Nivala.fi Instancedata Prime Product Julkaisu Nivala Embeds

Comments

Transcription

Nivala.fi Instancedata Prime Product Julkaisu Nivala Embeds
§ -3, TEK 24.2.2015 18:30
Nivalan kaupunki
Tekninen lautakunta
24.2.2015
Esityslista 2/2015
§ -1, TEK 24.2.2015 18:30
Kokousaika
24.2.2015 kello 18.30 -
Kokouspaikka
Kaupunginhallituksen kokoushuone
Saapuvilla olleet
jäsenet (ja merkintä Honkala Taimo
siitä, kuka toimi
Palola Jussi
puheenjohtajana)
Muut saapuvilla
olleet
Perkkiö Timo
Kaikkonen Aimo
Korkiakoski Janna
Vainio Suvi
Vihtari Rauno
Päivärinta Miia
Pajukoski Merja
Vuolteenaho Jarmo
Vähäsöyrinki Leena
Jaakola Vesa
Päivärinta Mikko
Viio Joel
Viitanen Ville
Hautala Jouni
Aksila Raija
Läsnä
pj.
1. vpj.
2. vpj.
jäsen
”
”
”
”
”
kh:n puh.joht
kh:n 1 varapj.
kh:n 2 varapj.
kh:n edustaja
nuorisovalt.ed.
nuorisovalt.ed.
esittelijä
sihteeri
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
Asialistan mukaiset §:t
Pöytäkirjan tarkastustapa
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus
Pöytäkirjan tarkastustoimitus
Pöytäkirjanpitäjä
Taimo Honkala
Raija Aksila
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Nivala 24.2.2015
Allekirjoitukset
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
Todistaa
Allekirjoitukset
Aika ja paikka
25.2.2015 hallintosihteerin työhuoneessa
Virka-asema
palvelusihteeri
Raija Aksila
§ 10, TEK 24.2.2015 18:30
Opaskartan uusiminen
Tekla 6.5.2013 § 44
Valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupungin nykyinen opaskartta on laadittu 2004. Kartan
valmistumisen jälkeen on tullut joitakin muutoksia osoitejärjestelmään. Lisäksi haja-asutusalueelle on monen tien varteen rakennettu
useampia uudisrakennuksia, jolloin oman osoitteen määrittäminen
on helpompaa, jos tiellä on oma tiennimi. Lisäksi nykyisessä opaskartassa on joitakin virheitä, jotka tulee samalla korjata. Kaupungille
on tullut muutama asukasaloite teiden nimeämisestä, jotka voidaan
käsitellä samassa yhteydessä. Tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa opaskartan uusimiseen.
Valmistelijan ehdotus
Ryhdytään laatimaan uutta opaskarttaa. Perustetaan opaskarttatyöryhmä, johon nimetään rakennusvalvonnan palvelusihteeri, rakennustarkastaja, tekninen johtaja ja maanmittausteknikko. Lisäksi lautakunta voi nimetä kaksi henkilöä työryhmään. Pyydetään kuntalaisilta aloitteita perustettavista uusista tiennimistä. Perusteena tiennimeämiseksi on yksi asunto, jos tien pituus on 300 m tai tien varrella
on vähintään kolme asuinrakennusta.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi lautakunta yksimielisesti päätti nimetä opaskarttatyöryhmään
lautakunnan edustajaksi Taimo Honkalan.
_____________________________________________
Tekninen lautakunta 4.11.2014 § 70
Valmistelija maanmittausteknikko
Osoitetyöryhmän nimissä on kuntalaisilta pyydetty esityksiä uusista
osoitejärjestelmän tiennimistä. Osoitetyöryhmä on kokouksessaan
15.9.2014 käsitellyt saadut ehdotukset ja esittänyt niihin kantansa.
Liitteenä osoitetyöryhmän esittämät muutokset opaskarttaan.
Valmistelijan ehdotus
Asetetaan opaskartta nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarpeelliset lausunnot.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
§ 10, TEK 24.2.2015 18:30
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Maanmittausteknikko Juha Peltomaa esitteli asian lautakunnalle.
Hän poistui kokouksesta klo 20.30.
_______________________________________________
Tekninen lautakunta 24.2.2015 § 10
Valmistelija maanmittausteknikko
Opaskarttaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 14.11. - 15.12.2014
välisenä aikana. Opaskartasta saatiin runsaasti palautetta, jotka on
opaskarttatyöryhmä 27.1.2015 pitämässään palaverissa käsitellyt.
Työryhmä on tehnyt palautteen perusteella muutoksia nähtävillä olleeseen luonnokseen.
Liitteenä opaskarttatyöryhmän muistio, opaskartat.
Valmistelijan ehdotus
Asetetaan opaskartan ehdotusvaihe yleisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarpeelliset lausunnot.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
§ 10, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Osoitetyöryhmän muistio2
NIVALAN KAUPUNKI
OSOITETYÖRYHMÄ
Kokous 2, 27.1.2015
_______________________________________________________________________________________
Aika:
Tiistai 27.1.2015 klo 12.00 – 13.35
Läsnä:
Jouni Hautala, tekninen johtaja
Juha Peltomaa, maanmittausteknikko
Kaija Kiviahde, rakennustarkastaja
Taimo Honkala, teknisen lautakunnan edustaja
Raija Aksila, palvelusihteeri
1 § Kokouksen järjestäytyminen
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Jouni Hautala ja sihteeriksi Raija Aksila.
2 § Nivalan postinumeron yhtenäistäminen
Selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä onko postinumeroa
mahdollista yhtenäistää.
Nivalassa ei ole kuin yksi toimiva posti, kylien postit on lakkautettu.
Käytössä on vielä seuraavat postinumerot: 85560 Ainastalo, 85580
Karvoskylä, 85640 Maliskylä, 85500 Nivala, 85540 Nivala (ent. Mönkö), 85660
Ruuskankylä, 85620 Sarja, 85630 Sarjanahde.
Juha Peltomaa on kysynyt Postin kantaa postinumeron yhtenäistämiseksi
kaikille kylille muotoon 85500 Nivala.
Posti ilmoitti kannakseen, että postinumeron yhtenäistäminen vain yhdeksi
numeroksi ei onnistu. Postinumerot voidaan kuitenkin muuttaa muotoon esim.
85620 Nivala eli postinumero ei muuttuisi, mutta numeron perään kaikilla
kylillä tulisi Nivala.
Jos postitoimipaikat muutetaan em. kaltaiseksi, tulee kaupunginhallituksen
tehdä esitys Postille.
Osoitetyöryhmä esittää tekniselle lautakunnalle, että muutos laitetaan vireille
ja esitetään edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi.
3 § Nähtävillä olo aikana tulleet huomautukset
Niskakankaantien hoitokunta esittää, että osoitejärjestelmässä esitetty
Kolleentie muutetaan muotoon Koleentie.
Esitetään hyväksyttäväksi.
Antero Erkkilä esittää, että Kokkola – Kajaani valtatieltä erkaneva
talouskeskukseen menevä 700 metriä pitkä nimetön tie nimetään
Kytöläntieksi. Numerointi alkaa Erkkiläntieltä ja kasvaa valtatielle päin
(lännestä itään).
Esitetään hyväksyttäväksi.
Ari Eteläniemi, onko Siljamaantien jatkaminen Eskola Ilpolle menemässä läpi?
Esitetään hyväksyttäväksi.
Karppinen Päivi, osoitekartassa otettava huomioon, että Lampoperäntieltä ei
ole läpikulkua Sunintielle.
Lampoperäntien osoitteiden selkeyttämiseksi osoitetyöryhmä esittää, että
Lampoperästä oikealle erkautuva niittytie nimetään Rahulantieksi.
§ 10, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Osoitetyöryhmän muistio2
NIVALAN KAUPUNKI
OSOITETYÖRYHMÄ
Kokous 2, 27.1.2015
_______________________________________________________________________________________
Ari Eteläniemi esittää, että Soidintieltä vasemmalle haarautuva tie nimetään
omaksi tieksi osoitteiden selkeyttämiseksi.
Osoitetyöryhmä esittää tien nimeksi Välikankaantie.
Voitto Junnttila + 22 muuta esittää, että Välikorventie muutetaan Palolantieksi.
Osoitetyöryhmä esittää tien nimeämistä Palolantieksi.
Suullisen esityksen perusteella osoitetyöryhmä esittää, että Palokankaantieksi
esitetty tie muutetaan Korventieksi.
Miika ja Katja Tuunanen esittävät, että Pääkönperäntien loppu nimetään
omaksi tieksi ja tielle annetaan nimi Poutalantie.
Osoitetyöryhmä esittää hyväksyttäväksi.
Nukariset esittävät, että Kuuselantieltä erkaantuva tie nimetään omaksi tieksi
osoitejärjestelmään osoitteiden selkeyttämiseksi. Tielle he esittävät nimeksi
Aavankuja.
Osoitetyöryhmä esittää hyväksyttäväksi.
Ositetyöryhmä esittää, että Hastinkuja poistetaan osoitejärjestelmästä, koska
Hastinkuja on poistunut asemakaavan muutoksen yhteydessä.
Osoitetyöryhmä esittää, että osoitekarttaan korjataan virheellisiksi havaitut
osoitteet kartan uusimisen yhteydessä ja osoitteet korjataan kiinteistöille
osoitejärjestelmän hyväksymisen jälkeen.
Mehtäperälle on rakennettu Uusi-Nivalan sähköasema.
Osoitetyöryhmä esittää, että sähköasemalle menevä tie nimetään
Takanevantieksi.
Osoitetyöryhmä esittää, että Erkkisperällä olevan Leppikarintien Erkkiläntieltä
lähtevä haara poistetaan osoitejärjestelmästä. Tie osoitetaan
osoitejärjestelmään Pirttiahontieltä.
