Og så kom kongen - Trondheim Frikirke

Transcription

Og så kom kongen - Trondheim Frikirke
Nr.09-2015–fredag9.oktober
rosebuskane.-"Herrenskalstridafordykk,ogde
skalverestille."
Plutselig-Ogsåkomkongen!Heiltuventa,heilt
utavdetblå.Egstodderpåterrassenmed
kaffekoppenihanda,ogplutseliglanda
fuglekongenibjørkaberre2-3meterunna.Dåvart
hagenmedeitteinkatedral,ogsolailauvet
glansenavGudsherlegdom.Såhandlardetikkje
omategkjemtilGud,menistadenatGudkjemtil
meg.Såhandlardetikkjelengeromkvaegskal
gjere,menomkvahanhargjortoggjerformeg.-
”HansomikkjespartesineigenSon,mengavhan
forossalle,kanhanannaenngjeossaltmed
han?”
EldarEiksund
HerkommeretnyttnummeravKirkekontakten
medsmåttogstortframenighetenslivogvirke.
Ogsåkomkongen
Gudstjenesteprogrammetfremover
Kanskjedenstørstebonusenvedåflyttetil
Trøndelag,erfuglane.Viflyttafråeithusmed
asfaltpåtresider,tileithussomgrensartil
skogen-ogmedhagenfullavsmåfuglar!
Oktober:
11.10–Familiegudstjeneste
-ÅshildEllingsberg
18.10–Gudstjeneste
-BjørnJellestad–”Nårdefattigeutfordreross”
25.10–Gudstjenestem/nattverd
EldarEiksund–”Herre,lærossåbe–4”
Deisistemånadaneharvorespennandemed
nestennyefugleoppdagingarkvareinastedag.Vi
harsnartregistrert50ulikeartar.Viharsett
meiserogfinkar,sporvarogtrastar,kråkerog
duer,haukaroghakkespetter,ogendåmange
fleire.
Erdetnokodenneinteressaforfuglarhar
undervistmegom,såerdetomnåde.Ja,vihar
fåttdetrettifanget,mendeterogsåmeirenn
detteher.Nådevertgjernedefinertsom"plutselig,
ufortentgunst"(Studiebibelen):
Gunst-Einkvarnyfuglegoppdagarersomeit
handtrykkfråGud.EitteiknpåGudsvelviljeog
velsigning.Detvisermegnokoavrikdommeni
skaparverket,menikkjeberredet:Deterakkurat
somomdennerikdommenerderformeg!-”Og
Gudsågatdetvargodt!”
Ufortent-Foråfåstuderefuglanemåeg
eigentlegberreverestille.Dersomegbevegarmeg
ellerbrukarstemma,flygdeiflesteavdeibortmed
eingong.Mennåregistadenstopparopp,og
berreerstilleogventar-dåkjemdei!Dåkjemden
eineetterdenandre:Meiseneogfinkanepå
fuglebrettet,gransongaren,gråsisikenogmunkeni
bjørkanedanforterrassen,ellerraudstrupai
November:
01.11–Gudstjeneste
-BjørnJellestad–”Detbesteivente”
08.11–Gudstjeneste–Deforfulgtessøndag
-StigMagneHeitmannogBroderMikail
fraÅpnedører
15.11–Familiegudstjeneste–ShowIt
-HegeSivertsvik
22.11–Gudstjeneste
-GregLivingstonefraFrontiers
29.11–Gudstjenestem/nattverd
-BjørnJellestad–Tema:Advent
Merkogså:
23.-25.oktober
Alpha-weekendpåHållandsgården
6.-7.november
GLSiOslo–medca80stkfravårmenighet
20.22.november
MannsweekendpåHållandsgården
Hovedtaler:RolfHelènIversen
1
Menighetsmøterihøst
Mandag02.11kl.19–Trosopplæringsplanen
MERKENDRETDATO!
Gjennomvårsemesteretharenarbeidsgruppei
menighetenarbeidetmedutkasttiltrosopplæringsplanformenigheten.Gruppenleverte
sittforslagijuni,ogdenneernåtilbehandlingi
eldsterådet.2.novemberønskervisååleggefrem
denneformenigheten.HegeSivertsvikharledet
komitéenogvilfåansvarfordette.
Mandag07.12kl.19–Budsjettmøte
Dennedagenvildiakonrådetleggefremforslagtil
budsjettformenighetenfor2016
Nyttfrastabogeldsteråd
Endringeristaben
Ettermenighetsmøtet23.september
VårBarne-ogfamilieleder
HegeSivertsvikharsagt
oppsinstillingfraogmed
årsskiftet2015/2016.Hege
harværtansattiTrondheimFrikirkesidenhøsten
2012,oghargjortenstorjobbmedåutvikle,gi
rammerforogfølgeoppbarne-ogfamiliearbeidet
imenigheten,ikkeminstgjennomledertreningog
oppfølgingavfrivillige.Sisteåretharhunogså
ledetarbeidetmedTrosopplæringsplanenfor
menigheten,somskalpresenterespå
menighetsmøtet2.november.
