Ylemmän toimihenkilön työsopimus

Comments

Transcription

Ylemmän toimihenkilön työsopimus
Ylemmän toimihenkilön työsopimus
Ei sovelleta majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimusta
1. SOPIJAPUOLET
Työnantaja
Liike- tai kotipaikka
Toimihenkilö
Henkilötunnus
Yllä mainittu toimihenkilö sitoutuu korvausta vastaan tekemään työtä yllä mainitulle
työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena seuraavin ehdoin.
2. TYÖSUHDE
Työsuhteen alkamispäivä:
Työsuhde on voimassa:
Määräaikaisen työsopimuksen peruste:
Toistaiseksi
Sijaisuus
Oma pyyntö
Määräajan ______________saakka
Muu: _______________________
Koeajaksi on sovittu _____ kuukautta.
Koeajan viimeinen päivä on:
Irtisanomisaika:
Työntekijän irtisanomisaika: _________
Työnantajan irtisanomisaika: _________
Työsopimuslain mukainen
3. TEHTÄVÄ
Toimihenkilön tehtävä ja/tai asema organisaatiossa työsuhteen alkaessa:
Pääasiallinen työntekopaikka työsuhteen alkaessa:
Tämän sopimuksen liitteenä on erillinen kuvaus toimihenkilön toimenkuvasta.
4. PALKKA
Kokonaispalkka (rahapalkka + luontoisedut) työsuhteen alkaessa:__________
Rahapalkka:__________
Luontoisedut ja muut palkkaukseen vaikuttavat tekijät:
5. TYÖAIKA
Työsuhteen päättyessä lopputili maksetaan kahden viikon kuluessa työsuhteen
päättymisestä.
Toimihenkilön työaika on ____tuntia viikossa. Toimihenkilö suostuu tarvittaessa tekemään
lisätyötä.
Lisä- ja ylityöstä maksettava korvaus määräytyy työaikalain mukaan.
Lisätyökorvaus sekä yli- ja sunnuntaityöstä maksettava korvaus suoritetaan
peruspalkan lisäksi maksettavana erillisenä kuukausikorvauksena. Korvaus on
määrältään ______€/kk.
Tämän sopimuksen mukainen työ on TAL 2:1.1:ssa tarkoitettua työtä, johon ei sovelleta
työaikalakia.
6. VUOSILOMA
Toimihenkilön vuosiloma määräytyy:
Vuosilomalain mukaan
Sopimuksen mukaan seuraavasti:
Toimihenkilöllä on oikeus lomarahaan, joka määräytyy seuraavasti:
7.
SAIRASTUMINEN
Toimihenkilön sairastuessa palkallisen jakson pituus määräytyy:
Työsopimuslain mukaan.
Työnantajan noudattaman käytännön mukaan.
Sopimuksen mukaan seuraavasti:
8. KOULUTUS
Työnantajan ja toimihenkilön välillä sovitaan työn kannalta tarpeellisesta koulutuksesta
erikseen. Työnantajan määräämän koulutuksen ajalta maksetaan toimihenkilölle palkka sekä
päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yrityksessä yleisesti noudatettavan
sopimuskäytännön mukaan.
9. KILPAILEVA
TOIMINTA JA
SALASSAPITO
Toimihenkilö sitoutuu olemaan työsuhteen aikana ja sen päätyttyä ilmaisematta muille tai
käyttämättä itse työnantajan liike- ja/tai ammattisalaisuuksia.
Toimihenkilö sitoutuu olemaan työsuhteen aikana sekä puolen vuoden ajan sen päättymisen
jälkeen menemättä työnantajan kanssa kilpailevan yrityksen palvelukseen sekä ryhtymättä
mihinkään työnantajan toiminnan kanssa kilpailevaan toimintaan itse tai muiden henkilöiden
välityksellä.
Tämän kilpailevaa toimintaa ja salassapitoa koskevan sopimusehdon rikkomisesta seuraa
sopimussakko, joka vastaa määrältään toimihenkilön työsuhteen päättymistä edeltäneiden
kuuden kuukauden palkkaa.
10. MUUT EHDOT
Muut työsopimuksen ehdot:
Työsopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
yritystasolla.
Tätä työsopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.
Päiväys:
Työnantajan allekirjoitus
Tyhjennä
Toimihenkilön allekirjoitus

Similar documents