ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Comments

Transcription

ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG
Innkalling:
ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG
Fredag 27. februar 2015 kl 13 på møterom 111.
Sakskart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Behandle bedriftsidrettslagets årsmelding, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger.
Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent.
Vedta bedriftsidrettslagets budsjett.
Behandle bedriftsidrettslagets organisasjonsplan.
Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) 2 revisorer
d) Representanter til bedriftsidrettskretsens ting og møter i de organisasjoner
bedriftsidrettslaget er tilsluttet.
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
årsmøte.
Årsmelding 2014
Styrets sammensetning i 2014
Eirik Jenssen (leder)
James Holtom (nestleder)
Trond Myrland (kasserer)
Anne Melbø (styremedlem)
Siri Ask Fredriksen (styremedlem) – sluttet i fylkeskommunen høst 2014
Martin Mortensen (varamedlem)
Venke Sandvik (varamedlem)
Styremøter og aktiviteter
Det ble avholdt årsmøte 27. februar 2014. Det har ikke vært avholdt
styremøter, men nødvendige avklaringer har blitt gjort på e-post og
telefon.
Aktive grupper i 2014 har, som tidligere, vært innebandy, basket, skyting
og fotball. For aktiviteten i gruppene viser vi til årsmeldingene fra de
enkelte gruppene.
Antall medlemmer
Medlemsmassen er fortsatt forholdsvis stabil, og viser for 2014 132
medlemmer (77 fra fylkeskommunen og 55 fra Fylkesmannen).
Økonomi
Bedriftsidrettslaget har mottatt kr 20 000,- fra fylkeskommunen for 2014
og kr 10 000,- fra Fylkesmannen. Samt inntekter fra betalende
medlemmer. Vi viser ellers til regnskapet som viser et negativt resultat for
2014.
Molde 25.02.2015
For styret i Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag
Eirik Jenssen
leder
Årsberetning - Basketball 2014
Basketballgruppa trener nå hver tirsdag 20.00-21.00 i gymsalen på Rivalhuset. Vi startet opp
tidlig i januar og holdt det gående med treninger til begynnelsen av mai. Etter sommerferien
startet vi opp igjen tidlig i september og holdt det gående til nærmere jul. Tradisjonen tro
hadde vi også en liten ”romjulsturnering”.
På treningene spiller vi normalt hele tiden kamper. Det laget som først får 10 poeng har
vunnet. Så er det på´n igjen, eventuelt med skifte av lag. Treningene er normalt svært
intensive. Vi er for tiden inne i en god trend med svært godt oppmøte på treningene. Dette
var en trend som startet høsten 2012 og som har fortsatt. I tillegg til “fremmedlegionærene”
som vi tidligere har vært helt avhengig av, er vi nå også meget bra representert fra
Fylkeshuset. Frammøte ligger nå normalt på ca. 10 personer. Det ideelle er 4-5 personer på
hvert lag. Dersom det er for mange, spiller vi med innbytter eller deler opp i flere lag. Da
kjører vi gjerne kamper på 5 minutter.
Det er 9 – 10 medlemmer fra Fylkeshuset som har deltatt på treningene i 2014:
Molde 25.02.2015
For Bjørn Ringstad
Basketballansvarlig
Gunnar Malme
FBI INNEBANDY 2014
Innebandyen har trening torsdager 20:00 til 21:30 på Bergmo ungdomsskole. Det bør være minst
seks personer for at det blir holdt trening. Vi avklarer per e-post i forkant hvor mange som stiller og
om det blir trening.
Det er intensiv og morsom trening som egentlig passer for alle, men oppslutningen fra fylkeshuset
har ikke vært den helt store de siste åra. I 2014 har det til sammen vært 16 personer fra fylkeshuset
som har vært med i varierende grad. Dette er en liten oppgang fra 2013.
Deltagere:
Magne Hanestadhaugen– MRFylke samferdsel
James Holtom – FM miljøvernavd.
Astrid Buset – FM miljøvernavd.
Svein Neerland – MRFylke kultur og folkeh.
Per Olav Brakkan - MRFylke
Geir Moen – FM Miljøvernavd
Anne Melbø – FM miløjvern
Jorunn Mittet Eriksen– FM miljøvernavd.
Ole Erik Haaz – samboer Jorun Eriksen – FM miljøvern.
Martin Thomann Langslet – MRFylke kultur og folkeh.
Kjetil Malvik Foldal – FM justis og beredskap
Elin Røsshol – FM admn.
Rajah Selva - MRFylke
Ida Sigerseth – FM miljøvern
Viggo Finset – Domstol
Jan Erik Mhyr – vegvesenet
Jacob Falkman – Axess/Alpa handling
Det er flere av de som trener som ikke har fått meldt seg inn i FBI. De trenger informasjon om
hvordan dette skal ordnes.
Innimellom har vi som trener fått med andre venner og bekjente for å få nok personer til å holde