Hegeønskerfortsattåværeengasjertibarne-
ogfamiliearbeidetsomfrivilligmedarbeider.
Viersværttakknemligefordetstorearbeidet
Hegeharlagtneddentidenhunharværtansatti
menigheten,ogønskerhenneallvelsignelsepå
veienvidere.
Stab,eldsterådetogmenighetsrådvilsnarest
startearbeidetmedåfinneuthvordanviskal
videreførearbeidetogarbeidsoppgaveneHegehar
hatt.Dettevilværeenavhovedsakenepåneste
menighetsrådsmøteden29.oktober.
Viertakknemligeforetkonstruktivtmenighetsmøte23.septemberogtakkerforalleinnspillene
ogJa-setningene.Herkomdetmangeulikeinnspill
somviskalåjobbevideremed.
Arbeidsgruppensomharjobbetmedspørreundersøkelsenograpportenetterdenne,skal
ferdigstillerapportentil15.oktober.Denne
rapportenskalsåleverestilmenighetsrådetogvil
daogsåinneholdearbeidsgruppensforslagtilhva
sombørjobbesvideremed.Menighetsrådetvil
begynneåsepårapportenpåførstemenighetsrådsmøte29.oktober.
Månedensøyeblikk
Eldsterådet
Søndag13.septemberbarOddrunogErlend
WaagøHelgelandtvillingenesineMagnusog
Sigurdtildåpen.StorebrorHåvardogfaddere
fulgtegodtmedJ
OleJørgenStevikharbedtomogfåttinnvilget
permisjonfraeldsterådetfraogmed1.oktober.
2
MisjonpåNoah!
"Gåderforutoggjørallefolkeslagtil
disipler."(Matt.28,19).
25.oktoberermisjonssøndagpåNoahs
Ark.Misjonsprosjektetihøstskalvære
julegaver,vinterklærogskotilvanskeligstiltebarniVatraiMoldova.
Duervelkommentilådeledinjuleglede
meddissebarnavedåkjøpegavekorteller
barnekunst.Ogdersomdublirsultenerdu
velkommentilåkjøpesuppe,kakerog
vaflersomNoahsarkkommertilåselgetil
inntekttildetteprosjektetiforbindelse
medkirkekaffe.
Dufårogsåenunikmulighettilåsepå
barnasdanseshow.Deldinjulegledemed
flere!Velmøtt!
VennlighilsenNoah-lederne
3
DUK-ungdomsarbeidetiregionenvår!
degvennersomikkeersåsikrepåhvadetror
på!
FribuNordreharjobbethardtforåfåDUK
tilåblisåbrasommulig,ogviharensolid
kjernemedungesomlikeråværemedoss!Og
vihåpermangeflereønskerdetifremtiden!
Detteervårtkjernearbeid,ogviønskerallefra
8.klasseogoppoverhjerteligvelkommentil
Rognanden16.-18.oktober!
Rejoiceharsattoppenfellesreisefra
TrondheimtilDUK.Denneerfulltegnet-men
jeg(Åshild)drarmedtogetfraTrondheimStil
Rognankl07.3816.oktoberogsetterstorpris
pågodtreisefølge!Viharforøvrigogså
reisestøtteprogram-såMELDDEGPÅ!
Distriktsungdomskoretheterdet,menerså
myemer!HerharviKor,Bandkurs,
AktivGruppe,ledertreningogviktigstavalt,
etgodtsosialtogkristentfellesskapmed
andreungdomfraAltainord,tilTrondheim
isør.
Tekst:ÅshildEllingsberg,FriBuNordre
Visamlesengangihalvåret,ogtilDUKsummerenheluke.Detstiligeeråsehvor
mangesomfårgodevennerher,ogsomreiser
tilhverandreogblirgodevennerogsåutenom
DUKhelgene!
Fordesmåungdomsgruppenebetyrdet
myeåmøteandrekristneungdom,menvi
håperogatdeteretstedhvordukantamed
Tagjernekontaktpå41424334(Åshildmobil).
Speiding er gøy!
4
5
Bønn–fremforalt
Viminneromdefastebønnemøteneimenigheten:
• Tirsdagkl.10.00-11.30
Tirsdagenemøtesentrofastgjengtilbønnpåbønnerommetbakikirkesalenfra
10.00til11.30.Herbesdetformenigheten,byen,bønneemneneibønnekassen
ogandreemnersommåttekommeopp.
Tirsdagsbønnemøteneimenighetenharihøstgåttoverfraåhaværtholdt
hverfjortendedagtilåbliholdthveruke.