Muistion vakuudeksi
Jouni Hautala
puheenjohtaja
Raija Aksila
sihteeri
§ 10, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Taajaman opaskartta ehdotusvaihe
liv
T ak
anis
ka n
tie
7
2
14
tie
in
r
5
pe
m
e
10 T
än
t ie
ne
l
ali
sjo
ki
1
1
2
To 6
rn 4
iti
3 e
7
.
Ra 2
1 ta s
t
3
ie
3
5
he
6 nt
1
2
ie
öm
Ty
1
5 3
5
6
1
2
arenpoAnnalanpuhto
lku 3
5
2
1
4
1
4
iko
nt
ie
2
ie
Sa 1
ve
n
2 va 5
la
ja
2
6
Honk
it
3
10
1
16
3
1
4
Alasintie
5
2
e
on
ti
1
10
6
14
6
S am p
5
2
santieTe
1
llervo
ntie
43
tie
4
ie
ant
a
l
l
5
Ku
Ho
1
a
pe
ti e
7
j
Pa
antie
Golf-rata
ie
at
l
Kul
KÄTKÖLÄ
P
pä
on
l
l
e
Huoltorakennus
t ie
aan
ie
vit
a
R
KASKENPUHTO
ikk
itie
MÖKKIPERÄ
Ajoharjoitteluradasto
H aa p
i
e
tie
ja
ell
rv en
Pa
ajä e
ap alm
Ha Iis
tie
rän
äk
KURUNPUHTO
a pe
nm
Ravirata
Golf-rata
Ratsastuskenttä
tie
än
äahontie
V äh
se
H
VÄHÄAHO
Po
Ku
u
irttirann
n t.
5
nan
an
tti r
11
o
er v
el l
1
Pir
10
6
Vanha P
tie
a is 2
en
tie
5
P
KYTÖKANGAS
tie
ea
op
H
37
3
20
11
17
6
35
uk
2
8
1
11
16
24
ij
Ke
10
5
Va
sa
ra
5
33
11
KYTÖ
ie
nt
a
ka
n
ka
tö
ie
nt
dö
19
nt
ie
Ky
25
8
17
7
3
5
4
Kytök
ankaa
ntie
3
1
4
12
14
l ku
18
pu 2
hto
1
V ee
linpo
2
31
ie
int1
k
i
iel
M 3
6
Visakuja
tie
6
8
25
8
5
en
rv
jä
29
1
TEOLLISUUSKYLÄ
2
ie
10
2
usitie
Ku
Lup 2 10
su n
mu
tka
6
tie
ja
Pa
7
1
6
1
Pirttiku
ja
3
21
7
Ro 1
v
2 as
2
8
Peltop 5
uhto
2
Niitt
1
1
4
2
Kal
kumliopu
1
Me 4
htä 2
sa
7
a ri
5
13 R a n 1 2
t
9 as
21
1
ie Sepäntie
nt
2
a
j
18 ala
v
en
v
Sa
a
ap
2
3
23
PIRTTIRANTA
19
5
Mä
10
19
16
Ky
nt
3
5
28
15
14
17
iia
1
ni
ity
24
Ha
7
10
20
ntie
ie
Muksaustie
17
11
2
1
Tiukusaari
18
Kotihaa
ja
nt
15
i
15
16
11
14
nsivu
Ke
sä
tie
an
n
n
Rauhanyhdistys
2
Ko
4
8
u
llio
Ka 1 0
lk
po
7
al
a
10
ie
nt
dö
Ky
9
ne
18
r in
i
irtt
3
ra
16
l lio
4P
9
tti
Pir
ip
2
Hakotie
1
Sa 1
ve
8 nv
11
16
Ka
MÄNTYLÄ
1
4
17
8
15
11
7
aa 8
5 ri
6
10
yp u h
6
it
to
5
Lu
4
3
1
ov 2
un
3 t ie
Ve
1
Hy
kuja
Kallios
a
15
11
tti
tie
4
TARHI
8
6
Ve s
itie
7
4
2
Tarhinpuhto
2
10
6
1
Pus
si
2
P el
totie
10
8
3
4
1
2
1
2
Ki 2
pp
1 itie
4
a
uk
uj
iv
Ko
6 8
7
14
4 -6
5
8
Tarh 5
intie 7
1
Tarh
in
1 kuja
4
ainio
Korp
iv
5
7
5
tie
Tein
itie
2
Kuo
kkat
i
e
3 -5
4
6
6
5
6
La
16
M
2
3
Isk
on 8
ku
ja
7
4
12
-
La
k u puk
ja an
5
1
4b
N
20 iitty 15
tie
16
1
5
Sa 1
2- rat
4 ie
1
Ka
7
is
la
tie
en 2
ga
st
.
4
4
K 4a
9 yntä
3-5 jän
tie
nti
e
11
14
2
u
po
lk
H
18
es
im
8
M
14
ar 2
ja
1 nt.
7
R
7
10 8
sj ä
Pi
di
5
8
19
Myllyk
uja
11
nt
ie
rv
e
3
4
r
To
di
sjä
13 rve
Pi
17
18
25
10
ei
nä
-
t
1 ie
ila
Ap
5
10
5
tie
9
n ta
1
2
Jy
rk
än
tie
ie
st
1
Kal
1
tie
ja
to
ku
is
30
ie
nt
ve
är
sj
6
Pi
di
42
2
4
3
1
4
2 4
Pu
1
3
2
5
4
3
K 1
po uovi
2 lku n-
2
16
14
Säikkäti
1
e
ntie
Kyläoja
2
4
6
8
np.
2
1
Py y
7
o lv i
5
enp
Ku r
4
ku
1
llentie
4
ntie
8
7
6
Ki
sa
10
ni 1 0
o
15 tie
Va
i
27
7
35
1
1
vu
2
Ky 6
tö
sa
7
4
19
23
28
30
31
t ie
en
au d
i
3
V ap
2
2
pol
v
re n
Ra
7
5-
16
Ra
nta
tie
VAJEKANGAS
59
3
12
2
ha
ka
57
Ku
Kivi-Ka
a n ti
3 e
7
13
22
24
18
4
3
Ke
s
1
4
p ar
ann
8
S ar
14
11
20
13
K nu 16
12
23 utinp
19 uhto
15
ie
1
ont
3
ann
S uv
3
lis
tie
n
ä
l
ky
1
1
8 6
-4
2-4
1
3
8
7
12
enti
e
Vap
14
aud
13
18
11
1
8
4
1
5
6
7
6 4
6
R iih ip 5
u h to
2
ntie
1
p ila
2
Pa p
4
10
8
tie
52
8
ja
3
55
tie
31
an
oj
1
jo k
i
Ma
lis
ky
l än
30
6
u
8 lajak
P ih
48
Ru
RAITALA
2
Ma
lis
3
46
27
9
19
26
1
34
14
Ma
Ta 8
pi
6-8
25
7
VT
1
Niku-Ma 2 10
tintie
28
uja
ki
jo
PORRASRÄME
ut
nm
polku
K i n t tu
19
3
6
2
6
68.8-69.1
nt
ti e
a
rtol
27
Hanga
spolku
n
Va
Pidisjärvi
Ra
n
ala
5
20
18
28
1
lli
Ka
so
rs a
KALLIOSAARI
ie
Mu
VT
tie
n
3
lanHouru ja
ku
13
16
15
RUOJA
u la
5
7
7
on
SARPARANTA
HOURUPUHTO
P aj
T akak
tie
20
-2
12
t ie
Nah
kim
Jäteveden
puhdistamo
23
9
14
12
a
rp
Sa
va
nk
uja
10
Ku
us
el
an
tie
an
en
t
is
al
Tori
N o k e l a n k j.
Onnelantie
1
2
3
hto
pu
tin
ntie
Sa
h
te
SAHANPERÄ
1
JYRKÄNLAMPI
ie
ri t
To
PPO
9-11 13
Kirkkotie
ki
isjo
Ma l
Kn u u
KNUUTINRANTA
Ah
M
85
3
Saha
5
Eläinlääkri
10
6
5
16
en
tie 9
3
4
tie
Maito 7
7
rv
20
Asem
atie
10
5
12
18
tie
tie
ven
1
Tori 1
t
2 ie
7
3-5
KUIKANRANTA
Aa
Ty
y
s t ie
tau
us 3
ti e
ko
ha
nt
ie
kor
Ni 5
19
10
9
an
KISSAMETSÄ
us
Kaupungintalo
Verotoimisto
14
7
15
2 ti e
Kis
Hotellisa
17
n
19 Huoltamo
16
ä
2
l
-1
me
i
10
Ravintola
k
6
18 Kela
k
Taksi
tsä
1
i
J
1
e
y
5
n ti e
H
rkänp
Linja-auto4 Keto
Kirk
J
Seurakun1
Huoltamo
u
asema
h
Ravintola
o
to
k
9
o
2
kir
polku
kuja
2
takoti
3
an
3
Kirkko
3 KirkkoherKirjasto
na
11
Seuratranvirasto
nt
18
ie
9 Hautausmaa
7
Pankki Posti ihaK
ie
1
a
1
4
p
20
i k u
3
P
Seuratie
p
e
6-8
tä j
uj
Hammas10
a pa2 4 äpuhto 11
hoitola O 1
Alko
22
6 lk
6
3
ko 3 24 Apteekki27
10
26 Pankki
Kiek
se
To
a
onti
2
n
rit
8
e
tie
ie
Ka 9 3
13
3
16
1
7
3
P
l
1
11
l
9
ajak
i
3
9 L a n te
18 Huuruon
9
0
20
uja
rink
kangas
3
3
t
uj
2
7 5
ie 35
Ruo
2 Paja- 22
26
Nuoriso1
9
j
1 a
antie
0
7
ranta
seura
11
2
Käsi ja
LanterinNokelan
14
ervontie
43
6 8
To
taideteollisuus
päiväkoti
vainio
Vesirn
1
oppilaitos
1
11 Kallion
0
Rai
1
45
torni
1 6 it ie
17
va a
museo
1
3
5
Ruojan
j ant
Ti
1 16
3
3
18
tie
8
em
2
Pesula
ie
18
3
Niva-Kaijan
2
2
e
40
4
4
0
yläaste
6
N 5
28 sta
22
47
rin
2 ivak
Hammas2
5
10
tie
aij
11
hoitola
11
7
3
a
8
nt i
R
5
2
a
2
i
1
t
Knuutinpuhdon
n
8
a
4
Peltopuiston1 e
2 4l a
1
päiväkoti Terveys2
päiväkoti
9
5
H
keskus
6
Kansalais12
7
2 ak 3
Vanhusten
Li 4
7
t.
