Anvisningar till antagning SOU 2016 2

Comments

Transcription

Anvisningar till antagning SOU 2016 2
Instruktion
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
ERIC JELBRING, [email protected]
076-649 23 89
2014-12-20
FM2014-10389:2
Sida 1 (10)
sändlista
Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning
SOU2016-2017 (SOU2016:2)
Bakgrund
SOU
Dessa anvisningar är kopplade till FM2015-16798.1 Antagningsordning
SOU2016-2017.
FM Specialistofficersutbildning (SOU) är en grundläggande officersutbildning
inom försvarsmakten baserad på § 17 i Officersförordningen (2007:1268)
anpassad för kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän samt
sökande utan tidigare militär utbildning.
(EJE)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
Instruktion
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Beslut
Anvisningar Specialistofficersutbildning fastställs att gälla från och med 2015-1201. Anvisningarna kompletterar
 Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2015-2016
(SOU2015:2) (FM2014-10389:2)
I beredningen av detta ärende har deltagit kapten Christer Käll.
Dessa anvisningar har beslutats av brigadgeneral Klas Eksell. I den slutliga
handläggningen har som föredragande deltagit kapten Eric Jelbring.
Eksell, Klas
Stf Personaldirektör
Eric Jelbring
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
Sida 2 (10)
Instruktion
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Sändlista
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet, TRM
Försvarshögskolan, FHS
LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, 1. Ubflj, 3. sjöstriflj,
4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, F 7, F 17, F 21, Hkpflj, MSS, SSS, LSS, FMTS,
SkyddC, FM UndSäkC, FömedC, FM HRC
För kännedom
FMLOG, FMTM
MHS K, MHS H, HvSS, SWEDEC,
FMIF
För kännedom inom HKV
HKV PERSS
HKV INFOS
HKV PROD ARMÈ
HKV PROD MARIN
HKV PROD FLYG
HKV PROD LED
HKV PROD LOG
HKV RIKSHV
Sida 3 (10)
Instruktion
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Innehåll
Bakgrund .............................................................................................................. 1
1.
Riktlinjer ..................................................................................................... 5
1.1.
Ansvar och genomförande ................................................................. 5
2.
POC SOU .................................................................................................... 5
2.1.
FM HRC ............................................................................................ 5
2.2.
POC respektive OrgE ........................................................................ 5
2.3.
POC skolor......................................................................................... 5
3.
Yrkesvägledare ............................................................................................ 6
4.
Tidsplan SOU 2015:2 .................................................................................. 6
5.
Process ansökan och antagning ................................................................... 6
5.1.
Resultat från lokal kommission ......................................................... 6
5.2.
Centralt antagningsbeslut................................................................... 7
5.3.
Antagningsbesked .............................................................................. 7
5.4.
Svar på antagningsbesked .................................................................. 7
5.5.
Utbildningens start och slut ............................................................... 8
5.6.
Elevlista ............................................................................................. 8
5.6.1.
FM HRC ut ................................................................................. 8
5.6.2.
FM HRC in ................................................................................. 8
6.
Reservhantering........................................................................................... 8
7.
Registerkontroll och PRIO-administration ................................................. 8
8.
Överklagandeärenden .................................................................................. 8
9.
Ansökan om byten av utbildningsinriktning/OrgE ..................................... 9
10. Villkor under utbildning ............................................................................ 10
11. Resor ......................................................................................................... 10
12. Välkomstbrev från skolan till eleven ........................................................ 10
12.1.
Ansvar välkomstbrev ....................................................................... 10
13. Personlig utrustning till kadetter ............................................................... 10
Sida 4 (10)
Instruktion
HÖGKVARTERET
1.
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Riktlinjer
-
Rekryteringen och testverksamheten bedrivs på TRM och lokalt på sökt
OrgE.
-
FM HRC stödjer processen med beredning av underlag till FM centrala
antagningsnämnd (FM ATN), leverans av antagningsbesked och
reservhantering.
1.1.
-
Ansvar och genomförande
Alla utbildningsplaner kvalitetssäkras av Militärhögskolan Halmstad
(MHS H).
OrgE avdelar professionsintervjuare och lokaler för genomförandet.
2.
POC SOU
2.1.
FM HRC
Funktionsansvarig
Christer Käll FM HRC
073 049 66 86
Uppdragsansvarig
Eric Jelbring FM HRC
076-649 23 89
Funktionsbrevlåda e-mail FM HRC Rekryteringsuppdrag
[email protected]
2.2.
POC respektive OrgE
Respektive organisationsenhet anmäler POC för rekryteringsprocessen SOU
senast 2015-12-01. Svar skickas till [email protected]
I ämnesraden skall anges ”POC SOU (OrgE)”.
2.3.
