Fra-kommune-til-kart- Martin-Ljosdal

Comments

Transcription

Fra-kommune-til-kart- Martin-Ljosdal
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
Fra kommune til kart
Tromsø tirsdag 5. mai 2015
Martin Ljosdal
Stavanger kommune
Kultur og byutvikling, avd Geodata
Stavanger by
Litt tall
■
■
■
Høyest: Ullandhaug 139 moh.
■
Gater/gatenavn: 1 800
■
Veiadresser: 41 215
■
Bygninger: 52 197
■
Boenheter: 51 975
Landareal inkl øyer: 68 km²
Innbyggere: 132 000
Stavangers visjon:
Sammen for en levende by
■ Er til stede
■ Vil gå foran
■ Skaper framtiden
Rådmann med fagdirektører
Rådmann
Stavanger
byggdrift KF
Kommuneadvokat
Natur- og idrettservice KF
Oppvekst og
levekår
Sølvberget KF
Bibliotek og
kulturhus
Politisk
sekretariat
Stavanger
parkering KF
Næring
Økonomi
Personal og
organisasjon
Kultur og
byutvikling
Kommunikasjon
Bymiljø og
utbygging
Kultur og byutvikling
Direktør
Gunn Jorunn Aasland
Stab
Kultur
Rolf
Norås
Kommuneplan
Ole Martin
Lund
Byplan
Anne Skare
Byggesak
Paul
Paulsen
Transport
Hildegunn
Hausken
Geodata
Lin Knarvik
Byantikvar
Hanne
Windsholt
Fra kommune til kart:
■ Større bruk gir behov for bedre kvalitet
■ Kvalitetskontroll av adresser.
■ Kvalitetskontroll av vegnett og stengsler.
■ Ambulansene har problemer med å finne frem:
■ Møte med blålysetatene i Rogaland
■ Stort etterslep, kommunen ønsker å rette påviste feil
■ Hvilke datasett nyttes av nødetatene og
■
■
ajourholdet av disses?
Vi følger datastrømmen for ulike datasett
Veien videre, sett fra en kommune.
STAVANGER KOMMUNE
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
Prosjekt for kontroll om forbedring
av adresser og FKB-vegnett
«xx klager på feil plassering og manglende
adresser i kartet»
Prosjekt for kontroll og forbedring av
adresser og veilenker i Stavanger
Prosjektleder: Kirsten Johansen
- Fått godkjenning for 1 person i 3 år
- Tidligere jobbet som adresseansvarlig i kommunen
Målsetting:
- Kvalitetsheving av adresser og FKB-vegnett
- Etablering av manglende adresser og veier
- Omadressering av veier med ulogisk adressering
- Kontroll av adresser som ikke finnes i matrikkelen
(Vedtak om ny adresse/melding om riktig adresse)
STAVANGER KOMMUNE
Kvalitetsheving av
veinettet adressene
(FKB-vegnettMatrikkel)
Kvalitetsheving av
veinettet adressene
(FKB-vegnettMatrikkel)
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
Nyhetssak 2011:
Ambulansene har
problemer med å finne
frem i Rogaland
STAVANGER KOMMUNE
4. Mai 2011 Hastemøte hvor vi ser på
dataflyten fra kommunen => nødetatene
STAVANGER KOMMUNE0
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
Prosjekt :
Stavanger kommune får lov å
ajourholde kommunale veger i NVDB
NVDB =Nasjonal vegdatabank
Opplæring i 2011- Prøveprosjekt 2012
Oppdatering av vegnettet i NVDB
■ Formål med prosjekt
■ Prosjektperiode
■ Opplæring
■ Programvare
■ Brukerstøtte
■ Hvem gjør hva:
■ Vegvesen (E/R/F)
■ Kartverket (Ut-/Innsjekk)
■ Kommunen
■ (K) Kommunale.
■ Gatekoding/navning
(E/R/F/K)
■ Evaluering
STAVANGER KOMMUNE
Eksempel
Kommune 1103 Stavanger
Eier: Melder om at det er feil
i kartene på internett
+ At drosjene ikke finner
frem når det oppgis
Vaulakroken 7.
