Tervetuloa kouluun

Transcription

Tervetuloa kouluun
______________________________________
Opas
syksyn 2015
ekaluokkalaisen vanhemmille
_______________________________________________
Someron kaupunki
Sivistystoimi
Tammikuu 2015
HYVÄT HUOLTAJAT
Lapsenne on aloittamassa uuden ja jännittävän vaiheen elämässään – koulu on alkamassa. Kouluympäristö tapoineen ja toimintoineen on lapselle vieras ja
sopeutuminen uuteen vaatii oman aikansa. Ensimmäiset kouluvuodet ovat hyvin tärkeä vaihe lapsen
elämässä ja siksi lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan niin, että hänelle muodostuu myönteinen käsitys itsestään oppijana ja koululaisena. Kodin ja koulun välinen yhteistyö onkin tärkeää, jotta lapsi tuntisi
olonsa hyväksi ja turvalliseksi.
PERUSOPETUS on jokaisen lapsen oikeus – oikeus
opetukseen on samalla velvollisuus. Perusopetuksen
tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus jatkuvaan tietojen ja taitojen hankkimiseen, niiden käyttämiseen ja kehittämiseen.
Vuosittain vajaa sata somerolaista lasta aloittaa koulunkäyntinsä peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Syksyllä 2015 Somerolla on 6 (kuusi) alakoulua, joissa annetaan opetusta 1-6 vuosiluokille
sekä yksi yläkoulu, jossa opetusta annetaan 7-9 vuosiluokille. Joensuun koulussa annetaan opetusta myös vuosiluokille 7-9 (toiminta-alueittain opiskeleva pienryhmä). Yhteensä peruskoululaisia on
ensi syksynä noin 900.
Tämän TERVETULOA KOULUUN –oppaan tarkoituksena on antaa vanhemmille ja lapsille tietoa
peruskoulusta ja koulunkäyntiin liittyvistä käytännön asioista sekä esitellä Someron peruskoulut.
Opas lähetetään kaikille syksyllä 2015 koulunsa aloittaville oppilaille kouluun ilmoittautumisen
yhteydessä. Tämä opas löytyy myös kaupungin www-sivuilta http://www.somero.fi
Meillä on ilo toivottaa kaikille koulunkäyntinsä aloittaville onnea ja innostusta ensi syksynä alkavalle koulutielle!
Someron kaupungin koulutoimisto ja peruskoulut
Sille, joka tahtoo oppia elämästä
ei riitä, että hän kulkee
silmät ja korvat avoinna,
myöskin sydämen täytyy olla avoin.
Goethe
2
KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona
lapsi täyttää seitsemän vuotta ja jatkuu, jollei oppivelvollisuutta ole sitä ennen täytetty, kymmenen vuotta.
Syksyllä 2015 vuonna 2008 syntyneet lapset tulevat oppivelvollisuuden piiriin ja aloittavat koulunkäynnin.
KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Keräämme kouluun ilmoittautumiset ja tarvittavat tiedot kaikista koulutulokkaista tämän kirjeen liitteenä olevan ILMOITTAUTUMINEN lomakkeen avulla. Mikäli oppilasta ei paikkakunnalta muuton tai muun
syyn vuoksi ilmoiteta perusopetukseen Somerolla, pyydetään asiasta
ilmoittamaan koulutoimistoon 12.2.2015 mennessä.
Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ILMOITTAUTUMINEN –lomake jokaisen koulutulokkaan osalta ja palauttamalla se 12.2.2015 mennessä kaupungintalon aukioloaikoina koulutoimistoon Merja Lehtoselle tai postitse osoitteella: Someron koulutoimisto, Joensuuntie 20, 31400 Somero.
Mikäli Teillä on kouluun ilmoittautumisen johdosta jotakin kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä koulutoimistoon puh. 040-1268 231 / Merja Lehtonen.
POIKKEUKSELLINEN KOULUN ALOITTAMINEN
Perusopetuslain 27 §:n mukaan: ”Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa
lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin.”
MYÖHEMMIN KOULUUN
Jos vanhemmat harkitsevat koulun aloittamisen siirtämistä, he voivat keskustella asiasta päivähoidossa, neuvolassa tai sivistysjohtajan kanssa. Hakemus koulunkäynnin aloittamisen siirtämisestä
vuotta myöhemmäksi tehdään sivistysjohtajalle. Liitteenä tulee olla lääkärin- tai psykologin lausunto sekä päivähoidon kuvaus.
3
KUN ON KYSYTTÄVÄÄ
OPPIMISVALMIUSTUTKIMUKSET
Useimmat lapset ovat innostuneita koulunkäyntiin. Kaiken hauskan ohella koulun aloittaminen
asettaa kuitenkin pienelle koulutulokkaalle koko joukon vaatimuksia, joihin hänen odotetaan sopeutuvan ja pystyvän vastaamaan. Vanhempien on joskus vaikea arvioida, onko heidän lapsensa
oppimisvalmiudet riittävällä tasolla, kun hänen oppivelvollisuutensa alkaa.
Esiopetuksessa toteutettu koko syksyn mittainen arviointi antaa hyvät tiedot lasten taidoista ja
huoltajien kannattaa kuunnella sekä keskustella päivähoidon työntekijöiden kanssa pohdittaessa
oman lapsen oppimisvalmiuksia. Toisinaan voidaan tarvita tarkempaa tietoa lapsen oppimisvalmiuksista ja tätä tietoa voidaan hankkia esim. psykologisilla tutkimuksilla, joissa lapsi tekee psykologin luona erilaisia tehtäviä. Tehtävillä pyritään selvittämään mikä lapsen taitotaso esim. kielellisellä ja hahmottamistaitojen alueella on verrattuna ikätason keskimääräisiin odotuksiin.
Mikäli tutkimusten tuloksena päädytään hakemaan jotain erityistä tukea lapsen koulunkäynnin
aloittamiseen tai kuntoutuksen järjestämiseen, tulee siitä suositus/lausunto.
Lisätietoja kouluvalmiusasioista saa päivähoidon henkilökunnalta, kouluilta, sivistysjohtajalta ja
kouluvalmiutta tutkivilta tahoilta. Kouluvalmiuden yksilötutkimuksia tekee Somerolla vs. koulupsykologi Antti Kärnä puh. 044-7791 259, sähköposti: antti.karna(a)somero.fi ja lastenperhepsykologi
Seppo Auer puh. 044-7791 223, sähköposti: seppo.auer(a)somero.fi.
