KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15

Comments

Transcription

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Blad
2015-10-07
1
Plats och tid
KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15- 9.00
Beslutande
Göran Dahlström (S) ordförande, Ewa Callhammar (FP) 2:e vice ordförande, Johan
Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Inger
Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), Anneli Hedberg (S),
Beslutande
ersättare
Christer Sundqvist (M), Bo Sivars (M), Mica Vemic (SD)
Ersättare
Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunilla Magnusson (S),
Sten Holmgren (C), Joha Frondelius (KD)
Övriga
deltagande
Handläggare Per Johansson, kommunchef Sari Eriksson, tf ekonomichef Tommy
Gustavsson, tf förvaltningschef Hanna Rasmussen, förvaltningschef Per Enarsson,
förvaltningschef Helene Björkqvist, förvaltningschef Magnus Gustafsson, förvaltningschef
Anna-Lena Ramstedt, förvaltningschef Lorraine Fröberg, verksamhetscontroller Anna
Marnell
Utses att justera
Ewa Callhammar (FP)
Gröna Kulle den 7 oktober 2015
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare
…………………………………
Ordförande
…………………………………
Justerande
…………………………………
Paragrafer
§196 - §196
…………………………………
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdes
datum
2015-10-07
Datum för
anslags
uppsättande
2015-10-07
Förvaringsplats
av protokollet
Kommunledningsförvaltningen
Datum för anslags
nedtagande
Underskrift
Utdragsbestyrkande
2015-11-02
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad
2015-10-07
2
Kommunstyrelsen
§ 196
Delårsrapport per 31 augusti 2015 för Katrineholms
kommun (KS/2015:406)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2015 för Katrineholms kommun till
handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att fortsätta arbetet med anpassningar inför
2016 års budget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 3,9 miljoner
kronor för kommunen. Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning
och kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 41,3 miljoner
kronor före extraordinära poster.
Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa
prognoser för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende
resultatmålen.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-01
Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2015-10-01
Bilaga 1,Uppföljning av investeringar utförda av KFAB
Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Göran
Dahlström (S), Joha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (FP), Johan Söderberg (S)
samt tf ekonomichefen Tommy Gustavsson.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten
Ordförandens sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Similar documents