7
FKB-vegnett i kommunen
NVDB-(FKBvegnett)
Erfaringer fra prosjektet:
■ Produksjon
+ Skjermdeling ved spørsmål og problemer
+ Kontroll av data og lasting har fungert greit
÷ Tidbruk (Ajourhold og venting på lasting)
÷ Krever mye opplæring og kontinuerlig jobbing med
NVDB
÷ NVDB har/hadde svært høy brukerterskel
÷ Hvis flere kommuner skal ha tilgang til NVDB online
må støtteapparatet oppskaleres
STAVANGER KOMMUNE
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
0
Ajourhold av
restriksjonsdata via
NVDB123
2013
Melde feil og rette i NVDB123
STAVANGER KOMMUNE
STAVANGER KOMMUNE
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
0
DIFI-prosjekt
Deltakelse i workshoper
2014
Dataflyt fra kommunen
Ny veg
½ årlig 1 årlig ajourhold
- FKB-vegnett
Statens vegvesen
NVDB
Nasjonal vegdatabank
1-6
- Veilenker
mnd
- Restriksjonsdata: Fart,
Stengsler, bredde,
høyde, aksellast osv
Statens kartverk
Kommunen
Vegnavn
Statens kartverk
Adressering
Regulering
Sentral matrikkel
- Eiendom
- Adresse
Distribusjons- Veinavn
base
- Bygning
Nordeca
Locus
AMK
Byggesøknad
SSR
Sentralt
stedsnavnregister
Delingssøknad
Telenor
NR-DB
Løpende ajourhold
Fotogrametisk nykonstruksjon
3-8 år
FKB-data:
Tiltaksflate,
½ -1 år
Vegsituasjon
Planbaser
FKB-data:
3-8 år
Vann, høyde,
bygningsomriss,
ledning, osv
Norge digitalt
FKB-data:
Vann, høyde,
bygningsomriss,
tiltaksflate osv
STAVANGER KOMMUNE
Workshop => DIFI-rapport med fokus på datagrunnlag og
dataflyt fra kommunen til nødetatene
Samling 1:
Samling 2:
Samling 3:
5. mai 2014 (Direktorat for forvaltning og IKT, Grev Wedels Plass 9)
28. mai 2014 (Kartverket, Storgata 33A)
16. juni 2014 (Direktorat for forvaltning og IKT, Grev Wedels Plass 9)
Deltakere:
1. Erik Scavenius, Locus
2. Jon Petter Nielsen, Nordeca
3. Frode Hølleland, Nordeca
4. Håkon Berger-Pedersen, AMK Oslo universitetssykehus, Kartverk og nødnett.
5. Ragnar Kvennodd, Brann- og redningsetaten
6. Halvard Welde, Politiets operasjonssentral
7. Olav Jenssen, Statens kartverk
8. Tore Abelvik, Statens kartverk
9. John Mikalsen, Statens vegvesen
10. Knut Jetlund, Statens vegvesen
11. Espen Sveen, Statens vegvesen
12. Linda Terese Støeng, Statens vegvesen
13. Siri Lajord, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Matrikkelenheten
14. Jan Inge Torgersen, Stavanger kommune, Kultur og byutvikling, avd Geodata
15. Mette-Lise Bøhn, Drammen kommune, Kart- og geodata
16. Randi Brandtsegg, Drammen kommune, Kart- og geodata
17. Gunnar Samuelsen, Norkart
18. Kristian Bergem, DIFI
19. Ninel Vladimirovna Golubeva, DIFI
20. Eiric Wang Wikstrøm, DIFI
21. Marit Hagen, DIFI
STAVANGER KOMMUNE
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
Hvilke data benyttes av
nødetatene og ajourholdet
av disse?
Eksempel fra Locus
• Eiendomsgrenser (Matrikkel)
• Bygningsomriss
•
•
FKB-bygg (4-8 år)
FKB-tiltak (6-12 mnd)
• Vann (FKB-vann 5-8 år)
• Navn (SSR)
STAVANGER KOMMUNE
Eksempel fra Locus forts
•
•
•
•
Husnummer (Matrikkel)
Veinavn (Matrikkel OBS!)
