Naturvetarnas arbetsmarknadsbroschyr för biomedicinare

Transcription

Naturvetarnas arbetsmarknadsbroschyr för biomedicinare
B I O LO G E R & B I O M E D I C I N A R E
Förfinar och
lar
vidareutveck
rta
naturens sma
produkter
lösningar till
och tjänster
N A T U R V E TA R N A A R B E T S M A R K N A D
2 015
I den här foldern börjar vi med att gå igenom vilken kompetens du som
är biolog eller biomedicinare har fått med dig från utbildningen. Sedan får
du tips om karriärvägar och trender samt faktorer som påverkar utvecklingen av din arbetsmarknad. Slutligen följer information om löneläge och
nätverk som kan vara användbara för dig.
Vi riktar oss framförallt till dig som är ny på arbetsmarknaden. Men även du som funderar över nästa
steg i din personliga karriärutveckling eller vill skapa dig en bättre bild av dina möjligheter i arbetslivet kan säkert hitta en del nyttig information.
NATU RVETAR NAS S E RVI C E
•
•
•
•
•
•
Workshops & seminarier
Karriärsamtal
Karriärprofilanalys
CV-coachning
Intervjucoachning
Lönerådgivning och
coachning inför
lönesamtalet
• Arbetsmarknadsanalys
Karriär- & arbetsmarknadsavdelningen på Naturvetarna består av: Ann Lundström, Anna Ogenstad,
Sofia Sjöholm, Christel Lindgren, Johan Runesson, Elisabeth Möller och Marita Teräs.
Är du inte redan medlem?
Läs mer om Naturvetarnas erbjudande
och bli medlem på www.naturvetarna.se
Omslagsbild: marinbiolog Stina Brask Bilén, medlem i Naturvetarna sedan 2007.
Grattis, du har klarat av en krävande utbildning.
Nu väntar nya utmaningar i arbetslivet. Genom att
vara väl medveten om vad du kan, vill och hur dina
möjligheter ser ut kan du kickstarta din karriär.
Din kompetens
Din kompetens är mycket mer än den utbildning du har läst. Personliga egenskaper, erfarenheter och intressen kan bli det som gör att just du får ett visst jobb. De färdigheter du
har fått med dig från din utbildning är också i många fall minst lika viktiga som ämneskunskaperna. En arbetsgivare är främst intresserad av att du har rätt förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt, inte vilken utbildning du har gått.
För naturvetare finns det en stor frihet att själv utforma en utbildning. Varje biologs eller
biomedicinares kunskaper kan därför skilja sig från den andras. Ta tillvara möjligheten att
visa att du är unik och har gjort aktiva och genomtänkta val under studietiden. Att du valt utifrån intresse är ingen nackdel, det visar att du är engagerad, något som ofta efterfrågas av
arbetsgivare. Här lyfter vi fram det som ofta är gemensamt för naturvetare med biologi- och
biomedicinkompetens.
Under utbildningen har du tränats i att analysera och dra slutsatser av komplicerade fakta. Detta är en kompetens som efterfrågas i de flesta branscher, och en förutsättning för att
du ska bli en skicklig problemlösare.
Du har både en mycket bred och djup kompetens. Redan efter gymnasiet hade du en bredare allmänbildning än de allra flesta. Dessutom har du fördjupat dig inom biologi eller biomedicin.
Du har också fördjupad kompetens inom något av områdena. De flesta biologer och biomedicinare har också mycket goda grundkunskaper i kemi, matematik och statistik. Många har också
breddat sig genom att läsa ytterligare någon eller några kurser utanför sitt specialområde.
We hire for attitude,
and we train for skills.”
Vanlig inställning hos arbetsgivare
© N at u r v e ta r n a 2015
3
Genom laborationer och övningar har du fått möjlighet att tillämpa och kommunicera
den teoretiska kunskap du skaffat dig. Ofta har du också under praktiska inslag tränat
på att samarbeta. Kanske har du också haft tillfälle att kommunicera och samarbeta med
personer med en annan kompetens och bakgrund.