TULEVIEN EKALUOKKALAISTEN VANHEMPIEN VANHEMPAINILTA
Jokainen koulu järjestää tulevien ekaluokkalaistensa vanhemmille koulukohtaisen vanhempainillan
tai muun vastaavan tilaisuuden, jossa on mahdollisuus keskustella koulun opettajien kanssa kouluun liittyvistä asioista joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Koulut tiedottavat näistä tilaisuuksista koteja.
KOULUUN TUTUSTUMISPÄIVÄ TIISTAINA 12.5.2015
Kutsut tarkempine tietoineen näihin tilaisuuksiin lähetetään kouluista suoraan koteihin.
4
KOULUN VALINTA
LÄHIKOULU
Oma lähikoulu määräytyy oppilaan asuinalueen mukaan. Aina lähikouluksi ei voida osoittaa maantieteellisesti oppilaan kotia lähinnä olevaa koulua: lähikoulu ja lähin koulu voivat olla eri asia.
Mikäli esim. lähinnä olevaan kouluun ei mahdu, on kaupungilla oikeus tasata opetusryhmiä ja
osoittaa oppilaalle uusi lähikoulu.
Sivistysjohtaja päättää oppilaiden sijoittamisesta kouluihin. Sijoittamisessa otetaan huomioon mm.
oppilasmäärältään tasapuolisten perusopetusryhmien syntyminen sekä oppilaan tarvitsema muu
apu. Huoltajat saavat huhtikuun loppuun mennessä kirjallisen päätöksen siitä, mikä on lapsen lähikoulu ja missä lapsi aloittaa koulunkäyntinsä. Koulutoiveen voi esittää ILMOITTAUTUMINEN –
lomakkeella.
MUU KOULU
Vanhempien niin halutessa lapsen voi ilmoittaa myös muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun. Jokaiseen kouluun otetaan oppilaat ensin lähikouluperiaatteen mukaan ja sen jälkeen
voidaan yhteisten valintaperusteiden mukaan täyttää jäljellä olevat paikat muualta tulevilla oppilailla. Mikäli huoltaja valitsee lapselleen jonkin muun koulun kuin kaupungin osoittaman lähikoulun, kaupunki ei järjestä koulukuljetusta eikä avusta kuljetuskustannuksissa. Koulumatkoista
vastaavat tässä tapauksessa aina huoltajat itse.
OPPILAAN HYVINVOINTI
Koulun hyvinvointia ja turvallisuutta edistetään yhteisöllisessä oppilashuoltotyöryhmässä, johon
kuuluvat yleensä rehtori/koulunjohtaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja erityisopettaja. Oppilashuoltotyöryhmä seuraa ja tukee tarvittaessa oppilaiden koulutyötä ja hyvinvointia. Yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön kootaan tarvittaessa tapauskohtainen asiantuntijaryhmä. Tähän ryhmään osallistujat päätetään yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa.
Joka koululla on oma toimintamallinsa kriisien ja kiusaamisen varalle.
KOULUPSYKOLOGI
Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten kehitykseen, oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä lasten, vanhempien ja
opettajan kanssa oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Vanhemmat voivat
keskustella hänen kanssaan myös kasvatukseen ja kotitilanteeseen liittyvistä asioista. Käynnit ovat
luottamuksellisia ja maksuttomia.
Koulupsykologin toimisto sijaitsee Joensuun koululla (os. Heikintie 35) ja hänet tavoittaa
puh. 044 7791 259.
5
KOULUKURAATTORI
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa yhteistyössä koulun henkilökunnan ja kunnan muiden viranomaisten
kanssa. Hän toimii pääasiassa peruskoulun yläkoulun oppilaiden kanssa.
Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, opettajat, oppilaan vanhemmat, oppilaan muut
huoltajat tai kasvattajat ja eri yhteistyötahot. Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Koulukuraattorin työpiste sijaitsee SoLussa (väistötilat urheilukentän katsomon vieressä) ja hänet
tavoittaa puh. 044 7791 452.
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA
Luokan tai koulun yhteinen koulunkäyntiavustaja toimii luokassa opettajan rinnalla. Koulunkäyntiavustaja ohjaa myös aamu- ja iltapäivätoimintaa, jos koululla toimintaa järjestetään.
TERVEYDENHUOLTO
KOULUTERVEYDENHUOLTO
Kouluille on nimetty oma kouluterveydenhoitaja. Kouluterveydenhoitaja ei ole
tavattavissa koululla joka päivä. Kouluterveydenhoitajat toimivat yhteistyössä
sekä opettajien että oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyön tekeminen ja
varhainen puuttuminen on tärkeää. Lapsen terveystiedot siirtyvät lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon.
Ennen lukukauden alkua jokainen koulutulokas pääsee terveydenhoitajan terveystarkastukseen yhdessä vanhemman kanssa. Tarkastusta varten täytetään liitteenä
oleva kyselylomake, joka otetaan mukaan tarkastukseen.
Kouluuntulotarkastus on tarkoitus tehdä ennen koulujen alkua. Vanhemmat varaavat itse ajan
terveystarkastukseen omalta kouluterveydenhoitajalta. Terveystarkastukset jatkuvat vuosittain
joka vuosiluokalla. Lääkärintarkastus on ensimmäisellä ja viidennellä luokalla.
SUUN TERVEYDENHUOLTO
Kaikki Someron peruskoululaiset kutsutaan suun terveystarkastukseen 1., 5., ja 8. vuosiluokalla.
Muuten hoitoon kutsutaan hammaslääkärin määrittelemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitokutsu lähetetään kotiin joko postitse tai opettajan välityksellä. Tarkastuksen havainnoista lähetetään ilmoitus kotiin, mutta oppilaan vanhemmat ovat toki tervetulleita mukaan varsinkin ensimmäiselle hoitokäynnille. Yksilöllisten hoitokäyntien lisäksi oppilaille järjestetään harjausopetusta sekä terveyskasvatustunteja kouluissa.
