Våtmarksbrosjyre - Fylkesmannen.no

Transcription

Våtmarksbrosjyre - Fylkesmannen.no
Vernet
VÅTMARK
i Rogaland
Hva er våtmarker?
Våtmarker er områder med myr, vatn og grunne sjøområder.
Her er det har stor biologisk produksjon, og områdene har
mange sjeldne arter.
Myrer, elver, bekker, innsjøer og tjern
Langs Figgjovassdraget er det mange rike våtmarksområder, bl.a. Grudavatnet.
Vatnet er grunt, næringsrikt og et av Jærens mest artsrike. Her lever et mangfold av insekter, planter og dyr. Det vandrer laks, sjøørret og ål gjennom vatnet.
Grudavatn i Klepp er det første våtmarksreservatet i Rogaland, opprettet i 1974
Elvemunninger og delta
Før Håelva renner ut i Jærhavet, flyter den over en flat slette. Ved høyvann går
sjøen inn i elvemunningen og frakter med seg næringsstoffer. Det fører til stor
produksjon av planter og dyr som er mat for fugler. De fleste elvemunninger
i Rogaland er påvirket av inngrep/utbygging.
Ved elvemunningen i Håelva
Tidevannsoner og gruntvannsområder
Flo- og fjæresonen langs kysten er blant våre rikeste våtmarker. Særlig rik
på næring er grunne våger og bukter, der store mudderflater blir tørrlagt ved
lavvann. Områdene trekker til seg store mengder vannfugler høst, vinter og
vår.
Holmer og skjær
Holmer og skjær omgitt av grunne sjøområder kan og regnes som våtmarker.
Her hekker mange sjøfugler, og sjøen er rik på fisk, skalldyr og andre byttedyr.
Flere fuglearter overvintrer i de næringsrike farvannene.
Orrevatn I Klepp – ett av 23 Ramsar-områder på Jæren
RAMSAR – verdens viktigste våtmarker
I 1971 ble den første globale avtalen om vern av verdens
våtmarker undertegnet i den iranske byen Ramsar. Avtalen,
som har fått navnet “Ramsar-konvensjonen”, er undertegnet av Norge og 167 andre land (2014).
Norge og Svalbard har 63 enkeltområder eller våtmarkssystem med Ramsarstatus (2014). Områdene er vernet
etter Naturmangfoldloven.
Jæren våtmarkssystem
Jæren våtmarkssystem er en samlebetegnelse for de 23 vernete Ramsarområdene på Jæren, og består av ni innsjøer, tre myrer, ni gruntvannsområder
og skjærgårdsområder (se kartet). Våtmarkene er svært viktige for fugler på
vei til eller fra overvintringsområder i Europa og i Afrika. I verneområdene finner
fuglene mat og hvile før ferden fortsetter sørover. Det milde klimaet på Jæren
frister også ender, dykkere, gjess, svaner og vadefugler til å overvintre i de
grunne og næringsrike innsjøene og i de frodige marine gruntvannsområdene.
I verneområdene er det ikke tillatt med tiltak som kan redusere eller ødelegge
områdenes verdi for fugle-, dyre- og plantelivet.
Vadefugler på trekk finner mat og hvile i tarevollene på Jærkysten
Våtmarkene er truet!
I flere tusen år har menneskene dyrket myrer og tappet ut innsjøer for å produsere mat. Særlig de siste 100 årene har ødeleggelsene av våtmarkene vært
dramatiske. Våtmarkene hører til de mest artsrike naturtypene vi har.
Forsvinner våtmarkene, mister vi også plantene og dyra som bare lever i disse
områdene. Dessuten er våtmarkene viktige som vannkilder. Omlag halvparten
av verdens våtmarker er helt eller delvis ødelagt siden den industrielle revolusjonen startet rundt 1850. Det gjelder også i Norge, og særlig på Jæren.
Byvekst og effektivisering av jordbruket har gjort at våtmarkene nå er en utryddingstruet naturtype.