Du har tränats i att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och att söka rätt på och
ta till dig nya forskningsresultat. Detta kommer att vara ovärderligt för dig i arbetslivet.
Där måste du kunna inhämta ny kunskap för att lösa problem och för att utveckla verksamheten och dig själv professionellt.
Din akademiska utbildning har också förberett dig för att kunna ta ett större ansvar för
både det egna arbetet och din kompetensutveckling. De flesta naturvetare arbetar i verksamheter med få andra naturvetare, så dra nytta av att du sannolikt har en unik kompetens och bakgrund. Detta kan göra dig extra viktig för verksamhetens kreativitet, flexibilitet och förmåga att uppfatta förändringar i omvärlden.
En annan bonus av att du har satsat på en naturvetenskaplig utbildning är att du har
ett kvitto på att du är van att prioritera och planera din tid. En naturvetenskaplig utbildning har förhållandevis mycket obligatorisk undervisning, samtidigt som det krävs en hel
del självstudier.
Slutligen har du blivit bättre på engelska, vilket är en tillgång på en global arbetsmarknad. Tack vare att naturvetenskaplig kunskap är lika gångbar oavsett i vilket land du
arbetar är språk en nyckelkompetens för naturvetare. Att behärska något språk utöver
svenska och engelska är ofta en stor fördel.
På en naturvetenskaplig
utbildning lär man sig
snarare att förstå och
tolka komplexa system
än en massa saker
utantill.”
Richard Gabler, naturvetare och
vd för Mobillån Sverige
4
© N at u r v e ta r n a 2015
NATU RVETAR E B I DRAR OFTA M E D:
» Engagemang
» Ansvarstagande
» Saklig och systematisk analys
» Ett nytt perspektiv
» Ett vetenskapligt förhållningssätt
MATCHAR DU life sciencebranschens BEHOV?
MATCHAR DU miljöbranschens BEHOV?
• Förståelse kemiska och
biologiska mekanismer
• Grundkompetens i biologi,
kemi och miljö
• Metoder inom biomedicin
och laboratorievetenskap
• Analytiskt och kritiskt
förhållningssätt
• Analytiskt och kritiskt
förhållningssätt
• Lagstiftning, regleringar
nationellt och inom EU
• Problemlösningsförmåga
• Tillsyn, förvaltning
• Självständig
• Samhällsplanering
• Kommunikativ
• Offentlig upphandling
• Affärskunskap, kommersialisering och ekonomi
• Affärskunskap, kommersialisering och ekonomi
• Kvalitetssäkring, -styrning
och juridik
• Kommunikativ
• Kunskap hälso- och
sjukvårdssystemen
• Internationellt och socialt
perspektiv (mänskliga rättigheter, mångfald, korruption)
• Statistik, matematik, IT
• Teknik
© N at u r v e ta r n a 2015
5
Möjliga karriärvägar
En utbildning är en möjlighet och en dörröppnare. Inte en begränsning. Om du börjar fundera på att du inte kan göra det ena eller det andra på grund av din utbildning finns risk för att
du begränsar dig själv i onödan. Genom att istället noga fundera igenom vad du är bra på, vad
du vill och hur din kompetens kan användas ökar du dina möjligheter. Om du inte själv vet vad
du vill och kan är det svårt att övertyga någon annan.
Vi rekommenderar att du så tidigt som möjligt skaffar dig kunskap om din potentiella arbetsmarknad. Läs branschtidningar, nätverka och studera platsannonser som fångar ditt intresse. Genom ditt medlemskap i Naturvetarna får du möjlighet att träffa många naturvetare
och andra akademiker som du kan ha stor glädje av under hela ditt arbetsliv.