Kaupunki järjestää kuljetuksen hammashoitolaan keskustaajaman ulkopuolisten koulujen oppilaille. Suun terveydenhuolto on osa kouluterveydenhuoltoa, ja se on oppilaalle maksutonta.
6
KOULULAISTEN VAKUUTTAMINEN
TAPATURMAT JA SAIRASTUMINEN
Pienet koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat hoidetaan koulussa. Vakavammat tapaturmat
ohjataan terveyskeskukseen lääkärin arvioitavaksi ja hoidettavaksi. Tarpeen vaatiessa lääkäri lähettää lapsen aluesairaalaan. Tapaturmasta ilmoitetaan vanhemmille välittömästi. Vanhemmat
ovat vastuussa lapsen saattamisesta hoitoon niissä tapauksissa, jotka eivät ole aiheuttaneet koulussa toimenpiteitä.
Oppilaan sairastumisesta koulupäivän aikana ilmoitetaan vanhemmille.
Vanhempien tulee antaa koululle puhelinnumero, josta heidät tavoittaa koulupäivän aikana.
VAKUUTUKSET
Koulussa tai koulumatkalla oppilaalle sattuneen koulutapaturman hoito on peruskoulun ja lukion
oppilaille maksuton.
Someron kaupunki on vakuuttanut oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Vakuutuksen
perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunnilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin
yhteisiin urheilusuorituksiin, retkeilyihin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. sekä
matkalla suorinta tietä kotoa kouluun tai koulusta kotiin.
Lisätietoja saa soittamalla koulutoimistoon puh. 040-1268 231.
KOULURUOKAILU
MONIPUOLINEN KOULULOUNAS
Koulussa oppilaalle tarjotaan jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton
ateria. Someron kouluilla on yhteinen ruokalista, joka löytyy
kaupungin www-sivuilta http://www.somero.fi.
ERITYISRUOKAA TARVITSEVILLE
Kouluissa on mahdollisuus tarjota myös erityisruokavaliot sitä tarvitseville. Erityisruokavalion tarve
todennetaan aina lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella. Erityisruokavaliot tilataan lomakkeella, jonka vanhemmat täyttävät yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Omalle opettajalle pitää
myös kertoa perusasiat lapsen ruokavaliosta. Rastita myös ILMOITTAUTUMINEN –lomakkeesta
ko. kohta.
Vaikeissa allergiatapauksissa olisi suositeltavaa, että vanhemmat ottaisivat yhteyttä suoraan
keittiöön.
7
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2. –luokkalaisille sekä
muiden vuosiluokkien erityisopetukseen hallinnollisella päätöksellä siirretyille
tai otetuille oppilaille. Koulujen päättäjäispäivinä aamu- ja iltapäivätoimintaa
ei kouluilla järjestetä.
JÄRJESTÄMISPAIKAT
Somerolla aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisvastuu koulupäivinä on sivistystoimella. Aamuja iltapäivätoimintaa järjestetään niillä kouluilla, joihin hakuaikana hakeutuu ja joissa koulupäivinä
on vähintään viisi osallistujaa joka kuukausi (siv.ltk § 14/8.4.2014). Järjestämispaikat ja -ajat varmistuvat ilmoittautumispäivän jälkeen.
TOIMINTAAN HAKEMINEN
Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella lukuvuodeksi kerrallaan.
Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta ja kouluilta. Hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti
kaupungin www-sivuilta http://www.somero.fi.
Sitovat hakemukset jätetään koulutoimistoon kouluun ilmoittautumisen yhteydessä os. Joensuuntie 20, 31400 Somero. Hakuaika päättyy 12.2.2015.
Koulun rehtori tekee viranhaltijapäätöksen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta tai toiminnan
lopettamisesta. Esim. muuton takia kerhopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti ja maksuvelvollisuus
lakkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta lukien.
OSALLISTUMISMAKSU lv. 2014-15
Iltapäivätoiminnan osallistumismaksu on kuluvana lv. 2014-15 klo 13-16 väliseltä ajalta on 60 €/kk.
Toiminta-ajat klo 7-8, klo 8-9 ja klo 16-17 maksavat 10 €/alkava tunti/kk (siv.ltk § 30 / 9.4.2013).
Maksu on kiinteä ja sama kaikille. Maksusta ei vähennetä mahdollisia poissaolopäiviä eikä poissaolotunteja ja se peritään myös vajaiden koulukuukausien osalta.
TOIMINNAN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMINEN
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulujen koulunkäyntiavustajat ja / tai nuorisoohjaajat / järjestöjen henkilöt.
8
KOULUMATKAT ja KOULUKULJETUS
Someron sivistyslautakunta on kokouksessaan 9.11.2010 hyväksynyt Someron koulukuljetusoppaan, josta löytyy käytössä
olevat koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2011 lukien.
Opasta päivitetään vuosittain ja se on kokonaisuudessaan luettavissa kaupungin www-sivuilta http://www.somero.fi.
OIKEUS MAKSUTTOMAAN KOULUKULJETUKSEEN
Kunta järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen, jos
matkan pituus omaan lähikouluun on
 1.-2. –luokan oppilaalla yli 3 km
 3.-9. –luokan oppilaalla yli 5 km
Matka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Kotiportti tarkoittaa pääsääntöisesti pihatien liittymää ja koulun portti
koulun pihaan tai kouluun johtavan tien liittymää. Koulujen sisääntulo on oppilaan tulosuunnasta
lähin portti/liittymä. Koulumatkan pituus voidaan tarvittaessa tarkastaa.
MAKSULLINEN KOULUKULJETUS
Sivistysjohtaja voi hakemuksesta myöntää maksullisen koulukuljetuksen niille oppilaille, joilla ei ole
lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen edellyttäen, että
 autossa on tilaa ja
 reitti on jo olemassa
Erillistä kuljetusta ja reittiä ei järjestetä. Oppilaat, joille on myönnetty maksullinen kuljetus, maksavat matkastaan kaupungille voimassa olevan liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman vuoroauton alennuslipputaksan mukaisen korvauksen/matka (= Matkahuollon myymän bussilipun
hinta).
Takseissa maksullinen kuljetus myönnetään etusijassa niille, jotka käyttävät sitä säännöllisesti.
Kuljetushakemuslomakkeita saa kouluilta, kaupungintalon neuvonnasta ja koulutoimistosta.