Lukio
opisto
at
sä
32
1
pi
palvelukeskus
4
11
r
5
i
2
e
1
Tielaitoksen
ku
o
1
6
Vihe 3
10
12
2
15
1
K
Su
suolavarasto
rt.
1
Paloasema
1 ja
Ri 1
2
9
6
va
9
Raivaaja
Nivalan
n
nt o 2
8
4
2
2
4 Varikkontie
helluntai-2 kit
2
k
1
u
2
Kinevan
3
1 lähetys
ie
ja
8 6
3 tie
1
Vanhaintyöväen- A
13
1
koti
Ni
m
4
talo
8
4- 2
ma 23
2 itty
U
m
ttik 2
Kaupungin
pitie
N
6 tie 7
4
7
varikko
tie urm
8 uja 7
y
1
Vanhusten
t
u
k
j
t
a
4
e
i
4
i
6
0
2 i5
Palvelu9
r an
N uja 12
nti
3
Aol:n
Jäähalli Tiehaka
ä
l
ta
talo
k
Pallokenttä
Vesilaitos
y 2
asuntolat
3
k
45
41
s
i
al Ammattioppilaitos
os
Uimahalli M
Ruojanti53
54
An 1
aa
e
7
56
ren
2 ge 7
Aikuiskoulutus
1
36
Kallion
Kyösti
t
6
0
io
6
rv
ie
vain
Ka LämpöLi
to
a
keskus
L
a
10
koulu
e
i
nn
t
8
Le 1
tv keskus
10 tie 13
12
2
n
Kotiseutumuseo
a
us 1
l
al
in 5
o
t
h
9
Le
ta 1
an
2 ik
9
i
e
2
j
n
i
a
m
1
tie
t
t
n
ie
ut
tie
ön
olku
p
n
1
e
1
ka
h
1
n
6
A
ie
m
la
Ka
R
n 3
nt
en 5
10
in
ve
r
Aol
4
tie 1
5
t
uk 1
Jä
6
Vä 1
7
an 1
Tarhin toiminsu ri
tie
takeskus
Ku 1
11
1
2 or a 13
lle 3
5
1
Auto3
4
2 ro 1 7
10 Jäniksenpolku
5
koulu
tie
K
yd
Palvelukoti
ön
tie
2
12
4
-4
nväylä
21
Pa 1
Puhtopuisto
Ki 1
2
j
a
e
10 lo 3
tie
lä
tie
8 10
ä
6
p
1 5
9
Nitek
6
16
Kä 5
5
Kis 5 Sa 4
12 1
6
via
8
ap
sa
13
ir
tie 1 ho
2
2 aa
5 u ht
tka
n tie
1
u
s
o
4
a
m
t
n
1
Täperä 6
Ran
utka
m
4
n
la
e
r
9
Saa
10
11
5
14
j. 6
9
k
2
n
13
e
o
ti
10
5 ist
Kallios
6
2 u
an 1
s
lM
a
e
Uimaa
v
r
r ä 1 uu 4
entie
i
a
s
ranta
n
K
a
n 1
tylän 2
S
7
12
1
2
t ie
4
Pi
llio
tie
a
n
rtt
4
4
i
t
K
1
7
4
ira
3
36
nn
3
6 län
7
an
5
ö
vu
7
8
1
a10
Pärmintie
po
yt 7
t
i
1
e
m
0
2
K
1
0
14
1
lku
m
11
Ku ntie
5
2a
5
1
la
20
uj
Me t
4 ttik
9
5
sä ke
r
5
2
1 3 ri
ijunt
Pi
13
4
a
6
ie
Pirttirannan
Naapank a 8
9
17
päiväkoti
6
3
1
7
nt
ytie S
6
4
in
27
ntie
la
Hal
9
6
em
en 2
ti e
Sa
s ta
9
7
8
8
18
isk
12
13
Kenttätie
Hu
14
11a
4
9
Te 1
ol
lis
u
0
6
11b
Ta
ka
ku
ja
La
10
n
ve ketie2
nt
ie
ala
Ta r k k
ie
jo k
i
Ha
nk 2
u
1 ja
18
st
ASEMANSEUTU
1
1
8
e
4
em
at 9
ie
Ur
he
3
2 Tu
is
3 kut.
1
Tuiskulan
urheilutalo
Ja 6
ak
ol a
st
au
Rautatieasema
5
är
it
La
tie
lan
a
k
rk
Ta
Asunmaantie
Hu
isk 1
an
ko
r
2
ilu
tie
Ko
aj
La
2
Hu
i
4 ska 1
nk
or
ve
nt
ie
2
6
ap
As
ti
an
a
m
un
aanti
e
a
uj
k
n
ila
tie
Urheilukenttä
Siljam
n
ula
Paj
JAAKOLA
ie
nt
e
r
As
tie
kk
ol
an
tie
5
ie
nt
Huoltamo
Meijeritie
HUISKANKORPI
tie
n
i
n
10 ven
3
ka
Ha
ka
Ma
lis
1
es
K
a
aja
ha
ntie
L
ku ast
ja au
s
2
pä
TIHUNPERÄ
Las
TIILIMAA
i vi
Yl
ie
nt
y
t
ii
e
28
Hallakorventie
ntie
Ko
i vu
aho
Kivisaarentie
sk
Ni
ak
an
kaa
4
iti
Tiil
VT
Se
p
tie
ti e
ilin
Ti
Kiek
o
ie
nt
aa
K
m
l an
lja
s ti
aa
vis
i
K
nku
ja
tie
n
i
an
a
j
a
Si
Ku
Tu
ule
en
te
27
Ah
VT
n
18
ANPERÄ
ie
sk
aa
Ku
r
p
un
uh
n
do
ti e
aa
pa
jä
rv
el
le
§ 10, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Haja-asutusalueen opaskartta ehdotusvaihe
ap
a
ve
si
Y li
vi e
sk
a
Ha
92
tö
Löy
6
97
ie
ntie
La
tv
an
tie
11
7
1120
116
1
länt
Ojanperä
84
1
Ojanperä
ikö
n ti
e
475
Hietalantie
76
nn
l
Mä
6
Heiskantie
Heiskanperä
Yliniitty
uj a
9
37
on
tie
ie
int
Hu
ika
r
Hai
junt
6
2l 2
ie
Jokikylä
p aj
H aa
H yö t
yl ä n t
ie
ärv
i
259
lkk
up
er
än
tie
132
Ka
284
l
13
l
7630
Kytöperä
Le
p
l
uja
ä nk
560
4
nt
ela
nt
ie
Tu
o
ieme
ntie
Y
me linie
nku ja
27
t ie
l
679
Pa
hk
ala
n
ola
9
Leppiperä
Haku
lin
Le
hti
ku
ja
l
äkuja
Sepp
l
tie
0
n ti e
P er
hola
l
tie
kik
y
Jo
12
Ojakylä
län
l
Notk
o n ti
e
S i ni
r ann
a n ti e
v ai n
A he
P
mäikekan t.
