Tuoteluettelo 2008 - Psykologien Kustannus Oy

Comments

Transcription

Tuoteluettelo 2008 - Psykologien Kustannus Oy
Tuoteluettelo
2010
avoinna:
osoite:
puhelin:
telefax:
sähköposti:
verkkosivut:
y-tunnus:
arkisin klo 8.30 - 16.00
Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki
(09) 612 6060
(09) 612 3005
[email protected]
www.psykologienkustannus.fi
0112965-8
toimisto suljettu:
19.–30. heinäkuuta 2010
Uusimmat tuotteet ja hinnat:
www.psykologienkustannus.fi
Psykologien Kustannus Oy:n omistavat Suomen Psykologiliitto ry. ja Suomen Psyko­logi­nen
Seura ry. Yhtiön tarkoitus on tuoda maahan, valmistaa ja pitää kaupan suomalais­ten psy­ko­
logien työssään tarvitse­mia testivälineitä ja kirjal­li­suutta. Yhtiö on perustettu vuonna 1965.
Yhtiö on useiden ulkomaisten testikustanta­jien edus­taja Suomessa, ja se kuu­luu jäsenenä
European Test Publishers’ Groupiin (www.etpg.org).
TUOTELUETTELO 2010
Tässä tuoteluettelossa on esitelty lyhyesti ne testimenetelmät, joita Suomes­sa eniten käyte­tään.
Välitämme tietenkin paljon muitakin testejä ja niihin liitty­viä materiaaleja. Tilat­taessa tuotteita
on hyvä muistaa, että kaikkia tässä luet­telossa mainittuja tarvikkeita ei aina ole va­rastossa.
Toimitusajat etenkin Yh­dysvalloista voivat olla pitkiäkin.
Tuotteiden hinnat ovat voimassa tammikuun 1. päivästä 2010 alkaen. Ulkomaisten toimitta­jien
hinnanmuutokset ja valuuttakurssimuutokset saattavat muuttaa hintoja. Oikeus kaik­kien tässä
luettelossa annettujen hintatietojen muutoksiin pidätetään. Uusimmat tuottet ja hinnat löytyvät
osoitteesta www.psykologienkustannus.fi.
Tässä luettelossa kaikkien tuottei­den hinnat on annettu sekä arvonlisäverolli­sina euroina (+ALV)
että ilman arvonlisäveroa euroina (-ALV). Esimerkki:
+ALV
-ALV
123-45
Esimerkkituote
tuotenumero
tuotenimike
16,82
verollinen
myyntihinta
13,79
veroton
myyntihinta
Kirjojen arvonlisäverokanta on 8 %, mui­den tuotteiden 22 %. Kirjaksi määritel­lyn tuotteen
nimen alkuun on merkitty asteriski (*). Tavaroita toimitettaessa hintaan lisätään kotimaan
arvonlisäverollinen postituskulu, hin­taan ei lisätä muita kustannuksia.
Huomio! Joidenkin testimenetelmien nimen jäljessä on sulkeissa (P)-kirjain. Tämä tar­
koittaa, että testi on tarkoitettu vain psykologien käyttöön.
Tuotteiden hintojen kohdalla on merkitty tuot­teen kieli tai alkuperämaa: (s) = suomi, (r) =
ruotsi, (e) = englanti/Yhdysvallat, (d) = saksa ja (f) = ranska.
Kaikki tässä luettelossa esitetyt tuotteet ovat tekijänoikeussuojattuja. Testi­käsikirjojen ja -lo­
mak­keiden kopioiminen, kääntäminen tai tietokoneohjel­maksi muuntaminen on, paitsi teki­
jänoikeuslain, myös psykologin ammatti­etiikan vastaista.
Sisällys:
Kykytestit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persoonallisuustestit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muut testit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirjat ja tarvikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
31
47
67
Aakkosellinen hakemisto:
Joidenkin testimenetelmien nimen jäljessä on sulkeissa (P)-kirjain.
Tämä tar­koittaa, että testi on tarkoitettu vain psykologien käyttöön.
Afasiakuntoutus
68
Ajattelun tyylit (P)
29
Aktiivinen ohjaus
68
Ammattihistoriahaastattelu (OPHI-II)
48
Asevelvollisten minäkuvatesti (P)
48
Askeleittain opetusohjelma
49
Bayley Scales III (P)
8
Beck Depression Inventory - II (BDI-II)
32
Behavioral Inattention Test (BIT)
50
Bender Visual Motor Gestalt Test
52
Benton: kasvojen tunnistamisen testi (P)
52
Benton: Revised Visual Retention Test (P)
53
Benton: viivojen suuntien arviointi (P)
54
Boehmin peruskäsitetesti
8
Bostonin diagnostinen afasiatutkimus (BDAT)
54
Bostonin nimentätesti
56
Bourdon-Wiersma
9
Bruininks-Oseretsky Test Of Motor Proficiency - 2nd Ed. (BOT-2)
9
Cartoon Attribution Strategy Test (CAST) (P)
33
Children’s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM)
10
Children’s Apperception Test (CAT) (P)
34
Cognitive Modifiability Battery (CMB)
11
Cornell Medical Index
56
Culture Fair Intelligence Test (P)
11
Developmental Test Of Visual Motor Integration - Revised (VMI-R)
12
Elämäni työkirja
68
Elää - kasvaa - oppia
69
Family Relations Test (FRT) (P)
35
Family System Test (FAST) (P)
35
Frostigin visuaalisen havaitsemisen testi
13
Gordons Personlighetsinventorium (P)
36
Grooved Pegboard
14
Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia
69
Hoivaa ja leiki - Vauvan ja vanhemman vuorovaikutus
69
House-Tree-Person Technique (HTP) (P)
37
Hyvän henkilöarvioinnin käsikirja
70
Ihannetyö (P)
37
Ihmispiirrostesti (P)
14
Jarruta! - Lsten ja nuorten ADHD-opas
70
Keskustelun kuviot
70
Kodittomat lapset
71
Kuntoutuminen kroonisissa sairauksissa
71
Kuormitus-voimavaranäkökulma hyvinvointiin ja terveyteen
71
Kykytestistö AVO-9 (P)
15
Käytännön neuropsykologiaa
71
Lausunnointiopas psykologeille
72
Leiter International Performance Scale - Revised (LIPS-R) (P)
16
Lukilasse (P)
17
Lukukäsitetesti
18
Mattiko ei oppisi!
72
Miller Assesment for Preschoolers (MAP)
19
Miltä Sipukaisesta tuntuu?
72
MIM-vuorovaikutushavainnoinnin käsikirja
73
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (P)
38
Minun suruni
73
MOHOST – Inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi
57
Morenolainen psykodraama
73
Motor-free Visual Perception Test - 3rd Ed. (MVPT-3)
20
Mustatäplän seikkailut (P)
39
NEPSY II – lasten neuropsykologinen tutkimus (P)
58
Object Relations Technique (ORT) (P)
40
O’Connor Finger/tweezer Dexterity Test
21
OSA - Toimintamahdollisuuksien
60
Personality poker
60
Personality Research Form (PRF) (P)
40
PK5 - persoonallisuustesti (P)
42
Psykologin lausuntolomake
76
Psykologin tilikirja
76
Purdue Pegboard
22
Raven Progressive Matrices (PM) (P)
22
Reynell Developmental Language Scales III
23
Rorschach (RO) (P)
43
Rotter Incomplete Sentences Blank (P)
44
TUOTELUETTELO 2010
Scenotest (P)
44
Seitsemän vaiheen traumaterapiamalli
74
Sekuntikello
76
Sosiodynaaminen ohjaus
74
Sosiodynaamisen ohjauksen opas
74
SOSKO Varhaisen sosiaalisen kommunikaation havainnointimenetelmä
61
Tapping-laite
76
Tarinantäydennystesti (P)
45
Test of Visual Perceptual Skills - 3rd Ed. (TVPS-3)
24
Thematic Apperception Test (TAT) (P)
45
Theraplay - Vuorovaikutusterapian käsikirja
75
Työroolia arvioiva haastattelu (WRI)
62
Wartegg Zeichen Test (WZT) (P)
46
Vauva tulee valtakuntaan
75
Wechsler Adult Intelligence Scale - III (WAIS-III) (P)
26
Wechsler Intelligence Scale for Children - III (WISC-III) (P)
27
Wechsler Memory Scale - 3rd ed. (WMS-III) (P)
63
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Third Ed. (WPPSI-III) (P)
28
Verhottu viesti / det dolda budskapet
75
Western Aphasia Battery (WAB)
64
Vinelandin sosiaalisen kehityksen asteikko
25
Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (P)
65
Väkivalta, tunteet ja turvallisuus
62
Kykytestit
- Bayley Scales III (P)
- Boehmin peruskäsitetesti
- Bourdon-Wiersma
- Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency - 2nd Ed. (BOT-2)
- Children’s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM)
- Cognitive Modifiability Battery (CMB)
- Culture Fair Intelligence Test (P)
- Developmental Test of Visual Motor Integration - Revised (VMI-R)
- Frostigin visuaalisen havaitsemisen testi
- Grooved Pegboard
- Ihmispiirrostesti
- Kykytestistö AVO-9 (P)
- Leiter International Performance Scale - Revised (LIPS-R) (P)
- Lukilasse (P)
- Lukukäsitetesti
- Miller Assesment For Preschoolers (MAP)
- Motor-free Visual Perception Test - 3rd Ed. (MVPT-3)
- O’Connor Finger/tweezer Dexterity Test
- Purdue Pegboard
- Raven Progressive Matrices (PM) (P)
- Reynell Developmental Language Scales III
- Skolmognadsprov för nybörjare
- Test of Visual Perceptual Skills - 3rd Ed. (TVPS-3)
- Vinelandin sosiaalisen kehityksen asteikko
- Wechsler Adult Intelligence Scale - III (WAIS-III) (P)
- Wechsler Intelligence Scale for Children - III (WISC-III) (P)
- Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised (WPPSI-III) (P)
Uusimmat tuotteet ja hinnat:
www.psykologienkustannus.fi
7
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Bayley Scales III (P)
Testiä käytetään ryhmätestinä esikoulu- tai ensimmäisellä luokalla tai yksilötestinä vastaa­
van ikäisillä lapsilla. Ryhmätestillä voidaan kartoittaa toisaalta ne käsitteet, jotka ovat useille
lapsille vaikeita, ja toisaalta seuloa esiin ne lapset, joille useiden käsitteiden ym­märtäminen
on vaikeaa. Testin käsitteet on valittu ensimmäisen luokan oppikirjoista.
+ALV
-ALV
Bayley, N.: NCS Pearson, Inc.
ikäryhmät: 1–42 kk
suoritusaika: 45–60 min.
pisteitysaika: n. 15 min.
testin tarkoitus: pienten lasten kognitiivisen, kielellisen,
motorisen ja sosioemotionaalisen kehitystason arviointi
soveltuvuus: yksilötesti
normitus: 2004–2007 (n=161)
julkaistu: 2006 (e), 2009 (s)
205-11
205-21
välineistö + käsikirja + lomakesarjat 25 kpl
pöytäkirjalomake 25 kpl
sos.emot. lomake 25 kpl
käsikirja
2400,00
100,00
60,00
240,00
Cronholm, B. & Molander, L.: PsykologiFörlaget Ab, Stockholm
1967,20
82,00
49,20
222,22
Boehmin peruskäsitetesti
Boehm, A.E.: Pearson, Inc.
Heimo, H.: Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: 5–8 v.
suoritusaika: 30–40 min.
pisteitysaika: n. 5 min.
testin tarkoitus: esiopetusikäisten käsitteiden hallinnan kartoitus
soveltuvuus: ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
normitus: 1989, 548 espoolaislasta, seuruu 1990, 214 espoolaislasta; muut tie­dot:
1990, 50 tamperelaislasta; 1992, 175 porilaislasta, seuruu 142 porilaislasta
julkaistu: 1969, 1986 (e), 1993 (s)
Testissä on 47 osiota, joissa vastaajan on kolmesta vaihtoehdosta valittava se, jota tes­taaja
tarkoittaa, esimerkiksi merkitse pystysuora viiva. Osiot on jaettu neljään ryhmään:
1.
2.
3.
4.
8
Määrää ilmaisevat käsitteet
Avaruudelliset suhteet
Aikaa ilmaisevat käsitteet
Muut käsitteet
14 osiota
16 osiota
7 osiota
10 osiota
31,48
2,13
Bourdon-Wiersma
Bayley-III on tarkoitettu kehitysviivästymien tunnistamiseen ja interventioiden suunnittelun
avuksi 0-42 kk ikäisille lapsille. Testi koostuu viidestä eri osa-alueesta: kognitiivinen, kielel­
linen, motorinen, sosioemotionaalinen ja adaptiivisen käyttäytymisen asteikko.
+ALV
-ALV
203-82
203-31
203-35
203-12
34,00
2,60
*käsikirja (s)
testivihko 1 kpl
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: n. 14 vuodesta ylöspäin
10–20 min.
n. 10 min.
nopeuden, tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn arvioiminen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1957, 1976
Testilomake on A3-kokoinen arkki, johon on riveittäin painettu pisteryhmiä. Koehen­kilön
tehtävänä on viivata yli kaikki pisteryhmät, joissa on tasan neljä pistettä. Ryh­mäkokeessa
merkitään muistiin kunkin vastaajan kokonaisaika ja virheet, yksilötut­kimuksessa voidaan
rekisteröidä myös rivikohtaiset suoritusajat. Testillä arvioidaan vastaajan nopeutta ja tarkkuutta
yksitoikkoisessa tehtävässä, ja lisäksi keskittymiskykyä ja väsymistä pitkässä tehtävässä.
+ALV
105-31
testauslomake 25 kpl (r)
5,90
-ALV
4,84
Bruininks-Oseretsky Test Of Motor
Proficiency - 2nd Ed. (BOT-2)
Bruininks, R.H.: American Guidance Service, Circle Pines
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 4–21 v.
45–60 min.
n. 10 min.
lapsen hieno- ja karkeamotoriikan tason arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
2006 (e)
9
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Cognitive Modifiability Battery (CMB)
Testi koostuu 53 tehtävästä, jotka jakautuvat kahdeksaan osatestiin:
1. Juoksunopeus ja ketteryys
osioita 5
2. Tasapaino
osioita 9
3. Molemminpuolinen koordinaatio
osioita 7
4. Voima
osioita 5
5. Hienomotorinen tarkkuus
osioita 7
6. Hienomotorinen integraatio
osioita 8
7. Käden nopeus ja näppäryys
osioita 5
8. Yläraajan koordinaatio
osioita 7
Tzuriel, D.: School of Education, Bar-Ilan University
Testin avulla voidaan arvioida lapsen motorista kehitystasoa monipuolisesti. Kunkin osates­tin
tulokset muunnetaan standardipisteiksi, jotka ovat vertailukelpoisia kes­kenään. Lisäksi voi­
daan laskea erikseen hienomotoriikan, käsien koordinaation, kehon koordinaation, voiman ja
ketteryyden sekä yhdistetty motorinen standardipis­tesumma.
805-81
välineistö + käsikirja + lomakesarja (e)
+ALV
-ALV
1480,00
1213,14
Children’s Analogical Thinking
Modifiability Test (CATM)
Tzuriel, D. & Klein, P.S.: School of Education, Bar-Ilan University
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 4–12 v.
40–60 min.
n. 5 min.
esikoulu- ja kouluikäisen lapsen kehitystason ja oppimiskyvyn arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1990 (e)
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 4–12 v.
60–120 min.
n. 10 min.
esikoulu- ja kouluikäisen lapsen kehitystason ja oppimiskyvyn arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1990 (e)
Testi jakautuu viiteen osatestiin, joiden avulla arvioidaan
erilaisia kognitiivisia oppimistapoja:
1.
2.
3.
4.
5.
Sarjoittaminen
Mallin toistaminen
Analogiat
Sarjat
Muisti
Kussakin osatestissä tutkitaan lapsen suoritusta ennen opetusta ja opetuksen jälkeen. Osatesteissä
lapsen on sijoitettava eri kokoisia ja eri värisiä palikoita telineeseen kussakin osatestissä an­
nettujen ohjeiden mukaan. Tutkija tarkkailee lapsen suoriutumista ja ongelmanratkaisutapoja
ennen opetusta ja opetusvaiheen jälkeen. Testi kuuluu David Tzurielin dynaamisen arvioinnin
välineisiin.
249-71
käsikirja + testivälineistö
+ALV
-ALV
758,00
621,32
Tutkimukseen kuuluu neljä vaihetta:
1.
2.
3.
4.
Culture Fair Intelligence Test (P)
Johdanto
Testaus ennen opetusta
Opetusvaihe
Testaus opetuksen jälkeen
Cattell, R.B., Cattell A.K.: Hogrefe Ltd
Testausvaiheissa lapsi ratkaisee kolme sarjaa eri värisillä kuvioilla toteutettuja analogiaongel­
mia. Tutkija tarkkailee, millä toimintatavoilla lapsi ratkaisee ongelmia ennen toimintatapojen
opetusta ja opetuksen jälkeen. Testi kuuluu David Tzurielin dynaamisen arvioinnin välineisiin.