POC skolor
MHS H
MSS
SSS
LogS
Roger Sjöbäck
Kristian Wigren
Bengt Håkansson
C-G Pettersson
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sida 5 (10)
Instruktion
HÖGKVARTERET
3.
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Sida 6 (10)
Yrkesvägledare
OrgE avdelar yrkesvägledare enligt Bemanningsplan 2015. Dokumentet ägs och
hålls aktuellt av Bo Thuresson FM HRC.
Respektive GMU1 KMU/FOK utbildande OrgE/förband tillser att YVL finns
tillgängligt över tid eller på fasta tider under utbildningarna med fokus på
Strimma E.
4.
Tid
1/12 2015
15/1 2016
V605
V608-V612
V614
V614
V616-V620
V616-V620
V624
V625
V626-V627
V634
V634-V635
5.
Tidsplan SOU 2015:2
Kategori
SOU Direkt (SOU D)
SOU D
SOU D
SOU D
SOU D
SOU D
SOU D
SOU D
SOU Direkt & SOU F
SOU Direkt & SOU F
SOU Direkt & SOU F
SOU Direkt & SOU F
SOU Direkt & SOU F
Händelse
Ansökan öppnar
Ansökan stänger
Officerstest på nätet skall vara genomfört
Tester vid TRM
Tester vid TRM - reservtid
Kallelse till tester vid sökt OrgE
Tester vid sökt OrgE; professionsintervju och ev. KP
Lokala nomineringar
FM ATN
Antagningsbesked skickas
Svar på antagningsbesked
Skolstart funktionsskolor
Reservhantering
Ansvarig
FM HRC/TRM
FM HRC/TRM
TRM
TRM
TRM
Resp orgenhet
Resp orgenhet
Resp orgenhet
FM HRC
FM HRC
FM HRC/Sökande
Resp. funktionsskola
FM HRC
Process ansökan och antagning
För en detaljerad beskrivning av denna process hänvisas till Antagningsordning
SOU2016-2017.
Sökande via GMU/KMU/FOK enligt FM HRC 2014-02-28 16 300 90114
”Anvisningar för ansökan fortsatt engagemang GMU”.
5.1.
Resultat från lokal kommission
Samtliga sökande som professionsintervjuats, skall dokumenteras och rangordnas
i ett kommissionsprotokoll1. Detta utgör underlag för beslut om antagning vid FM
centrala antagningsnämnd. Eventuella kommentarer om respektive sökande skall,
kortfattat, noteras i därför avsett avsnitt i protokollet.
OrgE/förband skall dokumentera och skicka in per post till:
1
Bilaga 1 (till Antagningsordn SOU) ”Mall_Kommissionsprotokoll för lämplighetsbedömning
inför SOU”
Bilaga 2 (till Antagningsordn SOU) ”Mall_Protokoll Förnärvarande ej lämplig”
Instruktion
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Försvarsmakten HR-centrum
Avdelningen för militär grundrekrytering
Sandhamnsgatan 63
107 86 Stockholm
-
Ett original av kommissionsprotokoll SOU, vilket är underskrivet av
professionsintervjuare och ansvarig från resp. OrgE/förband.
Ett original där alla sökande i OrgE rangordning redovisas.
Ett ex med klassificering personaladministrativ sekretess skickas per email till
[email protected]
5.2.
Centralt antagningsbeslut
Beslut fattas av ordföranden för FM ATN. FM HR C är föredragande. Klart
senast V624.
5.3.
Antagningsbesked
FM HRC meddelar sökande beslut om antagning V625 enligt Antagningsordning
SOU2016-2017.
5.4.
Svar på antagningsbesked
En sökande som antagits på ordinarie plats eller reservplats till utbildning ska
bekräfta sin antagning genom att tacka ja inom sju dagar eller annat enligt
direktiv i antagningsbesked.
Sida 7 (10)
Instruktion
HÖGKVARTERET
5.5.
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Utbildningens start och slut
SOU 2016:2 utbildningsstart är planerad till V634 för samtliga
utbildningsinriktningar.
SOU 2016:2 utbildningsslut är planerad till V750 för samtliga
utbildningsinriktningar utom elever på FarbS som slutar V751.
5.6.
Elevlista
5.6.1. FM HRC ut
Levereras av FM HRC under V628 och V633 Bilaga 3 (till Antagningsordn
SOU): Elevlista SOU. Mottagare är berörda Skolor, OrgE, HKV PERSS samt
HKV PROD.
5.6.2. FM HRC in
MHS H studeranderapport enligt Bilaga 3 (till Antagningsordn SOU): Elevlista
SOU senast V636.
6.
Reservhantering
Genom FM HRC försorg enligt Antagningsordning SOU2016-2017.
Reserver hanteras fram till två veckor efter skolstart (fredag V635).
7.
Registerkontroll och PRIO-administration
Genom FM HRC försorg enligt Antagningsordning SOU2016-2017.
