Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2015

Comments

Transcription

Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2015
Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2015
(Justert pr. 16.04.15)
Raskere tilbake Sørlandet sykehus HF For pasienter med arbeidsforhold som er, eller står i fare for å bli sykemeldt
Ved elektronisk henvisning, bruk elektroniske henvisningsadresser gjennom NHN, adresseregisteret https://register.nhn.no/ar/virksomhet/index/81350
Henvisningen: Merkes ”Raskere tilbake”
Tilbud
Sted
Hva
Målgruppe
Post merkes Raskere tilbake
”Mindfulness”Kristiansand, Mestringskurs gruppesamlinger
Personer med diffuse smerter,
Sørlandet sykehus HF
Stressmestring
Arendal,
Tiltak 1: 8 samlinger á 2,5 timer
muskel/skjelettplager og/eller lettere
Lærings og
m/ oppmerksomFlekkefjord
Tiltak 2: 4 samlinger á 2,5 timer
psykiske lidelser som angst og depresjon.
Mestringssenteret
hetstrening
Postboks 416, 4604 Kr.sand
Personer som er i en utfordrende
Ӂ leve bedre
Kristiansand, Mestringskurs om identitet, tanker og
livssituasjon, som ønsker økt bevissthet om
med seg selv og
Arendal,
følelser og kommunikasjon
egen identitet og selvbilde og ferdigheter i
andre”
Flekkefjord
3 samlinger á 3 timer
kommunikasjon.
Mild traumatisk
Kristiansand
Gruppetilbud og individuell oppfølging, samt
Pasienter med mild traumatisk hjerneskade, Sørlandet Sykehus HF
hjerneskade
tverrfaglig kartlegging.
med vedvarende plager/symptomer. Tidlig
Avdeling for fysikalsk
intervenering fører til færre komplikasjoner
medisin og rehabilitering
og bedre livskvalitet
Postboks 416, 4604 Kr.sand
Pårørende rus
Kristiansand
Prosjektet er et psykoedukativt gruppetilbud
Nære pårørende til rusmisbrukere, som har Sørlandet sykehus HF
”Gjør deg fri fra
som er organisert som en helgesamling og
problemer med å fungere i hverdagen, i en
ARA – avdeling for rus og
andres misbruk”
fire oppfølgingskvelder.
slik grad at de er sykemeldt eller står i fare
avhengighetsbehandling
for å bli det.
Postboks 416, 4604 Kr.sand
Muskel / skjelett
Arendal
Avklaringspoliklinikk for personer med ryggPersoner med nakke - og ryggproblemer
Sørlandet Sykehus HF,
Arendal
og nakkeproblemer.
henvist av primærlege/ manuellterapeut/
Nevrologisk poliklinikk, SSA
kiropraktor
Postboks 783, Stoa
4809 Arendal
FysikalskArendal
Tverrfaglig gruppetilbud med kognitiv
Pasienter med uspesifikke ryggsmerter,
Pas. må henvises via
medisinsk tilbud
tilnærming, undervisning og
hvor kognitiv tilnærming er hensiktsmessig. avklaringspoliklinikken ved
til ryggpasienter i
treningsaktiviteter. Individuelle samtale med
SSK og SSA, merkes med
Aust-Agder
lege og veiledningssamtale med terapeut.
”Raskere tilbake og ønsker
kognitivt ryggtilbud”
Kristiansand
Dagkirurgisk
Dagkirurgi på torsdager, ettermiddag
Pasienter med ortopediske lidelser som er,
Sørlandet Sykehus HF
ortopedi
eller står i fare for å bli sykemeldt og kan
Ortopedisk Poliklinikk SSK
behandles som dagkirurgi. Skulder-, knePostboks 416, 4604
og canalis carpi operasjoner.
Kristiansand
Sørlandet sykehus
http://www.sshf.no/pasient_/behandlinger_/raskere-tilbake_
Koordinator for Raskere tilbake: Bente Sandvik Kile, tlf. 91524701, SSHF Kr. Sand, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand
1
Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2015
(Justert pr. 16.04.15)
Raskere tilbake Helse Sør Øst
Tilbud
Privat
rehabilitering
Sted











