Årsberetning 2014

Transcription

Årsberetning 2014
Årsberetning 2014
Making electrotechnology
work for you.
Ekom
2014-03-05 15:09:50
Ex områder
Maritime elinstallasjoner
Eldrevet transport
NEK Tous posters 60_80 sans logoB.indd 8
Making ele
2014-03-05 15:28:09
NEK Tous posters 60_80 sans logoB.indd 7
2014-03-05 15:27:53
NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 3
Making electrotechnology
work for you.
Elektrisk utstyr
Making electrotechnology
Energiproduksjon
work for you.
NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 10
EMC
Velferdsteknologi
2014-03-05 15:10:23
Making electrotechnology
work for you.
NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9
2014-03-05 15:10:13
Ma
NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5
2014-03-05 15:09:32
NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 1
Making electrotechnology
work for you.
Overføring og distribusjon Industriautomasjon
NEK Tous posters 60_80 sans logoB.indd 2
Lavspenningsinstallasjoner
Making electrotechnology
work for you.
Making electrotechnology
work for you.
Alarmsystemer
2014-03-05 15:27:03
NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 6
NEK Tous posters 60_80 sans logoB.indd 4
2014-03-05 15:09:41
2014-03-05 15:27:27
NEK Tous posters 60_80 sans logoB.indd 6
DETTE ER
• Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912
• Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer
• Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet
• Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical
Commission, IEC
• Norsk medlemsorgan i Comité Européen de Normalisation
Électrotechnique, CENELEC
• Norsk medlem i flere internasjonale sertifiseringssystemer
• Medeier i Standard Online AS
• Ansvarlig for Norske elektrotekniske normer
• Formidler salg av internasjonale og nasjonale elektrotekniske
standarder, forskrifter, publikasjoner mv.
• Gir informasjon og veiledning om elektroteknisk
standardiseringsarbeid
• Finansieres av medlemskontingenter, oppdragsmidler, offentlig
tilskudd og salg av publikasjoner
• 105 normkomiteer -
710 ekspertengasjementer
• 52 normkomiteer uten medlemmer
• 11 ansatte
Mai 2015
-1-
STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2014
Hovedtrekk
NEK var også i 2014 preget av vekst i aktivitetsnivået. Det er fortsatt positiv tilstrømning til
normkomitearbeid og dette gjenspeiles i så vel det frivillige arbeidet, nasjonalt og internasjonalt, som
i NEKs administrasjon. 2014 har vært et aktivt år hva gjelder utgivelse av norskbaserte normer og
normsamlinger, herunder revisjoner av eksisterende samt nye utgaver. Den største utgivelsen er
fortsatt NEK 400 Lavspenningsinstallasjoner men denne får etter hvert mindre dominerende
betydning gjennom fremvekst av nye publikasjoner. Ny vekst henger nært sammen med at NEK de
senere år har hatt vekst i staben. Det skjedde også i januar 2014 gjennom ansettelse av fagsjef i
nyopprettet stilling som leder for faggruppe 6; EKOM (elektronisk kommunikasjon).
Det henvises til styrets årsberetning hvor nye normer og normsamlinger er nærmere omtalt.
Styret har i løpet av året avholdt fem ordinære styremøter og ett ekstraordinært møte. Styret har
hatt 63 saker til behandling. Det har vært avholdt to representantskapsmøter og ett årsmøte. De
viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært videreføring av felles
databaseprosjekt, Sarepta, i samarbeid med Standard Norge og Standard Online AS. Prosjektet skulle
etter plan ha vært fullført i 2014, men utfordringer underveis har medført at prosjektet fortsetter i
2015. Etter plan skal prosjektet være fullført ved månedsskiftet oktober/november 2015.
Styret har også fulgt opp henvendelse fra Standard Norges daværende styreleder om forslag til felles
utredning om evt. sammenslåing av de to organisasjoner. Styret gjennomførte en grundig prosess,
dels i samråd med NEKs eierparter i representantskapet og konkluderte samstemmig med at man
ikke ønsket å gå videre med invitasjonen, hvilket var i tråd med nylig vedtatt strategiplan for
perioden 2014-18. Imidlertid, for å kvalitetssikre denne beslutningen, bestilte styret i egen regi en
ekstern konsulentvurdering og som ikke endret styrets konklusjon.
NEK flyttet inn i nye lokaler i Mustads vei 1, Lilleaker ultimo juni 2014.
Økonomi
NEKs økonomi har tradisjonelt fulgt en 4-års syklus med topper i 2002, 2006, 2010 og med forventet
ny topp i 2014. Resultatet for 2014 ble meget tilfredsstillende. Det henvises til styrets årsberetning
og årsregnskap for nærmere redegjørelse.
Regnskapet for NEKs Fond for 2014 viser et resultat på -0,069 MNOK. Dette er langt svakere enn
tidligere år. Netto avkastning på DNB Garantikonto har vært 0,223 MNOK hvorav trekkes fra 0,100
MNOK i engangs tegningsgebyr. Realisert gevinst på Storebrand Garantikonto har vært 0,388 MNOK.
Verdien på Storebrand Eiendomsfond falt med 0,707 MNOK i 2014. Vi mottok 0,147 MNOK i
aksjeutbytte fra dette fondet. Netto tap for eiendomsfondet ble dermed 0,560 MNOK. Verdien av
aksjeposten er ved årsslutt 2,027 MNOK som er ca. 40,5% av inngangsverdien på 5 MNOK. Kursen er
satt til 5,5 som er siste omsatte kurs. Eiendommene i Storebrand Eiendomsfond er i en
nedsalgsprosess, og fondet forventes helt eller delvis avviklet i løpet av 2015. Årets resultat på -0,069
MNOK belastes egenkapitalen, som etter dette blir på 11,903 MNOK.
NEK har et solid økonomisk fundament gjennom sin frie egenkapital og NEKs Fond. Fondet har vært
bygget opp som et sikringsfond for NEKs drift og internasjonale forpliktelser, og representerte en
økonomisk garanti for gjennomføringen av IECs General Meeting 2012 i Oslo, samtidig med NEKs
-2-
100-års jubileum. NEK har videre forpliktet seg til å dekke kostnadene ved det kommende
presidentvervet i CENELEC for NEKs tidligere administrerende direktør, Tore B. Trondvold.
Kostnadene ved dette prosjektet løper over en fireårsperiode hvorav 2012 var et såkalt “president
elect”-år og 2013-15 er den ordinære presidentperioden.
Kostnadene er, etter fornyet behandling i 2014, anslått tilsammen å kunne bli inntil 1,6 MNOK over
hele perioden. Oppgavene knyttet opp mot dette vervet er økt som følge av generell økt aktivitet
innen europeisk standardisering. EU-kommisjonens aktiviteter, krav og forventninger påvirker de
europeiske standardiseringsorganisasjonene. Kostnadene skal primært dekkes av NEKs Fond. NEKs
solide økonomi gir rom for vekst. NEK har ikke økonomisk erverv som formål. I 2014 har
administrasjon og styre fulgt opp strategisk plan for perioden 2014-18. Planen viser til flere vekst- og
satsingsområder. NEK vil bruke sin økonomi og kunnskap til ytterligere vekst på områder relevant for
norsk industri, næringsliv og myndigheter. Strategiplan understreker NEKs internasjonale profil og
tilknytning mot IEC og CENELEC.
Forholdet til myndighetene
NEK fikk i 2014 et offentlig tilskudd på 3,697 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) som er underlagt Justis- og politidepartementet (JD). Til sammenligning kan nevnes
at verdien av det frivillige arbeidet normkomite-medlemmene nedlegger, antas å utgjøre minst tre
ganger så stort beløp. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet skal følge
konsumprisutviklingen fremover.
Også i 2014 har NEK hatt løpende kontakt med NVE, Post- og teletilsynet, Petroleumstilsynet og
Sjøfartsdirektoratet. Det gjennomføres også kontaktmøter med NEKs medlemsparter.
Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg i høy grad om virkemidler for
næringslivet og ikke bare om helse, miljø og sikkerhet. Uavhengig av de næringspolitiske erfaringer
som er meddelt ovenfor hadde NEK i 2014 jevnlig kontakt også med NHD. NEK blir brukt som
høringsinstans, særlig i saker vedrørende tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiseringsog sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også
direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Normer og standarder har blitt et stadig
viktigere henvisningsgrunnlag etter hvert som de offentlige forskriftene i elektroteknisk sektor i EØSlandene er gjort mer overordnede og generelle.
Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene
NEK har hatt et nært samarbeid med så vel Standard Norge (SN) som Post- og teletilsynet (PT).
(Sistnevnte har ved årsskiftet endret navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom.) Foruten
praktisk samarbeid med SN, har vi gjensidig representasjon i respektive styre og representantskap.
Også PT (Nkom) har i mange år vært med i NEKs representantskap og styre. Nkom er for tiden kun
representert i representantskapet. NEK eier sammen med SN salgsselskapet Standard Online AS.
Forholdet til Standard Online AS
Omsetningen til Standard Online AS økte fra 85,8 MNOK i 2013 til 104,3 MNOK i 2014. Årsresultatet
før skatt ble 4,482 MNOK mot -0,833 MNOK i 2013. Egenkapitalandelen i selskapet er 43,8 % av
totalkapitalen mot 29,2 % i 2013. Standard Online har i 2014 betalt 9,343 MNOK i royalty til NEK. I
2013 var beløpet 6,366 MNOK. Styret har i 2014 bestått av Trine Tveter (SN), styreleder frem til
2014-08-31 og styremedlem resten av året, Birger Hestnes (NEK) nestleder, Jacob Mehus (SN),
styremedlem frem til 2014-08-31 og styreleder resten av året. NEKs eierandel i Standard Online AS er
20%.
-3-
Nordisk samarbeid
Det har også i 2014 vært et godt samarbeid mellom de nordiske medlemsorganisasjonene
i IEC og CENELEC. SEK, den svenske standardiseringsorganisasjonen innen elektroteknikk, inviterte til
NOREK 2014 i Stockholm. NOREK-medlemmene søker også å møtes regelmessig i forbindelse med
CENELECs BT-møter. Tema er da aktuelle saker av felles interesse på det forestående BT-møtet, samt
saker som påvirker de enkelte standardiseringsorganisasjoner og CENELECs fremtid.
Europeisk og internasjonalt samarbeid
EU-parlamentet vedtok ny europeisk standardiseringsforordning 11. september 2012. Det legges stor
vekt på standardiseringens betydning hva gjelder å skape konkurransekraft for bedriftene gjennom
for å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske
standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås.
Forordningen ønsker også å styrke relasjonen mellom teknologisk innovasjon og utvikling mellom
akademia og industrien. Samtidig stilles det krav om oppfyllelse av grunnleggende prinsipper som
åpenhet, transparens, uavhengighet og interessentstyrt. Verd å merke seg er at den også gjelder
tjenester. Forordningen trådte formelt i kraft også i Norge med virkning fra 2014. NEK har forberedt
seg på lik linje med sine europeiske søsterorganisasjoner og rapporterer til CENELEC i henhold til
felles regelverk.
CENELECs 54. generalforsamling (Assemblé General = AG) ble avholdt i Istanbul i juni. I tillegg til de
lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2013 og budsjett for 2015,
ble også samarbeidet mellom CEN og CENELEC diskutert. Begge organisasjoner har bearbeidet
strategiplaner og disse ble vedtatt i ekstraordinære generalforsamlinger i november 2013. Arbeidet
er fulgt opp i 2014. For CENELEC er det viktig at linken mot IEC ytterligere blir styrket og kommende
implementeringsplan legger vekt på dette. Spesielt for CENELEC, herunder også NEK, er at ca 80%
av europiske normer har sitt opphav i IECs tekniske komitéer. CENELEC har også i 2014 vært ledet
av norsk president, Tore B. Trondvold, tidligere styreleder og administrerende direktør i NEK.
IECs 78. årlige hovedmøte, General Assembly (GM) ble arrangert i Tokyo, 10.-14. november.
Organisasjonen har nå 83 medlemsland hvorav 60 med fulle rettigheter samt 23 assosierte
medlemmer. Sammen med 83 «affilierte» medlemmer omfatter “IEC-familien” 166 land.
Europeiske og internasjonale møter i Norge
NEK arrangerte ingen større internasjonale møter i Norge i 2013. Flere komitéer har hatt
arbeidsmøter i Norge. Spesielt fremheves TC 4 Vannturbiner som hadde sitt hovedmøte i Trondheim
i juni med over 50 deltagere.
NEK har i sin strategiske plan fremhevet betydningen av aktiv deltagelse på europeisk (CENELEC) og
særlig internasjonalt (IEC) nivå. Som ledd i dette er det tatt initiativ for at NEK skal kunne være
vertskap for fremtidige tekniske møter, herunder også viktige administrative møter. Det kan bli
aktuelt å være vertskap for CENELECs Technical Board (BT-møte) samt IECs CMC-møte (Certification
Management Committee) som er en viktig del av IECEE. Alternative tidspunkter er mai og juni 2016,
eventuelt senere. NEK har økonomi til, innen gitte forutsetninger, å kunne påta seg slike forpliktelser.
-4-
Implementerte Norske Elektrotekniske Normer pr. 2014-12-31:
Publikasjoner fra IEC implementert totalt
Amendments fra IEC implementert totalt
Publikasjoner fra IEC implementert i 2014
Amendments fra IEC implementert i 2014
(inkl. am)
(inkl. am)
7418
1025
528
55
Publikasjoner fra CENELEC implementert totalt
Amendments fra CENELEC implementert totalt
Publikasjoner fra CENELEC implementert i 2014
Amendments fra CENELEC implementert i 2014
(inkl. am)
Publikasjoner fra NEK implementert totalt
Amendments fra NEK implementert totalt
(inkl. am)
151
0
Publikasjoner fra NEK implementert i 2014
Amendments fra NEK implementert i 2014
(inkl. am)
16
0
(inkl. am)
Antall gyldige NEK-publikasjoner
Antall gyldige NEK-amendments
7273
1132
530
60
14836
2159
(Corrigendum er ikke med i tallene)
Implementeringen blir kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside www.nek.no under fanen
Standarder på høring og deretter Forslag og nye standarder fra NEK, i venstre kolonne. Dette er en
rasjonell og lite kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen den
senere tid er øket fra kvartalsvis til månedlig.
Administrasjon
NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av desember 2014:
Birger Hestnes
Leif T. Aanensen
Arild Røed
Hans Habbestad
Per Magne Tveiten
Stein Klevan
Marianne Dahl
Kristin Grevle Haug
Sidsel Holand
Marianne Krosby
Kari Pedersen
Daglig ledelse, administrasjon, eksterne relasjoner
Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg
Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder
Fornybar energi og høyspenningsanlegg
EMC
Ekom
Sekretærarbeid, voteringer og møtearrangementer
Salg, markedsføring og informasjon
Økonomi og regnskap
IT-ledelse
IT-drift, kataloger og databaser
I tillegg har NEK leiet inn ekstra kapasitet til drift av spesielle komitéer og prosjekter i 2014.
2015-05-05/Birger Hestnes
-5-
STYRETS ARSBERETNING 2014
Virksomhetens art og hvor den drives
Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, er det norske fagorganet for elektroteknisk
standardiseringsvirksomhet og er en n(llytral og selvstendig organisasjon. NEK utgj(llr samtidig Den
norske nasjonalkomite for International Electrotechnical Commission, IEC, samt for European
Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC. Virksomheten har sitt kontor i Mustadsvei
1 pa Lilleaker i Oslo kommune.
