Arbetsmiljöplan

Transcription

Arbetsmiljöplan
Sida 1 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Arbetsmiljöplan
Projektnamn
Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden
STOPP 2015-21 Hörneborgsverket
2015-04-28 – 2015-06-12
Besöksadress till byggplatsen
Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö
Byggherrens namn
Byggherrens telefonnummer
Övik Energi AB
0660-888 00
ev. uppdragstagares namn
Uppdragstagarens telefonnummer
Entreprenörer, se kontaktlista
Se kontaktlista
Denna arbetsmiljöplan upprättades
Datum
Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Planering och projektering BAS-P
2015-04-28
Övik Energi AB / Jan Lindquist
Denna arbetsmiljöplan övertogs
Datum
Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande BAS-U
Övik Energi AB / Rickard Pellny
Sida 2 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Revisionshistorik
Revisionshistorik, upprättandet
Version
Datum
Komplettering
Byggarbetsmiljösamordnare –
Planering och projektering BAS-P
1
2015-05-08
Örjan ledig
Jan Lindquist
Revisionshistorik, fortlöpande anpassning
Version
Datum
Komplettering
Byggarbetsmiljösamordnare –
Utförande BAS-U
Innehållsförteckning
REVISIONSHISTORIK ............................................................................................................................................... 2
ARBETSMILJÖORGANISATION ................................................................................................................................ 3
BESKRIVNING AV REVISIONEN ................................................................................................................................ 4
REGLER FÖR VERKSAMHETEN PÅ ARBETSPLATSEN .............................................................................................. 5
RISKÖVERSIKT ........................................................................................................................................................ 8
Bilagor
Bilaga 1. Ordning och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar
Bilaga 2. Arbetsplatsdisposition, APD-plan
Bilaga 3. Organisation
Bilaga 4. Kontaktlista
Bilaga 5. Tidplan ÖEAB
Bilaga 6. Riskbedömningar entreprenörer
Bilaga 7. Blankett olycka / tillbud
Sida 3 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Arbetsmiljöorganisation
Arbetsmiljösamordning för planering och projektering ”BAS-P”
Arbetsmiljösamordnare – planering och projektering/ Företag
Ev. ytterligare kontaktpersoner
Övik Energi AB
Kontaktperson
Ev. ytterligare kontaktpersoner
Jan Lindquist
Arbetsmiljösamordning för utförandet ”BAS-U”
Arbetsmiljösamordnare – Utförande / Företag
Ev. ytterligare kontaktpersoner
Övik Energi AB
Kontaktperson (anslås)
Ev. ytterligare kontaktpersoner
Rickard Pellny
Tillståndsansvar för brandskydd, heta arbeten, lyft, slutna utrymmen m fl.
Namn
Telefon
Se resp. montageansvariga, Övik Energi
Se kontaktlista
Driftställets samordnare i arbetsmiljöfrågor
Namn
Telefon
Rickard Pellny
073-274 12 60
Första hjälpen
Namn och telefon
Namn och telefon
Kontrollrummet tel. 0660-551 08 / 787 84
Bilaga 2. Arbetsplatsdisposition, APD-plan
Skyddsombud på arbetsplatsen
Namn
Företag
Telefon
Tomas Eriksson
Övik Energi AB
070-343 15 01
Namn
Företag
Telefon
Stefan Lundgren
Övik Energi AB
073-274 83 75
Namn
Företag
Telefon
Örjan Svensson (ledig 22/5-7/6)
Övik Energi AB
070-343 15 00
Namn
Företag
Telefon
Roland Forsman
Övik Energi AB
070-190 12 67
Eventuellt utsett samordnande skyddsombud
Namn
Företag
Telefon
Peter Sundelin
Övik Energi AB
070-190 03 60
Övriga kontaktpersoner
Kontaktpersoner hos entreprenörer, se bilaga 4. Kontaktlista
Sida 4 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Beskrivning av revisionen
Omfattning
Arbetsmiljöplanen omfattar arbeten som ingår i det årliga stoppet. Aktuell stopplista V1521 finns hos
BAS-P.
Övergripande beskrivning:
• Rengöring, besiktning och underhåll av panna
• Installation av nya luckor i pannan
• Underhåll yttre bränslehantering
• Underhåll rökgaskondensering
• Underhåll totalavsaltning
• Underhåll BoP
• Underhåll turbin
• Installation av nya ventiler i rörledningar före och efter turbinen
Tillträde
Gångtrafik sker via gånggrind vid förrådet. Fordonstrafik sker via Domsjö Fabrikers vaktstuga. Behov av
fordonstrafik ska meddelas resp. kontaktperson på Övik Energi, se kontaktlista i god tid innan ankomst, så
att Domsjö fabrikers vaktstuga kan underrättas.
Dispositionsplan över området
Aktuella transportvägar, parkering, personalbodar, materialupplag mm finns utmärkt på dispositionsplanen.
Dispositionsplanen tas upp på skyddsinformationen.
Entreprenören
Respektive montagesamordnare ansvarar för att arbetsmiljöplanen och att Hörneborgsverkets Ordnings- och
skyddsföreskrifter kommuniceras ut till respektive entreprenörer.
Sida 5 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Regler för verksamheten på arbetsplatsen
Säkerhetsföreskrifter
I första hand ska regler i Övik Energis ”Ordnings och säkerhetsföreskrifter vid Övik energis
produktionsanläggningar” gälla för arbetsplatsen. Broschyren finns i bilaga 1 till arbetsmiljöplanen. Om
enskilda entreprenörer har egna säkerhetsföreskrifter får dessa gälla som ett komplement till Övik Energis
regler. Undantag från Övik Energis säkerhetsföreskrifter får endast ske efter att entreprenören lämnat in en
skriftlig ansökan om detta till montagesamordnare hos Övik Energi. Ansökan ska dessutom ha skriftligen
godkänts av Övik energi.
Olyckor och tillbud
Alla olyckor eller händelser som kunnat föranleda olycka (tillbud) ska rapporteras till Övik Energi. Om
entreprenören inte har någon egen blankett för rapportering av olyckor och tillbud ska Övik Energis blankett
användas. En kopia av ifylld blankett lämnas till montagesamordnare på Övik Energi. Vid allvarliga olyckor
och tillbud ansvarar respektive entreprenörs montageledare för att händelsen rapporteras till
Arbetsmiljöverket.
Tredje man
Om tredjeman skulle råka ut för skada eller tillbud till följd av anläggningsarbetet ska detta rapporteras till
byggarbetsmiljösamordnare på Övik Energi.
Ordning på arbetsplatsen
God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många
olyckor. I personalutrymmen ska Övik energis ”Ordnings och säkerhetsföreskrifter” noga följas.
Mottagning av nya entreprenörer
För att få genomföra arbeten på området under stoppet krävs att entreprenören tagit del av Övik energis
”Ordnings och säkerhetsföreskrifter” samt att dess förbindelse skall är undertecknad av entreprenören.
Huvudentreprenör ansvarar för att ev. underentreprenörer får skyddsinformation och instruktioner.
Dessutom skall Övik energis säkerhetsgenomgång ha genomförts innan arbetet påbörjas.
Tillstånd
Tillståndsskrivning sker dagligen eller enligt överenskommelse med tillståndsskrivare.
Signerad arbetsorder med bryt och lås gäller som arbetstillstånd.
Uppstartsmöte
Uppstartsmöte måndag 18 maj klockan 08.00 i konferensrum i barackerna utanför entrén till
Hörneborgsverket.
Obligatorisk närvaro för entreprenörernas montagesamordnare och Övik Energis stopporganisation.
Samordnings- och montagemöten
Montagesamordningsmöten hålls dagligen kl. 14.00 i konferensrum i barackerna utanför entrén till
Hörneborgsverket. Obligatorisk närvaro för entreprenörernas montagesamordnare och Övik Energis
stopporganisation.
Säkerhetsgenomgång hålls måndag 18 maj direkt efter uppstartsmötet, ca kl 08:30 i barackkontoret.
Obligatorisk närvaro för de som inte varit med på säkerhetsgenomgång tidigare.
Sida 6 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Arbetstider
Såvida inget annat är överenskommet ska entreprenören se till att hans personal följer arbetsplatsens
gällande arbetstider för entreprenörer 07.00-16.00.
Skyddsronder
Byggsamordningsansvarig kallar och genomför skyddsronder. Normalt genomförs en till två skyddsronder
per vecka. Representant från entreprenör ska delta i skyddsrond.
Skyddsrondsprotokollet distribueras till deltagarna i ronden och övriga berörda. Anmärkningar och åtgärder
enligt protokoll ska åtgärdas omgående.
Beredskap vid olycka
Innan du börjar arbeta ska du se efter var din närmaste utrymningsväg, brandsläckare återsamlingsplats mm.
I händelse av olycka skall underrättelse ske i följande ordning
1. Kontakta räddningstjänsten, tel. 112
2. Kontakta kontrollrummet, tel. 0660-551 08, 0660-787 84
(3. Kontrollrummet kontaktar BAS-U Rickard Pellny, tel. 073-274 12 60 och ev. vaktstuga Domsjö fabriker)
Personlig skyddsutrustning
Skyddshjälm samt skyddsskor ska alltid bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat.
Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras.
Skyddsanordningar
Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert
utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för
att förhindra att någon skadar sig.
Observera
Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den.
Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U
(Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 § 2).
Brandfara och brandredskap
Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig
vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria.
Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till
särskilt anvisad och varningsskyltad plats.
Heta arbeten
Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med
gaslågor för uppvärmning eller upptining.
Inga Heta Arbeten får påbörjas utan den Tillståndsansvarige för brandskydd gjort kontroll och lämnat
tillstånd.
Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndigheternas krav och att försäkringsbolagens
krav på "Förebyggande åtgärder" är uppfyllda.
Materialupplag
Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade.
Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!
Sida 7 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Besiktningskrav för maskiner och byggnadsställningar
Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa
tidsintervall. Byggnadställningar ska vara typgodkända, Innan byggnadsställning tas i bruk ska den vara
kontrollerad. Signerad skylt hängs på ställningen då den är godkänd.
Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen.
Besiktningsintyg ska på anmodan uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där förarbevis krävs
skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd.
Bullrande verksamhet
Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels
genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att
avskärma speciellt bullrande arbeten.
Radioapparater etc. får ej medtagas till arbetsplatsen utan BAS-U:s godkännande och får ej användas med
störande volym.
Elsäkerhet
Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent. Endast byte av
säkringar får utföras.
Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger.
Skadade elkablar får under inga omständigheter användas.
Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast montagesamordnare.
Farliga ämnen
På Övik Energis intranät finns säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen, som
användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämna
säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen.
Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker
som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas.
Säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över farliga ämnen, som entreprenören använder, skall via
entreprenörens försorg finnas tillgängliga där de används.
Bilparkering
Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats, se APD-plan.
Under-/sidoentreprenör
Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler.
Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga skyddsutrustningar för
sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålles.
Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med BAS-U.
Övrigt
•
•
•
Tillfartsvägar från och till anläggningen får inte blockeras för fordonpassage
Intagsportar till anläggningen får inte blockeras
Hänsyn till omkringliggande verksamheter vid Domsjö industriområde skall iakttas.
Sida 8 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Risköversikt
Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma
Nej Ja
1.
Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.
2.
Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga
formbyggnadselement ingår.
X
3.
Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
X
4.
Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen
X
5.
Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.
X
6.
Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.
7.
Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.
X
8.
Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.
X
9.
Arbete i närheten av högspänningsledning.
X
X
X
10. Arbete i närheten av friledning.
X
11. Arbete med risk för drunkning.
X
12. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
X
13. Arbete vid vilket sprängämnen används.
X
14. Arbete vid vilket montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga
formbyggnadselement ingår.
X
15. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
X
16. Risk för fallande föremål
X
17. Arbete med roterande maskiner
X
18. Risk för het ånga, ytor och vatten
X
19. Invidarbete
X
20. Ensamarbete förekommer
X
21. Arbete med spänning
X
22. Risk vid lyftarbeten
X
23. Rasrisk vid arbete i pannan