Biologer arbetar oftast inom miljö eller life science, medan biomedicinare enbart är profilerade mot det senare arbetsområdet. I figuren på sidan 10 kan du se vilken arbetsinriktning
naturvetare som arbetar inom life science respektive miljö har. Låt dig gärna inspireras och ha
ett öppet sinne, det kan finnas nya möjligheter för dig. Naturvetare finns framförallt i forsknings- och utvecklingsintensiva verksamheter. Biologer och biomedicinare skapar ofta sina
egna jobb och kan i mindre utsträckning än andra mer etablerade grupper räkna med att ersätta någon som går i pension.
Fundera över vad du skulle vilja arbeta med och varför. Vilka problem skulle du vilja lösa och
vilken arbetsgivare skulle vara intresserad av att betala dig för att göra det? Samt vilken kompetens som krävs.
Inom life science arbetar de flesta naturvetare med forskning eller med laborativa arbetsuppgifter. En del arbetar också kliniskt. Vanliga befattningar är olika typer av forskningstjänster och laborativa tjänster som biomedicinsk analytiker och laboratorieingenjör. Klinisk prövningsledare är en annan vanlig befattning, liksom olika typer av chefsbefattningar.
Inom miljöområdet arbetar många naturvetare som konsulter, handläggare, samordnare
eller projektledare. Även här är chefsbefattningar vanliga, liksom strategiska tjänster.
Jag tror att det är
klokt att bredda sig.”
Anna Tegnesjö, biolog och
projektledare på Vinnova.
Uppdrag: Verkar för att forskning kommer
till nytta genom utveckling av universitet och
högskolors samverkan.
6
© N at u r v e ta r n a 2015
Forskarkarriär?
Hälften av alla biologer och biomedicinare
har en forskarexamen. En forskarexamen kan
vara ett riktigt karriärlyft. Det är också ofta
en nödvändighet om du vill etablera dig som
specialist. Tänk dock på att det finns relativt
få specialisttjänster och att en forskarexamen
ger mycket annat än ren sakkompetens. Efter
forskarexamen lämnar de allra flesta akademin, medan andra bedriver egen forskning och
etablerar sin egen forskargrupp.
Chefskarriär?
Hur kan min
kompetens
gynna den här
verksamheten?
Vad är deras affärsidé
eller uppdrag? Vilka
utmaningar står de inför?
På vilket sätt skulle min
kompetens kunna förbättra
verksamhetens resultat?
Vilken betydelse får det?
Om du är intresserad av människor, har ett
smittande engagemang och ledaregenskaper kanske du ska fundera på en chefskarriär.
Idag är ungefär 1 av 10 biologer och biomedicinare chefer, vilket är avsevärt lägre än för
många andra naturvetargrupper..
BE FATT NI NG
B E FATT
N IN G A R
B IO LO G
ER
:
5 I TOPP
are
g
g
lä
d
Han
(scientist)
re
ka
rs
o
F
Doktorand
are
Projektled
are
shandlägg
d
år
rv
Natu
rvetarnas
Källa: Natu
AR BI OM ED
IC IN AR
5 I TOPP:
Doktorand
Biomedicinsk an
alytiker
Forskare (scient
ist)
Post dok
Projektledare
E
Källa: Naturvetarn
as lönestatistik
lönestatistik
© N at u r v e ta r n a 2015
7
VA d ka n b iologer ?
»
»
»
»
»
Analysera och lösa biologiska problem
Tillämpa sin kunskap praktiskt i fält och på labb
Tillägna sig ny kunskap
Agera vetenskapligt
Biologi, kemi och statistik
VA R A R B E TA R
b iologer ?
övrigt
Biologer återfinns inom ett mycket
stort antal arbetsområden, kanske för
att biologers generella kompetens
ofta uppskattas utanför de mer självklara branscherna och för att antalet
renodlade biologtjänster är få.
Under Övrigt privat finns framförallt tjänsteföretag, bioteknikföretag,
bemanningsföretag, skog, jordbruk
och trädgård, parti- och detaljhandel
samt teknikföretag.