+ALV
-ALV
245-71
10
käsikirja + testivälineistö
434,00
355,74
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: scale 1: 4–8 v., scale 2: 8–14 v., scale 3: 14 vuodesta ylöspäin
scale 1: 45–60 min., scale 2/3: 20–30 min.
n. 10 min.
ei-kielellisen suoritustason arvioiminen
scale 1: yksilötesti, joka soveltuu pääosin käytettäväksi sellaisenaan,
scale 2/3: ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
11
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
normitus: julkaistu: TUOTELUETTELO 2010
ei suomalaisia normitietoja
scale 1: 1950, scale 2: 1960, scale 3: 1973
Scale 1 sisältää kaikkiaan kahdeksan erilaista tehtävätyyppiä, joista neljä on kielelli­siä. Scale
2 ja scale 3 ovat kokonaan ei-kielellisiä, ja ne sisältävät kumpikin noin 50 osiota seu­raavilta
osa-alueilta:
1. Sarjat
2. Luokittelut
3. Matriisit
4. Topologia
Testi on kehitetty mahdollisimman kulttuurista riippumattomaksi yleisen älykkyyden perus­
tekijän, ns. g-faktorin mittaamiseksi.
+ALV
-ALV
10711
10712
10721
10722
10731
10732
10741
10743
10752
10761
Scale 1 käsikirja
Scale 2-3 käsikirja
Scale 2 testivihko
Scale 3 testivihko
Scale 2 lomake B, 50 kpl
Scale 3 lomake A/B, 50 kpl
Scale 2, pisteitysavain
Scale 3, pisteitysavain
mallisarja Scale 1 Kit
mallisarja Scale 2/3 Kit
18,00
108,00
1,90
4,00
71,00
74,00
5,90
7,60
210,00
140,00
16,67
100,00
1,56
3,28
58,20
60,66
4,84
6,23
172,13
114,75
Developmental Test Of Visual Motor
Integration - Revised (VMI-R)
Beery, K.E.: Modern Curriculum Press, Cleveland
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 4–17 v.
10–30 min.
n. 10 min.
visuaalisen hahmottamisen ja visuomotorisen koordinaation arvioi­mi­nen
ryhmä/yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
2004 (e)
Testiä käytetään lasten ja nuorten visuaalisen hahmottamisen sekä visuomotorisen koor­di­
naatiokyvyn kartoittamiseen erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöiden diagnosoin­nin yhtey­dessä.
Nuoremmilla lapsilla testiä voidaan käyttää myös ei-kielellisen suo­ritustason arvi­ointiin.
12
Kuviot on painettu testivihkoon, ja vastaaja jäljentää kuviot mallien viereen lomak­keeseen.
Lomakkeita on kahdenlaisia: lyhyt versio (3-8 v.), jossa on vain 15 ensimmäistä tehtävää,
sekä pitkä versio (3-18 v.), jossa on kaikki 24 tehtävää. Kuvioiden vaikeus vaih­te­lee hyvin
helpoista (pystysuora viiva) varsin vaikeisiin (kolmiulotteiset kuviot). Testi­käsikir­jassa on
hyvin yksityiskohtaiset pistei­tysohjeet.
+ALV
-ALV
160,00
148,15
testivihko 3-8 1 kpl (e)
7,50
6,15
testivihko 3-18 1 kpl (e)
10,00
8,20
807-23
testivihko Visuaalinen havaitseminen 25 kpl (e)
63,00
51,64
807-24
testivihko Motorinen koordinaatio 25 kpl (e)
63,00
51,64
807-11
*käsikirja (e)
807-21
807-22
Frostigin visuaalisen havaitsemisen testi
Frostig, M.: Consulting Psychologists Press, Palo Alto
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 4–8 v.
30–45 min.
n. 10 min.
visuaalisen hahmottamisen ja visuomotorisen koordinaation arvioimi­nen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1963 (e), 1982 (s)
Testissä on 72 tehtävää, jotka jakautuvat viiteen osatestiin:
1.
2.
3.
4.
5.
Silmän ja käden kordinaatio
Kuvion erottaminen taustasta
Muodon pysyvyys
Sijainti tilassa
Spatiaaliset suhteet
16 osiota
8 osiota
14+18 osiota
8 osiota
8 osiota
Tehtävissä vastaaja piirtää kynällä testivihkoon vastauksia erilaisiin tehtäviin, esimerkiksi
kolmannessa osatestissä merkitsee monimutkaisiin kuvioihin annetun mallikuvion muotoi­set
kuviot. Välineistön korteissa on joissakin osatesteissä tarvitta­vien kuvioiden mallit, ja pistei­
tysavaimia käytetään silmä-käsi -koordinaatiotehtävien vastausten arvi­oin­nissa. Yksi­lötes­
tauksissa kuvakortit ja pisteitysavaimet eivät ole välttämättömiä.
Testiä käytetään lasten ja nuorten visuaalisen hahmottamisen sekä visuomotorisen koor­di­
naatiokyvyn kartoittamiseen erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöiden diagnosoin­nin yhtey­dessä.
13
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
+ALV
-ALV
810-11
*käsikirja
20,00
18,52
810-21
testivihko
2,50
2,05
810-71
korttisarja
13,00
10,66
810-41
pisteitysavaimet
13,00
10,66
Grooved Pegboard
Trites, R.: Lafayette Instrument Company, Lafayette
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 5- ja 6-vuotiaiden lasten kognitiivista tasoa ihmispiirroksen perusteella. Validointiaineistona
on käytetty WPPSI-R:n suomalaista standardointiaineistoa.
Testistä on erillinen opas terveydenhoitajille. Oppaassa käydään lyhyesti läpi lapsen piirtämisen
kehitys ja sen yhteys kehitystasoon, sekä annetaan testin esitys- ja pisteitysohjeet.
+ALV
-ALV
210-11
*käsikirja (s)
50,00
46,30
210-12
*opas terveydenhoitajille (s)
25,00
23,15
210-31
pisteityslomake 25 kpl
8,5
6,97
Kykytestistö AVO-9 (P)
5 vuodesta ylöspäin
10–15 min.
n. 5 min.
sorminäppäryyden ja visuomotorisen koordinaation tason arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1989 (e)
Työ- elinkeinoministeriö/Ammatinvalinnanohjaus
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
Testivälineistöön kuuluu 25 puikkoa, joissa yhdellä sivulla on puikon pituinen neliön­muo­toi­nen
uloke, kuin avaimen haitta. Reikälaudan reiät ovat samanmuotoisia, ulokkeita vas­taavat kolot
ovat satunnaisesti eri suunnissa. Vastaajan on asetettava puikot reikiin mah­dollisim­man nopeasti.
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: Puikkojen ulokkeiden vuoksi testi poikkeaa muista sorminäppäryystesteistä. Ulok­keiden suun­
nan paikallistaminen vaatii silmän ja käden koordinaatiota, ja puikon asentaminen li­säk­­si
herkkää sormenpään tuntoaistia.
Kykytestistö AVO-9 sisältää yhdeksän faktoritestiä, joiden avulla arvioidaan suoriutumista
neljällä suoritusfaktorilla:
+ALV
817-83
välineistö + ohje (e)
370,00
-ALV
303,28
Ihmispiirrostesti (P)
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: 3–6 vuotiaat lapset
suoritusaika: 5–10 min.
pisteitysaika: n. 5 min.
testin tarkoitus: lapsen kognitiivisen tason arvioiminen
soveltuvuus: yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
normitus: 1994, 496 suomalaista lasta
julkaistu: 2006 (s)
Testivälineistöön kuuluu käsikirja ja pisteityslomake. Testin avulla voidaan arvioida 3-, 4-,
14
noin 14 vuodesta ylöspäin
4–25 min. / osatesti, koko testi n. 180 min.
n. 5 min. / osatesti, koko testi n. 45 min.
neljän kykyfaktorin tason arvioiminen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1993, 2368 henkilöä eri puolilta Suomea
1995
1. V2 (kielellisen päättelyn faktori): Osatestissä on keksittävä sana, joka muodostaa yh­dyssanan
annetun sanan loppuosana ja toisen annetun sanan alkuosana. Suoritus­aika on 15 minuuttia.
2. V3 (kielellisen päättelyn faktori): Osatestissä on tehtävä merkintöjä testilomak­kee­seen
annetun monimutkaisen ohjeen mukaan. Suoritusaika on 20 minuuttia. Lomak­keesta on
myös ruotsinkielinen versio.
3. V5 (kielellisen päättelyn faktori): Osatestissä on keksittävä annetulle sanalle kaksi sy­
nonyymia, jotka alkavat annetuilla kirjaimilla. Suoritusaika 11 minuuttia.
4. S2 (avaruudellisen hahmotuskyvyn faktori): Osatestissä on kuvattu kuution/kuutioi­den
vaippa, joka on levitetty tasoon. Kh:n on merkittävä kuvioon kohta, johon merki­tyt kuu­tion
sivut osuvat kun kuutio/kuutiot kootaan. Suoritusaika on 10 minuuttia.
5. S3 (avaruudellisen hahmotuskyvyn faktori): Osatestissä on merkittävä annettuun ku­vi­oon
viiva, joka jakaa kuvion siten että osista voi muodostaa neliön. Suoritusaika 12 minuuttia.
6. R1 (yleisen päättelykyvyn faktori): Osatestissä on ratkaistava salakirjoitustehtäviä an­netun
salakirjoitusavaimen ja muuttuvien sääntöjen avulla. Suoritusaika on 25 mi­nuut­tia.
7. R3 (yleisen päättelykyvyn faktori): Osatestissä on haettava neljän sanan joukosta se, joka
suhtautuu annettuun sanaan samalla tavalla kuin toinen annettu sana johonkin neljästä
annetusta uudesta sanasta. Suoritusaika on 13 minuuttia.
8. P1 (nopeus- ja tarkkuusfaktori): Osatestissä on numeroitava annettuja henkilönimiä annetun
kortisto-ohjeen mukaan. Suoritusaika on 4 minuuttia.
15
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
9. P2 (nopeus- ja tarkkuusfaktori): Osatestissä on koodattava kuusikirjaiminen sana nu­meroiksi
annetun tavukoodin mukaan. Suoritusaika on 7 minuuttia.
Koehenkilön suoritusta kussakin osatestissä arvioidaan seitsenluokkaisella asteikolla. Tes­
tistön standardoinnissa on normit erikseen miehille ja naisille neljässä normiryhmässä: pe­
ruskoululaiset, lukiolaiset, ammattioppilaitosten oppilaat ja aikuiskoulutuskeskusten oppilaat.
+ALV
-ALV
56,00
51,85
lomake V2 25 kpl
4,20
3,44
lomake V3 25 kpl
9,30
7,62
100-30
lomake V3 ruotsinkielinen 25 kpl (r)
9,30
7,62
100-33
lomake V5 25 kpl
4,20
3,44
100-34
lomake S2 25 kpl
6,00
4,92
100-35
lomake S3 25 kpl
6,00
4,92
100-36
lomake R1 25 kpl
7,60
6,23
100-37
lomake R3 25 kpl
6,00
4,92
100-38
lomake P1 25 kpl
4,20
3,44
100-39
lomake P2 25 kpl
4,20
3,44
100-41
pisteitysavain V2
2,50
2,05
100-42
pisteitysavainsarja V3
7,60
6,23
100-43
pisteitysavain V5
2,50
2,05
100-44
pisteitysavainsarja S2
5,00
4,10
100-45
pisteitysavainsarja S3
7,60
6,23
100-46
pisteitysavainsarja R1
5,00
4,10
100-47
pisteitysavainsarja R3
7,60
6,23
100-48
pisteitysavain P1
2,50
2,05
100-49
pisteitysavain P2
2,50
2,05
100-11
*käsikirja (s)
100-31
100-32
Leiter International Performance Scale Revised (LIPS-R) (P)
osatesteistä valitaan kuusi kummastakin osasta, valinta riippuu testattavan iästä. Lyhyemmässä
testauksessa osatestejä valitaan neljä kummastakin osasta. Osates­tit ovat:
Visualisointi ja päättely:
1. Kuvion erottaminen taustasta (find it game)
2. Kuvioanalogiat (funny squares)
3. Muodon täydentäminen (put together game)
4. Lajittelu (matching game)
5. Peräkkäinen järjestys (which comes next game)
6. Toistetut sarjat (over and over game)
7. Kuvion sisältö (belongs together game)
8. Luokittelu (goes together game)
9. Paperintaittelu (folding game)
10. Kuvion rotaatio (turn it around game)
Tarkkaavuus ja muisti:
11. Pariassosiaatio (partners game)
12. Välitön tunnistaminen (something missing game)
13. Muisti eteenpäin (remembering game)
14. Jatkuva tarkkaavuus (drawing game)
15. Käänteinen muisti (backward game)
16. Visuaalinen koodaus (changing game)
17. Spatiaalinen muisti (place game)
18. Viivästetty pariassosiaatio (partners game again)
19. Viivästetty tunnistaminen (something missing game again)
20. Jaettu tarkkaavuus (do two things at once game)
Testiä käytetään arvioitaessa sellaisten lasten ja nuorten suoritustasoa, joilla on puhee­seen tai
kuuloon liittyviä vaikeuksia. Tarvittaessa koko testi voidaan tehdä ilman sanallisia ins­truk­tioita.
224-81
välineistö + käsikirja + lomakesarja (e)
+ALV
-ALV
2470,00
2024,59
Roid, G.H., Miller, L.J.: Stoelting Company, Chicago
Lukilasse (P)
ikäryhmät: 2–20 v.
suoritusaika: 25–40 min.
pisteitysaika: n. 5 min.
testin tarkoitus: lasten ja nuorten ei-kielellisen suoritustason arviointi
soveltuvuus: yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
normitus: ei suomalaisia normitietoja
julkaistu: 1997 (e)
Testi on samannimisen testin kokonaan uudistettu versio. Testissä on kaksi osaa: visuali­sointi
ja päättely (10 osatestiä) sekä tarkkaavuus ja muisti (10 osatestiä). Pitemmässä tes­tauksessa
Häyrinen, T., Serenius-Sirve, S., Korkman, M.: Psykologien Kustannus Oy
16
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 6–14 v.
20–30 min.
n. 5 min.
1–6 -luokkalaisen lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien seulonta
yksilötesti, joka soveltuu käytettäväksi sellaisenaan
1996, 797 lasta pääkaupunkiseudulta
1999 (s)
17
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Testissä on neljä osatestiä:
1. Luettavat sanat
2. Saneltavat sanat
3. Ymmärtävä lukeminen
4. Laskutehtävät
Lukukäsitetestillä arvioidaan pienten lasten (4 vuotta 7 kuukautta - 7 vuotta 6 kuukautta) luku­
käsitteen hallinnan tasoa. Se ei ole sidottu mihinkään oppimäärään eikä opetusmenetelmään.
Testin avulla saadaan nopeasti kuva lapsen lukemis-, kirjoittamis- ja laskemisvalmiuksien
tasosta suhteessa luokka-asteeseen.Tulosten pohjalta voidaan todeta, mitä osa-alueita on syytä
tutkia tarkemmin ja selvittää esimerkiksi neuropsykologisilla menetelmillä.
+ALV
-ALV
Testi on yksilötesti. Testin avulla opettaja voi arvioida sitä, kuinka hyvin lapsi tai lapsiryhmä
hallitsee lukukäsitteen. Vertailemalla yhden lapsen saavutusta normiryhmän lasten tuloksiin
voidaan todeta lukukäsitteen hallinnan taso.
Lukukäsitteestä mitataan kahdeksaa eri taitoaluetta: vertailu, luokittelu, vastaavuus, järjestämi­
nen, lukusanojen luetteleminen, samanaikainen ja lyhentynyt laskeminen, tuloksen laskeminen
ja lukukäsitteen soveltaminen. Testissä on 40 erillistä tehtävää. Nämä on jaettu kahdeksaan
osatestiin, joissa kussakin on viisi osiota.
225-11
*käsikirja (s)
50,00
46,30
225-31
luettavat sanat, pisteityslomake, luokat 1-2, 25 kpl
8,50
6,97
225-36
luettavat sanat, pisteityslomake, luokat 3-6, 25 kpl
8,50
6,97
226-11
*käsikirja (s)
60,00
55,56
225-32
ymmärtävä lukeminen, lomake, luokka 1, 25 kpl
8,50
6,97
226-71
kuvasarja
30,00
24,59
226-31
pöytäkirjalomake 25 kpl
8,50
6,97
226-21
tehtävälomake 25 kpl
226-77
palikat
226-81
välineistö (sis. välineet, käsikirjan ja lomakkeita 25 kpl)
225-34
ymmärtävä lukeminen, lomake, luokat 2-3, 25 kpl
8,50
6,97
225-38
ymmärtävä lukeminen, lomake, luokat 4-6, 25 kpl
8,50
6,97
225-33
laskutehtävät, lomake, luokka 1, 25 kpl
8,50
6,97
225-35
laskutehtävät, lomake, luokka 2, 25 kpl
8,50
6,97
225-37
laskutehtävät, lomake, luokka 3, 25 kpl
8,50
6,97
225-39
laskutehtävät, lomake, luokka 4, 25 kpl
8,50
6,97
225-40
laskutehtävät, lomake, luokka 5, 25 kpl
8,50
6,97
225-41
laskutehtävät, lomake, luokka 6, 25 kpl
8,50
6,97
225-71
luettavat/saneltavat sanat, kortti, luokat 1-2
1,70
1,39
225-72
luettavat/saneltavat sanat, kortti, luokat 3-4
1,70
1,39
225-73
luettavat/saneltavat sanat, kortti, luokat 5-6
225-42
sarja, sisältää kortit ja lomakkeet 25 lapsen testeihin kaikillea­
kuudella luokkatasolla
Lukukäsitetesti
Johannes E.H. van Luit, Bernadette A.M. Van de Rijt & Pirjo Aunio
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: 4–7 v.
suoritusaika: 20–30 min.
pisteitysaika: n. 5 min.
testin tarkoitus: lapsen lukukäsitteiden hallinnan tason arvioiminen
soveltuvuus: yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
normitus: 2002, 1029 suomalaista lasta
julkaistu: 2006 (s)
18
1,70
1,39
160,00
131,15
+ALV
-ALV
7,00
5,74
30,00
24,59
135,50
111,08
Miller Assesment for Preschoolers (MAP)
Miller, L.J.: Pearson, Inc.