Utfylling av våtmarksområdene på Jæren
Jæren våtmarkssenter
Jæren våtmarkssenter (JVS) ble opprettet i 2012 som informasjon- og undervisningssenter for våtmarker. JVS består av tre anlegg: Mostun natursenter
i Stavanger, Friluftshuset Orre i Klepp og Friluftsfyret Kvassheim i Hå. Mostun
drives av Naturvernforbundet i Rogaland, mens de øvrige anleggene drives
av Jæren friluftsråd. Sentrene har gratis utstillinger og tilbud om undervisning,
ulike arrangementer og aktiviteter. Oppdatert informasjon kan du få på
www.mostun.no og www.friluftsfyret-kvassheim.no
Kontaktadresse JVS: Tlf. 51 52 88 11/
977 12 253 / e-post: [email protected]
Friluftsfyret Kvassheim, Hå
Mostun natursenter, Stavanger
Friluftshuset Orre, Klepp
H
Ro o
g
lan
rda land
a
Kulthaug
Verneområder for VÅTMARK i Rogaland
R
Slettedalsvatnet
VIKTIGSTE VERNEREGLER
Hellandsbygd
• Det er ikke lov å skade eller forstyrre dyre- og fuglelivet.
520
• Jakt og fangst er forbudt i flere av verneområdene.
• All vegetasjon er fredet i reservatene.
Langevåg
Espevær telting og motorisert ferdsel er ikke tillatt.
• Camping,
Horda
Rog land
aland
Ølen
Buavågen
V I N D A F J O R D
FULLSTENDIGE VERNEREGLER FINNER DU PÅ NETTSIDENE
S V E I O
miljodirektoratet.no, lovdata.no og fylkesmannen.no/rogaland
Sandeid
Landavatn
Brudd på vernereglene
kan
meldes til Statens naturoppsyn
g
an47m
541
tlf. 51 56 89 13/959
/959 67 239, eller til det nærmeste politidistrikt.
u
ms
nd
et
en
Førdesfjord
Erfjord
R
Ombo
Bjergøy
Kyrkjøy
Austre Bokn
Vormedalen
Randøy
Hauskjevatn Judaberg
Finnøy
51
Fogn
R E N N E S Ø Y
Mortavika
Fister
Vostervatnet
R
Brimse
Mosterøy Bjergavatn
Sokn
Børaunen
13
Tau
Sør-Hidle
Åmøy
Bru
Mekjarvik
Fiskå
Hanasand Talgje
Vikevåg
Randaberg
Idse
fjorden
Eiane Fossmor
gs
fjo
rd
en
Gands
Hommersåk
Oanes
S A N D N E S
Strandnesvågen
Kolnes
F
R
Botn
Kvalvåg
Hø
Rott
Kjør
R
rden
fjo
Preikestolhytt Lyse
Preikestolen
Jøssang
Stavanger
R
Songesan
Jørpeland
Hundvåg
Mostun natursenter
Håstein
Storamyr R Hagavågen GrannesKjør–Rott–Håstein Tananger
R
bukta
F
Verner enkeltarter eller dyreS T R A N D
samfunn som er sjeldne.
Dalen
Mekjarvik
E 39
Plante- og dyrelivsfredning
Bjørheimsbygd
Bjørheim
Solbakk
Hidlefjorden
F/P
Områder
eller
Årdal som er urørte,
Nes
tilnærmet urørte, eller representerer en spesiell naturtype,
og som har stor vitenskaplig
eller pedagogisk verdi.