16%
28%
Life science
13%
7%
Landsting
13%
Kommun inkl. bolag
E x empel på ar b etsgivare
• Astra Zeneca
• Cepheid
• Sweco Environment
• WSP Sverige
• GE Healthcare Bio-Sciences
• Calluna
• Lantmännen
• Thermo Fisher Scientific Phadia
• Bioarctic Neuroscience
• Enetjärn Natur
K ä lla: Nat u rv e tar nas lö n estati sti k
8
© N at u r v e ta r n a 2015
Statlig myndighet
inkl. bolag
23%
Universitet, högskola
VA d ka n b iomedici n are ?
»
»
»
»
»
Analysera och lösa medicinska problem
Tillägna sig ny kunskap
Agera vetenskapligt
Biomedicinska laborativa metoder
Humanbiologi, kemi, statistik och bioinformatik
VA R A R B E TA R
b iomedici n are ?
övrigt
Biomedicinare arbetar framförallt i life
science branschen. De är också ofta
handläggare och utredare på myndigheter eller ägnar sig år forskning och undervisning på universitet och högskolor.
6%
Statlig myndighet
inkl. bolag
10%
Universitet, högskola
38%
31%
Life science
15%
Landsting
E x empel på ar b etsgivare
• Astra Zeneca
• Swedish Orphan Biovitrum
• TFS Trial Form Support
• Cepheid
• Q-Med
• Adecco Sweden
• Norma
• AbbVie
• Dfind Science & Engineering
• Novartis Sverige
K ä lla: Nat u rv e tar nas lö n estati sti k
© N at u r v e ta r n a 2015
9
A r b etsi n rikt n i n gar i n om li f e scie n ce och
mil j ö / klimat.
Kä lla:
N at u rv e tar nas lö n e stati sti k
Jag gick på en utbildning med problembaserat
lärande, vilket övade upp min förmåga att
samarbeta och hitta lösningar.”
Christina Andersson, biomedicinare och laboratoriechef vid Region Gävle.
10
© N at u r v e ta r n a 2015
Arbetsmarknad
Biologi är idag basen för mycket av den mer innovativa teknikutvecklingen. Oavsett om det
handlar om att utveckla en ny ljusstark kamera, om att programmera effektivare eller om att
utveckla nya medicinska lösningar sneglar ingenjörerna allt mer på hur naturen har löst problemet. Nya möjligheter finns också inom akvakulturen, som på kort tid blivit den snabbast
växande livsmedelssektorn på grund av en tilltagande brist på vildfångade fiskar och skaldjur.
I takt med att allt fler komplexa produkter och tjänster når marknaden kan vi förvänta oss en
ökad efterfrågan på biologisk och biomedicinsk kompetens.
I januari 2015 stod 3,2 procent eller 981 av Naturvetarnas yrkesverksamma medlemmar utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det vill säga fick antingen arbetslöshetsersättning eller
deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är en minskning med 0,2 procent sedan förra
året. För medlemmar som är biologer eller biomedicinare var motsvarande siffra 4,4 respektive
2,6 procent. Naturvetare hade vid mättillfället högre arbetslöshet än många andra akademiker,
men i jämförelse med personer utan eftergymnasial utbildning var arbetslösheten låg.
Naturvetarna uppskattar att det idag finns cirka 8 000 biologer och 2 500 biomedicinare på arbetsmarknaden.
Life sCience
Life science är en bransch i förändring. Den karakteriseras idag av stor omsättning på
tjänster och företag. Sverige har länge haft en stark ställning inom life science tack vare
hög kompetens, framgångsrika innovationer, stark export samt bra förutsättningar för FOU
bland annat genom tillgången på omfattande registerdata och biobanker samt satsningar på
Naturvetare har
förmåga och vilja
att analysera.”
Nomi Creson, biomedicinare
och Medical Affairs Associate på
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Uppdrag: jobbar inom läkemedelsindustrin,
med områdena Clinical Trials, Pharmacovigilance och Regulatory Affairs.
