Verksamhetsberättelse 2014.

Comments

Transcription

Verksamhetsberättelse 2014.
ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND
Verksamhetsberättelse 2014
ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND
Verksamhetsberättelse 2014
INLEDNING
Örebro läns 71 hembygdsföreningar och museer arrangerar årligen ca 600-700 publika
arrangemang runt om i länet, som lockar över 100 000 besökare. Länets föreningar har ca
16 000 medlemmar och förvaltar ett stort antal kulturhistoriska byggnader, med föremåls- och
fotosamlingar samt arkiv.
STYRELSEARBETET
Ordinarie ledamöter
Ingela Oxelgren, ordförande
Björn Palmqvist, vice ordförande
Mikael Eivergård, Landsantikvarie
Birgit Ryding
Siv Kalmö
Sören Klingnéus
Kjell Möller
Sif Eklund
Gunlög Enhörning
Valberedning
Maud Stranneby, sammankallande
Åke Granberg
Anita Holmström
Revisorer
Kåge Landin
Anita Birath
Karl-Arne Löthgren, suppleant
Försäkring
Kjell Möller
Johan Granqvist
Suppleanter
Conny Sandberg
Åke Wiklund
Johan Granqvist
Maria Sundström
Jimmy Åkerfeldt
Hemsida och blogg
Conny Sandberg
Martin Edlund
Kjell Möller
Sekreterare
Martin Edlund
Bygdeband
Sten Karlsson, fadder
Bo Nilsson, fadder
Skattmästare
Bengt Arvidsson
Hedersledamöter
Britta Hammarbacken
Karin Öman
Helge Hagberg
Hembygdskonsulent
Martin Edlund
2
Arbetsgrupper inom styrelsen
Arbetsutskott: Ingela Oxelgren, Björn Palmqvist, Martin Edlund
Barn och unga: Siv Kalmö, Martin Edlund, Ingela Oxelgren
Stämman: Ingela Oxelgren, Martin Edlund, Conny Sandberg, Maud Stranneby
Hus och försäkring: Kjell Möller, Johan Granqvist, Martin Edlund
Årsbok: Gunlög Enhörning, Ingela Oxelgren, Martin Edlund
Sommar-Länsbukett: Gunlög Enhörning, Ingela Oxelgren, Maud Stranneby
Kurser: Ingela Oxelgren, Kjell Möller, Birgit Ryding
Förbundsresa: Björn Palmqvist, Ingela Oxelgren
Marknad: Ingela Oxelgren, Björn Palmqvist
Förbundets sammanträden och möten
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året. Under våren var det den 29/1,
27/2, 2/4 och konstituerande möte den 17/5 efter årsstämman. Under hösten var det
inledningsvis ett upptaktsmöte den 6/9 på Klockargården hos Norra Vättersbygdens
Hembygdsförening, samt möte den 1/10, 5/11 och 10/12 med efterföljande julbordssittning.
Förbundets representation – riksstämman
Vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Linköping den 23-25 maj deltog fyra ombud
som förbundets representanter. För styrelsen deltog Ingela Oxelgren, Åke Wiklund och
konsulent Martin Edlund. Som föreningsombud deltog styrelsens nya ledamot Björn
Palmqvist, från Tiveds hembygdsförening. Conny Sandberg deltog som representant för SHF
valberedning.
Förbundets representation – Stiftelsen Örebro läns museum
Inom Stiftelsen Örebro läns museums styrelse representanteras förbundet av Ingela Oxelgren
och Conny Sandberg som ordinarie ledamöter, samt Kjell Möller och Åke Wiklund som
ersättare. Ingela Oxelgren sitter som andre vice ordförande, samt ingår i arbetsutskottet.
Valda för granskning av Stiftelsen Örebro läns museums räkenskaper är Kåge Landin och
Anita Birath som ordinarie revisorer, samt Karl-Arne Löthgren som ersättare.