Hakemuksen voi tehdä sähköisesti kaupungin www-sivuilta
http://www.somero.fi.
Huoltaja täyttää kuljetushakemuksen ja toimittaa sen koulutoimistoon kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
9
ENSIMMÄISET KOULUVUODET
YHTENÄINEN ESIOPETUS
Suurin osa somerolaisista ekaluokkalaisista on osallistunut esiopetukseen. Kaikki esiopetusryhmät
noudattavat yhteistä opetussuunnitelmaa. Esiopetuksessa tuetaan lapsen oppimaan oppimisen,
elämänhallinnan ja yhdessä toimimisen taitojen kehittymistä, näin se luo turvallisen pohjan koulunkäynnin aloittamiselle.
OMA LUOKKA
Oppilas työskentelee samassa ryhmässä ja omassa luokassa suurimman osan oppitunneista. Luokkien 1-2 enimmäiskoko on 24 oppilasta. Luokassa voi oman opettajan rinnalla työskennellä erityisopettaja tai koulunkäyntiavustaja. Osalla oppitunneista luokka voi olla jaettuna pienempiin ryhmiin. Erityisopettaja työskentelee yhdessä luokanopettajan kanssa, opettaa erikseen pientä ryhmää tai yhtä lasta kerrallaan. Erityisopettaja antaa myös puheopetusta.
Viikkotunnit eri luokka-asteilla Somerolla:
Luokilla 1-2
20 tuntia
Luokilla 3-4
24 tuntia
Luokilla 5-6
26 tuntia
Someron kouluissa noudatetaan tuntijakoa, joka perustuu valtioneuvoston asetukseen (1435/2001) ja
kunnan linjaukseen.
OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN
Alaluokilla (1-2 lk) opetusta toteutetaan usein eheytetysti. Tällöin oppiaineista ja aihekokonaisuuksista muodostetaan ehjä kokonaisuus ja eri oppiaineiden sisältöjä käsitellään samanaikaisesti.
Opetus voidaan toteuttaa projektien, teemojen tai aihekokonaisuuksien ja monipuolisten opetusmenetelmien avulla. Opettaja huolehtii siitä, että eri oppiaineiden tavoitteet toteutuvat.
KIELIOHJELMA
A1-kieli:
• A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 3. luokalla.
• A1-kieli on Someron kaikissa peruskouluissa englanti.
• A1-kielen opiskelu jatkuu 7. -luokalla yläkoulussa.
10
USKONTOJEN OPETUS
Koulun uskonnonopetus järjestetään perusopetuslain mukaan (628/1998 § 13, muutettu lailla
454/2003).
Koulutuksen järjestäjä järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. Oppilas, joka ei kuulu
tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huoltajan ilmoitettua
asiasta perusopetuksen järjestäjälle osallistua mainittuun
uskonnonopetukseen.
- evankelis-luterilaisen uskonnon opetus
- ortodoksisen uskonnon opetus
- oltava väh. 3 oppilasta
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu em. uskonnonopetukseen,
opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa.
OPPILAAN ARVIOINTI
Arviointi kuuluu koulutyöhön ja sitä tehdään jatkuvasti. Se kohdistuu oppimiseen, käyttäytymiseen
ja työskentelyyn. Tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelua. Todistus on vain yksi osa arviointia.
ARVIOINTI KOULUTYÖSTÄ
Lukuvuoden aikana oppilas saa palautetta koulutyöstään mm. lukukausiarvioinnin ja keskustelujen
kautta. Opettajan antama palaute koulupäivän aikana on tärkeä osa arviointia. Koulut määrittelevät opetussuunnitelmassaan, miten oppilas ja vanhemmat saavat monipuolisesti ja riittävän usein
palautetta oppilaan edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Arviointi on yksilöllistä ja
perustuu oppiaineisiin liittyviin tavoitteisiin. Oppilaita ei verrata keskenään, vaan arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan edistyminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
Keväällä lukuvuoden päättyessä jokainen oppilas saa lukuvuositodistuksen. Somerolla oppilaat
saavat todistuksen sanallisena arviointina luokilla 1-4. Ylemmillä luokilla käytetään numeroarvostelua.
ITSEARVIOINNIN OPETTELU
Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilas osallistuu oman koulutyönsä suunnitteluun ja arviointiin.
Itsearviointi on osa opiskelua. Koulut käyttävät erilaisia itsearvioinnin muotoja ja menetelmiä.
Vanhemmat voivat tukea oppilaan työn suunnittelua ja tavoitteiden saavuttamista. Kouluilla tehdään itsearviointia erilaisilla tavoilla ja ne määritellään tarkemmin koulun opetussuunnitelmassa.
Arviointikeskusteluissa opettaja ohjaa oppilasta oman työn arviointiin. Monissa kouluissa keskusteluihin osallistuvat myös vanhemmat. Arviointi on osa koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Arviointikeskustelun pohjana voi olla oppilaan työ, projekti, kansio tai arviointilomake.
11
OPPILAAN TUKEMINEN
Kaikkien lasten ja nuorten oppiminen ei suju samalla tavalla eikä ilman vaikeuksia. Tämä on tavallista, samoin kuin ovat vaihtelut ns. normaalioppilaiden osaamisessa erilaisista inhimillisistä ja
henkilökohtaisista seikoista johtuen. Oppimista tapahtuu vain myönteisessä ilmapiirissä ja siksi
oppimisympäristöön ja oppimisen tukeen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Lapsilla on
oikeus saada omien kykyjensä mukaista opetusta.
Noudatamme perusopetuslain mukaista ns. kolmiportaista tukimallia, kun oppilas kohtaa opiskelussaan haasteita. Malli on valtakunnallinen. 1. porras = yleinen tuki, 2. porras= tehostettu tuki ja
3. porras = erityinen tuki. Oppilas voi siirtyä tuen portailla molempiin suuntiin tilanteen muuttuessa. Ennen siirtymistä varmistetaan yhteistyössä kodin kanssa, että oppilas on saanut riittävät tukitoimet koulussa ja hän on sitoutunut tavoittelemaan hänelle asetettuja tavoitteita. Siirtyminen
ylemmälle portaalle tehdään, jos oppilas ei saavuta hyväksytysti hänelle sillä portaalla asetettuja
tavoitteita.