Sa l
olan
t
nm
Vi
rra
e
i o n ti
l
343
K
pe oivu
rä nti
e
l
e
Ma
kka
rati
17
en
rä peie ntie
aa
nt
ie
Sim
i nt
ie
ar e
nk
Sa
tie
Laitalan
tie
ak
ol
an
7
M
18
Kantoperä
tie
1852
h
ie
ie
ellont
Ketop
148
ap
ajä
rv
i
ie
an
Vi
ent
Koskenperä
ntie
Ha
uja
tie
an
un
Re
ie
un
t
m
Ku
m
ja
Hyttik
uja
e
m
ll
ie
p er
änt
81
4
81
3
P
1 0 e kk
ak
u
l
7
ie
a
uj
nk
ila
Al
Kä
rry
tie
Iso
m
aa
nk
uja
lä
nt
ie
20
l
perä
Rah
ulan
tie
en
ku
r anta ja
t sä
Me
Ko
sk
Mökkitie
l
itie
M
äk
ikk
o
Ve
Sa
vu
Väh
la
nt
ie
ki
en
mä
M
mäatti
ki s12
3
tie
kse
n
27
lan
ti
e
tin
k
Hietakuja
l
7
12
itil
an kuja
La
Ty
Al
at
alo
nt
ie
a
ak
uj
itt
Ha
V
kiöattu
nti per
e -E
lom
äe
nk
An
uja
tte
roi
se
nk
uja
na
h
164 l
Pirttipuhdontie l
ilä
nt
ie
l
e
n ti
ho
na
ee
ol t
Vu
An
l
l
uj a
nk
ua
Al p
nti
e
Sa
rj a
nk
ylä
nti
e
nt
ie
yn
elä
Kivis
rentieaa-
a
ka
ku
j
Ta
1
l
25
Ahtee
ntie
nt
ie
ho
ua
Ni
sk
Ko
iv
Ko
al
an
tie
0
30
l
tie
ila
n
nn
Ma
l
e
n ti
aa
k ih
tie
Jo
en
m
ie
in
rp
Kiviperäntie
Ko
Ka
ja
an
in
tie
ntie
lee
ie
nt
iv
is
to
Ko
Va
lko
vu koink
uja
Elo
Yli
0
ent
ie
13
em
y ni
änt M
ie
änt
96
As
un
ma
an
tie l
Ku
us
22 l
0
m
Ka -Jun äent
ie
ttil
uk
an
or
t
ie
an
Hu
na
ok
nt
um
ie
aa
nt
ie
P al o
Lah
lanti
e
tela
ntie
l
30
tie
m
an
lka
366
l
45
2
31
1
t ie
un
nk
Va
Tö
rm
uk
Ki
ve
Ha nno
u k kk
ka a
la
nt
ie
Ahontie
Siimeks
entie
Virjalantie
Ko
20
14
3
l
tie
Viipy
län
Löytyntie
ti e
on
nn
Er
kk
N
ra ie
nn m
an en
tie 52
1231
e
as
Ni
sk
68
Te
Na k
k au
nti
nn
1881
aar
er s
ä
kenper
1 Kos
tie
rjän
Sy
vi
46
ntie
s
Ho io
85
tie
Oja n
Te
nh
ola
n ti
e
Ma
i j al
ant
ie
209
Varalantie
Sie
1565
lan
6
106
4
tie
lan
kku
Vir
130
Hautaperä
na
eräntie
Hautap
160
e
nti
nti
e
25 l
8
ri
ka
Pu
ra
y
niit
an
ilm
pa
lo
l
Patakorventie 320
Saukontie
Aitt
o
aa
ie
änt
t.
en
ko
n
Ka
ie
ntie
nna
a
r
i
e
M äk
anti
mel
r
u
N
änt
io
itie Au t
el
pp
Ka
M
m il
1185
ire
Ki
Pir
11
Kan
tope
rän
tie
dontie
l
90
l
ie
Kukkopuh
42
k el
ie
kiönt
Perk
ent
Kukkopuhto
nt
Sotalantie
Mä
Ty
tt
doipuhnti
e
na
34
4
ie
nt
Puu t te
rv
ajä
ap
Ha
rdi
Vaa 9
2
Jok
itie 51
Hosionperä
ra
n
Viitaperä
231 l 3
11
se
lp
a
a
k uj
l
61
165
Pohjojärvi
3
ie
aant
pi
Karvoskylä
05
13
Rutku
ie
ngint
vit
ie
14
tie
Ki
23
tie
22
np
oseie
ut
v
r
ja
ka Ka kot
ku
n
k
r
e
i
r
k
aa
ras
u
Ka
ätie
P iim
ken
än
npä
ska
58
m
s
Ka
R uu
aantie
Saarim
Ju
ie
nt
ve
or
ok
ht
Le
30
l än
ne rä
28
92
39
2
tie
266
Veelanninpuhto
Töllinperä
t ie
n
l
Rinke
ti e
Somerontie
l
He
m
n
a
k
a
Nokk kaan
l
ku j a
82
Jä
r
Räihänpuhto
rä
Viita pe
ti e
5
12
l
ö
ker
Pyy
10
lmi
n
do
uh
ap
ut
Po
Käkeläntie
r to
99
5
i
ok
91
Ma
K a ra
Ainaslampi
Pahkaperä
ratie
t ie
on
12
la j
ri
saa
ä
0
18
Mu
uh
as
80
er
25
uja
ka
Mak
p
tö
Ky
ki
Lan
Hituran kaivos
96 0
Makola
Kilparanta
Kytöpuhto
Ka
Ain
inp
ht
l Ru o
l
kak
Ha
l
ja
ku
ni
l
90
uj a
356
Karvosperä
302
Haapaperä
tie l
268
li
Vä
54
168
Niemeläntie
elink
tie
l
sä
Py
Su
Aittoperä
325
ki
Ponnikanmä
698
ie
ntie l
rve tie
ä
aj
an
Lahn utal
Ha
pä
an
j
Ku
e
ninti
k
arsik
22 K
Ruuskankylä
9
Puist
ääntie
6
er
än
1
Mäntyvaarant
l
VähäVinnurva
po
Lam
ukuja
p
Mänty
24
itie
kk
1
60
per
ä
34
47
Kiip
Siirronpuhto
Ha
Köyhänperä
ap
2
n ti e
7630
Pyl
k ön
ntie
a ro
640
ap
39 8
a
Kaja
Törminperä
kank
ylänt
ie
82
145
5
96
458
Ronkaisperä
a
uj
46 5
Hernepuhto
15
aisaie
t
Koent
r
m
Kum
uoj a
389
Nakkaperä
taka
1008
16
Luot
K oi v
340
Lahnajärvi
aniementie
Kurunpuhto
k
un
e
Ruus
Pihlajaperä
Monitoimiradasto
l
van
ti
7930
1
rä
39 Pe
6
l
Kar
jann
e
Honkapuhto
Pirttimaanperä
Pihla
j
85
440
tie
an
p
r
To
39
Jokipuhto
Vihtarintie
215
224
12
ie
t
n
o
ik
Hiet e
i 84
nt
it la
Ko
Hietapuoli
hontie
tie
105
125
itie
av
l
Poutapuhto
12
6
10
9
ri
121
ta
Yli
R
785
Piipsanperä
antie
a
u tk
m
r tola n
ie
nt
o
äa h
k
Ma
n
ylä
k
lis
a
Pirttim
20
Ahde
hla
jat
ie
246
ie
sa
a
773
tie
Huituperä
ka
l
Lau
ie
660
tie
nk aan
l 313
1
Alakuja
nt
nt
tie
l on
e
Kivikonti
go
Pi
ulan
Hutt
an
104 Al
ll
ie
int
oid
tie
ön 15 S
äk
Pä
18337
Ha
Pe
puhkdkaontie
l
455
n ti e
l
Kotila
a
tti l
luau ntie
- L aa
tie
ivu iem umpu- Savelan
K tie
Ko lont
salo
l
pe
l
UudetinePäkkisentie
talon
tie
Poi
7930
8
10
27
8 Välikuja
87
l
Haapa-a
Vinnurva
k
E r a n ta
r
n
ölä
n l
0
127
d
ave
e
ent i
26
l 201
36
n
Ko
a
ul l a
tie K
ntie
Jokela
Mutalampi
ntie
Nurkkapuhdo
ie l
nt
to
Katajis
Seurakunnan
leirikeskus
23
3
Mu
n
ä
pä
äntie
p
Haa
1331
tie
uj a
Konttipuoli
rv
an
tie
93
36
lla- tie
Haorven
k
ti e
rjak
Pyssymäen
ulkoilualue
r un
Ka
l
n ti e
l
Ku
Kivenhakkaajan Nakkauk
luontopolku
l
e
e n ti
ylä
k
s
i
al
tie
alan
t
n
Ra
l
12
Välika
Ah
te
en
tie
82
ie
nt
a
al
95
ut
o
P
lantie
Kelta
ie
nt
Ampumaradasto
ja
ku
n
ja
Järvikylä
vio
Ki
Maliskylä
N
Hä
kk
ilän
tie
en
Korpiranta
M
dö
kuja
tie
en
s
k
tu
s
Va
21
9
llo
Pe
2
23
130
yss
Py ntie
äe
2 m
tarin
Pirttira
nnantie
uper
ump
494
l
al nti
kka e
tie
ki
tie
Suu
Ky
Vanha
1
11
tie
an
v i la
Kumpuperä
870
v
är
Pidisjärvi
s
ie
ant
l
o
k
Kok
NIVALA
n
na
ka
Hu
me ntie125
tsä
l
Jo
4
kir 74
an
na
nt
ie
66
ran
n
ka
l
r
Ta
rtti
Pi
8
tie
l
tie
31
n t ie
ik y lä
Järv
37
oli
70
28
län
tola
n
äs
äk
uja
Meijeritie
ie
ie
nt
rä
151
Kis
sa
ie
Siir
aj
ap
nt
ie
Tihunperä
t
lan
rä
k
Ko
tie
n
la
ko
nt
Pirttipuhto
Ha
ipe
ipe
N uo l
Vi
nn
u
Ka
llio
40
Malisjoki
3
15 l
u
Paj
ar
Nu
i
28
3
70
l
Haikaperä
l
ev
an
Sa
ie
nt
Saariperä
87
Nuoliperä
Si
tie
Pirttikuja
84
Sa
h
eKulaunstie
Rajaperä
en
m
e
ni
vi
i
K
s
lto
e
P
re
aa
7
14 l
Si
lja
m
Seppä aan
haka tie
y
141
tie
Tuu
le n
Ki kuja
ek
ontie
tie
an
Onnel
Aa
ku vanja
lik
Vä
77
st i
lan
86
Ku
kis
tie järve
Kivikaundentie
Pakopuhto
ie 156
ont
h
rä a
Pe
K
Hiitola
Ta
kalkaanisntie
69
tie
tie
tie 22
ko
ta
Pa
än
an
en
rv
ntie
aare
s
a
t
Hie
ora
su i
n
la rs
uta va
Po alon
k
Ta
91
120
Sikoperä
er
nil
Silvastinperä tie
0
2 58
Kuikanranta
p
ko
Si
18
Ta
a
tie
tie
kakankaan
Nis
Tasangontie
Ojalanperä
0
11
l
335
en
ar
a
is
rtt
Pi
Taaniperä
tie
ikon
i
Erkkisjärvi
Kyt
Hannintie
51
17
n ti e
una
ie
nt
ie
a
Hakrentie
saa
nti
e
l
Niskakangas
Vilk
93
nt
es
ka
K o iv
tälä
tila
liv i
579
3
e
nti
ela
1
nt
4
puo
li
Viitapuoli
Aartaminjärvi
59
4Y
pe M ä
ll o k in ti
e
jok
i
Paloperä
Niemenpe
rä
Viita
l
183
49
lantie
Esko
l
tie
ilan 35
3
15
175
Ju
ti e
Ypyä
Silm
Ko
unt
ie
tip
el
lo
P
i
nt
Kor
ie R rttia
ve n
ho
yö
tie
tie
nt
n
ie Kesiön
Me än
t
ie
h
93
Erkkilä
30
rin
75
n
Taa
174
int
ie
l
m
ie
Ka
la
101
90
rta
e
Kiviahonti
366
l
25
Aa
Sie
vi
yä
nt
ie
Pe
Yp
rve a
Jä nkuj
lto
ma läl
an
tie
574
Ypyänjärvi
antie
U udennev
Junttikangas
ntie
Ypyä
ellip
Vä ntie
lo
l
401
Ahonperä
Santaholma
nKouklui
mä
33
l
nt
Mönkö
l
ie
l
ent
t ie