Styrets sammensetning
Styret har i 2014 bestatt av:
Styreleder
• Trond Sollie
Nestleder
• Torbj(llrn Hoffstad
• Ivar Granheim
Styremedlem
• Mona Askmann
Styremedlem
Styremedlem
• Helge Topp
Styremedlem
• Marit Laumann
• Leif T. Aanensen
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)
Adm. dir. med m(llteplikt og talerett uten stemmerett.
• Birger Hestnes
Snorre Frydenlund har vcErt 1. varamedlem, Gunnar Aalde har v<Ert 2. varamedlem og Sigrun Kavli
Mindeberg har v<Ert 3. varamedlem hele aret. Alie har hatt m(llte- og talerett. Trine Tveter har v<Ert
observat(llr med m(llte- og talerett fra Standard Norge frem til og med august maned. Jacob Mehus
har deretter tradt inn i hennes sted.
Hovedtrekk fra virksomheten
NEK har hatt ansvaret for sekretariatene for IEC TC 18 og IEC TC 73. Tidligere administrerende
direkt(llr Tore B. Trondvold har i 2014 vcErt president i CENELEC. NEK har i hht avtale med Tore B.
Trondvold innen gitt ramme patatt seg (llkonomiske forpliktelser som vervet medf(llrer i perioden
2012-15.
I 2014 ga NEK ut fllllgende publikasjoner:
•
•
•
•
•
NEK 399-1:2014 - Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Del 1: Boliger
NEK 400:2014 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK 405-1:2012/AC:2014 - Corrigendum - Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del
1: Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning
NEK 405-2-1:2014 - Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 2-1:
Brannforebyggende elkontroll - bolig - krav til personell, eksamensbevis og organisering av
sertifiseringsordning
NEK 405-2-2:2014 - Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 2-2:
Brannforebyggende elkontroll - bolig - krav til utf(llrelse og krav til kontrollforetak
-6-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEK 405-3:2014 - Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 3: Kontroll av elektriske
anlegg og elektrisk utstyr - n<Ering - krav til personell, sertifiseringsordning og metode
NEK 405-4:2014 - Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 4: Kontroll av elektriske
installasjoner og elektrisk utstyr - krav til sertifiserte kontrollforetak
NEK 900:2014 - Elektriske jernbaneinstallasjoner
NEK CLC/TR 50173-99-3:2012 - lnformasjonsteknologi - Felles kablingssystemer - Del 99-3:
Kabling i bolig opp til SO m utstrekning for a gi simultan og ikke-simultan tjenesteyting
NEK EN 50173-5:2007 /A2:2012 - lnformasjonsteknologi - Felles kablingssystemer - Del 5:
Datasentre
NEK EN 50173-6:2013 - lnformasjonsteknologi - Felles kablingssystemer - Del 6: Distribuerte
bygningstjenester
NEK EN 50174-3:2013 - lnformasjonsteknologi - lnstallasjon av kabling - Del 3: Planlegging og
utf0relse av installasjoner utomhus
NEK EN 50600-1:2012 - lnformasjonsteknologi - Anlegg og infrastruktur i datasentre - Del 1:
Generelle konsepter
NEK EN 50600-2-1:2014 - lnformasjonsteknologi -Anlegg og infrastruktur i datasentre - Del 21: Bygningskonstruksjon
NEK EN 50600-2-2:2014 - lnformasjonsteknologi -Anlegg og infrastruktur i datasentre - Del 22: Energiforsyning
NEK FSE Guide H0y - Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2013 - H0yspenning
NEK FSE Guide Lav - Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1 - Lavspenning
Ved utgangen av 2014 hadde NEK 155 normkomiteer (NK). Disse var totalt bemannet med 464
eksperter med til sammen 724 NK-engasjementer.
NEK implementerte 528 publikasjoner inkludert 55 amendments fra IEC og 530 publikasjoner
inkludert 60 amendments fra CENELEC i 2014. I tillegg utga NEK 16 egne publikasjoner i 2014. Totalt
antall implementerte publikasjoner (inklusive amendments) ved arsskiftet 2014/2015 var fra IEC
7418 og fra CENELEC 7273 og fra NEK 151 (totalt 14.836 publikasjoner).
NEK fortsatte arbeidet med a utgi norskspraklige termer i IECs termdatabase Electropedia.
Oversettelsene er basert pa engelske !EC-termer. Termene oversettes bade til bokmal og nynorsk.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
NEK har for tiden ingen pagaende forsknings- eller utviklingsaktiviteter.
Q)konomi
Sum driftsinntekter er regnskapsf0rt med 31,900 MNOK mot budsjett 30,675 MNOK. Tilsvarende er
de totale driftskostnadene 26,008 MNOK mot budsjett 23,723 MNOK. Dette gir et driftsresultat pa
5,893 MNOK mot budsjett 6,952 MNOK, dvs. et awik pa -1,060 MNOK. Finansresultatet ble 0,789
MNOK og resultat etter finans ble 6,681 MNOK, nae som er 0,271 MNOK lavere enn budsjett.
I driftskostnadene er 0,500 MNOK inkludert for CENELEC presidentvervet mot budsjett 0,300
MNOK.
-7-
Videre drift
NEK fikk i 2014 et offentlig tilskudd pa 3,697 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB). Det er bekreftet at det ikke foreligger planer om a endre st0rrelsen pa tilskuddet
vesentlig i de n<Ermeste ar. Med en egenkapital ved arsskiftet 2014/2015 pa 18,682 MNOK mener
styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Arsregnskapet for 2014 er satt opp under
forutsetning av videre drift i 2015.
ArbeidsmiljflJ
I 2014 var det totale sykefravceret pa 1,3 %. Det totale sykefravcEret i 2013 var 1,9 %. Tota It
egenmeldingsfravcEr i 2014 var 0,7 % mot 1,1 % i 2013. NEK har bedriftslegeordning og arbeider
kontinuerlig med a forbedre arbeidsmilj0et.
Likestilling
NEK hadde pr. 2014-12-31 11 fast ansatte medarbeidere, fem kvinner og seks menn. Totalt har det i
2014 blitt utf0rt 9,3 arsverk.
NEKs styre hadde pr. 2014-12-31 syv faste medlemmer, fem menn og to kvinner. Varamedlemmer
m0ter normalt i styrem0tene. Selskapets ledelse foretar en l0pende vurdering av behovet for
likestillingstiltak. Ledelsen har ikke funnet det n0dvendig a gjennomf0re scErskilte tiltak.
Ytre milj{IJ
NEK driver ingen virksomhet som negativt pavirker det ytre milj0, og har ingen andre utslipp enn det
som f0lger av vanlig kontorvirksomhet. NEK bidrar derimot til milj0vern gjennom deltagelse i
utvikling av relevante internasjonale standarder.
Lysaker 2015 - 02 - 27
I styret for Norsk Elektroteknisk Komite,
Trond Sollie
Styreleder
Marit Laumann
Styremedlem
@ena fklvm(._..Mona Askmann
Styremedlem
Nestleder
{�F�
Snorre Frydenlund
Styremedlem
dttlt:c�
Greta Bj0rnbeth
Styremedlem
fJAJ&�
.l
Birger Hestnes
Adm. direkt0r
-8-
Forsikringer
Ord.avskrivn.
Kontorutgifter
Kostnader NEK 2014
Prosjektkostn.
Resultat
Kurs-/seminar
Telekom., porto
Budsjett
Møter
Maskiner, inv.
Reiser, støtte
Kontingenter
Publikasjoner
Lokalkostnader
Innleide tjenester
Sos. kostnader
-9-
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
Lønn, honorar
Royalty,forsikr.
2014
Kontorutg.
2013
Kurs/prosjekt
Telekom.,porto
Møter
2012
NEK
Reelle utgifter 2011-2014
Ord.avskrivn.
Maskin, inv.
2011
Reiser, støtte
Kontingenter
Publikasjoner
Lokaler
Innleide tjenester
Sos. utgifter
- 10 -
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
Lønn, hon.
Økt interesse for å delta i standardiseringsarbeid
NEK noterte seg en økt interesse for deltakelse i standardiseringsarbeid i 2014 med en netto
tilvekst i engasjementer på i underkant av 8 %. Den økte interessen er et signal om at større
deler av elektrobransjen ser hvordan deltakelse i standardiseringsarbeid er nyttig for den
enkelte medarbeider og for virksomheten. Standarder er et viktig fundament for norsk
verdiskapning, gir gode rammer for avtaler og skaper et helhetlig perspektiv på helse-, miljø
og sikkerhet.
NEK har drevet aktiv rekrutteringsarbeid de siste årene og det er grunn til å tro at at dette har
påvirket til den positive utvikling.
Publikasjoner i prosess – forsynings- og lavspenningsanlegg
Enkelte publikasjoner har vært i prosess i 2014, med sikte på fastsettelser i 2015 eller 2016.
Blant disse er:
•
•
•
NEK 399-2: Tilknytningspunkt for el- og ekomnett i næringsbygg. Denne normen skal bidra til
å definere en nasjonal standard for innføring av el- og ekomnett, samt plassering av
energimåler i næringsbygg (estimert til august 2016).
NEK 400 – bolig. Dokumentet er et utdrag fra NEK 400 hva gjelder elektriske anlegg i boliger
og tar sikte på fortsatt å definere praksis for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet ved
utførelse av elektriske lavspenningsanlegg i slike anlegg (estimert til august 2015).
NEK 439 Elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem – del C. Denne inneholder en
håndbok for bestilling av elektriske lavspenningstavler etter 61439-serien. (Ble publisert
januar 2015).
NEKs forum
NEK hadde i rapporteringsåret to aktive fora:
•
•
Elbilforum
Smart Grid forum
Formålet med forumene er å koordinere NEKs berørte komiteer i forhold til problemstillinger
som går på tvers av komitegrensene. Temaene «Elbil» og «Smart Grid» er eksempel på slike.
NEK har gjennomført analyser som konkluderer med behov for at komitelederne fra berørte
komiteer møtes for å utveksle informasjon og for å kunne dra veksler på hverandres
kompetanse. Stikkordet er koordinering.
I tillegg til komitelederne er også forumet åpnet for andre toneangivende aktører innen feltet.
Dette er gjort for å styre komiteenes muligheter for å knytte kontakter og for å påvirke
sentrale aktører på området til å øke forståelsen om bruk av standarder som en foretrukket
løsning for de omtalte områdene. I tillegg ser NEK forumene som en arena for rekruttering av
nye medlemmer til komiteene.
- 11 -
Arbeidet med NEK 399-2 Tilknytningspunkt for el og ekom (Næring)
er i gang
Arbeidet med NEK 399-2 Næringsbygg kom så vidt i gang i 2014. Det har foregått aktiviteter
i en arbeidsgruppe som skal legge frem skisse til norm, samt et beslutningsgrunnlag for
komiteen.
Det har vært en positiv stemning i komiteen om å gå i gang med en slik oppfølger, men
ingenting er avgjort før beslutningen foreligger. I den grad komiteen slutter seg til at arbeidet
skal gå videre antas det at det foreligger en ny delnorm ultimo 2016.
NK 301 som arbeider med NEK 399 har for tiden 17 medlemmer med representasjon fra
myndighetene, nettselskapene, ekom-netteiere, bransjeforeninger, REN og
utstyrsleverandørene. Om din virksomhet vil bidra til å sette standarden for fremtiden løsning
rundt inntak, er det fortsatt rom for flere medlemmer.
OED anerkjente NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el og ekom (bolig) i
forbindelse med klagesak
NVE fattet på forsommeren 2014 et vedtak mot Agder Energi Nett AS i forbindelse med en
tilsyn-sak. Vedtaket ble påklaget og var til behandling i Olje og Energidepartementet (OED).
Den foreliggende saken skapte en del bekymring hos NEK og fagkomiteen fordi vedtaket
også inneholdt elementer som kunne grepet direkte inn i forhold til ansvarsforholdene og
grensesnittet slik de var definert i NEK 399-1.
Ultimo februar 2015 falt departementet ned på en avgjørelse som i all hovedsak opprettholder
NVEs vedtak, men som samtidig anerkjenner prinsippene rundt eierskap for tilknytningspunkt
som NEK 399-1 beskriver.
-
Etter vårt syn forteller departementet bokstavelig talt hvor skapet skal stå når det gjelder
grensesnitt mellom allment elnett og installasjon. Avgjørelsen anerkjenner også NEK 399-1,
som naturligvis er viktig for NEK og fagkomiteen som står bak normen. Vi er (glad for) tilfreds
med at usikkerheten er ryddet av veien, sier fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.
NEK 405-serien
Eier er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand til enhver tid. Blant
pliktene som påhviler er å sørge for tilfredsstillende ettersyn og vedlikehold. Eier er sjeldent
kompetent til å gjennomføre disse pliktene fullt ut selv og vil være avhengig av profesjonelle
aktører. Den nye NEK 405 samler alle normer som omhandler elkontroll i bolig og
næringsbygg, herunder elektrotermografering.
Nærmere om NEK 405 – samlet utgave
I løpet av 2014 arbeidet fagkomiteen med å samle NEK 405-serien mellom to permer. Målet
var å få serien til å fremstå som mer enhetlig og avhjelpe de som bestiller arbeider etter NEK
405 å ha et entydig dokument å vise til.
NEK 405-serien spesifiserer kompetanse for kontrollforetak, metode for utførelse av
elkontroll, eksamen og sertifiseringsordning. Normsamlingen er relativ spesifikk på metode
- 12 -
når det gjelder elektrotermografering og elkontroll i boligbygg, mens den i større grad legger
opp til at omfang og metode avtales nærmere mellom partene for elkontroll i næringsbygg.
Økt valgfrihet
Det er nå åpnet for en valgfrihet blant tilbyderne av elkontroll om de vil sertifisere seg eller
om de kun vil operere med eksamensbevis. Eksamensbevis anses nemlig som tilfredsstillende
for å gjennomføre leveranser etter NEK 405. Eksamensbeviset kan imidlertid benyttes som
grunnlag for sertifisering for virksomheter som ønsker det.
Målet med NEK 405
Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle
sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret
for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer.
Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. En elkontroll vil
avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og gi eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere
behovene.
Stort marked
NEK anslår at det ligger et marked for elkontroll i størrelsesorden 1 - 1,5 milliarder kroner
årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg i større
grad blir bevisst sitt ansvar og at de også har betalingsvilje for profesjonelle tjenester innen
segmentet. NEK 405-serien tar sikte på å skape forutsigbarhet mellom tilbyder og kjøper av
tjenester innen elkontroll. Kunden kan føle en økt trygghet om at virksomheter som utfører
kontroll etter NEK 405-serien har kvalifisert personell og gjennomfører kontrollen etter en
anerkjent norm.
De ulike delene retter seg mot ulike markedssegmenter, men som likevel er
komplementerende tjenester. Virksomheter som ønsker å være tilbyder av flere typer
tjenester, vil kunne ha nytte av konsolidert utgave av NEK 405.