X
24. Trafik på området
X
25. Arbete i slutna utrymmen
X
Sida 9 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Åtgärder mot risktyp 5 fall
Plats
Arbetet utförs av
Hela anläggningen
Nästan alla entreprenörer
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Svetsning, spolning, murning, inspektion
Svåra personskador eller dödsfall
Åtgärder
Föreskrifterna för skydd mot skada genom fall skall följas noggrant. Bl.a.
- Typgodkända ställningar vid arbete på höjd eller lämplig lyftanordning
- Fallskyddsutrustning används vid arbete över 2 meters höjd där risk för fall till lägre
nivå föreligger.
- Hål som måste tas i gretingplan skall täckas över och märkas tydligt enligt
skyddsföreskrifterna. Gretingplan ska återplaceras efter utfört arbete.
Ansvarig projektör
Botnia för godkända ställningar, övriga entreprenörer
Åtgärder mot risktyp 7 kemiska ämnen
Plats
Arbetet utförs av
Inne i processutrustningen
Alla entreprenörer
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Underhållsarbete
Ohälsa, frätskador
Åtgärder
Skyddsmask ska användas vid arbete/vistelse inne i processutrustning och även utanför om
det finns en risk för exponering.
Skyddsglasögon, visir ska användas vid arbeten på rörledningar som innehållit frätande
ämnen, ammoniak, lut, eliminox saltsyra mm
Ansvarig projektör
Alla entreprenörer
Sida 10 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Åtgärder mot risktyp 9 spänning
Plats
Arbetet utförs av
Ställverk
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Underhållsarbete
Personskada
Åtgärder
Inskrivning i kontrollrummet
Driftnyckel krävs för tillgång till ställverk
Endast behöriga entreprenörer ska få tillgång till ställverk
Ansvarig projektör
Åtgärder mot risktyp 22 lyft
Plats
Arbetet utförs av
Hela anläggningen
Alla entreprenörer
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Lyft av tyngs element, utrustning
Klämrisk – personskada, dödsfall
Åtgärder
Lämplig skyddsutrustning
Godkända lyftutrustning ska användas på ett säkert sätt
Avspärrning, vakt och information vid behov
Ansvarig projektör
Sida 11 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2015-21 Hörneborgsverket
Hantering av risker vid inspektion och UH i pannan, risktyp 5, 16, 22, 25
Plats
Arbetet utförs av
I pannan
Delete, Botnia, Valmet, Inspecta, Calderys
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Svetsning, spolning, murning, inspektion
Svåra personskador eller dödsfall
Åtgärder
Arbetsmoment
Gasfrihetsmätning före ingång i pannan
Säker avstängning av utrustning, sotblåsare, strålkällor mm
Bygga ställning i överhettare, personlig fallskyddsutrustning ska användas, munskydd
Kontroll av behov av spolning, skrotning mm
Bygga stege och suga ut sand, munskydd
Lägga ut skivor och bygga ställning med tak
Inspektion av luftdysor och murning
Ev. åtgärder murning mm
Riva ställning
Arbete får inte utföras på flera nivåer samtidigt, samordning
Utrustning
Botnia för godkända ställningar,
Belysning, skivor och mätutrustning
ȱ
ȱ
ȱ
2UGQLQJVRFK
VlNHUKHWVI|UHVNULIWHU
YLG
gYLN(QHUJLV
SURGXNWLRQVDQOlJJQLQJDU
ȱ
ȱ
ȱ
*LOWLJIURP ȱ
ȱ
Ž——Šȱœ”›’ȱ’——Ž‘ª••Ž›ȱ’—˜›–Š’˜—ȱã›ȱŠȱ
”ž——Šȱžã›ŠȱŽȱœ§”Ž›ȱŠ›‹ŽŽȱŸ’ȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱ
™›˜ž”’˜—œŠ—•§—’—Š›ǯȱŽ—ȱ›’”Š›ȱœ’ȱ’••ȱ’ȱ
œ˜–ȱ§›ȱŠ—œ§••ǰȱ’—‘¢›ȱ™Ž›œ˜—Š•ǰȱ”˜—œž•ǰȱ
Ž—›Ž™›Ž—ã›ȱ˜Œ‘ȱ•ŽŸŽ›Š—ã›ǯȱȱ
ȱ˜Œ‘ȱ–ŽȱŠȱžȱã•“Ž›ȱŽœœŠȱ›Ž•Ž›ȱ˜Œ‘ȱ
Š—Ÿ’œ—’—Š›ȱ‹’›Š›ȱžȱ’••ȱŠȱ–’—œ”Šȱȱ
›’œ”Ž›—Šȱ˜Œ‘ȱŽŸŽ—žŽ••Šȱœ”ŠŽŸŽ›”—’—Š›ȱã›ȱ
™Ž›œ˜—Ž›ǰȱ–’•“ãȱ˜Œ‘ȱŠ—•§—’—ǯȱ
ȱ
$UEHWVWDJDUHKDUHWW
DUEHWVPLOM|DQVYDU
—›Ž™›Ž—㛎—œȱ˜Œ‘ȱž—Ž›Ž—›Ž™›Ž—㛎—œȱ
Š—œ§••Šȱ˜Œ‘ȱ’—‘¢›Šȱ‘Š›ȱŽȱŠ—œŸŠ›ȱŠDZȱ
ƒ –ŽŸŽ›”Šȱ’ȱŠ›‹Žœ–’•“㊛‹ŽŽȱ˜Œ‘ȱ
Ž•Šȱ’ȱŽȱª§›Ž›ȱœ˜–ȱ‹Ž‘㟜ȱã›ȱ
ŠȱªœŠ”˜––ŠȱŽ—ȱ˜ȱŠ›‹Žœ–’•“ãȱ
ƒ ã•“Šȱ§••Š—Žȱã›Žœ”›’Ž›ȱ˜Œ‘ȱ
’—œ›ž”’˜—Ž›ȱ
ƒ Š—Ÿ§—Šȱœ”¢œŠ—˜›—’—Š›ȱ˜Œ‘ȱ
ã›Žœ”›’ŸŽ—ȱœ”¢œž›žœ—’—ȱ
ƒ ’Š”ŠȱŽ—ȱã›œ’”’‘Žȱœ˜–ȱ‹Ž‘㟜ȱ
ã›ȱŠȱã›Ž‹¢Šȱ˜‘§•œŠȱ˜Œ‘ȱ
˜•¢Œ”œŠ••ȱ
ƒ ’ȱŠ”žŠȱŠ›˜œ’žŠ’˜—Ž›ǰȱœ—Š›Šœȱ
ž—Ž››§ŠȱŠ›‹Žœ’ŸŠ›Žȱȱ
ȱ
5HVSHNWLYHDUEHWVJLYDUHKDU
KXYXGDQVYDUHWI|UDUEHWVPLOM|Q
Š›“ŽȱŽ—›Ž™›Ž—ã›ȱ‘Š›ȱŽ—˜–ȱŠ—œŸŠ›’ȱ
Š›‹Žœ•ŽŠ›ŽȱŽŽȱŠ›‹Žœ–’•“㊗œŸŠ›ȱã›ȱœ’—Šȱ
Š›‹ŽœŠŠ›Žȱ˜Œ‘ȱž—Ž›•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ǯȱ
ȱ™›Š”’”Ž—ȱ’——Ž‹§›ȱŽŠȱŠȱŠ›‹Žœ•ŽŠ›Žȱ
–ªœŽDZȱ
ƒ ã•“Šȱ›‹Žœ–’•“㟎›”Žœȱã›Žœ”›’Ž›ȱ
˜Œ‘ȱŠ—›§—œŠ—Žȱœ™ŽŒ’Š••Šœ’—’—ȱ
ǯŽ¡ǯȱŽ•œ§”Ž›‘Žœ•ŠŽ—ȱ
ƒ ã•“Šȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱ˜›—’—œȬȱ˜Œ‘ȱ
œ§”Ž›‘Žœã›Žœ”›’Ž›ȱ
ƒ žãŸŠȱ’••œ¢—ȱ㟎›ȱŠ›‹Žœ–’•“ã—ȱ’ȱ˜›–ȱ
ŠŸȱœ¢œŽ–Š’œ”ȱŠ›‹Žœ–’•“㊛‹ŽŽȱȱ
ƒ Ÿ’ŠȱŠ••Šȱª§›Ž›ȱœ˜–ȱ”Š—ȱ‹ŽŽŒ”—Šœȱ
œ˜–ȱȄŽ”—’œ”ȱ”§—Šȱ˜Œ‘ȱŽ”˜—˜–’œ”ȱ
–ã“•’ŠȄȱã›ȱŠȱž—Ÿ’”Šȱ˜‘§•œŠȱ˜Œ‘ȱ
˜•¢Œ”œŠ••ȱ
ƒ œŽȱ’••ȱŠȱŽŽ—ȱ™Ž›œ˜—Š•ȱ˜Œ‘ȱ
ž—Ž›•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ȱ‘Š›ȱ”˜–™ŽŽ—œȱã›ȱ
Šȱžã›ŠȱŠ›‹ŽŽȱ
ƒ œŽȱ’••ȱŠȱ–Šœ”’—Ž›ǰȱ˜›˜—ȱ˜Œ‘ȱ
Š›‹Žœž›žœ—’—ȱ§›ȱ‹Žœ’”ŠŽǰȱ
˜”§—Šȱ˜Œ‘ȱž—”’˜—œž•’Šȱȱ
ȱ
6DPRUGQLQJVDQVYDU
Š–˜›—’—œŠ—œŸŠ›ŽȱŸ’•Š›ȱ™ªȱ‹Žœ§••Š›Ž—ȱ
[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱǯȱ
ȱ
%\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQLQJ
œŽȱȬȱ˜Œ‘ȱȬȱŠ—œŸŠ›Š›ȱã›ȱ
‹¢Š›‹Žœ–’•“㜊–˜›—’—ǯȱ
ȱ
6N\GGVURQGHU
[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ”Š••Š›ȱŸ’ȱ
‹Ž‘˜Ÿȱ›Ž™›ŽœŽ—Š—Ž›ȱ›ª—ȱŽ—›Ž™›Ž—㛎›ǰȱ
ž—Ž›Ž—›Ž™›Ž—㛎›ǰȱœ”¢œ˜–‹žȱ˜Œ‘ȱ
[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱœ”¢œ˜–‹žȱ’••ȱ
œŠ–˜›—ŠŽȱœ”¢œ›˜—Ž›ǯȱȱ
ȱ
0|WHQ
’ȱœã››ŽȱŠ›‹ŽŽ—ȱ”˜––Ž›ȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱ
Šȱ”Š••Šȱ’••ȱ‹¢œŠ›œ–㝎ȱ˜Œ‘ȱ
œŠ–˜›—’—œȬȱ˜Œ‘ȱ–˜—ŠŽ–㝎—ǯȱ’ȱ
ŽœœŠȱ–㝎—ȱœ”ŠȱŽ—›Ž™›Ž—㛎—œȱžœŽŠȱ
”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ˜Œ‘ȱŸ’ȱ‹Ž‘˜Ÿȱ§ŸŽ—ȱ
ž—Ž›•ŽŸŽ›Š—ã›ȱŽ•Šǯȱ›‹Žœ–’•“ãȬȱ˜Œ‘ȱ
œ§”Ž›‘Žœ›ª˜›ȱ§›ȱŽ—ȱœªŽ—Žȱ™ž—”ȱ™ªȱ
ŽœœŠȱ–㝎—ǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
*LOWLJIURP ȱ
ȱ
ȱ
2O\FNVIDOORFKQ|GOlJHQ
–ȱžȱž™™§Œ”Ž›ȱŽ—ȱ‹›Š—ȱ
ƒ Š›–ŠȦª”Š••Šȱ‘“§•™ȱ›ª—ȱ’—Šȱ
Š›‹Žœ”Š–›ŠŽ›ȱȮȱ—Ÿ§—ȱŽȱ
›¢Œ””—Š™™Š›ȱœ˜–ȱ’——œȱ’ȱ•˜”Š•Ž—ȱ
ǻ§••Ž›ȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”ŽǼǯȱ
ƒ §Šȱã›œȱŽ–ȱœ˜–ȱ§›ȱ’ȱž™™Ž—‹Š›ȱ
Š›Šȱ
ƒ •§Œ”ȱ˜–ȱ–ã“•’Ȧȱ§—ȱã››Š›ȱã›ȱ
Šȱã›‘’—›Šȱ›ã”ȱ˜Œ‘ȱ‹›Š—œ™›’—’—ȱ
ƒ ›¢–ȱŸŽ›”œŠ–‘ŽŽ—ȱŸ’ȱ‹Ž‘˜ŸȦȱ
Š›—ŠȱŠ—›Šȱœ˜–ȱ‘˜ŠœȱŠŸȱ‹›Š—Ž—ȱ
ȱ
ã›ȱ•Š›–ȱ’ȱ—㍜’žŠ’˜—ȱœ•ªȱŗŗŘȱ˜Œ‘ȱ’—Ÿ§—Šȱ
œŸŠ›ǯȱŠ•Šȱ˜–ȱŸŠȱœ˜–ȱ‘§—ȱ˜Œ‘ȱŸŠ›ȱ‘“§•™Ž—ȱ
‹Ž‘㟜ǯȱȬŽ•Ž˜—’œȱ”˜™™•Š›ȱ’ȱ’••ȱ
‹Ž›ã›ȱ‘“§•™˜›Š—ǯȱȱ
—Ÿ§—Ž›ȱžȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”ŽœȱŠœŠȱ
Ž•Ž˜—Ž›ȱ–ªœŽȱžȱœ•ªȱŽ—ȱ—˜••Šȱã›ȱŠȱ
”˜––Šȱžȱ™ªȱ•’—“Ž—Ƿȱ
ȱ
›ŽœœŽ—ȱ’••ȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”Žȱ˜Œ‘ȱ
›ŽŽŽ¡ȱ§›DZȱȱ
›ŽŽŽ¡Ÿ§Ž—ȱŗǰȱŞşŘȱśŖȱ˜–œ“ãȱ
ȱ
㛋Š—œ–ŠŽ›’Š•ȱ’——œDZȱ™Š——‘žœŽœȱŽ—›·ǰȱ
”˜—›˜••›ž–ǰȱŸŠŽ—‹¢—Šȱ˜Œ‘ȱ
‹›§—œ•Ž‘Š—Ž›’—ǯȱ
›§——œ”ŠŽã›‹Š—ȱ’——œȱ’ȱ”˜—›˜••›ž–ǰȱ
ž›‹’—”§••Š›Žȱ˜Œ‘ȱ™•Š—ȱŞȱ
ȱ
—˜›–Š’˜—ȱ˜–ȱŠ›ŽœœŽ›ȱ’••ȱŽȱ¢›Žȱ
™›˜ž”’˜—œŠ—•§—’—Š›—ŠȱœŠ–ȱ
”˜—Š”ž™™’Ž›ȱ’——œȱž™™œŠŠȱ’—’••ȱ
ž›¢–—’—œŸ§ȱŸ’ȱ›Žœ™Ž”’ŸŽȱŠ—•§—’—ǯȱ
ȱ
$YYLNHOVHWLOOEXGRFK
DUEHWVVNDGRU
’••‹žǰȱŠŸŸ’”Ž•œŽȱ˜Œ‘ȱ˜•¢Œ”Šȱœ”ŠȱŠ—–§•Šœȱ
’••ȱŠ—œŸŠ›’ȱŠ›‹Žœ•ŽŠ›Žǯȱ—˜›–Š’˜—ȱ˜–ȱ
ŠŸŸ’”Ž•œŽǰȱ’••‹žœȬȱ˜Œ‘ȱœ”ŠŽŠ—–§•Š—ȱœ”Šȱ
§ŸŽ—ȱ•§–—Šœȱ’••ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ™ªȱ[Ÿ’”ȱ
—Ž›’ǯȱ›œŠ”Ž—ȱ’••ȱŠŸŸ’”Ž•œŽ—Ȧ’••‹žŽȱ
œ”Šȱž›ŽŠœȱ˜Œ‘ȱª§›Ž›ȱŸ’Šœȱã›ȱŠȱ
ã›‘’—›ŠȱŽ—ȱž™™›Ž™—’—ǯȱ
••ŸŠ›•’Šȱ˜•¢Œ”œ‘§—Ž•œŽ›ȱŽ••Ž›ȱ’••‹žȱ
œ”Šȱ˜–ŽŽ•‹Š›ȱ›Š™™˜›Ž›Šœȱ’••ȱ[Ÿ’”ȱ
—Ž›’œȱ›˜ž”’˜—œŒ‘Žȱã›ȱŸ’Š›Žȱ
ª§›Ž›ǯȱ—–§•Š—ȱ˜–ȱŠ••ŸŠ›•’ȱ
˜•¢Œ”œ‘§—Ž•œŽȱœ”Šȱ§ŸŽ—ȱã›Šœȱ’••ȱ
›‹Žœ–’•“㟎›”Žǯȱ
ȱ
%UDQGRFKXWU\PQLQJ
ȱ
–ȱž›¢–—’—œ•Š›–Žȱ•“žŽ›DZȱ
ƒ ˜—›˜••Ž›Šȱ’—ȱ—§›–ŠœŽȱ˜–’Ÿ—’—DZȱ
‹›’——Ž›ȱŽǵȱ
ƒ Ÿœ•žŠȱ’ȱŠ›‹ŽŽȱ˜Œ‘ȱ™ª‹ã›“Šȱ
ž›¢–—’—ȱ
ƒ Šȱ–ŽȱŠœ•Šœ”˜›ȱœŠ–ȱŠ——ŠȱŠ›•’ȱ
–ŠŽ›’Š•ȱ
ƒ ªȱ’••ȱ§••Š—ŽȱªŽ›œŠ–•’—œ™•Šœȱœ˜–ȱ
’——œȱž–§›”ȱ™ªȱž™™œŠŠȱ
ž›¢–—’—œ”Š›˜›ȱ
ƒ Žȱ§›ȱã›‹“žŽȱŠȱªȱ’—ȱ’ȱ‹¢—ŠŽ—ȱ
’——Š—ȱž›¢–—’—œ•ŽŠ›ŽȱŽȱ
”•Š›ŽŒ”Ž—ȱ
6lNHUKHWVI|UHVNULIWHU
›‹Žœ•Ž—’—ǰȱŽ—›Ž™›Ž—㛎›ȱ˜Œ‘ȱ
•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ȱœ”Šȱ’—˜›–Ž›ŠȱŽ—ȱŽ—Šȱ
™Ž›œ˜—Š•Ž—ȱ˜Œ‘ȱž—Ž›Ž—›Ž™›Ž—㛎›ȱ˜–ȱ
—ŽŠ—œªŽ—Žȱ›Ž•Ž›ǯȱ
ȱ
–ȱžȱœ˜–ȱŠ—œ§••ǰȱ‹Žœã”Š›ŽȱŽ••Ž›ȱ
Ž—›Ž™›Ž—ã›ȱ’—Žȱã•“Ž›ȱŸª›Šȱ›Ž•Ž›ǰȱȱ
Ž••Ž›ȱ™ªȱŠ——Šȱœ§ȱªœ’˜œ§Ž›ȱœ§”Ž›‘ŽŽ—ǰȱ
”Š—ȱžȱ˜–ŽŽ•‹Š›ȱ‹•’ȱŠŸŸ’œŠȱ›ª—ȱ
˜–›ªŽǷȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
*LOWLJIURP ȱ
ȱ
ȱ
5HJOHU
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Š–•’Šȱ‹Žœã”ȱœ”Šȱã›Š—–§•Šœȱ’••ȱ
”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱŸ’ȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱ
ã›ȱŠȱŠȱ–Žȱœ’ȱ˜›˜—ȱ’—ȱ™ªȱ
㛗Ž‹˜›œ˜–›ªŽȱ”›§Ÿœȱœ§›œ”’•ȱ
’••œª—ǯȱ—™ŠœœŽ›’—ȱœ”Ž›ȱªȱŽ—˜–ȱ
˜–œ“ãȱ—žœ›’˜–›ªŽœȱŸŠ”œžŠȱ
——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ™ªȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”Žȱ
™ª‹ã›“Šœȱœ”Šȱ”˜—›˜••›ž–ȱ–ŽŽ•Šœȱ
—˜–ȱ’—žœ›’˜–›ªŽȱ§••Ž›ȱ
Ÿ§›Š’””ž—ã›Ž•œŽ—ǯȱ
㐜Šȱ’••ª—Šȱ
‘Šœ’‘Žȱ§›ȱřŖȱ”–Ȧ‘ȱ˜Œ‘ȱ™Š›”Ž›’—ȱª›ȱ
Ž—Šœȱœ”Žȱ™ªȱŠ—’Ÿ—Šȱ™•ŠœŽ›ǯȱã”Šȱ
‘§—œ¢—ȱœ”Šȱ’••§–™ŠœȱªȱŽȱ
ã›Ž”˜––Ž›ȱ•Šœ˜›˜—ȱ˜Œ‘ȱ
‘Š—Ž›’—œ–Šœ”’—Ž›ȱ–Žȱ‹Ž›§—œŠȱ
œ’”ȱ
˜˜›ŠŽ›’—ȱžŠ—ȱ’••œª—ȱ§›ȱ
ã›‹“žŽȱ
’—Ž›ª›’Šǰȱž—Ž›ȱŗŘȱª›ǰȱ˜Œ‘ȱ‘žœ“ž›ȱ
ª›ȱ’—Žȱã•“Šȱ–Žȱ’—ȱ™ªȱ
’—žœ›’˜–›ªŽȱ
•”˜‘˜•ȱ˜Œ‘ȱ›˜Ž›ȱª›ȱŽ“ȱ’—ã›Šœȱ
˜Œ‘ȦŽ••Ž›ȱ”˜—œž–Ž›ŠœǯȱŽȱ§›ȱ‘Ž••Ž›ȱ
’—Žȱ’••ªŽȱŠȱŸŠ›ŠȱŠ•”˜‘˜•ȱŽ••Ž›ȱ
—Š›”˜’”Š™ªŸŽ›”ŠǯȱŽ›•ŽŸ—Šȱ
”˜—›˜••Ž›ŠœȱŽ—˜–ȱœ•ž–™–§œœ’Šȱ
œ’Œ”™›˜Ÿȱ
㔗’—ȱ§›ȱŽ—Šœȱ’••ªŽ—ȱ™ªȱŠ—Ÿ’œŠȱ
™•Šœȱž˜–‘žœȱŸ’ȱ™Š——‘žœŽœȱŽ—›·ȱ
’ŠȱŸŠ›ȱ—㍞ª—Š›ȱ’——œȱ˜Œ‘ȱŸŠ›ȱ
ªŽ›œŠ–•’—œ™•ŠœŽ—ȱ§›ȱ’——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ
œŠ›Š›ȱ
›¢–ȱ‹¢—ŠŽ›—Šȱ—§›ȱ‹›Š—Ȭȱ˜Œ‘ȱ
ž›¢–—’—œ•Š›–ȱ•“žŽ›ȱ
›Š—ã››Š›ȱœ”ŠȱŠ••’ȱŸŠ›Šȱœ§—ŠǷȱ
žȱœ”ŠȱŠ••’ȱ‹§›Šȱœ”¢œ‘“§•–ȱ˜Œ‘ȱ
œ”¢œœ”˜›ǰȱœªŸ’Šȱ’—ŽȱŠ——Šȱ
œ”›’•’Ž—ȱ㟎›Ž—œ”˜––’œǯȱžȱœ”Šȱ
˜Œ”œªȱŸ’ȱ‹Ž‘˜ŸȱŠ—Ÿ§—ŠȱŠ——Š—ȱ
—㍟§—’ȱœ”¢œž›žœ—’—ȱ
ª••ȱ˜›—’—ȱ™ªȱ’—ȱŠ›‹Žœ™•ŠœǰȱŽŽ›ȱ
ŠŸœ•žŠȱŠ›‹ŽŽȱœ”Š••ȱŽ—ȱœ˜–ȱžã›ȱ
Š›‹ŽŽȱ•§–—Šȱž›¢––Ž—ŠȱŸ§•ȱœ§ŠŽǰȱ
ŽŠȱ§••Ž›ȱŠ•’Ž—ǯȱ
*LOWLJIURP ›ȱŠ›‹ŽŽȱŠ––’ȱ˜Œ‘ȱœ–žœ’ȱœ”Šȱ
ª§›Ž›ȱŸ’Šœȱ’——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱœŠ›Šœȱ
ã›ȱŠȱã›‘’—›Šȱ—Žœ–žœ—’—ȱ
ȱ
$QOlJJQLQJHQVULVNHU
cQJDKHWYDWWHQRFKKHWD\WRU
Šœ‹›§—œ•Ž™Š——˜›ȱ’——Ž‘ª••Ž›ȱœ¢œŽ–ȱã›ȱ
ª—ŠȱŽ••Ž›ȱ‘ŽŸŠŽ—ȱ–Žȱ‘ãȱŽ–™Ž›Šž›ȱ
˜Œ‘ȱ‘㐝ȱ›¢Œ”ǯȱŽȱ’——œȱ§ŸŽ—ȱ
”˜–™˜—Ž—Ž›ȱ˜Œ‘ȱ›ã›•’ŠȱŽ•Š›ȱœ˜–ȱ”Š—ȱ
‹•’ȱ–¢Œ”ŽȱŸŠ›–Šǯȱ§›ã›ȱ’——œȱ›’œ”Ž›ȱã›ȱ
œ”ª••—’—ȱ˜Œ‘ȱ‹›§——œ”Š˜›ǯȱȱ
ȱ
ȱ
6WDUNVWU|P
ã›ȱŠȱž—Ÿ’”ŠȱŠ••ŸŠ›•’Šȱ˜•¢Œ”œŠ••ȱ§›ȱŽȱ
Žȱ˜Ÿ’••”˜›•’ȱ”›ŠŸȱŠȱŠ••ŠȱŠ›‹ŽŽ—ȱ˜Œ‘ȱ
’—›Ž™™ȱ™ªȱŽ—ȱŽ•Ž”›’œ”Šȱž›žœ—’—Ž—ȱ
žã›œȱ’ȱŽ—•’‘Žȱ–Žȱ
Ž•œ§”Ž›‘ŽœŠ—Ÿ’œ—’—Š›—Šǰȱǯȱȱ
ȱ
%UlQVOHQ
Šœ‹›§—œ•ŽŠ—•§—’—Š›ȱŽ•Šœȱ–Žȱœ”’•Šȱ
œ˜›Ž›ȱŠŸȱ‹’˜‹›§—œ•Ž—ǯȱŠ––Žȱœ˜–ȱ’——œȱ
’—˜–ȱŠ—•§—’—Ž—œȱ‹›§—œ•Žœ¢œŽ–ȱ
’——Ž‘ª••Ž›ȱŽ—ȱŽ•ȱ–㐎•œ™˜›Ž›ȱœ˜–ȱ”Š—ȱ
ã›˜›œŠ”ŠȱŽ—ȱœªȱ”Š••ŠŽȱȄ•’œŽ•Š›œ“ž”Š—Ȅǯȱȱ
ȱ
.HPLNDOLHU
Žȱ‘Š—Ž›Šœȱ‘§•œ˜Ȭȱ˜Œ‘ȱ–’•“㏊›•’Šȱ
§–—Ž—ȱ’—˜–ȱ™›˜ž”’˜—œŠ—•§—’—Ž—ǯȱ
ŽȱŸŠ—•’ŠœŽȱ§›ȱŠ––˜—’Š”ǰȱ•žǰȱœŠ•œ¢›Šǰȱ
•¢”˜•ȱ––ǯȱȱŽœœŠȱ§–—Ž—ȱ‘Š—Ž›Šœȱ
—˜›–Š•ȱ’ȱœ•ž—Šȱœ¢œŽ–ȱ–Ž—ȱŽȱ’——œȱ›’œ”ȱ
ã›ȱ”˜—Š”ȱ‹•ǯȱŠǯȱŸ’ȱž—Ž›‘ª••œŠ›‹ŽŽǯȱ
——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ™ª‹ã›“Šœȱœ”Šȱœ§”Ž›ȱœ˜™™ȱ
Ž—˜–ã›œȱ˜Œ‘ȱ㟎›Ž—œ”˜––Ž—ȱ
œ”¢œž›žœ—’—ȱŠ—Ÿ§—Šœǯȱ—˜›–Š’˜—ȱ
œ”Šȱ‘§–Šœȱ›ª—ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ’——Š—ȱ
Š›‹ŽŽȱ™ª‹ã›“Šœǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
'DPPU|NJDVHURFKDVND
)|UHVNULIWHU
㛋›§——’—Ž—ȱ–Žã›ȱŠȱŽȱ”Š—ȱœ™›’Šœȱ
Ž—ȱŽ•ȱŠ––ǰȱŠœ”Šȱ˜Œ‘ȱ›ã”ŠœŽ›ȱ’ȱ•žŽ—ǯȱ
Žȱ’——œȱ§ŸŽ—ȱœ¢œŽ–ȱã›ȱ›ã”Šœ›Ž—’—ȱ˜Œ‘ȱ
Šœ”‘Š—Ž›’—ǯȱ’ȱŠ›‹ŽŽȱ™ªǰȱ’—Ÿ’ȱŽ••Ž›ȱ
’—ž’ȱŽœœŠȱœ¢œŽ–ȱ§••Ž›ȱœŠ––Šȱ›Ž•Ž›ȱœ˜–ȱ
Ÿ’ȱŠ›‹ŽŽȱ–Žȱ”Ž–’”Š•’Ž›ǯȱȱ
ȱ
(;NODVVDGHRPUnGHQ
$UEHWVEHUHGQLQJ
——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ™ª‹ã›“Šœȱœ˜–ȱ”Š—ȱ’——Ž‹§›Šȱ
›’œ”Ž›ȱã›ȱœ§”Ž›‘Žȱ˜Œ‘ȱ¢›Žȱ–’•“ãȱœ”ŠȱŽ—ȱ
Š›‹Žœ‹Ž›Ž—’—ȱŽ—˜–ã›Šœǯȱ
›‹Žœ‹Ž›Ž—’—ȱœ”Šȱ‹Ž‘Š—•ŠȱŽȱ›’œ”Ž›ȱ
œ˜–ȱŠ›‹ŽŽȱ”˜––Ž›ȱŠȱ’——Ž‹§›Šȱ˜Œ‘ȱ‘ž›ȱ
ŽœœŠȱœ”Šȱ‘Š—Ž›Šœǯȱ
ȱ
6lNUD6WRSS
Ž›”œŠ–‘ŽŽ—ȱ‘Š—Ž›Š›ȱ‹›Š—Š›•’Šȱ˜Œ‘ȱ
Ž¡™•˜œ’ŸŠȱ§–—Ž—ȱœ˜–ȱ’ŽœŽ•ǰȱœ™›’›ŽœŽ›ǰȱ
‹’˜Šœȱ˜Œ‘ȱŠœ˜•ȱ˜Œ‘ȱ‘Š›ȱ§›ã›ȱ
Ž¡™•˜œ’˜—œ”•ŠœœŠŽȱ˜–›ªŽ—ǯȱ ŸŽ—ȱ
˜›ŸŠ––ȱœ˜–ȱ’——œȱ’ȱ‹›§—œ•Ž‘Š—Ž›’—Ž—ȱ
”Š—ȱ–Žã›Šȱ›’œ”ȱã›ȱŠ––Ž¡™•˜œ’˜—Ž›ȱ˜Œ‘ȱ
œ“§•ŸŠ—§——’—ǯȱ˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ™ªȱ[Ÿ’”ȱ
—Ž›’ȱ”•Š›ã›ȱŸŠ›ȱœªŠ—Šȱ›’œ”Ž›ȱ’——œȱ˜Œ‘ȱ
Ÿ’•”Šȱœ§›œ”’•Šȱ›Ž•Ž›ȱ§••Ž›ȱã›ȱŽœœŠȱ
˜–›ªŽ—ǯȱ
ȱ
)MlUUPDQ|YUHULQJ
’ȱ’—›Ž™™ȱ’ȱ™›˜ŒŽœœŽ›ȱ˜Œ‘ȱ–Šœ”’—Ž›ȱœ”Šȱ
›’™Ž›œ˜—Š•Ž—ȱœ§”Ž›œ§••ŠȱŠȱ–Šœ”’—ȱ
Ž••Ž›ȱ›ã›•Ž—’—ȱ§›ȱ•ªœǰȱ›¢Œ”•ãœȱ˜Œ‘ȱ
›§—Ž›Šǰȱ’——Š—ȱŠ›‹Žœ’••œª—ȱ‹ŽŸ’•“Šœǯȱ
›‹ŽŠȱ’—Žȱ–ŽȱŽ•Ž”›’œ”Šȱ”˜–™˜—Ž—Ž›ȱ
’••‘㛊—Žȱž›žœ—’—Ž—ȱœ“§•ŸǰȱŽŠȱª›ȱ
Ž—Šœȱžã›ŠœȱŠŸȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱ™Ž›œ˜—Š•ǯȱȱ
ȱ
6WlOOQLQJDURFKVWHJDU
”¢œ›§Œ”Ž—ȱœ”Šȱ’——Šœȱ§›ȱŠ••‘㓍Ž—ȱ§›ȱ
Ÿªȱ–ŽŽ›ȱŽ••Ž›ȱ–Ž›ǯȱ¢Šǰȱ§—›Šȱ˜Œ‘ȱ
”˜—›˜••Ž›Šȱœ§••—’—ȱª›ȱŽ—Šœȱã›ŠœȱŠŸȱ
‹Ž‘ã›’ȱ™Ž›œ˜—Š•ǯȱŽŽȱª›ȱŠ—Ÿ§—Šœȱã›ȱ
Š›‹ŽŽȱŽ—‹Š›ȱ˜–ȱŠ›‹Žœ–’•“㟎›”Žœȱ
Š—Ÿ’œ—’—Š›ȱã•“œǯȱ
ȱ
+HWDDUEHWHQ
—•§—’—Š›—Šȱ“§››–Š—㟛Ž›Šœȱ’ȱœ˜›ȱ
˜–Š—’—ȱ˜Œ‘ȱ˜Šȱœ”Ž›ȱŽŠȱŠž˜–Š’œ”ǯȱ
ž–™Š›ǰȱ•§”Š›ȱŽŒǯȱ”Š—ȱ§›ã›ȱžŠ—ȱ
ã›ŽªŽ—ŽȱŸŠ›—’—ȱœŠ›Šǯȱ
ȱ
+|JDK|MGHU
Š••‘㓍Ž›—Šȱ’—˜–ȱŠ—•§—’—Š›—Šȱ§›ȱœ˜›Šǯȱ
Žȱ’——Ž‹§›ȱœ˜›Šȱ›’œ”Ž›ȱã›ȱŠ••ŸŠ›•’Šȱ
œ”Š˜›ȱŸ’ȱŠ••ȱ˜Œ‘ȱ˜–ȱã›Ž–ª•ȱŠ™™Šœǯȱ
“§•–ȱœ”ŠȱŠ—Ÿ§—Šœȱ˜Œ‘ȱ•ãœŠȱã›Ž–ª•ȱª›ȱ
’—Žȱ‹•’ȱ•’Š—Žȱ™ªȱœ§••—’—Š›ȱ˜Œ‘ȱ
ª—™•Š—ǯȱ
”¢œ›§Œ”Ž—ȱœ”Š••ȱ’—œŠ••Ž›Šœȱ§›ȱ
Š••‘㓍Ž—ȱ㟎›œ’Ž›ȱŸªȱ–ŽŽ›ȱŽ••Ž›ȱ–Ž›ǯȱ
Š••œ”¢œœŽ•Žȱ˜Œ‘ȱ•’Ÿ•’—Šȱœ”ŠȱŠ—Ÿ§—ŠœȱŸ’ȱ
Š›‹ŽŽȱ™ªȱ‘㐊ȱ‘㓍Ž›ȱ§›ȱŠ••œ”¢Žȱ’—Žȱ
”Š—ȱ˜›—Šœȱ™ªȱŠ——Šȱœ§ǯȱ
ȱ
ŸŽœ’••œª—ȱ˜››Šœȱã›ȱŠ••ŠȱȄ‘ŽŠȱ
Š›‹ŽŽ—ȄǯȱŽȱ‘ŽŠȱŠ›‹ŽŽ—ȱŠŸœŽœȱ
œŸŽœ—’—ȱ˜Œ‘ȱœ”§›—’—ǰȱŠ›‹ŽŽȱ–Žȱ
›˜—Ž••ǰȱ•ã—’—ȱœŠ–ȱŠ›‹ŽŽ—ȱ–Žȱ
Šœ•ªŠȱã›ȱž™™Ÿ§›–—’—ȱ˜Œ‘ȱž™™’—’—ǯȱ
Ž›œ˜—Š•ȱœ˜–ȱžã›ȱ‘ŽŠȱŠ›‹ŽŽ—ȱœ”Š••ȱŸŠ›Šȱ
‹›Š—œ”¢œž‹’•Šȱ˜Œ‘ȱ’——Ž‘Šȱ
ŒŽ›’’”Šȱã›ȱ
ŽŠȱŠ›‹ŽŽ—ǯȱ
—›Ž™›Ž—㛎—ȱœ”Šȱ‘Šȱ–ŽȱŽŽ—ȱ
‹›Š—œ”¢œž›žœ—’—ȱ˜Œ‘ȱœŽȱ’••ȱŠȱŽ—ȱ
Š••’ȱ’——œȱ’••§—•’ȱ™ªȱŽȱœ§••Ž—ȱ§›ȱ
‘ŽŠȱŠ›‹ŽŽ—ȱžã›œǯȱȱã›Ž”˜––Š—ŽȱŠ••ȱ
œ”Šȱ‹›Š—ŸŠ”ȱ’——Šœǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
*LOWLJIURP ȱ
ȱ
ȱ
(ORFKEHO\VQLQJ
0LOM|
—›Ž™™ȱ’ȱ’••§••’ȱŽ••Ž›ȱ™Ž›–Š—Ž—ȱŽ•Ȭ
Š—•§—’—ȱª›ȱŽ—Šœȱã›ŠœȱŠŸȱ‹Žœ§••Š›Ž—œȱ
’—œŠ••Šã›ȱŽ••Ž›ȱŠŸȱ‘Ž—ȱŠ—•’Šȱ™Ž›œ˜—Š•ǯȱ
Š‹•Š›ȱœ”Š••ȱŸŠ›Šȱž™™‘§—ŠȱŽ••Ž›ȱã›•ŠŠȱ
œªȱŠȱŽȱœ”¢Šœȱ–˜ȱªŸŽ›”Š—ȱœ˜–ȱ”Š—ȱ•ŽŠȱ
’••ȱ™Ž›œ˜—œ”ŠŠǯȱ”ŠŠȱž›žœ—’—ȱœ”Šȱ
Ž—Šœȱ‹¢Šœȱžǯȱ
—›Ž™›Ž—㛎›ǰȱ•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ȱ˜Œ‘ȱ
ž—Ž›•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ȱœ”ŠȱŠȱ–ŽȱŽ—Šȱ”Š‹•Š›ǰȱ
’œ›’‹ž’˜—œŒŽ—›Š•Ž›ȱ˜Œ‘ȱŠ›‹Žœ™•ŠœȬ
‹Ž•¢œ—’—ǯȱȱ™Š——˜›—Šȱ˜›—Šœȱ‹Ž•¢œ—’—ȱŠŸȱ
[Ÿ’”ȱ—Ž›’ǯȱ
ȱ
.UDQDUO\IWLQUlWWQLQJDUPP
$YIDOO
