Kursbeskrivning HT15 - Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Comments

Transcription

Kursbeskrivning HT15 - Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
1 (9)
2015-10-31
Kursbeskrivning
Delkursen Teorier om barns
utveckling och lärande - valprojektet 4 hp Kurskod: UB04VU
inom temat ‘Barnet i förskolan’ 8 hp
Kursen ges på halvfart höstterminen 2015
Kursansvarig och
Margareta Aspán
[email protected]
examinator
08-1207 6254
Kursadministratör
[email protected]
David Lundberg
08-1207 6406
Carina Östbrant
[email protected]
Adrian Thomasson
[email protected]
Lärare
Allmänt om kursen
I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, uppläggning och
examinationer samt praktisk information kring kursen. Ett annat styrdokument är kursplanen.
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Frescati Hagväg 24, 20 & 16B
www.buv.su.se
[email protected]
2 (9)
Kursbeskrivning Förskolan i samhället Hösten 2015
Registrering
Vi använder webbregistrering för denna kurs, vilket innebär att du registrerar dig själv på
kursen. Du måste ha ett universitetskonto för att kunna webbregistrera dig.
Webbregistreringen är öppen mellan 12 oktober – 26 oktober. Om du inte webbregistrerar
dig eller tar kontakt med kursens kursadministratör kan du förlora din plats på kursen.





Logga in på http://mitt.su.se/.
Välj fliken ”Studier”.
Välj ”Kursregistrering” i vänsterspalten.
Bocka för rutan framför kursen (kurskod UB04VU) och klicka på ”Välj”.
Klicka sedan på knappen ”Registrera”. Registreringen är nu klar.
Kurshemsida
Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där
du fyra veckor innan kursstart finner viktig information om kursen såsom schema,
kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista och kontaktpersoner.
Du söker själv fram respektive kurshemsida på www.buv.su.se/kurshemsidor
Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du på en
kurssida i lärplattformen Mondo. Kurssidan blir tillgänglig när du har registrerats på kursen.
Du loggar in med din universitetsinloggning på http://mondo.su.se och söker upp information
om kursen på mondosidan ”VAL inr förskola kull ht15”
Schema
Uppdaterat schema finner du på kurshemsidan och via länken:
https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/ri157XQQ579Z50Qv57093gZ6y9Y7758Q5Y66Y9.html
OBS att du måste närvara vid första undervisningstillfället, eller meddela förhinder att närvara
till kursadministratören i förväg, annars kan du förlora din plats på kursen. Ett par träffar är
campusförlagda. Därutöver kommer studentarbetslagen och studenten enskilt att arbeta via
Mondo med uppgifter såsom diskussionstrådar instuderings- och reflektionsuppgifter.
Kursens innehåll och förväntade studieresultat
I kursen studeras olika utvecklingspsykologiska teorier och aktuell forskning om individens
utveckling och lärande. Utifrån dessa teorier behandlar kursen barns lärande och utveckling ur
olika områden: fysisk, kognitiv, språklig och socioemotionell. Utgångspunkten är att
utveckling förstås som interaktion mellan biologiska, sociala och psykologiska processer i
förhållande till människans kultur. I kursen behandlas också konsekvenser av olika aspekter
av utvecklingspsykologisk kunskap i förhållande till förskolans praktik och didaktik.
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för och analysera barns lärande och utveckling utifrån olika
utvecklingspsykologiska teorier,
- beskriva och analysera barns lärande och utveckling inom olika områden: fysisk, kognitiv,
språklig och socioemotionell,
- diskutera konsekvenser av olika aspekter av utvecklingspsykologisk kunskap i förhållande
3 (9)
Kursbeskrivning Förskolan i samhället Hösten 2015
till förskolans praktik och didaktik samt
- visa kännedom om vetenskaplig metod.
Kursens upplägg
Undervisningen består av föreläsning, seminarier och grupparbeten. En webbaserad
lärplattform - Mondo - används i kursen. Kursen förutsätter självständig inläsning av
litteraturen under kursens gång och studiernas omfattning motsvarar halfartsstudier.
Obligatorisk närvaro
Seminarier är obligatoriska. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter som
publiceras via mondo. Vid frånvaro över 45% av obligatoriska moment anses studenten inte
ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle.
Examinationer
EXA1 Skriftlig tentamen 3 hp
EXA2 Muntlig redovisning 1 hp
Litteratur
Andersson, Bengt-Erik (1980). Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Högskolan för
lärarutbildning i Stockholm, Barnpsykologiska forskningsgruppen, Rapport 15/1980.