Smart City
Innen 2050 er det anslått at 67% av verdens befolkning bo i byer. Smart Cities er et viktig
bidrag for å redusere utslipp og for å håndtere denne raske urbane veksten. Men byer, slik vi
kjenner dem, står overfor en kompleks utfordring - de tradisjonelle prosesser for planlegging,
anskaffelse og finansiering er ikke tilstrekkelig for behovene som kreves for å realisere Smart
Cities. En slik utvikling krever en helhetlig tilnærming, det rette fagmiljøet for smarte
løsninger, en politisk ambisjon og vilje.
Elektrisitet er kjernen
Elektrisitet er kjernen i enhver urban infrastruktursystem og den viktigste tilretteleggeren av
byers utvikling. IEC og dens norske medlemsorganisasjon – NEK - har en spesiell rolle å
spille i utviklingen. En av hovedoppgavene er å levere den fulle verdien av standarder som
kan bidra til å akselerere utviklingen av Smart Cities og senke kostnader. Standardiserte
løsninger er viktig for å sikre samhandling på tvers av systemer og for å gi god
samfunnsøkonomi i prosjektene.
- 13 -
Helhetlige planprosesser
Det krever et bredt samarbeid mellom mange aktører, inkludert andre internasjonale
standardiseringsorganer. Målet er å få til en integrert, kostnadseffektivt og bærekraftig
løsning.
Rapporten kan lastes ned
IEC har laget en utredning om Smart Cities. NEK anbefaler utredningen til gjennomlesning
for alle som er opptatt av bærekraftig utvikling. Utredningen er gratis og kan lastes ned på
IECs hjemmeside:
-
http://www.iec.ch/whitepaper/smartcities/?ref=extfooter
Tingenes Internett
Veksten på internett vil komme ved at stadig mer utstyr vil kobles til nettet. Dette er mulig
fordi mer utstyr ha innebygget prosessorkraft og kommunikasjonsenhet. Utstyr vil dermed
kunne kommunisere med hverandre og med sentrale datasystemer uten direkte innvirkning fra
mennesker.
IEC publiserte i 2014 en rapport – en såkalt «White Paper» om temaet «Internet of Thing:
Wireless Sensor Networks». Publikasjonen inngår i en rekke av rapporter som beskriver
trender i samtiden. Rapporten fra IEC (har et spesielt fokus på) er særlig konsentrert om
trådløse sensorsystemer og hvordan disse inngår som innsamlere av data som benyttes i
kontroll- og styringssystemer.
NEK mener konseptet Internet of Things (IoT) kan gi spennende muligheter for norsk
kompetanseindustri. Sensorsystemer tilpasset ulike bruksområder kan gi viktige bidrag til
effektivisering av datainnsamling og kan dermed rasjonalisere drift for mange virksomheter.
Sensorsystemer kan bygges opp om alle målbare parametere: For eksempel temperatur, trykk,
bevegelse, fukt, lydnivå eller kombinasjon av disse.
Rapporten fra IEC gir en fin oversikt over tematikken og er dermed nyttig lesning.
-
Vi har bare sett starten på denne spennende utviklingen. Utstyr som agerer og
kommuniserer uavhengig av oss mennesker vil både prege hjemmene våre og vil være viktige
elementer i den videre industrielle utviklingen, hevder fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK
Rapporten kan lastes ned kostnadsfritt hos IEC.
Nye brukerguider for FSE og NEK 50110-1-Høyspenning og
lavspenning
I løpet av 2013 og 2014 har bransjen arbeidet med nye brukerguider innenfor FSE-området
grunnet flere ulike forhold. Forskrift om sikkerhet i - og drift av elektriske anlegg (FSE) har
ikke vært revidert siden 2006. Forskriften viser til NEK EN 50110-1 som metode og ny
revidert utgave av denne normen kom i 2013.
På bakgrunn at denne endringen ble det også naturlig å revidere de tilhørende guidene.
- 14 -
Bransjen, med NEK på laget, valgte å gå sammen om revisjonsarbeidet og NEK har hatt
deltagere både på høy- og lavspenningslaget: NELFO hadde sekretariatet for
Lavspenningsguiden og Energi Norge har hatt sekretariatet for Høyspenningsguiden.
Brukerguidene er laget for å legge til rette på en praktisk måte hvordan man kan sikre seg selv
og sine medarbeidere. Elsikkerheten har i tiden siden forrige brukerguide ble utgitt utviklet
seg i riktig retning og antall ulykker er redusert.
Målgrupper for brukerguidene er: faglige ledere, mellomledere, leder for kobling, leder for
sikkerhet, montører og lærlinger.
-
Utviklingen av guidene viser hvor fruktbart et tett samarbeid mellom
standardiseringsorganisasjon og bransje er. NEK er godt tilfreds med resultatet, sier fagsjef
Leif T. Aanensen hos NEK.
Storsatsning på jernbane
Effektiv transport av folk og gods er en viktig forutsetning for at det indre marked skal
fungere. Jernbane anses som et viktig element i å effektivisere transporten, uten å øke
belastningen på veinettet og miljøet. Det er derfor et stort politisk initiativ for å binde sammen
det europeiske jernbanenettet. Som et uttrykk for dette fastsatte EU i 2008 direktivet
2008/57/EC.
Kommisjonen fulgte opp dette ovenfor de europeiske standardiseringsorganisasjonene
gjennom et mandat kalt «M 483». Man så fra kommisjonens side at i den grad det europeiske
jernbanenettet skulle bindes sammen, så måtte man standardisere måten slik infrastruktur
bygges. Mandatet omfattet både CEN, CENELEC og ETSI – det vil si alle de tre europeiske
standardiseringsorganisasjonene. Disse utvikler standarder innen sine respektive felt.
I Norge er det også politisk initiativ for utvikling og effektivisering av det norske
jernbanenettet. Regjeringen peker i nasjonal transportplan 2010-2019 på generell økning i
person og godstransport, videre på behovet for å flytte mer av godstransport over på jernbane.
Transportplanen skisserer behov for investeringer i størrelsesorden 55 milliarder (2007
kroner) i planperioden.
Som et ledd i regjeringens satsning nedsatte samferdselsminister Kleppa en arbeidsgruppe
januar 2011 som nylig leverte sin innstilling: «Hovedutfordringer for norsk jernbane».
Gruppen anerkjenner og understreker de internasjonale trendene. Videre pekes det på behov
for storstilt satsning for å få til en bærekraftig utvikling, slik det politiske miljøet ønsker.
Hvorfor er standarder viktige?
Utvikling, bygging og drift av jernbanenett er komplisert. Ser man inn i glasskulen, vil
kravene til europeisk interoperabilitet gjøre det enda mer komplisert. Utstyr og systemer skal
passe sammen. Systemer skal kommunisere på tvers av landegrensene og må fungere
tilfredsstillende i det klimaet de er tiltenkt. Til sist må tilfredsstillende sikkerhet være på plass.
Standardene utgjør kjernen i den kontraktsrettslige regulering mellom leverandør og
innkjøper. Uten standardene vil innkjøper stille meget svakt og risikere å få et produkt som
ikke er kompatibelt med skinneganger, ledningsnett, styringssystemer, strømforsyning og
etablerte sikkerhetsanordninger. Egne spesifikasjoner, uten internasjonal forankring, vil føre
- 15 -
til økte kostnader. Årsaken til det er at de internasjonale leverandørene må tilpasse produktene
eller systemene til særnorske krav. Både innkjøper og leverandør er dermed tjent med et
omforent konsensusdokument som gjør at innkjøper vet hva man får og leverandør har
forutsigbarhet i forhold til hva som forventes levert.
EU har for lengst forstått betydningen av solide standardverk. Derfor gir de årlig en rekke
oppdrag til standardiseringsorganisasjonene for å få realisert sin politikk. Ovennevnte mandat
er dermed et uttrykk for satsning innen jernbanesektoren. Mandat «M 483» som ble gitt så
sent som i 2011, vil gi økt trykk innen europeisk standardisering. Dette kan observeres ved å
se på planlagt produksjonen av nye og revisjon av gamle standarder. Standardene må utvikles
i tråd med den teknologiske utviklingen, slik at de hele tiden representerer beste omforente
praksis. Land som ønsker å ligge i front på utbygging og utvikling, må også være villig til å
bidra til slik at de beste metodene og den beste teknologien fremmes i standardene.
Hvorfor bør elektrobransjen være med i arbeidet?
Siden standardene utgjør et så viktig fundament i forhold til kontrakt, er det viktig at
interessenter kjenner sin besøkelsestid. Når standardene utformes, vil resultatet bli dårligere
om det er ubalanse i representasjonen. I dag er leverandørsiden tungt inne, mens innkjøpere,
driftere og myndigheter er svakere representert. Ikke at leverandørene vil utnytte en slik
situasjon, men hvis viktig kompetanse fra innkjøp, drift og myndighetssiden bidrar med sitt
fravær, blir resultatet sannsynligvis svakere.
Det skal som nevnt på plass store investeringer i norsk jernbanesektor i de kommende årene,
både på infrastruktur og på rullende materiell. Derfor må innkjøperne på banen, gjøre seg
kjent med hva som er naturlig grunnlag for kontrakter og bidra til at dette grunnlaget blir best
mulig.
Hvor er Norge i dette arbeidet?
Det skjer viktig standardiseringsarbeid i Norge. Både i Standard Norge og Norsk
Elektroteknisk komite er det komiteer som arbeider aktivt opp mot de internasjonale
komiteene. Innen elektroteknisk område heter komiteen NK 9. Fagsjef Leif T. Aanensen
etterlyser enda mer norsk engasjement.
«Vi trenger flere eksperter som kan være med å løfte det norske engasjementet. Vi har mye
god kompetanse i det norske miljøet. Flere av disse bør engasjere seg for å sikre norske
interesser i det videre arbeidet», sier Aanensen.
Han peker på at Norge er fullverdig medlem i dette arbeidet, selv om vi ikke er medlem av det
europeiske felleskapet.
«Dersom du representerer en viktig interessent, bør organisasjonen din drøfte om deltakelse er
viktig strategisk satsning. På kort sikt vil medlemmet få god innsikt i standardverket, etablere
nettverk mot andre eksperter og vite hva som er på gang. På lang sikt vil dere være med på å
gjøre kontraktgrunnlaget tilfredsstillende – også sett fra deres ståsted», fortsetter Aanensen.
Myndighetenes regulering
I økende grad tar myndighetene i bruk standarder som grunnlag for sin rettslige regulering.
Innen elektroteknisk område har dette vært spesielt tydelig. Modellen bygger på prinsippet om
generelle rammeforskrifter og henvisning til standarder. Myndighetskravene oppfylles med
- 16 -
det ved å bygge anlegg i henhold til spesifiserte normer. Dette understreker betydningen av at
myndighetene også er sterkt inne som premissgivere i arbeidet.
-
NEK legger stor vekt på myndighetenes behov i forbindelse med deres regelverksutvikling.
Sluttproduktene som NEK leverer må være så gode at henvisning til publikasjonene er et
naturlig valg for myndighetene. Våre fagkomiteer er vårt viktigste aktiva for å sikre en god
kvalitet, sier fagsjef Leif T. Aanensen
NEK som gjesteskribent
NEK har også i 2014 bidratt som gjesteskribent i publikasjonen «Elsikkerhet», som utgis av
DSB. I artiklene tar NEK opp tema som man mener er relevant i forhold til regelverket og
grensesnittet forskrift/norm. Artiklene understreker samtidig det tette samarbeidet som er
mellom direktoratet og NEK. DSB har i sin rolle som regelverksutvikler støttet seg på en
rekke av NEKs publikasjoner. Dette har i vesentlig grad bidratt til å forenkle regelverket.
NEK 400 Landbruk
Arbeidet med NEK 400 Landbruk ble videreført i 2014. Initiativet til prosjektet kom fra
Landbrukets Brannvernkomite (LBK) og ble senere anbefalt som prosjekt fra NK 64s side.
NEK 400 Landbruk er ment å bli en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon,
verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i landbruksbygninger.
Spesifikasjonene er ment for alle som er involvert i en byggeprosess av landbruksbygninger,
dvs. planleggere, elektroentreprenører, rådgivende ingeniører, montører, entreprenører,
byggherrer, eiere/oppdragsgivere og brukere. Utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med
LBK og andre sentrale parter i landbruket. Produktet forventes sluttført ultimo 2014.
NEK leverte utredning om grensesnittet mellom AMS og HAN
NEK har gjennomført en utredning for NVE om grensesnittet mellom Automatiske
Målesystemer (AMS-målere) og Home Automation Network (HAN). Grensesnittet er for
eksempel aktuelt ved terminering mot kundedisplay eller effektoptimal styring av laster
lokalt.
Formålet har vært å klargjøre om de relevante globale standardene fra IEC gir tilstrekkelig
klarhet ift. grensesnittet mellom måler og HAN. Sentralt i NEKs utredning har vært IEC
62052-, 62053-, 62054- og 62056-seriene. Disse seriene bør for øvrig utgjøre grunnmuren i
enhver bestilling av AMS-målere. I motsatt fall kan man støte på store utfordringer i forhold
til interoperabilitet mot overliggende og tilstøtende systemer.
Målet med utredningen har vært å fremlegge forslag til fysisk grensesnitt som var så tett opp
til internasjonalt anerkjente standarder som mulig.
Delegatene var også opptatt av det økonomiske tilskuddet fra kommisjonen som er redusert
for 2014 sammenlignet med 2013. Umiddelbart forut for møtet var det inngått ny avtale med
kommisjonen; Framework Partnership Agreement (FPA) som viste et kutt på drøye 20%.
Kuttene rammer CENELEC mindre enn CEN som har høyere andel støtte. CENELEC har
dessuten satt et tak på max. 20% i støtte fra kommisjonen. Gjennom dette har CENELEC en
robust økonomi og er mindre sårbar overfor eventuelle fremtidig reduserte bevilgninger.
- 17 -
CENELEC – EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARIZATION
Den 54. CENELEC General Assembly fant sted i Istanbul 12. juni 2014. For tiende gang arrangerte
CEN og CENELEC sine respektive generalforsamlinger i samme by i samme uke med en felles åpen
dag, CEN-CENELEC Annual Meeting. Vert var den tyrkiske standardiseringsorganisasjonen TSE. NEKs
var representert ved styreleder Trond Sollie og administrerende direktør Birger Hestnes. I tillegg var
Tore B. Trondvold fra Norge (og tidligere NEK) tilstede i egenskap av sittende president i CENELEC.
Møtene samlet representanter fra CEN og CENELEC med totalt ca. 200 delegater fra 32 (av 33)
medlemsland; 28 EU-, EFTA-nasjonene Norge, Island og Sveits, samt Tyrkia og Makedonia. I tillegg var
det en rekke inviterte gjester fra samarbeidende organisasjoner samt internasjonale gjester.
CENELECs president,
Tore B. Trondvold (2013-15)
Første del var felles med CEN. Det var andre gang
dette ble gjort. Grunnlaget for dette er at CEN og
CENELEC har felles administrasjon og har saker
av felles karakter til behandling. Noen
medlemsnasjoner deltar også med samme
personell til begge generalforsamlinger og for
disse er det praktisk og rasjonelt når møtene er
lagt til samme tid og sted. Denne del behandlet
utvalgte policysaker samt hadde hilsningstaler fra
EU-kommisjonen, EFTA, ETSI og fra
standardiseringsorganisasjonen i Kazakstan.