Kolmiportaisen tuen eri vaiheissa käytetään mm. seuraavia tukimuotoa: eriyttäminen, oppilaanohjaus, oppilashuollon tuki, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, apuvälineet, koulunkäynninohjaajan/avustajan palvelut sekä muut ohjaus- ja tukipalvelut.
1. YLEINEN TUKI
Tukiopetus on aina ensimmäisiä tukimuotoja
- tilapäinen opinnoissa jälkeen jääminen
- tukiopetusta voi ehdottaa opettaja tai huoltajat voivat sitä pyytää
- tukiopetus toteutetaan varsinaisten oppituntien lisäksi 2-4 oppilaan ryhmissä
2.TEHOSTETTU TUKI
Osa-aikaiseen erityisopetukseen on oikeus oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa
- lapselle laaditaan oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien ja oppilaan opettajien kanssa
- osa-aikainen erityisopetus ei vaadi hallinnollista päätöstä
3. ERITYINEN TUKI
- erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opetus voidaan käytännössä toteuttaa joko integroituna yleisopetuksen ryhmässä tai pienryhmässä
- erityisopetuksessa oppivelvollisuus voi olla 9- tai 11-vuotinen; 11-vuotinen oppivelvollisuus haetaan usein jo pari vuotta ennen koulunaloitusikää, kun vaikeudet ovat merkittäviä ja sen kaltaisia,
että ajatellaan, ettei lapsi pysty selviytymään koulun tavoitteista 9 vuodessa
- yksilöllisen opetussuunnitelman mukaista opetusta annetaan silloin, kun oppilas ei pysty saavuttamaan yleisopetuksen tavoitteita. Tällöin oppimateriaali on usein karsittua ja selkeämpää. Yksilöllinen oppimäärä voi olla yhdessä tai useammassa tai kaikissa oppiaineissa
- arviointi perustuu päätöksen mukaisesti joko yleisiin tai yksilöllistettyihin tavoitteisiin
- erityisoppilaalle on tehtävä HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa. Mukana on hyvä olla myös muut lapsen kanssa
tekemisissä olevat yhteistyötahot.
12
Erityisen tuen päätöksen purku tapahtuu samalla tavoin kuin hakeminenkin. Huoltaja anoo päätöksen purkamista liittäen asiantuntijalausunnot hakemukseensa. Sivistysjohtaja tekee päätöksen.
Päätökset ja oppimissuunnitelma sekä hojks kulkevat lapsen mukana myös muutettaessa koulusta
toiseen samalla paikkakunnalla.
ERITYISEEN TUKEEN OTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN
- tarvitaan hallinnollinen siirtopäätös, huoltajat hakevat, sivistysjohtaja tekee päätöksen
- hakemuslomakkeita saa koulutoimiston lisäksi kouluilta, koulupsykologilta, koulukuraattorilta ja
perheneuvolasta. He myös auttavat täyttämisessä ja osaavat kertoa käytännön menettelyistä tarkemmin.
- tarvitaan pedagogisen lausunnon lisäksi psykologinen, lääketieteellinen tai sosiaalinen selvitys/lausunto
- alle kouluikäisiltä päiväkodin lausunto
TYÖ- JA LOMA-AJAT lv. 2015-16
Syyslukukausi:
ti 11.8. – la 19.12.2015:
- syysloma 12. - 16.10.2015 (= viikko 42)
- joululoma su 20.12.2015 – ke 6.1.2016
Kevätlukukausi:
to 7.1. – la 4.6.2016:
- talviloma 22. - 26.2.2016 (= viikko 8)
- pääsiäinen pe 25.3. – ma 28.3.2016
- helatorstai to 5.5.2016
- vapaapäivä pe 6.5.2016
OMAT LOMAT
Koululaisten ja perheiden omat lomat lomakauden ulkopuolella eivät ole suositeltavia. Jos oma
loma kuitenkin pidetään, huoltajan tulee huolehtia siitä, että koulutehtävät tulevat tehdyiksi myös
poissaoloaikana. Koulujen antamaa tukiopetusta ei ole tarkoitettu paikkaamaan omien lomien
takia syntyneitä poissaoloja. Luvan yli kolme päivää kestävään poissaoloon myöntää koulun rehtori. Oppilaan luokanopettaja voi myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon. Lomat anotaan kirjallisesti
hyvissä ajoin etukäteen. Loma-anomuslomakkeita saa koululta.
13
Someron kaupungin koulut lv. 2015-16:
Koulujen tarkempi esittely löytyy kaupungin www-sivuilta http://www.somero.fi.
JOENSUUN KOULU
Heikintie 35, 31400 Somero
Rehtori Liisa Penttilä
puh. 044-7791 300
liisa.penttila(a)somero.fi
Kouluterveydenhoitaja Anu Puotsaari
tavattavissa koululla ma, to ja pe
puh. 044-7792 626
anu.puotsaari(a)somero.fi
__________Karjasillan alue
Luokka-asteet:
Kuvaus koulusta:
Peruskoulun 1.-6. luokat, toiminta-alueittain
opiskeleva pienryhmä 1.-9. luokat
Koulussamme on hyvät puitteet opiskelulle.
Koulun peruskorjaus ja liikuntasali valmistuivat kesällä 2005. Koulussamme toimii sekä
oppilaskunta että vanhempainryhmä koulutyön tukena.
Oppilas- ja opettajamäärä:
Lv. 2014-2015 yhteensä 338 oppilasta.
Koulussa työskentelee rehtorin lisäksi 12 luokanopettajaa, kuusi erityisluokanopettajaa,
osa-aikainen erityisopettaja ja englannin
opettaja, S2-kielen tuntiopettaja sekä resurssiopettajia.
Opetuksen painopistealueet:
Painotetaan yhteistyötaitoja ja opetusmenetelmien valinnalla tuetaan oppilaan sosiaalista kasvua. Koulullamme on kummitoimintaa.
Kummitoiminnassa isommat oppilaat toimivat pienempien kummeina. Yleisopetuksen ja
pienryhmien monilla yhteistyömuodoilla taataan kaikille oppilaille mahdollisimman hyvät
oppimisedellytykset.