Lettere
psykiske
lidelser
Privat ortopedi
For pasienter med arbeidsforhold som er, eller står i fare for å bli sykemeldt
Hva
Målgruppe
Diagnoseuavhengig rehabiliteringstilbud Pas. med arbeidsforhold som har:
Sørlandet Rehabiliteringssenter, med vekt på arbeidslivsdeltakelse.
Tilbudene er dag- eller døgnbehandling,
Eiken AS
• Kroniske muskel- og
poliklinikk og ambulante tjenester på
Bakke, Senter for Mestring og
individog
gruppenivå
Rehabilitering AS
bløtdelssmerter og
Informasjon om tilbudene finnes på
CatoSentreret AS
utmattelsestilstander som er til hinder
www.helse-sorost.no/raskeretilbake
Fram Helserehab AS
for arbeidslivsdeltagelse
Friskvernklinikken AS
• Diagnoseuavhengig
Hernes Institutt
rehabiliteringstilbud med vekt på
Oppfølgingsenheten Frisk
Idrettens Helsesenter AS
arbeidslivsdelt.
Skogli Helse- og
Rehabiliteringsenter
Vikersund Kurbad AS
Rehabiliteringssenter AIR
UNICARE
Besøksadresse: Vestre Strandgate
42, 4612 Kristiansand
Kontaktperson Torun Granhaug,
Tlf: 93208787
 Aleris Helse AS, Oslo
 Volvat Medisinske senter AS,
Oslo
 Teres Colosseum, Oslo
 Teres Drammen
Utredning og behandling ved lettere
psykiske lidelser hos psykolog.
Er en poliklinisk forhåndsvurdering, og
deretter oppsett til operasjon. Rtg/ MR
/Nevrografi el må foreligge ved
henvisning
Tjenesteyter
Adresse
Sørlandet sykehus
http://www.sshf.no/pasient/behandlinger/raskere-tilbake/Sider/side.aspx
Helse Sør Øst
www.helse-sorost.no/raskeretilbake
Personer som er sykemeldt eller som
står i fare for sykemelding og har ett
fast arbeidsforhold.
Personer som er sykemeldt eller som
står i fare for sykemelding og har ett
fast arbeidsforhold.
Henvisningsrutiner
Henvisningene
merkes ”Raskere
tilbake HSØ”
Fastleger og andre
henviser til:
Regional
koordinerende
enhet (RKE)
Postboks 174
1451
Nesoddtangen
Henvisning til:
Knud Askers vei 20B;
1383 Asker
Tlf: 22203222
Fastlege henviser
direkte til aktuell
institusjon
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no eller tlf 800 41004
2
Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2015
(Justert pr. 16.04.15)
NAV Raskere tilbake i Aust-Agder / Vest-Agder
Tilbud
Sted
Hva
Målgruppe
Etableringsrutiner
Avklaring
A-A: Lisand (TO sør, vest og øst)
Durapart (TO nord)
V-A: Kursiv: (Kr.sand,Lindesnes)
Varodd (Lister)
Individuell kartlegging av
- Muligheter, oppgaver og kompetanse
- Bistandsbehov / tilretteleggingsbehov
Sykmeldte
arbeidstakere med mål
om å beholde arbeid,
er hovedmålgruppen.
Arbeidsgiver,
arbeidstaker, fastlege
og NAV kan initiere bruk
av tiltakene så tidlig
som mulig i fraværet.
Oppfølging
A-A: Durapart med Avigo og Setpro
V-A: Mentor Partner (Kr.sand)
Varodd (Lindesnes, Lister)
Individuell veiledning og praktisk oppfølging på
arbeidsplassen
Tiltakene kan også
benyttes av personer
som strever med å
skaffe seg arbeid.
Arbeidsgiver kan melde
behov gjennom tekst i
oppfølgingsplan
A-A: Durapart med Avigo og Setpro
V-A: Stamina Hot AS (Kr.sand)
Varodd AS (Lindesnes, Lister)
Individuell rehabilitering for å styrke arbeidsevnen og
bidra til å mestre helseproblemer
Det er NAV som
avgjør om dag- eller
døgntilbud skal
benyttes ut fra budsjett
Fastlege henviser til
NAV på
sykmeldingsblankettens
meldingsfelt.
Sykmeldt arbeidstaker
Selvstendig
næringsdrivende
NAV-lokalkontor foretar
den endelige
vurderingen og
viderehenviser til
tiltakene ut fra en
totalvurdering
Arbeidsrettet
rehabilitering
Dag
Arbeidsrettet
rehabilitering
Døgn
A-A og V-A:
Sørlandets rehabiliteringssenter
Eiken
Utredning og
behandling
ved lettere
psykiske
lidelser
A-A og V-A:
CoperioSenteret i Kristiansand
eller Flekkefjord
Utredning og
behandling
Sammensatte
lidelser
A-A og V-A:
Unicare Psykolog AS
På døgnbehandling må fastlege utelukke alvorlige
sykdommer og mene at tiltaket vil styrke
arbeidsevnen.
Lettere psykiske lidelser er en poliklinisk utredning og
behandling hos psykolog.
For sammensatte lidelser består behandlingsteamet
av ulike profesjoner, eksempelvis fysioterapeut.
Fastlegen skal vurdere
om 100 % friskmelding
kan oppnåes innen 18
uker etter henvisning
Mer info: NAV Aust-Agder v/ koordinator Vidar Thorbjørnsen tlf 374 19110 / e-post: [email protected] / www.nav.no
Mer info: NAV Vest-Agder v/ koordinator Inger Anderssen
tlf 90152101 / e-post: [email protected] / www.nav.no
3
Raskere Tilbake tilbud på Agder innenfor SSHF og NAV for 2015
(Justert pr. 16.04.15)
Generell informasjon:

Raskere Tilbake er et nasjonalt prosjekt for å få ned unødig sykefravær knyttet til arbeidstakere.
o Det er prosjektmidler knyttet til sykehusene og tiltaksmidler knyttet til NAV
o Raskere tilbake er rammestyrt, dvs. at aktiviteten styres av årsbudsjett.

Innenfor Sykehusene er Raskere Tilbake en årsprosess hvor det pr nyttår blir tildelt midler til avdelinger som søker om prosjektmidler for
å ta unna ventelister i forhold til arbeidstakere.
o Sykehusene kan bruke prosjektmidler på arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller er sykmeldt.

Innenfor NAV er det anbudsutlysning med flerårige avtaler for sykmeldte arbeidstakere. Oversikten er oppdatert med gjeldende avtaler
som gjelder fra 1. juli 2012.
o NAV kan bruke Raskere tilbake tiltaksmidler på sykmeldte arbeidstakere og på henvisning til psykolog for sykmeldte
arbeidstakere samt selvstendig næringsdrivende
o Tiltakene er ikke åpne for friske arbeidstakere.
o Tiltakene Avklaring, Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging er også åpne for personer som strever med å skaffe seg arbeid
4

Similar documents