ŸŠ••ȱ›ª—ȱ’ȱŠ›‹ŽŽȱœ”Šȱœ˜›Ž›Šœȱ’ȱ
›Š”’˜—Ž›—Šȱ‹›§——‹Š›ǰȱ–ŽŠ••ǰȱ Ž••™Š™™ȱ
˜Œ‘ȱŽ•Ž”›˜—’”ŠŸŠ••ǯȱŠ›•’ȱŠŸŠ••ȱ˜Œ‘ȱ
Ž™˜—’ŠŸŠ••ȱœ”ŠȱŠ—–§•Šœȱ’——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ
™ª‹ã›“Šœǯȱ
ȱȱ
.HPLNDOLHU
—Ÿ§——’—ȱŠŸȱ”Ž–’œ”Šȱ§–—Ž—ȱœ”Šȱ
Š—–§•Šœȱ’——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ™ª‹ã›“Šœǯȱ
§”Ž›‘ŽœŠŠ‹•Šȱ˜Œ‘ȱ›’œ”‹Žã–—’—ȱŠŸȱ
Š—Ÿ§——’—ȱœ”Šȱ‹’˜ŠœȱŸ’ȱ‹Ž‘˜Ÿǯȱ
—›Ž™›Ž—ã›ȱŠ—œŸŠ›Š›ȱã›ȱŠȱ‹Ž›Žœ”Š™ȱ
’——œȱã›ȱ•§Œ”ŠŽȱŠŸȱ”Ž–’”Š•’Ž—ȱȱŽ¡ȱ
–ŠŽ›’Š•ȱã›ȱž™™œŠ–•’—ǯȱȱ
ȱ
¢’••œª—ȱ”›§Ÿœȱã›ȱ•¢ȱ–Žȱ”›Š—Š›ǰȱ
•’Š›ǰȱ›ŠŸŽ›œŽ›ȱ˜Œ‘ȱ•’”—Š—Žȱ•¢›Žœ”Š™ǯȱ
›žœ—’—ȱœ˜–ȱŠ—Ÿ§—œȱœ”ŠȱŸŠ›Šȱ
ž—”’˜—œž•’ȱ˜Œ‘ȱ‹Žœ’”Šǯȱ
Žœ’”—’—œ’—¢ȱœ”Šȱ”ž——ŠȱŸ’œŠœȱž™™ȱŸ’ȱ
ã››ªŠ—ǯȱ
Ž›œ˜—Š•ȱœ˜–ȱœ”Š••ȱ–Š—㟛Ž›Šȱ–Šœ”’—Ž›ȱ§›ȱ
ã›Š›‹ŽŸ’œȱ‹Ž‘㟜ȱœ”Šȱ‘Šȱ’•’ȱã›Š›‹ŽŸ’œǯȱ
’ȱ•ª—ȱŠŸȱ‹Ž’—•’ȱž›žœ—’—ȱȱŽ¡ȱ›ŠŸŽ›œǰȱ
•¢œ›˜™™ǰȱ›žŒ”ȱ––ȱ’ȱŠ—•§—’—Ž—ȱœ”Šȱ
Š—Ÿ§—Š›Ž—ȱ”˜—›˜••Ž›ŠȱŠȱž›žœ—’—Ž—ȱ§›ȱ
‹Žœ’”’Šȱ˜Œ‘ȱž—”’˜—œž•’ȱã›Žȱ
Š—Ÿ§—Š—Žǯȱ
ȱ
*LOWLJIURP ã›ȱŠŸȱ’ȱ’••ȱ’—ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ˜–ȱžȱ
‹Ž‘㟎›ȱ¢Ž›•’Š›Žȱ’—˜›–Š’˜—ǯȱ
ȱ
ȱȱ
General Order
and Safety Regulations
at
Övik Energi
Production Facilities
Valid as of 13 May 2013
1(6)
This document contains information concerning
safety while conducting your work at Övik
Energi Production Facilities. It is for employees,
contracted personnel, consultants, contractors
and suppliers.
Following these rules and instructions helps you
contribute to reducing possible hazards and
resulting personal injury, environmental impact
or damage to the facilities.
Duty for work environment rests
primarily with each employer
Each contractor has a legal duty for the work
environment for their employees and
subcontractors through their work site
manager.
In practice, this means the site manager
must:
n Follow Swedish Work Environment
Authority Ordinances and related
applicable laws, such as the Electrical
Safety Acts.
n Follow these Övik Energi Site Order
and Safety regulations.
n Supervise the work environment using
Systematic Work Environment
Management.
n Take all measures that can be
considered 'technically and
economically feasible' in order to
prevent ill health or accident.
n Ensure their personnel and
subcontractors' have the competencies
to perform assigned work tasks.
n Ensure that all machines, vehicles, and
work equipment are inspected,
approved, and fully operational.
Employees have a duty for the
work environment
Employees and contracted personnel of
all contractors and subcontractors have
a duty to:
n Participate in work environment
management systems and the
measures necessary for a good work
environment.
n Follow rules and procedures.
n Use safety devices and required safety
equipment.
n Observe the care required for
prevent ill health and accidents.
n Immediately inform the employer in
emergency hazardous circumstances.
Health and Safety Coordinator
Övik Energi AB shall have responsibility
as overall work environment coordinator.
Construction work
environment coordination
Appointed work environment coordinators, for
planning and for construction (Bas-P and BasU) are responsible for coordinating work
environment issues.
Safety Inspections
When necessary, the Övik Energi contact
representative shall call representatives of
contractors, subcontractors, health and safety
wardens, and the Övik Energi Health and
Safety Warden to joint safety inspections.
Meetings
For larger projects, Övik Energi will hold
meetings when starting construction,
coordination and assembly. Meeting
participants shall include appointed
representatives of the contractor, and, as
necessary, the subcontractors' representatives.
Work environment and safety issues are
standing items on meeting agendas.
Valid as of 13 May 2013
2 (6)
Accidents and emergency
situations
In emergency situations, ring 112 and wait for
the response. Explain the event and where
help is needed. The SOS operator will
connect you to the appropriate emergency
response unit.
If you are using fixed line telephones at
the Hörneborgsverket facility, you must
press 0 to call an outside line!
The address to the Hörneborgsverket
facility and Treetex is:
Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö
First aid material is available at the: Entrance
to the boiler building, control room, water
processing building, and fuel facility.
Fire safety first aid material is located in
the control room, the turbine room and
on level 8
Information regarding addresses to
additional facilities and contact data is
posted near the escape way for each facility.
Fire and evacuation
When you hear the evacuation alarm
n Check your surroundings: is anything
burning?
n Stop your work and begin evacuation.
n Take any gas bottles or other
hazardous material with you.
n Proceed to the appropriate fire
assembly point as identified on posted
evacuation maps.
n You are forbidden to re-enter any
building until the evacuation officer
has issued the all clear signal.
When you discover a fire
n Initiate the alarm and call you coworkers for help – Use alarm buttons
located in the premises (in the
Hörneborgsverket facility).
n Help those most obviously in danger
first.
n If possible, try to extinguish the fire, or
close doors behind you to prevent
smoke or fire spreading.
n When necessary, evacuate the
premises, and warn others who are
threatened by the fire.
Events, incidents and work
injuries
Events, incidents and accidents shall be
reported to the work site manager.
Information about the event, incident and
the injury/damage report shall also be
submitted to appointed representative of
Övik Energi. The cause of the incident shall
be determined and measures taken to
prevent it recurring.
Serious accidents or incidents shall be
immediately reported to the Övik Energi
Production Manager for further action.
Serious accidents shall also be reported
to the Swedish Work Environment
Authority.
Safety Regulations
Site managers, contractors and suppliers
shall inform their own personnel and
subcontractors regarding the rules stated
below.
Any employee, visitor, or contractor
who fails to comply with our rules or
otherwise disregard safety, may be
immediately ordered to leave the area!
Valid as of 13 May 2013 3 (6)
Rules
n Advance notice of all visits shall be
provided to the Övik Energi contact.
n Specific permission must be obtained to
bring any vehicle into the
Hörneborgsverket grounds. Entry to the
grounds is through the Domsjö Industrial
Area security gate.
n Prior to starting any work on the
Hörneborgsverket grounds, the control
room must be notified.
n Within the industrial grounds, all
vehicles are subject to regular traffic
ordinances. Maximum permitted speed
is 30 km/h and parking is permitted only
where specified. Greater care shall be
taken when load vehicles and material
handling machines (with limited view)
are working nearby.
n Photos may not be taken without
permission.
n Under age children (less than 12 years)
and pets may not be brought into the
industrial grounds.
n Alcohol and drugs may not be brought
into or consumed within the grounds. No
personnel who are under the influence of
alcohol or drugs are permitted on the
grounds. Compliance is checked using
random individual testing.
n Smoking is only permitted at specified
locations outdoors at the entrance to the
boiler building.
n Check the location of emergency exits and
the evacuation assembly point prior to
starting your work.
n Evacuate the building when the fire or
evacuation alarm issues.
n Fire doors shall be closed at all times!
n Hardhats and safety shoes shall always be
worn, unless otherwise agreed. Necessary
safety equipment shall be used when
necessary.
n Maintain proper order at your work-place,
those performing work must ensure work
Valid as of 13 May 2013
areas are left well-ordered and clean after
ending work, on a daily basis.
n Measures must be taken to prevent fouling
from dust and grime produced from work
tasks.
Hazards in the facility
Steam, hot water and hot surfaces
Solid fuel boilers contain systems for steam
or hot water under high pressures and
temperatures. There are also components
and moving parts that can be very hot.
These raise hazards for scalding and burns.
High voltage current
In order to avoid accidents, we have an
unconditional requirement that all work
on or repair of electrical equipment is
conducted in compliance with
instructions from the Swedish power
industry, Svensk Energi, ESA (Electrical
Safety Instructions).
Fuels
Solid fuels are burned with various
fractions of biofuels. Dust in the facility
fuel systems contains mould spores
which can cause health risks to humans
(including allergic reactions, poisoning,
or causing fungal infection).
Chemicals
We handle health and environmentally
hazardous materials within the
production facility. The most common
are ammonia, wood liquor,
hydrochloric acid, glycol, and more.
These materials are normally processed
within close systems but there is a
contact hazard, as during maintenance.
A 'Safe Stop' shall be performed prior
to performing any work and agreed
safety equipment shall be used.
Information must be obtained from the
contact prior to starting work.
4 (6)
Dust, combustion gases and ash
Regulations
Combustion causes the spread of dust, ash,
and combustion gases into the air. We have
a system for flue gas cleaning. The same
rules apply to work near or inside these
systems as for work with chemicals.
Work planning
Explosion classified areas
Our operations process flammable and
explosive substances such as diesel, liquor
residues, biogas, and LPG/Butane and we
therefore have explosion classified areas.
Peat dust is also produced in our fuel
processing systems, which is a hazard for
dust explosions and spontaneous
combustion. The Övik Energi contact can
clarify where these hazards are located and
the specific rules applicable for each.
Remote Control
A significant number of machinery in our
facilities is remote controlled, and much of
this is set automatically. Pumps, fans, and
similar may start without advance warning.
Work at height
The facilities have large fall heights. These
cause the hazard of serious injury or
damage from falls or dropped objects.
Hardhats shall be used, and unattached
objects may not remain lying on
scaffolding or walkways.
Protective railings shall be installed where
the fall height exceeds 2 meters. Body
harness and lifeline shall be used during
work at height where protective equipment
cannot otherwise be implemented.
Valid as of 13 May 2013
A work plan shall be prepared before
starting work that may involve health or
environmentally hazards. The work plan
shall consider the hazards that the work
may involve and how each hazard will be
addressed.
Safe Stop
Personnel must ensure that for any work
performed on a process, machine or
piping in the facility is locked, depressurized, or drained before a work
permit is issued. Only Övik Energi
personnel may perform work on
electrical component parts of any such
equipment, other personnel shall not
perform any such work.
Scaffolding and ladders
Protective railings shall be installed where
the fall height exceeds 2 meters. Assembly,
remodelling, or inspecting scaffolding may
only be performed by certified personnel.
Ladders may be used for work only when
the Work Environment Authority
instructions are followed.
Hot Work
All hot work requires welding permit.
Hot work involves all welding, cutting,
working with grinders, soldering and
thawing. Personnel performing hot work
shall have fire safety training and have a
Hot Work certificate.
Contractors shall provide their own fire
safety equipment and ensure this is always
available at work sites where hot work is
being performed. A fire watch shall be
assigned when necessary.
5 (6)
Electrical and Lighting Systems
Environment
Work on temporary or permanent electrical
equipment may only be performed by
certified electricians or personnel they have
employed. Cables shall be hung or extended
to protect from external damage that may
cause personal injury. Damaged equipment
shall be replaced immediately. Contractors,
suppliers and subcontractors shall provide
their own cables, distribution boxes, and
work site lighting. Övik Energi shall provide
lighting within the boilers.
Waste
Cranes, lift equipment, and similar A
permit to use lift equipment (such as
cranes, lifts, overhead cranes, or other lift
equipment) is required. Equipment used
must be fully operational and inspected.
Inspection certificates shall be provided on
request.
Personnel who manoeuvre machines that
require operating license shall have a valid
operating license. When borrowing
equipment, such as overhead cranes, lift
slings, trucks, and similar maintained within
the facility, the user shall check to ensure the
equipment is inspected and fully operational
prior to use.
Waste produced during your work shall
be sorted into separate fractions for
combustible material, metal, corrugated
fibreboard and electronics waste.
Hazardous waste and landfill shall be
reported prior to starting your work.
Chemicals
Use of chemicals shall be reported prior to
starting your work. Safety data sheets and
risk assessments shall be attached as
necessary. Contractors are responsible to
ensure emergency preparedness for any
chemical releases, as with proper recovery
of material and similar.