© N at u r v e ta r n a 2015
11
bra forskningsinfrastruktur. Det är också en av de mest forskningsintensiva branscherna.
Branschen står dock inför stora utmaningar idag som en följd av den globala läkemedelsindustrins omstruktureringar. Nedskärningarna i läkemedelsindustrin har pågått de senaste 10 åren
och är en del av en global omstrukturering för att möta de utmaningar som branschen står inför.
Patenten på många storsäljare går ut, hälso- och sjukvården väljer billigare kopior, och det blir
allt svårare att hitta finansiering för tidiga faser i läkemedelsutvecklingen. Läkemedelsbolagen
tvingas se om sina hus för att kostnadseffektivisera och minska riskerna och utvecklingstiderna.
Antalet kliniska prövningar, som länge har varit en styrka i Sverige, har minskat radikalt under senare år, särskilt i tidiga utvecklingsfaser. Inom läkemedelstillverkning sker däremot en
hel del investeringar, och antalet anställda har hållit sig relativt stabilt under åren. Detsamma
gäller verksamheter inom marknad och försäljning.
De stora läkemedelsbolagens dominans har minskat till förmån för ett större antal småoch medelstora företag som levererar produkter och tjänster till de större bolagen. Omstruktureringarna och de förändrade arbetssätten skapar också nya möjligheter. Det öppnar upp för
fler samarbeten mellan näringslivet, akademin och hälso- och sjukvården.
Totalt sett har antalet anställda i life science minskat med drygt 5 procent mellan 2009 och
2012, och med 10 procent sedan 2006 då branschen var som störst. De senaste åren har
dock minskningen stannat av. Samtidigt ökar sysselsättningen inom andra delar av life science, till exempel in vitro-diagnostik, implantat, biotekniska verktyg, olika typer av medicinsk
utrustning samt informations- och kommunikationsverktyg.
Majoriteten av de senaste årens nedskärningar inom läkemedelsindustrin har skett inom
forskning och utveckling, men Naturvetarnas siffror tyder på att de flesta som jobbade inom
med detta innan de stora nedskärningarna har hittat nya forskningsrelaterade tjänster.
Life science är i högsta grad en global marknad. Alltfler företag har blivit utlandsägda un-
Tack vare min
utbildning har jag
alltid haft lätt för att sätta
mig in i de vetenskapliga
delarna i mitt jobb”
Sophia Brodin, biomedicinare
och utredare/projektledare
på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
12
© N at u r v e ta r n a 2015
der de senaste tio åren, och idag är cirka 14 procent av företagen med verksamhet i Sverige utlandsägda. Detta gör det svårare att göra prognoser för framtida rekryteringsbehov.
Det är troligt att det totala antalet anställda kommer fortsätta minska inom de närmaste
åren, men på lite längre sikt kan man förvänta sig att arbetsmarknaden kommer att stabilisera sig. Ny teknik och hälsoutmaningar skapar behov av nya naturvetenskapliga lösningar
och arbetstillfällen även i framtiden.
Ett positivt tecken är de politiska satsningar på forskning inom life science som gjorts. Exempel på sådana satsningar är nationella forskningscentra som SciLifeLab, European Spallation
Source (ESS) och MAX IV. En nationell strategi för svensk life science börjar också ta form.
Arbetsmarknaden inom life science finns i huvudsak i Stockholm-Uppsala-Mälardalen,
Västra Götaland och Malmö-Lund.
Miljö
Globalt står vi inför en rad miljörelaterade utmaningar som begränsade naturresurser, klimatförändringar, utsläpp av föroreningar och pressade ekosystem. Samhället genomgår dessutom
ständiga förändringar som kommer påverka miljöarbetet framöver: till exempel urbanisering
och förändrad befolkningssammansättning med fler äldre och fler utlandsfödda, och därmed
förändrade konsumtionsvanor. För att tackla dessa utmaningar krävs en klar och tydlig miljöpolitik som ger effektiva och långsiktiga förändringar. Smarta lösningar med ny teknik och
innovationer driver också på utvecklingen, liksom ökade krav från media och konsumenter. Allt
detta skapar möjligheter till ökad sysselsättning för naturvetare.