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 3–6 v.
30–50 min.
n. 15 min.
sensomotoristen ja kognitiivisten kykyjen tason arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu miltei sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1982, 1988 (e)
Testin avulla kartoitetaan alle kouluikäisen lapsen sensomotorisia valmiuksia monipuoli­sesti
27 osatestillä:
1.
Tornin rakentaminen kuutioista
15. Kävely silmät suljettuna
2.
Kuutioiden poimiminen
16. Kävely viivaa pitkin
3.
Kuutioista rakentaminen
17. Käpertyminen palloksi
4.
Kuutioiden naputtaminen
18. Polvi-seisontatesti
5.
Stereognosia
19. Asentojen matkiminen
6.
Sormien koskettaminen
20. Kielen liike
7.
Esinemuistitehtävä
21. Jalkojen tömistäminen
19
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kokoamistehtävä
Kuvion tunnistaminen
Ihmispiirros
Viivan piirtäminen
Pystysuoran piirtäminen
Käsi-nenä -tehtävä
Rombergin testi
22.
23.
24.
25.
26.
27.
TUOTELUETTELO 2010
Testiä käytetään tutkittaessa visuaalisen hahmottamisen tasoa. Tässä testissä on vähennetty mo­
toristen suoritusten tarve mini­miin, vastaajan ei siis tarvitse piirtää tai merkitä oikeita vastauksia.
Sokkelotesti
Yleistietous
Ohjeiden seuraaminen
Artikulaatio
Lauseiden toistaminen
Numerosarjat
+ALV
välineistö + käsikirja + pk.-lomake 50 kpl (e)
230-31
pöytäkirjalomake 25 kpl (e)
välineistö + käsikirja + pk.-lomake 25 kpl (e)
232-31
pöytäkirjalomake 25 kpl
+ALV
-ALV
1900,00
1557,38
96,80
79,34
Motor-free Visual Perception Test - 3rd Ed.
(MVPT-3)
4–70 v.
30 min.
n. 5 min.
visuaalisen havaitsemisen tason arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
2003 (e)
Testissä on A4-kokoinen lehtiö kuvia, joista vastaaja osoittaa ohjeen mukaisen kuvion. Tehtävillä
tutkitaan seuraavia havaitsemisen osa-alueita:
1. Spatiaaliset suhteet
2. Visuaalinen läheisyys
3. Visuaalinen erottelu
4. Visuaalinen muisti
5. Kuvion erottaminen taustasta
20
321,31
70,00
57,38
O’Connor, J.: Stoelting Company, Chicago
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 14 vuodesta ylöspäin
8–10 min.
n 2 min.
sorminäppäryyden ja pienten esineiden käsittelytaidon arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1960 (e)
Sorminäppäryystestissä vastaajan on asetettava reikälaudan 100 reikään kuhunkin kolme ohutta
metallipiikkiä mahdollisimman nopeasti. Pinsettitestissä vastaajan on sijoitettava pinseteillä
yksi paksuhko metallipiikki kuhunkin reikälaudan 100 reiästä mahdol­lisimman nopeasti.
Testaus­ohjeessa on normitietoja koko suoritusajasta, lisäksi voidaan merkitä muistiin kuhunkin
reikäriviin käytetty aika.
+ALV
Colarusso, R., Hammill, D.: Western Psychological Services, Los Angeles
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 392,00
O’Connor Finger/tweezer Dexterity Test
Testillä saadaan monipuolinen arvio alle kouluikäisen lapsen sensomotorisista val­miuk­sista.
Kunkin osatestin kohdalla lapsen suoritus arvioidaan kolmeen luokkaan: ei ongelmia (per­
sentiili >25), mahdollisesti ongelmia (persentiili 6-25), heikko suoriutu­minen (persentiili <5).
Lisäksi suorituksia arvioidaan neljän testiosan (perusteet, koordinaatio, kielellinen suo­ri­­tus,
ei-kielellinen suoritus, monimutkaiset tehtävät) ja koko testin pistemäärän avulla. Li­säk­si tark­
kaillaan lapsen käyttäytymistä yleensä testauksen aikana. Suomessa testiä käyt­tävät erityisesti
toimintaterapeutit.
230-81
232-81
-ALV
-ALV
111-71
finger dexterity test, välineistö + ohje (e)
363,00
297,55
111-72
tweexer dexterity test, välineistö + ohje (e)
310,00
254,10
Purdue Pegboard
Lafayette Instrument Company, Lafayette
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: 14 vuodesta ylöspäin
20–30 min.
n. 5 min.
sorminäppäryyden ja pienten esineiden käsittelytaidon arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
Testissä on kaksi osaa, ensimmäisessä sijoitetaan erikseen oikealla, vasemmalla ja mo­lem­milla
käsillä pieniä puikkoja reikälaudan reikiin. Toisessa osassa kootaan mo­lemmin kä­sin puikoista,
holkeista ja aluslaatoista kokonaisuus ja sijoitetaan se lau­dan reikiin. Ensimmäisessä osassa
21
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
vaaditaan käden ja käsivarren karkeamotoriikkaa ja jälkim­mäi­sessä osassa sorminäppäryyttä.
Testin profiililomakkeessa saatuja tuloksia ver­rataan eri­laisten normiryhmien tuloksiin.
+ALV
113-71
430,00
testivälineistö + ohje (e)
-ALV
115-24
advanced testivihko II (e)
115-33
advanced vastauslomake 25 kpl (s)
46,00
37,70
5,00
4,10
352,46
Reynell Developmental Language Scales III
Raven Progressive Matrices (PM) (P)
Reynell, J.K., Huntley, M.: NFER-Nelson Publishing Company, Windsor
Kortesmaa, M., Heimonen, K., Merikoski, H., Warma, M.-L. & Varpela, V.: Psykologien
Kustannus Oy
Raven, J.C.: Pearson, Inc.
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 5½ vuodesta ylöspäin
40–60 min.
n. 5 min.
ei-kielellisen suoritustason arvioiminen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1956, 1992 (e)
Testissä vastaajan on löydettävä kahdeksan annetun vaihtoehdon joukosta yksi, joka täy­dentää
annetun matriisin. Aikarajoitusta ei ole, suoritusaika otetaan kuitenkin tulosta arvi­oi­taessa
huomioon.
Testin lasten versioon (coloured, versio C) kuuluu kolme kahdentoista osion sarjaa, A, Ab ja
B. Sarjan kuviot on väritetty.
Testin standardiversioon (versio S) kuuluu viisi kahdentoista osion sarjaa A-E. Tätä sarjaa
käytetään testattaessa normaalitasoisia nuoria ja aikuisia. Kaikkia sarjoja ei ole tarpeen tehdä,
ohjekirjassa on odotusarvotaulukot, joiden avulla voi laskea vas­taajan todennäköi­sen koko­
naistuloksen.
Testin Advanced-versioon (versio A) kuuluu kaksi testivihkoa. AI-vihko sisältää yhden 12 osion
sarjan, jossa osioiden vaikeus vaihtelee hyvin helpoista hyvin vaikei­siin. Tätä versiota voidaan
käyttää joko hyvin karkeasti orientoivana testinä tai ns. routing-testinä, jonka tulok­sen perus­
teella valitaan jatkosarjat esimerkiksi S-version viidestä vaihtoehdos­ta. AII-vih­kossa on yksi 36
osion sarja, jonka helpoimmat osiot ovat S-version vaikeimpien tasoa ja vaikeimmat vaativat
erittäin kehittynyttä kykyä tämän tapaisten ongelmien ratkai­semiseen. AII-vihkoa käytetään
lähinnä tutkimus­tarkoituksissa keskimääräistä kyvykkääm­pien henki­löiden tason arvioimiseen.
+ALV
105,00
97,22
33,00
27,05
5,00
4,10
100,00
92,59
46,00
37,70
5,00
4,10
*advanced testausopas (e)
105,00
97,22
advanced testivihko I (e)
12,00
9,84
115-12
*coloured testausopas (e)
115-22
coloured testivihko (e)
115-32
coloured vastauslomake 25 kpl (e)
115-11
*standard testausopas (e)
115-21
standard testivihko (e)
115-31
standard vastauslomake 25 kpl (s)
115-13
115-23
22
-ALV
2 - 7 v.
30–50 min.
n. 10 min.
lapsen kielellisen kehitystason arviointi
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
310 lasta pääkaupunkiseudulta (220), Kirkkonummelta ja Oulusta
2001
Testiin kuuluu runsaasti erilaista materiaalia, leluja, arkielämän tarvikkeita jne.,
joiden avulla selvitetään lapsen suoriutumista seuraavilla osa-alueilla:
1.
2.
Kielellinen ymmärtäminen
Kielellinen ilmaisu
Kumpaakin osa-aluetta arvioidaan useilla kymmenillä osioilla, joissa apuna käyte­tään leik­
kikalumateriaalia. Käsikirjassa on lisäoh­jeita näkö- tai kuulovaurioisen vastaajan tutkimiseksi.
Testin suomenkielinen ver­sio on joiltakin osin sovitettu suomen kielen mukaiseksi.
+ALV
820-11
*käsikirja (s)
820-81
välineistö + käsikirja + lomakesarja 25 kpl (e)
820-31
pöytäkirjalomake, 25 kpl
-ALV
85,00
78,70
1000,00
819,67
25,00
20,49
Skolmognadsprov för nybörjare
Malmqvist, E.: Eve Malmqvist, Linköping
ikäryhmät: suoritusaika:
pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: 6–8 v.
20–40 min.
n. 5 min.
esikoulu/kouluikäisen lapsen kouluvalmiuden arvioiminen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
23
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
normitus: julkaistu: TUOTELUETTELO 2010
ei suomalaisia normitietoja
1971, 1991 (r)
Testin avulla voidaan arvioida visuaalisen havaitsemisen heikkoja ja vahvoja osa-alueita. Testi
ei vaadi motorista suoritusta, joten sitä voidaan käyttää myös liikuntavammaisten tutkimuksessa.
Testissä on 49 piirroksin esitettyä tehtävää, jotka jakautuvat seuraaviin osatesteihin:
+ALV
1. Mahdottomat kuvat
2. Muisti
3. Puheen ymmärtäminen
4. Piirtäminen
5. Samankaltaisuudet
6. Kuvien vertaaminen
7. Luokittelu
Testin avulla saadaan arvio lapsen valmiudesta seurata koulutyyppistä opetusta ja yleinen
suoritustasoarvio. Testiä käytetään ryhmätestinä koulun ensimäisellä luokalla seulottaessa esiin
lapsia, joilla tulee todennäköisesti olemaan vaikeuksia opetuksen seuraamisessa ja opetettavien
asioiden omaksumisessa.
+ALV
-ALV
237-11
*testausohje (r)
6,40
5,93
237-21
testivihko (r)
3,15
2,58
Test of Visual Perceptual Skills - 3rd Ed.
(TVPS-3)
Nancy A. Martin: Psychological Assessment Resources, Inc.
ikäryhmät: suoritusaika:
pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: esikouluikäiset - aikuiset
30–40 min.
n. 5 min.
visuaalisen havaitsemisen arvioiminen
yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
Testiin kuuluu 7 osatestiä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
24
Visuaalinen erottelu
Visuaalinen muisti
Avaruudelliset suhteet
Muodon pysyvyys
Visuaalinen sarjamuisti
Kuvion erottaminen taustasta
Visuaalinen läheisyys
241-81
käsikirja + 2 taulusarjaa + lomake 25 kpl (e)
241-31
lomake 25 kpl (e)
-ALV
680,00
557,38
80,00
65,57
Vinelandin sosiaalisen kehityksen asteikko
Doll, E.A.: Pearson, Inc.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 0–12 v.
10–20 min.
n. 5 min.
sosiaalisen kehitystason kartoittaminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1965 (e), 1977 (s)
Asteikko sisältää 117 osiota, jotka jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin:
1. Omatoimisuus yleensä
2. Omatoimisuus ruokailussa
3. Omatoimisuus pukeutumisessa
4. Liikkuminen
5. Toiminta
6. Vuorovaikutus ja itseilmaisu
7. Itsenäinen toiminta
8. Sosiaalistuminen
Asteikolla tutkitaan hyvin erilaisia sosiaalisen toiminnan näkökohtia. Suoritusten ja tutkitta­
van iän perusteella lasketaan sosiaalisuusindeksi. Aiemmin asteikkoa on käytetty pääasi­assa
kehitysvammaisten tasoarvioinneissa. Erityisesti vanhempien ikäryhmien arvioinneis­sa kult­
tuurierot vaikeuttavat tulosten tulkintaa.
+ALV
830-11
käsikirja (s)
830-31
pöytäkirjalomake 25 kpl (s)
-ALV
15,00
13,89
6,00
4,92
25
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Wechsler Adult Intelligence Scale - III
(WAIS-III) (P)
Wechsler Intelligence Scale for Children - III
(WISC-III) (P)
Wechsler, D.: Pearson, Inc.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
Uusin versio WISC-IV julkaistaan kesällä 2010!
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: Wechsler, D.: Pearson, Inc.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
16 vuodesta ylöspäin
40–60 min.
n. 10 min.
nuorten ja aikuisten yleisen älykkyyden arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu käytettäväksi sellaisenaan
2004, 511 henkilöä eri puolilta Suomea
2005
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: Testissä on 14 osatestiä:
Kielellinen osa
2.
4.
6.
8.
9.
11.
13.
Sanavarasto (SV)
Samankaltaisuudet (SK)
Laskutehtävät (LA)
Numerosarjat (NS)
Yleistietous (YT)
Yleinen käsityskyky (YK)
Kirjain-numerosarjat (KN)
Testissä on 13 osatestiä:
1. Yleistietous
2. Samankaltaisuudet
3. Laskutehtävät
4. Sanavarasto
5. Yleinen käsityskyky
6. Numerosarjat
Suoritusosa
1.
3.
5.
7.
10.
12.
14.
6–16 v.
40–120 min.
n. 10 min.
kouluikäisten lasten yleisen älykkyyden arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1998, 942 lasta eri puolilta Suomea
1949, 1974 (e), 1999 (s)
Kuvien täydentäminen (KT)
Merkkikoe (MK)
Kuutiotehtävät (KU)
Matriisipäättely (MA)
Kuvien järjestäminen (KJ)
Merkintunnistus (MT)
Kokoamistehtävät (KO)
WAIS-III sisältää yksitoista WAIS-R:stä tuttua osatestiä ja kolme uutta osatestiä. Osatestien
perusteella voidaan laskea traditionaaliset kielellinen ÄO, suoritus-ÄO ja kokonais-ÄO. Sen
lisäksi WAIS-III tarjoaa myös uuden nelifaktorimallin: kielellinen ymmärtäminen (SV, SK,
YT), havainnon organisaatio (KT, KU, MA)), työmuisti (LA, NS, KN) ja prosessointinopeus
(MK, MT).
Testin vanhemman version osatestien kuutiot soveltuvat käy­tettäväksi uuden version kanssa.
Saatavana on testin täydennysosa, joka em. kuutioiden kanssa vastaa koko uutta testiversiota.
+ALV
-ALV
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kuvien täydentäminen
Kuvien järjestäminen
Kuutiotehtävät
Kokoamistehtävät
Merkkikoe
Sokkelotehtävät
Merkintunnistus
30 osiota
20 osiota
24 osiota
32 osiota
18 osiota
15 osiota
30 osiota
14 osiota
12 osiota
5 osiota
59 / 119 osiota
10 osiota
45 osiota
Kuusi ensimmäistä osatestiä muodostaa kielellisen asteikon, seitsemän viimeistä suori­
tusasteikon ja molemmat asteikot yhdessä kokonaisasteikon. Kaikkien kolmen asteikon pe­
rusteella las­ketaan ikäryhmätaulukoiden avulla kh:n kielellinen, ei-kielel­linen ja koko­naisälyk­
kyysosa­määrä. Eri osatestien standardipisteet ovat keskenään vertailukelpoisia.
180,00
166,67
välineistö + käsikirja + 25 kpl lomakkeita
1470,00
1204,91
120-85
täydennysosa (ei kuutioita)
1280,00
1049,20
120-33
pöytäkirjalomake 25 kpl
45,00
36,89
120-34
merkkikoelomake 25 kpl
7,00
5,74
250-11
*käsikirja (s)
150,00
138,89
120-35
merkkien kopiointilomake 25 kpl
4,00
3,28
250-81
välineistö + käsikirja + lomake 6x25 kpl (s)
1220,00
1000,00
120-36
merkintunnistuslomake 25 kpl
25,00
20,49
250-82
täydennysosa
1050,00
860,66
120-43
pisteitysohjelma (Win)
125,00
102,46
250-31
pöytäkirjalomake 25 kpl (s)
25,00
20,49
120-12
*käsikirja
120-84
26
+ALV
-ALV
27
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
250-35
merkkikoe A 25 kpl (s)
4,20
3,44
250-36
merkkikoe B 25 kpl (s)
4,20
3,44
26013
WPPSI-III käsikirja
250-33
merkintunnistus A 25 kpl (s)
6,00
4,92
26036
250-34
merkintunnistus B 25 kpl (s)
6,00
4,92
26037
250-32
sokkelolomake 25 kpl (e)
100,00
81,97
+ALV
-ALV
180,00
147,54
WPPSI-III pöytäkirjalomake 2-3 v. 25kpl
24,00
19,67
WPPSI-III pöytäkirjalomake 4-7 v. 25kpl
55,00
45,08
26040
WPPSI-III merkintunnistuslomake 25kpl
30,00
24,59
26041
WPPSI-III merkkikoelomake 25kpl
26083
WPPSI-III välineistö (sis. kaiken)
15,00
12,30
1550,00
1270,49
Wechsler Preschool and Primary Scale of
Intelligence - Third Ed. (WPPSI-III) (P)
Wechsler, D.: Pearson, Inc.,
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: 2 v 6 kk – 7 v 3 kk.
suoritusaika: 45-120 min.
pisteitysaika: n. 10 min.
testin tarkoitus: alle kouluikäisten lasten yleisen älykkyyden arvioiminen
soveltuvuus: yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
normitus: 2008 (n=714)
julkaistu: 2003 (e), 2009 (s)
Kielellinen älykkyysosamäärä (verbal IQ)
VIQ
Suoritusosan älykkyysosamäärä (performance IQ)
PIQ
Prosessointinopeus (processing speed quotient)
PSQ
Koko testin älykkyysosamäärä (full scale IQ)
FSIQ
Yleinen kieli-indeksi (general language composite)
GLC
WPPSI-III on jaettu kahteen osaan: 2 v 6 kk – 3 v 11 kk ikäisille (nuoremmat lapset) sekä
4 v 0 kk – 7 v 3 kk ikäisille (vanhemmat lapset) tarkoitetut osat. Jako perustuu nykyiseen
tutkimustietoon etenkin aivan pienten lasten kehityksen suuresta vaihtelusta sekä ikäryhmien
sisällä että niiden välillä.
