Link til presentasjon om foredragsholderne

Transcription

Link til presentasjon om foredragsholderne
Alvhild Hedstein
Salve Dahle
Alvhild er Administrerende direktør i NIBIO. Hun er utdannet
cand.agric. i naturforvaltning og ressursøkonomi fra Norges
landbrukshøyskole. Hun har blant annet jobbet i Miljøverndepartementet,
Statens forurensningstilsyn, Stiftelsen Miljømerking, Fiskeri- og
kystdepartementet og Samferdselsdepartementet.
Salve er Direktør i Akvaplan Niva. Han har lang erfaring innenfor
forskning og konsultentvirksomhet innenfor akvakultur, miljøovervåking
og miljøforskning om marine økosystemer langs norskekysten og i Arktis.
Salve har også ledet mange forsknings- og utredningsprosjekter innenfor
miljøovervåking, miljøpåvirkning og risikovurderinger.
Arne Bardalen
Linda Randal
Arne er Spesialrådgiver NIBIO og var, inntil opprettingen av NIBIO,
administrerende direktør i Norsk institutt for skog og landskap, som han
har fulgt lenge. Han har også vært direktør ved Norsk institutt for jord- og
skogkartlegging, konstituert fylkesmann, assisterende fylkesmann og
landbruksdirektør i Oslo og Akershus.
Linda er Direktør for Innovasjon Norge i Finnmark. Hun har tidligere
vært ordfører i Sør-Varanger kommune og har bred kjennskap til
næringslivet i Nord-Norge og Finnmark. Hun har bred erfaring fra
lokalpolitikken, og har blant annet vært nestleder i Finnmark Arbeiderparti
og leder av Øst-Finnmark regionråd.
Margareth Øverland
Mikael Forselius
Margareth er Professor i husdyrfag ved NMBU og Senterleder Foods of
Norway. Hun har en doktorgrad i husdyrernæring fra NMBU. I dag forsker
hun mye på utvikling av høykvalitetsfôr laget av fornybare naturlige
ressurser som trebiomasse, marine mikroalger og biprodukter av fisk og
dyr.
Mikael er Administrerende direktør ved Røros Hotell AS. Han har
utdannelse fra blant annet Cornell University og Hotell Høgskolen i
Stavanger. Han er styremedlem og deleier i Røros F&B, Smaken av Røros
AS, Røros Bryggeri og mineralvannfabrikk AS og Glåmos mineralvann
AS. I tillegg er han også styremedlem i Rørosmat SA.
Odd Magne Harstad
Anders Johansen
Odd Magne er Professor i husdyrfag ved NMBU. Han har ledet flere
nasjonale og internasjonale prosjekter som har dreid seg om husdyr og
klimagasser og prosjekter som har hatt fokus på ressursutnyttelse i
husdyrproduksjonene.
Anders er Bonde med melkeku og planteproduksjon i Velfjord i Brønnøy
kommune. Han er også Konsernstyremedlem i TINE SA og sitter også
som styreleder i regionstyret nord i Tine. I tillegg har han i flere år også
vært politisk aktiv i Brønnøy kommune.
Inger Solberg
Ulrike Naumann
Inger er Direktør for Bærekraft Norge 2030 i Innovasjon Norge. Hun
har ledet Innovasjon Norges avdeling for landbruk og sjømat, og har også
bred erfaring fra det private næringslivet. Hun har vært administrerende
direktør i eggprodusenten Norgården AS og i Kjøttbransjens landsforbund.
Ulrike er Produsentkontakt- og rådgiver ved Tromspotet. Hun er
utdannet fra NMBU og Universitetet i Tromsø. Hun har blant annet jobbet i
flere år som rådgiver i Bioforsk, Landbruk Nord og Midt-Troms
forsøksring og også vært prosjektleder på flere forskjellige
landbruksrelaterte prosjekter ved Dyrøyseminarsenteret.
Anne Karine Statle
Åge Jørgensen
Anne Karine er Daglig leder i LofotenMat. Hun har hovedfag i
samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning fra Universitetet i
Tromsø, og har også studert ved reiselivsskolen i Moskenes og på
Høgskolen i Finnmark Hun er også prosjektleder for prosjektet «økt
verdiskapning på mat fra arktisk landbruk».
Åge er Rådgiver i NIBIO, på Særheim på Jæren. Han er utdannet i
plantedyrking og hagebruk ved NLH, og har blant annet jobbet som
Fylkesgartner og hos FMLA i Rogaland. Nå jobber han som
næringsutvikler med nye dyrkingssystem for bær i veksthus, utvida
bærsesong vår og høst og produksjonsklare jordbærplanter tilpassa NordNorge.
Sigríður Dalmannsdottir
Bjørn Mathisen
Sigríður er Forsker i NIBIO, på Holt i Tromsø, hvor hun forsker på
herding og overvintring av engvekster i forhold til sortsutvikling. Hun har
jobbet med prosjekter om klimaendringer og landbruk i nord, og tester nå
byggsorter fra bl.a Island og Orknøyene som kan utnytte en lengre
vekstsesong N-Norge. Hun har tidligere jobbet ved Islands
Landbruksuniversitet og i desember forsvarer hun sin doktorgrad ved
NMBU.
Bjørn er Bonde med melkeku på Kveøya i Kvæfjord kommune. I tillegg er
han også leder i Norsk Landbruksrådgivning. Han er også leder i
styringsgruppa til agronomiprosjektet som har som mål å bedre jord og
plantekultur for å oppnå gode og årssikre avlinger. Bjørn har tidligere også
vært leder for Troms bondelag og Nordnorsk landbruksråd.
Vibeke Lind
Nils Vagstad
Vibeke er Forsker i NIBIO, på Tjøtta i Nordland. Hun har PhD i
kjøttkvalitet hos lam fra NMBU. Nå jobber hun blant annet med
klimagassutslipp fra sau. Fôring og fôringsregimer, samt bruk av innmark
og utmark for sau og storfe og tilvekst hos lam/sau relatert til ulike fôringsstrategier. Hun er også medlem av EU’s EPI-agri Focus group on
Permanent Grassland.
Nils er Forskningsdirektør i NIBIO. Han har lang erfaring med
forskjellige forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor landbruk
og matproduksjon. Han har hatt og har fremdeles medlemsverv i
blant annet Nasjonalt råd for ernæring, Bioteknologirådet,
forskningsprogrammet BIONÆR og forskningsrådet.
Tor J. Johansen
Tor er Forsker i NIBIO, på Holt i Tromsø. Han er Dr. scient i
landbruksentomologi (skadedyr) fra Ås. Han forsker på jord- og
hagebruksvekster, skadedyrs biologi og tiltak mot disse, klimarelatert
kvalitet (smak, innholdsstoffer) og tiltak for bedre vitalitet hos settepoteter.
Han er oppvokst i jordbærkommunen Kvæfjord og oppfostra på Gulløye og
kokfesk.