I Sverige har miljö- och hållbarhetsfrågor blivit strategiskt viktiga inom alltfler verksamheter i
samhället. Att satsa strategiskt på miljöfrågor kan ofta ge företag en affärsmässig fördel. Men
samtidigt väger ofta andra samhälls- och vinstintressen tyngre än miljöintressen, därför är det
Jag har inte valt det här arbetet för att göra
en glassig karriär utan för att det känns
viktigt, utmanande och roligt. Jag har alltid sagt att
man kan rädda världen och ha kul på samma gång!”
Fredrik Moberg, verksamhetschef på Albaeco och doktor i
systemekologi/naturresurshushållning
© N at u r v e ta r n a 2015
13
viktigt att kunna göra analyser som väger dessa intressen mot varandra, och här kommer naturvetares kompetens väl till pass. Klimatanpassning spås vara en framtidsmarknad globalt sett, och
där krävs hög kompetens för analyser, bedömningar, kartläggningar och planering av projekt.
Klimat- och miljöpolitiken är också en prioriterad fråga inom EU, det pågår bland annat internationella diskussioner kring nya miljömål som ska avlösa milleniemålen efter 2015. Efterfrågan på kompetens tenderar att öka i takt med att kraven på företagen ökar.
Generellt ökar antalet anställda i miljöbranschen, och behovet av kvalificerad arbetskraft kommer troligen fortsätta vara högt inom den kommande tioårsperioden, dels på grund av att nya
tjänster skapas och dels på grund av stora pensionsavgångar främst inom de kommunala bolagen.
Rekryteringsbehovet är särskilt stort inom områdena energi, metall, vatten och avfallshantering.
Den offentliga sektorns miljöarbete är i hög grad politiskt styrt på regional, nationell och EUnivå. Antalet uppdrag inom miljö ökar i den offentliga sektorn, samtidigt som budgeten minskar,
därför ökar inte antalet nya tjänster i takt med det ökade miljöansvaret. Däremot sker en omfördelning av tjänster. En trend inom kommunerna är att tjänster som miljösamordnare istället
ersätts av miljöchefer och olika specialisttjänster inom miljö. Dock upplever kommunerna att
det är svårt att hitta kompetenta personer som vill ta ansvaret som miljöchef. Det finns också
ett generellt behov att höja kompetensen i kommunerna.
På kommunala verk, till exempel renings- och vattenverk, är stora pensionsavgångar att
vänta, och där har man ett stort behov av hög kompetens inom främst teknisk-naturvetenskapliga områden, gärna unga personer med nytänkande perspektiv. Dock har man svårt att
hitta kvalificerad arbetskraft.
Man måste
förstå biologiska mekanismer för
att arbeta inom läkemedelsindustrin”
Sara Tomicic,
rekryteringskonsult på
Scientific Solutions
Scandinavia
14
© N at u r v e ta r n a 2015
För några år sedan förutspåddes en mycket stark tillväxt för miljökonsulter, men denna
ökning uteblev. De senaste åren har många miljökonsulter istället känt av färre uppdrag och
nedskärningar, och flera små och mellanstora konsultfirmor har fusionerats eller konsoliderats med större bolag. Bland Naturvetarnas medlemmar kan vi dock inte se någon minskning i andelen konsulter, snarare en svag ökning sedan 2009. En generell trend i samhället
är dock att fler företag satsar på miljöspecifika tjänster in-house, istället för att anlita externa miljökonsulter.
