Palkkiosääntö 2015

Comments

Transcription

Palkkiosääntö 2015
BORGÅ FUNKTIONÄRSFÖRENING JYTY –
PORVOON TOIMIHENKILÖYHDISTYS JYTY RY
Liite 1
1 (2)
PALKKIOSÄÄNTÖ 2015
Hyv.
1§
Yhdistyksen luottamushenkilöille ja toimihenkilöille maksetaan palkkio luottamustehtävän hoidosta, korvausta matkakuluista sekä päivärahaa tämän säännön mukaisesti.
2§
Yhdistyksen kokousten tai hallituksen asettamien työ-, toimi- ja valiokuntien kokouksista maksetaan jäsenille palkkiota seuraavasti:
Yhdistyksen hallituksen, edunvalvonta- ja muiden toimikuntien, valiokuntien ja muiden elinten kokouksista maksetaan 20 euron palkkio
kokousta kohden paitsi varapuheenjohtajalle, milloin hän joutuu
toimimaan puheenjohtajan sijaisena, maksetaan kokouspalkkio
100%:lla korotettuna.
Kokouksella tarkoitetaan tässä pykälässä yhdistyslain, muun lain tai
asetuksen sisältämien määräysten mukaisesti määrättyä kokousta,
joka on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa pidetään
pöytäkirjaa.
Yhdistyksen neuvottelijoille maksetaan työnantajan kanssa käytävistä edunvalvonta-asioita koskevista neuvotteluista 2 § 2 momentissa mainittu kokouspalkkio 100 prosentilla korotettuna.
3§
Kolmea tuntia kauemmin kestävästä kokouksesta kokouspalkkiot
maksetaan 50 %:lla korotettuna sekä kokouksesta, joka kestää
kauemmin kuin kuusi tuntia 100 %:lla korotettuna. Kun elin pitää
useita kokouksia samana päivänä, kokouspalkkio maksetaan kaikkien kokousten yhteenlasketusta ajasta.
4§
Yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille, rahastonhoitajalle, jäsenasiainhoitajalle, pääluottamusmiehille, jäsenmaksuvastaavalle,
tiedotusvastaavalle, koulutusvastaavalle ja nuorisovastaavalle
maksetaan edellä 2 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi
vuosipalkkio näiden toimihenkilöiden tehtävistä seuraavasti:
2
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Pääluottamusmies
- alle 100 jäsentä
- 100-299 "
- 300Jäsenasiainhoitaja
Koulutusvastaava
Tiedotusvastaava
Nuorisovastaava
Luottamusmies
5§
1 200 euro
1 200 euro
1 100 euro
300 euro
600 euro
1 200 euro
1 000 euro
800 euro
600 euro
500 euro
350 euro
Toimituksista, osallistumisesta neuvotteluihin, kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin, joihin hallituksen tai yhdistyksen jäsen osallistuu
hallituksen tästä tekemän päätöksen mukaisesti sekä sellaisesta
edustustehtävästä, josta kyseinen henkilö ei saa muuta korvausta,
maksetaan 45 euro/kerta.
Momentissa 1 mainitun palkkion maksaminen edellyttää, että tästä
kullakin kerralla tehdään merkintä hallituksen pöytäkirjaan.
6§
Yhdistyksen tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaisesti.
7§
Tämän säännön 2 § ja 4 §:ssä mainitut palkkiot maksetaan kaksi
kertaa vuodessa.
8§
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei mainita tässä säännössä,
yhdistyksen hallitus vahvistaa tarvittaessa palkkiot erikseen, jolloin
otetaan huomioon tässä palkkiosäännössä olevat määräykset
soveltuvin osin.
9§
Hallituksen ja yhdistyksen jäsenten osallistumisesta koulutuskurssille
samoin kuin matkoille, jotka liittyvät luottamustehtävän hoitoon,
maksetaan korvaus matkakuluista, päivärahaa ja kurssipäivärahaa
soveltaen yleisen virkaehtosopimuksen määräyksiä, kuitenkin niin,
että omaa autoa käytettäessä matkakulujen korvaus maksetaan
vähintään voimassa olevan kilometrikorvauksen mukaisesti.
10 §
Tässä säännössä mainitut palkkiot ja korvaukset tarkistetaan kerran
vuodessa seuraavan vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.