Personlighetsstörningar

Transcription

Personlighetsstörningar
Personlighetsstörningar
”Vi ser personligheten i individens speciella
sätt att uttrycka sig, hur han rör sig, hur
han upplever och reagerar på situationer,
hur han älskar, blir svartsjuk, hur han
förvaltar sitt liv, vilka behov han har, vad
han längtar och strävar efter, vilka hans
ideal är och hur han utformar dem, vilka
värderingar som styr honom och vad han
gör, vad han skapar och hur han handlar”
(Karl Jaspers)
De fem axlarna Axel I
Beskriver det kliniska syndromet, t ex depression eller paniksyndrom
Axel II
Personlighetsstörning eller mental retardation.
Axel III
Somatisk sjukdom eller skada som är relevant för att man ska förstå och behandla patientens psykiska problem.
Axel IV
Psykosociala problem och övriga problem relaterade till livsomständigheterna.
Axel V
Global skattning av funktionsförmågan. Skattning görs av den psykologiska, sociala och yrkesmässiga förmågan, mellan polerna psykisk hälsa – psykisk sjukdom. 1‐10 innebär t.ex. ständig och allvarlig självmordsrisk. 91‐100 innebär fri från symtom och synnerligen god funktionsförmåga
Kriterier för personlighetsstörning enligt DSM‐IV
A. Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret kommer till uttryck inom minst två av följande områden:
• kognitioner (dvs. sättet att uppfatta och tolka sig själv, andra personer och inträffade händelser)
• affektivitet (dvs. komplexitet, intensitet, labilitet och orimlighet i det känslomässiga gensvaret)
• mellanmänskligt samspel
• impulskontroll
Forts. Kriterier för personlighetsstörning enligt DSM‐IV
` B. Det varaktiga mönstret är oflexibelt och framträder i många olika situationer och sammanhang.
` C. Det varaktiga mönstret leder till kliniskt signifikant lidande
eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.
` D. Mönstret är stabilt och varaktigt och kan spåras tillbaka åtminstone till adolescensen eller tidig vuxenålder.
` E. Det varaktiga mönstret kan inte bättre förklaras som ett uttryck för eller en följd av någon annan psykisk störning.
` F. Det varaktiga mönstret beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t ex skalltrauma).
Personlighetsstörningar i DSM‐IV
• Kluster A ‐ udda eller excentriska störningar:
x Paranoid personlighetsstörning
x Schizoid personlighetsstörning
x Schizotyp personlighetsstörning – Dsm 5
• Kluster B ‐ dramatiska, emotionella eller oberäkneliga störningar:
x
x
x
x
Antisocial personlighetsstörning – Dsm 5
Borderline personlighetsstörning – Dsm 5
Histrionisk personlighetsstörning
Narcissistisk personlighetsstörning – Dsm 5
• Kluster C ‐ räddhågade störningar:
x (Fobisk) undvikande personlighetsstörning – Dsm 5
x Osjälvständig personlighetsstörning
x Tvångsmässig personlighetsstörning – Dsm 5
Kluster A - udda eller excentriska störningar
Paranoid personlighetsstörning
•
Paranoida drag: ovanligt misstänksam mot andra människor.
•
Självhävdande eller självosäkra
•
Hänger upp sig på oförätter
•
Upplevs ofta som misstänksamma,
fientliga, kyliga
• Dock ej vanföreställningar
eller förföljelsemani.
Kluster A - udda eller excentriska störningar
DSM‐kriterier för schizoid personlighets‐
störning
Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar minst fyra av följande uttryck:
•
•
•
•
•
•
•
varken önskar eller uppskattar nära relationer, inte ens inom den egna familjen
väljer nästan alltid ensamaktiviteter
har föga, om ens något, intresse av sexuell gemenskap
finner sällan något nöje av tillvaron
saknar nära vänner eller andra personliga kontakter utöver den närmsta familjekretsen
verkar vara likgiltig för såväl beröm som kritik
uppvisar emotionell kyla, tillbakadragenhet eller flacka affekter
Schizotypal störning DSM IV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
har hänsyftningsidéer (dock inte av vanföreställningskaraktär)
har underliga föreställningar eller magiskt tänkande som påverkar beteendet och som inte stämmer med gällande uppfattningar och normer i personens sociokulturella omgivning (är t ex vidskeplig, tror på klärvoajans, telepati eller ett "sjätte sinne"; hos barn och ungdomar bisarra fantasier eller fixa idéer)
har ovanliga perceptuella upplevelser, inkluderat kroppsillusioner
talar och tänker besynnerligt (t ex vagt, omständligt, metaforiskt, sirligt eller stereotypt)
är misstänksam eller har paranoida tankar
uttrycker inadekvata eller begränsade affekter
ter sig udda, excentrisk eller besynnerlig i uppträdande eller yttre framtoning
saknar nära vänner eller andra personliga kontakter utöver den närmsta familjekretsen
känner stark social ångest som inte avtar vid närmare bekantskap och som är kopplad till paranoid rädsla snarare än till negativ självbild
Kluster B - dramatiska, emotionella
eller oberäkneliga störningar
Antisocial personlighetsstörning
• Bryr sig inte om lagar eller sociala normer.
• Brist på ångerkänslor och empati. • Manipulerar eller ljuger för egen vinning.
• Impulsiv. • Svårt för ansvar och planering.
DSM‐kriterier för antisocial personlighetsstörning
A.
Det finns ett mönster av ringaktning mot andra människor vilket pågått sedan 18 års ålder vilket är indikerat av minst tre av följande:
`
Misslyckande med att följa sociala normer med respekt för lagliga beteenden indikerat av upprepade handlingar som legat till grund för arrestering.