aar
Junnonperä
los
inah
39
or
va
5
Mehtäperä
tie
an
llal
He
nk
11
95
sk
e
9
e 85
anti
taoj
Rau
Ko
70
nt i e
179
en
ev a
Hietasalo
ntie l
44
84
7934
216
42
k an
aa
r
tie
rin
ika
pp
Le
Rautaojanperä
Ta
e
ol t
a
kik
Jo
Pa
He ik
Ahmajärvi
on
74
tie
Maitotie elän
v
Ki
Hakuperä
up
erä
ntie
Niittypuistontie
u
Ka r
aa
a- V
ik o
l
A
nk
sen
uja
7630tie tie
202
28
tie
län
M e h tä
1027
p
kä
äl
N K
oti
m
l
ie
ent
o l te 1
Vu 23
n
ul u
Ko
tie
än 53
r
e
169
172
Padinki tie
87
4
en
s
234
jem
3
1036
Va
tie
an
ra
nn
an
tie
18 l
8
276
Ha k
7813
n
aa
14
ai
m
41
JaakolanJa
86 ako ranta
l
60
14
l
11
77
Ka
sk
en
m
as äent
g
ie
k an
aita
Vauhkapuhto
P
tie
95
ie
dont
ipuh
Vier
ntie
27
n ta
rin
ie
318
97
ä
er
np
Löytynperä
Pu
tie
L
nt
Ku
ko
644
Sarjankyläntie
a
sk
vi e
Y li
l
e
nti
e
rv
Uutelan
l
ola
Ko
eräntie
Ojanp
46
ka
a
i
es
M i kk
ääntie
326
97
178 5
7 r ja
sa
hä
ä
V
249
ka
n
av
Sarjankylä
Is
on
ap
167
Ranttilantie
34
P el t
ola
nt
ie
Saaren
p
0
46
Sarjanpää
Ha
76
19
Toppilantie
0
isentie
Auv
Ruiskuntie
294
35
tie
Puron
34
Harjunpuhto
§ 11, TEK 24.2.2015 18:30
HALL: 20/2014
Nivalan postijakelualueiden nimen yhtenäistäminen
Keskustan Sarjankylän paikallisyhdistys ry:n aloite
Valmistelija maanmittausteknikko
Keskustan paikallisyhdistys on tehnyt valtuustoaloitteen kaikkien
merkittävien yksityisteiden liittämisestä osoitejärjestelmään. Lisäksi
koko Nivalaan tulisi esittää vain yhtä postinumeroa (85500) ja - toimipaikkaa, Nivalaa.
Tekninen lautakunta on perustanut 6.5.2013 työryhmän uudistamaan
opaskarttaa. Työryhmän tarkoituksena on esittää uusia teitä nimettäväksi ja tutkimaan ja poistamaan mahdollisia opaskartassa olevia
selviä virheitä. Periaatteena teiden nimeämisille alunperin osoitejärjestelmää luodessa on ollut nimetä tie, jos se on ollut yli 300 m:ä pitkä pysyvän asutuksen tie tai lyhyempi, jos tien varrella on ollut kolme
pysyvästi asuttua asuinrakennusta.
Työryhmän periaate uusien teiden nimeämiselle tulisi pysyä pääsääntöisesti ennallaan. Lisäksi voitaisiin antaa osoitenimi teille, joiden varrella on yleisesti merkittävää toimintaa, tai nimeäminen muuten parantaa osoitejärjestelmän selkeyttä. Aikaisemmin nimettyjä teitä ei tulisi nimetä uudestaan, jos ei kysymyksessä ole virhe opaskartassa esim. kaksi saman nimistä tietä.
Työryhmä tulee esittämään uuden opaskartan nimistön aikanaan
tekniselle lautakunnalle päätettäväksi.
Valmistelijan ehdotus
Lautakunta merkitsee aloitteen tiedoksi ja toteaa, että opaskarttatyö
on vireillä.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Aimo Kaikkonen ei esteellisenä osallistunut tämän
asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta
tämän asian käsittelyn ajaksi.
_______________________________________________
Tekninen lautakunta 24.2.2015 § 11
Valmistelija maanmittausteknikko
Postinumeroasiaa on käsitelty osoitetyöryhmässä 27.1.2015, joka
esittää Nivalan postitoimipaikkojen nimien yhtenäistämistä.
Postiin on oltu yhteydessä postinumeroasiassa. Postin selvityksen
mukaan postinumeroalueiden muuttaminen yhdeksi alueeksi toisi
postinjakeluun huomattavia vaikeuksia eikä käytännössä onnistu.
Postinumeroalueiden nimien yhdenmukaistaminen siten, että vanha
postinumero säilyisi ja postitoimipaikaksi tulisi kaikille sama eli Nivala, voisi onnistua.
§ 11, TEK 24.2.2015 18:30
HALL: 20/2014
Valmistelijan ehdotus
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi Postille
Nivalan postinumeroalueiden nimien yhtenäistämistä siten, että jokaisella Nivalan postitoimipaikan nimeksi tulisi Nivala. Esim 85640
Nivala ( nykyinen 85640 Maliskylä).
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
§ 11, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Aloite 18.2.2014
§ 11, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Osoitetyöryhmän muistio2
NIVALAN KAUPUNKI
OSOITETYÖRYHMÄ
Kokous 2, 27.1.2015
_______________________________________________________________________________________
Aika:
Tiistai 27.1.2015 klo 12.00 – 13.35
Läsnä:
Jouni Hautala, tekninen johtaja
Juha Peltomaa, maanmittausteknikko
Kaija Kiviahde, rakennustarkastaja
Taimo Honkala, teknisen lautakunnan edustaja
Raija Aksila, palvelusihteeri
1 § Kokouksen järjestäytyminen
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Jouni Hautala ja sihteeriksi Raija Aksila.
2 § Nivalan postinumeron yhtenäistäminen
Selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä onko postinumeroa
mahdollista yhtenäistää.
Nivalassa ei ole kuin yksi toimiva posti, kylien postit on lakkautettu.
Käytössä on vielä seuraavat postinumerot: 85560 Ainastalo, 85580
Karvoskylä, 85640 Maliskylä, 85500 Nivala, 85540 Nivala (ent. Mönkö), 85660
Ruuskankylä, 85620 Sarja, 85630 Sarjanahde.
Juha Peltomaa on kysynyt Postin kantaa postinumeron yhtenäistämiseksi
kaikille kylille muotoon 85500 Nivala.
Posti ilmoitti kannakseen, että postinumeron yhtenäistäminen vain yhdeksi
numeroksi ei onnistu. Postinumerot voidaan kuitenkin muuttaa muotoon esim.
85620 Nivala eli postinumero ei muuttuisi, mutta numeron perään kaikilla
kylillä tulisi Nivala.
Jos postitoimipaikat muutetaan em. kaltaiseksi, tulee kaupunginhallituksen
tehdä esitys Postille.
Osoitetyöryhmä esittää tekniselle lautakunnalle, että muutos laitetaan vireille
ja esitetään edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi.
3 § Nähtävillä olo aikana tulleet huomautukset
Niskakankaantien hoitokunta esittää, että osoitejärjestelmässä esitetty
Kolleentie muutetaan muotoon Koleentie.
Esitetään hyväksyttäväksi.
Antero Erkkilä esittää, että Kokkola – Kajaani valtatieltä erkaneva
talouskeskukseen menevä 700 metriä pitkä nimetön tie nimetään
Kytöläntieksi. Numerointi alkaa Erkkiläntieltä ja kasvaa valtatielle päin
(lännestä itään).
Esitetään hyväksyttäväksi.
Ari Eteläniemi, onko Siljamaantien jatkaminen Eskola Ilpolle menemässä läpi?
Esitetään hyväksyttäväksi.
Karppinen Päivi, osoitekartassa otettava huomioon, että Lampoperäntieltä ei
ole läpikulkua Sunintielle.
Lampoperäntien osoitteiden selkeyttämiseksi osoitetyöryhmä esittää, että
Lampoperästä oikealle erkautuva niittytie nimetään Rahulantieksi.
§ 11, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Osoitetyöryhmän muistio2
NIVALAN KAUPUNKI
OSOITETYÖRYHMÄ
Kokous 2, 27.1.2015
_______________________________________________________________________________________
Ari Eteläniemi esittää, että Soidintieltä vasemmalle haarautuva tie nimetään
omaksi tieksi osoitteiden selkeyttämiseksi.
Osoitetyöryhmä esittää tien nimeksi Välikankaantie.