Spesielt ble drøftet den innførte EU-forordningen
1025/2012 og hvilke problemstillinger dette
reiser hva gjelder samarbeidet mellom
standardiseringsorganisasjonene og
kommisjonen. Videre drøftet man CEN-CENELECs
ambisjonsplan 2020. Fra statistikkpresentasjonen
kan nevnes at produksjonen i 2013 samlet endte
på 1523 publikasjoner hvorav 1069 kom fra CEN
og 454 fra CENELEC. Av disse var 373
harmoniserte standarder relatert til mandater
gitt av EU-kommisjonen.
Delegatene var også opptatt av det økonomiske tilskuddet fra kommisjonen som er redusert for 2014
sammenlignet med 2013. Umiddelbart forut for møtet var det inngått ny avtale med kommisjonen;
Framework Partnership Agreement (FPA) som viste et kutt på drøye 20%. Kuttene rammer CENELEC
mindre enn CEN som har høyere andel støtte. CENELEC har dessuten satt et tak på max. 20% i støtte
fra kommisjonen. Gjennom dette har CENELEC en robust økonomi og er mindre sårbar overfor
eventuelle fremtidig reduserte bevilgninger.
- 18 -
CENELECs egen generalforsamlingen ble åpnet av sittende president, Tore B. Trondvold. Første del
behandlet ordinære foreningssaker som valg, årsberetning, regnskap for 2013 samt budsjett for
2015. Dr. Bernhard Thiess (Tyskland) ble valgt som President Elect fra 2015. Det betyr at han
automatisk tar over som president for perioden 2016-18. Som nye styremedlemmer ble valgt Eva
Zielinska (Polen) fra gruppe B. Som styremedlemmer for perioden 2015-16 ble valgt Michael Graham
(UK) gruppe A; Wim de Kesel (Belgia) gruppe B; Werner Fischer (Østerrike) og René Nielsen
(Danmark) fra gruppe C. Wim de Kesel ble deretter valgt som Vice President Policy for samme
periode.
Etter valget ser styrets (CA) sammensetning slik ut for 2015 (gruppetilhørighet i parentes):
-
President
President Elect
Vice President Policy
Vice President Technical
Vice President Finance
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Tore B. Trondvold, Norge (C)
Berhard Thiess, Tyskland (A)
Wim de Kesel, (Belgia) (B)
Uwe Kampet, Tyskland (A)
Bogdan Topic, Slovenia (D)
Michael H. Graham, England (A)
Thierry Lefebre, Frankrike (A)
Roberto Bacci, Italia (A)
Werner Fischer, Østerrike (B)
Eva Zielinska, (Polen) (B)
Maria Sandqvist, Sverige (B)
René Nielsen, Danmark (C)
Asen Georgiev, Bulgaria (C)
Priit Kikas, Estland (D)
2013-15
2015
2015-16
2014-15
2014-15
2015-16
2014-15
2014-15
2015-16
2014-15
2014-15
2015-16
2014-15
2014-15
Regnskapet for 2013 ble godkjent. Resultatet viser et overskudd på ca. € 40.000 og en egenkapital på
ca €4,1 mill. hvilket var i henhold til budsjett. Budsjettet for 2015 ble ikke endelig behandlet og ble
utsatt til høsten grunnet manglende kunnskap om hva som ville bli endelige midler fra kommisjonen.
Forutsetningen var dog at medlemskontingenten ikke skulle øke og at minsket offentlig støtte skulle
møtes gjennom økt effektivitet og nødvendige kutt i administrasjonen. Endelig budsjett ble senere,
uten endring i medlemskontingenten, vedtatt med et resultat på € 0,-. Støtten fra EU-kommisjonen
utgjør 17,5% av inntektene.
NEKs andel av medlemskontingenten er som før og for 2015 fastsatt til € 48.369.
Generalforsamlingen satte videre ned en arbeidsgruppe for å studere CENELECs formål og fremtid.
Herunder skulle man også studere servise og tjenester som medlemmene nyter godt av gjennom
felleskapet. Tittelen på prosjekt ble «CENELEC Purpose». Det ble gjennomført to arbeidsgruppemøter
høsten 2014 ledet av CENELEC president. Gruppen kom overens om at man skal oppdatere
vedtektene for å «internasjonalisere» det europeiske arbeidet. I praksis betyr det at toneangivende
medlemmer primært ønsker at elektroteknisk standardiseringsarbeid skal skje i IEC-regi. Det
forenkler den globale samhandlingen og man unngår regionale løsninger som senere må behandles
på IEC-nivå. Dette er helt i tråd med NEKs strategi og endringsforslaget støttes fullt ut fra NEKs side.
Forslaget er til behandling under CENELECs generalforsamling 2015.
- 19 -
CENELECs strategiarbeid ble initiert under AG og første samling fant sted høsten 2012. Det har vært
et tett samarbeid med CEN for å utvikle felles plan. Arbeidet ble fullført i 2013. Strategien har seks
hovedområder; global påvirkning, europeisk relevans, stor gjenkjennelsesverdi, forsterket
ekspernettverk, innovasjoner og vekst samt bærekraftige systemer. For CENELEC har det vært viktig å
få utviklet en sektorspesifikk plan for det elektrotekniske området. Arbeidet har vært delegert til en
arbeidsgruppe underlagt VP Policy, Doede Bakker. Basert på de seks områdene i strategiplanen
utviklet CENELEC en implementeringsplan som ble fullført høsten 2013. Planen gjelder i perioden
2014-20. Arbeidet har fortsatt inn i 2014.
I 2014 har det fortsatt pågått arbeid for å implementere rapporteringssystem i henhold til ny
regulering 1025/2012.
Neste generalforsamling innen CENELEC holdes samtidig med CEN i Riga 4.-5. juni 2015. Deretter står
Makedonia og England for tur i 2016 og 2017. Mer detaljerte informasjoner om CENELEC finnes
under www.cenelec.eu.
Tall og fakta for 2014 for CENELEC:
Årsproduksjon
2011
2012
2013
2014
428
412
6
6
4
0
460
446
4
4
6
0
446
432
4
4
6
0
541
509
15
9
8
2
Status ved utgangen av året
2011
2012
2013
2014
Publikasjoner totalt (inkl. CECC Spec.)
Standarder (EN og HD samt ammendments)
Tekniske rapporter (CLC/TR)
Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS)
CENELEC (inkl. CEN/CENELEC) Guides
CEN/CENELEC Workshop Agreements (CWA)
6529
6004
95
68
53
4
6763
6236
99
69
52
4
6910
6372
102
74
54
6
6755
6519
109
75
43
6
Tekniske komitéer ved utgangen av året
2011
2012
2013
2014
75
268
16
77
277
15
81
277
17
80
290
19
Publikasjoner totalt
Standarder (EN og HD samt ammendments)
Tekniske rapporter (CLC/TR)
Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS)
CENELEC (inkl. CEN/CENELEC) Guides
CEN/CENELEC Workshop Agreements (CWA)
CENELEC TCs/SCs
Arbeidsgrupper (TCs/SCs-WGs)
BT Task Forces og arbeidsgrupper
(BTTF/WG)
- 20 -
Samarbeid med IEC
Av de 533 Europanormene som CENELEC utga i 2014 var 346 (65%) identiske med tilsvarende IEC
publikasjoner, 18 (3%) basert på IEC og bare 169 (32%) rene europeiske normer.
Av de 6712 Europanormene som CENELEC hadde ved utgangen av 2014* var 4823 (72%) identiske
med tilsvarende IEC-publikasjoner, 402 (6%) basert på IEC og bare 1487 (22%) rene europeiske
normer.
* Tallet inkluderer alle dokumenter (unntatt Corrigenda og Guider)
- 21 -
IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC holdt sitt 78. General Meeting (GM) i Tokyo fra 10. – 14. november 2014. Vertskap var den
japanske nasjonalkomiteen JISC . Åpningsseremonien som fant sted mandag kveld 10.11 ble ledet av
IECs president, dr. Junij Nomura. General Meeting er, som navnet tilsier, en serie av møter,
administrative og tekniske. Nytt av året var at det på første dag ble det arrangert parallelle årsmøter i
Standard Management Board (SMB) og Conformity Management Board (CAB). SMB styrer
standardiseringsarbeidet innen IEC og CAB har ansvaret for arbeidet innenfor sertifiseringssystemene
(«schemes») IECEE, IECEx, IECQ og IECRE. (Norge og NEK er aktive i de to første.) NEK møtte kun med
observatørstatus i SMB- og CAB-møtet siden vi ikke hadde noen innvalgt representasjon. Videre ble
det avholdt øvrige møter i Presidents Forum og TC Secretaries Forum hvor hhv. Trond Sollie og Birger
Hestnes deltok på vegne av NEK. Fredag 25.10 var den offisielle generalforsamling, Council Meeting.
Nytt av året var at det ble avholdt to påfølgende sesjoner; en nyskapning ved at man avholdt fem
parallelle sesjoner som belyste fremtidige satsningsområder for IEC og deretter en åpen sesjon hvor
øvrige GM-deltagere ble gitt anledning til å møte. Tittel på den siste var: «Integration toward a
smarter world». Parallelt med og i tillegg til de administrative møtene ble det arrangert flere
plenums- og arbeidsgruppemøter for tekniske komitéer.
Norge gjennom NEK var påmeldt med i alt 15 deltakere. Tore Trondvold fra Norge deltok i egenskap
av invitert president for CENELEC som er en nær samarbeidspartner og alliert med IEC. Vi hadde
norske representanter i faglige komitemøter innen TC 3 Dokumentasjon, symboler og
klemmemerking; TC 8 Elektriske overførings- og distribusjonssystemer; TC 14 Transformatorer; TC 17
og 17A Høyspenningsbrytere og –fordelingsanlegg; TC 42 Høyspennings prøveteknikk; TC 57
Telekontroll for kraftsystemer; TC 61 Elektriske bruksapparaters sikkerhet; TC 66 Elektronisk
måleutstyr; TC 108 Elektriske bruksapparaters sikkerhet; TC 111 Miljø;TC 113 Nanoteknologi samt TC
120 Elektriske energilagringssystemer. Samlet var NEK godt representert.
- 22 -
IEC består av i alt 166 nasjoner hvorav 60 er fullverdige og 23 er assosierte medlemmer. Hertil
kommer 83 såkalte affiliates. I Council, som er IECs høyeste organ, var 55 medlemsland (av 83)
representert. I tillegg møtte 18 affilierte medlemmer som observatører samt gjester fra
samarbeidende organisasjoner som ISO, CENELEC, AFSEC, CANENA, COPANT, AMN-MERCOSUR og
GSO. Samlet omfatter IEC-familien (166 nasjoner) i underkant av 15.000 deltagende eksperter.
IECs president dr. Junij Nomura
IECs generalsekretær og CEO Frans Vreesvijk
Young Professional-programmet
General Meeting hadde også i 2014 et omfattende tre-dagers program som retter seg mot yngre
mennesker med interesse for elektroteknisk standardisering. Det gir en ypperlig anledning til å få
innsikt i hvordan standardiseringsarbeidet fungerer og gir et solid nettverk å trekke veksler på i
fremtiden. Fra Norge deltok sivilingeniør Hana Assefa, Statnett og dr. Marcel de Castro, FMC
Kongsberg Subsea AS. NEK har som intensjon å utnytte dette programmet som et viktig
rekrutteringsverktøy. Det var til sammen 67 representanter fra 33 nasjoner i YP-programmet. IEC og
den nasjonale komitéen (NEK) dekker alle arrangements-, reise- og oppholdskostnader.
Nr. 7 fra venstre; sivilingeniør Hana Assefa, Statnett
- 23 -
Til venstre;
Dr. Marcel de Castro, FMC Kongsberg Subsea AS
Økonomi
Resultatregnskapet for 2014 viser
kontingentinntekter på 9,9 (9,5). Dette var i tråd
med budsjett. Alle tall er i MCHF. Tall i parentes
er fra regnskapet i 2013. Royalties var 8,2 (7,6).
Samlede inntekter viste økning fra 2013 til 21,8
(20,9). Lønninger og administrasjonskostnadene
er økt fra 2013 og samlede kostnader ble 21,8
(20,9). Budsjettet var satt til 21,2. Resultatet i
2014 ble 0,05 (0,0) som er 0,05 bedre enn
budsjett. Balansen viser en samlet egenkapital
på 36,2 (35,9) MCHF. Av dette utgjør reservene
19,4 (19,8) og fondene 9,3 (9,3). Alle disse
tallene refererer seg til “IEC-only”.
Det foreligger videre et konsolidert regnskap
som også inkluderer Conformity Assessment
Systems (IECEE, IECEx, IECQ og IECRE) samt
garantifond. NEK er aktivt medlem i de to første
«schemes». Samlede inntekter i 2014 ble 25,0
(23,2). Samlede kostnader ble 24,3 (23,0) som ga
et overskudd på 0,9 (0,3) etter fondsdisposisjoner. Samlet, konsolidert egenkapital
ved utgangen av 2014 var på 51,0 (50,3). IEC har
fortsatt god drift og meget solid økonomi.
Budsjett for IEC 2015; omsetning: 21,9 (21,2), resultat: 0,-. Alle tall i MCHF. Kontingentinntekter; 10,2
(9,9), diverse salg: 2,4 (2,4), royalties; 7,3 (6,8). Tall i parentes er konsolidert budsjett for 2014.
Samlede kostnader er satt til 21,9 (21,2) MCHF. Samlet kontingent øker i gjennomsnitt med 3%. NEKs
andel øker med 5,0%. NEKs medlemskontingent i 2013 var 90,8, 95,3 i 2014 og økes til 100,1 i 2015.
Den norske andelen henger sammen med den meget sterke norske økonomi. Kontingent er bl.a. en
funksjon av nasjonal økonomi og elforbruk. Som resultat av dette er Norge eksempelvis det nordiske
land med høyest kontingentbidrag. Av IECs 60 fullt ut betalende medlemmer (de 23 assosierte med
begrensede rettigheter betaler et mindre beløp), er Norge på 18. plass hva gjelder
kontingentbetaling. (8. plass blant europeiske nasjoner.) Samme posisjon som i 2014. Det hører med
til historien at CFH har økt markert den senere tid sammenlignet mot den norsk kronen.
Valg til styrende organer
IECs president, dr. Junji Nomura (Japan) var ikke på valg. Han var tidligere valgt for perioden 2014-16.
IECs hovedstyre, Council Board – CB, består av i alt femten representanter hvorav A-medlemmene
har fast representasjon og blir direkte utpekt fra de respektive nasjonalkomiteer. De øvrige plassene
velges blant resten av medlemsnasjonene. Det var seks kandidater til fem posisjoner. Følgende ble
valgt for perioden 2015-17:
- 24 -
-
Sadhvir BISSON
Charlotte BROGREN CARLSBERG
Kaphong CHOI
Paul COEBERGH VAN DEN BRAAK
Odon DE BUEN
– Sør-Afrika – ny
– Sverige – gjenvalg
– Sør-Korea - gjenvalg
– Nederland – gjenvalg
– Mexico – ny
(N. MURUGESAN fra India ble ikke valgt.)
Standard Management Board – SMB. Det var seks kandidater til tre ledige posisjoner. Følgende
kandidater ble valgt for perioden 2015-17:
-
Vimal MAHENDRU
Jeongjoon LEE
Francisco Javier GARCIA DIAZ
- India – ny
- Sør-Korea – ny
- Spania – gjenvalg
(Dalal H.M. Helmi, Egypt; Jorge Perez, Mexico og Willa Breed, Sør-Afrika, ble ikke valgt.)