Kuten aiemmissakin versioissa WPPSI-III:ssa voi laskea kielellisen, suorituspuolen ja koko
testin älykkyysosamäärän. Lisäksi vanhemmalle ikäryhmälle voi laskea prosessointinopeuden
sekä kummallekin ikäryhmälle yleisen kieli-indeksin.
Osatestit on jaettu kolmeen luokkaan: perusosatestit, lisäosatestit sekä valinnaiset osatestit.
Älykkyysosamäärien laskemiseen tulisi käyttää perusosatestejä. Lisäosatestien käyttäminen on
erittäin suositeltavaa, sillä niiden avulla lapsen kognitiivisesta kehityksestä saadaan laajempi
kuva, ja lisäksi voidaan laskea nuoremmalle ikäryhmälle yleinen kieli-indeksi ja vanhemmalle
ikäryhmälle prosessointinopeus.
28
Uusimmat tuotteet ja hinnat:
www.psykologienkustannus.fi
29
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Persoonallisuustestit
- Ajattelun tyylit (P)
- Beck Depression Inventory - II (BDI-II)
- Cartoon Attribution Strategy Test (CAST) (P)
- Children’s Apperception Test (CAT) (P)
- Family Relations Test (FRT) (P)
- Family System Test (FAST) (P)
- Gordons Personlighetsinventorium (P)
- House-Tree-Person Technique (HTP) (P)
- Ihannetyö (P)
- Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (P)
- Mustatäplän Seikkailut (P)
- Object Relations Technique (P)
- Personality Research Form (PRF) (P)
- PK5 - persoonallisuustesti (P)
- Rorschach (Ro) (P)
- Rotter Incomplete Sentences Blank (P)
- Scenotest (P)
- Tarinantäydennystesti (P)
- Thematic Apperception Test (TAT) (P)
- Wartegg Zeichen Test (WZT) (P)
- Zulliger Diapositiv/tafeln Z-test (P)
30
31
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Ajattelun tyylit (P)
BDI-II on masennusoireilun vaikeusasteen arviointiväline. Testin toinen versio on kehitetty
DSM-IV:n depressiokriteerien linjan mukaisesti. Lomake koostuu 21 väittämäjoukosta, joista
jokaisesta valitaan yksi vaihtoehto.
Niitamo, P.: Psykologien Kustannus Oy
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: +ALV
14 vuodesta ylöspäin
10–15 min.
n. 5 min.
kyselylomake, jonka avulla kartoitetaan tutkittavan
kognitiivisia tyylejä
yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1998, yhdistelmäotos: 434 ammattikorkeakoulutukseen pyrkivää; 272 valtionhallinnon kansainv. tehtäviin hakevaa
2001
46,30
vastauslomake 25 kpl
8,50
6,97
profiililomake 25 kpl
8,50
6,97
pisteitysavain
8,50
6,97
koko paketti
75,50
61,80
*käsikirja
510-31
510-32
510-41
510-81
Beck Depression Inventory - II (BDI-II)
Beck, A., Steer, R. Brown, G.: Pearson, Inc.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 32
-ALV
50,00
510-11
12 vuodesta ylöspäin
n. 10 min.
n. 5 min
kyselylomake, jonka avulla arvioidaan masennusoireilun vaikeusaste
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1998, n=675
1996 (e), 2005 (s)
*käsikirja
60,00
55,55
531-31a
vastauslomake 25 kpl
12,00
9,84
531-31b
vastauslomake 100 kpl
45,00
36,88
Nurmi, J., Haavisto, T., Salmela-Aro, K., Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
Rationaalisuus: hallinta ja loogisuus
Kokemuksellisuus: mielikuvitus ja intuitio
+ALV
531-11
Cartoon Attribution Strategy Test (CAST) (P)
Testin avulla pyritään arvioimaan tutkittavan kognitiivisia tyylejä, jotka ryhmitellään seuraa­
vasti:
1.
2.
-ALV
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 14 vuodesta ylöspäin
20–30 min.
n. 10 min.
projektiivinen menetelmä, jonka avulla arvioidaan hen­kilön ajattelu- ja tulkintatapoja
yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1991, 311 opiskelijaa ikäryhmistä 18-50 v.; 1992, 126 aikuista ikäryhmistä 34-54 v., 1996, 233 keskiasteen opiskelijaa ikäryhmistä 17-35.
1997, ATK-versio 1998
Testin 12 mustavalkoisella taululla kuvataan erilaisia hypoteettisia tilanteita. Vastaajan on
kerrottava mitä kuvissa esiintyvät hahmot ajattelevat ja tekevät, ja mistä onnistumiset ja epä­
onnistumiset johtuvat. Koululaisille (K), opiskelijoille (O), työikäisille (T), eläkeläisille (E)
ja ryhmille (R) on erilaiset taulut ja vastauslomakkeet.
Testillä tutkitaan henkilölle tyypillisiä ajattelu- ja tulkintapoja, joilla hän pyrkii ratkaisemaan
erilaisia haasteita ja tulkitsemaan saamaansa palautetta. Testin ajattelu- ja tulkintastrate­giatyyppien jaottelu perustuu kolmeen tekijään:
1. Missä määrin henkilöt ennakoivat joko onnistuvansa tai epäonnistuvansa tehtävässä.
2. Missä määrin henkilöt keskittyvät tehtävän ratkaisun kannalta mielekkääseen suunnitteluun
ja työskentelyyn, vai keskittyvätkö he tehtävään liittymättömään toimintaan.
3. Mistä henkilöt selittävät onnistumisensa ja epäonnistumisensa johtuvan.
Normitietoja on 17–54 -vuotiaista koehenkilöistä, joten nuorten ja eläkeläisten CAST-versioita
voidaan pitää kokeiluversioina.
33
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
+ALV
-ALV
301-11
*käsikirja (s)
68,00
62,96
301-71
taulusarja T
34,00
27,87
301-72
taulusarja K / O
34,00
27,87
301-73
taulusarja E
34,00
27,87
301-74
taulusarja R
34,00
27,87
301-31
lomake T 25 kpl
17,00
13,93
301-32
lomake K 25kpl
17,00
13,93
301-33
lomake O 25 kpl
17,00
13,93
301-34
lomake E 25 kpl
17,00
13,93
301-35
lomake R 25 kpl
17,00
13,93
Bene, E., Anthony, J., NFER-Nelson Publishing Company, Windsor
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 3–14 vuotta (lapset) 14 vuodesta ylöspäin (aikuiset)
20–30 min.
n. 15 min.
henkilön perhesuhteiden arvioiminen
yksilötesti, joka vaatii jonkin verran käännöstyötä
ei suomalaisia normeja
1957, 1965 (e)
Testivälineistöön kuuluu 21 henkilöhahmoa (kuvasarja), joiden joukosta vastaaja valitsee per­
heensä jäsenet. Testiin kuuluu lisäksi ikäryhmästä riippuen 40/86/96 korttia, joissa jokaisessa
on jokin väit­tä­mä (korttien tekstit ovat englanninkielisiä, ja ne on esitetty myös käsikir­jassa).
Testaaja lu­kee vas­taajalle kortin kerrallaan, ja vastaaja sijoittaa kortin sen henkilö­hahmon
kohdalle, jo­hon väittämä hänen mielestään lähinnä liittyy.
Children’s Apperception Test (CAT) (P)
Bellak, L., Bellak, S.S.
C.P.S., Inc., Larchmont
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: Family Relations Test (FRT) (P)
Väittämät on luokiteltu ikäryhmästä riippuen 5/11/13 luokkaan niihin liittyvien tunteiden
voimakkuuden ja nega­tii­vi­­suuden/positiivisuuden mukaan. Tulos antaa viitteitä vastaajan
kokemasta per­hedyna­mii­kas­ta. Testiä voi käyttää paitsi perhesuhteiden arvioimisessa, myös
tera­pian apukeinona.
3–10 v.
30–60 min.
n. 15 min.
lapsen persoonallisuuden arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1949, 1974 (e)
Testissä on eri väittämäkortit nuoremmille (3-7 v.) ja vanhemmille (7-14 v.) lapsille sekä ai­
kuisille (14 vuodesta ylöspäin).
+ALV
Testissä on kymmenen kuvataulua, jotka esittävät eläimiä erilaisissa inhimillisissä sosiaali­sissa
tilanteissa. Lapsen on kerrottava mitä kuvissa tapahtuu. Testistä on olemassa rin­nak­kais­versio
vanhemmille lapsille (CAT-H), jossa eläinhahmot on korvattu ihmishah­moilla. Li­säk­si testistä
on julkaistu täydennyssarja (CAT-S), jota voidaan käyttää uusinta­testauk­sis­sa.
Testin tulkinta perustuu samoille periaatteille kuin Murrayn TAT-testin. Kertomuk­sissa esiinty­
viä motiiveja ja teemoja tarkastelemalla selvitetään lapsen psyko­dynamiikkaa ja sosi­aalisten
tilanteiden tulkintaa.
+ALV
-ALV
410-12
*käsikirja - lapset (e)
135,00
125,00
410-71
kuvasarja (e)
370,00
303,28
410-33
pöytäkirjalomake, vanhemmat lapset 25 kpl (e)
77,00
63,12
410-34
pisteityslomake, vanhemmat lapset 25 kpl (e)
77,00
63,12
410-35
pöytäkirja/pisteityslomake nuor. lapset 25 kpl (e)
68,00
55,74
-ALV
403-71
taulusarja CAT + ohjekirja (e)
180,00
147,54
403-72
taulusarja CAT-H (e)
180,00
147,54
403-73
taulusarja CAT-S (e)
180,00
147,54
Family System Test (FAST) (P)
Gehring, T.M., Beltz Test, GmbH
Salo, S., Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: 34
5 vuodesta ylöspäin
35
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: TUOTELUETTELO 2010
90 min.
10 min.
perheen vuorovaikutussuhteiden arvioiminen
yksilö- ja ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
2002–2003, 21 perhettä
1993 (d), 2004 (s)
+ALV
Testi koostuu pelilaudasta, jonka päälle vastaaja tai vastaajat asettavat perheenjäseniä edusta­
vat nuket kolmessa eri tilanteessa: tyypillinen, ristiriita- ja ihannetilanne. Testillä arvioidaan
perheen vuorovaikutussuhteita, erityisesti hierarkiaa ja koheesiota.
Testiin kuuluu ruudutettu pelilauta, mies- ja naisnukkeja, värillisiä nukkeja (lisätehtävä), ko­
rotuspalikoita, pöytäkirjalomakkeet ja suomalainen käsikirja.
+ALV
408-11
käsikirja
408-81
välineistö + käsikirja + pöytäkirjalomakkeet 25 kpl
408-31
pöytäkirjalomakkeet 25 kpl
-ALV
55,00
50,93
340,00
278,68
25,00
20,49
Gordons Personlighetsinventorium (P)
Gordon, L.V., PsykologiFörlaget Ab, Stockholm
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 14 vuodesta ylöspäin
A: 20–30 min., B: 10-15 min., C: 10-15 min.
A: n. 10 min., B: n. 5 min., C: n. 5 min.
persoonallisuuden ja arvojen arvioiminen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan ruotsinkielisille vastaajille
ei suomalaisia normitietoja
1984 (r)
-ALV
536-31
testivihko A 10 kpl (r)
64,00
52,46
536-32
testivihko B 10 kpl (r)
42,00
34,43
536-33
testivihko C 10 kpl (r)
42,00
34,43
House-Tree-Person Technique (HTP) (P)
Buck, J., Warren, W.L.
Western Psychological Services, Los Angeles
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 8 vuodesta ylöspäin
20–30 min.
n. 15 min.
lapsen persoonallisuuden arvioiminen piirrosten perusteella
yksilötesti, joka on sellaisenaan sovellettavissa
ei suomalaisia normitietoja
1964, 1992 (e)
Testissä lasta pyydetään piirtämään vähintään kolme kuvaa: talo, puu ja ihminen lyi­jy­kynällä ja
väriliiduilla. Testin tulkinta perustuu käsitykseen, että lapsi projisoi oman persoo­nallisuu­tensa
mukaan tiedostamattomia käsityksiään piirroksiin. Testiä voi­daan käyttää paitsi pro­jektiivisena
tutkimustekniikkana, myös terapian apuna.
+ALV
412-11
*Buck: The house-tree-person technique (e)
220,00
-ALV
203,70
Ihannetyö (P)
Niitamo, P.: Psykologien Kustannus Oy
Testi koostuu kolmesta osasta, jotka on alunperin julkaistu Yhdysvalloissa kolmena eri tes­tinä:
A: Gordon personal profile and inventory
B: Survey of personal values
C: Survey of interpersonal values
Kutakin osaa voi käyttää itsenäisesti, yhdessä käytettynä testit täydentävät toistensa anta­maa
kuvaa henkilöstä. Osassa A tarkastellaan kahdeksaa persoonallisuuden dimensiota 38 väittä­
mällä, joissa vastaaja valitsee neljästä vaihtoehdosta parhaiten ja huonoimmin it­seensä sopivan.
Osissa B ja C tarkastellaan kummassakin kuutta arvodimensiota 30 väit­tämällä, joissa vastaaja
valitsee kolmesta vaihtoehdosta par­haiten ja huonoimmin itseen­sä sopivan.
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: noin 14 vuodesta ylöspäin
10–15 min.
n. 5 min.
vastaajan ihannetyöhön liittyvien perusmotiivien arvioiminen
yksilötesti, joka on sellaisenaan sovellettavissa
1998, yhdistelmäotos: 319 ammattikorkeakoulutukseen pyrkivää; 82 aikuista työntekijää
2001
Testin avulla pyritään arvioimaan tutkittavan ihannetyöhön liittyviä perusmotiiveja, jotka
ryhmitellään seuraavasti:
36
37
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
1.
2.
3.
TUOTELUETTELO 2010
Suoriutuminen
Valta - vaikuttaminen
Sosiaalinen liittyminen: yhteistoiminta ja kontakti
+ALV
-ALV
50,00
46,30
vastauslomake 25 kpl
8,50
6,97
514-32
profiililomake 25 kpl
8,50
6,97
514-41
pisteitysavain
8,50
6,97
514-81
koko paketti
75,50
67,21
514-11
*käsikirja
514-31
Minnesota Multiphasic Personality
Inventory (MMPI) (P)
Lisäksi tarkastellaan tuloksiin vaikuttavia skaaloja:
Vastaamatta jättäminen ?
Valehteleminen L
15 osiota
Validiteettiskaala F
64 osiota
Painotusskaala K
30 osiota
Testin tulkinta perustuu suuren standardointitutkimuksen tuloksiin kliinisten tutki­musten ja
tes­tisuoriutumisen suhteista. Testiä käsittelevässä kirjallisuudessa esite­tään runsaasti eri­lai­sia
lyhennysversioita ja lisäskaaloja.
+ALV
-ALV
522-21
testivihko (s)
3,00
2,46
522-31
vastauslomake (s) 25 kpl
6,00
4,92
522-32
profiililomake (s) 25 kpl
522-41
pisteitysavainsarja (s)
6,00
4,92
30,00
24,59
Hathaway, S.R., McKinley, J.C.: University of Minnesota Press
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 14 vuodesta ylöspäin
60–90 min.
10–15 min.
persoonallisuuden patologisten piirteiden arvioiminen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1942 (e), 1967 (s)
Testissä on 566 pitää paikkansa-ei pidä paikkaansa -tyyppistä väittämää. 399 ensimmäi­sestä
väittämästä lasketaan standardoitu pistemäärä 14 kliinisesti määri­tellylle skaalalle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
38
Hypokondria Hs
Depressio D
Hysteria Hy
Patologinen poikkeavuus Pd
Maskuliinisuus-feminiinisyys MF
Paranoia Pa
Psykastenia Pt
Skitsofrenia Sc
Hypomania Ma
Sosiaalinen introversio Si
34 osiota
60 osiota
60 osiota
50 osiota
60 osiota
40 osiota
48 osiota
78 osiota
46 osiota
70 osiota
Mustatäplän seikkailut (P)
Corman, L.: Presses Universitaires de France
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 3-12 vuotta
15-30 min.
n. 5 min.
lapsen persoonallisuuden arvioiminen kuvakertomusten avulla
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1961 (f), 1992 (s)
Testissä on 18 kuvataulua, joissa kuvataan mustatäpläisen possun toimia erilaisissa tilan­teissa.