Erityisopetus:
Koululla on oma osa-aikainen erityisopettaja
oppilaiden opiskelun tukena ja sen lisäksi
erityisopetuksen pienryhmiä ja toimintaalueittain opiskeleva pienryhmä.
Aamu- ja iltapäivätoiminta:
Lukuvuonna 2014-2015 koululla on aamu- ja
iltapäivätoimintaa klo 7.00-9.00 ja klo 13.0017.00 välisenä aikana. Toimintaa järjestetään,
mikäli osallistujia on koko ajan vähintään
viisi.
Koulun toiminta-ajatus:
Koulun toiminta-ajatuksena on ihmisenä kasvaminen. Tätä ajatusta toteutetaan kehittämällä lasten sosiaalisia taitoja, kasvattamalla
toisen kunnioittamiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen, tukemalla tervettä itsetuntoa
sekä kannustamalla vastuullisuuteen. Antamalla vahvat perustiedot ja – taidot.
Kouluun
2015:
tutustumispäivä
keväällä
Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on
12.5.2015.
Tarkempi kutsu lähetetään koteihin. Huoltajille pidetään samana päivänä info-ilta klo 18.
14
KIRKONMÄEN KOULU
Kirkkotie 3, 31400 Somero
Koulunjohtaja Risto Koistinen
Kouluterveydenhoitaja Anu Puotsaari
puh. 040-1268 363
tavattavissa koululla tiistaisin
koulun puh. 040-1268 360
puh. 044-7792 626
risto.koistinen(a)somero.fi
anu.puotsaari(a)somero.fi
________________________________________________________________________________
Luokka-asteet:
Kuvaus koulusta:
1. – 6. luokat
Someron vanhin koulu sijaitsee rauhallisella
paikalla aivan Someron kirkon kupeessa. Tilaa
yli 130-vuotiaassa vanhuksessamme on niukasti, mutta ”sopu sijaa antaa”.
Oppilas- ja opettajamäärä:
Lv. 2014-2015 yhteensä 136 oppilasta.
Koulussa työskentelee kuusi luokanopettajaa,
päätoiminen tuntiopettaja, englannin lehtori
ja kaksi koulunkäyntiavustajaa.
Opetuksen painopistealueet:
Taiteet ja käden taidot (valinnaiskurssit 5.-6.
luokille).
Erityisopetus:
Koulussa annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Opettajana toimii Marja Ilmonen.
Kerhotoiminta:
Koulun toiminta-ajatus:
Aamu- ja iltapäivätoiminta:
Koulun yleisenä tavoitteena on mahdollisimman monipuolisesti ja monikanavaisesti oppilaan persoonallisuutta ja kokonaisilmaisua
kehittäen luoda edellytykset tarvittavien perustietojen ja –taitojen oppimiselle musiikkia,
kuvataidetta ja käden taitoja oppimisen välineenä käyttäen/ painottaen.
Kodin kasvatustyötä tukien koulu pyrkii kasvattamaan oppilaistaan itsenäisiä ja vastuuntuntoisia myös toisen mielipidettä kunnioittavia tiedonhankkijoita.
Lukuvuonna 2014-2015 koululla on aamu- ja
iltapäivätoimintaa klo 8.00-9.00 ja klo 13.0017.00 välisenä aikana. Toimintaa järjestetään,
mikäli osallistujia on koko ajan vähintään
viisi.
Koulukuoro
Kouluun
2015:
tutustumispäivä
keväällä
Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on
12.5.2015 klo 9-11. Tarkempi kutsu lähetetään koteihin.
15
OINASJÄRVEN KOULU
Helsingintie 2103, 31470 Somerniemi
Koulunjohtaja Osmo Laamanen
puh. 040-1268 732
osmo.laamanen(a)somero.fi
Kouluterveydenhoitaja Anu Puotsaari
tavattavissa sopimuksen mukaan
puh. 044-7792 626
anu.puotsaari(a)somero.fi
__
teemavuotena. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on auttaa oppilaita näkemään mahdollisuuksia, toimimaan aktiivisesti, ottamaan
vastuuta, toimimaan ryhmässä ja pitämään
lupaukset.
Luokkamuodot:
1.-2. yhdysluokka
3.-4. yhdysluokka
5.-6. yhdysluokka
Ensi vuotta vietetään hyvien tapojen teemavuotena. Jos haluaa saada ystäviä ja olla ystävä, on hallittava hyvän käytöksen säännöt.
Näitä ja muita hyviin tapoihin liittyviä seikkoja korostetaan vuoden teemana.
Syksystä 2010 koulu on ollut mukana KIVA koulu hankkeessa.
Oppilas- ja opettajamäärä:
Lv. 2014-2015 yhteensä 51 oppilasta. Koulussa työskentelee kolme luokanopettajaa, yksi
tuntiopettaja, englanninopettaja ja kaksi koulunkäyntiavustajaa.
Kuvaus koulusta:
Koulu toimii kahdessa rakennuksessa, joista
toinen on yli satavuotias puukoulu. Toisessa
70-luvulla rakennetussa osassa on teknisen
työn tila ja voimistelusali. Koulun piha on
monimuotoinen ja pihan perällä on kenttä,
joka jäädytetään talvella luistinradaksi.
Erityisopetus:
Koulussa on mahdollisuus osallistua osa-aikaiseen erityisopetukseen, jota annetaan lievissä puheen ja kirjoittamisen ongelmissa.
Aamu- ja iltapäivätoiminta:
Lukuvuonna 2014-2015 koululla on aamu- ja
iltapäivätoimintaa klo 8.00-9.00 ja klo 13.0017.00 välisenä aikana. Toimintaa järjestetään,
mikäli osallistujia on koko ajan vähintään
viisi.
Koulun toiminta-ajatus:
Koulun perusideana on toimia turvallisena
oppimisympäristönä, johon kaikki lähiseudun
oppilaat voivat tulla ja saavuttaa opetussuunnitelman tai hojks:n mukaiset tiedot ja
taidot.
Perusopetuslain tavoitteista nousevat koulun
toiminta-ajatuksessa keskeisimmiksi:
1. Tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja
eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
jäsenyyteen.