Conformity Assessment Board – CAB. Til området (sertifisering) var det åtte kandidater til fire ledige
styreplasser for perioden 2015-17. Følgende ble valgt:
-
Shawn PAULSEN
Uwe KAMPET
Masayuki HIRATA
Trond Sollie
- Canada - gjenvalg
- Tyskland - gjenvalg
- Japan - ny
- Norge – ny
(Akshay Kumar Sharma, India;I Mohamad Faudzi b. Mohd Yasir, Malaysia; Bert Nagtegaal, Nederland
og Nickolay Fayzrakhmanov, Russland, ble ikke valgt.)
Vi merker oss med glede at den norske kandidaten, NEKs styreleder Trond Sollie, ble valgt i sterk
konkurranse med andre fremtredende kandidater. Norge har nådd et av sine første mål om sete i
IECs fremste organer.
Det var samtidig foreslått vedtektsendringer for valg til CAB. Som følge av dette ville de to første
(Canada og Tyskland) senere automatisk kunne bli utpekt fra sine respektive medlemsland som
heretter har fast sete i CAB. Dvs. samme praksis som for hovedstyret; de seks gruppe A-nasjoner kan
utpeke fast medlem også i CAB. Forslaget gikk videre ut på å øke antall styremedlemmer fra 12 til 15
styremedlemmer.
Vedtektsendringene ble senere gjennom sirkulasjonsavstemming, etter at Council-møtet var avholdt
høsten 2014, vedtatt. Som følge av dette ble styret utvidet med kandidatene fra Russland, Nederland
og Malaysia.
Vedtektsendringen har imidlertid medført at man ikke lenger har samme frihet til å utpeke en bisitter
(alternate) med talerett i styremøtene. Bare én av disse representantene kan komme fra enten
sertifiseringsindustrien eller den nasjonale komitéen. Det er tatt et norsk initiativ for å vurdere om
man likevel kan finne en smidig ordning for å møte interessene eksempelvis fra mindre nasjoner som
Norge.
- 25 -
IECs hovedstyre (CA), medlemmer og valgperiode, ser nå slik ut:
President Mr Junji Nomura (2014-16)
Japan
Member
Country
Members from Group A countries elected for 2014 - 2016
Mr Patrick Bernard
France
Mr Keiji Kimura
Japan
Mr Graeme Philp
United Kingdom
Mr Philip M Piqueira
United States of America
Mr Markus Reigl
Germany
Members from Group A countries elected for 2013 - 2015
Mr Jun Xie
China
Members from countries other than Group A elected for 2013 - 2015
Mr Gianni Binacchi
Italy
Mr Ralph Howard Craven
Australia
Mr Gunter Idinger
Austria
Mr Ed Tymofichuk
Canada
Members from countries other than Group A elected for 2015 - 2017
Mr Sadhvir Bissoon
South Africa
Ms Charlotte Brogren
Sweden
Mr Kaphong Choi
Korea, Republic of
Mr Paul Coebergh Van Den Braak
Netherlands
Mr Odón DE BUEN RODRÍGUEZ
Mexico
- 26 -
SMBs styre, medlemmer og valgperiode, ser slik ut;
Chairman / IEC VP
Member
Mr James E. Matthews III
USA
Alternate
Country
Ms Hong DAI
Mr Chenguang Guo
China
Term 2014 - 2016
Mr Hervé Rochereau
Mr Jacques Levet
France
Mr Thomas Sentko
Mr Bernhard Thies
Germany
Mrs Cristina Timo
Mr Ivano Visintainer
Italy
Mr Shuji Hirakawa
Mr AKIRA IZUMI
Japan
Ms Anne Humberstone
Mr Martin Danvers
United Kingdom
Mr Alec McMillan
Mr William Anthony Zertuche
United States of America
Alternate
Country
Mr Kim Craig
Mr Varant Meguerditchian
Australia
Mr Svante Skeppstedt
Mr Thomas Korssell
Sweden
Mr José Sebastião Viel
Mr Israel M Guratti
Brazil
Mr Jos Remy
Mr Willem Wolf
Netherlands
Mr Alexander V. Zazhigalkin
Mr Yury Melkov
Russian Federation
Term 2015 - 2017
Mr Vimal Mahendru
Mr Chandan Bahl
India
Mr Jeongjoon Lee
Mr Myoung-Jae Shin
Korea, Republic of
Mr Francisco Javier García Díaz
Mr Miguel A. Aranda
Spain
Term 2013 - 2015
Elected Members
Member
Term 2013 - 2015
Term 2014 - 2016
- 27 -
CABs styre ser slik ut;
Chairman /IEC VP
Member
Mr Hiromichi Fujisawa
Japan
Alternate
Country
Mr Weijun Liu
To be appointed
China
Mr Sang-Geun Lee
Mr Eung-Ro Lee
Korea, Republic of
Mr Fredrik Wennersten
To be appointed
Sweden
Mr Simon Barrowcliff
To be appointed
United Kingdom
Mr Ian Forte
Mr James Galloway
Australia
Mr Marcos Aurélio Lima de
Oliveira
Mr Giovanni Hummel Borges
Brazil
Mr Didier Bourgès
Mr Pierre Selva
France
Mr Tim Duffy
Mr Steven T. Margis
United States of America
Mr Shawn Paulsen
Mr Marty Cole
Canada
Mr Uwe Kampet
Mr Gerhard Imgrund
Germany
Mr Masayuki Hirata
Mr Toshiyuki Kajiya
Japan
Mr Mohamad Faudzi Mohd
Yasir
To be appointed
Malaysia
Mr Albert J. Nagtegaal
Mr Ted Gaertner
Netherlands
Mr Trond Sollie
To be appointed
Norway
Mr Nikolay I. Fayzrakhmanov
To be appointed
Russian Federation
Term 2013 - 2015
Term 2014 - 2016
Term 2015 - 2017
IEC er i vekst og det er besluttet å opprette et regionalt kontor også i Afrika. Dermed er alle
kontinenter dekket.
IECs organ, Market Strategy Board, MSB, består av et utpekt (ikke valgt) styre med 15 representanter
fra global elektroteknisk industri. Deltagerne representerer den tekniske toppledelsen og overvåker
teknologisk utvikling og besørger såkalte «White Papers» som peker mot fremtidige
standardiseringsområder. I 2014 ble det utgitt følgende publikasjoner:
-
Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities
Internet of Things: Wireless Sensor Networks
Microgrids for disaster preparedness and recovery
- 28 -
Det ble ikke opprettet nye tekniske komiteer I 2014. Jfr. New Delhi i 2013. Derimot ble det etablert to
nye systemkomiteer (SyC):
-
SyC on Active Assissted Living og
SyC on Smart Energy
Videre ble det etablert en rådgivende gruppe innen området informasjons- og integritetssikkerhet
med arbeidstittel “Advisory Committee on Security, ACSEC».
En nyskapning så dagens lys; en ad hoc gruppe; «ahG Wearable smart devices». Stikkord; «bærbare
smarte apparater».
De mest aktive komitéene hva gjelder utgivelse av nye standarder i 2014 var TC 86 Fiberoptikk; TC
100 Kabelsystemer for lyd, bilde og multimediasignaler; TC 65 Prosessinstrumentering og –
automatisering samt TC 34 Lamper og tilhørende utstyr.
NEK har for tiden to sekretariater; TC 18 Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste
innretninger samt TC 73 Kortslutningsstrømmer, samt et formannsverv i TC 3. NEK har ambisjoner
om ta ytterligere posisjoner på områder som er viktige for norsk nærings- og samfunnsliv.
Sted for IEC General Meeting i årene fremover, delvis bekreftet, er som følger:
2015 - Hviterussland, Minsk - besluttet
2016 - Tyskland, bekreftet
2017 - Russland, godkjent
2018 - Sør-Korea, anmeldt
2019 - Kina, anmeldt
2020 - Sverige, anmeldt
2021 - UAE (De forente arabiske emirater), anmeldt
2022 - USA, anmeldt
Tall og fakta for 2014 for IEC
Årsproduksjon
Publikasjoner totalt
Herav internasjonale standarder
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske rapporter
IEC-PAS (Publicly Available Spesification)
2010
523
459
11
42
8
2011
446
373
19
36
18
2012
458
402
18
36
2
2013
458
386
28
38
6
2014
487
418
26
35
8
Status ved utgangen av året
Publikasjoner totalt
Herav internasjonale standarder
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske rapporter
IEC-PAS (Publicly Available Spesification)
* Inklusive 11 Guider
2010
6271
5657
196
349
52
2011
6513
5880
202
373
58
2012
6971
6271
226
407
55
2013
6939
6178
234
462
52
2014
6933*
6195
244
440
43
- 29 -
Samarbeid med CENELEC
Av de 315 FDIS’ene (Final Draft International Standard) som IEC utga i 2014, gikk 253 til parallell
avstemning i CENELEC i henhold til Dresden-avtalen (80,3%). Tilsvarende tall for 2013 var 272 av i alt
317 (85,8%).
Av de 430 CDV’ene (Committee Draft for Vote) som IEC utga i 2014, gikk 339 til parallell utredning
(enquiry) i CENELEC (78,8%). Tilsvarende tall for 2013 var 334 av 405 (82,5%).
Fra Secretaries’ and Presidents dinner – et internasjonalt og fargerikt fellesskap.
- 30 -
MEDLEMSLISTE FOR NEKs REPRESENTANTSKAP
Ordfører: Bjørnar Brattbakk
Varaordfører: Kjell Hansen
Medlemsparter
Representanter
DNV GL
Thorvaldsen, Vestein
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Foss, Oddmund
Nyrud, Bjørn
Energi Norge
Brattbakk, Bjørnar
Møller, Ulf
Rismoen, Ole Inge
Foreningen for EL og IT Bedriftene (NELFO)
Hansen, Kjell
Mjøen, Ingemund
Guttormsen, Ove
Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)
Andersen, Morten
Hørthe, Geir
Hjerpseth, Lars
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Jonassen, Torfinn
Willumsen, Vegard
Norsk Industri
Granhaug, Ole
Kårstad, Vemund
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Bringsverd, Tor
Granby, Per
Lia, Paul Erling
Statoil ASA
Grøtterud, Ragne
Nossum, Arne
Ulland, Bjørn Helge
Statkraft Energi AS
Haugli, Jan Petter
Statnett SF
Gjerde, Jan Ove
Ohnstad, Trond Magne
Storstein Pedersen, Svein
Medlem u/stemmerett (Standard Norge)
Jacob Mehus
November 2014
- 31 -
BERETNINGER
FRA
NORMKOMITÉENE
F O R Å R E T 2014
- 32 -
NK 3 Dokumentasjon og grafiske symboler
1.
Internasjonale møter
IEC TC3 avholdt møte i Tokyo i november 2014 i forbindelse med IEC GM
2014.
NK3 var representert ved komiteens formann og Leif T. Aanensen fra NEKs
sekretariat.
Ved møtet ble NK3s formann valgt til ”Chairman at the meeting” i fravær av TC3
formann.
NK3 er representert i 10 MTs/PTs, hvorav 9 som Convenor, og er også
representert i ”validation team” for IEC 60617
2.
Nasjonale møter
Det har vært ett ordinært møte i NK3 i løpet av 2014. Ved dette møtet ble Eirik
Selvik valgt til leder for NK3, arbeidet har ellers foregått pr. korrespondanse.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Komiteen har behandlet 10 dokumenter. I tillegg kommer behandling av
symboler i IEC 60617.
4.
Utgitte IEC-, CENELEC- og NEK-normer
Det er gitt ut følgende IEC-normer og spesifikasjoner innenfor NK3s
arbeidsområde i 2014:
5.

IEC 61082-1 Ed. 3.0 Preparation of documents used in electrotechnology Part 1: Rules

IEC 62744 Representation of states of objects by graphical symbols

NK3 har også votert ved validering av symboler i IEC 60617 DB hvor det er
blitt normert 2 grafiske symboler i 2014.
Komiteens sammensetning mv.
Komiteen hadde ved årets slutt 5 medlemmer.
6.
Annet
Komiteen har besluttet i samarbeid med NEKs sekretariat å revidere NEK 144
Grafiske symboler for bruk i dokumentasjon.
Funksjonstiden til IEC/TC3s formann, Hans Brückner, utløp 30. November
2014. Ny formann i IEC/TC3 er Eirik Selvik fra Norge.
- 33 -
Eirik Selvik
NK 4 VANNTURBINER
Gruppen består av: Torbjørn K. Nielsen (leder), Harald Hulaas, Anders Wedmark, Lars
Anders Elliasson, Ole Gunnar Dahlhaug, Bjarne Børresen, Erik Wiborg, Stian A. Olsen
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
TC 4 Plenary meeting, Trondheim, 16.-18.juni.
Deltakere: ca 50 delegater fra 14 nasjoner. Fra Norge møtte Stian Olsen, Ole Gunnar
Dahlhaug, Anders Wedmark og Torbjørn K. Nielsen, i tillegg til observatører som Hans
Habbstad, Hermod Brekke, Pål Tore Storli og studenter.
Møter i work groups (WG og MT):
JWG 1: Mechanical vibrations
Trondheim 14.-15. juni
WG 14: Automation and governing systems
Trondheim 14.-15. juni
WG 18: Scale effects
Trondheim 14.-15. juni
MT 28: Flow measurements
Trondheim 14.-15. juni, Norske deltakere: Harald Hulaas, Ole Gunnar Dahlhaug
WG 29: Sand erosion
Trondheim 14.-15.juni, Norske deltakere: Anders Wedmark, Ole Gunnar Dahlhaug
WG 33: Pressure fluctuations
Trondheim 14.-15. juni, Norske deltakere: Torbjørn K. Nielsen, Anders Wedmark
Tillyst møte i Harbin, Kina ble utsatt til januar 2015.
MT 34: Guide for commissioning, operation and maintenance of storage pumps and of pumpturbines operating as pumps.
WG 35: Scale effect Pelton, innledende samtaler
2.
Avholdte norske komitémøter
Ingen. All kommunikasjon har vært pr e-mail.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Ingen
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
- 34 -
ingen
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
ingen
6.
Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
ingen
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Nytt medlem: Stian André Olsen, Rainpower
Torbjørn K..Nielsen
NK 8 - ELEKTRISKE OVERFØRINGS- OG
DISTRIBUSJONSSYSTEMER
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
NK 8 var representert ved komiteens leder og sekretær deltok på hovedkomiteens møte i
Tokyo, Japan. Hovedkomiteen foretar de overordnede beslutninger om prosjekter, fører
kontroll med fremdrift i arbeidsgrupper og drøfter spørsmål som bringes til torgs fra
arbeidsgruppene. Komiteen koordinerer slik sett arbeidsgruppenes arbeid i fremstilling og
vedlikehold av standardene. Komiteens sekretær deltok også på europeisk plan ved deltakelse
på CLC TC 8 i Brussel.
2.
Avholdte norske komitemøter
NK 8 har gjennomført 3 møter i løpet av 2014. Blant temaene som har vært sentralt i
komiteens arbeid i rapporteringsåret er:
•
•
•
•
Diskusjoner om opprettelse av egen normsamling innen komiteens virkeområde.
