ILMOITUS PÖYTYÄ Rakennustarkastaja ALLA

Transcription

ILMOITUS PÖYTYÄ Rakennustarkastaja ALLA
PÖYTYÄ
Rakennustarkastaja
ILMOITUS
ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 20.03.2015
Lupanumero
Pykälä
Hakija
Rakennuspaikka
Osoite
Päätös
Päätöspäivä
Rakennustoimenpide
2015-9013
§ 23
Valoinen, 636-457-0001-0035
Caruna Oy /
Raimo Kangas
Sähköyhtiöntie 2
21530
PAIMIO
Puistomuuntamon (8,8 m2) rakentaminen
Hyväksytty
16.03.2015
2015-9012
§ 22
Caruna Oy /
636-458-0001-0081
Raimo Kangas
Sähköyhtiöntie 2
21530
PAIMIO
Puistomuuntamon (3,4 m2) rakentaminen
Hyväksytty
16.03.2015
2015-9011
§ 21
Caruna Oy /
Sankari I, 636-450-0001-0029
Raimo Kangas
Sähköyhtiöntie 2
21530
PAIMIO
Puistomuuntamon (8,8 m2) rakentaminen
Hyväksytty
16.03.2015
2015-9010
§ 20
Caruna Oy /
Itälä, 636-458-0001-0011
Raimo Kangas
Sähköyhtiöntie 2
21530
PAIMIO
Puistomuuntamon (3,4 m2) rakentaminen
Hyväksytty
16.03.2015
2015-9009
§ 19
Caruna Oy /
Kolinummen Yhteismet, 636-874-0001-00 Hyväksytty
Raimo Kangas
16.03.2015
Sähköyhtiöntie 2
21530
PAIMIO
Puistomuuntamon (8,8 m2) rakentaminen
2015-0009
§ 18
Wärri Heikki
Hohmonkuja 57
21900
YLÄNE
Tapanila, 636-466-0011-0006
Hyväksytty
13.03.2015
Wärri Hanna
Hohmonkuja 57
21900
YLÄNE
Asuinrakennuksen sisäpuolinen laajentaminen
2015-0008
§ 17
Lehtonen Ismo
Höyhenrahkantie 234
21890
HAVERI
Kuivurin laajennus
Kaukasuo, 636-460-0001-0001
Hyväksytty
13.03.2015
PÖYTYÄ
Rakennustarkastaja
Lupanumero
Pykälä
Hakija
ILMOITUS
Rakennuspaikka
Osoite
Päätös
Päätöspäivä
Rekola, 636-450-0001-0046
Hyväksytty
13.03.2015
Korpilampi, 636-447-0002-0236
Hyväksytty
02.03.2015
Aittamaa, 636-430-0001-0151
Hyväksytty
09.03.2015
Rakennustoimenpide
2015-0007
§ 16
Rekola Petteri
Kuralantie 36
21900
YLÄNE
Rekola Satu
Kuralantie 36
21900
YLÄNE
Talousrakennuksen rakentaminen
2015-0006
§ 15
Eklund Heli
Rauhankatu 8 A A23
20100
TURKU
Vierasmajan rakentaminen
2009-0057
§ 11
Maanpää Ilkka
Turuntie 610
21870
RIIHIKOSKI
Luvan 57 / 2009 voimassaoloajan pidentäminen 11.5.2016 saakka.
Päätöksiä 10 kappale(tta)
Tämä ilmoitus on julkipantu Pöytyän kunnan ilmoitustaululle 19.03.2015
__________________________________
Orvo Hellström
Rakennustarkastaja
PÖYTYÄ
Rakennustarkastaja
Lupanumero
Pykälä
Hakija
ILMOITUS
Rakennuspaikka
Osoite
Päätös
Päätöspäivä
Rakennustoimenpide
Oikaisuvaatimus
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Pöytyän rakennuslautakunnan käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna
päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus osoitetaan rakennuslautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.
Osoite:
Pöytyän rakennuslautakunta
Yläneentie 11b C-rappu
21870 Riihikoski
Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla
19.3. - 4.4.2015
Ilmoitustaulun hoitaja
Paula Pekkola