Sverige har länge haft en stark position inom miljöteknik. Den svenska marknaden är krävande och har tilltro till ny teknik. Ny lagstiftning ställer också krav på utveckling och innovationer. Detta stimulerar innovation och tillväxt och leder till nya arbetstillfällen. Antalet anställda
i miljötekniksektorn ökade med 15 procent mellan 2007 och 2011. De områden som sysselsätter flest är återanvändning och effektivisering av energi och resurser i byggnader och processer, samt vattenkvalitet, energi och avfallshantering. Ett annat område i fokus är biobränslen. Många unga, innovativa miljöteknikföretag är avknoppade från forskning inom akademin,
och flera av företagen har egen forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Ett annat viktigt område är energisektorn, där bland annat de kommunala energibolagen
ingår. Arbetsmarknaden är stabil med en tillväxt i sysselsättningen på 7 procent mellan 2007
och 2011. Vi står inför teknikskiften och övergång till förnybar energi. Mer information finner
du i Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014: Nya möjligheter i en föränderlig omvärld
samt Naturvetarnas undersökning bland naturvetare examinerade läsåret 2010/11: Akademisk utbildning – en språngbräda för karriären.
© N at u r v e ta r n a 2015
15
Den
analytiska
förmågan är
utpräglad hos
naturvetare.”
Daniel Johansson, biolog
och chef på Vinnova
för Omvärldsanalys och
utvärdering..
Uppdrag: Avdelningen
stöttar och utför uppföljning
och effektanalys av Vinnovas finansieringsinsatser,
samt ansvarar för kompetens att analysera och förstå innovationssystem.
Tips!
Dra nytta av de lokala fackliga föreningarna! De svarar
gärna på frågor om verksamhetens kompetensbehov,
löneläge och arbetsvillkor.
» inom privat sektor: Akademikerföreningen
» inom staten: Saco-S
» inom kommun och landsting: Naturvetarförening/ombud
16
© N at u r v e ta r n a 2015
Lön
Erfarenhet, krav och ansvar, var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens
samt vilken sektor, bransch eller arbetsgivare det handlar om är faktorer som påverkar lönen.
Naturvetarna anser att lönen ska vara individuell. Den ska avgöras av din kunskap och
kompetens, ditt ansvarstagande, arbetsuppgifternas omfattning, innehåll och svårighetsgrad
samt de resultat du uppnått.
Tabellen här nedan ger en fingervisning om löneläget för biologer och biomedicinare. För
den som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta genom verktyget
Saco LöneSök. Om du vill få en bild av vilken lön som kan vara relevant för en ny tjänst, är
det alltid bra att kontakta den lokala fackliga föreningen på arbetsplatsen i fråga. De vet hur
löneläget ser ut just där.
Som medlem i Naturvetarna kan du alltid kontakta förbundet för lönerådgivning eller för att
boka tid för coachning inför ditt lönesamtal.
Löner
Biologer (3 435 st)
Biomedicinare (574 st)
Medel
10:e Percentil
Median
90:e Percentil
36 300
36 300
26 900
25 600
33 800
34 200
49 100
50 100
Tabellen visar inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas lönestatistik 2014.
Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer: ansvar, erfarenhet, uppnådda
resultat, krav etc.
1600 kr mer!
Så mycket större var medellönen
för nyexaminerade naturvetare
som använt Saco LöneSök.
© N at u r v e ta r n a 2015
17
Nätverk
Ett bra nätverk är ovärderligt i arbetslivet. Redan under studietiden kan du börja kontakta
personer som du är intresserad av att ha ett utbyte med. Var också noga med att underhålla
de kontakter du skaffar dig. Genom att delta på Naturvetarnas och Sacos arrangemang har
du möjlighet att träffa inspirerande akademiker utanför ditt eget specialområde.
På arbetsplatsen kan du påverka och få stöd och hjälp via den lokala fackliga organisation-en för akademiker. De lokala fackliga representanterna kan förse dig med värdefull information om arbetsplatsen, anställningsvillkor och löneläge när du söker jobb.
Sociala medier som Facebook, LinkedIn och Twitter används allt oftare av rekryterare. Vi
rekommenderar därför att du tar tillvara möjligheten att marknadsföra din kompetens via
sociala medier och engagera andra i de utmaningar du brottas med. Men kom ihåg att det
handlar om att både ge och ta i ett nätverk.