Förbundets representation – övriga styrelser
Helge Hagberg representerar förbundet i Jeremiasfonden. Mikael Eivergård är förbundets
representant i Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne. Kjell Möller representerar förbundet inom
Länsbygderådet. Conny Sandberg representerar förbundet i ArkivCentrum i Örebro län. Han
är även ledamot i Sveriges Hembygdsförbund och Länsmuseernas samarbetsråd.
Förbundets representation – konferenser och jubiléer
Styrelsens ledamöter och konsulenten har deltagit vid Sveriges hembygdsförbunds
konferenser och möten. Den 11 februari var det en SHF:s ordförandekonferens i Örebro på
Länsmuseet med länsförbundet som värd. Den 18-19 september var det både SHF:s
försäkringskonferens och SHF:s styrelsekonferens i Örebro på City Konferenscenter. Dagen
avslutades med kvällsbesök och middag hos Lerbäcks Hembygdsförening som var värd.
SHF:s höstmöte var den 10-11 oktober i Marstrand och samarrangerades med konferensen
Skandinaviskt Landskapsforum. Temat för konferensen var landskapskonventionen och den
ideella sektorns roll för lokal utveckling. Förbundet deltog även med representanter på
konferenserna om ”Att störa homogenitet” som hölls på Länsteatern i Örebro.
Styrelsens ledamöter och konsulenten har likaså deltagit vid och uppmärksammat enskilda
föreningars jubiléer vid; Boo Hembygdsförening 30 år, Stora Mellösa Hembygdsförening 90
år, Laxå-Ramunderboda Hembygdsförening 60 år och Ekers Hembygdsförening 30 år.
3
Ekonomi
Resultat- och balansräkning för året redovisas i ett särskilt dokument av skattmästaren.
Anslag ur fonder
Styrelsen har mottagit flera ansökningar under året. Styrelsen beviljade 3000 kr i bidrag ur
Bertil Waldéns minnesfond för tryckning av boken Hertys bok. Ingrid Vistrand har skildrat ett
stycke kvinnohistoria och livet på gården Västra Granhammar.
Styrelsen beviljade 292 150 kr i bidrag ur Gustav S O Svenssons och Elsa StenhammarSvenssons fond, till föreningen Glanshammars Sockenmagasin. Medlen används till att rusta
en byggnad på hembygdsgården som ska fungera som samlings- och utställningslokal samt
som arkiv.
Konsulenten och skattmästaren
Martin Edlund har på 50% fungerat som förbundets hembygdskonsulent och sekreterare, med
övrig del av tjänsten på länsmuseet. Bengt Arvidsson är i sin tur skattmästare på 10% av sin
tjänst på museet. Skattmästaren sköter förbundets löpande bokföring och budgetarbete.
Konsulenten har sin arbetsplats på förbundets kansli, belägen i länsmuseets lokal på
Länsarvet. Konsulentens arbete innebär att arrangera årliga möten och träffar, sköta kansliet
samt vara sekreterare i förbundsstyrelsen. Konsulenten är också verksam som rådgivare och
kontaktperson för länets hembygdsföreningar, via telefon, e-post, brev och besök. Samtliga
föreningar och enskilda medlemmarna kan nås via kontaktlistor. Konsulenten ingår i Sveriges
Hembygdsförbunds nätverk och möten för hembygdskonsulenter. Likaså deltar konsulenten i
Örebro läns landstings regionala kulturkonsulentgrupp, samt anordnande av utbudsdagen för
barn och unga, kulturting och samordning av projekt.
VERKSAMHETEN
Förbundsmöte
Föreningarna samlades till förbundsmöte den 15 februari på City Konferenscenter i Örebro.
Vid mötet deltog 70 personer från mer än hälften av föreningarna. Temat för dagen var
'kulturturism och marknadsföring', med inriktning på arrangörskap, besöksverksamhet och
turism. Dagen inleddes med att konsulenten, Ingela Oxelgren och Conny Sandberg berättade
om information och material från hembygdsförbundet, samt redogjorde för Länsstyrelsens nya
utredning om besöksnäringen i Örebro län.