Voitto Junnttila + 22 muuta esittää, että Välikorventie muutetaan Palolantieksi.
Osoitetyöryhmä esittää tien nimeämistä Palolantieksi.
Suullisen esityksen perusteella osoitetyöryhmä esittää, että Palokankaantieksi
esitetty tie muutetaan Korventieksi.
Miika ja Katja Tuunanen esittävät, että Pääkönperäntien loppu nimetään
omaksi tieksi ja tielle annetaan nimi Poutalantie.
Osoitetyöryhmä esittää hyväksyttäväksi.
Nukariset esittävät, että Kuuselantieltä erkaantuva tie nimetään omaksi tieksi
osoitejärjestelmään osoitteiden selkeyttämiseksi. Tielle he esittävät nimeksi
Aavankuja.
Osoitetyöryhmä esittää hyväksyttäväksi.
Ositetyöryhmä esittää, että Hastinkuja poistetaan osoitejärjestelmästä, koska
Hastinkuja on poistunut asemakaavan muutoksen yhteydessä.
Osoitetyöryhmä esittää, että osoitekarttaan korjataan virheellisiksi havaitut
osoitteet kartan uusimisen yhteydessä ja osoitteet korjataan kiinteistöille
osoitejärjestelmän hyväksymisen jälkeen.
Mehtäperälle on rakennettu Uusi-Nivalan sähköasema.
Osoitetyöryhmä esittää, että sähköasemalle menevä tie nimetään
Takanevantieksi.
Osoitetyöryhmä esittää, että Erkkisperällä olevan Leppikarintien Erkkiläntieltä
lähtevä haara poistetaan osoitejärjestelmästä. Tie osoitetaan
osoitejärjestelmään Pirttiahontieltä.
Muistion vakuudeksi
Jouni Hautala
puheenjohtaja
Raija Aksila
sihteeri
Osoitetoimipaikan tai postinumeroalueen nimenmuutos - Posti henkilö...
http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/postipalvelee/jakelu/postinumer...
§ 11, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Osoitetoimipaikan tai postinumeroalueen nimenmuutos
1/1
18.2.2015 10:36
§ 12, TEK 24.2.2015 18:30
TEKNI: 4/2015
Työohjelma ja aikataulu v. 2015
Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö, kaupunginpuutarhuri ja maanrakennustyönjohtaja
LIITE Työohjelmaesitykset tehtäväalueittain v. 2015
Esityslistan liitteenä tehtäväalueittain laaditut alustavat työohjelmat
vuodelle 2015. Ohjelmat perustuvat kaupunginvaltuuston 18.12.2014
§ 46 hyväksymiin määrärahoihin.
Valmistelijoiden ehdotus
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat työohjelmat vuodelle 2015.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijoiden ehdotus.
Päätös
§ 12, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Työohjelmat ja aikataulut 2015
§ 12, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Työohjelmat ja aikataulut 2015
§ 12, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Työohjelmat ja aikataulut 2015
§ 13, TEK 24.2.2015 18:30
TEKNI: 6/2015
Investointien toteutuminen v. 2014
LIITEET
Talousarvion toteutuminen investoinnit 2014
86 TEKLA Investoinnit 2014
Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy myös Investointiohjelman. Investointien toteutumista seurataan puolivuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä. Myös tarkastuslautakunta seuraa
investointien toteutumista.
Investointien toteutuma 31.12.2014 mennessä kulut ovat
1 995 016,46 euroa (88,40 %) ja tuotot 458 640,88 euroa (96,20 %)
eli netto -1 536 375,58 euroa.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään investointien toteutuminen
1.1. – 31.12.2014 ja esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja –
valtuustolle tilinpäätöksen laatimista varten.
Päätös
§ 13, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: INVESTOINNIT toteutuminenT 31 12 2014
Nivalan kaupunki
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
226 INVESTOINNIT TEKNINEN
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 16/02/15
Talousarvio
Vuoden alusta
Jäljellä
16.2.2015 8:15:37
%
8603
Tk vuodeosasto sprinkleri
8603
*
**
Tk vuodeosasto sprinkleri
Investointimenot yhteensä
Netto
-45 000,00
-45 000,00
-57 518,28
-57 518,28
12 518,28
12 518,28
127,80
127,80
8604
*
**
TK vuodeosasto ja hallintosiip
Investointimenot yhteensä
Netto
-10 000,00
-10 000,00
-7 717,92
-7 717,92
-2 282,08
-2 282,08
77,20
77,20
8606
*
**
Kotikeskus sauna ja pesutiloje
Investointimenot yhteensä
Netto
-100 000,00
-100 000,00
-115 337,99
-115 337,99
15 337,99
15 337,99
115,30
115,30
8608
*
**
Kotikeskus sprinkleri
Investointimenot yhteensä
Netto
-85 000,00
-85 000,00
-76 180,74
-76 180,74
-8 819,26
-8 819,26
89,60
89,60
8623
*
**
Junttilan koulun perusparannus
Investointimenot yhteensä
Netto
-10 000,00
-10 000,00
-11 173,37
-11 173,37
1 173,37
1 173,37
111,70
111,70
8627
*
**
KK koulu lumisuojat iv-koneisi
Investointimenot yhteensä
Netto
-10 000,00
-10 000,00
-7 955,11
-7 955,11
-2 044,89
-2 044,89
79,60
79,60
8628
*
**
Järvikylän koulun vesikatto
Investointimenot yhteensä
Netto
-115 000,00
-115 000,00
-116 017,70
-116 017,70
1 017,70
1 017,70
100,90
100,90
§ 13, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: INVESTOINNIT toteutuminenT 31 12 2014
Nivalan kaupunki
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
226 INVESTOINNIT TEKNINEN
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 16/02/15
Talousarvio
Vuoden alusta
Jäljellä
16.2.2015 8:15:37
%
8629
*
**
Junttilan koulu pysäköintipaik
Investointimenot yhteensä
Netto
-15 000,00
-15 000,00
-17 612,04
-17 612,04
2 612,04
2 612,04
117,40
117,40
8636
*
**
Koulujen pihaleikkivälineet
Investointimenot yhteensä
Netto
-15 000,00
-15 000,00
-10 276,90
-10 276,90
-4 723,10
-4 723,10
68,50
68,50
8637
*
**
Koulujen piha-alueet ja lähili
Investointimenot yhteensä
Netto
-15 000,00
-15 000,00
-14 367,31
-14 367,31
-632,69
-632,69
95,80
95,80
8638
*
**
Asfalttipiha peruskorjaus
Investointimenot yhteensä
Netto
-50 000,00
-50 000,00
-61 130,34
-61 130,34
11 130,34
11 130,34
122,30
122,30
8650
*
**
Pyssyhovin lattia ja portaat
Investointimenot yhteensä
Netto
-10 000,00
-10 000,00
-8 637,93
-8 637,93
-1 362,07
-1 362,07
86,40
86,40
8651
*
**
Ensihoidontilat paloasemalle
Investointimenot yhteensä
Netto
-10 000,00
-10 000,00
-9 856,00
-9 856,00
-144,00
-144,00
98,60
98,60
8652
*
**
Talonrakennus yht.
Kaupungintalon kunnostus
Investointimenot yhteensä
Netto
-35 000,00
-35 000,00
-41 101,58
-41 101,58
6 101,58
6 101,58
0,00
29 883,21
29 883,21
117,40
117,40
0,00
105,69
105,69
Investointitulot yhteensä
Investointimenot yhteensä
Netto
0,00
0,00
-525 000,00
-525 000,00
-554 883,21
-554 883,21
§ 13, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: INVESTOINNIT toteutuminenT 31 12 2014
Nivalan kaupunki
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
226 INVESTOINNIT TEKNINEN
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 16/02/15
Talousarvio
Vuoden alusta
Jäljellä
16.2.2015 8:15:37
%
8700
*
**
Kaavateiden rakentaminen
Investointimenot yhteensä
Netto
-370 000,00
-370 000,00
-294 601,23
-294 601,23
-75 398,77
-75 398,77
79,60
79,60
8703
*
**
Kaavateiden pääll.
Investointimenot yhteensä
Netto
-181 000,00
-181 000,00
-139 859,66
-139 859,66
-41 140,34
-41 140,34
77,30
77,30
8705
*
**
Tievalaistuksen rak.
Investointimenot yhteensä
Netto
-50 000,00
-50 000,00
-45 126,85
-45 126,85
-4 873,15
-4 873,15
90,30
90,30
8706
*
**
Sadevesiv. rak.
Investointimenot yhteensä
Netto
-20 000,00
-20 000,00
-21 145,42
-21 145,42
1 145,42
1 145,42
105,70
105,70
8713
*
*
**
Pajatien rakentaminen
Investointimenot yhteensä
Investointitulot yhteensä
Netto
-600 000,00
240 000,00
-360 000,00
-506 220,38
202 069,10
-304 151,28
-93 779,62
37 930,90
-55 848,72
84,40
84,20
84,50
8730
*
**
Liikenneturvallisuuden paranta
Investointimenot yhteensä
Netto
-15 500,00
-15 500,00
-6 739,94
-6 739,94
-8 760,06
-8 760,06
43,50
43,50
Kunnallistekniikka
yhteensä
Investointitulot yhteensä
Investointimenot yhteensä
Netto
240 000,00
-1 236 500,00
-996 500,00
202 069,10
-1 013 693,48
-811 624,38
37 930,90
-222 806,52
-184 875,62
84,20
81,98
81,45
§ 13, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: INVESTOINNIT toteutuminenT 31 12 2014
Nivalan kaupunki
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
226 INVESTOINNIT TEKNINEN
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 16/02/15
Talousarvio
Vuoden alusta
Jäljellä
16.2.2015 8:15:37
%
8752
*
**
Leikkikentät
Investointimenot yhteensä
Netto
-22 000,00
-22 000,00
-20 085,72
-20 085,72
-1 914,28
-1 914,28
91,30
91,30
8756
*
*
**
Vireä Malisjoki II
Investointimenot yhteensä
Investointitulot yhteensä
Netto
-59 000,00
47 000,00
-12 000,00
-57 802,85
41 571,78
-16 231,07
-1 197,15
5 428,22
4 231,07
98,00
88,50
135,30
Yleiset alueet yht.