Ask your contact representative for
necessary additional information.
Valid as of 13 May 2013
6 (6)
ȱ
ȱ
[ȱ[ȱ
ȱ
ȱ
—Ž›œ”›’ȱ–Žã›ȱŽ—ȱã›‹’—Ž•œŽȱŠȱ—˜›Š—ȱ’Š”Šȱ˜Œ‘ȱ’••§–™Šȱ›Ž•Ž›ȱ
˜Œ‘ȱã›Žœ”›’Ž›ȱœ˜–ȱ’——œȱ‹Žœ”›’Ÿ—Šȱ’DZȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”Žœȱ˜›—’—œȬȱ˜Œ‘ȱœ§”Ž›‘Žœã›Žœ”›’Ž›ȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱ›‹Žœ–’•“㙕Š—ȱ˜™™ȱŘŖŗśȬȱŘŗȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”Žȱ
ȱ
ȱ
ȱ
—›Ž™›Ž—Šã›ŽŠȱ
ȱ
—›Ž™›Ž—Š’›–Š—œȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ˜Œ‘ȱ’Ž•ȱ
ȱ
˜‹’•Ž•Ž˜——ž––Ž›ȱ
ȱ
Šž–ȱ
ȱ
—Ž›œ”›’ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱã›ȱŽ—›Ž™›Ž—㛎—ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
㛋’—Ž•œŽ—ȱ§••Ž›ȱ–’ȱœ˜–ȱ™Ž›œ˜—ȱœŠ–ȱŽ—›Ž™›Ž—Šã›ŽŠŽœȱ
Š—œ§••Šȱ˜Œ‘ȱŽŸŽ—žŽ••Šȱž—Ž›Ž—›Ž™›Ž—㛎›ǯȱ
ȱ#[
ȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱ
ȱ ȱ
ȱ
#ȱȱŘŗȱŘŖŗś
DZȱŘŖŗśȬŖśȬŖŞ
ȱ [
ȱ
›Š—’œŠ’˜—ȱ˜Œ‘ȱœŠ–˜›—’—
’••§••’ȱã›Ž•—’—ȱŠŸȱŠ›‹Žœž™™’Ž›ȱž—Ž›ȱȱŘŗȱŘŖŗś
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ȭ
ȱȱǭ
ȱ
Ȭ
[
ǯȱǭȱǯȱǰȱǯȱ
[ȱǭȱ[ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ [
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
[[
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȦȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȦȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȦȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȦȱȱ
Samordning montage områden:
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
Bop vattenhus RGK
Peter Ramnitz
Yttre bränslehantering
Peter Ramnitz
ARBETSUPPGIFTER FÖR MONTAGESAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT EN KONTAKTLISTA UPPRÄTTAS
MEDVERKA I UPPSTARTSMÖTEN OCH PLANERINGSMÖTEN
MED ENTREPRENÖRER
INFORMERA ENTREPRENÖRER OM ARBETENAS GENOMFÖRANDE
UTFÄRDA HETA ARBETENTILLSTÅND, LYFTTILLSTÅND MM.
SAMORDNA INKOMMANDE MATERIAL / LAGERYTOR
SAMORDNA STÄLLNINGSBEHOV
SAMORDNA EV RÖNTGENBEHOV / TIDER
TILLSE ATT EV TREDJE PARTS KONTROLL UTFÖRS
TILLSE ATT EV. EFTERKONTROLLER UTFÖRS
UPPRÄTTA SLUTRAPPORT AV STOPPARBETENA
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Panna
Lars Persson
Turbin
Jan Lindquist
BAS-P
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P
Jan Lindquist
ARBETSUPPGIFTER BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE PLANERING OCH PROJEKTERING
TILLSE ATT ORDNINGS & SÄKERHETSFÖRSKRIFTER FINNS OCH FÖLJS
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTE
TILLSE ATT ERFORDERLIGA RISKANALYSER UTFÖRS OCH DOKUMENTERAS
LEDA ARBETSMILJÖARBETET UNDER HELA BYGGPROCESSENS
PLANERING OCH PROJEKTERING (BAS-P) FRAM TILL UTFÖRANDETS START
UPPRÄTTA KONTAKTLISTA
TILLSE ATT ÖE´S ARBETSMILÖPOLICY OCH MIJÖPOLICY INFÖRLIVAS I ARBETSMILJÖPLANEN
INFORMERA VAKTSTUGAN OM INKOMMANDE GODS OCH BILAR
TILLSE ATT ERFORDERLIGA LAGERYTOR AVSÄTTS, I APD-PLANEN
TILLSE ATT INFORMATION OM TRAFIKSITUATIONEN TAS FRAM, I APD-PLANEN
TILLSE ATT TILLTRÄDE TILL ARBETSPLATSEN MÖJLIGGÖRS, I APD-PLANEN
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
BAS-U
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-U
Rickard Pellny
ARBETSUPPGIFTER BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE UTFÖRANDE
TILLSE ATT ORDNINGS & SÄKERHETSFÖRSKRIFTER FINNS OCH FÖLJS
LEDA SAMORDNINGS- OCH MONTAGEMÖTE
TILLSE ATT ERFORDERLIGA RISKANALYSER DOKUMENTERAS
ANORDNA, UTFÖRA OCH LEDA ERFORDERLIGA SKYDDSRONDER
ANSVARA FÖR ERFORDERLIGA PERSONALFACILITETER
ANSVARA FÖR ATT TILLFÄLLIG TEKNISK UTRUSTNING ÄR GODKÄND
TILLSE ATT KÄLLSORTERING OCH SOPHÄMTNING FUNGERAR
TILLSE ATT ÖE´S ARBETSMILÖPOLICY OCH MIJÖPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT ÖE´S DROGPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT EV. TILLBUD ELLER OLYCKOR RAPPORTERAS INTERNT OCH TILL AMV
INFORMERA OM OCH KONTROLLERA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av drift
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANVARIG DRIFT &
AVSTÄLLNING
Stefan Fällström
ARBETSUPPGIFTER FÖR DRIFTANSVARIG
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
TILLSE ATT BRANDVATTEN ALLTID FINNS
TILLSE ATT URKOPPLING OCH INKOPPLING AV BRANDLARM GÖRS
INHÄMTA INFORMATION OM AVSTÄLLNINGSKRAV
TILLSE ATT SÄKER AVSTÄLLNING GÖRS ENLIGT TIDPLAN
TILLSE ATT SÄKER DRIFTSÄTTNING GÖRS ENLIGT TIDPLAN
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Delprojektledare
Tryckkärl och panna
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG PANNA &
TRYCKKÄRL
ARBETSUPPGIFTER FÖR DPL Panna & Tryckkärl
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Delprojektledare
Yttre bräsnelahantering
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG MEK
Peter Ramnitz
ARBETSUPPGIFTER FÖR DPL Yttre bränslehantering
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Delprojektledare
Turbin
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG TURBIN
Jan Lindquist
ARBETSUPPGIFTER FÖR DPL Turbin
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning instrument
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANVARIG INSTRUMENT
Bo Wedin
ARBETSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENTSAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
TILLSAMMANS MED DRIFTANSVARIG PLANERA AVSTÄLLNING
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
PLANERA OCH INFORMERA OM ÅTGÄRDERNA
MEDVERKA I SKYDDSRONDER EFTER BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av elarbete
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ELSAMORDNING
Mats Nilsson
ARBETSUPPGIFTER FÖR ELSAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
INHÄMTA OCH PLANERA FÖR ELKRAFTBEHOV
TILLSE ATT ERFORDERLIGA UTTAG FINNS
TILLLSE ATT ELSÄKERHETEN UPPRÄTTHÅLLS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER EFTER BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning system
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANVARIG SYSTEM
Joakim Åström
ARBETSUPPGIFTER SYSTEM
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
TILLSAMMANS MED DRIFTANSVARIG PLANERA AVSTÄLLNING
TILLSE ATT PLANERADE SYSTEMÄNDRINGAR KAN GENOMFÖRAS
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER EFTER BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av förnödenheter
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
FÖRNÖDENHETER
Sara Elfving /
Anders Sandström
ARBETSUPPGIFTER FÖR PERSONALSERVICEANSVARIG
INHÄMTA INFORMATION OM RESURSER
TILLSE ATT ERFORDERLIGA BARACKER SÄTTS UPP
TILLSE ATT MAT- & KAFFEFACILITETER SÄTTS UPP
SE TILL ATT EL OCH AVLOPP FÖR ETABLERING FUNGERAR
UPPRÄTTHÅLLA FÖRRÅDSFUNKTION
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av brandskydd
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG BRANDSKYDD
Stefan Fällström
ARBETSUPPGIFTER BRANDSKYDDSANSVARIG
TILLSE ATT SKYDDSUTRUSTNING FINNS OCH ANVÄNDS
TILLSE ATT ERFORDERLIGA BRANDVAKTER FINNS
KONTROLLERA ARBETSPLATSERNA UR BRANSKYDDSSYNPUNKT
INFORMERA OCH SAMRÅDA MED RÄDDNINGSVERKET
MEDVERKA I SKYDDSRONDER
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
UPPRÄTTA PLAN FÖR FÖRSÖRJNING AV BRANDVATTEN
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning säkerhet och miljö
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG MILJÖ &
ARBETSMILJÖ
Marianne Edblom /
Jenny Bergkvist
Anna Rudsten
ARBETSUPPGIFTER SÄKERHET & MILJÖ
TILLSE ATT ORDNINGS & SÄKERHETSFÖRSKRIFTER FINNS OCH INFORMERAS
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTE
ANORDNA, UTFÖRA OCH DOKUMENTERA ERFORDERLIGA SKYDDSRONDER
TILLSE ATT KÄLLSORTERING OCH SOPHÄMTNING FUNGERAR
TILLSE ATT ÖE´S ARBETSMILÖPOLICY OCH MIJÖPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT ÖE´S DROGPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT EV. TILLBUD ELLER OLYCKOR RAPPORTERAS TILL AMV
INFORMERA OM OCH KONTROLLERA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
ȱ˜™™ȱŘŖŗś
㛎Š
˜—Š”™Ž›œ˜—
ȱ™›§—œ˜—’—
Š‘’ŠœȱŽ•
•œ˜–ȱ˜ Ž›
˜—Šœȱ’•œœ˜—
ŽŽ›ȱ“ã‹•˜–
˜—’Šȱ§••—’—Š›
’”ŠŽ•ȱ’—
Š•Ž›¢œ
›Ž›’”ȱ’”•ž—
ŠŸŽ›’˜—
ŸŽȱ㍎›šž’œ
˜›˜—Šȱ˜—›˜••
Ž—ȱŽ’£Ž—
Ž•ŽŽ
˜‹’Šœȱ•˜–šŸ’œ
Š•Žȱž›–Š——
›ŽŽ›ȱ“ã›”•ž—
•Ž”›˜‘ŽŠ
Š’œ˜ȱ
Ž—’•§
—›Žœœȱǭȱ
ŠžœŽ›
˜›‹“ã›—ȱ“Ž
ž›˜Œ˜—
Š›œȱ›—Ž›•ã
ž›˜Œ˜—
ŽŠ—ȱ#œ›ã–
ž›˜Œ˜—
‘›’œŽ›ȱŸŠ—‘˜•–
ž›˜Œ˜—
Ž——Ž‘ȱ˜—œœ˜—
ŠŸŠ˜›
Š›œȬ㛊—ȱ›ã–‹Ž›
žœž–ȱŽ”Š—’œ”Š
˜——¢ȱ˜›•’—Ž›
¢ŠŒ
‘˜–ŠœȱŠ–Š—
¢œž™™•¢
Š—œȱ˜›’—
㛕’—œȱŽ—’•Ž”—’”
ª›Ž—ȱ
㛕’—
㛕’—œȱŽ—’•Ž”—’”
˜—Šœȱ
˜›—
—œ™ŽŒŠ
Š›œȬ•Šȱ—Ž›œœ˜—
—œ›ž–Ž—–˜—ŠŽ
ª”Š—ȱ’”‹Ž›
‘ž›Žȱ’”œŽ—
ȱ˜—œž•’—
Ž—œȱŠ—ȬŽŽ›œ˜—
Š˜›œ
Š›œȱ“㑘•–
Žœ˜ȱ›˜ŒŽœœȱž˜–Š’˜—ȱ ŽŽ—ȱ
ŽŽ›ȱ••ŽœŠ
˜›–Š•’—œȱ›ã›Ž”—’”ȱ •ȱŽœ›ã–
˜›’œ˜•
Š—œȬ•˜Ÿȱ˜–Š—
ȬŽ”—’”
Š›’—ȱ›˜›œœ˜—
’Ž–Ž—œ
“ã›—ȱ¡Ž•œœ˜—
Š•–Ž
Š•™‘ȱ˜—Šœœ˜—
ŠŽ—Š••
㛊—ȱ—Ž›œœ˜—
ŠŽ—Š••
›—Žȱ¢–Š—
[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱ§
—›ŽŠœȱŽ››Ž—
—œŸŠ›
Ž”
•Ȭ•’•Ž›
¢œŽ–
Ž•ǯ—›
˜‹’•—›ǯ
ŽȬ™˜œ
ŖŝřȬŖŜŞȱşŚȱŜŚ
ŖŝŖȬśŗşȱŞşȱşř
–Š‘’ŠœǯœŽ•ȓœ™›Š—œ˜—’—ǯœŽ
ŖŜŜŖȬŞŜŖŞŚ
ŖŜŜŖȬśşşŜŚ
—œ›ž–Ž—
Ž”
Ž”
—œ›ž–Ž—
—œ›ž–Ž—
¢œŽ–
ž›‹’—›ŽŸ’œ’˜—
›Š—
›‹Žœ•ŽŠ›Ž
›‹Žœ•ŽŠ›Ž
›‹Žœ•ŽŠ›Ž
ŖŜŜŖȬŘşśŜŗŖ
ŖŜŜŖȬŘŜŜŚşŗ
Ž”
Ž”
—œ›ž–Ž—
•Ȭ›Ž”Ȧ˜˜›Ž›
ž›‹’—›ŽŸ’œ’˜—
¢œŽ–
›‹Žœ•ŽŠ›Ž
ŖŜŜŖȬŞŘŖşŖ
•ȬŽœŽ›Ÿ”›Š
ž›‹’—›ŽŸ’œ’˜—
Ž”
•ȬŠŽ›’™›˜Ÿ
•Ȭ›¢Š››ŽŸǯ
•Ȭ’ŸŽ›œŽȱŽ•“˜‹‹
ŖŗŘŘȬŞŚŖŗŘ
—Š•ȱœ˜–ȱ
Ž‘˜ŸȱŠŸȱ
”˜––Ž›
”˜—˜›œ›ž–
’—˜ȓ‹˜—’ŠœŠ••—’—Š›ǯŒ˜–
ŗ
Ř
ŗ
Ř
›Ž›’”ǯ ’”•ž—ȓŒŠ•Ž›¢œǯŒ˜–
Ś
“˜—Šœǯ¡ǯ—’•œœ˜—ȓ™˜ Ž›ǯŠ•œ˜–ǯŒ˜–
™ŽŽ›ǯœ“˜‹•˜–ȓŠŽŠǯœŽ
ŖŝŖȬřŝřȱŞŞȱŞş
ŖŝřȬśřŗȱŖŘȱŘŞ
Ž”
’•’ȱŘŖŗśȬŖśȬŖś
ś
Ž—ǯŽ’£Ž—ȓŒ˜›˜—ŠȬŒ˜—›˜•ǯœŽ
ŗ
ŘŖ
›ŽŽ›ǯ‹“˜›”•ž—ȓœŽǯŽŠ•Ž‹ž›–Š——ǯŒ˜– Ŝ
Ř
˜›‹“˜›—ǯŽ’ŽȓœŽǯŽ—›ŽœœǯŒ˜–
ŗ
˜ŸŽǯœ˜Ž›šŸ’œȓŒŠŸŽ›’˜—ǯœŽ
ŖŝŖȬśŝşȱŞŗȱśŜ
ŖŝŖȬŜşŜȱŜŚȱŘş
ŖŝŖȬśřřȱŖŖȱŖŗ
ŖŝŖȬŘŚśȱśşȱřŖ
ŖŝřȬŞśŗȱŜŝȱŝř
ŖŝŖȬřŘşȱśŜȱŗŖ
ŖŝŖȬŜŚŘȱŞŜȱŞś
ŖŝŖȬŜşŜȱŞŝȱŚŚ
ŖŝŖȬśŞŝȱŘŞȱŝŝ
ŖŝŖȬřŚşȱŝŞȱŖŗ
ŖŝŖȬŜŖŚȱřŞȱŚŝ
ŖŝŖȬŘşŚȱŗŚȱŞř
ŖŝŜȬŗŚŖȱŖśȱŝŗ
ŖŝŖȬŘŚŚȱřŘȱŞŝ
ŖŝŜȬŞŘŞȱŗŜȱŜŜ
ŖŝŖȬřşŝȱŖřȱŗŖ
ŖŝŖȬśŝŝȱŗŖȱŜŚ
ŖŝŖȬŝřŗŚŖŘř
ŖŝŖȬŘŜŖȱŖŗȱŜŝ
ŖŝŖȬśşŚȱśŗȱŞş
ŖŝŖȬŜşŘȱşřȱśś
ŖŝŖȬŜŘŖȱŝŖȱŗś
ŖŝŖȬŜŗŞȱŜřȱřř
ŖŝřȬŖşŝȱŖśȱŖŝ
ŖŝŖȬŘŗşȱşŖȱŝŜ
ŖŝŖȬŜŝŞȱŖŘȱŘŜȱȱ
ŖŝŖȬŘŝŝȱŞřȱŖŜ
ŖŝŖȬŗşŗȱşŞȱŝś
•Š›œǯŠ›—Ž›•˜ȓŽž›˜Œ˜—ǯœŽǁ
œŽŠ—ǯŠœ›˜–ȓŽž›˜Œ˜—ǯœŽ
Œ‘›’œŽ›ǯœŸŠ—‘˜•–ȓŽž›˜Œ˜—ǯœŽ
”Ž——Ž‘ǯ“˜—œœ˜—ȓŽž›˜Œ˜—ǯœŽ
‘žœž–œǯ–Ž”ŸŽ›”œŠȓŽ•’ŠǯŒ˜–
‘˜–Šœǯ Š–Š—ȓ‘¢ŠŒǯœŽ
‘Š—œǯ—˜›’—ȓ‘¢œž™™•¢ǯœŽ
–Š›Ž—ȓ‘Ÿǯ—ž
ŗ
ŗ
ŗ
ŗ
ŗ
Ś
ŗ
Ř
Ŝ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ś
•Š›œȬ˜•ŠǯŠ—Ž›œœ˜—ȓ’—œ™ŽŒŠǯŒ˜–
‘ǯ ’”‹Ž›ȓ’–ȬŠ‹ǯœŽ
‘ž›Žǯ’”œŽ—ȓ“˜ ’ŒǯœŽ
“œ™ǯŒ˜—œž•’—ǯ“Ž—œȓ–Š’•ǯŒ˜–
™ŽŽ›ǯŽ••ŽœŠȓ–Žœ˜ǯŒ˜–
—˜›–Š•’—œ›˜›Ž”—’”ȓ‘˜–Š’•ǯŒ˜–
‘˜‹˜ȓ—˜›’œ˜•ǯœŽ
–Š›’—ȓ›ȬŽ”—’”ǯœŽ
‹“˜›—ǯŠ¡Ž•œœ˜—ȓœ’Ž–Ž—œǯŒ˜–
ř
ř
ś
ś
Ř
ŗ
Ś
Ś
ŗ
ŗŖ
Š›—Žǯ—¢–Š—ŘȓŸŠŽ—Š••ǯŒ˜–
Š—›ŽŠœǯ‹Ž››Ž—ȓ˜Ÿ’”Ž—Ž›’ǯœŽ
Ŗ
ŗ
ŗ
›Š•™‘ǯ“˜—Šœœ˜—ȓŸŠ•–ŽǯŒ˜–
˜›Š—ǯŗǯŠ—Ž›œœ˜—ȓŸŠŽ—Š••ǯŒ˜–
ŗ
Ŗ
ŗ
ŗ
ś
ŗŗŘ
fr 2015-05-15 08:00
Start
fr 2015-05-15 08:00
fr 2015-05-15 18:00
fr 2015-05-15 16:00
fr 2015-05-15 20:00
10 tim
Öppna dräneringar av ångkretsen
Nerkylning av panna till 80 grader
fr 2015-05-15 16:00
fr 2015-05-15 16:00
fr 2015-05-15 18:00
0 tim
fr 2015-05-15 16:00
0 tim
8 tim
Lucköppning panna & eco
T ömning av panna & eco
lö 2015-05-16 18:00
sö 2015-05-17 07:00
18 tim
30
Inspektion transportör 3 och 4
105 tim
4 tim
T ömning pannbotten, borttagning klumpar
sprängsotning
Inspektion murning pannbotten
38
39
1 tim
Ställning under skyddstak
43
Inspektion tryckkärl
96 tim
2 tim
8 tim
to 2015-05-21 07:00
to 2015-05-21 09:00
lö 2015-05-23 07:00
89
88
fr 2015-05-22 07:00
on 2015-05-27 07:00
5 tim
sö 2015-05-17 07:00
on 2015-05-20 07:00
10 tim
Montera ny sandreturledning
58 tim
57 tim
134
135
fr 2015-05-22 16:00
Turbinrev ision
2 dagar
0 tim
2 dagar
155
57 tim
fr 2015-05-15 07:00
fr 2015-05-15 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
5 tim
105 tim
105 tim
Besiktningar
57 tim
57 tim
Byte HSP-Brytare
FJÄK II
DNA
5 tim
273 tim
58 tim
105 tim
81 tim
2 tim
24 tim
9 tim
4 tim
Fogberedning DN600
Lyft av blindskiva
237
238
239
Värma HBV interna 7-barssystem med ånga från
P11
257
258
må 2015-05-25 00:00
må 2015-05-25 00:00
må 2015-05-25 18:00
2 tim
4 tim
Utrivning skyddstak
36 tim
Leverans av ånga ut från KVV, kl. 18.00
272
Utskrift må 2015-05-11 08:00
T orkeldning
Fastbränsleeldning
270
271
0 tim
0 tim
1 tim
0 tim
12 tim
Luckstängningar återstående luckor
Start brännare
Sandfyllning in i pannan
267
268
269
10 tim
Luckstängningar pannan
10 tim
10 tim
2 tim
Provtryckning
266
Utrivning ställning i ÖH
Utrivning Ställning ovanpå skyddstak upp till ÖH
och casingplåtar näsa/gitter
264
265
Utrivning ställning i pannbotten upp till brännarna
vån 4
261
262
263
må 2015-05-25 08:00
on 2015-05-27 18:00
on 2015-05-27 18:00
ti 2015-05-26 06:00
ti 2015-05-26 09:00
ti 2015-05-26 06:00
ti 2015-05-26 05:00
ti 2015-05-26 03:00
må 2015-05-25 20:00
må 2015-05-25 20:00
må 2015-05-25 20:00
må 2015-05-25 20:00
må 2015-05-25 08:00
må 2015-05-25 12:00
2 tim
8 tim
6 tim
Fylla mavatank, värmning med DoFa ånga
Fyllningar vatten, panna mava, alla erf fylln
Luckstängningar , EJ pannan
259
må 2015-05-25 00:00
må 2015-05-25 00:00
260
7 tim
7 tim
66 tim
12 tim
Drift panna 11
Dyspickning, dammsugning primbalkar
Värma 7-barsledning från DoFa-HBV (DoFa)
255
254
256
ti 2015-05-26 16:00
fr 2015-05-29 07:00
9 tim
må 2015-05-25 00:00
20 tim
66 tim
Reservtid
Återisolering, plåt
DRIFTÅTERSTÄLLNING
252
ti 2015-05-26 07:00
9 tim
sö 2015-05-24 20:00
sö 2015-05-24 07:00
lö 2015-05-23 07:00
lö 2015-05-23 07:00
fr 2015-05-22 07:00
to 2015-05-21 07:00
on 2015-05-20 16:00
on 2015-05-20 11:00
on 2015-05-20 07:00
ti 2015-05-19 20:00
ti 2015-05-19 16:00
ti 2015-05-19 07:00
må 2015-05-18 11:00
må 2015-05-18 07:00
sö 2015-05-17 07:00
sö 2015-05-17 06:00
sö 2015-05-17 06:00
to 2015-05-28 07:00
253
251
9 tim
9 tim
Återisolering, mattor
250
8 tim
Dräneringsrör DN25
Provtryckning med vatten, samt 10% röntgen
Röntgen 100% på skarvar som inte kan provtryckas
248
249
3 tim
10 tim
4 tim
11 tim
Återmontage instrument
247
Inpassning befintlig ledning Etapp I
Inpassning befintlig ledning etapp II
Stumsvets DN600, 2st skarvar svetsas samtidigt.
