asumispalveluja sekä päihdehuollon laitoshoitoa koskeva
valtakunnallinen valvontaohjelma – tulossa 2011
TAMPEREEN
KAUPUNKI
Etunimi Sukunimi
1.3.2010
2
Ohjeet ja käsitteistö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tehostettu palveluasuminen/palveluasuminen
huoltokoti
päihdehuollon laitos
ensisuoja,asuntola
asumispäivystys
tukiasuminen
tuettu asuminen
katkaisuhoito
kuntoutushoito
TAMPEREEN
KAUPUNKI
Etunimi Sukunimi
1.3.2010
3
ARA:n määrittelyjä
• Mielenterveyskuntoutujat
• Tuettu asuminen on asumista, jossa kuntoutuja tarvitsee tukea ja
ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti omassa kodissaan tai
vastaavassa kunnan järjestämässä tukiasunnossa
• Pitkäaikaisasunnottomat
• Tukiasuminen tarkoittaa sosiaalisesti kuntouttavaa asumismuotoa
henkilöille, jotka tarvitsevat tukea pystyäkseen asumaan itsenäisesti
• Kehitysvammaiset
• Ohjattu asuminen on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka
tarvitsevat jonkin verran jatkuvaa apua. Henkilökunta on paikalla
vain osan vuorokautta.
• Autettu asuminen sisältää ympärivuorokautisen avun ja hoidon
asukkaille.
TAMPEREEN
KAUPUNKI
Etunimi Sukunimi
1.3.2010
4
ARA:n ohjeistusta
•
•
•
Uuslaitos käsitetään samassa rakennuksessa tai
rakennuskokonaisuudessa tai samalla tontilla olevaksi suureksi
asumisyksiköksi. Oleelliset laitoksen tunnuspiirteet tulevat esille siinä, että
esimerkiksi asukkaan henkilökohtaiset asuintilat (huone,
keittiö/keittokomero, kylpyhuone) eivät vastaa normaalia asumista.
Laitosmaisuutta ei ole virallisesti määritelty, mutta se voidaan käsittää
sekä henkilökunnan työ- ja toimintakulttuuriin että tilaratkaisuihin liittyvinä
ominaisuuksina. Asukasmäärältään pienikin asumisyksikkö voi muistuttaa
laitosta, mikäli laitosmaiset toimintatavat ohjaavat työskentelyä.
Laitosmaisuutta kuvataan yleisimmin rutiininomaisina toimintatapoina
ja ei-asiakaslähtöisinä ratkaisuina.
Asumiskeskittymä tarkoittaa, että samaan asumiskohteeseen sijoitetaan
useita eri erityisryhmiä.
TAMPEREEN
KAUPUNKI
Etunimi Sukunimi
1.3.2010
5
Ohjaava lainsäädäntö
•
•
•
•
•
•
•
Asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (1208/1996)
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. 912/1992.
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus. STM. Helsinki 2007.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
•
•
•
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996)
Mielenterveyslaki (1116/1990)
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009. Mieli 2009 -työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja
päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3.
Päihdehuoltolaki (41/1986)
Päihdehuoltoasetus (653/1986)
•
•
•
•
•
Sosiaalihuoltolaki (710/1982)
Sosiaalihuoltoasetus (607/1983)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä
lääkkeillä (33/2008).
•
SosTMA yksityisten sosiaalipalvelujen
valvonnasta
(1268/2005)
TAMPEREEN
KAUPUNKI
Etunimi Sukunimi
1.3.2010
6
Tehostettu palveluasuminen, 161
Palveluasuminen, 159
•Pirkanmaan Sininauha ry 16 (1.2.2011 alk.),
pd+mt *
•Sopimusvuori Oy 72, mt
•Palhoniemen huoltokoti 53, pd
•Pirkanmaan pienkoti Oy 6, mt
•Mainio Vire Oy, pd+mt, 13
Asumispalvelut
•MainioVire Oy 16 pd+mt (Vuohenoja)
•Pirkanmaan Sininauha ry, pd, 35
•Sopimusvuori Oy 53, mt
•Naisten Suojakoti ry, 25
•Esperi Care Oy 15, mt (Rantakallio)
•Metsomäen palvelukoti Oy,mt, 8
•Sevinio Oy, 8, mt
Tuettu asuminen, n, 250
Tukiasuminen asumispalveluyksikössä, 230
-A-kilta, pd, 22
-Mainio Vire Oy, 21, pd+mt
-Kris ry
-A-kilta,1)Kotikartano pd, 17
-Setlementti Naapuri ry,nuoret
2)Härmälä, pd, 22 *
-Tasna ry, nuoret, 15-20
-Esperi Care Oy, mt, 8
•Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, mt, 24
-Asunto-Silta, nuoret, 13
-Toivontupa, nuoret
•Coronaria , mt+pd, 29
-Myllyhoitoklinikka, pd, 4
•KAN ry, Ankkuri, pd+mt, 8
-Sopimusvuori, mt,
65+psyk.kotikuntoutus, 20
-Sinivida Oy, 25, pd+mt *
•Silta-Valmennus ry, 8 *
-Muotialan asuin- ja toimintakeskus
30+ Alma,pd+mt, 20
•AlfaKuntoutus, pd+mt, 30 *
•Tampereen kaupunki, asumispäivystys 16©Tampereen
22+tukiasuminen 16, Martinuskoti
*
TAMPEREEN
-Asumispalvelusäätiö Aspa, mt, 15
kaupunki
KAUPUNKI
-KAN ry, Ankkuri 1
Etunimi Sukunimi
2
1.3.2010
7
Kohti selkeämpää tulevaisuutta?
• normiohjaus tiukentunut – mm. yksiköiden koko, henkilöstö,
tilat, tukitoiminnot
• käsitteistö
• kuntien talous – säästöt?
• valvonta
• hankintalaki –palvelujen moninaisuus- järjestöt, suuret
yritykset
• pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma
• tulosten mittaamista kohti - yhtenäiset mittarit
• palvelurakenteen muutos kohti avopalveluita
• avokuntoutus osana laajempaa kokonaisuutta
• hyvinvointiteknologia
• verkostoitumista, vapaaehtoistoimijat ja asukkaat
Etunimi mukaan
Sukunimi
1.3.2010
TAMPEREEN
KAUPUNKI
8
Kiitos !
TAMPEREEN
KAUPUNKI
Etunimi Sukunimi
1.3.2010
9

Similar documents