Investointitulot yhteensä
Investointimenot yhteensä
Netto
47 000,00
-81 000,00
-34 000,00
41 571,78
-77 888,57
-36 316,79
5 428,22
-3 111,43
2 316,79
88,45
96,16
106,81
§ 13, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: INVESTOINNIT toteutuminenT 31 12 2014
Nivalan kaupunki
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
8771
*
**
Liikunta-alueet
Investointimenot yhteensä
Netto
8774
*
*
**
Urheilupuiston rakentaminen
Investointimenot yhteensä
Investointitulot yhteensä
Netto
8775
*
**
226 INVESTOINNIT TEKNINEN
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 16/02/15
Talousarvio
Vuoden alusta
Jäljellä
16.2.2015 8:15:37
%
-25 000,00
-25 000,00
-23 458,48
-23 458,48
-1 541,52
-1 541,52
93,80
93,80
-350 000,00
190 000,00
-160 000,00
-286 006,86
215 000,00
-71 006,86
-63 993,14
-25 000,00
-88 993,14
81,70
113,20
44,40
Urheilupuiston parkkialue
Investointimenot yhteensä
Netto
-10 000,00
-10 000,00
-9 642,95
-9 642,95
-357,05
-357,05
96,40
96,40
Liikunta-alueet yht.
Investointitulot yhteensä
Investointimenot yhteensä
Netto
190 000,00
-385 000,00
-195 000,00
215 000,00
-319 108,29
-104 108,29
-25 000,00
-65 891,71
-90 891,71
113,16
82,89
53,39
8801
*
**
Tekn.ltk irtaimistohank.
Investointimenot yhteensä
Netto
-30 000,00
-30 000,00
-29 442,91
-29 442,91
-557,09
-557,09
98,10
98,10
KAIKKI
*
*
**
KAIKKI YHTEENSÄ
Investointitulot yhteensä
Investointimenot yhteensä
Netto
477 000,00
-2 257 500,00
-1 780 500,00
458 640,88
-1 995 016,46
-1 536 375,58
18 359,12
-262 483,54
-244 124,42
96,20
88,40
86,30
*
*
**
§ 13, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Investointien toteutuminen vuonna 2014
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30
TEKNI: 5/2015
Käyttötalousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
31.12.2014
Liitteet:
talousarvion toteutuminen 31.12.2014 mennessä.
toiminnallisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta 2014
Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtäväalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja
tilinpäätöksen yhteydessä. Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2014 kulut yhteensä 31.12.2014 mennessä ovat 7 643 302,13 euroa (103,80 %) ja
tuotot 7 611 608,18 euroa (103,00 %) eli netto -31 693,95 euroa.
Bruttobudjetin kulut ovat 3 644 745,15 euroa (102,38 %) ja tuotot
3 518 900,50 euroa (99,38 %) eli netto -125 844,65 euroa.
Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 3 998 556,98
euroa (105,18 %) ja tuotot 4 092 707,68 euroa (106,33 %) eli netto
+94 150,70 euroa.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään käyttötalousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 mennessä ja merkitään ne tietoon saaduksi.
Sekä esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tilinpäätöksen laatimista varten.
Päätös
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Käyttötalouden toteuma 600 - 790 31 12 2014
Nivalan kaupunki
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
224 VASTUUYKSIKKÖ 1 SUMMATTUNA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 16/02/15
Talousarvio
Vuoden alusta
16.2.2015 8:15:36
Jäljellä
%
83 059,95
-213 180,17
-130 120,22
-9 059,95
17 691,17
8 631,22
112,20
109,00
107,10
45 500,00
-146 548,00
-101 048,00
19 481,97
-119 924,22
-100 442,25
26 018,03
-26 623,78
-605,75
42,80
81,80
99,40
Tekn.toimen hallinto
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
30 870,00
-136 966,00
-106 096,00
16 033,17
-168 915,65
-152 882,48
14 836,83
31 949,65
46 786,48
51,90
123,30
144,10
705
*
*
**
Liikenneväylät
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
4 220,00
-424 525,00
-420 305,00
17 574,60
-303 369,11
-285 794,51
-13 354,60
-121 155,89
-134 510,49
416,50
71,50
68,00
710
*
*
**
Puistot ja yl.alueet
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
181 780,00
-193 498,00
-11 718,00
210 275,39
-174 019,21
36 256,18
-28 495,39
-19 478,79
-47 974,18
115,70
89,90
-309,40
720
*
*
**
Konekeskuspalv.
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
55 260,00
-60 171,00
-4 911,00
37 748,16
-55 113,16
-17 365,00
17 511,84
-5 057,84
12 454,00
68,30
91,60
353,60
730
*
**
Jätehuolto
Toimintamenot
Netto
-8 304,00
-8 304,00
-9 503,11
-9 503,11
1 199,11
1 199,11
114,40
114,40
600
*
*
**
Lupa-ja valvonta
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
74 000,00
-195 489,00
-121 489,00
650
*
*
**
Maankäyttö
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
700
*
*
**
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Käyttötalouden toteuma 600 - 790 31 12 2014
Nivalan kaupunki
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
740
*
*
**
Kunnossapito
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
756
*
*
**
Talotekninen palvelu
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
759
*
*
**
Tilapörssipalvelu
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
760
*
*
**
224 VASTUUYKSIKKÖ 1 SUMMATTUNA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 16/02/15
Talousarvio
Vuoden alusta
16.2.2015 8:15:36
Jäljellä
%
3 104 548,00
-2 090 473,00
1 014 075,00
3 058 119,70
-2 275 186,07
782 933,63
46 428,30
184 713,07
231 141,37
98,50
108,80
77,20
9 000,00
-2 306,00
6 694,00
38 338,32
-26 171,87
12 166,45
-29 338,32
23 865,87
-5 472,45
426,00
1 134,90
181,80
35 606,00
-301 855,00
-266 249,00
38 269,24
-299 362,58
-261 093,34
-2 663,24
-2 492,42
-5 155,66
107,50
99,20
98,10
Ruokapalvelut
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
2 328 688,00
-2 321 753,00
6 935,00
2 482 520,43
-2 424 551,82
57 968,61
-153 832,43
102 798,82
-51 033,61
106,60
104,40
835,90
770
*
*
**
Puhdistuspalvelut
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
1 520 334,00
-1 479 843,00
40 491,00
1 610 187,25
-1 574 005,16
36 182,09
-89 853,25
94 162,16
4 308,91
105,90
106,40
89,40
KAIKKI
*
*
**
KAIKKI YHTEENSÄ
Toimintatuotot
Toimintamenot
Netto
7 389 806,00
-7 361 731,00
28 075,00
7 611 608,18
-7 643 302,13
-31 693,95
-221 802,18
281 571,13
59 768,95
103,00
103,80
-112,90
bruttobudjetti 600 - 759 toimintatuotot yht.
600 - 759 toimintamenot yht.
netto
3 540 784,00
-3 560 135,00
-19 351,00
3 518 900,50
-3 644 745,15
-125 844,65
21 883,50
84 610,15
106 493,65
99,38
102,38
650,33
nettobudjetti
3 849 022,00
-3 801 596,00
47 426,00
4 092 707,68
-3 998 556,98
94 150,70
-243 685,68
196 960,98
-46 724,70
106,33
105,18
198,52
760 - 770 toimintatuotot yht.
760- 770 toimintamenot yht.
netto
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 14, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: TATOT toimintakertomus tekninen
§ 15, TEK 24.2.2015 18:30
TEKNI: 1/2015
Toripihan muuttaminen yksisuuntaiseksi kaduksi
Tekninen lautakunta 20.1.2015 § 8
Valmistelija tekninen johtaja
LIITE: Kartta Toripihan alueesta
Nivalan kaupunginhallitus on antanut 19.8.2013 §148 lausunnon
Trafin lausuntopyyntöön uudesta ajokoepaikkakuntia koskevasta
määräysluonnoksesta. Luonnoksessa perusteluna Nivalan poistamisella ajokoepaikkakuntien joukosta käytetään mm. seuraavia tekijöitä
1) Nivalassa ei voi toteuttaa maantieajoa, 2) kaistanvaihdon mahdollisuuden ja yksisuuntaisen kadun puuttuminen.
Lausunnossaan kaupunginhallitus totesi mm, että Nivala tulee järjestämään yksisuuntaisen kadun, missä kaistanvaihto on mahdollista.
Tekninen toimi on aiemmin esittänyt teollisuuskylässä sijaitsevan
Antintien muuttamista yksisuuntaiseksi kaduksi. Yrityksiltä saatujen
lausuntojen perusteella kyseisen tien muutoksesta on luovuttu.
Uudessa tarkastelussa yksisuuntaisen kadun järjestämiseksi on tavoitteeksi otettu liikenneturvallisuuden parantaminen sekä liikennöinnin selkiyttäminen keskustan alueella. Tarkasteluun on otettu
Toripihan ja Liikekeskuksen alue, jossa varsinkin Toritien ja Toripihan risteysalue on sekava johtuen useista lähekkäin olevista liittymistä.