`
Falskhet, indikerat av upprepade lögner, användande av alias eller att ha lurat andra för egen personlig vinnings skull.
`
Impulsivitet eller misslyckande med att planera i förväg.
`
Irritabilitet och aggressivitet indikerat av upprepade slagsmål eller överfall.
`
Vårdslöshet och bristande respekt inför egen och/eller andras säkerhet.
`
Ihärdig vårdslöshet indikerat av upprepade misslyckanden i att ha koncist arbete.
`
Brist på samvete indikerat av bortrationalisering eller oberördhet av att man behandlat någon illa, skadat, eller stulit från någon annan.
Kluster B - dramatiska, emotionella
eller oberäkneliga störningar
Histrionisk personlighetsstörning
Lat. histrio,
skådespelare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Livliga och dramatiska
Orimligt starka känslouttryck
Uppmärksamhetssökande
Orimligt bekräftelsebehov
Olämpligt förföriskt beteende/sexuell provokation
Lättpåverkade av andra
Kan fungera social och på jobbet men ha svårt att hantera nära relationer, förluster och misslyckanden.
Skyller motgångar och misslyckanden på andra.
Svårt att se sin situation realistiskt, ”överdriver”, ”dramatiserar”
Lätt uttråkade, söker omväxling
Ibland riskfyllt beteende
Depression
Fler kvinnor än män (eventuellt får kvinnor lättare diagnosen p.g.a. snävare sociala normer för kvinnor)
Orsaken okänd, troligen både arv och miljö.
Kluster B - dramatiska, emotionella
eller oberäkneliga störningar
Narcissistisk personlighetsstörning
•
•
•
•
•
•
•
•
Självhävdelse
Bristande verklighetsuppfattning
Stort behov av att befinna sig i centrum Brist på empati
Krock mellan två motsatta självbilder – den idealistiska bilden av sig själv som grandios, gentemot känslor av skam och självhat. I en kärleksrelation inledningsvis charmerande och karismatisk för att plötsligt växla till ett obehärskat och kränkande beteende. Behov av att ha kontroll, kan i relationen te sig maktfullkomlig och/eller paranoid. Kontrollbehovet kan ta sig uttryck i ett tvångsmässigt beteende som han själv ser som fullt naturligt och där han kräver efterlevnad av omgivningen. DSM‐kriterier för narcissistisk personlighetsstörning
Individen uppvisar ett ihärdigt mönster av grandiositet
i fantasi eller beteende, behov av beundran, brist på
empati. Börjar i det unga vuxenlivet och finns i
varierande samband indikerat av fem eller fler av
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).
Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.
Tror att han eller hon är "speciell" och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller ‐institutioner).
Kräver stor beundran.
Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på hans eller hennes förväntningar.
Är interpersonellt exploativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.
Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.
Är ofta avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på honom eller henne.
Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.
Kluster C - räddhågade störningar
(Fobisk) – undvikande personlighetsstörning
•
Genomgående mönster av social hämning, känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativa omdömen. •
Ser ofta sig själva som socialt odugliga eller inte socialt tilltalande och undviker social kontakt av rädsla för att bli förlöjligade.
•
Övervakar sina egna och andras reaktioner när de interagerar med andra. Kan leda till svårigheter att tala sammanhängande.
•
Vanligt hos personer med ångestrelaterade störningar som panikångest, agorafobi, social fobi, generaliserad ångest och tvångssyndrom.
Kluster C - räddhågade störningar
Osjälvständig personlighetsstörning
` Vill bli omhändertagna
` Rädda för att bli övergivna.
` Svårt att fatta enkla beslut
` Låter andra ta initiativ och ansvar ` Behöver stöd och uppmuntran av en förälder eller partner. Kluster C - räddhågade störningar
Tvångsmässig personlighetsstörning
Genomgående upptagenhet av
ordning, perfektionism samt
mental och mellanmänsklig
kontroll på bekostnad av
flexibilitet, öppenhet och
effektivitet. Störningen visar sig i
ett flertal olika situationer och
sammanhang från tidig
vuxenålder och tar sig minst fyra
av följande uttryck:
Forts. Tvångsmässig
personlighetsstörning
•
•
är upptagen av detaljer, regler, listor, ordning, organisation eller scheman i sådan grad att själva meningen med aktiviteten går förlorad
uppvisar en perfektionism som stör förmågan att genomföra uppgifter
•
är överdrivet engagerad i arbete och produktivitet på bekostnad av fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter är överdrivet samvetsgrann, nogräknad och oflexibel i sina moraliska värderingar (vilket inte förklaras av kulturell eller religiös tillhörighet)
•
är oförmögen att göra sig av med utslitna eller värdelösa saker som inte ens har något sentimentalt värde
•
är ovillig att delegera uppgifter eller samarbeta med andra såvida de inte fullt ut underordnar sig hans eller hennes sätt att utföra arbetet
•
är snål både mot sig själv och andra, ser pengar som något som bör sparas inför framtida katastrofsituationer
•
är stelbent och envis
Behandling
• reducera symtom och förbättra patientens förmåga att hantera symtomen,
• utveckla mer adaptiva sätt att hantera situationsrelaterade problem, bygga upp kompetens att hantera och reglera affekter och impulser, utveckla mer adaptiva sätt att använda och uttrycka grundläggande
personlighetsdrag,
• förbättra interpersonella färdigheter och utveckla mer adaptiva sätt att relatera till andra,
• främja mer adaptiva lösningar till livets utmaningar, genom att utveckla mer integrerade och koherenta själv‐ och interpersonella system.