(Elektronisk resurs) (27 sidor)
Askland, Leif, Sataoen, Svein Ole (2014). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns
uppväxt. Stockholm: Liber. (230 sidor)
Bjar, Louise (2007). Språk och kommunikation. I Att läsa och skriva: forskning och
beprövad erfarenhet. Uppsala universitet och Myndigheten för skolutveckling. (ss. 7-23)
(Elektronisk resurs)
Cole, Michael & Wertsch, James V. (1996). Beyond the individual-social antimony in
discussions of Piaget and Vygotsky. Human Development. Number 39, 250-256. (Elektronisk
resurs)
Phillips, D. C. & Soltis, F. Jonas (1998). Behaviorism. I Perspectives on Learning. NY:
Columbia university. (ss. 21-32) (Elektronisk resurs)
Piaget, Jean (2013). Barnets själsliga utveckling. Stockholm: Norstedts. (Valda delar, 15
sidor)
Säljö, Roger (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. I Selander, Staffan (red.)
Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning.
Forskning i fokus nr 12. (ss. 71-90) (Elektronisk resurs)
4 (9)
Kursbeskrivning Förskolan i samhället Hösten 2015
Vygotsky, Lev (1962). Thought and language. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press. (Valda delar
15 sidor)
Ytterligare artiklar kan tillkomma
Arbetsmaterial
Guide för Harvardsystemet (2014). Stockholms universitet, Barn och ungdomsvetenskapliga
institutionen, Förskollärarutbildningen. (Finns som elektronisk resurs) (10 sid.)
Konventionen om barnets rättigheter: Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. (2014).
Stockholm: Regeringskansliet (Finns som elektronisk resurs) (76 sid.)
SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. (Finns som elektronisk resurs)
Skolinspektionen (2013). Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring. Skolinspektionens
erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012. (Finns som elektronisk resurs)
(100 sid.)
Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. utg.]. Stockholm: Skolverket.
(Finns som elektronisk resurs)
Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Förskolan. Stockholm: Skolverket.
(44 s.) (Finns som elektronisk resurs)
Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. (Finns som elektronisk
resurs)
Willhelmsson, Elisabet (2007). Studiepraktikan – om att läsa och skriva i högre utbildning.
Stockholm: Liber. (60 sid.)
Examination
Samtliga examinationsuppgifter publiceras i och lämnas in i Mondo, enligt datum nedan.
För EXA1:
publicering 12 november kl. 13.00, inlämning 17 december senast kl 23.59. Den 15/1 kommer
resultatet att registreras i Ladok.
För EXA2:
publicering 12 november kl. 13.00, redovisningen sker den 26/11. Senast den 17/12 kommer
resultatet att registreras i Ladok.
Omexamination
Student som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat omprov för högre betyg.
Betyget godkänd kan inte heller ändras till underkänd på studentens begäran.
Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom två
veckor efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid
skall studenten omexamineras.
5 (9)
Kursbeskrivning Förskolan i samhället Hösten 2015
Student som fått betyget U, Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära
att annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till
ansvarig studierektor.
Under läsåret 2015-2016 ges möjlighet till omexamination enligt följande:
För EXA1:
Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör senast 22 januari.
För EXA2:
Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör senast 22 januari.
Möjlighet till omexamination ges därefter en gång per termin.
Översiktligt schema:
Enskild förberedelse: Inläsning av de anvisade avsnitten till den 12/11 ur Askland och
Sataoen, artiklarna av Phillips och Soltis (finns i mondo) samt av Cole (laddas upp via
sub.su.se). Övriga texter som anvisas till tillfället ombedes ni bekanta er med. För lokal se
schemalänk s. 2 ovan.
Publicering av uppgifter liksom inlämningar och återkoppling på texter och examinationer
görs via Mondo.
Torsdag 12 november (sal 121a-b)
13.00-13.30
Introduktion
13.30-16.00
Föreläsning Sofia Frankenberg FD
16.00-17.00
Sammanfattning av dagen och vidare planering
Litteratur:
Askland, Leif, Svein Ole Sataoen (2014). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt.
Stockholm: Liber. (kap 4, ss. 165-215)
Cole, Michael & Wertsch, James V. (1996). Beyond the individual-social antimony in discussions of
Piaget and Vygotsky. Human Development. Number 39, 250-256. (Elektronisk resurs)
Phillips, D. C. & Soltis, F. Jonas (1998). Behaviorism. I Perspectives on Learning. NY: Columbia
university. (ss. 21-32) (Elektronisk resurs)
Piaget, Jean (2013). Barnets själsliga utveckling. Stockholm: Norstedts. (Valda delar, 15 sidor)
Vygotsky, Lev (1962). Thought and language. Cambridge, Mass: M.I.T. Press. (Valda delar 15 sidor)
Under perioden fredagen den 13 - 25 november
ges via Mondo inläsnings-och diskussionsuppgifter kring följande texter liksom kring
arbetsmateralet (se litteraturlistan)
Andersson, Bengt-Erik (1980). Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Högskolan för lärarutbildning i
Stockholm, Barnpsykologiska forskningsgruppen, Rapport 15/1980. (Elektronisk resurs) (27 sidor)
6 (9)
Kursbeskrivning Förskolan i samhället Hösten 2015
Askland, Leif, Svein Ole Sataoen (2014). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt.