2. Edistää tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa.
Kouluun tutustumispäivä keväällä
2015:
Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on
12.5.2015. Tarkempi kutsu lähetetään koteihin.
Opetuksen painopistealueet:
Tätä vuotta vietetään yrittäjyyskasvatuksen
16
OLLILAN KOULU
Haalintie 26, 31410 Ylöpirtti
vs. koulunjohtaja Jyrki Lahti
puh. 040-1268 733
jyrki.lahti(a)somero.fi
Kouluterveydenhoitaja Anu Puotsaari
tavattavissa sopimuksen mukaan
puh. 044-7792 626
anu.puotsaari(a)somero.fi
______________________________________________________________________________
______________Karjasillan alue
vatusta, joka perustuu suurelta osin mallioppimiseen. Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset antavat käyttäytymismalleja oppilaille.
Luokkamuodot:
1.-2. yhdysluokka
3.-6. yhdysluokka
Opetus on järjestetty yhdysluokkaopetuksena, joten luonnollisena osana koulun toiminta-ajatusta on eri-ikäisten oppilaiden yhdessä
oppiminen ja toimiminen.
Oppilas- ja opettajamäärä:
Lv. 2014-2015 yhteensä 25 oppilasta. Koulussa työskentelee kaksi luokanopettajaa ja
koulunkäyntiavustaja.
Koulumme sijainti tarjoaa hyvät edellytykset
tutustua luontoon. Opetus edistää luonnon
kunnioittamista.
Erityisopetus:
Lukuvuonna 2014 – 2015 erityisopettaja Marja Ilmonen on ollut koululla neljä tuntia viikossa.
Ollilan koulun toiminta-ajatuksena on käytettävissä olevien henkisten ja taloudellisten
resurssien avulla taata oppilaille mahdollisimman hyvät lähtökohdat opintojensa jatkamiseen seuraavalla kouluasteella.
Koulun toiminta-ajatus:
Koulu sijaitsee keskellä kylää ja koulu on aktiivisesti osa kylän lasten ja aikuisten elämää.
Kuvaus koulusta:
Koulun sijainti tarjoaa hyvät edellytykset tutustua luontoon. Opetus edistää luonnon
kunnioittamista.
Ihmisenä kasvamisessa painotamme itsensä
hyväksymistä ja itsetunnon vahvistamista.
Lapsen oppiessa hyväksymään itsensä, hän
oppii hyväksymään ja kunnioittamaan erilaisuutta ja erilaisia ihmisiä. Koulumme tavoite
on edistää tasa-arvoisuutta.
Tutustumme erilaisiin kulttuureihin, kansallisuuksiin ja ylipäänsä erilaisiin ihmisiin.
Aamu- ja iltapäivätoiminta:
Lukuvuonna 2014-2015 koululla ei ole aamuja iltapäivätoimintaa. Toimintaa järjestetään,
mikäli osallistujia on koko ajan vähintään
viisi.
Kasvatamme oppilaita hyviin tapoihin. Tavoitteena on kasvattaa oppilaita elämää varten.
Kotikasvatus on koulun kasvatustyön perustana. Koulun tapakasvatuksen tavoitteena
ovat sellaiset tiedot ja taidot, että lapsi voi
luontevasti ja toiset huomioon ottaen elää
arkea ja juhlaa. Koulussa on mahdollisuus
harjoitella vuorovaikutustaitoja monipuolisesti. Jokainen koulupäivän hetki on tapakas-
Kouluun tutustumispäivä keväällä 2015:
Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on
12.5.2015. Tarkempi kutsu lähetetään koteihin.
17
PITKÄJÄRVEN KOULU
Pitkäjärven koulu, Turuntie 1307, 31520 Pitkäjärvi
Koulunjohtaja Päivi Isotalo
puh. 040-1268 734
paivi.s.isotalo(a)somero.fi
Kouluterveydenhoitaja Tanja Stark
tavattavissa sopimuksen mukaan
puh. 044-7791 254
tanja.stark(a)somero.fi
________________________________________________________________________________
______________Karjasillan alue
Luokkamuodot:
Opetuksen painopistealueet:
1.-2. yhdysluokka
3.-4. yhdysluokka
5.-6. yhdysluokka
Kädentaidot, puhe- ja ilmaisutaito sekä luonto ja ympäristö.
Erityisopetus:
Oppilas- ja opettajamäärä:
Lv. 2014-2015 yhteensä 51 oppilasta.
Koulussa työskentelee kolme luokanopettajaa, tuntiopettaja sekä koulunkäyntiavustaja.
Koulussa annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Opetus painottuu alkuopetukseen. Erityisopettaja Marja Ilmonen käy koulullamme
viikoittain.
Kuvaus koulusta:
Aamu- ja iltapäivätoiminta:
Idyllinen kyläkoulumme sijaitsee historiallisen
Hämeen Härkätien varrella. Koulumme ympäristö tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti seudun historiaan sekä luontoon
ja kasvillisuuteen. Lisäksi koulumme omassa
keittiössä valmistuu koulupäivinä maittavat
kouluateriat.
Lukuvuonna 2014-2015 koululla on iltapäivätoimintaa klo 13.00-17.00 välisenä aikana.
Toimintaa järjestetään, mikäli osallistujia on
koko ajan vähintään viisi.
Kerhotoiminta tullaan todennäköisesti yhdistämään päiväkodin ja esiopetuksen kanssa.
Kouluun
2015:
Koulun toiminta-ajatus:
Koulutyön tavoite ja toiminta-ajatus on tarjota jokaiselle oppilaalle tasapuolista ja laadukasta perusopetusta yksilöllisyys huomioon
ottaen avainsanoina perusturvallisuus, itsetunto, identiteetti sekä sosiaaliset taidot.
tutustumispäivä
keväällä
Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on
12.5.2015. Tarkempi kutsu lähetetään koteihin.
18
TERTTILÄN KOULU
Kaskistontie 34, 31490 Terttilä
Koulunjohtaja Satu Koivuniemi
puh. 040-1268 735
satu.koivuniemi(a)somero.fi
Kouluterveydenhoitaja Tanja Stark
tavattavissa sopimuksen mukaan
puh. 044-7791 254
tanja.stark(a)somero.fi
________________________________________________________________________________
Kuvaus koulusta:
Luokkamuodot:
Perinteikäs kaksiopettajainen kyläkoulu sijaitsee kumpuilevassa jokimaisemassa. Koululla
on väljät, muunneltavat opetustilat ja liikkumaan kannustava pihapiiri. Joustava tuntiopettajan käyttö ja työjärjestyksen suunnittelu pienentävät opetusryhmien kokoa entisestään. Avustajan käyttö on tehokasta ja
henkilökohtaisen tuen saaminen vaivatonta.