Tysdalsvatn
Strengeste verneform. Sandvatn
en
rd
Årdalsfjo
R
Førsvollvatna
Tysdalsvatn
Naturreservat ogØvre
biotopvern
Høle Lauvvik
13
S O L A
Storavatnet
F O R S A N D
le
Arsvågen
VERNEFORMER
Halsnøy
R
Boknafjorden
Øvre Espedal
F O R S A N D
Forsand
Fossanmoe
518
Hell
R
Grunningen
Sandnes
R Kydlesvatn
R
Dirdal
R
Harvalandsvatn
R
R/F
Oltedal
Stokkelandsvatn
Ragstjørna R
R
ØksnevadSviland
Alvevatn
Viermyr
tjørn Lonavatn
R/F
45
G J E S D A L
R Figg jo
Grudavatn
R
e
Heigremyr
R/F
F
Bryne
Friluftshuset Orre
Orre
R
F
Nærlandstangen–Obrestad
F
Obrestad
a
elv
Trollhaugmyr
Undheim
Nærbø
B J E R K R E I M
Bue
Vaule
504
Madland havn
Vigrestad
len
Brusand
Ognadal
da
Gya
42
Bjerkreim
Versland
L U N D
Bjårvatn
R
Kvassheim F
P
Brusand/Ogna
lva
nae
Og
P
Ogna
R
Vasshusvik
Helleland
Byrkjeland
Fotlandsvatn
Ualand
E 39
F
Sirevåg
42
Hellvik
E I G E R S U N D
Egersund
Eide
R
Heskestad
Eptavatn
Eigerøy
R= Naturreservat / F= Fuglefredningsområde
P= Plantelivsfredning
501
UTGIVER: Fylkesmannen i Rogaland og Jæren Våtmarkssenter (2015).
FOTO: Friluftsfyret Kvassheim/Friluftshuset Orre: Jæren Friluftsråd, Mostun natursenter: Erik Thoring. Øvrige foto: Roy Mangersnes
Mydland
S O K N D A L
Svanes
Åvendal
KART OG LAYOUT: Ellen Jepson / TRYKK: Kai Hansen
t
tne
va
ls
sda
Ør
Varhaug
H Å
Eik
503
Vikeså
Storamos
505
Jæren våtmarkssystem – 23 reservater og
fuglefredningsområder med RAMSAR-status
Naturreservater myr
Naturreservater og fuglefredningsområder
våtmark
Vernegrense
Øvrebygd
R
Vigremyr
Friluftsfyret Kvassheim
Austrumdal
t
vatne
lands
Birke
E 39
T I M E
Hå
44
Byrkjedal
Lyefjell
Søylandsvatn
R
Hu
Øvstabø
Ålgård
Linemyr
Smokkevatn
R
Nærland
n
al e
ed
nn45
Frøylandsvatn
R
Skeie
Frafjord
G J E S D A L
Figgjo
K L E P P
Orrevatn
F/P
Kverneland
Fug
les
tad
åna
Orre–Reve
lva
Verdalen
Reve
R
Øyastøl
da
B O K N
Sandve
Skipavik
Hjelmeland
F I N N Ø Y
Vestre Bokn
Nesvik
NordHidle Eidsund
Sjernarøyane
Helgøysund
K V I T S Ø Y
Jø
Jøsneset
den
jor
nf
e
s
Funningsland
Lundarsøyla
Skudeneshavn
13
Foreneset
Nedstrandsfjorden
Kårstø
K A R M Ø Y
Vadla
Erøy
Foldøy
Kopervik
511
ord
en
517
Jelsa
Øvre Eide
Heiavatn
47
Hebnes
Nedstrand
nd
R
Sa
nd
515
Vi
Åkrahamn
Lovraeid
T Y S V Æ R
R
R
sfj
den
KART: ELLEN JEPSON
jor
idf
Sande
r
Ka
Tjøsvollvatn
Suldalsosen
ge
ldalslå
Su
Sand
Gullingen
Vormestrand
Hervik
Vedavågen
46
Marvik
E 39
Norheim
Avaldsnes
Ropeid
Vindafjorden
Førdesfjorden
Haugesund
Feøy
Vikedal
en
jord
kjef
Yr
Grinde
Aksdal
n
rde
sfjo
Hyl
46
513
47
Vanvik
R/F
E 134
Tornesvatn
elva
Saudafjorden
R
• Oppføring av bygninger, vegbygging og drenering m.m.
er ikke tillatt i reservatene.
R
Stor
Sauda
Lindvollsmyr
44
Rekeland
Hauge Årstad
Rekefjord
Sogndalstrand
R/F
Jøssingfjord