Stockholm: Liber. Samtliga delar.
Bjar, Louise (2007). Språk och kommunikation. I Att läsa och skriva: forskning och beprövad
erfarenhet. Uppsala universitet och Myndigheten för skolutveckling. (ss. 7-23) (Elektronisk resurs)
Säljö, Roger (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. I Selander, Staffan (red.) Kobran,
nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Forskning i fokus nr 12.
(ss. 71-90) (Elektronisk resurs)
Torsdag 26 november BUV 102 och BUV 123
10.00-12.00 Seminarium (halvklasser) förberedelse för eftermiddagens redovisningar
13.00-16.30 Gruppredovisning EXA2 och seminarium
16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning
Under perioden den 27 november till den 10 december
ges via Mondo inläsnings-och diskussionsuppgifter
Torsdag den 17 december senast kl 23.59.
Inlämning av individuell skriftlig tentamen EXA1
Obs!
Kursstart för nästa kurs Sociala relationer, VAL-projektet: 17/12 kl 10.00
Betyg och betygskriterier
Betygssättning på EXA1 sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A=Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
Betygssättning på EXA2 sker enligt en tvågradig betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
Betyg Fx, F och U är underkända betyg.
7 (9)
Kursbeskrivning Förskolan i samhället Hösten 2015
EXA1 Skriftlig tentamen 3 hp
A Utmärkt: Utförligt och korrekt beskrivna begrepp ur den obligatoriska kurslitteraturen. Arbetet
innehåller en fördjupande och kritiskt hållen diskussion om utvecklingspsykologiska teorier kring
individens utveckling och lärande utifrån fysiska, kognitiva, språkliga och socioemotionella aspekter
enligt uppgiften.
Studenten förhåller sig självständigt och problematiserade till frågor om utvecklingspsykologisk
kunskap i förhållande till förskolans praktik och didaktik. Skriftlig och kommunikativ klarhet,
formalia utan brister.
B. Mycket bra: Utförligt och korrekt beskrivna begrepp ur den obligatoriska kurslitteraturen. Arbetet
innehåller en fördjupande diskussion av om utvecklingspsykologiska teorier kring individens
utveckling och lärande utifrån fysiska, kognitiva, språkliga och socioemotionella aspekter enligt
uppgiften
Studenten förhåller sig problematiserade till frågor om utvecklingspsykologisk kunskap i förhållande
till förskolans praktik och didaktik. Skriftlig och kommunikativ klarhet, formalia utan brister.
C. Bra: Utförligt och korrekt beskrivna begrepp ur den obligatoriska kurslitteraturen. Arbetet
innehåller en utförlig diskussion av om utvecklingspsykologiska teorier kring individens utveckling
och lärande utifrån utifrån fysiska, kognitiva, språkliga och socioemotionella aspekter enligt uppgiften.
Studenten förhåller sig reflekterande till frågor till frågor om utvecklingspsykologisk kunskap i
förhållande till förskolans praktik och didaktik. Texten är språkligt funktionell, formalia utan större
brister.
D. Tillfredställande: Tillräckligt och korrekt beskrivna begrepp ur den obligatoriska kurslitteraturen.
Arbetet innehåller en diskussion om utvecklingspsykologiska teorier kring individens utveckling och
lärande utifrån fysiska, kognitiva, språkliga och socioemotionella aspekter enligt uppgiften.
Studenten förhåller sig diskuterande till frågor till frågor om utvecklingspsykologisk kunskap i
förhållande till förskolans praktik och didaktik. Texten är språkligt godtagbar, formalia utan större
brister.
E. Tillräckligt: Tillräckligt och korrekt beskrivna begrepp ur den obligatoriska kurslitteraturen. Arbetet
innehåller en tillräcklig täckande diskussion av om utvecklingspsykologiska teorier kring individens
utveckling och lärande utifrån fysiska, kognitiva, språkliga och socioemotionella aspekter enligt
uppgiften.
Studenten förhåller sig till frågor om utvecklingspsykologisk kunskap i förhållande till förskolans
praktik och didaktik. Texten är språkligt godtagbar, formalia utan större brister.
Fx. Otillräckligt: Den individuella skrivningen är otillräckligt genomförd och måste kompletteras.