Lapsen pitää kertoa kustakin taulusta mitä siinä on tapahtunut ja tulee tapah­tu­maan.
Testin tulkinta perustuu psykoanalyyttiseen käsitykseen lapsen psykoseksuaalisten kehi­tys­vai­
heiden järjestyksestä. Taulujen ärsykearvot ovat vahvasti erilaisiin kehi­tysvaiheisiin liitty­viä.
Testiä voidaan käyttää paitsi kliinisessä psykodiagnostiikassa, myös terapian apu­na.
+ALV
-ALV
422-11
*käsikirja (s)
35,00
32,41
422-71
taulusarja (f)
130,00
106,56
39
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Object Relations Technique (ORT) (P)
soveltuvuus: normitus: julkaistu: Phillipson, H.
O.R.T. Institute, USA
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
vuosina 1993–1996 1325 koehenkilöä
1997 (s)
Testi on kyselylomakemenetelmä, jossa on 256 väittämää. Väittämät muodostavat 16 asteikkoa:
3–12 vuotta
15–30 min.
n. 5 min.
lapsen persoonallisuuden arvioiminen kuvakertomusten avulla
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1961, 1992 (s)
Testissä on 12 kuvataulua, joissa on esitetty henkilöitä erilaisissa tilanteissa. Kuvat ovat viitteel­
lisiä tai hämärähköjä, joten erilaisille tilanteiden tulkinnoille jää tilaa. Vastaajan on kerrottava
mitä kussakin kuvassa on tapahtunut, tapahtuu ja tulee tapahtumaan.
Testi perustuu osittain TAT-testiin, mutta lisäksi kuvien suunnittelussa on käytetty hyväksi
tietoja Rorschachin testistä. Kertomusten tulkinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti objek­
tisuhteisiin ja seuraaviin tulkinnan kategorioihin:
1. Kuvan osien havaitseminen
2. Havainnoille annettu merkitys
3. Kertomuksen henkilöt
4. Kertomuksen sisältö ja rakenne
Testiä käytetään kliinisessä psykodiagnostiikassa sekä jossain määrin myös terapian apuvä­
lineenä.
+ALV
-ALV
305-11
*käsikirja (s)
14,00
12,96
305-12
*käsikirja (e)
207,00
191,67
305-71
taulusarja (f)
436,00
357,38
Personality Research Form (PRF) (P)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Johtamisen halu
Esilläolon halu
Suoriutumisen tarve
Tukeutumisen tarve
Sosiaalisen liittymisen tarve
Tukemisen, auttamisen tarve
Selkeiden ympäristöjen tarve
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Järjestyksen tarve
Impulsiivisuus, nopeatoimisuus
Puolustautuvuus, varuillaanolo
Syyllisyyden, velvollisuuden tunto
Ahdistuksen tunto
Hyökkäävyys, teräväotteisuus
Vahingollisten ympäristöjen välttely
Elämyshakuisuus
Sosiaalisesti suotava vastaamistyyli
Asteikot muodostavat neljä faktoria: (1) Ulospäin suuntautuva kunnianhimo, (2) Ihmissuh­
depainotteisuus, (3) Rakennehakuisuus ja (4) Epävarmuuden tunteet. Testi perustuu Murrayn
esittämään persoonallisuuden perustarpeiden taksonomiaan. Se sopii sekä työ­psykologiaan
liittyvissä että kliinisissä tutkimuksissa käytettäväksi.
+ALV
-ALV
515-11
*käsikirja (s)
68,00
62,96
515-21
testivihko (s)
3,50
2,87
515-31
vastauslomake 25 kpl (s)
8,50
6,97
515-32
profiililomake 25 kpl (s)
8,50
6,97
515-41
pisteitysavain (s)
515-81
testipaketti
7,00
5,74
95,50
78,28
Jackson, D.N.: Sigma Assessment Systems, Inc.
Niitamo, P.: Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: 40
12 vuodesta ylöspäin
20-30 min.
n. 5 min.
persoonallisuuden arviointi
41
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
PK5 - persoonallisuustesti (P)
Psykologien Kustannus Oy
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: normitus: julkaistu: aikuiset
20–30 min.
n. 5 min.
persoonallisuuden arvointi
n=3644 (vuosina 2005–2006)
2007
PK5 on suomalainen Big Five –malliin perustuva persoonallisuustesti, joka on laajan ja pe­
rinpohjaisen kehitystyön tulos. Sen avulla saadaan kaksitasoinen kokonaiskuva tutkittavan
persoonallisuudesta. Testissä on 150 väittämää, joihin tutkittava vastaa yhdellä vaihtoehdolla
viidestä (äärivaihtoehdot ovat aivan samaa mieltä – aivan eri mieltä). Testin tulokseksi saadaan
15 asteikkopistemäärää, joista koostetaan viisi pääasteikkopistemäärää. Kaikki pistemäärät
muunnetaan staniinipisteiksi neljän erilaisen muunnostaulukon avulla (ohjausasiakkaat/nai­
set, ohjausasiakkaat/miehet, valinta-asiakkaat/naiset, valinta-asiakkaat/miehet). Käsikirjassa
on lisäksi taulukot koko aineiston ja ryhmien ala-aineistojen raakapisteiden muuntamiseksi
staniineiksi.
Faktorin nimi
Ääripäiden nimet
I Sosiaalinen aktiivisuus
1. eloisuus
2. sosiaalinen rohkeus
3. johtavuus
II Ystävällisyys
4. seurallisuus
5. avoimuus
6. luottavaisuus
III Tunnollisuus
7. vastuuntunto
8. suunnitelmallisuus
9. harkitsevuus
IV Tasapainoisuus
10. rauhallisuus
11. rentoutuneisuus
12. itsevarmuus
V Avoimuus kokemuksille
13. kokeilunhalu
14. ideoivuus
15. tunnekeskeisyys
vetäytyvä - aktiivinen
hillitty - eloisa
varovainen - rohkea
mukautuva - johtava
etäinen - lämmin
yksin viihtyvä - seurallinen
muodollinen - avoin
epäilevä - luottava
suurpiirteinen - tunnollinen
huoleton - vastuuntuntoinen
joustava - suunnitelmallinen
innostuva - harkitseva
levoton - levollinen
kärsimätön - rauhallinen
jännittynyt - rentoutunut
huolestunut - itsevarma
sovinnainen - uudistava
perinteinen - kokeilunhaluinen
käytännönläheinen - pohtiva
asiakeskeinen - tunnekeskeinen
42
TUOTELUETTELO 2010
+ALV
-ALV
100,00
92,59
4,00
3,27
vastauslomake (25 kpl)
25,00
20,49
profiililomake, ohjaus (25 kpl)
12,50
10,24
profiililomake, valinta (25 kpl)
12,50
10,24
520-11
käsikirja
520-21
testivihko
520-31
520-32
520-33
Rorschach (RO) (P)
Rorschach, H.
Verlag Hans Huber, Bern
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 4 vuodesta ylöspäin
10-40 min.
n. 15 min.
persoonallisuuden arvointi kliinisessä psykodiagnostiikassa
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1921, 1948 (d)
Testiin kuuluu kymmenen kuvataulua, joissa on mustetahran kuva. Viisi tauluista on mus­ta­
valkeita, kaksi musta-punavalkeita ja kolme värillisiä. Vastaaja kertoo mitä kukin kuva hä­nen
mielestään esittää.
Testi on projektiivinen menetelmä, jonka tulkinta perustuu käsitykseen tiedostamat­tomien
mielikuvien vaikutuksesta havaitsemiseen.
+ALV
-ALV
310-11
*Rorschach: Psychodiagnostik (d)
84,00
77,78
310-12
*Rorschach: Psychodiagnostics (e)
105,00
97,22
310-13
*Kiviluoto-Heikola: Ro:n kehitysdiagnostinen käsikirja (s)
42,00
38,89
310-14
*Exner I: Basic foundations, 4 ed
210,00
194,44
310-15
*Exner II: Interpretation, 3 ed
210,00
194,44
310-16
*Exner III: Assessment of children and adolescents, 2nd ed
380,00
351,85
310-71
taulusarja (d)
117,00
95,90
310-31
kaaviolehti 100 kpl (d)
32,00
26,23
th
rd
43
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Testin tulkinta perustuu psykoanalyyttiseen käsitykseen tiedostamattomien ongel­mien pro­ji­
soinnista leikkiin. Testiä voidaan käyttää paitsi kliinisessä psykodiagnos­tiikassa, myös tera­pian
apuna.
Rotter Incomplete Sentences Blank (P)
Rotter, J.B., Rafferty, J.E.: Pearson, Inc.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: +ALV
12 vuodesta ylöspäin
20–30 min.
n. 20 min.
persoonallisuuden arviointi
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1956 (e), 1976 (s)
Konflikti- tai epäterveet vastaukset
Neutraalit vastaukset
Positiiviset tai terveet vastaukset
Testiä voidaan käyttää joukkotestauksessa luokitteluvälineenä tai yksilötestinä kliinisessä
psykodiagnostiikassa.
+ALV
312-11
*käsikirja (e)
312-31
testauslomake 25 kpl (s)
-ALV
210,00
194,44
4,20
3,44
Scenotest (P)
Von Staabs, G.: Verlag Hans Huber, Bern
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 3 vuodesta ylöspäin
n. 30 min.
n. 5 min.
lapsen persoonallisuuden arvioiminen leikkikalutestin avulla
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1964 (d)
Testivälineistöön kuuluu ihmishahmoja, eläimiä, taloustavaroita, kasveja, symboli­hahmoja ja
rakennuspalikoita. Lapsi rakentaa välinelaatikon kannelle leikkikaluista haluamiaan ta­pah­
tumia ja ympäristöjä.
44
*käsikirja (e)
420-71
testivälineistö (d)
110,00
101,85
2300,00
1885,25
Tarinantäydennystesti (P)
Testissä vastaajalle annetaan lomake, jossa on 40 lauseen alkua. Vastaajan on täyden­net­tävä
annetut lauseenalut. Testin tulkinnassa vastaukset luokitellaan kol­meen ryhmään:
1.
2.
3.
420-11
-ALV
Düss, L.
Verlag Hans Huber, Bern
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 3 vuodesta ylöspäin
20–30 min.
n. 5 min.
lapsen persoonallisuuden arvioiminen
yksilötesti, joka on sellaisenaan sovellettavissa
ei suomalaisia normitietoja
1956 (d), 1986 (s)
Testissä lapselle kerrotaan lyhyt tarinan alku, joka jää kesken. Lapsen tehtävänä on täy­den­­tää
tarina loppuun oman mielensä mukaan. Testin tarinanalut liittyvät lapsen psyko­seksuaalisen
kehityksen eri vaiheisiin. Tarinoiden täy­dennysten perusteella arvioidaan lapsen kehitystasoa,
eli mitä perät­täisiä kehitysvai­heita lapsi on jo käynyt läpi.
+ALV
407-11
*käsikirja (s)
-ALV
30,00
27,78
Thematic Apperception Test (TAT) (P)
Murray, H.A., Bellak, L.
Harvard University Press, Oxford
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 7 vuodesta ylöspäin
40–90 min.
n 15 min.
persoonallisuuden arvioiminen kliinisessä psykodiagnostiikassa
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1935, 1973 (e)
45
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Testissä on 31 kuvataulua, joista vastaajalle esitetään kahdessa istunnossa kym­menen tau­lua
kummassakin. Vastaajan on kerrottava mitä hän näkee kussakin tau­lussa, mitä ku­vassa on
tapahtunut, tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Kertomusten tul­kinnassa kiinnitetään huomiota
seuraaviin seikkoihin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sankari, kehen vastaaja identifioituu
Sankarin motiivit, suuntautuminen ja tunteet
Sankarin ympäristössä vaikuttavat voimat
Tulos sankarin ja ympäristön kohtaamisesta
Teemat, yksinkertaiset ja monimutkaiset
Kiinnostuksen kohteet ja tunteet
Tulkinta perustuu Murrayn tarvehierarkiateoriaan.
+ALV
315-11
*Keltikangas-Järvinen: TAT-ohjekirja (s)
315-14
*Niitamo: Sosiaalisten motiivien pist.järjestelmät (s)
315-71
taulusarja (e)
17,00
-ALV
15,74
16,00
14,81
160,00
131,15
Wartegg Zeichen Test (WZT) (P)
Wartegg, E.: Verlag für Psychologie, Göttingen
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: Muut testit
- Ammattihistoriahaastattelu (OPHI-II)
- Asevelvollisten minäkuvatesti (P)
- Askeleittain
- Behavioral Inattention Test (BIT) (P)
- Bender Visual Motor Gestalt Test
- Benton: kasvojen tunnistamisen testi (P)
- Benton: Revised Visual Retention Test (P)
- Benton: viivojen suuntien arviointi (P)
- Bostonin diagnostinen afasiatutkimus (BDAT)
- Bostonin nimentätesti
- Cornell Medical Index
- MOHOST – Inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi
- Nepsy II – Lasten neuropsykologinen tutkimus (P)
- OSA - Toimintamahdollisuuksien itsearviointi
- Personality Poker
- SOSKO Varhaisen sosiaalisen kommunikaation havainnointimenetelmä
- Työroolia arvioiva haastattelu (WRI)
- Väkivalta, tunteet ja turvallisuus
- Wechsler Memory Scale - 3rd Ed. (WMS-III) (P)
- Western Aphasia Battery (WAB)
- Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (P)
8 vuodesta ylöspäin
10-30 min.
n. 15 min.
persoonallisuuden arvioiminen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1953 (d), 1985 (s)
Testilomakkeessa on kahdeksan ruutua, joissa jokaisessa on jokin piirroksen alku. Vas­taa­jan
on piirrettävä ruutuihin haluamansa kuvat ja nimettävä ne. Testin tulkinta perustuu käsityk­
seen piirroksen alkujen symboliarvoista (reseptiivisymbolit) ja piirrosten symboliar­voista
(efektiivisymbolit).
+ALV
-ALV
320-31a
testauslomake 100 kpl (s)
22,00
320-31b
testauslomake 500 kpl (s)
100,00
81,97
320-31c
testauslomake 1000 kpl (s)
190,00
155,74
46
18,03
47
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Ammattihistoriahaastattelu
(OPHI-II)
tutkimuksiin. Kysymyslomakkeessa vasta­taan asteikolla 1-5 itseä ku­vaavaan 42 kysymykseen,
esimerkiksi en siedä määräilyä - otan mielelläni neuvoja. Vastausten perus­teella kartoitetaan
seitsemää minäkuvan aluetta:
Kielhofner, G., Helin, R., Hiltunen, A.-M., Vesaoja, M.
Model of Human Occupation Clearinghouse
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14–70 v.
45–90 min.
n. 30 min.
työikäisen toiminnallisen historian kartoitus
yksilömenetelmä, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1997, 31 haastattelua
2000
6 osiota
6 osiota
6 osiota
6 osiota
6 osiota
6 osiota
6 osiota
Kultakin osa-alueelta lasketaan ns. avainkysymyksistä avainsumma sekä koko alueen sum­
ma. Lisäksi lasketaan koko testistä ns. kokonaisminäkuvaindeksi. Testi on seulonta­testi, jonka
avulla pyritään löytämään ne kutsunnanalaiset, joilla todennä­köisesti tulee olemaan vaikeuksia
varusmiespalveluksen aikana.
OPHI-II on semistrukturoitu haastattelumenetelmä, jonka avulla kerätään yksityiskohtaista
tietoa asiakkaan työikään ajoittuvasta toiminnallisesta historiasta. Menetelmä sopii käytet­
täväksi toimintaterapiainterventiota suunniteltaessa ja työkyvynarviota tehtäessä sekä toi­mii
strukturoituna tietojenkeruumenetelmänä ja kontaktinottovälineenä toimintaterapian alussa.
+ALV
Levottomuus
Somaattiset oireet
Jännittyneisyys
Armeijakielteisyys
Depressio
Sensitiivisyys ja epäluuloisuus
Psykopatia
-ALV
721-11
*käsikirja (s)
64,00
59,26
721-31
arviointilomake, 25 kpl (s)
34,00
27,87
721-32
avainsanakortti, 25 kpl (s)
6,00
4,92
+ALV
-ALV
703-11
*käsikirja (s)
19,00
17,59
703-31
kysymys/yhteenvetolomake 100 kpl (s)
20,00
16,39
703-41
pisteitysavain (s)
5,00
4,10
Askeleittain
Asevelvollisten minäkuvatesti (P)
Mikkola, S.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 17–28 v.
5–20 min.
n. 5 min.
kutsunnanalaisten miesten minäkuvan kartoitus asepalveluk­sessa suoriutumista silmälläpitäen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1978, Uusikaupunki, 106 kutsunnanalaista; 1983, 1532 varus­miestä
1982, liitenormit 1985
Testi on kyselylomake, joka on tarkoitettu käytettäväksi kutsunnanalaisten kutsunta­tarkas­
tuksen yhteydessä. Tarkastuksessa terveydenhoitaja ohjaa vastaajaa täyttä­mään lomak­keen
ja pisteittää vastaukset yhteenvetolomakkeelle. Kutsuntatarkas­tusta suorittava lää­käri vertaa
tuloksia omaan käsitykseensä ja epäselvissä tapauk­sissa ohjaa kutsunnan­alaisen tarkempiin
48
Committee for Children, USA
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: tarkoitus: julkaistu: alkuperäinen nimi:
4–12 vuotiaat
sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma
2002, 2005 (s), 2007 (s). 2008 (s)
Second Step
Askeleittain-opetusohjelman avulla päiväkodissa, esikoulussa ja 1.–5. luokalla voidaan opettaa
lapsille empatiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä.
