Övergångspolicyn

Comments

Transcription

Övergångspolicyn
Bakgrund
Vid en ordförandeträff våren 2008 var Västerbottens Innebandyförbund tillsammans med de närvarande
föreningarna överens om att spelarvärvningar och agerandet i samband med övergångar måste bli bättre.
Mötets deltagare var överens om att spelare värvas i allt för tidig ålder, och att det ofta görs av elitlagen.
Speciellt på flicksidan var problemet vid den tidpunkten i högsta grad aktuellt efter en del
uppmärksammade värvningar. Föreningarna enades då om en värvningspolicy där man skrev under på
att:
”Ingen ungdomsspelare ska kontaktas i värvningssyfte innan man slutat grundskolan. För övrigt
bestämde också mötet att vid varje värvningskontakt ska moderföreningen alltid kontaktas. Förutom
ansvarig ledare ska styrelseordförande samt sportchef alt. innebandyansvarig meddelas. Allt detta för att
undvika missförstånd och oklarheter föreningarna emellan.”
Den värvningspolicy som de närvarande föreningarna då ställde sig bakom har fungerat bra och klimatet
var under den första tiden betydligt bättre föreningarna emellan. Tyvärr har policyn på senare tid glömts
bort i takt med att ledare och ordföranden bytts ut och nya föreningar tillkommit. Vi har dessutom sett
att övergångar och värvningar görs i allt yngre åldrar. Ibland görs övergångarna för att spelare och
föräldrar vill vara i ett ”bra och vinnande lag” där man utgår från att spelaren ska utvecklas bättre. Ibland
görs värvningar av ledare som gärna vill förstärka laget med ”duktiga” spelare från andra föreningar.
Oavsett vad orsaken är till övergången eller värvningen, så blir det oftast stora problem för
laget/föreningen som tappar spelare. Det har i vissa fall inneburit att lag har fått lägga ner då deras ”bästa
spelare” gått till något av topplagen i åldersklassen. Tyvärr medför det också att konkurrensen minskar i
åldersklassen och att man därigenom får sämre förutsättningar till utveckling av spelare.
För att åter aktualisera värvningspolicyn vill Västerbottens Innebandyförbund att föreningarna i distriktet
skriver under på att man ställer sig bakom policyn, och att man kontinuerligt arbetar för att sprida
budskapet till varje ledare i föreningen. Vi väljer också att hädanefter benämna den för övergångspolicy,
eftersom det handlar om när det är acceptabelt för ungdomsspelare att byta förening.
Övergångspolicy – Västerbottens Innebandyförbund
● Vår förening kommer inte aktivt att värva spelare innan de slutat grundskolan.
● Vår förening kommer att verka för att ungdomsspelare från andra föreningar inte tas emot utan att en
dialog med moderföreningen skett. Syftet är att undvika övergångar av andra orsaker än då:
▪ Spelaren flyttar
▪ Spelaren inte har något lag att spela i
▪ Eller då synnerliga skäl föreligger
● Vår förening kommer vid övergångar att kontakta styrelseordförande i spelarens moderförening.
● Vår förening kommer att arbeta för att sprida övergångspolicyn till samtliga ledare i föreningen.
Förening: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Underskrift ordförande/ansvarig: ..……………………………………………………………………………………………….

Similar documents