Texten är bristande på någon eller några av följande punkter: För kortfattad. Kopplingen till
kurslitteraturen är för svag. Beskrivningar och/eller definitioner samt jämförelser av begrepp är för
otydliga. Diskussion saknas. Brister i referenshantering och/eller språkhantering.
F. Helt otillräckligt: Se Fx, med skillnaden att den individuella skrivningen i detta fall inte bedöms
som möjlig att komplettera utan måste göras om.
Betygssättning på EXA2 sker enligt en tvågradig betygsskala:
8 (9)
Kursbeskrivning Förskolan i samhället Hösten 2015
EXA2 Muntlig redovisning 1 hp
G. Godkänd. För G krävs att studenten bidrar till gruppens redovisning som sammanfattar och
diskuterar texterna som uppgiften omfattar på ett adekvat och tydligt sätt.
U. Underkänd. Ovanstående kvalitet i uppgiften saknas.
Betyg på hel kurs
För slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationer, samt
att alla uppgifter i kursen är fullgjorda. Betygen på EXA1 är också slutbetyget på kursen.
Regler och rättigheter
Under www.su.se/regelboken finner du en sammanställning av beslut som fattats på olika
nivåer kring studenters rättigheter och skyldigheter. Det ingår i ditt ansvar som student att
känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja
resurser.
Alla anställda och studenter på Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med
respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet
eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Även under verksamhetsförlagd
utbildning gäller detta, en arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren söker
eller fullgör praktik 2 kap. 1 § p. 3 diskrimineringslagen. Läs mer om lika rättigheter och
möjligheter på www.buv.su.se eller www.su.se/jamlikhet
Disciplinära åtgärder vidtas mot student; som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt
försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, som stör eller
hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, som utsätter
en annan student eller en arbetstagare vid universitetet för sådana trakasserier eller sexuella
trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Utöver sexuella
trakasserier innefattas trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
Fusk, plagiat och självplagiering
Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, eller egna tidigare arbeten, men såväl direkta
citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga
referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt utan att ange
källan är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Att använda sig av egna texter som tagits fram i
ett annat sammanhang utan korrekt referensgivning betraktas som självplagiering.
Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar
även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan
även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen.
Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en
studiekamrats hemtentamen.
Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen används antiplagieringssystemet Turn-it-in
och kompletterande sökmotorer. I denna kurs sker kontroll antingen för samtliga
9 (9)
Kursbeskrivning Förskolan i samhället Hösten 2015
studentexaminationer i kursen eller via stickprov. När studenter lämnar in arbeten motsvarar
det ett godkännande från deras sida att arbetet får köras igenom universitetets
textmatchningssystem. Kontroll görs även vid misstanke om plagiat i enskild text
Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett
disciplinärende, som kan leda till avstängning. Lärare är skyldig att anmäla grundad
misstanke om fusk och plagiat till prefekt.
Övrig information
Studentinflytande och utvärdering
Inom ramarna för kursplanens mål, kurslitteratur, upplägg och examination har varje student
möjlighet att påverka arbetsformer och innehåll. Efter avslutad kurs kommer du att få en
kursvärdering som vi uppskattar att du besvarar.
Det finns ett aktivt studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Länk för
mer information: www.buv.su.se/studieinfo/a-o se ”Studentinflytande & Studentkår”
Stöd i studierna
Studie- och språkverkstaden har bland annat hjälp kring studievanor, tala i grupp,
skrivuppgifter, studieteknikkurs för studenter med dyslexi m.m. De erbjuder föreläsningar,
seminarier, kurser eller individuell hjälp. Läs mer på:
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-sprakverkstaden
Om du behöver stöd under din utbildningstid ska du i god tid kontakta samordnaren för
studenter med funktionsnedsättning på Studentavdelningen vid Stockholms universitet:
[email protected] Mer information om exempelvis rättstavningsprogram finns på
http://www.su.se/student under rubriken Studera med funktionshinder.
Campuskort och kåravgift
Om du går med i studentkåren och betalar din kåravgift får du tillgång till både trygghet
genom utbildningsbevakning, gemenskap och diverse förmåner. Användbara förmåner är
bland annat rabatt på kollektivtrafik (SL), resor, kurslitteratur och träning. Läs mer om
Stockholm universitets studentkår (SUS), samt hämta terminsräkning på: www.sus.su.se
Mitt universitet
Genom att logga in på http://mitt.su.se får du som student tillgång till detta:
 Mondo: Här kan du som student logga in på kommunikationsplattformen Mondo.
 Mina studier: Här kan du som student se dina betyg, registreringar och möjlighet att
skriva ut intyg.
 Universitetskort: Du kan här aktivera/beställa ditt Universitetskort som du behöver
som student för att använda dig av tex Stockholms universitetsbibliotek, Printomat
mm.

Similar documents