Inbjudna föredragshållare var Anna Bjelke Iderot från Örebrokompaniet, som talade om
platsmarknadsföring och jubileumsåret Örebro 750 år, följt av Lars Ramberg från Karlslunds
hembygdsförening som berättade om föreningens stämningsfulla eld- och ljusfest. Bengt
Oberger från Wikimedia talade om verktyget Wikipedia för kulturhistoria på nätet. Två
sevärdhetsguider presenterades med Lena Brättorp från Länsmuseet om Tidsfönster och dess
historiska Örebrobilder, samt Staffan Gerlöw för programmet OnSpotStory. Dagen avslutades
med Ulf Sandberg som berättade om evenemanget Sköna maj, vilket är ett samarrangemang
över många gränser.
Tematräffar – barn och unga
Förbundets arbetsgrupp och konsulenten anordnade två tematräffar om verksamhet för barn
och unga inom föreningarna. En träff genomfördes den 26 april i samband med vikinga-och
medeltidsdagen på hembygdsgården Högan, med Västernärkes Hembygdsförening som värd.
Sören Klingnéus berättade om ett mångårigt samarbete mellan förening och skola, då barnen
får göra historiska uppträdanden, lekar, aktiviteter, utställning och marknad.
4
Under hösten genomfördes en träff den 6 augusti vid familjedagen på hembygdsgården
Skräddartorp, med Grythyttans Hembygdsförening som värd. Familjedagarna är en del av
Bergslagens Familjeveckor och Åke Granberg förevisade prova-på hantverk och historietipspromenad. Samtalen vid träffarna ger erfarenhetsutbyte mellan föreningarnas
kontaktpersoner, inspiration och idéer till aktiviteter med barn och unga, samt tips och förslag
till samverkan med skolan.
Årsstämman
Lördagen den 17 maj samlades 117 föreningsombud och enskilda medlemmar i Örebro Läns
Hembygdsförbunds till årsstämma i Hallsberg. Den centralt belägna Alléskolan med sin stora
aula, fick fungera som dagens stämmolokal. Efter registrering och inhämtning av
stämmohandlingar, så kunde deltagarna avnjuta kaffe och smörgås, samt titta på lokal
information, hembygdslitteratur och den nytryckta Sommar-Länsbuketten. Stämmodagen
inleddes med att stämmodeltagarna hälsades välkomna och fick en presentation av Maud
Stranneby, som representerade värdföreningen Hallsbergs Hembygdsförening och avgående
ordförande Conny Sandberg. Stämman genomfördes sedan av ordföranden Marie Kilk,
Förbundsdirektör vid Sydnärkes Utbildningsförbund. Stämmodeltagarna antog en
avgiftshöjning samt ett uttalande till Örebro kommun om att ta sitt ansvar för Stiftelsen ÖLM.
Efter stämman fick deltagarna en presentation om Alléskolans breda kursutbud och program.
Lunchen serverades i skolmatsalen och bestod av kallskuret och potatissallad. Eftermiddagens
utflyktsmål gick till Bergööska huset med guidning om Karin och Carl Larsson och besök vid
modelljärnvägen. Andra valde att pröva bågskytte vid Järnvägens bågskytteanläggning.
Dagen avslutades med kaffe och fikabröd uppdukat i trädgården vid Stocksättersgården,
Hallsbergs hembygdsgård.
Riksstämman
Den 23-25 maj 2014 var det riksstämma med hembygdsdagarna i Linköping.