245
243
244
246
5 tim
4 tim
5 tim
Upphängning av blindskiva
Lyft av Backventil
Upphängning av Backventil
241
242
240
4 tim
6 tim
Urkoppling instrument
Kapning DN600 ledning samt lyfta ned ledning
236
9 tim
4 tim
298 tim
Avisolering 7 bar ångledning. (4h)
Flytt av ledningar DN50 (Luft x2) samt DN150 (KRV
vatten)
235
7-BARSVENTILER TURBINEN
234
233
2 tim
9 tim
Reservtid
Återisolering, plåt
231
232
on 2015-05-27 10:00
on 2015-05-27 07:00
ti 2015-05-26 22:00
sö 2015-05-24 22:00
sö 2015-05-24 20:00
lö 2015-05-23 20:00
lö 2015-05-23 06:00
lö 2015-05-23 00:00
fr 2015-05-22 22:00
on 2015-05-20 22:00
ti 2015-05-26 20:00
2 tim
ti 2015-05-19 20:00
on 2015-05-20 20:00
14 tim
1 tim
2 tim
48 tim
Ultraljud & Magnetprovning DN250 Skarv 2
T redjepartskontroll, röntgen
Återisolering, mattor
Ultraljud DN250 Skarv 2
Vila efter värmebehandling DN250 Skarv 2
228
229
230
226
227
6 tim
14 tim
225
48 tim
Värmebehandling Elektroheat DN250 Skarv 2
224
Vila efter värmebehandling DN250 Skarv 1
Ultraljud DN250 Skarv 1 & MT
Reservtid, rep etc
Gasfyllning (2h), Svets DN250 Skarv 2(12h per
skarv)
222
223
221
2 tim
ti 2015-05-19 06:00
må 2015-05-18 15:00
Värmebehandling Elektroheat DN250 Skarv 1
Ultraljud Skarv 1
219
24 tim
12 tim
14 tim
Montering ny HT -ventil
Gasfyllning (2h), Svets DN250 Skarv 1(12h per
skarv)
217
218
220
må 2015-05-18 16:00
må 2015-05-18 06:00
lö 2015-05-16 10:00
lö 2015-05-16 06:00
lö 2015-05-16 06:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 08:00
må 2015-05-18 08:00
må 2015-05-18 08:00
on 2015-05-20 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
1 tim
8 tim
44 tim
4 tim
298 tim
81 tim
Svalningstid
Fogberedning DN250
Fotografering rör samt inv rengöring
Avisolering HT ångledning 150ͼ C.
Ny reglerventil stöd #56
Ny reglerventil renseriet
81 tim
130 tim
Jämförande mätning Oljeflödesmätare
Flytt instr kretsar pga 7-bars avst ventiler
Inkoppling av fältlåda & ventil #56
AVSTÄNGNINGSVENTIL HT TILL TURBINEN
214
216
212
215
213
211
ÅNGNÄT
207
60 tim
210
209
sö 2015-05-17 07:00
to 2015-05-21 08:00
208
206
ti 2015-05-19 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-06-01 07:00
sö 2015-05-17 07:00
48 tim
Ombyggnad T Z-tempar
Säkerhetskretsar BoP
204
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
4 tim
131 tim
36 tim
205
fr 2015-05-22 12:00
on 2015-05-20 07:00
180 tim
180 tim
Service 3 st Masoneilanventiler
INSTRUMENT
57 tim
Rökgasfläktens motorlager
Byte FRO-Fläktar
T est UPS, 3 st HSP-stv, gen, pannan
T urbin /generator (Byte borste och kol) Utförs
under vecka 23-24
201
202
203
SYSTEMARBETEN
197
200
199
195
196
198
194
57 tim
4 tim
Service av dieselgenerator T reetex
T ermografi åtgärder
192
193
fr 2015-05-22 07:00
to 2015-05-21 07:00
må 2015-05-18 09:00
9 tim
9 tim
Service av dieselgeneratorer KE304-169
Service av dieseldriven brandvattenpump
55 tim
må 2015-05-18 09:00
må 2015-05-25 08:00
190
Byte transformator KT 303-302
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
105 tim
2 tim
609 tim
105 tim
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-25 07:00
on 2015-05-20 16:00
ti 2015-05-19 07:00
ti 2015-05-19 07:00
må 2015-05-18 12:00
lö 2015-05-16 08:00
lö 2015-05-16 07:00
lö 2015-05-16 07:00
on 2015-05-20 07:00
må 2015-05-18 07:00
105 tim
191
189
Generatorbrytare, jordning
105 tim
Besiktning säkerhetsventiler
Ompackning skruvar bränslehant
Generatorskydd och synkroniseringsutrustning
(Siemens vecka 22)
ELKRAFTARBETEN
105 tim
Ev läckage recirkledning, inspektion
Oljebyte 46 st
TRYCKKÄRL, UTÖVER PANNAN
182
187
188
186
185
184
183
180
181
105 tim
105 tim
105 tim
5 tim
10 tim
9 tim
10 tim
1 tim
221 tim
33 tim
ALLMÄNNA MEKARBETEN
Rengöring, allmänt tankar, domen, elfilter
Återställning av filter
Inkoppling av filter
Kontroll och rengöring filter
Åtgärder elfilter
RENGÖRING, EXKL PANNAN
177
Inspektion
Frånskiljning av elfilter
Nedkylning elfilter (öppna luckor)
ELFILTER
172
179
178
175
176
173
171
9 tim
174
170
169
48 tim
T ömning & sanering NaOH-tank
Besiktning NaOH-tank
167
fr 2015-06-12 08:00
168
fr 2015-06-12 08:00
må 2015-05-18 07:00
on 2015-05-20 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
4 tim
48 tim
24 tim
48 tim
24 tim
72 tim
T ömma och rengöra av scrubber
Inspektion av scrubber
Gmg flockningstank, lamellseparator
Pålyft ljudhuv växellåda
166
VATTENHANTERING OCH RGK
164
165
162
må 2015-06-08 08:00
må 2015-06-15 07:00
må 2015-06-08 07:00
sö 2015-06-07 07:00
må 2015-05-18 07:00
to 2015-05-14 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
ti 2015-05-19 07:00
ti 2015-05-19 08:00
må 2015-05-18 08:00
må 2015-05-18 07:00
–ªȱŘŖŗśȬŖśȬŘśȱŖŝDZŖŖ
163
80 tim
33 tim
4 tim
105 tim
Återisolera
Kall utcheckning
Varm utcheckning
Fylla turbinolja 14m3
Oljeflushing, mot silar och värmning
159
160
157
33 tim
105 tim
161
158
Revision kondensatpumpar
Revision ångsystem
Avisolering ångsystem
154
156
8 tim
105 tim
9 tim
0 tim
4 tim
ŘŖŗȱ’–
21 dagar
Kapa ångledning närmaast turbinen
Demontera oljekylare
Revision oljesystem
Beställaraktiv iteter
T ömning oljetank 14 m3
152
153
to 2015-05-14 08:00
to 2015-05-14 08:00
to 2015-05-14 08:00
fr 2015-05-15 07:00
151
Stor revison ångturbin och växellåda
146
må 2015-05-11 08:00
må 2015-05-11 07:00
to 2015-05-14 07:00
4 tim
3 dagar
3 dagar
149
Ž—Ž›Š˜››ŽŸ’œ’˜—
Kontroll av 10% ankarbultar
Låsa fundamentfjädrar och dokumentera mätning
144
0 tim
96 tim
72 tim
105 tim
150
147
148
145
Säkerhetsgenomgång Siemens
Avisolering turbinen
Muntertork
Avlyft ljudhuv växellåda
Nedstängning och baxkörning, kylning 4 dygn
Förberedande aktiv iteter
Byggnadsställningar
143
140
142
141
139
137
–ªȱŘŖŗśȬŖśȬŗŗȱŖŝDZŖŖ
lö 2015-05-23 07:00
2 tim
8 tim
Şşŝȱ’–
Rontgen inspektionsstuts dumpkondensorn
må 2015-05-18 07:00
Återisolering Inspektionsstuds på dumpkondensorn
138
136
5 tim
må 2015-05-18 08:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
on 2015-05-20 07:00
on 2015-05-20 07:00
on 2015-05-20 07:00
ti 2015-05-19 07:00
må 2015-05-18 07:00
on 2015-05-20 07:00
må 2015-05-18 07:00
fr 2015-05-22 07:00
to 2015-05-21 07:00
må 2015-05-18 08:00
må 2015-05-18 08:00
ti 2015-05-19 07:00
Avisolering Inspektionsstuds på dumpkondensorn
Montage Inspektionsstuds på dumpkondensorn
132
133
48 tim
48 tim
336 tim
fr 2015-05-22 07:00
ti 2015-05-26 07:00
81 tim
Besiktning säkerhetsventiler
Besiktning tankar, avsp kärl & buffert
Packningsbyte & rengöring T urbinkylare
337 tim
181 tim
58 tim
Bottenaskskruv 3, T ätningsbox DS
Bottenasktransportör
58 tim
58 tim
337CV241 Bottenaskfördelningsskruv
337CV238 Bottenasktransportör Byte av kedja
& hjul
Besiktningar av tryckkärl
Rep matarvattenventil
130
BALANCE OF PLANT
129
131
128
127
126
124
125
122
123
10 tim
58 tim
337CV235 Bottenaskskruv1 Byte av skruv
106 tim
337CV241 Bottenaskfördelningsskruv
Montera nya lock
121
Bränsle och aska
120
119
118
10 tim
Ställningar
Demontera sandreturledning
117
0 tim
105 tim
Ny sandreturledning
115
116
10 tim
10 tim
Gjutning
Isolering
113
114
to 2015-05-21 17:00
to 2015-05-21 17:00
on 2015-05-20 17:00
10 tim
10 tim
10 tim
Montage
Svetsning
RT G 100%
110
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
10 tim
202 tim
111
109
ti 2015-05-26 12:00
112
Ny undanbockning för sandretur
Avisolera
108
sö 2015-05-24 07:00
må 2015-05-18 07:00
10 tim
202 tim
10 tim
lö 2015-05-23 07:00
fr 2015-05-22 17:00
on 2015-05-20 17:00
10 tim
sö 2015-05-17 07:00
sö 2015-05-17 07:00
må 2015-05-18 07:00
20 tim
34 tim
338PP0571 Ombyggnad av sandretursystem
10 tim
10 tim
10 tim
231 tim
RT G 100%
Gjutning
Montagesotapparater
106
107
Återisolering
Montage
Svetsning
Avisolera
Demontera sotapparater
103
101
102
104
99
98
ti 2015-05-26 12:00
105
100
Manluckor, tertiär ÖH 334HE384
on 2015-05-20 17:00
to 2015-05-21 07:00
on 2015-05-20 07:00
ti 2015-05-19 07:00
må 2015-05-18 07:00
10 tim
10 tim
5 tim
10 tim
21 tim
24 tim
34 tim
sö 2015-05-17 07:00
10 tim
226 tim
PWHT
UT 100%
Återisolering
Svetsning
UT 100%
Avisolera
Montage
95
96
97
93
91
to 2015-05-21 17:00
on 2015-05-20 17:00
5 tim
94
92
334HE002 & 334HE003 Ångkylning efter
PRIM_ÖH2
Återisolera
Montera don & bröst
24 tim
PWHT
UT 100%
86
87
90
fr 2015-05-15 22:00 Lpe/ABS
lö 2015-05-16 00:00 BWn
2015-05-11
–Ȧ›’Ž—
–Ȧ›’Ž—
sö 2015-05-17 13:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-27 12:00
lö 2015-05-23 18:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-25 07:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-25 07:00 HEG/Valmet
må 2015-05-25 07:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-25 07:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-25 07:00 Lpe/Valmet
lö 2015-05-23 07:00 Lpe/Valmet
lö 2015-05-23 17:00 Lpe/Valmet
fr 2015-05-22 07:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 07:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 07:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 07:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 07:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 07:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-25 07:00
to 2015-05-21 19:00 SFm/Valmet
ti 2015-05-19 19:00 SFm/Valmet
ti 2015-05-19 17:00 SFm/Valmet
to 2015-05-21 19:00 Lpe/Valmet
ti 2015-05-19 19:00 Lpe/Valmet
ti 2015-05-19 17:00 Lpe/Valmet
to 2015-05-21 17:00 Lpe/Valmet
to 2015-05-21 09:00 Lpe/Valmet
to 2015-05-21 07:00 Lpe/Valmet
ti 2015-05-19 19:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-18 21:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-18 19:00 Lpe/Valmet
lö 2015-05-23 15:00 Lpe/Valmet
fr 2015-05-22 11:00 Lpe/Valmet
to 2015-05-21 11:00 Lpe/Valmet
fr 2015-05-22 09:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-25 18:00 LPe / Calderys
sö 2015-05-24 06:00 LPe/Calderys
on 2015-05-20 06:00 Lpe/Delete
on 2015-05-20 01:00 LPe / Delete
ti 2015-05-19 01:00 LPe / Delete
sö 2015-05-17 01:00 Lpe / Botnia
sö 2015-05-17 01:00 Lpe / Botnia
lö 2015-05-16 17:00 Lpe/Delete
lö 2015-05-16 16:00 Lpe / Botnia
lö 2015-05-16 18:00 LPe/Calderys
lö 2015-05-16 21:00 LPe / Delete
lö 2015-05-16 17:00 Lpe / Botnia
lö 2015-05-16 15:00 Lpe / Botnia
lö 2015-05-16 13:00 Lpe / Botnia
lö 2015-05-16 12:00 Lpe / Botnia
lö 2015-05-16 12:00 Lpe / Botnia
lö 2015-05-16 13:00 LPe / Husum mek
on 2015-05-27 12:00
fr 2015-05-22 16:00 PRz / Husum mek
lö 2015-05-16 16:00 PRz / Husum mek
fr 2015-05-22 16:00 ÖEAB / Husum mek
ti 2015-05-19 01:00 SFm/Driften
må 2015-05-18 07:00 SFm/Driften
må 2015-05-18 18:00 SFm/Driften
sö 2015-05-17 23:00 SFm/Driften
sö 2015-05-17 00:00 SFm/Driften
lö 2015-05-16 15:00 SFm/Driften
lö 2015-05-16 12:00 SFm/Driften
lö 2015-05-16 10:00 SFm/Driften
lö 2015-05-16 06:00 SFm/Driften
fr 2015-05-15 16:00 SFm/Driften
lö 2015-05-16 01:00 SFm/Driften&Hmek
lö 2015-05-16 02:00 SFm/Driften
lö 2015-05-16 09:00 SFm/Driften
lö 2015-05-16 13:00 PRz / Delete
fr 2015-05-15 16:00 SFm/Driften
fr 2015-05-15 12:00 SFm/Driften
˜ȱŘŖŗśȬŖśȬŗŚȱŗřDZŖŖ
–ªȱŘŖŗśȬŖśȬŗŞȱŖŝDZŖŖ
to 2015-05-14 08:00 SFm/Driften
ti 2015-05-19 01:00
—ȱȦȱ’Ž–Ž—œ
on 2015-05-27 18:00 SFm/Driften
on 2015-05-27 18:00 SFm/Driften
on 2015-05-27 18:00 SFm/Driften
ti 2015-05-26 21:00 SFm/Driften
ti 2015-05-26 06:00 SFm/Driften
ti 2015-05-26 06:00 SFm/Driften
ti 2015-05-26 05:00 Lpe / Botnia
ti 2015-05-26 06:00 Lpe / Botnia
ti 2015-05-26 00:00 SFm/Driften
ti 2015-05-26 06:00 Lpe / Botnia
ti 2015-05-26 06:00 Lpe / Botnia
må 2015-05-25 20:00 SFm/Driften
må 2015-05-25 18:00 SFm/Driften
må 2015-05-25 16:00 SFm/Driften
må 2015-05-25 10:00 SFm/Driften
må 2015-05-25 07:00 SFm/Driften
må 2015-05-25 07:00 SFm/Driften
må 2015-05-25 12:00 SFm/Driften
on 2015-05-27 18:00 DoFa
on 2015-05-27 18:00
fr 2015-05-29 16:00 HNn/Norisol
on 2015-05-27 12:00 HNn/---
ti 2015-05-26 16:00 HNn/Norisol
må 2015-05-25 04:00 HNn/Inspecta
sö 2015-05-24 16:00 HNn/Caverion
lö 2015-05-23 16:00 HNn/Caverion
lö 2015-05-23 10:00 BWn/IM
fr 2015-05-22 17:00 HNn/Caverion
to 2015-05-21 18:00 HNn/Caverion
on 2015-05-20 20:00 HNn/Caverion
on 2015-05-20 16:00 HNn/Caverion
on 2015-05-20 11:00 HNn/Caverion
on 2015-05-20 01:00 HNn/Caverion
ti 2015-05-19 20:00 HNn/Caverion
ti 2015-05-19 16:00 HNn/Caverion
må 2015-05-18 17:00 HNn/Caverion
må 2015-05-18 11:00 BWn/IM
sö 2015-05-17 16:00 HNn/Caverion
sö 2015-05-17 10:00 HNn/Norisol
fr 2015-05-29 16:00
to 2015-05-28 16:00 HNn/Norisol
on 2015-05-27 12:00 HNn/---
on 2015-05-27 10:00 HNn/Norisol
on 2015-05-27 08:00 HNn/Inspecta
on 2015-05-27 00:00 HNn/Inspecta
ti 2015-05-26 22:00 HNn/Elektroheat
sö 2015-05-24 22:00 HNn/Inspecta
sö 2015-05-24 20:00 HNn/Elektroheat
lö 2015-05-23 20:00 HNn/NST
lö 2015-05-23 06:00
lö 2015-05-23 00:00 HNn/Inspecta
fr 2015-05-22 22:00 HNn/Inspecta
on 2015-05-20 22:00 HNn/Inspecta
on 2015-05-20 20:00 HNn/Elektroheat
ti 2015-05-19 20:00 HNn/NST
ti 2015-05-19 03:00 HNn/NST
må 2015-05-18 17:00 HNn/NRT
må 2015-05-18 14:00 HNn/HVT
må 2015-05-18 06:00
lö 2015-05-16 10:00 HNn/Norisol
to 2015-05-28 16:00
to 2015-05-21 16:00 StW
to 2015-05-21 16:00 StW
to 2015-05-21 16:00
lö 2015-05-23 18:00 BWn/Euroc& IM
fr 2015-05-22 17:00 BWn/IM
on 2015-05-20 18:00 BWn/E&H
fr 2015-05-22 19:00 BWn / Euroc&Inspecta
on 2015-05-20 07:00 BWn/Euroc&IM
ti 2015-05-19 19:00 BWN / Corona
lö 2015-05-23 18:00
to 2015-05-21 12:00 JÅ/Valmet
sö 2015-05-24 19:00 JÅ/Valmet
sö 2015-05-24 19:00
fr 2015-06-12 16:00 MNn/ÖENAB
må 2015-05-18 12:00 MNn/ÖENAB
to 2015-05-21 16:00 MNn/VF
on 2015-05-20 16:00 MNn/Jowic
on 2015-05-20 16:00 MNn/Jowic
fr 2015-05-22 16:00 MNn/ÖEANAB