Opetusohjelman keskeiset sisältöalueet ovat empatiataidot (taito tunnistaa ja ymmärtää omia ja
muiden tunteita), itsehillintä ja ongelmanratkaisutaidot (taito pysähtyä, ajatella ja valita paras
ratkaisu ongelman määrittelyn jälkeen eri vaihtoehdoista) sekä tunteiden säätely (ärtymyksen,
kiukun ja vihan tunteiden käsittely eri tekniikoiden avulla siten, että voi kohdata tunteita nos­
tattavat tilanteet rauhallisesti, ilman aggressiota).
49
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Ohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen teoriatieto, jonka keskeisenä ajatuksena on se, että
tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja voidaan opettaa ja harjoituttaa samoin kuin muitakin taitoja.
normitus: julkaistu: Ryhmän opettaja näyttää lapsiryhmälle kuvatauluja (A3-kokoa) ja keskustelee viikoittain kuvien
kertomista tilanteista. Lapsia kehotetaan eläytymään kuvan tilanteeseen, ja sitten miettimään
kuinka eri tilanteissa voisi toimia. Lapset saavat arvioida eri ongelmanratkaisuvaihtoehtoja,
ja he yrittävät löytää toimivia ratkaisuja, joita he voisivat oikeastikin käyttää. Suunnitelmia
kokeillaan yhdessä opettajan kanssa erilaisten harjoitusten ja roolileikkien avulla. Näitä taitoja
vahvistetaan viikon aikana päiväkodin ja koulun arjessa.
Behavioural Inattention Test kehitettiin yhtenäistämään kliinisessä työssä vallitsevaa kirjavaa
käytäntöä neglect-ilmiön arvioinnissa. BIT on standardoitu ja normitettu aivoverenkiertohäiriöpotilailla. Nykyisin BIT on laajasti käytetty neglectin tutkimusmentelmä kliinisessä
työssä ja kansainvälisessä tieteellisessä tutkimuksissa.
Kuvatauluja on ikäryhmittäin 18 – 32. Opetustuokion tukena on myös käsinukkeja ja lauluja.
Materiaaliin kuuluu lisäksi erilaisia ohjelmaa tukevia julisteita sekä kouluille video.
Kuvataulun takana on opettajalle yksityiskohtaiset ohjeet tunnin kulusta. Päiväkoti-ikäisten
tuokio kestää noin 30 min ja 1. – 5. luokkien oppitunti 30 – 45 min.
Huom! Alla olevassa taulukossa olevat täydennyspaketit A – C on tarkoitettu asiakkail­
le, jotka haluavat täydentää olemassa olevaa pakettiaan seuraavan luokan materiaaleilla.
Täydennyspaketti A on tarkoitettu 1. luokan materiaalin omistajille ja täydennyspaketti B on
2. luokan materiaalin omistajille ja täydennyspaketti C on 4. luokan materiaalin omistajille.
Esimerkiksi jos asiakkalla on 1. luokan materiaali, hän voi ostaa täydennyspaketin A (801-84),
jonka jälkeen hänellä on sekä 1. että 2. luokan opetusmateriaalit. Kolmannen luokan materiaalia
ei voi täydentää täydennyspaketilla.
+ALV
-ALV
801-81
päiväkoti ja esikoulu
340,00
278,69
801-82
1. luokka
340,00
278,69
801-83
2. luokka
235,00
192,62
801-84
täydennyspaketti A
120,00
98,36
801-85
3. luokka
225,00
184,43
801-86
täydennyspaketti B
170,00
139,34
801-87
4. luokka
225,00
184,43
801-88
5. luokka
225,00
184,43
801-89
täydennyspaketti C
130,00
106,56
1995-1998, Tampere, 110 henkilöä
1987 (e), 2002 (s)
Testiin kuuluu kaksi osaa, joista ensimmäistä käytetään neglectin diagnosointiin ja toista jo­
kapäiväisissä toiminnoissa esiintyvien toimintojen arvioimiseen (hoitotyön ja kuntoutuksen
suunnittelu).
Ensimmäinen osa koostuu kuudesta perinteisestä tehtävästä:
1. Viivojen etsiminen
2. Kirjainten etsiminen
3. Tähtikuvioiden etsiminen
4. Kuvion ja muodon kopiointi
5. Viivojen puolitus
6. Piirtäminen
Toinen osa koostuu yhdeksästä toiminnallisesta tehtävästä:
1. Kuvien tunnistaminen
2. Puhelinumeroiden valitseminen
3. Ruokalistan lukeminen
4. Artikkelin lukeminen
5. Kellonaikojen tunnistaminen ja lukeminen
6. Kolikoiden etsiminen
7. Osoitteen ja lauseen kopioiminen
8. Karttatehtävä
9. Korttien etsiminen
+ALV
Behavioral Inattention Test (BIT)
628-11
*käsikirja (s)
628-81
testivälineistö + käsikirja + lomakkeet
628-31
pöytäkirjalomake, 25 kpl (s)
-ALV
50,00
46,30
400,00
327,87
10,00
8,20
Wilson et al: Thames Valley Test Company Ltd.
Jehkonen, M.: Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: testin tarkoitus: soveltuvuus: 50
n. 20 vuodesta ylöspäin
neglectin diagnosointi
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
51
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Bender Visual Motor Gestalt Test
Vastaajan on valittava valintakuvan kasvoista se, joka on identtinen ärsyke­kuvan kanssa (osiot
1-6) Osioissa 7-22 valintakuvista kolme esit­tää ärsykekuvan kasvoja. Tes­tistä on kaksi versiota,
lyhyt (osiot 1-13) ja pitkä (osiot 14-22). Testissä on kolme osaa:
Bender, L.
American Orthopsychiatric Association, Inc., U.S.A.
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 1. Suoraan edestäpäin kuvattujen identtisten kasvojen tunnistaminen
2. Vinosti kuvattujen kasvojen tunnistaminen suoraan edestä otetun kasvokuvan perus­teella
3. Erilaisissa valaistusoloissa otetun kuvan tunnistaminen
4 vuodesta ylöspäin
10–20 min.
n. 5 min.
visuomotoristen häiriöiden diagnosointi
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1938, 1946 (e)
Testiä käytetään pääasiassa keskushermostovaurioihin liittyvän kasvoagnosian (prosop­
agnosian) diagnosointiin.
+ALV
Testiin kuuluu yhdeksän korttia, joissa kussakin on jokin geometrinen kuvio. Vastaa­jan teh­
tävänä on jäljentää kukin kuvio paperille.
Testiä käytetään lapsilla hahmotus- ja motoristen häiriöiden diagnosointiin, aikuisilla lähin­nä
keskushermostovaurioihin liittyvien oireiden diagnosointiin.
+ALV
-ALV
76,00
70,37
126,00
103,28
Bender Observation Form 25 kpl
30,00
24,60
803-32
Bender Motor Test Booklets 25 kpl
30,00
24,60
803-33
Bender Perception Test Booklets 25 kpl
30,00
24,60
803-13
*Bender Koppitz käsikirja I (e)
803-81
Bender-Gestalt II välineistö
803-31
Benton: kasvojen tunnistamisen testi (P)
Benton, A.L., Van Allen, M.W., Hamsher, K.S., Levin, H.S.
University of Iowa, U.S.A.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: n. 8 vuodesta ylöspäin
10–20 min.
n. 5 min.
kasvoagnosian diagnosoiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1975 (e), 1981 (s)
Testissä on A4-kokoisia tauluja, joissa on ensimmäisellä sivulla ärsykekuva ja toi­sella si­vulla
valintakuva. Ärsykekuvassa on mustavalkoinen kasvokuva, valintaku­vassa kuusi kas­vokuvaa.
52
-ALV
613-11
*käsikirja (s)
20,00
18,52
613-71
taulusarja (e)
170,00
139,34
613-31
pöytäkirjalomake 25 kpl (s)
4,20
3,44
Benton: Revised Visual Retention Test (P)
Benton, A.L.
University of Iowa, U.S.A.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: n. 8 vuodesta ylöspäin
10–20 min.
n. 5 min.
visuaalisen havaitsemisen, muistin ja visuokonstruktiivisen
suo­riutumisen arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1955, 1974 (e), 1978 (s)
Testissä on A5-kokoisia tauluja, joissa on jokin geometrinen kuvio. Kuvasarjoja on kolme,
kussakin 10 kuvakorttia. Testi voidaan tehdä neljällä tavalla:
1. Kutakin kuvaa näytetään 10 sekuntia, jonka jälkeen vastaaja tuottaa muis­tista taulussa
olevan kuvion
2. Sama kuin edellä, näyttöaika 5 sekuntia
3. Vastaaja kopioi kuvat
4. Kutakin kuvaa näytetään 10 sekuntia, vastaaja tuottaa muistista taulussa olevan ku­vion 15
sekunnin viivästyksen jälkeen
Kukin korttisarja voidaan esittää kaikilla neljällä tavalla. Testiä käytetään pääasiassa kes­
kushermostovaurioihin liittyvien hahmotus- ja muis­tihäiriöi­den diagnosointiin, joskus myös
yleisen muistikapasiteetin ja ei-kielellisen älykkyystason arvioinnissa.
53
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
+ALV
-ALV
607-11
*käsikirja (s)
20,00
18,52
607-71
taulusarja (s)
25,00
20,49
607-31
pöytäkirjalomake 25 kpl (s)
4,00
3,28
Benton: viivojen suuntien arviointi (P)
n. 8 vuodesta ylöspäin
10-20 min.
n. 5 min.
visuaalisen havaitsemisen arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1978 (e), 1981 (s)
Testissä on A5-kokoisia tauluja, joissa on ensimmäisellä sivulla ärsykekuva ja toi­sella si­vulla
valintakuva. Kuvasarjoja on kaksi, kummassakin 35 kuvakorttia. Valin­takuva koostuu säteittäin
ryhmitellyistä 11 viivasta ja ärsykekuva kahdesta viivasta. Vastaajan on valittava valintakuvan
viivoista ne, jotka ovat samansuuntaisia ärsy­kekuvan viivojen kanssa.
Testiä käytetään pääasiassa keskushermostovaurioihin liittyvien hahmotushäiriöiden diag­
nosointiin.
+ALV
-ALV
609-11
käsikirja (s)
14,00
12,96
609-71
taulusarja (e)
210,00
172,13
609-31
pöytäkirjalomake 25 kpl (s)
4,20
3,44
Bostonin diagnostinen afasiatutkimus
(BDAT)
Goodglass, H. & Kaplan, E.
Waverly, Inc., Baltimore
Laine, M., Niemi, J., Koivuselkä-Sallinen, P. & Tuomainen, J.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
54
n. 12 vuodesta ylöspäin
1½-2 tuntia
15 min.
afasiaoireyhtymän ja sen tyypin diagnosointi, yleisen suoritustason
arviointi, heikkojen ja vahvojen kielellisten toimintojen kartoitus
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1985-1988 116 suomenkielistä afasiapotilasta
1997 (s)
Testi on neuropsykologien, psykologien ja puheterapeuttien käyttöön suunniteltu laaja diag­
nostinen afasiatesti. Testi jakautuu seuraaviin osiin:
Benton, A.L., Varney, N.R., Hamsher, K.S.
University of Iowa, U.S.A.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: ikäryhmät:
suoritusaika:
pisteitysaika:
testin tarkoitus:
soveltuvuus:
normitus:
julkaistu:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
KESKUSTELEVA JA KERTOVA PUHE
PUHEEN YMMÄRTÄMINEN
Sanojen erottelu
Ruumiinosien tunnistaminen
Käskyt
Monimutkaiset päätelmät
PUHEILMAISU
Suunseudun lihasten käytön sujuvuus
Automaattiset sarjat
Musiikilliset taidot
Sanojen toistaminen
Lauseiden toistaminen
Sanojen lukeminen
Responsiivinen nimeäminen
Visuaalinen nimeäminen
Semanttinen sanasujuvuus
Lauseiden lukeminen ääneen
KIRJOITETUN KIELELLISEN MATER. YMMÄRTÄMINEN
Symbolien ja sanojen erottaminen
Fonologinen assosiaatio
Sanojen ja kuvien yhdistäminen
Lauseiden ja kertomusten lukeminen
KIRJOITTAMINEN
Mekaaninen kirjoitustaito
Kirjoitettujen symbolien muistaminen
Sanojen kirjoittaminen
Monimutkainen kirjoittaminen
Lisäksi testikäsikirjassa on esitetty joitakin ei-kielellisiä lisätestejä. Tulokset kootaan yh­
teenvetolomakkeelle, jossa arvioidaan myös afasian vaikeusaste ja puheen piirteitä.
55
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
+ALV
-ALV
100,00
92,59
pöytäkirjalomake (8 s.) 25 kpl (s)
30,00
24,59
korttisarja (s)
20,00
16,39
615-81
kädenpeittolaatikko
20,00
16,39
615-82
palikkasarja
30,00
24,59
615-11
*käsikirja (s)
615-31
615-71
pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: n. 3 min.
neuropsykiatristen häiriöiden ja psykosomaattisten oireiden kar­toittaminen
ryhmätesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
1945, 1949 (e), 1974 (s)
Testissä on 101 kyllä-ei -tyyppistä kysymystä, joiden avulla pyritään kartoittamaan seu­raa­via
osa-alueita:
Bostonin nimentätesti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kaplan, E., Goodglass, H., Weintraub, S. & Segal, O
Waverly, Inc., Baltimore
Laine, M., Koivuselkä-Sallinen, P., Hänninen, R. & Niemi, J.
Psykologien Kustannus Oy
ikäryhmät:
suoritusaika:
pisteitysaika:
testin tarkoitus:
soveltuvuus:
normitus:
julkaistu:
n. 5 vuodesta ylöspäin
10–20 min.
5 min.
afasiaan tai dysfasiaan liittyvän nimentävaikeuden arviointi
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1985-1988 155 suomenkielistä lasta, aikuista ja afasiapotilasta
1997 (s)
Testiä käytetään yleensä afasiatutkimuksen osana nimentävaikeuden diagnosoinnissa ja vaike­
usasteen selvittämisessä.
616-11
*testausohje, sisältää kuvataulut (s)
616-31
pöytäkirjalomake 25 kpl (s)
50,93
9,00
7,38
Weider, A., Wolff, H.G., Brodman, K., Mittelman, B., Wechsler, D.: Pearson, Inc.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: 14 vuodesta ylöspäin
suoritusaika: 5-10 min.
56
-ALV
55,00
Cornell Medical Index
19 osiota
7 osiota
7 osiota
5 osiota
8 osiota
15 osiota
7 osiota
11 osiota
6 osiota
16 osiota
Testi on alunperin kehitetty käytettäväksi Yhdysvaltain asevelvollisuuskutsunnoissa. Nykyi­nen
testiversio on uudistettu siviiliversio. Ryhmien seulonnan lisäksi testi sovel­tuu käytettä­väksi
kliinisessä psykodiagnostiikassa haastattelun pohjana ja tukena.
Testissä tutkittavalle esitetään peräkkäin kuusikymmentä piirroskuvaa, ja hänen on sanot­tava
mitä kukin kuva esittää. Jos tutkittava ei tiedä vastausta, hänelle annetaan semant­tinen vihje
(esimerkiksi sieni – syötävää). Jos tutkittava ei vieläkään tiedä vastausta, anne­taan oikean
vastauksen ensimmäinen tavu foneemiseksi vihjeeksi.
+ALV
Pelot, alemmuuden tunnot
Depressio
Hermostuneisuus, ahdistuneisuus
Verenkierto-oireet
Säikähtämisalttius
Psykosomaattiset oireet
Hypokondria ja astenia
Maha- ja suolistovaivat
Sensitiivisyys ja epäluuloisuus
Psykopatia
+ALV
513-11
*testausohje (e)
513-31
vastauslomake 100 kpl (s)
513-41
pisteitysavain (s)
-ALV
4,20
3,89
24,00
19,67
3,00
2,46
MOHOST – Inhimillisen toiminnan mallin
seulonta-arviointi
Forsyth, K. & Parkinson, S., University Illinois at Chigago
Psykologien Kustannus Oy
ikäryhmät:
suoritusaika:
testin tarkoitus:
soveltuvuus:
julkaistu:
nuoret ja aikuiset
20–30 min.
itsestä huolehtiminen, tuotteliaisuuden ja vapaa-ajan toiminnan arviointi
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
2006, 2008 (s)
57
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
MOHOST-arviointimenetelmä on toimintaterapeuttien käyttöön tarkoitettu inhimillisen toimin­
nan malliin perustuva seulonta-arviointi, joka on suhteellisen suoraviivainen ja nopea käyttää.
MOHOST soveltuu käytettäväksi säännöllisin väliajoin, ja se mittaa asiakkaan toiminnallista
osallistumista itsestä huolehtimisen, tuotteliaisuuden ja vapaa-ajan osa-alueilla. MOHOST
täydentää muita inhimillisen toiminnan malliin liittyviä arviointimenetelmiä. Sen avulla voidaan
tunnistaa yksityiskohtaisemman ja tarkemman arvioinnin tarve.
Menetelmän avulla toimintaterapeutti ymmärtää, miksi asiakas ei sitoudu itsestä huolehtimiseen,
tuotteliaisuuteen tai vapaa-aikaan liittyvään toimintaan. Menetelmää voidaan pitää teoriaperus­
taisena toiminnan analyysina ja toimintaterapian välineenä, joka auttaa ymmärtämään miten
asiakas osallistuu päivittäiseen arkitoimiin. MOHOST arvioi kattavasti inhimillisen toiminnan
mallin mukaisesti henkilöön ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Se tarjoaa laajan yleiskuvan
toiminnallisesta osallistumisesta ja sisältää yhteensä 24 osiota seuraavilta osa-alueilta:
- tahto tai toimintaan motivoituminen
- tottumus tai toimintatapa
- viestintä- ja vuorovaikutustaidot
- prosessuaaliset taidot
- motoriset taidot
- ympäristö.