Utarbeidelse av notat om Energilovforskriftens § 3-5 som har generell henvisning til NEKnormer
Arbeid med internasjonale standarder innenfor mikrogrid – hvordan slike systemer kan
integreres i nettet eller opereres i øy-drift.
Arbeid med standard for «use-case» kartlegging for arbeid innen Smart Grid. Formålet er å
utvikle et verktøy for effektiv innsamling av erfaringer fra gjennomførte prosjekter.
Komiteen består av representanter fra forskningsmiljøene, leverandører, nettselskap og TSO.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Komiteen har behandlet alle arbeidsdokumenter fra IEC TC8 og CENELEC TC 8 som ble
distribuert i 2014. For nærmere oversikt over disse henvises det til komiteenes hjemmeside på
hos henholdsvis IEC og CENELEC.
- 35 -
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
Følgende dokumenter ble fastsatt av CENELEC CLC 8 i 2014:
CLC/TR 50609:2014 (pr=24711)
Technical Guidelines for Radial HVDC Networks
Følgende dokumenter ble fastsatt fra IEC TC8:
IEC TR 62511:2014
Edition 1.0 (2014-09-25)
Guidelines for the design of interconnected power systems
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Ingen
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Intet spesielt i rapporteringsåret.
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Ikke relevant.
Leif T. Aanensen
NK9 ELEKTRISK UTSTYR FOR BANER
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC)
IEC TC9 møte i Berlin, Tyskland, Ingen norsk deltagelse.
CLC TC9X møte i Tours, Frankrike, 25. - 27. juni, G. L. Eriksen deltok.
CLC TC9X møte i London, England. Ingen norsk deltagelse.
CLC SC9XA møte i London, Magne Bergerud deltok.
CLC SC9XA møte i London, Magne Bergerud deltok.
CLC SC9XB. møte i Tours, Frankrike, 24. juni. G. L. Eriksen deltok.
CLC SC9XB møte i London, England. Ingen norsk deltagelse.
CLC SC9XC møte i Brussels, Belgia, 14. mai. G. L. Eriksen deltok.
I tillegg deltar flere av NK9s medlemmer aktivt i WG under TC9X eller SC.
2.
Avholdte norske komitemøter
Det er avholdt 3 møter i NK9 i 2014.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
NK9 har behandlet og besvart 31 CLC og 30 IEC normer i forbindelse med
avstemming eller uttalelser.
For følgende normer er det avgitt kommentarer.
CLC FprEN 50121-1:2014 Railway applications – Electromagnetic compatibility –
Part 1: General
- 36 -
CLC FprEN 50121-2:2014 Railway applications – Electromagnetic compatibility –
Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world.
CLC FprEN 50121-5:2014 Railway applications – Electromagnetic compatibility –
Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
CLC prEN 50633 Railway applications – Fixed installations – Protection principles
for AC and DC electric traction systems.
For de øvrige IEC og CENELEC normer er det avgitt positivt svar uten kommentarer.
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
NEK IEC 62724 Utgave: 1.0 År: 2013 Railway applications - Fixed installations Electric traction - Insulating synthetic rope assemblies for support of overhead contact
lines
NEK IEC 61373/Cor1 Utgave: 2.0 År: 2011 Corrigendum 1 - Railway applications Rolling stock equipment - Shock and vibration tests.
NEK IEC 62280 Utgave: 1.0 År: 2014 Railway applications - Communication,
signalling and processing systems - Safety related communication in transmission
systems
NEK IEC 62498-1/Cor1 Utgave: 1.0 År: 2010 Corrigendum 1 - Railway applications Environmental conditions for equipment - Part 1: Equipment on board rolling stock.
NEK IEC 62498-2/Cor1 Utgave: 1.0 År: 2010 Corrigendum 1 - Railway applications Environmental conditions for equipment - Part 2: Fixed electrical installations.
NEK IEC 62498-3/Cor1 Utgave: 1.0 År: 2010 Corrigendum 1 - Railway applications Environmental conditions for equipment - Part 3: Equipment for signalling and
telecommunications.
NEK EN 50128:2011/AC:2014 Corrigendum - Railway applications Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and
protection systems.
NEK EN 50526-2:2014 Railway applications - Fixed installations - D.C. surge
arresters and voltage limiting devices -- Part 2: Voltage limiting devices
NEK EN 50125-1:2014 Railway applications - Environmental conditions for
equipment -- Part 1: Rolling stock and on-board equipment
NEK IEC/TR 61375-2-7 Utgave: 1.0 År: 2014 Electronic railway equipment - Train
communication network (TCN) - Part 2-7: Wireless Train Backbone (WLTB).
NEK IEC/TS 62773 Utgave: 1.0 År: 2014 Railway applications - Procedure to
determine the performance requirements for radio systems applied to radio-based train
control systems.
NEK CLC/TR 50623:2014 Railway applications - Functional Interface Specification –
Door.
NEK CLC/TR 50624:2014 Railway applications - Functional Interface Specification –
Pantograph.
NEK EN 61287-1:2014 Railway applications - Power converters installed on board
rolling stock - Part 1: Characteristics and test methods.
NEK EN 62290-1:2014 Railway applications - Urban guided transport management
and command/control systems - Part 1: System principles and fundamental concepts.
NEK EN 62290-2:2014 Railway applications - Urban guided transport management
and command/control systems - Part 2: Functional requirements specification.
NEK EN 50123-6:2003/A1:2014 Railway applications - Fixed installations - D.C.
switchgear - Part 6: D.C. switchgear assemblies.
- 37 -
NEK EN 61287-1:2014/AC:2014 Railway applications - Power converters installed on
board rolling stock - Part 1: Characteristics and test methods.
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
NEK IEC 61375-3-4 Utgave: 1.0 År: 2014 Electronic railway equipment - Train
communication network (TCN) - Part 3-4: Ethernet Consist Network (ECN).
NEK IEC 61992-1 Utgave: 2.1 År: 2014 Railway applications - Fixed installations DC switchgear - Part 1: General
NEK IEC 61992-1-am1 Utgave: 2.0 År: 2014 Amendment 1 - Railway applications Fixed installations - DC switchgear - Part 1: General.
NEK IEC 61992-2 Utgave: 2.1 År: 2014 Railway applications - Fixed installations DC switchgear - Part 2: DC circuit-breakers.
NEK IEC 61992-2-am1 Utgave: 2.0 År: 2014 Amendment 1 - Railway applications Fixed installations - DC switchgear - Part 2: DC circuit-breakers.
NEK IEC 61992-6 Utgave: 1.1 År: 2014 Railway applications - Fixed installations DC switchgear - Part 6: DC switchgear assemblies.
NEK IEC 61992-6-am1 Utgave: 1.0 År: 2014 Amendment 1 - Railway applications Fixed installations - DC switchgear - Part 6: DC switchgear assemblies.
NEK EN 50153:2014 Railway applications - Rolling stock - Protective provisions
relating to electrical hazards.
NEK EN 50343:2014 Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of
cabling.
NEK IEC 61287-1 Utgave: 3.0 År: 2014 Railway applications - Power converters
installed on board rolling stock - Part 1: Characteristics and test methods.
NEK IEC 61375-2-5 Utgave: 1.0 År: 2014 Electronic railway equipment - Train
communication network (TCN) - Part 2-5: Ethernet train backbone.
NEK IEC 62290-1 Utgave: 2.0 År: 2014 Railway applications - Urban guided
transport management and command/control systems - Part 1: System principles and
fundamental concepts.
NEK IEC 62290-2 Utgave: 2.0 År: 2014 Railway applications - Urban guided
transport management and command/control systems - Part 2: Functional requirements
specification.
NEK IEC 62695 Utgave: 1.0 År: 2014 Railway applications - Fixed installations Traction transformers.
6.
Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Ingen annen deltagelse for NK9-medlemmer for tiden.
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Geir L. Eriksen blir pensjonist i 2015 og gikk av som formann for NK9 31.12.14. Tore
Telstad, Jernbaneverket overtok som formann fra samme dato.
NK9 har fått 4 nye medlemmer i 2014.
Tore Telstad
- 38 -
NK 10 – VÆSKER OG GASSER FOR ELEKTROTEKNISKE
ANVENDELSER
1.
Det har ikke blitt avholdt møte hovedkomiteen i IEC TC10 i 2014. Anne Marie
Haug har deltatt på ett møte i IEC 60599, MT 20 og ett møte i IEC 60296, MT21
2.
NK 10 har avholdt to møter. Et i april hos Sintef og et i oktober hos NEK, men
TjH2B var vert. Det var også avslutning for John Bongard som hadde vært leder
i NK10 i mange år.
3.
Komiteen har behandlet to internasjonale arbeidsdokumenter.
De viktigste er:
10/907e/CD
IEC 60599 Ed.3: Mineral oil-impregnated electrical equipment in service –
Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis.
10/918/CC
IEC 60599 Ed.3: Mineral oil-impregnated electrical equipment in service –
Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis. Compilation
comments of national committees.
4.
Det er utgitt en ny IEC norm i mars 2014.
IEC 62701, ed.1: Fluids for electrotechnical applications – Recycled mineral
insulating oils for transformers and switchgear.
5.
Ingen vedtatte norske normer eller forslag til nye norske normer. Vi har kun en
norsk norm som er gjeldene. NEK 240-2, 2009.
6.
Lars Lundgaard er convener i CIGRE AG D1.01 ”Fluid impregnated systems”
og convener i D1.01.16 "Dielectric performance of liquids" og WG A2.35
Scrapping and failure investigation.
Anne-Marie Haug er norsk medlem av Cigre WG D1/A2.47 "New frontiers of
Dissolved Gas Analysis (DGA) interpretation for power transformers and their
accessories"
Anne-Marie Haug er norsk medlem av: TC10/MT20, MT22, MT24, MT25,
TC10/WG17 og WG21
7
NK 10 vil fortsette å begrense seg til arbeidet med å kommentere og vurdere nye
normer og revisjoner av eldre normer innenfor IEC's normale arbeidsform.
NEK dokumenter som er utdatert:
NEK 240–1: 2008
NEK 240-3: 2004
NEK IEC 60422: 2005 norsk oversettelse.
Anne-Marie Haug
- 39 -
NK 11 LUFTLEDNINGER
1. Avholdte internasjonale møter – norsk deltagelse (IEC – CENELEC – NOREK)
Ingen av medlemmene i NK11 har deltatt.
2. Avholdte norske komitémøter
3 møter har vært avholdt i 2014.
Det har vært arbeidet med å ivareta og tilføye norske særbestemmelser i det nasjonale
vedlegget til EN 50341-1:2012 der de vil få høyere prioritet i Norge enn de tilsvarende i
hoveddelen av denne standarden. Arbeidet med dette antas å bli ferdig i 2015.
Et diskusjonstema har også vært elektriske sikkerhetsavstander mellom mast og ledere,
der ønsker om å redusere disse ganske mye har vært behandlet.
Komposittmaster har også vært behandlet en del, men det er vanskelig å lage til
bestemmelser og anbefalinger for dette materialet så lenge det ikke er standardisert, og de
forskjellige produsenter har sine egne oppskrifter.
Det er 11 medlemmer i NK11.
3. Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Arbeidet med norsk oversettelse av EN 50341-1:2012 har pågått i en egen undergruppe av
NK11.
4. Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer
Ingen.
5. Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Ingen.
6. Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
1 medlem er aktiv i CIGRÉ SC B2, Kraftledninger. Det gjelder Svein M. Fikke som er
formann i arbeidsgruppe B2 WG 28 ”Meteorology for overhead lines” .
7. Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komitéer
Ingen.
Bjørn Walle
- 40 -
NK 14 TRANSFORMATORER
1. IEC/TC14 hadde møte i Tokyo 10. og 11. november. Fra norsk side deltok Dejan
Susa.
CENELEC/TC14 hadde møte i Brüssel 5. desember. Fra norsk side deltok J. B. Sund.
2. NK14 har hatt to møter i 2014 i tillegg til korrespondanse og telefonkontakt.
3. Behandlede internasjonale dokumenter:
14/803/FDIS IEC 61378-3 Ed.2: Converter transformers - Part 3: Application guide.
Norge stemte «Ja».
14/793/CDV IEC 60076-10-1 Ed.2: Power transformers - Part 10-1: Determination of
sound levels - Application guide. Norge stemte «Ja» uten kommentarer.
4. Utgitte IEC normer:
IEC 60214-1:2014 Edition 2.0 (2014-05-22) Tap-changers - Part 1: Performance
requirements and test methods.
Utgitte EN normer:
EN 50299-2:2014 (pr=24706) Oil-immersed cable connection assemblies for
transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to
550 kV - Part 2: Dry-type cable terminations.
5. Ingen vedtatte norske normer eller forslag til norske normer utover europeiske
normer, EN, som automatisk blir gjeldende norske normer.
6. Intet relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK.
7. Ingen nye medlemmer i komitéen.
John-Bjarne Sund
NK18 - ELEKTRISKE INSTALLASJONER OM BORD I SKIP OG
FLYTTBARE OG FASTE INNRETNINGER I
PETROLEUMSVIRKSOMHETEN
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC NOREK)
Norge er sekretær i TC18. Geir Bull-Njaa har fungert som sekretær frem til
2015-12-31 da Arild Røed tok over rollen. Geir Bull-Njaa takkes for innsatsen
så langt. Bull-Njaa fortsetter arbeidet i TC18/MT18 som convenor.
IEC TC 18 plenary ble avholdt hos BSI i London 30. sept – 1. okt 2014.
På IEC TC18s plenarmøte la de norske delegatene frem et forslag om å utvikle
en ny standard vedr. DC Distribution Architecture i marine installasjoner.
Foranledningen, diskutert allerede i NK18 møte hos SD i Haugesund desember
2012, er utviklingen i kommersiell skipsfart der det i økende grad kontraheres
skip med slik teknologi.
I avslutningen av plenarmøtet ble en mulig fremtidig re-strukturering av IEC
TC18 normserier skissert av den avtroppende IEC TC18 sekretær, der
skipstekniske normer og petroleumstekniske normer i større grad organiseres
- 41 -
som selvstendige aktiviteter i IEC komitearbeider. Tema forventes å utvikles
videre.
Pågående arbeide
•
Small craft electrical propulsion system – felles ISO/IEC prosjekt
•
Arbeidet med revisjon av skipsstandarder i IEC 60092-serien pågår.
•
IEC/ISO/IEEE 80005 Utility connections in port. Arbeidet ledes av Convenor
D. Radu, Frankrike. Det planlegges også en 3. del, for lavspenning
landtilkobling.
IEC TC 18/MT 18
IEC TC 18/MT 18 er ansvarlig for vedlikehold og revisjon av IEC 61892 Mobile
and fixed offshore units - Electrical installations.
Norge har Convenor for dette Maintenance Team. For den varslede revisjonen
av IEC 61892-serien, referert i TC18 Plenary, vurderes å øke det norske
deltagerantallet.