fr 2015-05-22 16:00 MNn/R-T eknik
fr 2015-05-22 16:00 MNn/R-T eknik
to 2015-05-21 16:00 MNn/R-T eknik
on 2015-05-20 16:00 MNn/ÖENAB
fr 2015-05-29 17:00 MNn/Siemens
må 2015-05-18 11:00 MNn/ÖENAB
fr 2015-06-12 16:00
fr 2015-05-22 16:00 Lpe / Inspecta
fr 2015-05-22 16:00
fr 2015-05-22 16:00 PRz / Burgmann
fr 2015-05-22 16:00 Lpe / HVT &Inspecta
fr 2015-05-22 16:00 PRz / ÖEAB
fr 2015-05-22 16:00 Lpe / Valmet & Envipower
fr 2015-05-22 16:00
fr 2015-05-22 16:00 SFm / Delete
fr 2015-05-22 16:00
må 2015-05-25 12:00 MNn / MNn
to 2015-05-21 02:00 MNn / Alstom
on 2015-05-20 16:00 MNn / Alstom
ti 2015-05-19 16:00 MNn / Alstom
må 2015-05-18 17:00 MNn / Delete
lö 2015-05-16 18:00 MNn / Drift
lö 2015-05-16 08:00 MNn / MNn
må 2015-05-25 12:00
on 2015-05-20 16:00 Lpe/Inspecta
on 2015-05-20 07:00 SFm/Delete
on 2015-05-20 07:00 SFm/Delete
to 2015-05-21 07:00 SFm/Driften
on 2015-05-20 07:00 SFm/Driften&Delete
to 2015-05-21 07:00
fr 2015-06-12 12:00 KJn/Husum mek
lö 2015-06-13 08:00 KJn / Siemens
to 2015-06-11 16:00 KJn / Siemens
on 2015-06-17 16:00 KJn/Norisol
ti 2015-06-09 16:00 KJn/Hydac
sö 2015-06-07 11:00 KJn/Hydac
fr 2015-05-22 16:00 KJn/Matfors
fr 2015-05-15 16:00 KJn/Norisol
fr 2015-05-22 16:00 KJN/HVT
fr 2015-05-22 16:00 KJn/Hydsupply
ti 2015-05-19 16:00 KJn/Husum mek
ti 2015-05-19 16:00 KJN/NRT /HVT
må 2015-05-18 12:00 KJn/Hydac
må 2015-05-18 07:00
’ȱŘŖŗśȬŖŜȬŖŘȱŗŜDZŖŖ
må 2015-06-08 07:00 KJn / Siemens
må 2015-05-18 07:00
sö 2015-05-17 07:00 KJn /
Siemens
sö 2015-05-17 07:00 KJn / Siemens
sö 2015-05-17 08:00 KJn/Norisol
sö 2015-05-17 08:00 KJN/
to 2015-05-14 12:00 KJn/Husum mek
må 2015-05-18 07:00 SFm/Driften
må 2015-05-18 07:00 SFm/Driften
fr 2015-05-15 16:00 KJn/Botnia
må 2015-05-11 08:00
˜—ȱŘŖŗśȬŖŜȬŗŝȱŗŜDZŖŖ
lö 2015-05-23 15:00 HNn / Norisol
fr 2015-05-22 18:00 HNn / Inspecta
fr 2015-05-22 16:00 HNn / Caverion
må 2015-05-18 12:00 HNn / Norisol
må 2015-06-01 08:00 PRz / Hmek
on 2015-05-20 07:00 Lpe / Inspecta
on 2015-05-20 07:00 Lpe / HVT
må 2015-06-01 08:00
on 2015-05-20 16:00 BWn / Corona&HVT &Caverion
må 2015-05-25 20:00 Lpe / Inspecta
fr 2015-05-22 17:00 Lpe/Raumaster
fr 2015-05-22 17:00 Lpe/Raumaster
fr 2015-05-22 17:00 Lpe/Raumaster
to 2015-05-21 17:00 Lpe/Raumaster
on 2015-05-20 17:00 Lpe/Raumaster
on 2015-05-20 17:00 Lpe/Valmet
fr 2015-05-22 17:00
fr 2015-05-22 17:00 Lpe/Valmet
to 2015-05-21 17:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-18 08:00 Lpe/Botnia
fr 2015-05-22 17:00
ti 2015-05-26 17:00 Lpe/Norisol
fr 2015-05-22 17:00 LPe/Calderys
fr 2015-05-22 03:00 Lpe/Inspecta
fr 2015-05-22 03:00 Lpe/Valmet
to 2015-05-21 03:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-18 17:00 Lpe/Norisol
ti 2015-05-26 17:00 Lpe/Valmet
ti 2015-05-26 17:00
ti 2015-05-26 22:00 Lpe/Norisol
sö 2015-05-24 17:00 Lpe/Valmet
lö 2015-05-23 17:00 LPe/Calderys
lö 2015-05-23 03:00 Lpe/Valmet
fr 2015-05-22 03:00 Lpe/Valmet
to 2015-05-21 03:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-18 17:00 Lpe/Valmet
sö 2015-05-17 17:00 Lpe/Norisol
ti 2015-05-26 22:00
ti 2015-05-26 17:00 Lpe/Norisol
to 2015-05-21 17:00 Lpe/Valmet
to 2015-05-21 03:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 17:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 04:00 Lpe/Valmet
ti 2015-05-19 17:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-18 07:00 Lpe/Norisol
ti 2015-05-26 17:00
on 2015-05-27 12:00 Lpe/Norisol
fr 2015-05-22 17:00 Lpe/HVT
to 2015-05-21 22:00 Lpe/Valmet
to 2015-05-21 17:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 17:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 03:00 Lpe/Valmet
må 2015-05-18 17:00 Lpe/Valmet
on 2015-05-20 07:00
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 17:00
10 tim
34 tim
10 tim
Svetsning
UT 100%, ev RÖNT GEN
Montage
Resurser
fr 2015-05-15 18:00 BWn
sö 2015-05-17 17:00 Lpe/HVT
sö 2015-05-17 07:00
Slut
fr 2015-05-29 10:00 SFm / Driften
fr 2015-05-29 10:00
fr 2015-05-15 15:00 JNn / Inspecta
lö 2015-05-16 00:00
sö 2015-05-17 12:00
84
83
6 tim
5 tim
85
Avisolera
Demontera don & bröst
81
82
sö 2015-05-17 07:00
on 2015-05-20 07:00
lö 2015-05-23 07:00
lö 2015-05-23 07:00
lö 2015-05-23 07:00
lö 2015-05-23 07:00
on 2015-05-20 07:00
48 tim
245 tim
83 tim
48 tim
48 tim
48 tim
Räta upp skärmar ÖH2
72 tim
48 tim
337CV236 Bottenaskskruv 2
337CV237 Bottenaskskruv 3
Luftsjäll justering,Lager o leder justeras 0
332 Rökgasrecirk läckage
337CV235 Bottenaskskruv 1
333HE005 Bälg före eko
334HC493 Start-v entil
79
80
78
75
76
73
74
on 2015-05-20 17:00
on 2015-05-20 07:00
må 2015-05-18 07:00
77
48 tim
48 tim
72 tim
Kapa inspektionsnipplar på HÖ o VÄ sidov.
331 Primluft/hybex, luckor
331 Eldstad Skyddsrör amoniak
70
71
72
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
48 tim
48 tim
334HV0050 B.BL - Ventil
334HV0051 B.BL - Ventil
68
69
må 2015-05-18 07:00
må 2015-05-18 07:00
48 tim
48 tim
må 2015-05-18 07:00
ti 2015-05-19 19:00
ti 2015-05-19 17:00
ti 2015-05-19 19:00
må 2015-05-18 07:00
ti 2015-05-19 17:00
må 2015-05-18 07:00
34 tim
334HV0048 B.BL - Ventil
334HV0049 B.BL - Ventil
168 tim
48 tim
2 tim
48 tim
2 tim
34 tim
on 2015-05-20 07:00
må 2015-05-18 21:00
må 2015-05-18 19:00
må 2015-05-18 07:00
to 2015-05-21 11:00
fr 2015-05-22 09:00
to 2015-05-21 09:00
on 2015-05-20 07:00
sö 2015-05-24 06:00
on 2015-05-20 06:00
ti 2015-05-19 20:00
ti 2015-05-19 01:00
sö 2015-05-17 01:00
lö 2015-05-16 15:00
lö 2015-05-16 15:00
lö 2015-05-16 15:00
lö 2015-05-16 15:00
lö 2015-05-16 17:00
lö 2015-05-16 17:00
lö 2015-05-16 15:00
lö 2015-05-16 13:00
lö 2015-05-16 11:00
lö 2015-05-16 10:00
lö 2015-05-16 10:00
lö 2015-05-16 09:00
lö 2015-05-16 09:00
må 2015-05-18 07:00
lö 2015-05-16 08:00
lö 2015-05-16 08:00
66
Arbetsorder div erse
Inspektion RGK genomgång
Ev. åtgärder RGK
Inspektion RGK
Inspektion inre bränsle & aska genomgång
Ev. åtgärder inre bränsle & aska
Inspektion brännare genomgång
Ev. åtgärder brännare
Inspektion inre bränsle & aska
sö 2015-05-17 21:00
må 2015-05-18 07:00
67
65
63
64
62
60
61
58
57
22 tim
24 tim
59
Ev. åtgärder fläktar
Inspektion brännare
55
56
2 tim
52 tim
12 tim
Ev. åtgärder tryckkärl
Inspektion fläktar
Inspektion fläktar genomgång
53
2 tim
2 tim
50 tim
36 tim
54
52
Inspektion tryckkärl genomgång1
Inspektion tryckkärl genomgång 2
49
50
48
51
Murning, allt i pannan
Brinntid murning
47
48 tim
24 tim
10 tim
Blästring
Sanering
Vattenbilning murning
45
46
2 tim
10 tim
10 tim
Skivor för att täcka pannbotten
T äcka presenning ECO 3
Ställning ovanpå skyddstak upp till ÖH och
casingplåtar näsa/gitter
40
42
44
41
1 tim
2 tim
2 tim
Skyddstak aluplank inmontage pannan & täckning
Bygge trapptorn pannbotten
36
37
2 tim
2 tim
Invevning balkar skyddstak
Insp & ev. Manuell rengöring av ÖH efter
sprängsotning
34
2 tim
4 tim
267 tim
35
Inmontage trattar för tömning bottenaska
Ställning i ÖH för manuell rengöring och
inspektion
PANNARBETEN
32
33
31
8 tim
må 2015-05-18 08:00
6 tim
16 tim
10 tim
10 tim
Lucköppning och kylning DOM
Lucköppning skrapa 3 och 4
152 tim
T ömning av MAVA-tank
Lucköppning och kylning MAVA-tank
YTTRE BRÄNSLEHANTERING
T ömning och avluftning DOM
29
28
27
24
25
26
lö 2015-05-16 07:00
lö 2015-05-16 12:00
18 tim
Eldstaden håller 80 grader C, 18 timmars kylning
22
23
19
fr 2015-05-15 11:00
lö 2015-05-16 08:00
10 tim
9 tim
15 tim
20
18
21
T rycksänkning panna
Lossa domlucka under trycksänkningen
Stängning av ånga ut från KVV
16
17
fr 2015-05-15 11:00
˜ȱŘŖŗśȬŖśȬŗŚȱŗŘDZŖŖ
5 tim
to 2015-05-14 07:00
˜ȱŘŖŗśȬŖśȬŗŚȱŖŞDZŖŖ
ŗȱ’–
1 tim
5 tim
Sanering skrapa 3 & 4 samt fördelningstrsp
T ömning av sand bottentrattar
1 tim
şśȱ’–
Anslutning torkmaskin turbin
Renkörning skrapa 3 & 4 samt fördelningstrsp
Renkörning timsilo 1 & 2
Stopp turbin
Baxkörning turbin, till 100 grader
9
14
12
13
11
15
to 2015-05-14 07:00
114 tim
fr 2015-05-15 22:00
4 tim
2 tim
Sprängsotning Hybexpannan
Återställning efter sprängsotning, instrument
DRIFTAVSTÄLLNING
fr 2015-05-15 16:00
fr 2015-05-15 16:00
fr 2015-05-15 07:00
2 tim
8 tim
338 tim
8 tim
338 tim
Varaktighet
SPRÄNGSOTNING
Förberedelser för sprängsotning, instrument
DRIFTPROV HYBEXPANNAN
T reetex HVC3,4
UPPSTART RESERVANLÄGGNINGAR
Aktivitet
10
8
7
6
5
4
3
2
1
ID
m
Förberedande aktiv iteter
ti
o
to
Av lyft lj udhuv v äxellåda
Anslutning torkmaskin turbin
Stopp turbin
f
l
Av isolering ångsystem
Byggnadsställningar
Stängning av ånga ut från KVV
Renkörning timsilo 1 & 2
s
2015-05-18
Av isolering HT ångledning 150ͼͼ
ͼͼ C.
Nedkylning elfilter (öppna luckor)
Frånskilj ning av elfilter
Täcka presenning ECO 3
Skiv or för att täcka pannbotten
Inspektion murning pannbotten
Tömning och av luftning DOM
Lucköppning och kylning MAVA-tank
Baxkörning turbin, till 100 grader
ti
Inspektion fläktar
Beställaraktiv iteter
Turbinrev ision
Fotografering rör samt inv rengöring
Fogberedning DN250
Sv alningstid
Byte HSP-Brytare
Generatorbrytare, j ordning
Kontroll och rengöring filter
Tömning olj etank 14 m3
Kapa ångledning närmaast turbinen
334HV0048 B.BL - Ventil
Sv etsning
Fogberedning DN600
Lyft av blindskiv a
Ev . åtgärder RGK
Ev . åtgärder inre bränsle & aska
Ev . åtgärder brännare
Inspektion brännare genomgång
Inspektion brännare
Demontera sandreturledning
Montage
Montage
UT 100%
PWHT
UT 100%
PWHT
Jämförande mätning Olj eflödesmätare
Ombyggnad TZ-tempar
Byte FRO-Fläktar
Rökgasfläktens motorlager
Byte transformator KT303-302
MNn / Alstom
Lpe/Inspecta
SFm/Delete
Gmg flockningstank, lamellseparator
Tömma och rengöra av scrubber
Lpe / Inspecta
Besiktning säkerhetsv entiler
Rep matarv attenv entil
VATTENHANTERING OCH RGK
Upphängning av blindskiv a
Lyft av Backv entil
Inpassning befintlig ledning Etapp I
Upphängning av Backv entil
Inspektion tryckkärl
Montera ny sandreturledning
Gj utning
RTG 100%
Sv etsning
Sv etsning
Montera don & bröst
331 Primluft/hybex, luckor
Inspektion tryckkärl genomgång 2
Ny reglerv entil renseriet
Ny reglerv entil stöd #56
ÅNGNÄT
FJÄK II
Test UPS, 3 st HSP-stv , gen, pannan
Inpassning befintlig ledning etapp II
Gj utning
RTG 100%
333HE005 Bälg före eko
332 Rökgasrecirk läckage
331 Eldstad Skyddsrör amoniak
Besiktningar
TRYCKKÄRL, UTÖVER PANNAN
Ompackning skruv ar bränslehant
Besiktning säkerhetsv entiler
Olj ebyte 46 st
Ev läckage recirkledning, inspektion
ALLMÄNNA MEKARBETEN
Rengöring, allmänt tankar, domen, elfilter
Rev ision kondensatpumpar
Rev ision ångsystem
INSTRUMENT
Montagesotapparater
SYSTEMARBETEN
DNA
Dräneringsrör DN25
Återmontage instrument
337CV236 Bottenaskskruv 2
337CV237 Bottenaskskruv 3
Inkoppling av filter
ELFILTER
Besiktningar av tryckkärl
Räta upp skärmar ÖH2
Återisolering, mattor
Dyspickning, dammsugning primbalkar
Luckstängningar pannan
Tredj epartskontroll, röntgen
Drift panna 11
DRIFTÅTERSTÄLLNING
Reserv tid
Reserv tid
Återisolering, mattor
Sandfyllning in i pannan
Start brännare
Luckstängningar återstående luckor
Utriv ning skyddstak
Lev erans av ånga ut från KVV, kl. 18.00
Fastbränsleeldning
Torkeldning
l
UPPSTART RESERVANLÄGGNINGAR
s
Generatorskydd och synkroniseringsutrustning (Siemens v ecka 22)
Treetex HVC3,4
Återisolering, plåt
7-BARSVENTILER TURBINEN
AVSTÄNGNINGSVENTIL HT TILL TURBINEN
f
juni 2015
2015-06-01
m
o
Generatorrev ision
Packningsbyte & rengöring Turbinkylare
BALANCE OF PLANT
ti
to
ÖVIK ENERGI AB - STOPPLANERING 2015 V.21-22 - DEFINITIV 2015-05-11
Återisolering, plåt
Utriv ning Ställning ov anpå skyddstak upp till ÖH och casingplåtar näsa/gitter
Utriv ning ställning i pannbotten upp till brännarna v ån 4
Utriv ning ställning i ÖH
Fyllningar v atten, panna mav a, alla erf fylln
Fylla mav atank, v ärmning med DoFa ånga
Värma HBV interna 7-barssystem med ånga från P11
Prov tryckning
Återisolera
334HC493 Start-v entil
Ultralj ud & Magnetprov ning DN250 Skarv 2
Värma 7-barsledning från DoFa-HBV (DoFa)
to
PANNARBETEN
Vila efter v ärmebehandling DN250 Skarv 2
Isolering
Röntgen 100% på skarv ar som inte kan prov tryckas
Luckstängningar , EJ pannan
o
Ny undanbockning för sandretur
Återisolering
Återisolering
Luftsj äll j ustering,Lager o leder j usteras 0
Prov tryckning med v atten, samt 10% röntgen
Ultralj ud DN250 Skarv 2
ti
337CV235 Bottenaskskruv 1
Brinntid murning
Värmebehandling Elektroheat DN250 Skarv 2
Gasfyllning (2h), Sv ets DN250 Skarv 2(12h per skarv )
Reserv tid, rep etc
Stumsv ets DN600, 2st skarv ar sv etsas samtidigt.
Ultralj ud DN250 Skarv 1 & MT
Vila efter v ärmebehandling DN250 Skarv 1
Inkoppling av fältlåda & v entil #56
Flytt instr kretsar pga 7-bars av st v entiler
Säkerhetskretsar BoP
Termografi åtgärder
Serv ice av dieselgenerator Treetex
Serv ice av dieseldriv en brandv attenpump
m
Murning, allt i pannan
2015-05-25
Återisolering Inspektionsstuds på dumpkondensorn
Rontgen inspektionsstuts dumpkondensorn
Rev ision olj esystem
s
Ev . åtgärder tryckkärl
Montage Inspektionsstuds på dumpkondensorn
Bottenasktransportör
Bottenaskskruv 3, Tätningsbox DS
337CV241 Bottenaskfördelningsskruv
Serv ice av dieselgeneratorer KE304-169
Återställning av filter
Inspektion av scrubber
Värmebehandling Elektroheat DN250 Skarv 1
Ultralj ud Skarv 1
YTTRE BRÄNSLEHANTERING
l
Inspektion transportör 3 och 4
337CV238 Bottenasktransportör Byte av kedj a & hj ul
337CV235 Bottenaskskruv 1 Byte av skruv
337CV241 Bottenaskfördelningsskruv Montera nya lock
UT 100%
Sv etsning
UT 100% , ev RÖNTGEN
f
Inspektion tryckkärl genomgång1
Kapa inspektionsnipplar på HÖ o VÄ sidov .