trening, men det har ikke vært noen faste uten i fra. Vi har ikke belastet disse med treningsavgift, da
de bare har vært med et par ganger.
Årsmelding fra skyttergruppa – sesongen 2013/2014
Skyttergruppa holder til i tilfluktsrommet i østre del av kjelleren på Fylkeshuset, gruppa har denne
sesongen avholdt i alt 25 skytinger. Sesongen startet primo oktober og ble avsluttet primo april.
Skytingene har som tidligere år foregått på onsdager med start kl. 19.00. I alt har 8 personer deltatt
denne sesongen. Gruppa har i perioden disponert fire luftgevær av merke Feinwerkbau, to eid av
Fylkeshusets Bedriftsidrettslag og to på utlån fra henholdsvis bedriftsidrettslagene ved Istad Kraft og
Statens Vegvesen.
Gruppa har i tillegg til de faste skytterkveldene, tradisjonen tro, avholdt julebord og avslutningsfest
med premieutdeling.
Oppmann for skyttergruppa:
Svein Halvorsen, Høgskolen i Molde, e-post: [email protected]
Kontaktperson:
Geir Olsen, MRFK, samferdselsavdelinga, e-post: [email protected]
Årsmelding fotballgruppa 2014
Oppmann:
Øyvind Tveten (Fylkeskommunen)
Aktive spillere 2014:
Gunnar Malme (Fylkeskommunen)
Trygve Grydeland (Fylkeskommunen)
Øyvind Tveten (Fylkeskommunen)
Trond Myrland (Fylkeskommunen)
Martin Thomann-Langslet (Fylkeskommunen)
Martin G. Mortensen (Fylkesmannen)
James Holtom (Fylkesmannen)
Nicolai Støren (Fylkesmannen)
Odd Løset (Fylkesmannen)
Oddvar Hatletveit (Riksrevisjonen)
Magnus Aarø (Fylkesnemda)
Fredrik Jensen (Vegvesenet)
Aktivitet 2014:
Vi valgte ikke å melde på lag i serien i 2014, erfaringene fra årene før
viser at det er vanskelig å få nok folk til å delta på kamper. Men vi har
fortsatt med treninger 1 gang i uka i Træffhallen, og treningene er åpne
for alle ansatte hos fylkeskommunen, fylkesmannen og Vegvesenet. Vi
trener sammen med bedriftsidrettslaget til Molde Sjukehus. Fra
Fylkeshusa deltar mellom 5-10 deltakere på treningene.
Resultatregnskap FBI
Resultatregnskap pr. 31.12.14 DRIFT
2014
2013
Inntekter:
Renter, bank
Medlemskontingent
Solarium
Korts. fordring
Fellesutgifter/inntekter
Skytegruppa
Volleyball
Fotball
Tilskudd
Basket/landhoyckey
Avsl. Kafferegnskap
Sum Inntekter
33,00
6 600,00
680,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 313,00
6 850,00
1 180,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 030,00
Solarium
Kontingent / gebyr
Fellesutgifter/inntekter
Skytegruppa
Volleyball
Fotball/bowling
0,00
2 400,00
46,50
3 160,00
0,00
16 862,30
0,00
240,00
2 400,00
2 795,75
0,00
21 275,00
Basket/landhockey
Diverse
Sum Utgifter
18 100,00
0,00
40 568,80
9 906,00
36 616,75
-3 255,80
1 413,25
-3 255,80
1 413,25
Utgifter:
Resultat
Overføres Egenkapitalen
Under/overskudd
Side 1
Balanse FBI
Balanseregnskap pr 31.12.14 Drift
Aktiva
Passiva og EK
2014
Bank (brukskonto)
Bank ( høgrente)
Kasse FBI
Korts. fordring
Interim trimrom
Sum
21 362,94
0,00
790,00
0,00
0,00
22 152,94
2013
2014
9 358,46
0,00
290,00
20 000,00
0,00
29 648,46
Side 1
500,00
Kortsiktig gjeld
Egenkapital
2013
22 152,94
25 408,74
22 152,94
3 739,72
29 648,46
Interrim trimrom
Resultatregnskap FBI
Resultatregskap pr. 31.12.14 TRIMROM
2014
2013
Inntekter:
Renter, bank
Inntekter
Solarium
84,00
0,00
100,00
20 000,00
20 000,00
20 084,00
20 100,00
Solarium
Kontingent / gebyr
Fellesutgifter/inntekter
Skytegruppa
Volleyball
Fotball/bowling
Trimrommet
12 138,00
3 049,56
Diverse
Sum Utgifter
12 138,00
3 049,56
7 946,00
17 050,44
7 946,00
17 050,44
Fellesutgifter/inntekter
Skytegruppa
Volleyball
Fotball
Tilskudd trimrommet
Basket/landhoyckey
Sum Inntekter
Utgifter:
Resultat
Under/overskudd
Overføres Egenkapitalen
Side 1
Balanse FBI
Balanseregnskap pr 31.12.14 Trimrom
Aktiva
Passiva og EK
2014
Bank (brukskonto)
Kasse
Trimrommet
59 480,39
3 581,00
Sum
63 061,39
2013
2014
47 974,67
1 201,00
3 739,72
52 915,39
Side 2
2013
Egenkapital
41 561,39
33 615,39
Interim drift
Depositum
0,00
21 500,00
63 061,39
0,00
19 300,00
52 915,39
Sak 8 Budsjett 2015
Inntekter:
Medlemskontigent
Solarium
Fellesinntekter
Skytegruppa
Volleyball
Fotball
Basket/Landhockey
Diverse
Renter
SUM Inntekter
6600
1 000,00
30 000,00
0
0
0
0
0
0
37 600,00
Utgifter:
Solarium
Kontingent/gebyr
Fellesutgifter
Skytegruppa
Volleyball
Fotball/bowling
Basket/landhockey
Diverse/uforutsett
SUM Utgifter
0
2400
1 000,00
4 500,00
0
14 000,00
13 500,00
2200
37 600,00
Organisasjonsplan
Styret
Leder, nestleder, kasserer
2 styremedlemmer
2 varamedlemmer
Skyting
oppmann
Fotball
oppmann
Innebandy
oppmann
Basket
oppmann

Similar documents