Demoryhmät

Transcription

Demoryhmät
Insinöörimatematiikka A 2015
Jako demoryhmiin
Ti 10-12
Aaltonen
Demir
Hannula
Helenius
Honkala
Janhonen
Juhela
Kantonen
Korhonen
Loimaranta
Marjalaakso
Murtonen
Niemelä
Rinne
Ronkainen
Sakki
Seppälä
Sjövall
Tynys
Virtanen
Vuorinen
Yrjölä
Ti 12-14
Laura
Kadir
Heidi
Aleksi
Tanja
Mikael
Santeri
Ellamari
Olli
Matti
Janne
Valtteri
Niklas
Liisa
Roni
Inka
Anna
Johan
Eemeli
Samuli
Antti Mikael
Tero
Auranen
Grönroos
Helenius
Ilo
Isotalo
Julkunen
Keipi
Kilkki
Leivo
Lindqvist
Niiranen
Nurmi
Nyman
Pihlaja
Rautanen
Salo
Salomaa
Seilonen
Talvinen
Tähtinen
Vainikka
Wallin
Vapa
ti 14-16
Antti
Roy
Reetta
Rami
Joonas
Johanna
Tomi
Elmo
Joonas
Samuel
Marko
Aleksi
Josia
Riku
Carita
Anton
Lassi
Peetu
Arto
Artturi
Antti
Jussi
Ville
Backström
Blomqvist
Helander
Henriksson
Hoisko
Juhonen
Jussinmäki
Juusti
Järvinen
Koivisto
Kostina
Kronbäck
Kuusio
Laakkonen
Lassila
Linden
Luomala
Meriharju
Niinistö
Nokelainen
Nyyssönen
Papalitsas
Puurtinen
Rantaniemi
Sundström
Talvitie
Vainio
Lucas
Timo
Iina-Sisko
Henna
Jonas
Markus
Lauri
Joona
Pyry
Piita
Maria
Juho
Niklas
Lauri
Saku
Kalle
Niklas
Mikko
Liisa
Aleksi
Jeremi
Aleksi Mikael
Tuomas
Marko
Miika
Emma
Akseli