334HV0051 B.BL - Ventil
334HV0050 B.BL - Ventil
334HV0049 B.BL - Ventil
Gasfyllning (2h), Sv ets DN250 Skarv 1(12h per skarv )
Montering ny HT-v entil
Serv ice 3 st Masoneilanv entiler
Inspektion
Demontera olj ekylare
Kapning DN600 ledning samt lyfta ned ledning
Urkoppling instrument
Flytt av ledningar DN50 (Luft x2) samt DN150 (KRV v atten)
Av isolering 7 bar ångledning. (4h)
Montage
Inspektion RGK genomgång
Inspektion RGK
to
Vattenbilning murning
Sanering
Inspektion inre bränsle & aska genomgång
Inspektion inre bränsle & aska
Ev . åtgärder fläktar
Blästring
Lucköppning och kylning DOM
Nedstängning och baxkörning, kylning 4 dygn
Muntertork
o
DRIFTAVSTÄLLNING
Av isolering Inspektionsstuds på dumpkondensorn
Ställningar
Av isolera
Demontera sotapparater
Av isolera
Montage
Inspektion fläktar genomgång
Låsa fundamentfj ädrar och dokumentera mätning
Kontroll av 10% ankarbultar
Av isolering turbinen
Säkerhetsgenomgång Siemens
Av isolera
Demontera don & bröst
Av isolera
Ställning under skyddstak
Ställning ov anpå skyddstak upp till ÖH och casingplåtar näsa/gitter
Tömning pannbotten, borttagning klumpar sprängsotning
Bygge trapptorn pannbotten
Skyddstak aluplank inmontage pannan & täckning
Insp & ev . Manuell rengöring av ÖH efter sprängsotning
Inv ev ning balkar skyddstak
m
Tömning av MAVA-tank
Ställning i ÖH för manuell rengöring och inspektion
Inmontage trattar för tömning bottenaska
Lucköppning skrapa 3 och 4
Tömning av panna & eco
Lucköppning panna & eco
Eldstaden håller 80 grader C, 18 timmars kylning
Nerkylning av panna till 80 grader
Öppna dräneringar av ångkretsen
SFm/Driften&Hmek
Trycksänkning panna
Tömning av sand bottentrattar
Sanering skrapa 3 & 4 samt fördelningstrsp
Renkörning skrapa 3 & 4 samt fördelningstrsp
Återställning efter sprängsotning, instrument
Sprängsotning Hybexpannan
Förberedelser för sprängsotning, instrument
SPRÄNGSOTNING
DRIFTPROV HYBEXPANNAN
f
l
s
m
Fylla turbinolj a 14m3
2015-06-08
Stor rev ison ångturbin och v äxellåda
ti
Olj eflushing, mot silar och v ärmning
o
to
Kall utcheckning
f
Varm utcheckning
s
Turbin /generator (Byte borste och kol) Utförs under v ecka 23-24
ELKRAFTARBETEN
Pålyft lj udhuv v äxellåda
l
2015-06-15
m
ti
o
Återisolera
TURBIN
to
f
l
s
2015-06-22
m
ti
o
to
f
Dokumentets namn
Blankettnummer:
Riskanalys hos kund
13.7.3-1
Företag
Arbetsställe
Övik Energi AB
KVV
Riskinventeringen är utförd av
Datum
Marcus Linde
2015-05-06
Ansvarig från Jowic
Telefon eller mobilnr
Thure Wiksten
Avdelning/block
2015-05-18 – 2015-05-19
Maskin/objekt
AO-, projekt-,beställningsnummer
Frekvensomriktare
13294
Övik Energi AB
Mats Nilsson
Uppdragsgivare
Arbetsställets kontaktperson
SSG Entréutbildning genomförd
Typ av arbete
Ja
Ensamarbete:
Mekaniskt
Pneumatiskt
060-7890003
Tidpunkt för arbetet
Ja
Nej
Nej
Elektriskt
Annat: Lyft
Hydrauliskt
El-, brand- eller explosion
Het maskindel/media
Inga uppenbara risker
Frätande/ farliga kemikalier
Fallande föremål/last
Hjälm
Visir/skyddsglasögon
Andningsskydd, typ
Skyddshandskar
Skyddskläder/dräkt
Heta arbeten
Körtillstånd för lyftanordning
Avspärrning/skyltning
Arbete i slutet rum
Körtillstånd för arbetsfordon
Inga tillstånd krävs
Kommentar:
Risker allmänt
Halka/fall
Kläm- och skärrisker
Övriga risker
Kommentar:
Personlig skyddsutrustning
Hörselskydd
Skyddsskor/stövlar
Fallskyddsutrustning
Övrig skyddsutrustning
Kommentar:
Tillstånd
Bryt och lås
Arbete på trycksatt utrustning
Ställning, arbete på hög höjd
Kommentar:
Övrigt
Uppsamlingsplats vi utrymning: Parkeringsplats mot Domsjö fabriken.
Finns bilagor till riskinventeringen?
Ja
Antal:
Nej
Är införstådd med risker, villkor, ansvar och skyldigheter för arbetet:
Övik Energi AB
Mats Nilsson
Jowic Elteknik AB
Uppdragsgivare
Kontaktperson hos kund
Entreprenör
Dokumentets namn
Blankettnummer:
Riskanalys hos kund
13.7.3-1
Företag
Arbetsställe
Övik Energi AB
KVV
Riskinventeringen är utförd av
Datum
Marcus Linde
2015-05-06
Ansvarig från Jowic
Telefon eller mobilnr
Thure Wiksten
Avdelning/block
2015-05-18 – 2015-05-19
Maskin/objekt
AO-, projekt-,beställningsnummer
Rökgasfläkt
13236
Övik Energi AB
Mats Nilsson
Uppdragsgivare
Arbetsställets kontaktperson
SSG Entréutbildning genomförd
Typ av arbete
Ja
Ensamarbete:
Mekaniskt
Pneumatiskt
060-7890003
Tidpunkt för arbetet
Ja
Nej
Nej
Elektriskt
Annat: Lyft
Hydrauliskt
Lyft och vridning av motor på fundament, demontering av sköldar och byte av
Kommentar: lager.
Risker allmänt
Halka/fall
Kläm- och skärrisker
Övriga risker
El-, brand- eller explosion
Het maskindel/media
Inga uppenbara risker
Frätande/ farliga kemikalier
Fallande föremål/last
Hjälm
Visir/skyddsglasögon
Andningsskydd, typ
Skyddshandskar
Skyddskläder/dräkt
Heta arbeten
Körtillstånd för lyftanordning
Avspärrning/skyltning
Arbete i slutet rum
Körtillstånd för arbetsfordon
Inga tillstånd krävs
Kommentar:
Personlig skyddsutrustning
Hörselskydd
Skyddsskor/stövlar
Fallskyddsutrustning
Övrig skyddsutrustning
Kommentar:
Tillstånd
Bryt och lås
Arbete på trycksatt utrustning
Ställning, arbete på hög höjd
Kommentar:
Övrigt
Uppsamlingsplats vi utrymning: Parkeringsplats mot Domsjö fabriken.
Finns bilagor till riskinventeringen?
Ja
Antal:
Nej
Är införstådd med risker, villkor, ansvar och skyldigheter för arbetet:
Övik Energi AB
Mats Nilsson
Jowic Elteknik AB
Uppdragsgivare
Kontaktperson hos kund
Entreprenör
Arbetsberedning
Övik energi
Byte av doseringsskruv
Kontakt utförare
Samordnare Conny Nordlinder
Arbetsledare
Jörgen Vesterlund
Tele
Kontakt beställare
.0706043847
.0702339268
Peter Ramnitz
Arbetsmoment
1
Genomgång av arbetsberedning och riskanalys, etablering
2 Lossa växellådan
3 Lossa tapparna
4 Lyfta ur skruven
Tele
.0701909037
Arbetsplan
Innan etablering ska genomgång av arbetet, riskanalys och arbetsberedning med tillstånd göra.
Etablering
Lossa växellådan koppla och ta av den från axeln, ställ ned och säkra lådan.
Öppna lagerhuset och lossa på lagret.
Skruva loss skruvarna på ovan sidan tapparna, rotera ett halvt varv säkra skruven.
Skruva loss resterande skruvar och gör klart att lyfta ut
lagren och gör klart för lyft
Baxa ut skruven, Koppla och provlyft lyft ur skruven
samordnas så att stokerstegarna lyfts först sedan skruven
Lossa på
Lyften
Demontera lagren och baxa ur tapparna. Lyft ut de gamla tapparna
5 Lyfta ut tapparna
Lyft in de nya tapparna och baxa ner dem i tråget
6 Lyfta in tappar
Lyft ner den nya skruven säkra (baxas in när tapparna är på plats)
7 Lyfta in skruven
Rengör lagerhusen montera lagren och tappar i husen utan åtdragnings moment
8 Montera lager och tappar
Baxa in skruven och säkra
9 Baxa in skruven
10 Montera tapparna och moment dra lägren
11 Montera växellådan
12 Städa upp
13
14
15
16
17
18
19
20
Montera tapparna på skruven och rikta in skruven, kolla upp läget så att växellådan kommer på rätt
plats
moment dra lagren och
fett fyll lagren
Lyft upp lådan och montera den på plats
Lyfta in skruven
Montera lager och tappar
Baxa in skruven
Montera tapparna
6
7
8
9
1
3
5
10
Punkt
20
19
18
17
16
15
14
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
nej
ja
ja sele
Hög höjd
X
X
X
nej
X
X
X
ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ja avspärra
Nedfall
ja
X
X
X
X
medel
X
X
X
X
X
X
liten
Halk/fall risk
stor
medel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
liten
Skärskador
stor
Åtgärder för att förhindra skador /olycka
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ja ja br.vakt
nej
stor
medel
medel
liten
Klämskador
stor
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
liten
Brännskador
Byte av doseringsskruv
Heta arbeten
ja avspärra nej
Lyft
RISKANALYS
Lossa växellådan är det trångt och växellådan tung ,prata igenom proceduren med varann och se till att inte stå bakom växellådan när den pressas av axeln
Vid lyft av skruven ska området spärras av och inga obehöriga ska finnas i arbetsområdet, när skruven är fri ska personal som är i tippfickan avlägsna sig
Inlyft av stegar ska samma rutiner följas som i punkt tre
Montering av växellådan ska man pratat igenom proceduren med varandra, se till att inte stå bakom växellådan
I övrigt ska jobben göras utan stress, planera och tänka till en gång extra innan nytt moment påbörjas
Ordning och reda, skrot och utbytt material ska fraktas bort löpande.
12 Städa upp
10 Montera växellådan
Lyfta ut tapparna
Lyfta in tappar
Lyfta ur skruven
3
4
Lossa tapparna
2
5
Lossa växellådan
Arbets moment
1
Punkt
Övik energi
Hörneborgs verket
Arbetsplats
Husums Mekaniska AB
Husbyn 162
89691 Husum
X
X
medel
X
X
X
X
X
X
X
X
liten
Bullerskador
stor
stor
X
X
X
X
medel
X
X
X
X
X
X
liten
Väder beroende
medel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
liten ingen
Risker för omgivning
Stor
Arbetsberedning
Övik energi
Byte av Kedja och slitlister SK2
Kontakt utförare
Samordnare Conny Nordlinder
Arbetsledare
Jörgen Vesterlund
Tele
Kontakt beställare
.0706043847
.0702339268
Peter Ramnitz
Arbetsmoment
1
Genomgång av arbetsberedning och riskanalys, etablering
Tele
.0701909037
Arbetsplan
Innan etablering ska genomgång av arbetet, riskanalys och arbetsberedning med tillstånd göra.
Etablering
Skruva bort locken lyft med kran
2 Lyfta av locken
Säkra och koppla kedjan, kapa och lyft ut övre kedjan.
3 Lyfta ut kedjan övre
Skruva bort övre slitlister, märk noga lyft ut med kran
4 Lyfta ut slitlister övre
Koppla och lyft ut nedre kedjan
5 Lyfta ut kedjan nedre
Lyft in arbetsplattformen och börja byta nerifrån
6 Byte slitlister nedre
Kolla om det går fortare att fixa dom på verkstan
7 Byte slitlister övre
8 Byte drivhjul
Koppla och skruva loss drivhjulen, rengör axeln smörj.
nya hjulen, skruva ihop
9 Byte brythjul
Lätta på km muttern, skruva loss gaveln och låt hjulet följa med gaveln ut.
Demontera det gamla hjulet från gaveln, montera det nya och lyft tillbaka hela paketet
lyft upp de
Koppla och skruva loss hjulet, montera de nya
10 Byte vändhjul
koppla och lyft in kedjan med medbringarna,
11 Montera kedjan undre
Skruva fast övre slitlister
12 Montera övreslitlister
Montera kedjan övre
Lyft in den nya kedjan
Montera locken
Montera locken
Demontering av medbringare
Skruva loss medbringarna från gamla kedjan, kontrolera och byt skadade medbringare.
Montering av nedbringare
Monter de nya medbringarna med hjälp av traversen i turbin, kontrolera så att medbringarna
kommer rätt.
13
14
15
16
Städa
17
18
19
20
Punkt
20
19
18
17
ja sele
X
X
X
X
X
nej
X
ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
medel
X
X
X
X
X
liten
Halk/fall risk
stor
X
X
X
medel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
liten
Skärskador
stor
Åtgärder för att förhindra skador /olycka
ja avspärra
Nedfall
ja
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ja ja br.vakt
nej
stor
X
X
X
X
X
medel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
liten
Brännskador
stor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
medel
X
X
X
X
X
liten
Klämskador
Byte av kedja och slitlister SK2
Heta arbeten
ja avspärra nej
Lyft
RISKANALYS
Vid arbete med kedjor är det alltid en risk att klämma sig, viktigt att ha god kommunikation och arbeta lugnt
I övrigt ska jobben göras utan stress, planera och tänka till en gång extra innan nytt moment påbörjas
Ordning och reda, skrot och utbytt material ska fraktas bort löpande.
X
16 Montering av nedbringare
X
14 Montera locken
X
X
13 Montera kedjan övre
15 Demontering av medbringare
X
12 Montera övreslitlister
X
X
X
X
X
X
ja
X
Byte vändhjul
9
X
X
X
nej
Hög höjd
10 Montera kedjan undre
Byte drivhjul
Byte slitlister övre
6
Byte brythjul
Byte slitlister nedre
5
8
Lyfta ut kedjan nedre
4
7
Lyfta ut kedjan övre
Lyfta ut slitlister övre
2
3
Lyfta av locken
Arbets moment
1
Punkt
Övik energi
Hörneborgs verket
Arbetsplats
Husums Mekaniska AB
Husbyn 162
89691 Husum
X
X
X
X
X
X
X
X
medel
X
X
X
X
X
X
liten
Bullerskador
stor
stor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
medel
X
X
X
X
X
X
liten
Väder beroende
medel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
liten ingen
Risker för omgivning
Stor
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
1
GUIDELINES
General
This is a generic Risk Assessment based upon good practice and standard procedures for
Siemens Installation and Commissioning on Site, performed by trained and experienced
personnel.
If local legislation and/or Site specific Health, Safety and Environment Plans or conditions call
for Risk Assessments and Method Statements; they shall be made by the Contractor
performing the task.
Method to Classify Risks
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
The identified hazards have been evaluated in accordance with their Likelihood and
Severity, as classified in the ratings indicated below.
Likelihood
(L)
(of harm
occurring)
1. Very Unlikely
2. Unlikely
3. Possible
4. Likely
5. Very Likely
Severity
(S)
(if it does
occur)
1. Slight
2. Minor
3. Moderate
4. Major
5. Serious
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordinaton, Outside Site
A freak or extraordinary combination of factors would
be required for the potential to be realized
A rare combination of factors would be required for the
potential to be realized
Could happen if a number of additional factors are
present
Not certain but potential could be realized with one
normally occurring factor
Almost inevitable that the potential would be realized
Superficial injuries such as small cuts and bruises
Negligible loss of function/production with no damage
to equipment or the environment
Negligible injury resulting in zero absence from work
Damage to equipment requiring minor remedial repair,
loss of production or impact to the environment
Injury requiring hospital treatment and extended
absence from work
Damage to the equipment requiring extensive repair,
significant loss of function/production or moderate
pollution incurring some restitution costs
Considerable damage such as multiple fracture or
severe tissue damage requiring extended time in
hospital
Damage to equipment resulting in production shutdown
and significant production loss.
Severe pollution with short-term localized implications
incurring significant restitution costs.
Fatality, life threatening injuries / intensive care,
amputation, loss of sight, poisoning
Major pollution with long-term implication and very high
restitution costs
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page 1/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
Risk Matrix
Risk Factor = Severity × Likelihood
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
Likelihood (L)
Severity (S)
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
Risk Rating / Consequent Action
1<5
Tolerable – no control measures required.
5 < 10
Hazard should be avoided; review and improve the Control
Measures as soon as possible.
10 – 25
Intolerable – immediate improvement to control measures
required.
Note!
After application of the Risk Control Measures, the Risk Factor
should be reduced to a level of 1 – <5; otherwise the foreseen
measures for controlling the Risk must be clearly described!
Risk Controls:
The Risk Controls which may be considered are;
(A)
Engineering Controls – Specific method statements and risk assessments, design
etc.
(B)
Work Practice – Personnel trained and experienced for specific tasks, certification
etc.
(C)
Safety Systems – Lock out and tagging systems for isolation of systems.
(D)
Personal Protection – Use of mandatory and additional PPE, personnel trained for
hazardous activities and situations.
(E)
Work Permits – Specific permits for specific tasks.
(F)
General HSE Protection – Good house keeping. Active protection against fire.
Fence off dangerous areas / use warning signs. Follow the Site rules.
(G)
Environmental Control – Waste handling control. MSDS must be available for
hazardous substances.
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page 2/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
2
RESULT OF GENERIC RISK ASSESSMENT FOR INSTALLATION &
COMMISSIONING
Compilation
Project:
All Siemens Medium Gas Turbine (MGT) Sites
Section of work:
Siemens Gas Turbine and driven equipment areas including control
and SWG rooms.
Phase:
Installation and Commissioning
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
Particular Controls Required for (refers to number in the Risk Assessment list):
No
Activity
5.2
Electrical hazards, work in energized installations.
8.1.3
Working at heights, contact with overhead piping or electrical equipment.
8.1.6
Working at heights, provisions for rescue of personnel in case of accidents.
8.3
General Scaffolding, scaffold tagging system.
8.5.8
MEWP, contact with overhead piping or electrical equipment.
9.3.1
Dropping of load, complex lifting operations.
14
Hydraulic tools and equipment
16
Presence of toxic gases on Site
19.1
Hot work, fire
20.1
Work in confined spaces, O2 measurements.
20.3
Work in confined spaces, LEL measurements.
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page 3/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
3
RISK ASSESSMENT
No
Task / Hazard
Assessment
Controls
Assessment
(no controls)
L
S
(with controls)
R
L
S
R
1. Access and Egress
1.1
Slips, trips and falls
4
2
8
3
3
9
(F) Stairs and platforms free from obstacles. First
stair step and floor/ground in acceptable level.
Excavations shall be barriered off and safe routes
shall be established and maintained.
2
2
4
2
2
4
2. Transportation on Site
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
2.1
Collision between vehicles
(B, F) Traffic regulations and speed limits.
Use safety belts.
2.2
Collision between vehicle and
pedestrian
3
4
12
(F) Separation between vehicles and pedestrians.
1
3
3
3. Extreme Climate
3.1
Heatstroke
2
2
4
(D) Facilities with A/C and water dispensers shall
be placed in the vicinity of work place.
1
2
2
3.2
Frostbite
2
2
4
(D) Check regularly for signs of frostbite. Avoid
direct exposure to wind etc. Heated facilities to be
placed in the vicinity of work place.
1
2
2
4. Noise and Vibrations
4.1
Hearing damage
3
2
6
(D) Over 85 dB(A) hearing protection is
mandatory
2
2
4
4.2
Vibration – white fingers
2
2
4
(D) Use of equipment with low vibrations.
Employee instructed to report any signs /
symptoms of white fingers.
1
2
2
4.3
Nuisance to others
3
2
6
(D) Over 85 dB(A) hearing protection is
mandatory
2
2
4
1
4
4
5. Electrical Hazards
(B, C, D, E, F) Only safe voltage equipment and
Ex equipment are allowed if flammable vapors or
liquids are expected to be present. LEL (lower
explosion level) shall be measured before entry of
confined space.
5.1
Ignition sources
2
5
10
Discard or repair any equipment which are
damaged or showing signs of wear.
Hot commissioning safety procedure and Start up
safety Tagging procedure applies for
commissioning activities.
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page 4/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
No
5.2
Task / Hazard
Electrical energy (contact with live
parts)
L
3
S
5
R
15
Controls
L
(A, B, C, E) To be addressed in specific RA’s if
work is required in energized switch gears or
installations. In general systems shall be isolated
and earthed during installation work. Work permit
and tagging systems to be implemented.
S
R
1
5
5
1
3
3
1
3
3
(A, B, C,E) Ensure that systems have been isolated
properly, apply base line isolation standard &
tagging procedures acc to Safe Isolation of Process
& Equipment.
1
4
4
Hot commissioning safety procedure and Start up
Safety Tagging procedure applies for
commissioning activities.
6. Stored Energy
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
6.1
6.2
Pressure testing
Pressurized systems / vessels
3
3
3
3
9
9
(B, C) Pressure test to be carried out under
supervision of a competent person. Hazardous
area to be closed off and equipped with warning
signs.
(B, C, E) Hot commissioning safety procedure and
Start up safety tagging procedure applies for
commissioning activities.
Gas cylinders to be stored in the open air in upright
position secured and clearly marked. Protection
caps for cylinder valves shall be used.
6.3
Isolations / Loss of containment
3
5
15
Hot commissioning safety procedure and Start up
Safety Tagging procedure applies for
commissioning activities.
7. Non Destructive Testing
7.1
Radiography
2
3
6
(B, C) Radiography test to be carried out under
supervision of a competent person. Hazardous
area to be closed off and equipped with warning
signs.
7.2
Penetrant fluids
2
3
6
(D) PPE according to MSDS
1
2
2
1
3
3
8. Working at Heights
8.1 General
8.1.1
Fall of person from edges
3
5
15
(D, F) To be protected with hand rails and too
bars
1
5
5
8.1.2
Person falling into openings
in floors / roofs
3
5
15
(F) Openings to be fenced off or covered and
tagged.
1
5
5
8.1.3
Contact with overhead pipe
work, electrical eq.
2
5
10
(A, B, C, E) Safe distances to be established in
separate RA and method statement if applicable.
1
5
5
8.1.4
Person falling in stairs
3
4
12
1
4
4
1
4
4
(F) Keep stairs free from obstacles.
Handrails mandatory in stairs
8.1.5
Fall of material and / or
equipment
3
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
4
12
(F) Edges and scaffolds equipped with toe bar.
No work under a scaffold while working above.
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page 5/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
No
8.1.6
Task / Hazard
L
Falls & Accidents at elevated work
3
areas.
S
R
Controls
L
4
12
(A, B, D) Ensure that provisions for rescue of
injured/affected persons are made for safe
extraction from the work area. Especially when
working in confined spaces such as duct work,
tanks etc.
