Antagning till senare del av program på odontologiska - Ping-Pong

Comments

Transcription

Antagning till senare del av program på odontologiska - Ping-Pong
Antagning till senare del av program på odontologiska utbildningar vid Karolinska
Institutet (KI).
Du som är antagen till ett odontologiskt program vid svenskt eller utländskt universitet/högskola har
möjlighet att ansöka till senare del av odontologiska program vid Karolinska Institutet.
Observera att all undervisning ges på svenska.
Du kan anmäla sig till senare del av program vid KI under förutsättning att du uppfyller nedanstående
kriterier:
1. Du är antagen till ett motsvarande program vid svenskt eller utländskt universitet
2. Du ska kunna styrka din grundläggande- och särskild behörighet för antagning till det
aktuella programmet.
3. Du har genomgått högskoleutbildning som väsentligt motsvarar den tidigare delen av
programmet vid KI och är godkänd vid examinationer på kurser om minst 30
högskolepoäng. Därtill ska dina tidigare studier genomförts i normal takt.
Antagning i mån av plats
Antagning sker endast i den mån det finns studieplats på programmet efter det att alla ordinarie
studenter på programmet vid KI har erhållit plats. Med studieplats avses inte enbart plats på viss
termin. Hänsyn tas till antalet studenter på hela utbildningsprogrammet enligt utbildningsuppdraget.
Särskilda skäl
Vid antagning beaktas om särskilda skäl finns (medicinska eller sociala som uppkommit eller
förstärkts efter att studierna påbörjats) samt att den presumtiva studenten följt sin nuvarande
utbildning i normal takt. Särskilda skäl ska styrkas av intyg.
Anmälan:
Anmälan till senare del av program görs via blanketten "Ansökan om antagning till senare del av
program och enstaka kurser inom program” till studievägledningen vid Institutionen för Odontologi,
senast den 15 maj för höstterminen och senast den 15 november för vårterminen.
Din anmälan ska innehålla:
Vidimerade kopior av betyg eller andra handlingar som styrker grundläggande- och särskild
behörighet.
• Skicka alltid dina gymnasiebetyg även om du läst vid svensk högskola/universitet.
• Om du har utländsk gymnasieutbildning krävs intyg på att utbildningen är avslutat.
• Du måste kunna styrka kunskaper i svenska och engelska
Tidigare högskolestudier ska styrkas med vidimerad studiemeritförteckning alternativt
vidimerad kopia av examensbevis.
Kursplaner över genomgångna kurser från din tidigare studieort. För att göra en korrekt
bedömning av dina kunskaper från tidigare studieorten måste KI ha tillgång till kursplaner på
svenska. Om du läst vid utländskt universitet ska dina kursplaner var översatta till engelska,
utförd av auktoriserad översättare. Kursplanen ska dessutom vara vidimerade vid lärosätet
där studierna bedrivits.
Sökande utan svenskt personnummer måste i samband med ansökan bifoga dokument som
intygar medborgarskap t.ex. kopia på giltigt pass, giltigt identitetskort eller personbevis där
medborgarskap framgår.
•
Observera att sökande med svenskt personnummer inte behöver skicka in intyg som
styrker medborgarskap, då uppgifter från Skatteverket och Migrationsverket kan
hämtas via antagningssystemet.
Personligt brev – där du motiverar varför du ansöker om antagning till senare del av
program.
Intyg som styrker särskilda skäl.
För att anmälan ska beaktas ska ovanstående dokumentation, utan undantag, bifogas anmälan. Det
är sökandes ansvar att se över att samtlig dokumentation bifogats.
Observera att din anmälan ska vara komplett, skickas via post i pappersformat vid ett och samma
tillfälle (undantaget kompletteringar). Poststämpel gäller som sista dag för ansökan. Ansökan ska ej
vara dubbelsidigt då den scannas. Rekommenderade brev hämtas ej.
Bekräftelse på att KI mottagit din ansökan till senare del av program kommer att meddelas via mail.
Komplettering:
Sista dag för komplettering är den 1 juni inför hösttermin och 1 december inför vårtermin.
Ansökningar som ej kompletteras inom utsatt datum kommer ej att beaktas.
Din ansökan skickas till:
Karolinska Institutet
Institutionen för Odontologi
Studievägledning
Alfred Nobels allé 8
Box 4064, 141 04 Huddinge
Kontakta programstudievägledare Helen Ågren [email protected] om du har frågor om antagning till
senare del.

Similar documents