Serien består av 7 deler:
Part 1: General requirements and conditions, Ed. 2.0: 2010. Stability date
2015
Part 2: System design, Ed. 2.0: 2012, Stability date 2017
Part 2: System design, Corrigendum 1: 2013
Part 3: Equipment, Ed. 3.0: 2012, Stability date 2017
Part 4: Cables, Ed. 1.0: 2007, Stability date 2017
Part 5: Mobile units, Ed. 3.0: 2014, Stability date 2018
Part 6: Installation, Ed. 3.0: 2013, Stability date 2017
Part 7: Hazardous areas, Ed. 3.0: 2014, Stability date 2017
Det ble avholdt møte i Milano 18. – 19. mars, med 6 (av 15) deltagere. Møtet
arbeidet med gjennomgang av kommentarer til CD til IEC 61892-1,
kommentarer til CDV til IEC 61892-5 og kommentarer til IEC 61892-7. Det ble
også diskutert hvorvidt det skulle foretas en komplett revisjon av serien, bl.a.
med tanke på at krav til høyere spenninger enn 35 kV og krav til topside
installasjoner for subsea utstyr ikke er dekket av nåværende standarder. Det
ble vedtatt at Convenor skulle legge frem rapport til TC 18 plenarmøte basert
på en slik foreslått endring.
MT 18 hadde et meget godt samarbeid med IEC SC 31J. Formann for SC 31J,
Thore Andersen var også Liaison Officer mot TC 18/MT 18.
- 42 -
2.
Avholdte norske komitemøter
Det er avholdt 4 komitemøter i 2014, samt 2 møter i NK18C. I 2014 ble en
revidert arbeidsstruktur for NK18 etablert. Saker som inneholder skipsrelaterte
tema er lagt til Arbeidsgruppe 1 Skip (AG1), mens saker som inneholder
petroleumsrelaterte tema er lagt til Arbeidsgruppe Petroleum (AG2).
2 møter er holdt i AG1 vedr. det norske forslag om å utvikle en ny norm innen
TC18 for elektriske installasjoner med DC Distribution Architecture. Forslaget
ble fremlagt for og støttet av et flertall av nasjonale deltagere i TC18 Plenary
meeting.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Innen IEC TC 18 er det sirkulert 98 dokumenter, herav:
•
•
•
•
5
6
2
3
Questionaires
CD dokument
CDV dokument
FDIS dokument
Reference
18/1448/RQ
18/1447/AC
Title
Report of voting on 18/1441/Q: Proposal for revision of the Strategic Business Plan (SBP)
Appointment of a secretary
18/1446/RVD
Report of Voting on 18/1432/FDIS - IEC 61892-7: Mobile and fixed offshore units - Electrical
installations - Part 7: Hazardous areas
Proposal for a new Convenor for MT 21 and a new Project Leader for PT 62742
18/1444/Q
18/1445/RM
18/1443/RVD
18/1412A/CC
18/1437/RVC
18/1439/RVD
18/1440/CD
18/1441/Q
18/1442/INF
18/1435/CD
18/1436/CC
18/1433/AC
18/1361A/CC
Unconfirmed minutes of the meeting held in London on 30 September and 1 October 2014
Report of Voting on 18/1426/FDIS - IEC 60092-507: Electrical installations in ships - Part 507 Small vessels
Revised compilation of comments on 18/1376/CD - IEC 60092-202: Electrical installations in ships Part 202: System design – Protection
Result of voting on 18/1418/CDV - ISO 16315: Small Craft - Electrical propulsion system
Report of Voting on 18/1424/FDIS - IEC 61892-5: Mobile and fixed offshore units - Electrical
installations - Part 5: Mobile units
IEC 60092-504: Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation
Proposal for revision of the Strategic Business Plan (SBP)
First meeting in AHG32 to be held 14. January 2015 - DC architecture in marine electrical
installations
IEC 60092-201: Electrical installations in ships - Part 201: System design - General
Compilation of commenst on 18/1389/CD - IEC 60092-101: Electrical installations in ships - Part
101: Definitions and general requirements
AHG 32 - DC distribution architecture in marine electrical installations - Call for experts
Revised compilation of comments on 18/1336/CD: IEC/IEEE 80005-2: Utility connections in port Part 2: High and Low voltage shore connection systems - Communication for monitoring and control
- 43 -
18/1431/CC
18/1432/FDIS
18/1427/INF
18/1428/INF
18/1429/RVN
18/1430/AC
18/1395A/INF
18/1411A/CC
18/1426/FDIS
18/1372A/DA
18/1423/PW
18/1424/FDIS
Compilation of comments on 18/1436/CD - IEC/IEEE 80005-1: Utility connections in port - Part 1:
High Voltage Shore Connection (HVSC) Systems - General requirements
IEC 61892-7: Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 7: Hazardous areas
Report of comments and comments on 18/1392/DC - Comments received to a preliminary work
item - DC distribution architecture in marine electrical installations
Liaison report from IEC SC 21A
Result of voting on 18/1387/NP - IEC/IEEE 61886-1: Subsea equipment - Power connectors,
penetrators and jumper assemblies with rated voltage from 3 kV (Umax = 3,6 kV) to 30 kV (Umax
= 36 kV)
JWG 31 - Call for experts
Report on the activities of JWG 28 by the Convenor Daniel Radu (FR) - Utility connections in port
(Agenda item 8)
Revised compilation of comments on 18/1382/CD - IEC 60092-504: Electrical installations in ships Part 504: Automation, control and instrumentation
IEC 60092-507: Electrical installations in ships - Part 507 - Small vessels
Revised draft agenda for the meeting to be held in London, United Kingdom from 30 September
2014 (starting time: 09:00) to 1 October (approximate finishing time: 17:00)
Programme of work of the technical committee as recorded by IEC Central Office in its database
IEC 61892-5: Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 5: Mobile units
18/1425/AC
18/1418/CDV
18/1419/INF
Appointment of an assistant secretary
ISO 16315: Small craft - Electrical propulsion system
Proposal from Norway for preliminary work item "DC distribution architecture in marine electrical
installations" (Agenda item 11)
18/1420/INF
Information on the planned cooperation with IEEE on standards for subsea equipment (Agenda item
10)
18/1421/INF
Report on the activities of MT 21 by the Convenor Peter Harms (DE) - Maintenance team in charge
of IEC 60533 (Agenda item 8)
18/1422/INF
Report on the activities of PT 62742 by the Project leader Peter Harms (DE) - Project team
responsible for preparation of a standard for "Electrical and electronic installations in ships Electromagnetic compatibility - Ships with a non-metallic hull" (Agenda item 8)
18/1358A/CC
Revised compilation of comments on 18/1346/CD - IEC 60092-201: Electrical installations in ships Part 201: System design - General
18/1364A/RVC Revised result of voting on 18/1356A/CDV: ISO 16315 Small craft - Electrical propulsion system
18/1411/CC
Compilation of comments on 18/1382/CD - IEC 60092-504: Electrical installations in ships - Part
504: Automation, control and instrumentation
18/1412/CC
Compilation of comments on 18/1376/CD - IEC 60092-202: Electrical installations in ships - Part
202: System design – Protection
18/1413/INF
Report of comments on 18/1388/DC: Strategic Business Plan
18/1414/INF
Report on IEEE liaison (Agenda item 15)
18/1415/INF
Report on ISO Liaisons - Liaison report from ISO TC 8 (Agenda item 15)
18/1416/INF
Report on IEC TC Liaisons - Liaison report from IEC SC 121A (Agenda item 15)
18/1417/INF
Joint TC 31 and TC 18/MT 18 liaison report (Agenda item 15)
18/1385/CDV IEC 61892-1: Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 1: General requirements
and conditions
18/1404/INF
Report on the activities of MT 29 by the TC 18 Secretary Geir Bull-Njaa - Maintenance team in
charge of IEC 61363-1 (Agenda item 8)
18/1405/INF
Report on the activities of MT 3 by the TC 18 Secretary Geir Bull-Njaa - Maintenance team in charge
of IEC 60092-502 (Agenda item 8)
- 44 -
18/1406/INF
18/1407/INF
18/1408/INF
18/1409/INF
18/1410/INF
18/1400/INF
18/1401/INF
18/1402/INF
18/1403/INF
18/1392/DC
18/1393/RVN
18/1394/INF
18/1395/INF
18/1396/INF
18/1397/INF
18/1398/INF
18/1399/INF
18/1390/RVD
18/1391/INF
18/1389/CD
18/1388/DC
18/1387/NP
18/1386/CD
18/1349A/INF
18/1357A/CC
18/1366A/CC
18/1381/RR
18/1382/CD
18/1383/RVC
18/1384/RVC
18/1378/RQ
Report on the activities of MT 25 by the TC 18 Secretary Geir Bull-Njaa - Maintenance team in
charge of IEC 60092-506 (Agenda item 8)
Report on IEC TC Liaisons - Liaison report from IEC TC 17C (Agenda item 15)
Report of the Secretary, Geir Bull-Njaa (Agenda item 6)
Information on the activities of CLC TC 18X by the Secretary (Agenda item 12)
Report on the activities of MT 30 by the TC 18 Secretary Geir Bull-Njaa - Maintenance team in
charge of IEC 60092-509 (Agenda item 8)
Report on the activities of MT 22 by the Convenor Anthony Plews (GB) - Maintenance team in
charge of IEC 60092-507 (Agenda item 8)
Report on IEC TC Liaisons - Liaison report from IEC TC 80 (Agenda item 15)
Report on ISO Liaisons - Liaison report from ISO TC 188 (Agenda item 15)
Report on the activities of MT 18 by the Convenor Geir Bull-Njaa (NO) - Maintenance of the 61892
series of standards (Agenda item 8)
Proposal for preliminary work item - DC distribution architecture in marine electrical installations
Result of voting on 18/1369/NP: IEC/IEEE 80005-3: Utility connections in port - Part 3: Low Voltage
Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements
Report of the Chairman, Alasdair Anderson (Agenda item 5)
This document is cancelled and replaced by 18/1395A/INF
Report on the activities of MT 2 by the Convenor A. J. Blokland (NL) - Maintenance team in charge
of IEC 60092-101, -301, -302, -303, -304, -305, -306 and -307 (Agenda item 8)
Report on the activities of MT 6 by the Convenor Oliver Mohr (DE) - Maintenance team in charge of
IEC 60092-201, -202, -401, -503 and -504 (Agenda item 8)
Report on the activities of SC 18A by the SC 18A Secretary (Agenda item 9)
Report on the activities of MT 24 by the Convenor Oliver Mohr (DE) - Maintenance Team in charge
of IEC 60092-501 and 60092-503 (Agenda item 8)
Report of Voting on 18/1377/PAS - IEC PAS 80005-3: Utility connections in port: Low Voltage Shore
Connection (LVSC) Systems - General requirements
Comments received on 18/1377/PAS: IEC PAS 80005-3: Utility connections in port: Low Voltage
Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements
IEC 60092-101: Electrical installations in ships - Part 101: Definitions and general requirements
Strategic Business Plan (SBP)
IEC/IEEE 6XXXX: Subsea equipment - Power connectors, penetrators and jumper assemblies with
rated voltage from 3 kV (Umax = 3,6 kV) to 30 kV (Umax = 36 kV)
IEC/IEEE 80005-1: Utility connections in port - Part 1: High Voltage Shore Connection (HVSC)
Systems - General requirements
Revised report of comments and comments on 18/1332A/DC: Maintenance programme IEC/ISO/IEEE 80005-1 Ed. 1.0 Utility connections in port - Part 1: High Voltage Shore Connection
(HVSC) Systems - General requirements
Revised compilation of comments on 18/1345/CD - IEC 60092-101: Electrical installations in ships Part 101: Definitions and general requirements
Revised compilation of comments on 18/1355/CD: IEC 61892-1: Mobile and fixed offshore units Electrical installations - Part 1: General requirements and conditions
Review report of IEC 60092-504 Ed.3.0: Electrical installations in ships - Part 504: Special features Control and instrumentation
IEC 60092-504: Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation
Result of voting on 18/1348/CDV - IEC 61892-5: Mobile and fixed offshore units - Electrical
installations - Part 5: Mobile units
Result of voting on 18/1337/CDV - IEC 61892-7: Mobile and fixed offshore units - Electrical
installations - Part 7: Hazardous areas
Report on voting on document 18/1367/Q: Proposal to establish a new maintenance team
responsible for maintenance of IEC 61363-1, proposal for convenor and appointment of members
for the MT
- 45 -
18/1379/RQ
Report on voting on document 18/1368/Q: Proposal to establish a new maintenance team
responsible for maintenance of IEC 60092-509, proposal for convenor and appointment of members
for the MT
18/1380/INF
Report of comments and comments on 18/1365/DC: Review of technical report IEC/TR 62482 was
circulated on 2014-02-14.
18/1373A/RVC Revised result of voting on 18/1344/CDV - IEC 60092-507: Electrical installations in ships - Part 507
- Small vessels
18/1377/PAS
IEC PAS 80005-3: Utility connections in port: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems General requirements
18/1359A/CC
Revised compilation of comments on 18/1347/CD - IEC 60092-202: Electrical installations in ships Part 202: System design – Protection
18/1376/CD
IEC 60092-202: Electrical installations in ships - Part 202: System design - Protection
18/1373/RVC
Result of voting on 18/1344/CDV - IEC 60092-507: Electrical installations in ships - Part 507 - Small
vessels
18/1374/RQ
Report of voting on 18/1363/Q: Proposal to establish a new maintenance team responsible for
maintenance of IEC 60092-506, proposal for convenor and appointment of members for the MT
18/1375/INF
Report of comments and comments on 18/1362/DC: Renewed call for convenor - MT 3 Maintenance Team in charge of IEC 60092-502
18/1372/DA
Draft agenda for the meeting to be held in London, United Kingdom from 30 September 2014
(starting time: 09:00) to 1 October (approximate finishing time: 17:00)
18/1371/AC
Next meeting of IEC TC 18 and SC 18A to be held in London, United Kingdom, from 29th
September to 1st October 2014 (Registration)
18/1369/NP
IEC/IEEE 80005-3: Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC)
Systems - General requirements
18/1367/Q
Proposal for a new Maintenance Team in charge of IEC 61363-1
18/1368/Q
Proposal for a new Maintenance Team in charge of IEC 60092-509
18/1370/AC
Next meeting of IEC TC 18 and SC 18A to be held in London, United Kingdom, from 29th
September to 1st October 2014 (Announcement)
18/1365/DC
Review of Technical Report IEC/TR 62482 Ed. 1 - Review / Call for comments
18/1366/CC
Compilation of comments on 18/1355/CD: IEC 61892-1: Mobile and fixed offshore units - Electrical
installations - Part 1: General requirements and conditions
18/1362/DC
MT 3: Maintenance Team in charge of IEC 60092-502 - Renewed call for Convenor
18/1363/Q
Proposal for a new Maintenance Team in charge of IEC 60092-506
18/1364/RVC
Voting result on 18/1356A/CDV: ISO 16315 Small craft - Electrical propulsion system
18/1361/CC
Compilation of comments on 18/1336/CD: IEC/IEEE 80005-2: Utility connections in port - Part 2:
High and Low voltage shore connection systems - Communication for monitoring and control
Innen CLC TC 18X er det sirkulert 1 dokument
Det var parallell IEC/CENELEC avstemming på IEC 60092-507 Small Vessels. Dokument
18/1426/FDIS ble sirkulert 5. september, med avstemmingsfrist 11. november. Standarden
ble godkjent uten tekniske kommentarer.
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-standarder
Følgende standarder ble utgitt i 2014:
•
IEC 60092-507 Ed. 3.0, Electrical installations in ships - Part 507: Small vessels
- 46 -
•
•
•
5.