Hembygdsdagarna öppnades på fredagen av landshövding Elisabeth Nilsson samt Denny
Lawrot, ordförande i Östergötlands Hembygdsförbund. Dagen fortsatte sedan med en
kulturpolitisk debatt och seminarier på Östergötlands Länsmuseum. På kvällen var det middag
och teaterguidning i Domkyrkan. Under lördagen deltog förbundets ombud Ingela Oxelgren,
Åke Wiklund, konsulent Martin Edlund och Björn Palmqvist på riksstämman som var i
Länsmuseets hörsal. Stämmoförhandlingarna öppnades av SHFs ordförande Birger
Svanström. Conny Sandberg valdes in som ny styrelseledamot i riksförbundet, samt
avtackades som valberedningens ombud. På kvällen var det hembygdsfest i Medevi Brunn
och ombuden fick gå den klassiska ”grötlunken” genom brunnsområdet. Hembygdsdagarna
avslutades på söndagen med hembygdsresor till olika spännande mål i Östergötland.
Högtidsdagarna
Förbundet och föreningarna uppmärksammade några av de nationella högtidsdagarn, främst
Valborgsmässoafton, Nationaldagen och Midsommarafton. Styrelsens ledamöter deltog vid
flera av högtidsdagarnas arrangemang. Föreningar firade Valborgsmässoafton med brasa,
vårtal, sång och servering. Nationaldagen hedrades i sin tur med högtidstal, musik, sång och
servering. Vid några av arrangemang skedde utdelning av utmärkelser och stipendier.
Midsommarafton firades traditionsenligt med resning av midsommarstång, ringdans och
lekar. Det förekom dansuppvisning av folkdanslag, musikunderhållning, lotteri och servering.
För barn fanns det lekar, dockteater, trolleri, tipspromenad och fiskdamm. Förbundet
sammanställde föreningarnas program för högtidsdagarna och marknadsförde dem till media
med Nerikes Allehanda, Länsposten, Sveriges Radio, samt hemsidor, kulturportaler och
Länsstyrelsen i Örebro län.
5
Hembygdsgårdens dag
Den första söndagen i augusti uppmärksammade förbundet och föreningarna
”hembygdsgårdens dag”. Det är ett gemensamt arrangemang för hela landet och fungerar ofta
som en hemvändardag hos hembygdsföreningarna. Närmare hälften av föreningarna höll
öppet hus i föreningslokaler och hembygdsgårdar. Det erbjöds hantverksaktiviteter och
underhållning med teater, musik, dans och sång, samt lotteri och servering. Likaså visades
fasta och tillfälliga utställningar med fotografier, samlingar och veteranfordon. Förbundet
marknadsförde dagen på samma sätt som högtidsdagarna.
Marknadsdag
En nyintroducerad aktivitet var förbundets och länsmuseets skörde- och hantverksmarknad
den 27 september. Marknaden anordnades utanför Länsmuseet i Slottsparken, med hjälp av
föreningar och nära anknutna försäljare. Det erbjöds ett stort antal närproducerade
skördeprodukter och hantverk från hela länet. Programmet innehöll även musikframträdande,
föredrag om mathushållning samt halmslöjd i Länsmuseet. Förbundets styrelse och konsulent
hade ett informations- och bokbord vid entrén, där tidigare utgåvor av årsboken Bergslag och
bondebygd erbjöds samt kontaktuppgifter till länets föreningar.
Marknadsdag vid länsmuseet. Foto: Martin Edlund, ÖLM.
Regionträffar
Förbundet anordnade flera regionträffar som en alternativ mötesform till förbundsmöte.
Styrelseledamöter och konsulenten kommer ut till föreningarna i länet och diskuterar
gemensamma frågor. Det anordnades två regionträffar vilka var förlagda till Örebro och
Tångeråsa. På programmet stod aktuella frågor i hembygdsförbundet med medel till
hembygdsgårdar, dialog om regional kulturplan, landskapskonvention, folkbokföringslag,
SHFs kommande jubileum 2016 samt föreningsutveckling. Den centrala delen i mötet rörde
hembygdsförsäkringen och föreningsfrågor. Regionträffarna samlade ett 50-talet deltagare
från 25 föreningar.