Arvioinnin tuloksena saatavassa toimintakyvyn profiilissa tulevat esille myös henkilön vah­
vuudet.
+ALV
-ALV
100,00
92,59
pöytäkirjalomake 25 kpl
25,00
20,49
pisteityslomake 25 kpl
15,00
12,29
705-11
käsikirja
705-31
705-32
NEPSY II – lasten neuropsykologinen
tutkimus (P)
NEPSY-II-tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa aivojen toimintoja heijastavien prosessien
kehityksestä sekä mahdollisten oppimis- ja kehitysongelmien tarkemmasta neuropsykologisesta
luonteesta. Näin voidaan muodostaa kattava kuva lapsen kognitiivisista ja käyttäytymiseen
liittyvistä heikkouksista ja vahvuuksista. Tämä tieto on hyödyksi jatkotutkimusten ja lapsen
yksilöllisen kuntoutuksen suunnittelussa.
NEPSY-II on kehitetty NEPSY:n pohjalta. NEPSY puolestaan pohjautui 1988 ilmestyneeseen
NEPSU:un, ja tämä edelleen vuonna 1980 ilmestyneeseen NEPS:iin. NEPSY on johdettu
sanasta NEuroPSYkologinen.
NEPSY-II:n laaja osatestivalikoima mahdollistaa testin monipuolisen käyttämisen aina kunkin
lapsen tilanteeseen sopivalla tavalla: perusarviota käytetään, kun lapsen neuropsykologisesta
tilasta halutaan yleiskatsaus; diagnostinen ja valikoiva arvio tehdään jonkin tietyn ongelman
kartoittamiseksi ja tarkemmaksi selvittämiseksi. Tutkijan ei tarvitse esittää jokaista osatestiä
jokaisessa tutkimuksessa, vaan tutkimus kohdennetaan lapsen ongelman kannalta oleellisiin
osatestivalikoimiin. Koko testi esitetään kuitenkin silloin kun halutaan erityisen kattava neu­
ropsykologinen arvio.
NEPSY-II:n osatestit on jaoteltu kuuteen kehityksen osa-alueeseen:
- Tarkkaavuus ja toiminnan ohjaus
- Kielelliset osatestit
- Muisti ja oppiminen
- Sensomotoriset osatestit
- Sosiaalinen havaitseminen ja
- Visuospatiaaliset osatestit.
+ALV
-ALV
815-14
NEPSY-II Käsikirja I
170,00
157,41
815-15
NEPSY-II Käsikirja II
170,00
157,41
815-21
NEPSY-II Tehtävälomake 3-4v., 25 kpl
25,00
20,49
815-22
NEPSY-II Tehtävälomake 5-16v., 25 kpl
45,00
36,89
815-38
NEPSY-II Pöytäkirjalomake, koko testi, 25 kpl
80,00
65,57
815-39
NEPSY-II Pöytäkirjalomake, 3-4v., 25 kpl
815-84
NEPSY-II koko välineistö
45,00
36,89
1500,00
1229,50
Korkman, M., Kirk, U. & Kemp, S.L.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät:
suoritusaika:
pisteitysaika:
testin tarkoitus:
soveltuvuus:
julkaistu:
3-16 v.
2-3 tuntia
15 min.
lapsen monipuolinen ja yksityiskohtainen neuropsykologinen tutkimus
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
2008
NEPSY-II on 3 – 16-vuotiaille lapsille tarkoitettu neuropsykologinen testi. Se on suunniteltu
sekä monien lapsuusajan häiriöiden diagnostisten kysymysten tarkemmaksi selvittämiseksi
että lapsen neuropsykologisen toiminnan laajemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi tutkimiseksi.
58
59
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
OSA - Toimintamahdollisuuksien
itsearviointi
pelin tarkoitus: soveltuvuus: julkaistu: Kathi Baron, Gary Kielhofner, Anita Iyenger, Victoria Goldhammer, Julie Wolenski
University of Illinois at Chicago
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ryhmien kehittäminen, omien persoonallisuuspiirteiden tunnistaminen
ryhmätehtävä, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
2002 (d), 2004 (s)
Personality Poker on tiimien ja ryhmien kehittämisen tarkoitettu pelinomainen työkalu 5-10
osallistujalle. Sen avulla voi vastuullinen pelinjohtaja lisätä yksilön itsetuntemusta, toisten
tuntemista, selvittää yksilön ja tiimin kehittymismahdollisuuksia ja vahvistaa ryhmän palaute­
kulttuuria. Peliin kuuluu 230 adjektiivikorttia, kolme erilaista määräkorttia ja arviointilomake.
ikäryhmät: nuoret ja aikuiset
suoritusaika: n. 20 min
arvioinnin tarkoitus: toimintaterapiatavoitteiden perusteiden selvittäminen
soveltuvuus: yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
julkaistu: 2007
+ALV
Toimintamahdollisuuksien itsearviointi on toimintaterapeuttien työvälineeksi tarkoitettu
Inhimillisen toiminnan malliin perustuva asiakkaan itsearviointi, joka on sovellus yhdysval­
talaisesta Occupational Self Assessment (OSA, versio 2.2) arviointimenetelmästä.
818-81
välineistö + ohjekirja + arviointilomake 30 kpl
818-31
arviointilomake 30 kpl
-ALV
90,00
73,77
7,00
5,74
SOSKO Varhaisen sosiaalisen
kommunikaation havainnointimenetelmä
Uusitalo, N., Salo, S., Munck,P.: Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
OSA on nelivaiheinen itsearvioinnin prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa asiakas määrittelee
arviointilomakkeen väittämien perusteella toiminnallisen pätevyytensä. Toisessa vaiheessa
asiakas arvioi nämä väittämät sen perusteella, miten tärkeänä hän pitää osion sisältöaluetta
(hyvin tärkeä, tärkeä, jonkin verran tärkeä, ei tärkeä). Arvioituaan toiminnallista pätevyyttään
ja arvojaan asiakas käy väittämät läpi uudelleen asettaen tärkeysjärjestykseen ne väittämät,
jotka edellyttävät hänen mielestään muutosta. Arvioinnin viimeisessä eli neljännessä vaiheessa
asiakas määrittelee tärkeysjärjestyksen toimintaterapiainterventiolle, minkä pohjalta asiakas
ja terapeutti muokkaavat yhdessä tavoitteet toimintaterapialle.
+ALV
-ALV
71011
OSA käsikirja
50,00
46,30
71031
OSA arviointilomake/
12,50
10,24
71032
OSA profiililomake 2
12,50
10,24
71033
OSA seuranta/Suunnit
12,50
10,24
71034
OSA lomakesarja (lomakkeet 71031 25 kpl +71033)
25,00
20,49
71071
OSA hierarkiakalvo
7,50
6,15
71072
OSA ohjekortti
5,00
4,10
71081
OSA välineistö (sis. käsikirjan ja lomakkeet)
100,00
81,97
Personality poker
Hugentobler, S., Oettli, B., Ruckstuhl, D.: Verlag Hans Huber, Bern
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: 60
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 8 - 18 kk
20–30 min.
5 min.
lapsen sosiaalisen kommunikaation arviointi
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
2004-2007 (n=95)
2009
Varhaisen SOSiaalisen KOmmunikaation havainnointimenetelmän (SOSKO) tarkoitus on
arvioida 8–18 kuukauden ikäisen lapsen sosiaalista kommunikaatiota.
Havainnoinnin tarkoituksena on seuloa esille ne lapset, jotka eivät reagoi odotetulla tavalla
ympäristön ihmisten pyrkiessä kontaktiin heidän kanssaan eivätkä toisaalta itse pyri aktiivisesti
olemaan yhteydessä toisiin ihmisiin. Havainnoinnin tarjoamaa tietoa voidaan käyttää suoraan
hyväksi vanhemman kanssa tehtävässä työssä sekä kuntouttavien toimien suunnittelussa.
Havainnointimenetelmä on tarkoitettu ensisijaisesti psykologien, mutta myös muiden pienten
lasten kehityksen asiantuntijoiden (esim. puheterapeutit, lastenpsykiatrit, lastenneurologit)
käyttöön.
+ALV
-ALV
430-11
SOSKO käsikirja
40,00
37,04
430-31
SOSKO pöytäkirjalomake 25 kpl
15,00
12,29
työikäiset
2-3 h
61
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Työroolia arvioiva haastattelu (WRI)
+ALV
Velozo, C., Kielhofner, G., Fisher, G.
Forsman, B., Ihander, J., Kaunola, R., Konkola, R., Lintula, L., Mikkolainen, M. &
Sulopuisto, R.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: työikäiset
45-60 min.
n. 10 min.
toimintaterapiaan liittyvä työkyvyn arvio
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1997: pilottitutkimus, jossa 41 haastateltavaa
1998
82511
Minun kirjani tunteista ja tuvallisuudesta
15,00
13,89
82512
Väkivalta, tunteet ja turvallisuus: kuinka ottaa väkivalta puheeksi
15,00
13,89
82521
TUTU-kerhon lapsen vihko
5,00
4,10
82571
TUTU-kerhon nallekortit, 32 kpl
30,00
24,59
82572
Menninkäisten metsä -lautapeli
82581
Väkivalta,tunteet ja turvallisuus koko sarja (kaikki ylläolevat)
85,00
69,67
150,00
122,95
Wechsler Memory Scale - 3rd ed.
(WMS-III) (P)
Wechsler, D.: Pearson, Inc.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
Työroolia arvioiva haastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, joka on tarkoitettu työkyvyn
arvioinnin alueella työskenteleville toimintaterapeuteille. Sen tarkoituksena on tunnistaa ne
psykososiaaliset ja ympäristölliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa vajaakuntoisen työntekijän
kykyyn palata työhön.
+ALV
-ALV
720-11
*käsikirja
42,00
38,89
720-31
pöytäkirjalomake 25 kpl
17,00
13,93
Väkivalta, tunteet ja turvallisuus
Kati Kivisaari, Henriikka Seppänen
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: tarkoitus: julkaistu: -ALV
päiväkoti–alakoulu
väkivallan puheeksi ottaminen
2008
Kuinka ottaa väkivalta puheeksi? Väkivallan kohtaaminen ja siitä keskusteleminen on haastavaa
kaikille aikuisille, varsinkin lasten kanssa päivittäin työskenteleville ammattilaisille.
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 14 vuodesta ylöspäin
15-30 min.
n. 5 min.
välittömän ja viivästetyn muistin arvioiminen
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
1994, 445 henkilöä eri puolilta Suomea
syksy 1995
Testiä käytetään työkykyarvioinneissa ja keskushermostovaurioiden yhteydessä esiinty­vien
muistihäiriöiden diagnosoinnissa.
WMS-III:n faktorirakenne
1. Välitön muisti
- välitön auditiivinen
- välitön visuaalinen
2. Yleinen muisti
- yleinen auditiivinen
- yleinen visuaalinen
- auditiivinen tunnistaminen
3. Työmuisti
Menninkäisten metsä on tutustumis-, tunne- ja turvataitopeli väkivaltaa kokeneille kouluikäi­
sille lapsille. Lautapelin ja sen tehtäväkorttien avulla lasta rohkaistaan jakamaan kokemuk­
siaan, ajatuksiaan ja tunteitaan hoitotyön ammattilaisen johtaman ryhmän kanssa tai kaksin.
Minun kirjani tunteista ja tuvallisuudesta sekä TUTU-oheismateriaali auttaa päiväkodin,
esi- ja alkuopetuksen henkilökuntaa keskustelemaan tunteista, turvallisuudesta ja väkivallasta.
Väkivalta, tunteet ja turvallisuus -kirjasessa tarkastellaan väkivallan ilmenemistä ja sitä,
kuinka käsitellä aihetta päivittäisessä työssä lasten kanssa.
62
63
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
Testissä on 17 osatestiä:
PERUSOSATESTIT:
Looginen muisti I
Kasvokuvat I
Sanaparit I
Perhekuvat I
Kirjain-numerosarjat
Visuaaliset sarjat
Looginen muisti II
Kasvokuvat II
Sanaparit II
Perhekuvat II
TUOTELUETTELO 2010
+ALV
LISÄOSATESTIT:
Sanalistat I
Visuaalinen toistaminen
Sarjojen tuottaminen
Numerosarjat
Sanalistat II
- tunnistaminen
Visuaalinen toistaminen II
- tunnistaminen
- kopioiminen
*käsikirja (s)
625-82
välineistö + käsikirja + pk-lomake 25 kpl
625-32
pöytäkirjalomake 25 kpl (s)
-ALV
170,00
157,41
1100,00
901,64
60,00
49,18
Western Aphasia Battery (WAB)
Kertesz, : Pearson, Inc.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: julkaistu: 630-11
*käsikirja
65,00
60,18
630-31
pöytäkirjalomakeet 25 kpl
25,00
20,49
630-71
kuvasarja (60 kpl)
55,00
50,92
630-72
korttisarja (8 kpl)
5,00
4,09
630-81
välineistö + käsikirja + pöytäkirjalomakkeet (25 kpl)
150,00
122,95
Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (P)
+ALV
625-12
-ALV
12 vuodesta ylöspäin
45-60 min.
n. 10 min.
afasian tyypin ja vaikeusasteen aviointi
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
2004, n=314
1982 (e), 2005 (s)
Grant, D.A. & Berg, E.A.
Western Psychological Services, Inc., Los Angeles
ikäryhmät: suoritusaika: pisteitysaika: testin tarkoitus: soveltuvuus: normitus: 6 vuodesta ylöspäin
30-45 min.
n. 5 min.
abstraktin päättelyn ja kognitiivisen strategian joustavuuden arviointi
yksilötesti, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi
ei suomalaisia normitietoja
Testi on alunperin tarkoitettu abstraktin päättelyn arviointiin, mutta nykyään sitä käytetään
yhä enemmän neuropsykologisessa tutkimuksessa. Testissä asiakkaan on lajiteltava kortteja
ryhmiin erilaisten lajittelusääntöjen mukaan, jotka vaihtuvat odottamatta.
+ALV
-ALV
623-71
välineistö + käsikirja + pk-lomake 25 kpl
939,00
769,67
623-31
pöytäkirjalomake 25 kpl (e)
117,00
95,90
WAB-testillä potilaat arvioidaan bostonilaisen afasialuokituksen mukaan. Bostonilainen luo­
kittelu perustuu psykololingvistiseen afasialogiaan, jossa pyritään yhdistämään afasian ana­
tomiset syyt sen lingvistisiin ilmenemismuotoihin. Testi on tarkoitettu puheterapeuteille ja
psykologeille.
Kielelliset osat
Ei-kielelliset osat
1. Spontaani puhe
7. Apraksia
2. Ymmärtäminen
8. Konstruktiivisuus
3. Toistaminen
4. Nimeäminen
5. Lukeminen
6. Kirjoittaminen
64
Uusimmat tuotteet ja hinnat:
www.psykologienkustannus.fi
65
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Kirjat
Afasiakuntoutus
Aktiivinen ohjaus - opas uraohjauksen ammattilaisille
Elämäni työkirja
Elää - Kasvaa - Oppia
Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia
Hoivaa ja leiki - Vauvan ja vanhemman vuorovaikutus
Hyvän henkilöarvioinnin käsikirja
Jarruta! Lasten ja nuorten ADHD-opas
Keskustelun kuviot
Kodittomat lapset
Kuntoutuminen kroonisissa sairauksissa
Kuormitus-voimavaranäkökulma hyvinvointiin ja terveyteen
Käytännön neuropsykologiaa
Lausunnointiopas psykologeille
Mattiko ei oppisi!
Miltä Sipukaisesta tuntuu?
MIM-vuorovaikutushavainnoinnin käsikirja
Minun suruni
Morenolainen psykodraama
Seitsemän vaiheen traumaterapiamalli - Nuorten ja aikuisten PTSD:n hoito
Sosiodynaaminen ohjaus
Sosiodynaamisen ohjauksen opas
Theraplay - Vuorovaikutusterapian käsikirja
Vauva tulee valtakuntaan
Verhottu viesti / Det dolda budskapet
Tarvikkeet
Psykologin lausuntolomake
Psykologien tilikirja
Sekuntikello
Tapping-laite
66
67
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Hänninen, R., Kaukovalta, E., Kuikka, P.
Eriksson, B., Oskarsson, G.
Afasiakuntoutus
Elää - kasvaa - oppia
L.S. Tsvetkovan yksilöllisen afasiakuntoutuksen menetelmä
Kehityspedagoginen käsikirja koulua aloittavan lapsen vanhemmille
Kirjassa esitetään professori L.S. Tsvetkovan yksilöllistä afasiakuntoutusohjelmaa, joka pe­
rustuu systemaatiseen neuropsykologiseen teoriaan.
ISBN 951-9263-15-2
Käsikirjassa on esitetty yleistajuisesti lapsen psyykkistä kehitystä yleensä ja lisäksi oppimi­sen
ja persoonallisuuden kannalta olennaisia psyykkisiä prosesseja. Teo­riajaksot konkreti­soi­tu­vat
niitä vastaavissa harjoituksissa. Käsikirjan lisäksi on saata­vissa lapsen vihko, joka sisältää
käsikirjan ohjeiden mukaan tehtäviä harjoituksia.