Vegkant (FKB-veg 4- 8 år)
NVDB (FKB-vegnett 1-2 år)
Nasjonal vegdatabase
• Senterlinje veg
• Veinavn (NVDBMatrikkel)
• Restriksjonsdata
• Vegsperring
• Skilt: (Enveiskjørt,fart,
vekt, bredde, høyde)
STAVANGER KOMMUNE
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
Dataflyt
1. Ajourhold av NVDB
Uttrekk
3-9 mnd
Statens
vegvesen
NVDB
Vegdatabank
-Elveg
-FKBvegnett
-Vbase
Distributører
? ganger
pr år?
Statens
kartverk
Mail/PC
Mail/PC
Mail/PC
1-12 mnd
Nye/endr i veiparseller
Kommunen
SK
fylkesavdeling
Kommunen
STAVANGER KOMMUNE
2. Ajourhold av adresse/veinavn
Distributører
Vegdatabank
Statens
vegvesen
Nye-/endring i gatenavn
Daglig ajourhold
Matrikkel
Daglig ajourhold
Matrikkel
Nye-/endring i adresser
Kommunen
Statens
kartverk
STAVANGER KOMMUNE
4. Ajourhold av andre kartdata
Distributører
Leveranser hver 6-12 mnd
Kommunen
Norge digitalt
Andre kartdata
FKB-veg, FKB-bygg,
FKB- vann….
Statens
kartverk
Kommunen
STAVANGER KOMMUNE
Matrikkel
FKB-tiltak, FKB-veg, Planbaser
6-12 mnd
Fotogrametisk ajourhold
3-8 år
FKB-data
FKB-bygg, FKB-vann, ….
Statens
vegvesen
Daglig ajourhold
Daglig ajourhold
Matrikkel
Nye-/Endring i gatenavn
Mail/PC
Nye-/endring i adresser
1-12 mnd
Nye/endr i veilenker/FKB-vegnett
Kommunen
Ajourhold av kartdata
Distributører
Vegdatabank
Statens
kartverk
Norge digitalt
STAVANGER KOMMUNE
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
Veien videre..
Sett fra en kommune
Kartverket er på rett vei
STAVANGER KOMMUNE
Nasjonal løsning for melding av feil/avvik
Felles feilmeldingstjeneste for
alle nettløsninger
■ Egen løsning for melding om
feil ved veg og vegadresse
■ Personlig innlogging og
saksstatus
■ Rask feilretting av adresse,
gatenavn, veg, stengsler
■ Brukervennlig
STAVANGER KOMMUNE
Kommunen
FKB-vegnett/Gatenavn
Se eiendom/Viskart
Statens kartverk/-vegvesen
Gule sider
Det befolkningen bruker
Google Maps
Gamle data
Frigitte data vil trolig hjelpe
Vegvesen
NVDB
Veidatabank
Nasjonal feilmeldingstjeneste
Statens kartverk
Distributører
Feil
Kommunen
Adresse
myndighet
Brukere
STAVANGER KOMMUNE
Forslag til tiltak:
■ Identifisering av viktige kartdata for nødetater
■ Endring i kartdata må være på plass hos
nødetatene innen 1 mnd
■ All programvare tilpasses løpende
ajourhold/dataflyt
■ Melding av feil i kartdata. System for melding og
oppfølging av feil (rettikartet?)
STAVANGER KOMMUNE0
Eksempel:
Saksbehandlere melder endring
■ Før igangsettingstillatelse
■
gis til nye bolig
Byggene har fått tildelt
adresse
STAVANGER KOMMUNE
Det må være enkelt
STAVANGER KOMMUNE
NVDB
■ All endring av veinett og restriksjonsdata meldes til
■
kartverket
Månedlig uttak av FKB-Vegnett (med gitte
tegneregler for feilsøk)
STAVANGER KOMMUNE
S
T
A
V
A
N
G
E
R
K
O
M
M
U
N
E
Takk
for
oppmerksomheten!
Martin Ljosdal
Stavanger kommune
Kultur og byutvikling, avd Geodata