Tips!
Naturvetarna på Twitter, LinkedIn och Facebook ger tips på
arrangemang, information om arbetsmarknad och karriär samt
möjlighet att nätverka i frågor som rör dig som naturvetare.
Jag vill bli erkänd som
specialist och drivs
av ett genuint miljöintresse.”
Stina Brask Bilén, marinbiolog
på Cowi
Uppdrag: Hanterar ansökningar om tillstånd
för marina verksamheter.
18
© N at u r v e ta r n a 2015
SVENSKA KEMISTSAMFUNDET &
SVENSK FÖRENING FÖR BIOKEMI
OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI
Om du har intresse för kemi och bioteknik kan du bli medlem i Kemistsamfundet eller Svenska föreningen för biokemi och molekylärbiologi, SFBM. Du får
tidningen Kemivärlden Biotech och erbjudande att delta i många branschspecifika arrangemang. Naturvetarnas medlemmar får rabatt på medlemsavgiften.
Mer information: www.chemsoc.se
APOTEKARSOCIETETEN
Naturvetarna samarbetar med Apotekarsocieteten. Om du vill utvecklas i
din yrkesroll inom läkemedels- och bioteknikbranschen kan det vara en god
idé att vara med i båda organisationerna.
Mer information: www.swepharm.se
THE BIOMEDICINE NETWORK
BioN (The Biomedicine Network) är en organisation av och för studenter
och alumner från biomedicin-, bioentreprenörskaps-, och toxikologiprogrammen på Karolinska Institutet. De ordnar många events, som inbjuder till nätverkande. Medlemskapet är gratis.
Mer information: www.bion.nu
EUROPEAN COUNTRIES BIOLOGISTS
ASSOCIATION
Naturvetarna representerar svenska biologer i den europeiska yrkesföreningen EuropeanCountries Biologists Association, ECBA. För dig som är biolog
och medlem i Naturvetarna finns möjlighet att ansöka om att få titeln European Professional Biologist. Förutom akademisk utbildning krävs minst
tre års arbetslivserfarenhet.
Mer information: www.ecba.eu
© N at u r v e ta r n a 2015
19
Luis Carvajal, livsmedelsinspektör,
medlem i Naturvetarna sedan 2012.
Theres Lundahl, studerar
miljövetenskap, medlem i
Naturvetarna sedan 2014.
Nyfiken på andra naturvetare?
Se filmen ”Endast fantasin
sätter gränserna”
Johanna Rosén, djursjukskötare,
medlem i Naturvetarna sedan 2012.
20
© N at u r v e ta r n a 2015
Jonas Ludvigsson, skogsmästare,
medlem i Naturvetarna sedan 2004.
» Ger råd och träffar avtal om lön och arbetsvillkor
» Erbjuder kvalificerad karriärservice
» Synliggör naturvetenskaplig kompetens
» Har trygghetslösningar, såsom inkomstförsäkring
N AT U R V E TA R N A
– det självklara valet
f ö r naturvetare
Fakta i denna skrift bygger på Naturvetarnas medlems- och lönestatistik samt AEA:s statistik.
Skriften uppdaterades i februari 2015.
© N at u r v e ta r n a 2015
21
Egna anteckningar
22
© N at u r v e ta r n a 2015
© N at u r v e ta r n a 2015
23
Naturvetarna är det självklara valet för naturvetare
Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap.
Våra 31 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och
miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.
Som experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad
erbjuder vi specialiserad service kring karriär, lön och arbetsvillkor.
Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela
arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många
års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef eller
företagare. Vi erbjuder även mötesplatser för nätverkande och
kompetensutveckling.
Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.
Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi avtal
som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.
Ansök på www.naturvetarna.se/bli-medlem
eller använd QR-koden
Planiavägen 13 Box 760 131 24 Nacka
08 466 24 80 [email protected]