Resp. utbildningsadjutant ansvarar för att antagen registreras som elev på berörd
skola och sänder elevers befattningsnummer till FM HRC.
FM HRC ansvarar för inregistrering i PRIO på SOU elevrad.
Resp. utbildningsadjutant inryckningsrapporterar efter inryckning och FM HRC
sätter elev aktiv på registrerad elevrad.
8.
Överklagandeärenden
Genom FM HRC försorg enligt Antagningsordning SOU2016-2017.
Sida 8 (10)
Instruktion
HÖGKVARTERET
9.
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Ansökan om byten av utbildningsinriktning/OrgE
Ansökan om byte av inriktning/arbetsområde och förband kan genomföras av den
enskilde tidigast efter kursstart SOU. Byte av utbildningsinriktning inom SOU
betraktas som en förnyad formell ansökan enl Bilaga XX vilken ställs till FM
HRC/SpecE/ Rekrytering och Bemanning. För att byte ska kunna ske förutsätter
det att särskilda skäl föreligger. Ett byte skall generellt inte medföra konsekvenser
för utbildningen som inte kan återtas före examen.
Beredningen av ansökan om byte följer nedanstående ordningsföljd:
1. Behovet i insatsorganisationen, inom funktion och vid förband
(OrgE/PROD kontrollerar).
2. Behörighet och lämplighet mot kravprofil, dvs. samma eller lägre krav
vid sökt ny utbildning (OrgE och FM HRC kontrollerar).
3. Genomförbarhet,
dvs.
praktiskt
genomförbart
att
byta
elevplats/ekonomiska och pedagogiska konsekvenser mm. (Berörd
skola/centra kontrollerar)
FM HRC sammanställer inkommen dialog och yttrande till en beslutsavsikt för
FM ATN som tar beslut och verkställer delgivningen av beslut till berörda.
Nedan beskrivs ordningsföljden för byte utbildningsinriktning och/eller OrgE
med vissa tider:
Hösttermin (Termin 1)
Ansökan eller Hemställan
Sista ansökningsdag 15 oktober
Beredning, Handläggning Dialog
F r o m 15 oktober – 15 nov
Beslutsavsikt
F r o m 15 nov
Beslut FM ATN
Senast 15 dec
Delgivning av beslut
ASAP efter beslut dock senast 15 dec
Vårtermin (Termin 2)
Ansökan eller Hemställan
Sista ansökningsdag 15 mars
Beredning, Handläggning Dialog
F r o m 15 mars – 15 maj
Beslutsavsikt
F r o m 15 maj
Beslut FM ATN
Senast 15 juni
Delgivning av beslut
ASAP efter 15 juni
I o m påbörjande av term 3 skall alla ev byten av utbildningsinriktning och OrgE
vara verkställda och byten under term 3 genomförs bara i särskilda synnerliga fall
och de fall där det finns ett sent upptäckt behov eller vakans i FM Org.
Hösttermin (Termin3)
Ansökan eller Hemställan
Enl s k ordning och via Prel OrgE
Beredning, Handläggning Dialog
F r o m 15 okt – senast 15 nov
Beslutsavsikt
Senast 15 nov
Beslut FM ATN i skrivelse Slutlig fördelning ASAP efter 15 nov
Delgivning av beslut underlag för anställning ASAP efter 15 nov
Sida 9 (10)
Instruktion
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-11-26
FM2015-16798:1
Kommunikation i dialoger mellan FM HRC/SpeCE/ RekBem och berörda OrgE
och/ eller skolor/centra görs via [email protected]
10.
Villkor under utbildning
Villkoren för studerande under SOU som har anställning som GSS/K regleras i
Förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär
utbildning inom Försvarsmakten.
11.
-
Resor till antagningsprövning bekostas av FM och beställs i samband med
anmälan om prövningstid i den enskildes anökningsportal (web).
Resor till tester på OrgE bekostas av den enskilde sökande. Ersättning för
resor till tester kan inte ges via PRIO.
Resor till skolstart administreras och bekostas av respektive skola. Resorna
omfattar: resa från bostaden-skolan-bostaden i det antal som skolan finner
lämpligt. Blankett för resebeställning från respektive skola, skall vara FM
HRC tillhanda senast V620, denna bifogas i samma utskick som
antagningsbeskedet till den blivande kadetten.
12.
-
Resor
Välkomstbrev från skolan till eleven
Skall vara FM HRC tillhanda senast V620.
I antagningsbeskedet anges länk till hemsida där denna information står att
finna.
12.1. Ansvar välkomstbrev
-
Ansvar för komposition av välkomstbrev: respektive skola.
Ansvar för införande av information till hemsida: FM HRC.
Ansvar för utskick till respektive OrgE: FM HRC.
13.
Personlig utrustning till kadetter
Enligt direktiv från resp. funktionsskola (välkomstbrev).
Sida 10 (10)