Elljusspåret och slalombacken på Brunnhemsberget

Comments

Transcription

Elljusspåret och slalombacken på Brunnhemsberget
Elljusspåret och slalombacken på
Brunnhemsberget
Albionstugan ligger på Brunnhemsbergets sydöstsluttning. Från Albionstugan utgår ett elljusspår,
terrängspår, samt Brunnhemsleden. Vid god tillgång på snö spåras elljusspåret för skidåkning på
vintern. I stugan som ägs av idrottsklubben Albion
finns omklädningsrum, dusch och bastu.
Bakom Albionstugan finns Brunnhemsbacken som
är en barnvänlig slalombacke. Den övre delen är
relativt flack och den nedre delen är något brantare. Det finns en släplift, men snökanon saknas.
Större delen av Brunnhemsberget är planterad
med gran. Inslag av kalhyggen finns här och var.
Brunnhemsleden startar halvvägs upp i slalombacken. I den övre delen av backen finns en fin
flora med ängsskallra, gulmåra, vitmåra, liten och
stor blåklocka, samt slåttergubbe.
Spåren och slalombacken har höga värden för det
rörliga friluftslivet.
Bevarande och utveckling av friluftsvärdena:
Albionstugan, spåren och leden förvaltas av IK
Albion.
Längd (km)
Närområde för
Naturtyp
Aktivitet
Anläggningar
Attraktivitet
Besöksfrekvens
Kvaliteter
Stråksamband
Åtkomst
Framkomlighet
Tålighet
Markägare
Skydd
planeringsstatus
Åtgärdsbehov
Ansvarig
5 km, 2,8 km
Stenstorp
skogsmark, kulturmark
löpning, vandring, längdskidåkning,
slalom
värmestuga, toalett, dusch, bastu, elljuspår 2,8 km, terrängspår 5 km
lokalt
låg
rymd, artrikedom
Brunnhemsleden
enskild väg, parkering
god
hög
övrig
saknas
riksintresse friluftsliv/naturvård
IK Albion
51

Similar documents