Förbundsresan
Förbundsresa gick med 48 deltagare till ”Ack Värmeland du sköna”. Resan gick upp mot
Hagfors, med stopp för kaffe och matsäck vid Prästbäcken söder om Filipstad. Första
besöksmålet var i det ganska nyöppnade Monica Zetterlundmuseet i Hagfors. Förutom en
fantastisk samling med den stora jazzsångerskans historia, fanns där även ett axplock från
bruksortens historia. Efter lunch på Mallwitz Värdshus i Lakene vid Kärnåsen, gick färden
vidare ner till Munkfors, med besök på Fridolf Rhudinmuseet. Museiskaparen Owe Clapson
6
gav en bejublad föreställning och inbjöd sedan till besök i samlingarna som tillhört en av
landets största komiker. Eftermiddagskaffet intogs på Ölme Gästgiveri, också det en plats
med anor och inrett på ett smakfullt sätt för resenärerna.
Förbundsresan till Värmland. Foto: Inger Persson, LP.
Arkiv– och kulturarvsdag
Arkivens dag är ett återkommande evenemang, vilket var den 8 november. Temat för året var
orostider, med anledning av att det var 100 år sedan det första världskriget bröt ut. Ansvariga
för arrangemanget i vår region var ArkivCentrum, vilka samordnar föredrag och
marknadsföring. Några av förbundets föreningar deltog med utställningar, öppet hus och
öppna arkiv- och bildsamlingar.
Ett annat evenemang är kulturarvsdagen, vilket var den 14 september. Ansvariga för
arrangemanget var Riksantikvarieämbetet, som samlar uppgifter på sin hemsida. Temat var i
krigens spår med utgångspunkt i det första och andra världskrigets spår. Några föreningar
bidrog även här med utställningar och öppet hus under dagen.
Projektet Kulturarvslyftet
Sveriges Hembygdsförbund har sedan 2013 lyft fram det statliga projektet Kulturarvslyftet,
som ett projekt för hembygdsrörelsen. Stiftelsen Activa och Örebro läns hembygdsförbund
startade under hösten 2013 en förstudie, vilket under 2014 övergick i ett Kulturarvslyftsprojekt med hembygdsföreningarna i Örebro län. Projektet leddes av en styrgrupp som bestod
av Stiftelsen Activa, Örebro Läns Hembygdsförbund, Örebro kommun, Landstinget,
Länsstyrelsen och Regionförbundet. Arbetsuppgifterna för det 10-talet stödanställda
personerna har varit att scanna och digitalisera bilder, skriva rent texter, fotografera och göra
föremålsregister. Förbundet har likaså fått bilder inscannade från en föremålsinventering
(1996-97), med utvalda slöjdföremål i länets hembygdsgårdar. För att presentera arbetet så
gjorde deltagarna en enkel presentationsfilm och utställning, vilka synliggöra tillgångar och
hotbild för kulturarvet hos föreningarna. Inom projektet gjordes även en inventering av kända
och okända vallareristningar i Kilsbergen.