–Ogetterpåerdetlunsjsammenmedstaben.:-)
• Søndagkl.10.00-10.50(førgudstjenesten)
Hardumulighettilåværemeddissebønnemøtene,såkomogblimed.Lurerdu
pånoeombønnearbeidetellerharbønneemnerdugjernevildele,såbruk
Bønnekassen,ellertakontaktmedkontoretellerlederfortirsdagsbønnen,
TuridM.Aas(mob.41103693).
6
Høyspillfaktoriandre”øvresalen”denneuken.
Høstferie-LANforFrikirkeungdommen
Høsteferienergjerneentidmednoelavere
tempoimenighetsarbeidet,ogmangeavvåre
fasteaktivitetertarfridissedagene.Menfor
engruppehardisseferieneblittennyarena.
Oppleggetharværtgodtorganisertmed
brannvakterpånattestidogflerefellesmåltid
hverdag,bådefrokost,middagogkvelds.I
tillegghardetværtlagtopptildagligefysiske
aktiviteterogsåutoverdetåberøretastaturog
mus.
Trivselenharværtgod,ogdetvilikkevære
noenstoroverraskelseomtilsvarendeopplegg
blirdrattigangigjenikommende
ferieperioder.
Tekst:EldarEiksund/Foto:DanielKiplesund
Sistuke,medoppstartrettettergudstjenesten
søndag4.oktoberogheltfremtiltorsdag8.
oktober,harmangeavungdommenevåre
værtsamlettilHøstferie-LANikirkelokalene.
Møtesaleni2.etasjebleinnredettil
datarom,ogiandredeleravbyggethardet
foregåttforskjelligeandreaktiviteter.Noenav
ungdommeneharovernattet,mensandrehar
kommetinnomnårdetharpasset.Totalthar
ca40ungdommerdeltattpåenellerannen
måtedissedagene.
Spilleneharværtnoemeravanserteendette…
7
Fradiakonrådet
kanfortendresegutoverhøstendastore
beløpsombådelånogfelleskostnadertil
Frikirkasentralt,samtgavertilmisjonen
forfallertilbetalingiløpetavoktoberog
november.
Diakonatettakkeralledesomgirjevntog
truttogmeddettaransvarforkirkasøkonomi.
Høstdugnadikirken
Torsdag22.oktoberkl.
17.30-21.30oglørdag24.
oktoberkl.10.00-14.00harvi
høstdugnadikirken.
Settavdageneallerede
nå.Detviletterhvertblilagtutlisterfor
påmeldingslikatvifårplanlagtinnsatsenpåen
godmåte.Såseesvitilhyggeligrengjøringav
kirkaigodnorskdugnadsånd.
Melddegpåtilhøstdugnadikirkentorsdag22.
oktober17.30-21.30oglørdag24.oktober
10.00-14.00.Vitrengerrundt50personer
totaltdissetodagene,ogdetvilblisendtrundt
listerpågudstjenestenedekommende
søndagenederdukanmeldedegpå.Dukan
ogsågjøredettevedåtadirektekontaktmed
HjørdisHavdahlpåmail([email protected])
ellerSMS.
Settavdagenallerede,såseesvitilhyggelig
rengjøringavkirkaigodnorskdugnadsånd.
Gudvelsignedeg!
ForDiakonatet-HjørdisHavdahl
Kalttildiakontjenesteimenigheten?
Franyttårerdetbehovfornyemedlemmeri
Diakonatet.Kjennerdupåkalltilådelta,
påvirkeogformemenighetsarbeidet,kan
kanskjedennetjenestenværenoefordeg.
Diakonateterendelavlederskapeti
TrondheimFrikirke,ogutgjørsammenmed
Eldsterådet,kirkasMenighetsråd.Diakonatet
hartimøteriåret,ogmedlemmeneharulike
ansvarsoppgaver.TrondheimFrikirkeeri
stadigendring,trengernyeimpulserog
tjenestevillige.
ErduklarforinnsatsiGudsrike,takontakt
medenavdeansatteellerBårdOlavSugustad
(92423348)forenuformellprat.:-)
Økonomien
TrondheimFrikirke
Viharfremdeleslangtigjentilånåmåletfor
budsjettetfor2015.Pr.1.oktoberervikr.
307.000bakbudsjett.Tilsammenligninghadde
vipåsammetidspunkti2014fåttinnkr.
64.000merigaverenndetviharfåttigaveri
år.Pågrunnavdestoregaveneidesemberi
2014harviennåenbrukbarlikviditet,mendet
Brøsetvegen145a
7048Trondheim
Tlf.:73911240
E-post:[email protected]
Nettside:www.trondheim.frikirke.no
Gavekonto:3000.16.6446
8

Similar documents