S
R
1
4
4
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
8.2 Use of Ladders
8.2.1
Fall of person
3
4
12
(D, F) Ladder to extend 1.05 meters above step
off point when used for access.
Use only approved ladders.
1
4
4
8.2.2
Ladder slipping, moving
sideways
3
4
12
(F) Maximum height to base ratio 4:1. Use only
approved ladders.
Secure base and latch ladder before commencing
work.
1
3
3
8.2.3
Material / equipment dropped
by user
3
3
9
(F) No work below ladder allowed.
1
3
3
8.3 Scaffolding
8.3.1
Collapse of scaffold
2
5
10
(B) Only certified and well trained personnel may
erect, modify or dismantle scaffolding. Only
faultless material to be used.
Scaffold tagging system to be implemented.
1
5
5
8.3.2
Fall of person
2
5
10
(F) Any toe board or handrail removed for access
shall be replaced immediately after access has
been gained.
1
5
5
1
4
4
8.3.3
Fall of materials
3
4
12
(D, F) All material and tools must be safely
stacked during work. No debris is allowed on
working platforms.
Work below scaffold not allowed.
8.4 Mobile Scaffold Tower
8.4.1
Collapse of tower
2
5
10
(B) Tower scaffold will only be erected, altered or
dismantled by a competent trained person, or to
be supervised by a competent person.
1
5
5
8.4.2
Overturning of tower
2
4
8
(B) Height to width ratio, internal tower 3,5:1 and
external tower 3:1. If exposed to wind loading, the
tower must be connected to the structure.
1
4
4
8.4.3
Fall of person
2
4
8
(B) Toe board and handrails must be fitted and
any trap door/hatch must be closed when scaffold
is in use.
1
4
4
8.4.4
Fall of material
3
4
12
(D, F) All material and tools must be safely
stacked during work. No debris are allowed on
working platforms
1
4
4
8.5 Mobile Elevating Working Platforms (MEWP)
8.5.1
Fall of person
2
5
10
(B) Operators shall use safety harness and be
attached to the platform
1
3
3
8.5.2
Fall of material
3
4
12
(F) All material and tools must be safely stacked
during work. No debris are allowed on working
platforms. MEWP´s are not to be used as a lifting
device.
1
4
4
8.5.3
Trapping of persons in
mechanism
2
4
8
(B) Only to operated from one station and by one
operator.
1
4
4
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page 6/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
No
Task / Hazard
L
S
R
Controls
L
S
R
8.5.4
Overturning
2
4
8
(B) Working surface to be level and firm. If
operated on soft ground, outriggers must be used
with spreaders.
1
4
4
8.5.5
Inadvertent movement
3
3
9
(B) Only to be operated by certified personnel.
Operator to be screened for fitness
2
2
4
8.5.6
Failure of MEWP in raised position 2
1
2
(B) To fitted with emergency lowering. The
MEWP shall be inspected and certified.
1
1
1
8.5.7
Person hit by moving MEWP
3
3
9
(B) Only to be operated by certified personnel.
Operator to be screened for fitness
2
2
4
8.5.8
Contact with overhead structures
/ electrical. cables
2
5
10
(A, B, C, E) Safe distances to be established in
separate RA and method statement if applicable.
1
5
5
9. Equipment Handling and Lifting Operations
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
9.1 Manual Handling
9.1.1
Sprain of muscles
2
3
6
Maximum load for continuous manual handling is
25 kg.
1
3
3
9.2 Pulleys
9.2.1
Dropping of load
2
4
8
(B) Rigging and lifting equipment (slings, chains,
ropes, shackles) compatible with load and
certified.
1
4
4
9.2.2
Trapping between fixed structure
and load
2
4
8
(B) Lifting operations under control of a
designated and competent lift leader.
1
3
3
9.2.3
Damage to equipment or property
3
1
3
(B) Lifting operations under control of a
designated and competent lift leader.
2
1
2
9.2.4
Hit by falling objects
2
3
6
(B) No persons allowed under the load or in the
hazardous area.
1
3
3
9.2.5
Contact with overhead cables /
pipe works
2
5
10
(A, B, C, E) Safe distances to be established in
separate RA and method statement.
1
5
5
1
5
5
9.3 Cranes or Hoists
9.3.1
Dropping of load
2
5
10
(B) Siemens or its sub-suppliers lifting drawings
applies. Inspect rigging equipment according to
1CS19322. Rigging equipment (slings, chains,
ropes, shackles) compatible with load and
certified.
For complex lifting operations separate RA and
method statement shall be established.
Site lifting plans applies and shall be followed.
Lifting operations under control of a designated
and competent lift leader. No persons allowed
under the load or in the hazardous area.
9.3.2
Trapping between fixed
structure and load
2
4
8
(B) No persons under the load or in the
hazardous area.
Lifting operations under control of a designated
and competent lift leader.
1
4
4
9.3.3
Damage to equipment or
property
3
3
9
(B) Lifting operations under control of a
designated and competent lift leader.
2
2
4
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page 7/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
No
Task / Hazard
L
S
R
Controls
L
S
R
(B, D) Lifting operations under control of a
designated and competent lift leader.
9.3.4
Hit by falling objects
2
5
10
9.3.5
Crane overturning
2
4
8
9.3.6
Contact with overhead
cables / pipe works
2
5
10
1
5
5
(B) Site lifting plan have to be established and
followed. Ground preparations to be inspected
and approved by a competent person.
1
4
4
(A, B, C, E) Safe distances to be established in
separate RA and method statement.
1
5
5
Rigging equipment (slings, chains, ropes,
shackles) compatible with load and certified. No
persons allowed under the load or in the
hazardous area.
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
9.4 Skidding Operations
9.4.1
Dropping of load
2
5
10
(B) No persons under the load, load to be
secured and landed on supports before
adjustments to skidding arrangement are allowed.
1
5
5
1
4
4
2
2
4
Skidding operations under control of a designated
and competent person
9.4.2
Trapping between fixed
structure and load
2
4
8
(B) No persons under the load, load to be
secured and landed on supports before
adjustments to skidding arrangement are allowed.
Skidding operations under control of a designated
and competent person.
9.4.3
Damage to equipment or
property
3
2
6
(B) Skidding operations under control of a
designated and competent person.
Check allowed support points on skid according to
project drawings.
10. Hand Tools
10.1
Flying particles
3
3
9
(B, D) Eye protection mandatory.
1
3
3
10.2
Tooling failing
3
2
6
(B) Worn out and damaged tools shall not to be
used.
2
1
2
10.3
Use of incorrect or unsuitable
tools
3
2
6
(B) Tools provided to be fit for purpose and the
environment where they will be used.
2
2
4
10.4
Trapping between tools and
work pieces
4
1
4
(B) Maintain good ergonomic working positions.
3
1
3
10.5
Tool slipping of work piece or
falling
3
2
6
(B) Tools to be kept safely stacked and maintain
good ergonomic working positions.
2
2
4
11. Disc Cutters and Abrasive Wheels
11.1
Bursting of wheel or disc
2
3
6
(B, D) Use the right type wheel, when replacing.
1
3
3
11.2
Contact resulting in cutting
accident
3
3
9
(B, D) Maintain good ergonomic working positions.
Covering work clothes to be used.
2
2
4
11.3
Flying particles
3
3
9
(B, D) Close / protect the hazardous area for
unnecessary admission.
Eye protection is mandatory.
1
3
3
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page 8/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
No
Task / Hazard
L
S
R
Controls
L
S
R
11.3
Entanglement
2
2
4
(B, D) No loose clothing.
1
2
2
11.5
Dust inhalation
3
2
6
(B, D) Use of exhaust fan, if possible
2
2
4
11.6
Exposure to high noise level
3
3
9
(B, D) Over 85 dB(A) hearing protection is
mandatory
1
3
3
11.7
Fire
2
4
8
(B, D, F) Flammable substances and debris to be
removed from working area. Good house keeping.
1
4
4
(B, F) Only use faultless and certified electrical
equipment. To be checked visually before use.
1
3
3
1
4
4
12. Portable Electrical Equipment
12.1
Electric shock / Electrocution
2
4
8
12.2
Fire
2
4
8
(F) Only use faultless and certified electrical
equipment. To be checked visually before use.
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
Unwind cable drums.
12.3
Tripping on cables
3
2
6
(F) Foot path and stair ways to free from cables.
2
2
4
12.4
Trapped by tool / machine
3
2
6
(B) Hand held Electrical Tools over 1000 Watts
shall not be locked/latched in “on position”.
2
2
4
(D) Over 85 dB(A) hearing protection is mandatory
1
3
3
2
2
4
2
4
3
3
1
5
5
1
5
5
13. Pneumatic Tools and Compressors
13.1
Exposure to high noise levels
3
3
9
13.2
Holding vibrating tools
3
3
9
13.3
Inhalation of exhaust fumes and
oil mists
3
2
6
(D) Position mobile compressors away from work
area to protect workforce from exposure of exhaust
fumes and noise.
13.4
Eye injuries from flying particles
3
3
9
(D) Eye protection is mandatory.
(D) Use of equipment with low vibrations.
Employee instructed to report any signs /
symptoms of white fingers.
2
1
14. Hydraulic Tools and Equipment
(A, B, D) Use safety glasses. Ensure that design
pressure is not exceeded. Equipment should be
pressure tested and certified regularly.
14.1
Bursting of gaskets and hydraulic
hoses.
2
5
10
Ensure that safety valves on pump sets are set
properly and are corresponding with the design
pressure on the equipment to be used.
Discard damaged hoses, repair should only be
made by a certified workshop.
14.2
Thread damage on hydraulic
ports, connections and to bolt
stretching inserts.
(A, B, D) Use safety glasses. Visually inspect
threads before connecting hoses or equipment
such as bolt stretching inserts.
2
5
10
Discard equipment with damage to threads or
sealing surfaces.
Stand clear of pressurized tools and equipment.
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page 9/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
No
Task / Hazard
L
S
R
Controls
L
S
R
15. Use of Substances Hazardous to Health
15.1
Inhalation
3
3
9
(D) PPE according to MSDS.
2
2
4
15.2
Ingestion
3
3
9
(D) PPE according to MSDS.
2
2
4
15.3
Absorption
3
3
9
(D) PPE according to MSDS.
2
2
4
1
5
5
16. Presence of Toxic Gases on Site
16.1
H2S, SO2 etc
3
5
15
(D) Specific PPE and gas detectors. Safe escape
routes and muster points have to be established.
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
17. Substances Hazardous to Environment
17.1
Air pollution
2
3
6
(D, G) PPE according to MSDS. Follow
established routines for Handling and storage of
hazardous material
1
3
3
17.2
Water pollution
3
4
12
(D, G) PPE according to MSDS. Follow
established routines for Handling and storage of
hazardous material
1
4
4
17.3
Ground / Soil pollution
3
4
12
(D, G) PPE according to MSDS. Follow
established routines for Handling and storage of
hazardous material
1
4
4
(B, D, F) In areas where flammable substances
are being handled sources of ignition must be
removed / isolated. Areas to be well ventilated.
1
5
5
1
5
5
1
4
4
1
5
5
1
5
5
18. Flammable Substances and Gases
18.1
18.2
Fire
2
Explosion
2
5
5
10
10
(B, D, F) In areas where flammable substances
are being handled sources of ignition must be
removed / isolated.
In confined spaces LEL must be monitored.
Areas to be well ventilated.
18.3
Inhalation of toxic vapors
3
4
12
(B, D, F) Areas where flammable substances are
being handled must be well ventilated.
PPE according to MSDS.
19. Hot Work, including Burning, Brazing, Grinding etc.
(B, F) Fire extinguisher and routines for alarm
must be in place.
19.1
Fire
3
5
15
19.2
Explosion
2
5
10
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
Flammable substances to be removed from
working area or be protected with heat resistant
materials. Hot work permit routines apply.
(B, E) LEL to be measured and monitored in
confined spaces.and in hazardous zones where
explosive gas / vapor mixtures might be present.
Hot work permit routines apply.
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page10/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
No
Task / Hazard
L
S
R
Controls
L
S
R
19.3
Inhalation of fumes
3
2
6
(D) Ensure good ventilation of the work area.
Extraction fans to be used if necessary.
2
2
4
19.4
Burns to eye and skin
3
3
9
(D) Use of eye protection and protection gloves is
mandatory.
2
1
2
19.5
Hot metal sparks
3
2
6
(D) Protect surrounding area with screens / fire
blankets and implement fire guards if necessary.
2
1
2
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
20. Work in Confined Spaces
20.1
Lack of oxygen – suffocation
2
5
10
(B, D, E) Measure O2 before entering, forced
ventilation or respiratory equipment to be used if
O2 levels are bellow normal atmospheric levels.
1
5
5
20.2
Use of electrical equipment –
electrocution
2
5
10
(B, D, E) Use of safe voltage.
1
5
5
20.3
Explosion
2
5
10
(B, D, E) Measure presence explosive gases and
LEL, purging and/or flushing procedures applies
to systems containing flammable substance.
1
5
5
20.4
Accidents & Falls
3
4
12
(A, B, D) Ensure that provisions for extraction of
injured/affected persons are made for safe rescue
from the confined space area.
1
4
4
1
5
5
1
5
5
21. Storage and Use of Bottled Gases
(F, G) Gas cylinders to be stored in the open air in
upright position secured and clearly marked.
21.1
Fire - Explosions – Asphyxia
2
5
10
Follow established routines in HSE plan for
Handling and storage of hazardous material.
No smoking allowed.
22. Storage of Flammable Substances
(F, G) Flammable substances shall be separated
and clearly marked.
22.1
Fire - Explosion
2
5
10
Follow established routines in HSE plan for
handling and storage of hazardous material.
No smoking allowed in storage areas.
23. Storage of Materials (Lay Down Area)
23.1
Falling materials
3
3
9
(F) Do not stack higher than two boxes / crates.
1
3
3
23.2
Falls at ground level
3
2
6
(F) Clear access provided to all stored materials in
the storage area.
2
2
4
23.3
Contamination to ground
3
4
12
(F) Liquids to be stored within bund walls / basin.
Follow established routines in HSE plan for
Handling and storage of hazardous material.
1
4
4
12
(F) Hazardous substances shall not be stored close
to surface water drain. Follow established routines
in HSE plan for Handling and storage of hazardous
material.
1
4
4
23.4
Contamination to water
3
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
4
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page11/12
Environment, Health & Safety Manual
H03-21
EHS
General Risk Assessment for Site Activities
No
Task / Hazard
L
S
R
Controls
L
S
R
24. Fire on Site
24.1
Damage on electrical equipment
3
4
12
(B, F) Continuous control and maintenance of
electrical equipment on Site. All damage on
electrical equipment to be reported immediately.
1
3
3
24.2
Smoking
3
2
6
(F) No smoking on Site, only in designated areas.
1
2
2
15
(B, E, F) For installation activities client or local
authorities can issue a general hot work permit for
the gas turbine and driven equipment building area.
When Site / work area is considered to be under
commissioning all such permits are void.
1
5
5
24.4
Hot work
3
5
We reserve all rights in this document and in the information
contained therein. Reproduction, use or disclosure to third
Parties without express authority is strictly forbidden.
© Siemens Industrial Turbomachinery AB
Good housekeeping shall be maintained on Site,
fire guards should be designated to work areas.
Hot work permit routines apply.
24.5
Poor storage and house
keeping
2
3
6
(F) High standard of house keeping to be
maintained. Flammable waste to be removed
before end of shift.
1
3
3
25. Disposal of Waste Products
25.1
Manual handling
3
1
3
Maximum load for manual handling, < 25kg
1
1
1
25.2
Skin contact with waste
3
2
6
(D) PPE according to MSDS.
1
2
2
25.3
Breathing dust / vapors
3
3
9
(D) Hazardous waste to be wrapped for
preventing release of dust / vapors.
1
3
3
25.4
Fire
3
3
9
(F) Waste to be separated and kept to a
minimum.
1
3
3
1
3
3
26. Asbestos
26.1
Siemens personnel are not allowed to work with
asbestos!. To be executed by an asbestos certified
company.
Inhalation of fibers
27. Ceramic Fibers
(B, D) PPE according to MSDS.
27.1
Inhalation of fibers
2
3
6
Contact responsible design office before handling
unknown substances.
28. Office Area and Personnel Facilities
28.1
Tripping
3
1
3
(F) Good house keeping to be maintained and
access roads to be kept clear of debris and
material.
2
1
2
28.2
Handling materials
2
1
2
Maximum load for manual handling < 25 kg
1
1
1
28.3
Passive smoking
2
2
4
No smoking indoors, only in designated areas
outside.
1
2
2
28.4
Food poisoning
3
3
9
High hygienic standard in all food handling
1
3
3
SE-612 83 FINSPONG, Sweden
Revision:
C
Responsible Dept.:
EHS Coordination, Outside Site
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Page12/12
Arbetsberedning
Övik energi
Byte av stokerstegar
Kontakt utförare
Samordnare Conny Nordlinder
Arbetsledare
Jörgen Vesterlund
Tele
Kontakt beställare
.0706043847
.0702339268
Peter Ramnitz
Arbetsmoment
1
Genomgång av arbetsberedning och riskanalys, etablering
2 Kapa axlarna på stokerstegarna, kapa loss överfallen
3 Svetsa lyft tag
4 lyfta ur stegarna
5 Ren skära axlarna
6 Byte slitlister
7 Lyfta in nya stegar
8 Montera klämkoppling
Svetsa
9 överfallen
Städa
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tele
.0701909037
Arbetsplan
Innan etablering ska genomgång av arbetet, riskanalys och arbetsberedning med tillstånd göra.
Etablering
Skär av axlarna på stokerstegarna inne i cylinder rummet enligt anvisning Proceros ritning lite plus
för renskärning senare.
Kapa loss överfallen inne i tippfickan
Svetsa fast lyftöglor för lyft av stegarna, försök
att hitta balans för lyftet
Baxa stegarna ut ur lagringen ( mot
skraptransportör), Koppla och provlyft lyft ur
stegarna
Ren skära axlarna enligt ritning och putsa bort
färg.
Kontrolera att spännelementet går på, montera
Kapa bort de gamla slitlisterna, renslipa
svetsarna och kontrolera genomföringarna
(event. byte) Svetsa in nya slitlister och förbered
Koppla och lyft ner stege baxa in genom väggen
medan kran håller stegen nära slitlisten, stoppa
och montera spännelement.
Kontrolera att stegen är i rätt läge en gång till
och montera spännelementen enligt anvisning
som medföljer spännelementen
Svetsa tillbaka överfallen med en kap skiva
mellan stegen och överfallet ( spel på 2-3mm )
Städa upp och gör en slut besiktning
X
X
lyfta ur stegarna
Ren skära axlarna
Byte slitlister
Lyfta in nya stegar
Montera klämkoppling
Svetsa överfallen
4
5
6
7
8
1
4
7
Punkt
20
19
18
17
16
15
14
13
12
X
X
X
X
X
ja sele
X
X
X
X
X
X
nej
X
ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ja avspärra
Nedfall
ja
medel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
liten
Halk/fall risk
stor
X
X
X
medel
X
X
X
X
X
X
liten
Skärskador
stor
Åtgärder för att förhindra skador /olycka
X
X
X
X
X
X
ja ja br.vakt
nej
stor
X
X
X
X
X
X
medel
X
X
X
liten
Brännskador
X
X
X
X
X
X
medel
X
X
X
liten
Klämskador
stor
Byte av stokerstegar tippficka
Heta arbeten
ja avspärra nej
Lyft
RISKANALYS
X
liten
stor
medel
X
liten
Stor
X
X
medel
X
X
X
X
X
X
X
liten ingen
Väder beroende Risker för omgivning
X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
medel
Bullerskador
stor
Brännskador på grund av bak puffar, se till att man använder svetshandskar och svetsjacka. Rätt munstycke och rätt skärtryck, rengöra munstycket med täta intervall
Vid lyft av stegar ska området spärras av och inga obehöriga ska finnas i arbetsområdet, när stegen är fri ska personal som är i tippfickan avlägsna sig
Inlyft av stegar ska samma rutiner följas som i punkt tre
I övrigt ska jobben göras utan stress, planera och tänka till en gång extra innan nytt moment påbörjas
Ordning och reda, skrot och utbytt material ska fraktas bort löpande.
10 Städa
9
Svetsa lyfttag
3
X
Kapa loss överfall
2
X
ja
Hög höjd
nej
Kapa axlarna på stokerstegarna,
Arbets moment
1
Punkt
Övik energi
Hörneborgs verket
Arbetsplats
Husums Mekaniska AB
Husbyn 162
89691 Husum
ȱ
ȱ
ǰȱȱ
ȱȱȱ
ȱ
ȱ
㛎ŠDZȱ
ȱ
Š–—ȱ
Šž–ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
›‹Žœ–’•“ãȱ
ȱ•¢Œ”œŠ••ȱ
ȱ’••‹žȱ
ȱŸŸ’”Ž•œŽȱ
›Žȱ–’•“ãȱ
ȱŸŸ’”Ž•œŽȱ
ȱ¡Ž›—ȱœ¢—™ž—”ȱ
§”Ž›‘Žȱ
ȱŸŸ’”Ž•œŽȱ
ȱ¡Ž›—ȱœ¢—™ž—”ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Žœ”›’ŸȱŠŸŸ’”Ž•œŽ—ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
›œŠ”ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
Š›ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
Ž—˜–ã›ȱª§›ȱȦȱã›œ•Šȱ™ªȱª§›ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
㛜•Šȱ™ªȱª§›Ž›ȱã›ȱŠȱž—Ÿ’”Šȱ•’”—Š—Žȱ‘§—Ž•œŽ›ȱ’ȱ›Š–’Ž—ǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ
¢••ȱ‹•Š—”Žȱ•§–—Šœȱ’••ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—Ȧ–˜—ŠŽœŠ–˜›—Š›Žȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ
*LOWLJIUnQ