+ALV
903-11
*Afasiakuntoutus, 156 sivua, 1985 (s)
37,00
-ALV
34,26
+ALV
808-11
*käsikirja, 113 sivua, 1987 (s)
808-21
*lapsen vihko, 96 sivua (s)
-ALV
25,00
23,15
7,00
6,48
Amundson, Norman
Aktiivinen ohjaus
Lindeman M., Hokkanen, L., ja Punamäki, R.-L. (toim.)
Hermoverkot, mielenterveys ja
psykoterapia
Opas uraohjauksen ammattilaisille
Ph.D., professori Norman E. Amundson on kehitellyt ohjausmenetelmiä,
joissa kaikki ihmisen aistit ovat käytössä. Aktiivinen ohjaus –kirja on
syntynyt yli 25 vuotta kestäneen ohjaustyön ja siihen liittyvän työnohja­
uksen tuloksena. Jokaiseen lukuun sisältyy esimerkkejä ohjausprosessia
tehostavista harjoituksista.
ISBN 951-9263-54-3
+ALV
919-11
*Aktiivinen ohjaus, 180 sivua, 2005 (s)
10,00
-ALV
9,25
+ALV
920-11
Peavy, R.
Elämäni työkirja
25,00
23,15
Hoivaa ja leiki
Vauvan ja vanhemman vuorovaikutus
Kirjassa esitellään erilaisia terapeuttisia interventioita, joiden avulla ohjaaja voi auttaa asiakasta
konstruoimaan hyödyllisiä suunnitelmia ja toimintamalleja. Työkirjassa esitetään interventioita
käytännön harjoitusten tasolla. Konstruktivististen ohjausperiaatteiden soveltaminen: tehtäviä
ja harjoituksia. Saatavana vain e-kirjana.
ISBN 978-951-9263-90-8 (e-kirja)
+ALV
*Elämäni työkirja, e-kirja, 92 sivua, 2001 (s)
*Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia, 2007, 2008 (e)
-ALV
Salo, S., Tuomi, K..
Konstruktivististen ohjausperiaatteiden soveltaminen:
tehtäviä ja harjoituksia
913-11
Tässä kirjassa suomalaiset asiantuntijat kirjoittavat aivojen toiminnasta,
neuropsykologiasta, mielenterveysongelmista ja psykoterapiasta. Kirjassa
tarkastellaan uusinta tutkimustietoa psyykkisistä häiriöistä, niiden hoidosta
ja häiriöiden taustalla olevista neuropsykologisista prosesseista ja yhdis­
tetään perinteisesti erillään pidettyjä näkökulmia. Neuropsykologisen ja
terapeuttisen tiedon sekä ammattikäytännön kehittymistä tarkastellaan myös
historiallisesta perspektiivistä.
ISBN 978-951-9263-71-7
25,00
-ALV
Hoivaa ja leiki – vauvan ja vanhemman vuorovaikutus -kirjaan on
koottu tietoa, lauluja ja leikkejä, jotka auttavat kehittämään hyvää
vuorovaikutusta. Hyvässä vuorovaikutuksessa lapsi kokee, että häntä
rakastetaan, ihaillaan ja arvostetaan, kokonaisvaltaisesti. Kirja perus­
tuu theraplay-vuorovaikutusterapian periaatteisiin. Kirjaa voi alkaa
käyttää jo raskausajasta alkaen. Soveltuvin osin kirjaa voi käyttää myös isomman, esimerkiksi
adoptoidun, lapsen kanssa. Kirjaan sisältyy musiikki-CD.
ISBN 978-951-9263-77-9
+ALV
922-11
*Hoivaa ja leiki - Vauvan ja vanhemman vuorovaikutus, 64
25,00
-ALV
23,15
sivua, 2008 (s)
68
69
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Honkanen, H., Nyman, K.. (toim.)
Freud, A., Burlingham, D.
Hyvän henkilöarvioinnin
käsikirja
Kodittomat lapset
Kirjassa asetetaan henkilöarviointityöhön standardit ja minimikriteerit,
joiden avulla arviointimenetelmien luotettavuutta ja arvioijien pätevyyttä
voidaan määrittää.
ISBN 951-9263-45-4
Kirja on päivähoitoproblematiikan klassikko, siinä kuvataan Anna Freudin näkemyk­siä ja
työs­ken­telytapoja 1940-luvulla.
ISBN 951-9263-11-X
Hoitokodit: puolesta ja vastaan
+ALV
+ALV
915-11
35,00
*Hyvän henkilöarvioinnin käsikirja, 99 sivua, 2001 (s)
-ALV
909-11
*Kodittomat lapset, 95 sivua, 1980 (s)
8,00
-ALV
7,41
32,41
Raitasalo, A. (toim.)
Kuntoutuminen kroonisissa sairauksissa
Patricia O. Quinn ja Judith M. Stern
Jarruta!
Kuntoutustyöstä ja siihen liittyvästä psyykkisestä problematiikasta
eri sairauksissa
Lasten ja nuorten ADHD-opas
Kirja tarjoaa vastauksia kysymyksiin:
Mistä tiedän onko minulla ADHD? Olenko ainoa jolla on tällainen ongel­
ma? Onko aivoissani jotain vikaa? Miksi olen tällainen?
Kirjassa on kaksitoista eri tekijöiden kirjoittamaa artikkelia sairauden käsitteestä, eri­laisista
kroonisista sairauksista ja niiden kuntoutustoimenpiteistä.
+ALV
910-11
Kirjassa annetaan myös käytännön vinkkejä arjen hallintaan:
• Miten jaksaisin keskittyä paremmin?
• Miten voisin noudattaa ohjeita paremmin?
• Miten saisin tavarat pysymään järjestyksessä?
• Miten muistaisin kaikki asiat, jotka pitää tehdä?
• Miten minun pitäisi valmistautua kokeisiin?
• Miten saisin ajan riittämään?
19,00
-ALV
17,59
Liljeqvist, L.-E.
Kirja on psykologin asiantuntemuksella kirjoitettu opas kaikille niille, jotka käyvät keskuste­
lu­­ja ja tekevät haastatteluja työkseen.
ISBN 951-9263-09-8
+ALV
70
Kirjassa esitetään systeemiteoreettinen lähestymistapa erityisesti stressin osuuteen ihmi­sen
sosiaalisen, psykologisen ja somaattisen järjestelmän kokonaisuudessa. ISBN 951-9263-19-5
+ALV
911-11
*Kuormitus-voimavaranäkökulma .., 185 sivua, 1989 (s)
33,00
-ALV
30,56
Käytännön neuropsykologiaa
Käytännön keskustelu- ja haastatteluteknikkaa
*Keskustelun kuviot, 102 sivua, 1978 (s)
Teoriaa ja tutkimustuloksia
Kalska, H., Laaksonen, R., Putkonen, A.-R. (toim.)
Keskustelun kuviot
907-11
8,33
Kuormitus-voimavaranäkökulma
hyvinvointiin ja terveyteen
+ALV
*Jarruta! Lasten ja nuorten ADHD-opas, 80 sivua, 2009 (s)
9,00
Sinivuo, J.
Kirjan vihjeet auttavat sinua hallitsemaan omaa elämääsi paremmin: vinkeistä on hyötyä niin
kotona, koulussa kuin ihmissuhteiden hoitamisessakin. Opi käyttämään jarruja.
ISBN 978-951-9263-816
924-11
*Kuntoutuminen kroonisissa sairauksissa, 78 s., 1969 (s)
-ALV
9,00
-ALV
Kirjassa on 22 eri kirjoittajan artikkelia kliinisen lapsi- ja aikuisneuropsykologian kurssilta
kesäkuussa 1978. Kirja on toinen, uudistettu laitos vuodelta 1983. ISBN 951-9263-12-8
+ALV
912-11
*Käytännön neuropsykologiaa, 205 sivua, 1983 (s)
25,00
-ALV
23,15
8,33
71
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
Heiskari, P., Salminen, O.,
Salo,S., Mäkelä, J.
Lausunnointiopas psykologeille
MIM-vuorovaikutushavainnoinnin
käsikirja
Lausunnointiopas psykologeille on tehty lausunto-ohjeiden yhdenmukais­
tamiseksi. Psykologinlausunto on ulospäin näkyvin osa psykologin työstä.
Hyvän lausunnon laatiminen onkin yksi psykologin työn vaativimmista
tehtävistä.
Lausunnointiopas soveltuu sekä terveydenhuollon että työpsykologian alalla
toimiville psykologeille. ISBN 978-951-9263-74-8
+ALV
923-11
*Lausunnointiopas psykologeille, 144 sivua, 2007 (s)
25,00
-ALV
23,15
Oppaassa esitellään käytännönläheisten esimerkkien avulla MIMmenetelmän käyttöä eri ikäisten lasten kanssa. Oppaassa on myös kuvattu
suomalainen pisteitysjärjestelmä, jota voidaan käyttää apuna tarkkojen vuo­
rovaikutushavaintojen tekemisessä. Oppaassa on lisäksi vuorovaikutusha­
vaintojen tekemiseen liittyviä, yleisesti hyväksi havaittuja periaatteita ja suosituksia.
ISBN 978-951-9263-68-7
+ALV
431-11
Frykholm, M., Kivistö, L., Meskanen, A., Tapanainen, A., Turunen, S.
Mattiko ei oppisi!
Minun suruni
Kirja on tarkoitettu lasten kanssa työtään tekeville ammattilaisille oppaaksi siitä, mil­laisista
oloista ovat ne lapset, joiden älyllinen suoriutuminen on puutteellista ympä­ristön virikeköy­
hyy­den vuoksi. Kirjassa esitetään eräs malli, jonka avulla näitä lapsia voidaan harjaannut­taa.
ISBN 951-9263-03-9
+ALV
*Mattiko ei oppisi!, 114 sivua, 1974 (s)
8,00
-ALV
7,41
Psykologit, kriisi- ja traumapsykoterapeutit Tuija Holm ja
Tuija Turunen ovat tehneet kaksiosaisen kirjan “Minun
Suruni” oppaaksi ja konkreettiseksi työvälineeksi läheisensä
menettäneille lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän rinnallaan kulkeville
aikuisille. 2. uudistettu painos.
ISBN 951-9263-78-6 ja ISBN 951-9263-79-3
+ALV
Huikko, E., Isoniemi, E.
Miltä Sipukaisesta tuntuu?
Tämä lastenkirja on tarkoitettu avuksi kasvattajille, jotka haluavat
opettaa lapselle tunteiden tunnistamista. Lapsen kyky selvitä erilaisis­
sa sosiaalisissa tilanteissa paranee, kun hän osaa kertoa muille omat
tuntemuksensa ja tunnistaa toisten ihmisten tunnetiloja.
Kirjassa Sipukainen, pieni peikko, on vuoroin innostunut, iloinen, onnellinen, surullinen,
syyllinen tai kateellinen. Toisinaan Sipukaista pelottaa, hävettää, inhottaa tai hän on kahden
vaiheilla. Erilaisia tunteita kuvataan lapselle tuttujen arkisten tilanteiden kautta: paha mieli
iskee, kun vanhemmat lähtevät risteilylle ilman Sipukaista ja kiukkukohtaus uhkaa, kun ei
saakaan itse laittaa kenkiä jalkaan.
koko 245 x 220 mm, ISBN 978-951-9263-70-0
+ALV
908-11
72
*Sipukainen, 43 sivua, 2006
18,52
Holm, T., Turunen, T.
Esimerkki kielellisestä rikastuttamisohjelmasta
916-11
20,00
*MIM-vuorovaikutshavainnoin käsikirja, 53 sivua, 2006
-ALV
22,00
-ALV
20,37
-ALV
904-11
*Aikuisen opas, 46 sivua, 2008
20,00
18,52
904-12
*Surutyökirja lapsille ja varhaisnuorille, 56 sivua, 2008
20,00
18,52
Nieminen, S., Saarenheimo, M.
Morenolainen psykodraama
Historiallinen ja filosofis-psykologinen analyysi
Kirja on ensimmäinen suomenkielinen psykodraamaa käsittelevä teos. Teos soveltuu sekä
psykodraamaa harjoittavien että sitä harrastavien käyttöön.
ISBN 951-9263-13-6
+ALV
917-11
*Morenolainen psykodraama, 149 sivua, 1981 (s)
20,00
-ALV
18,52
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
TUOTELUETTELO 2010
Pieper, G., Bengel, J.
Jernberg, A., Booth, P.
Seitsemän vaiheen traumaterapiamalli
Theraplay
Nuorten ja aikuisten PTSD:n hoito
Vuorovaikutusterapian käsikirja
Kirjassa kuvailtu seitsenvaiheinen hoitomenetelmä sopii yksittäisen ja
lyhytkestoisen traumatisoivan tapahtuman hoitoon. Tällainen tapahtuma
on nuoruus- tai aikuisiässä tapahtunut äkillinen ja yllättävä tapahtuma,
johon liittyy akuutti hengenvaara. Kirjassa neuvotaan tapausselostuk­
sen avulla, miten trauman hoito voidaan toteuttaa. Seitsemän vaiheen
traumaterapiamalli sisältää sellaisia terapeuttisia interventioita, jotka on
todettu tehokkaiksi posttraumaattisten stressihäiriöiden hoidossa. Kirja
on tarkoitettu kriisi- ja traumaterapeuttista työtä tekeville psykologeille,
psykiatreille, psykoterapeuteille ja psykoterapiakoulutuksessa oleville.
ISBN 978-951-9263-85-4 (painettu) ja ISBN 951-9263-88-5 (e-kirja)
Saatavana myös e-kirjana.
Kirjassa esitellään hoitoprosessin suunnittelu vaiheittain. 1. osassa ku­
vaillaan Theraplay-menetelmä ja sen perustana olevat teoriat. 2. osa on
käsikirja terapeutille, joka haluaa perehtyä menetelmään yksityiskohtai­
sesti. 3. osassa tarkastellaan menetelmän soveltamista erityisryhmiin ja
lapsiin, joilla on erityistarpeita. Kirjassa on runsaasti tapausesimerkkejä.
ISBN 951-9263-49-7.
+ALV
901-11
+ALV
926-11
*Seitsemän vaiheen traumaterapiamalli, 72 sivua, 2009 (s)
19,00
-ALV
17,60
Sosiodynaaminen ohjaus
Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön
Kirjassa esitellään erilaisia terapeuttisia interventioita, joiden avulla ohjaaja voi auttaa asiakasta
konstruoimaan hyödyllisiä suunnitelmia ja toimintamalleja. Työkirjassa esitetään interventioita
käytännön harjoitusten tasolla. Saatavana vain e-kirjana.
ISBN 978-951-9263-91-5 (e-kirja)
913-11
*Sosiodynaaminen ohjaus, e-kirja, 254 sivua, 1999 (s)
42,00
38,89
Huikko, E., Tuomisto, R.
Vauva tulee valtakuntaan
Vauva tulee valtakuntaan -kirja on tarkoitettu avuksi vanhemmille,
jotka haluavat keskustella lastensa kanssa vauvan syntymään liittyvistä
asioista.
Kuvitus: Tiina Kivinen
Koko 225 x 225 mm.
ISBN: 978-951-9263-66-3
Peavy, R.V.
+ALV
*Theraplay - vuorovaikutusterapian käsikirja, 395 s., 2003 (s)
-ALV
+ALV
905-11
*Vauva tulee valtakuntaan, 45 sivua, 2005
10,00
-ALV
9,25
-ALV
29,00
Björksten, C.
Verhottu viesti / det dolda budskapet
Peavy, R.V.
Kirjassa jäsennetään uudella tavalla kliinisen lastenpsykologin työtä korostaen lapsen ja perheen
vuorovaikutusta. Kirjassa esitetään monipuolinen ristiintaulukointi, jonka avulla psykologi voi
arvioida lapsen ja perheen psykososiaalista toimintatasoa ja resursseja.
ISBN 951-9263-28-4 (s) ja 951-9263-31-4 (r)
Sosiodynaamisen ohjauksen
opas
+ALV
Postuumina ilmestyneessä kirjassa Peavy käsittelee sosiodynaamista
auttamisfilosofiaa, ohjausprosessia ja sen etenemistä. Sosiodynaaminen
ohjaus ei psykopatologisoi ihmistä vaan tarjoaa työvälineeksi myötätun­
toa, kulttuuriherkkyyttä, kunnioitusta, aitoutta ja kurinalaisen tietoisuuden
periaatteita. Ohjausprosessissa keskitytään mahdollisuuksien luomiseen
ja asiakkaan valinnanvapauden lisäämiseen.
ISBN 951-9263-67-5
+ALV
906-11
74
*Sosiodynaamisen ohajuksen opas
25,00
-ALV
23,15
-ALV
930-11
*Verhottu viesti, 64 sivua, 1996 (s)
20,00
18,52
930-12
*Det dolda budskapet, 62 sivua, 1996 (r)
20,00
18,52
Uusimmat tuotteet ja hinnat:
www.psykologienkustannus.fi
75
PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY
Psykologin lausuntolomake
Hyväksytty lausuntolomake, viidenkymmenen kappaleen vihko.
+ALV
961-31
Psykologin lausuntolomake, 50 kpl (s)
-ALV
10,00
8,20
Psykologin tilikirja
Ammattitoimintaa harjoittavan psykologin vuoden käyttöön tarkoitettu tilikirja.
+ALV
921-12
Psykologin tilikirja
20,00
-ALV
16,39
Sekuntikello
Kellossa äänetön ajanotto.
+ALV
940-91
Sekuntikello
30,00
-ALV
24,59
Tapping-laite
Solulaskin (tapping-laite), jonka avulla tutkitaan motorista nopeutta (sorminaputuskoe).
+ALV
935-91
76
Tapping-laite (d)
85,00
-ALV
69,67