Förtjänsttecken och utmärkelser
Under året har följande personer fått mottaga förtjänsttecken och utmärkelser för sina insatser
för hembygdsrörelsen, förbundet och förening:
SHF:s hedersnål med lagerkrans:
Lars Kjellström, Kumla-Sannahed Hembygdsförening
Sven-Göran Zuaw, Yxhultbygdens Kultur- och hembygdsförening
Nils Johansson, Tiveds hembygdsförening
Siv Johansson, Tiveds hembygdsförening
Siv Persson, Tiveds hembygdsförening
7
Karin Öman, Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Kerstin Wedin, Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Tore Leander, Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Bo Adrian, Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Conny Sandberg, Örebro läns hembygdsförbund
Monica Lönqvist Brevens Bruks Hembygdsförening
Bertil Jansson, Brevens Bruks Hembygdsförening
Åke Johansson, Gällersta Forngårdsförening
Lars Gustavsson, Gällersta Forngårdsförening
Anders Ek, Gällersta Forngårdsförening
Clas Thor, Karlslunds hembygdsförening
Gertie Funk, Karlslunds hembygdsförening
Birgitta Rajkovic, Karlslunds hembygdsförening
Ingrid Möjbro, Karlslunds hembygdsförening
Lisbeth Nilsson, Lerbäcks hembygdsförening
Inger Möörk, Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening
Bo Möörk, Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening
Olle Hult, Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening
Hubert Oscarsson, Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening
Lars Blomberg, Sällskapet Närkingarne
Standar på fot:
Bo Hembygdsförening
Ekers hembygdsförening
Stora Mellösa Hembygdsförening
Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening
Brevens Bruks Hembygdsförening
Hembygdsportal och bygdeband
Sveriges Hembygdsförbund har en hembygdsportal www.hembygd.se, vilken är en
gemensam hemsidesplats för hela hembygdsrörelsen. Länsförbundet och merparten av
föreningarna har en egen hemsida via hembygdsportalen. Flera föreningar har en länk till en
egen hemsida eller information om förening upplagd på annan hemsidesplats. Förbundets
löpande information läggs ut på hemsidan med bl a kurser, kontaktuppgifter och
marknadsföring. Förbundets blogg www.olhbf.se änvänds främst för att förmedla aktuella
frågor inom hembygdsrörelsen. Förbundet har även en informations- och kontaktplats på
Örebro läns museums hemsida.
Den lokalhistoriska databasen Bygdeband www.bygdeband.se, som har ägts och utvecklats av
Genline, ägs och tillhandahålls numera av Sveriges Hembygdsförbund. Databasen är öppen
för alla besökare och ger föreningarna en synlig plats för fotografier, textdokument,
ljudinspelningar och filmer. För att stödja föreningarna att använda databasen så anordnade
länsförbundet en presentations- och introduktionsträff med Släktforskarnas hus de 9 april på
Länsarvet. Föreningarna har även kunnat erbjudas direkt hjälp av de båda bygdebandsfaddrarna, som har åkt ut till föreningar och instruerat dem på plats.
Årsbok och hembygdsbok
Förbundets årsbok har tidigare utgivits tillsammans med Örebro läns museum. Årsboken har
sedan 2010 ersatt av en medlemsbok, vilken utges årligen till föreningarna och de enskilda
nedlemmarna. Styrelsen valde att köpa in boken Författarna och staden - Örebro - 750 år i
8
litteraturen, av författarna Claes Thor och Astrid Lindén i Örebro. Boken berättar om kända
örebroförfattare samt anknyter till Örebro stads 750 års jubileum som sker under 2015.
Sveriges Hembygdsförbund anordnar varje år tävlingen ”Årets hembygdsbok”. Förbundets
styrelse valde att nominerade boken Stocksätter – och granngårdarna Kårstahult och
Hässleberg. Den är författad av Sture Hermansson, Anne-Marie Lenander Fällström, Kerstin
Lundqvist och Lillemor Ohlsson. Boken är ett resultat av en studiecirkel inom Hallsbergs
hembygdsförening i syfte att arbeta med och synliggöra hembygdsgårdens historia.
Sommar–Länsbuketten
Förbundets tidsskrift Länsbuketten har sedan några år utkommit som en folder kallad
”Sommar-Länsbuketten”. Syftet var att synliggöra och marknadsföra alla föreningar på ett
tydligt sätt, genom kontaktuppgift och lägesangivelse på karta. Foldern var nyframtagen av
styrelsens arbetsgrupp i samarbete med NärkeTryck AB. Den trycktes i 7000 sidor och
fördelade med 25 sidor på 280 limmade block. Den tryckta foldern delas ut till föreningarna
vid årsstämman för att kunna distribueras ut till turistbyråer och andra välbesökta platser i
länet. Foldern fanns likaså som nedladdningsbar PDF-fil på förbundets hemsida.
FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR
Adolfsbergs Hembygdsförening
Almby-Norrbyås Hembygdsförening
Arkeologi och Historia i Örebro län
Askers Hembygdsförening
Axberg-Hovsta Hembygdsförening
Boo Hembygdsförening
Brevens Bruks Hembygdsförening
Degerfors Hembygdsförening
Dormens Hembygdsförening
Ekers Hembygdsförening
Ervalla Hembygdsförening
Fellingsbro Hembygds- och
fornminnesförening
Finnerödja Hembygdsförening
Föreningen Kilsbergskanten
Glanshammars Sockenmagasin
Granbergsdals Byalag
Grythyttans Hembygdsförening
Gusselby Hembygdsförening
Gällersta Forngårdsförening
Hackvads Bygdeförening
Hallbergs Hembygdsförening
Hammarbackens Hembygdsförening
Hardemo Hembygdsförening
Hembygdsföreningen Noraskog
Hidinge-Lanna Byalag
Hällefors Hembygdsförening
Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Karlslunds Hembygdsförening
Kils Hembygdsförening i Närkes Kil
Kilsbergens Hembygdsförening
9
Kumla-Sannaheds Hembygdsförening
Lerbäcks Allaktivitetsförening
Lerbäcks Hembygdsförening
Linde Fornminnes- och hembygdsförening
Lännäs Hembygds- och fornminnesförening
Löabygdens Hembygdsförening
Mariedamms Förening
Mosjö-Täby Hembygdsförening
Mullhyttans Bygdeförening
Norra Vättersbygdens Hembygdsförening
Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening
Näsby Hembygdsförening
Olaus Petri Hembygdsförening
Ramsbergs Hembygdsförening
Ramundeboda Intresseförening
Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening
Riseberga Rediviva
Sköllersta Hembygdsförening
Snavlunda Hembygdsförening
Stora Mellösa Hembygds- och
fornminnesförening
Svartå Hembygdsförening
Svennevads Hembygdsförening
Sällskapet Gamla Örebro
Sällskapet Närkingarne i Stockholm
Sävsjöns Bygdeförening
SörBygdeföreningen
Tiveds Hembygdsförening
Tångeråsa Bygdeförening
Viby Hembygdsförening
Vikers Hembygdsförening
Vintrosa-Tysslinge Hembygdsförening
(Vivalla Hembygdsförening)
Västernärkes Hembygdsförening
Wasselhyttans Hembygdsförening
Wedevåg Hembygdsförening
Yxhultbygdens Kultur- och hembygdsförening
Zinkgruvans Bygdeförening
Åmmebergs Bygdeförening
Örebro Hembygdsförening
Under året har Mariedamms Förening ansökt och beviljats inträde i förbundet. Vivalla
hembygdsförening har under året varit vilande. Frövifors Pappersbruksmuseum och
Lokalhistoriska Sällskapet är båda kollektivt anslutna medlemmar. Örebro läns
hembygdsförbund har sammanlagt 71 anslutna föreningar och museer. Tillsammans har
föreningarna ca 16 000 medlemmar. Förbundets enskilt stödjande medlemmar har under året
varit 193 st.
SLUTORD
Verksamheten år 2014 har inneburit kontakter på olika sätt med våra medlemsföreningar
såsom förbundsmöte och regionträffar, även besök ute i föreningarna har gjorts vid jubileer.
Vi har också fortsatt med vår populära förbundsresa som i år gick till Värmland. Vi har även
tagit initiativ till en Skördemarknad i samarbete med Örebro läns Museum som gav mersmak.
Vår hembygdskonsulent är efterfrågad. Förutom alla löpande kontakter så har vi genomfört
kurser inom hembygdsrörelsens nationella lokalhistoriska databas Bygdeband. Likaså fortsatt
med tematiska träffar för att inspirera våra medlemsföreningar att arbeta med aktiviteter för
barn och unga.
Styrelsen tackar för förtroendet att leda vårt länsförbund och överlämnar härmed
verksamhetsberättelsen till årsstämman.
Martin Edlund, e.u.
Sekreterare och hembygdskonsulent
10
11