Elämyksellistä oppimista ja yhteishenkeä lisäävät kunkin vuoden kasvatusteeman ympärille rakentuvat vanhempaintoimikunnan
organisoimat tapahtumat, vierailut ja retket.
1.-3. yhdysluokka
4.-6. yhdysluokka
Oppilas- ja opettajamäärä:
Lv. 2014-2015 yhteensä 26 oppilasta.
Koulussa työskentelee kaksi luokanopettajaa
ja koulunkäyntiavustaja.
Erityisopetus:
Erityisopettaja antaa koululla oppimisvaikeuksiin tai muuta tehostettua tukea tarvitseville yksilöllistä- tai pienryhmäopetusta yhtenä
päivänä viikossa.
Opetuksen painopistealueet:
Keskitytään vuosittain ajankohtaiseen teemaan korostaen toiminnallisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Edellisinä lukuvuosina
on painotettu tapa– ja ympäristökasvatusta,
yrittäjyyttä ja vaikuttamista, liikuntaa ja taitoja taideaineita. Tänä vuonna painotetaan
terveys- ja hyvinvointiasioita.
Koulun toiminta-ajatus:
Koulussa pyritään kasvattamaan vanhempien
tukena itseensä ja oppimiskykyynsä uskovia
nuoria, jotka omaavat tarvittavat tiedot ja
taidot yläkouluun siirtymistä varten. Koulu
tarjoaa laadukasta opetusta pienessä ja turvallisessa oppimisympäristössä, jossa oppimista on helppo tukea kunkin oppilaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Erilaisuuden hyväksyminen omassa lähiympäristössä kasvattaa sekä vastuuseen omasta toiminnasta että
toisten huomioon ottamiseen ja yhteistyöhön.
Aamu- ja iltapäivätoiminta:
Lukuvuonna 2014-2015 koululla ei ole aamuja iltapäivätoimintaa. Toimintaa järjestetään,
mikäli osallistujia on koko ajan vähintään
kuusi.
Kouluun
2015:
tutustumispäivä
keväällä
Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on
12.5.2015. Tarkempi kutsu lähetetään koteihin.
19
KIIRUUN KOULU = YLÄKOULU
Kiiruuntie 4, 31400 Somero
Rehtori Janne Aaltonen
puh. 044-7791 250
janne.aaltonen(a)somero.fi
Kouluterveydenhoitaja Tanja Stark
tavattavissa klo 9-15
puh. 044-7791 254
tanja.stark(a)somero.fi
________________________________________________________________________________
_
linen kulttuuriympäristö antaa kaikille oppiLuokka-asteet:
aineille mahdollisuuden ammentaa ja siirtää
7. -9. luokat
kulttuuriperinnettä sekä luoda pohja uuden
kulttuurikerroksen kasvulle.
Oppilasmäärä:
Lv. 2014-2015 yhteensä 289 oppilasta
Matkalla tulevaisuuteen. Kansainvälistyvässä
ja monipuolistuvassa yhteiskunnassa nuoria
on kannustettava ennakkoluulottomaan tulevaisuuden kohtaamiseen ja ongelmien ratkaisuun, johon liittyy uusimman teknologian
hyödyntäminen. Koulumme monipuolisten
ilmaisutaitojen kehittymistä tukeva opetus
luo edellytyksiä oppilaiden itsetunnon vahvistumiselle. Persoonallisuuden piirteistä korostamme itsenäisyyttä, vastuuntuntoa ja yhteistyökykyä. Nämä ominaisuudet vahvan
kulttuuri-identiteetin kanssa luovat pohjan
jatkuvalle henkiselle kasvulle ja itsensä monipuoliselle kehittämiselle. Niistä viriää halukkuus jatko-opiskeluun, työntekoon ja yhteiskunnan rakentamiseen.
Kuvaus koulusta:
Koulu sijaitsee keskustassa urheilukentän
läheisyydessä väistötiloissa A-D.
Koulun toiminta-ajatus:
Vahvoilla juurilla elämään. Seutumme vahva
maaseutu- ja kulttuuriperinne luovat hyvän
pohjan koulutyölle. Yhtenä koulumme perustehtävistä pidämme nuorten totuttamista
säännölliseen työntekoon.
Kulttuuri kasvaa koulussa. Kotien ja alakoulun
opetus- ja kasvatustyön jatkajina ja täydentäjinä pyrimme syventämään nuorten kuvaa
kulttuurista sekä kehittämään monipuolisesti
ja persoonallisesti heidän ilmaisutaitojaan ja
erikoislahjakkuuttaan. Kulttuurikasvatuksella
pyrimme luomaan niitä elementtejä, joista
nuori rakentaa maailmankatsomuksensa.
Kaikki koulun oppiaineet luovat perusvalmiuksia eri tieteen ja taiteen alojen opinnoille ja harrastuksille. Kulttuuriin kuuluvat myös
uskonto, talouselämä, teknologia, kansanperinne, arkielämän tiedot ja taidot, tapakulttuuri, nuorisokulttuuri jne. Koulun monipuo-
Erityisopetus:
Lukuvuonna 2014-2015 luokkamuotoista erityisopetusta antaa kaksi erityisluokanopettajaa sekä osa-aikaista erityisopetusta antaa
yksi erityisopettaja. Integraatiota yleisopetukseen pyritään järjestämään oppilaan henkilökohtaisten edellytysten mukaan.
20
KOULUTOIMISTO
Joensuuntie 20, 31400 Somero (sijaitsee kaupunginvirastolla)
Sivistysjohtaja
Minna Mäkelä-Rönnholm
puh. 044-7791 230
minna.makela-ronnholm(a)somero.fi
Toimistonhoitaja
Osastonsihteeri
Merja Lehtonen
puh. 040-1268 231
merja.lehtonen(a)somero.fi
Arja Nikkarinen
puh. 040-1268 232
arja.nikkarinen(a)somero.fi
_________________________
21
22