Uppstartsmöte UNGASS

Transcription

Uppstartsmöte UNGASS
Regeringens
internationella
narkotikasamarbete
Lina Pastorek,
Socialdepartementet
Socialdepartementet
Narkotikafrågorna samordnas av
Socialdepartementet
• ANDT-strategin, Gabriel Wikström
• Missbruks- och behandlingsfrågor, Åsa
Regnér
• Berör hela Regeringskansliet men främst
Utrikesdepartementet,
Justitiedepartementet, Finansdepartementet
• Nationellt- och internationellt arbete går
hand i hand
Socialdepartementet
Vilka är aktörerna och arenorna
internationellt?
•
•
•
•
•
•
•
Nordiskt samarbete
Europarådet
EU
FN
Andra länder
Lobbyorganisationer och civilsamhälle
Regeringens strategi för det internationella
arbetet
Socialdepartementet
EU-vilka är aktörerna?
Ministerråd: EPSCO
EMCDDA
Myndighet
European Monitoring Centre
for Drug and Drug Addiction
Coreper
HNG
Horisontella
narkotikaarbetsgruppen
Socialdepartementet
Vad gör Sverige?
- Arbetar med EU:s
narkotikastrategi 2013-2020
- Samarbete med EMCDDA,
seminarium 8 juni
- Bilaterala möten på
ministernivå vid EPSCO
- I sak- driver en balanserad
ansats inte bara harm
reduction
FN- vilka är aktörerna?
Generalförsamlingen
NY
FN Task Force
ECOSOC
UNODC/CND WIEN
Socialdepartementet
WHO
UNICEF
MR-rådet
Vad gör regeringen i FN?
•
•
•
•
WHO: sekundering,
expertkonferens, ev
resolution i
Världshälsoförsamlingen
CND: resolution om
behandling tillsammans med
Israel, anföranden samt side
event om prevention
MR-rådet: resolution om
mänskliga rättigheter och
narkotika
Generalförsamlingen:
bevakar seminarier samt
resolutioner i ECOSOC
Socialdepartementet
Vad är ett side-event?
• Uppmärksammar en
fråga i marginalen till
annat möte
• Görs ofta tillsammans
med andra, FN-organ,
länder eller civilsamhället
Socialdepartementet
Stöd till civilsamhället/media m m
• Dialogmöten med civilsamhället i Sverige
• Bidrag till ECAD och WFD att ta fram och
sprida rapport
• Bidrag till Vienna NGO-committé för att
förbereda FN-arbetet
• Debattartiklar i svensk media
• Seminarium tillsammans med riksdagen
den 27 maj om internationellt
narkotikaarbete
Socialdepartementet
Nästa stora händelse: UNGASS
narkotika 2016
• Särskild session om narkotikasituationen,
senast 1998-högnivåmöte inom
generalförsamlingen
• 1998 starkt stöd för FN:s fyra
narkotikakonventioner
• 2009 skedde en uppföljning och en ny
handlingsplan togs fram
• UNGASS förbereds huvudsakligen av UNODC
och CND (Commission on Narcotic Drugs) i
Wien men även av tredje utskottet och ECOSOC
i NY
Socialdepartementet
www.unodc.org/ungass2016
Socialdepartementet
Vad vet vi om UNGASS 2016?
• Föreslogs av Mexiko, ligger inklämd i cykeln som
gäller för handlingsplanen (2009-2019)
• Mandat (res 67/193 General Assembly):“ to convene,
in early 2016, a special session on the world drug
problem to review the progress in the
implementation of the political declaration – and
assessment of the achievements and challenges within the framework of the three international drug
control conventions and other relevant UN
instruments”
• Utfall: Förhandlad politisk mötesrapport men också
input till 2019 när den politiska deklarationen ska
ses över
Socialdepartementet
Varför är UNGASS viktigt för Sverige?
• Röster för avkriminalisering, reglering och
legalisering har höjts. Regeringen vill inte
ändra konventionerna.
• Narkotikafrågor är gränsövergripande- vi är
beroende av internationellt samarbete.
• Sverige har en balanserad narkotikapolitik
med starkt stöd hos befolkning och riksdag
samt engagerat civilsamhälle. Utåt sett kan
vi uppfattas som restriktiva och repressiva.
Socialdepartementet
Vilka är knäckfrågorna?
•
•
•
•
•
•
Prevention eller smittskydd? Vad är ett hälsoperspektiv på
narkotika? Minska skadorna hos personer med missbruk eller
förebygga konsumtion? Dvs bara harm reduction eller en större
vision?
Reglering och avkriminalisering av eget bruk (huvudsakligen
Cannabis såsom i Uruguay, Washington och Colorado)?
Dödsstraff?
Utvecklingspolitik och säkerhetspolitik: War on Drugs drabbar
fattiga (Västafrika, Latinamerika)- kan
legalisering/avkriminalisering avhjälpa problemet? Behöver
konventionerna ändras?
Mänskliga rättigheter, både för personer med missbruk- och
beroende och för personer i produktionsledet- hur säkerställa
det?
Cannabis: reglera, ändra i konventionernas listor och göra det
”mindre farligt”?
Socialdepartementet
Vilka aktörer är viktiga
• Mexiko, Guatemala, Jamaica, Colombia,
Schweiz, Nederländerna, Portugal vill ha
förändring
• USA?
• Ryssland, Pakistan, Iran, Egypten, Kina:
mycket hård och repressiv syn
• EU-splittrat
• Globala kommissionen, Drug policy
Consortium etc
Socialdepartementet
Hur ska Sverige förbereda processen
och vad är målet?
• Påverka andra länder,
NGO, FN-organ för att
motverka legalisering
och istället stärka stödet
för FN:s
narkotikakonventioner
• Förbereda en aktiv och
tonsättande närvaro på
politisk nivå och i
samarbete med
civilsamhället inför och
vid UNGASS 2016
Socialdepartementet
Hitta budskap och frågor att driva,
ensamma och tillsammans med andra
• Prevention
• En balanserad linje med tillgång och
efterfrågeminskning
• Implementera konventionerna
• Mänskliga rättigheter och rätten till högsta
möjliga hälsa
• Evidens och beprövad erfarenhet som
grund
Socialdepartementet
Tack!
[email protected]
Socialdepartementet

Similar documents