Toripihan muuttamisella yksisuuntaiseksi, siten että liikenne olisi Kalliontieltä Toritien suuntaan selkiytetään Toripihan tien varren pysäköintiä. Samassa yhteydessä tehtävillä Liikekeskuksen pihan liittymäjärjestelyillä liitteenä olevan kartan mukaisesti selkiytetään Toripihan ja Toritien risteysalueen liikennöintiä.
Teknisen johtajan esitys
Muutetaan Toripiha yksisuuntaiseksi kaduksi siten, että liikennesuunta on Kalliontieltä Toritielle sekä muutetaan Liikekeskuksen
liittymäjärjestelyt karttaliitteen mukaiseksi. Ennen lopullista päätöstä
pyydetään lausunnot Poliisilta, Nivalan autokoululta sekä Toripihan
varren kiinteistön omistajilta/toimijoilta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________________________________________
Tekninen lautakunta 24.2.2015 § 15
Valmistelija tekninen johtaja
Liitteet:
Kartta Toripihan alueesta
lausunnot
§ 15, TEK 24.2.2015 18:30
TEKNI: 1/2015
Tekninen toimi on pyytänyt lausunnot kiinteistöyhtiöiden isännöitsijöiltä selvitystä varten sekä poliisilta ja autokoululta. Lausunnot tuli
jättää 13.2.2015 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kolme
lausuntoa. Lausuntojen sisältö toripihan muuttamiseksi yksisuuntaiseksi oli myönteinen. Saadussa kiinteistöyhtiöiden lausunnossa haluttiin tarkennusta muutosten toteuttamisen kustannuksista. Suunniteltujen muutosten toteuttamisesta ei aiheudu kustannuksia kiinteistöyhtiöille.
Teknisen johtajan esitys
Muutetaan Toripiha yksisuuntaiseksi kaduksi siten, että liikennesuunta on Kalliontieltä Toritielle sekä muutetaan Liikekeskuksen
liittymäjärjestelyt karttaliitteen mukaiseksi. Liikennesuunnan muutos
toteutetaan kesällä 2015 kun liikekeskuksen pihan liittymäjärjestelyt
on ensin toteutettu. Muutoksen tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kaupungin nettisivuilla sekä paikallislehdessä.
Päätös
§ 15, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Toripiha
§ 15, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: LAUSUNNOT TORIPIHA YKSIS_001
§ 15, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: LAUSUNNOT TORIPIHA YKSIS_001
§ 15, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: LAUSUNNOT TORIPIHA YKSIS_001
§ 16, TEK 24.2.2015 18:30
Tekonurmikentän ohjausryhmän täydentäminen
Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen tekonurmikentän ohjausryhmään /
Tekonurmikentän rakentamisen ohjausryhmä
Tekninen lautakunta 30.1.2014 § 13
Valmistelija tekninen johtaja
Liikuntapuiston suunnittelutoimikunta on kokoontunut 12.09.2013,
jolloin toimikunnalle on esitelty tekonurmikentän suunnitelmat ja toteutusaikataulu. Toimikunta on kokouksessaan päättänyt, että suunnittelutoimikunta ei kokoonnu enää vaan tekonurmikentän rakentamista varten valitaan erillinen ohjausryhmä. Valtuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että rakentaminen toteutetaan
vuosien 2014 ja 2015 aikana.
Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata hankkeen toteutusta.
Ohjausryhmässä on kaupungin edustajien lisäksi syytä olla liikuntakeskuksen ja harrastajien edustus.
Jalkapalloseura FC-92:n hallitus on kokouksessaan 22.1.2014 päättänyt esittää seuran edustajaksi ohjausryhmään Jukka Kukkolaa.
Teknisen johtajan esitys
Tekninen lautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja pyytää
myös kaupungin hallitusta nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
Valitaan ohjausryhmään jalkapalloseura FC-92:n edustajaksi Jukka
Kukkola ja liikuntakeskuksen edustajaksi Pekka Niemelä ja varalle
Juha Aitto-oja.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tekninen lautakunta valitsi keskuudestaan ohjausryhmään tekninen
johtaja Jouni Hautalan, Janna Korkiakosken ja Aimo Kaikkosen.
_______________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 10.2.2014 § 18
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa ohjausryhmään.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi kaupunginhallituksen edustajiksi Eija-Riitta
Niinikosken esityksestä ohjausryhmään Jarmo Vuolteenahon (varajäsen Leena Vähäsöyrinki) ja Satu Pirneksen (varajäsen Vesa Jaakola).
OTE:
Nimetyt
§ 16, TEK 24.2.2015 18:30
___________________________________________________
Tekninen lautakunta 24.2.2015 § 16
valmistelija tekninen johtaja
Valtuusto on vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksynyt määrärahan vuodelle 2015 pesäpallokentän ja sosiaalitilojen
suunnitteluun liikuntapuiston alueelle. Kyseinen suunnittelu liittyy
kiinteästi rakenteilla olevaan tekonurmikenttään. Eri suunnitelmien
yhteensovittamiseksi on syytä laajentaa tekonurmikentän ohjausryhmän tehtävää koskemaan myös pesäpallokentän ja sosiaalitilojen
suunnittelua sekä täydentää ohjausryhmää pesäpalloilijoiden edustajalla.
Pesäpalloilijat esittävät edustajakseen ohjausryhmään Jani Kontiolan
sekä varalle Kim Ojan. Lisäksi liikuntakeskus esittää Pekka Niemelän lisäksi Juha Aitto-ojan tilalle ohjausryhmään Janne Kaarlelan.
teknisen johtajan ehdotus
Laajennetaan ohjausryhmän tehtävä koskemaan myös pesäpallokentän ja sosiaalitilojen suunnittelua. Nimetään ohjausryhmään liikuntakeskukselta Janne Kaarlela, pesäpalloilijoiden edustajaksi Jani
Kontiola ja hänelle varajäseneksi Kim Oja.
Päätös
§ 17, TEK 24.2.2015 18:30
TEKNI: 8/2015
Puistot- ja yleiset alueet tehtäväjärjestelyt
Valmistelija tekninen johtaja
Liitteet:
Kaupunginpuutarhurin eroilmoitus
Puistotyönjohtajan alustava tehtävänkuvaus
Kaupunginpuutarhuri Liisa Junttila on jättänyt eroilmoituksen kaupunginpuutarhurin työtehtävästä. Työsuhteen päättymispäivä on
31.7.2015. Hän on siirtymässä eläkkeelle 1.8.2015 lähtien. Hallintosäännön 26 §:n mukaan palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän
työsuhteeseen. Puutarhurin valinnan on tehnyt Nivalan kunnanhallitus 16.10.1989.
Teknisten palveluiden tehtäväalueella on valmisteltu kaupunginpuutarhurin tehtävien hoitoa siten, että jatkossa kaupunginpuutarhurin
toimi muutettaisiin puistotyönjohtajan toimeksi. Puistotyönjohtajan
tehtävät painottuisivat enemmän käytännön työtehtävien hoitamiseen. Hallinnolliset tehtävät hoidettaisiin pääasiassa teknisten palveluiden tehtäväalueen esimiehen toimesta. Vastaavalla tavalla on tällä
hetkellä organisoitu teknisten palveluiden kunnallistekniikan osion
työtehtävien hoito.
Tavoitteena on puistotyönjohtajan rekrytoiminen ennen kaupunginpuutarhurin eläköitymistä tehtävien sujuvan siirron mahdollistamiseksi. Talousarviossa on varauduttu puistotyönjohtajan rekrytoimiseen.
Teknisen johtajan esitys
1.
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle eron
myöntämistä kaupunginpuutarhuri Liisa Junttilalle 1.8.2015
lähtien.
2.
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaupunginpuutarhurin toimen muuttamista puistotyönjohtajan
toimeksi.
3.
Tekninen lautakunta pyytää kaupunginhallitukselta lupaa
puistotyönjohtajan toimen täyttämiseksi.
Päätös
§ 17, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Kaupunginpuutarhurin eroilmoitus
§ 17, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Puistotyönjohtaja alustava tehtäväjako
§ 17, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Puistotyönjohtaja alustava tehtäväjako
§ 17, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Puistotyönjohtaja alustava tehtäväjako
§ 17, TEK 24.2.2015 18:30 / Pykälän liite: Puistotyönjohtaja alustava tehtäväjako
§ 18, TEK 24.2.2015 18:30
Tiedoksiantoasiat
Viranhaltijapäätökset
-
-
-
teknisen johtajan päätös 28.1.2015 nro 2, Vuoden 2014
teknisen toimen tehtäväalueiden viranhaltijapäätösten tarkastus
teknisen johtajan päätös 28.1.2015 nro 3, Kaupunginpuutarhurin hakemus lomakauden 1.4.2014-31.3.2015 vuosilomasta
teknisen johtajan päätös 28.1.2015 nro 4, Koulutushakemus aiheena sisäilmakorjaukset
teknisen johtajan päätös 28.1.2015 nro 5, Koulutushakemus teknisen toimen käyttäjäpäivät
teknisen johtajan päätös 28.1.2015 nro 6, Koulutushakemus korjaus- ja energia-avustusten sähköinen määrärahajärjestelmä
teknisen johtajan päätös 28.1.2015 nro 7, Koulutushakemus palvelutyön uhkatilannekoulutus
teknisen johtajan päätös 6.2.2015 nro 8, Omakotitalotontin vuokraaminen
teknisen johtajan päätös 9.2.2015 nro 9, Tievalaistuksen
jatkon suunnittelu Ahteen kohdalla Mt18337
Nivalan kaupunki
- kaupunginvaltuusto 29.1.2015 § 4; Virallisten ilmoitusten tiedoksi
saattaminen
- rakentamattomat rakennuspaikat asemakaava-alueella 31.12.2015
Teknisen johtajan esitys
Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saaduiksi ja samalla todetään,
että ei ole käytetty Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös

Similar documents