IEC 61892-5, Ed. 3.0, Mobile and fixed offshore units - Electrical installations Part 5: Mobile units
IEC 61892-7, Ed. 3.0, Mobile and fixed offshore units - Electrical installations Part 7: Hazardous areas
IEC PAS 80005-3, Ed. 1.0, Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore
Connection (LVSC) Systems - General requirements
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs
og NEKs komiteer
NK18
NK18C ble konstituert 2013-09-11 hos NEK på Lysaker med ni medlemmer.
Steinar Midttveit ble konstituert som leder. Arild Røed konstituert som
sekretær. Komiteen er forankret i NK18 (TC18), og medlemmene har
videreført et samarbeid med IEEE i 2014. Se for øvrig årsberetning for NK18C.
Forholdet til ISO, IEEE og IOGP
Convenor i MT18, Geir Bull-Njaa er fungerende liaison mellom TC 18 og IOGP.
Electrical Standards Task Force - IOGP har gitt vesentlige innspill til den
kommende revisjon av IEC 61892 serien. MT18 tidfester å starte arbeid 2015.
Det etablert kategori D liaison mellom IOGP og TC 18/MT 18.
NORSOK
Revisjon og forvaltning av NORSOKs E-standarder har vært diskutert mellom
NEK og Standard Norge. Et utkast til revisjon av NORSOK elektronorm er
ventet å foreligge fra SN i 1./2. kvartal 2015.
CENELEC TC 18X
Mandat fra EU kommisjonen
Det er ikke noe nytt når det gjelder utkastet til nytt mandat fra EU
kommisjonen for ”Standardisation in the field of equipment used in the
offshore oil and gas industry”, som ble sendt ut i desember 2013. Mandatet er
rettet til “the European Standardisation Organisations” og gjelder utstyr som
kommer inn under maskindirektivet. Kommentarfrist til CENELEC var 1.
februar. CLC TC 18X avga følgende uttalelse til mandatet:
“CLC TC 18X is in principle in favour of the draft mandate. However, we
have the following comments:
•
In clause 1.3 of the draft mandate is stated the following: “This
new mandate has been produced to target safety-critical machinery for
which there is a current lack of harmonised European Standards and for
- 47 -
which incident and accident data indicate that a significant risk of major
hazards exists.” We cannot see that any definitions of “safety-critical
machinery” is given, neither in the mandate nor in the recent published
Offshore Directive. We agree that the listed equipment can be
considered as “safety-critical”, but in our opinion also mud pumps and
cementing pumps could be considered critical for well integrity so the
list of equipment could not be considered exhaustive.
•
There does seem to be a bit of ambiguity in the mandate as it
says that a review determines whether amendment of the International
Standards is necessary which can be by European annexes but then
says that each standard shall include an indication of the relationship
between the clauses and the requirements of the Machinery Directive.
This seems to indicate that all will need to be amended.
•
It is anticipated that several of the CEN standards will include
requirements to electrical installations/systems. This will require close
coordination, by liaison or otherwise, between CLC TC 18X and relevant
CEN committees.
•
The scope of the requested new standard dealing with the safety
of integrated systems will have to be further discussed with the relevant
CEN committees, as this is expected to cover both electrical safety
systems, which is the responsibility of CLC TC 18X as well as
mechanical safety which will be the responsibility of the relevant CEN
committees.”
Ny CENELEC standard
EN 60092-507:2015 Electrical installations in ships - Part 507: Small vessels.
Standarden vil bli oppført som harmonisert standard for 3-fase systemer i
henhold til Småbåtdirektivet (94/25/EC og 2003/44/EC). For 1-fase system og
for DC installasjoner vil henholdsvis ISO 13297 og ISO 10133 fortsatt være
oppført som harmoniserte standarder.
Vemund Kårstad
NK/18A SKIPSKABLER
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
SC18A MT2 møte i Berlin 25.-26.03.2014. To personer fra NK 18A deltok.
SC18A møte i London 29.09.2014. To personer fra NK 18A deltok.
2.
Avholdte norske komitémøter
NK18A møte på Høvik 26-02-14. 4 personer deltok. Revisjon av NEK606 Ed.4(2009)
- 48 -
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
IEC 60092-360 (2014-04). IEC 60092-350(2014-08). IEC 60092-354 (2014-08).
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
-
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
-
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
-
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Nytt komitemedlem i NK18A: Jan-Erik Nilsen, Nexans Norway AS.
Ivar Bull
NK 20 ELEKTRISKE KABLER
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse
CENELEC TC 20
Norsk deltagelse:
17-18. juni 2014, Roma
Ingen
IEC TC 20
Norsk deltagelse:
og
04-07. november 2014, Paris
NK 20 sendte to delegater. Ivar Granheim, Nexans Norway
Arild Røed, NEK
I forbindelse med hovedmøtet i IEC TC20 ble det avholdt møter i flere av
arbeidsgruppene, bl.a. i:
- WG16, der Stian Nielsen/Nexans Norway deltok
- WG17, der Ivar Granheim/Nexans Norway, deltok.
I hovedmøtet i TC20 ble følgende utnevnelser vedtatt:
•
•
•
Ny Convenor WG16, Gerhard Novak, Nexans UK.
Ny Convenor og Co-Convenor i WG17, hhv. Xavier Gol/General Cable-Spania
og Ivar Granheim/Nexans Norway.
Ny Convenor for WG19, Roberto Gaspari, Nexans Norway
Pr. 31.1.2014 var det ikke tilgjengelig referater fra hovedmøtene.
- 49 -
2.
Avholdte komitemøter
Det ble avholdt 2 komitémøter i 2014.
2014-05-20
NK20 konstituerte seg på nytt med ny formann/Ivar Granheim, Nexans
Norway AS og ny sekretær, Arild Røed, NEK.
2014-10-13:
Grunnet forventet, kommende implementering av CPR-brannkrav for kabler er
det diskutert hvordan disse kravene skal gjenspeiles i aktuelle norske
Produktstandarder og norske deler av CENELEC-Standarder, som for eksempel
NEK 535, 591 og HD 603, 604, 620, etc., og i tilhørende Installasjonsstandarder, som NEK 400/NK64.
Samtidig ble det vedtatt å rette opp eventuelle mangler og uklarheter i de
samme standardene og innføre kravprofiler til nå vanlig anvendte materialer
for enkelte produkter i de samme Standardene.
3.
Sirkulerte arbeidsdokumenter:
Av totalt 94 IEC-dokumenter:
Committee Draft (CD):
Committee draft for Vote (CDV):
Final Draft International Standard (FDIS):
New Work Item Proposal (NP):
16
5
7
4
IEC-dokumenter
20/1472/RVD
20/1473/RVC
20/1474/CC
20/1474A/CC
20/1475/CC
20/1475A/CC
20/1476/CC
20/1476A/CC
Report of Voting on 20/1469A/FDIS - IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation
and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)
- Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)
Voting result on 20/1425/CDV: IEC 60183: Guide to the selection of high-voltage a.c. cable
systems
Compilation of comments on 20/1463/CC - IEC 60287-2-3: Electric cables - Calculation of
the current rating - Part 2-3: cables installed in ventilated tunnels
Revised compilation of comments on 20/1463/CC - IEC 60287-2-3: Electric cables Calculation of the current rating - Part 2-3: cables installed in ventilated tunnels
Compilation of comments on 20/1465/CD - IEC 60287-3-1: Electric cables - Calculation of
the current rating - Part 3-1: section on operating conditions - reference operating
conditions
Revised compilation of comments on 20/1465/CD - IEC 60287-3-1: Electric cables Calculation of the current rating - Part 3-1: section on operating conditions - reference
operating conditions
Compilation of comments on 20/1468/CD - IEC 60230: Impulse tests on cables and their
accessories
Revised compilation of comments on 20/1468/CD - IEC 60230: Impulse tests on cables and
their accessories
- 50 -
20/1477/CDV
20/1478/CDV
20/1479/CDV
20/1480/RQ
20/1481/RVC
20/1482/RVC
20/1483/RVC
20/1484/INF
20/1485/RVC
20/1486/RVC
20/1487/RVC
20/1488/CC
20/1489/RVC
20/1490/AC
20/1491/RVN
20/1492/CD
20/1493/RVC
20/1494/DA
20/1494A/DA
20/1495/CDV
20/1496/CDV
20/1497/Q
20/1498/AC
Amendment 1 to IEC 60332-1-1: Tests on electric and optical fibre cables under fire
conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable Apparatus
Amendment 1 to IEC 60332-1-2: Tests on electric and optical fibre cables under fire
conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable Procedure for 1 kW pre-mixed flame
Amendment 1 to IEC 60332-1-3: - Tests on electric and optical fibre cables under fire
conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable Procedure for determination of flaming droplets/particles
Result of 20/1452/Q: Revision of 60811, Electric and optical fibre cables - Test methods for
non-metallic materials
Result of voting on 20/1436/CDV - IEC 62821-1: Halogen free low smoke thermoplastic
insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1:
general requirements
Result of voting on 20/1437/CDV - IEC 62821-2: Halogen free low smoke thermoplastic
insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 2: Test
methods
Result of voting on 20/1438/CDV - IEC 62821-3: Halogen free low smoke thermoplastic
insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3:
Flexible cables (cords)
Resolved editorial (and other) comments submitted on 20/1469A/FDIS
Result of voting on 20/1448/CDV - Amendment 3 to IEC 60287-2-1: Electric cables Calculation of the current rating - Part 2-1: Current rating equations (100 % load factor) and
calculation of losses - General
Result of voting on 20/1450/CDV - Amendment 1 to IEC 60702-1: Mineral insulated cables
and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 1: Cables
Result of voting on 20/1451/CDV - Amendment 1 to IEC 60702-2: Mineral insulated cables
and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 2: Terminations
Compilation of comments on 20/1449/CD - IEC 60702-3: Mineral insulated cables and their
terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 3: Guide to Use
Result of voting on 20/1447/CDV - Amendment 1 to IEC 60287-1-1: Electric cables Calculation of the current rating - Part 1-1: Current rating equations (100 % load factor) and
calculation of losses - General
Next meeting of 20 to be held in Paris, France from 3rd to 7th November 2014
(Announcement)
Result of voting on 20/1442/NP - IEC 62930: Electric cables for Photovoltaic systems
IEC 62930: Electric cables for Photovoltaic systems
Result of voting on 20/1457/CDV - IEC 60885-3: Electrical test methods for electric cables.
Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power
cables
Draft agenda for the meeting to be held in Paris, France from 2014-11-06 (starting time:
09.00) to 2014-11-07 (approximate finishing time: 14.00)
Revised draft agenda for the meeting to be held in Paris, France from 2014-11-06 (starting
time: 09.00) to 2014-11-07 (approximate finishing time: 14.00)
IEC 60287-3-1: Electric cables - Calculation of the current rating - Part 3-1: section on
operating conditions - reference operating conditions
IEC 60287-2-3: Electric cables - Calculation of the current rating - Part 2-3: cables installed
in ventilated tunnels
Revision of 61238-1 (Ed.2): 2003-05: Compression and mechanical connectors for power
cables for rated voltages up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Test methods and requirements
Next meeting of TC 20 to be held in Paris, France from 3rd to 7th November 2014
(Registration)
- 51 -
20/1499/FDIS
20/1500/CD
20/1501/Q
20/1502/RQ
20/1503/RR
20/1504/CD
20/1505/CD
20/1506/CD
20/1507/CD
20/1508/CD
20/1509/CD
20/1510/CD
20/1511/RR
20/1512/RR
20/1513/RR
20/1514/RR
20/1515/RR
20/1516/RR
20/1517/RR
20/1518/CD
20/1519/CD
20/1520/CD
Amendment 1 to IEC 60287-1-1: Electric cables - Calculation of the current rating - Part 1-1:
Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses - General
IEC 60230: Impulse tests on cables and their accessories
Revision of 60811: Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials
- Extension of first group
Responses on 20/1497/Q: Review of IEC 61238-1 (Ed.2): 2003-05: Compression and
mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part
1: Test methods and requirements
Review report of IEC 61238-1 Ed.2.0: Compression and mechanical connectors for power
cables for rated voltages up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Test methods and requirements
IEC 61238-1-1: Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-1: Test
methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for
rated voltages up to 1 kV (Um = 1,2 kV) tested on stripped conductors
IEC 61238-1-2: Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-2: Test
methods and requirements for insulation piercing connectors for power cables for rated
voltages up to 1 kV (Um = 1,2 kV) tested on insulated conductors
IEC 61238-1-3: compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test
methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for
rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) tested on stripped
conductors
IEC 62895: High Voltage Direct Current (HVDC) power transmission cables with extruded
insulation and their accessories for rated voltages up to 320 kV for land applications - Test
methods and requirements
IEC 62893-1: Charging cables for electric vehicles - Part 1: General requirements
IEC 62893-2: Charging cables for electric vehicles - Part 2: Test methods
IEC 62893-3: Charging cables for electric vehicles- Part 3: Cables for AC charging according
to modes 1, 2 and 3 of IEC 61851-1
Review report of IEC 60811-401 Ed.1.0: Electric and optical fibre cables - Test methods for
non-metallic materials - Part 401
Review report of IEC 60811-410 Ed.1.0: Electric and optical fibre cables - Test methods for
non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed
oxidative degradation of polyolefin insulated conductors
Review report of IEC 60811-508 Ed.1.0: Electric and optical fibre cables - Test methods for
non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for
insulation and sheaths
Review report of IEC 60811-509 Ed.1.0: Electric and optical fibre cables - Test methods for
non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and
sheaths to cracking (heat shock test)
Review report of IEC 60811-511 Ed.1.0 - Electric and optical fibre cables - Test methods for
non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of
polyethylene compounds
Review report IEC 60811-201 Ed.1.0: Electric and optical fibre cables - Test methods for
non-metallic materials - Part 201: Measurement of insulation thickness
Review report of IEC 60811-202 Ed.1.0: Electric and optical fibre cables - Test methods for
non-metallic materials - Part 202: Measurement of thickness of non-metallic sheath
Amendment 1 to IEC 60811-201: Electric and optical fibre cables - Test methods for nonmetallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness
Amendment 1 to IEC 60811-202: Electric and optical fibre cables - Test methods for nonmetallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic
sheath
Amendment 1 to IEC 60811-410: Electric and optical fibre cables - Test methods for nonmetallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed
oxidative degradation of polyolefin insulated conductors
- 52 -
20/1521/CD
20/1522/CD
20/1523/CD
20/1524/CD
20/1525/PW
20/1526/RR
20/1527/NP
20/1528/FDIS
20/1529/FDIS
20/1530/FDIS
20/1531/INF
20/1532/INF
20/1533/INF
20/1534/INF
20/1535/INF
20/1536/INF
20/1536A/INF
20/1537/INF
20/1538/INF
20/1539/INF
20/1540/INF
20/1541/INF
20/1542/INF
20/1543/INF
20/1544/INF
20/1545/INF
20/1546/INF
20/1547/RVD
20/1548/NP
20/1549/NP
20/1550/NP
20/1551/DTR
20/1552/FDIS
Amendment 1 to IEC 60811-401: Electric and optical fibre cables - Test methods for nonmetallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an
air oven
Amendment 1 to IEC 60811-508: Electric and optical fibre cables - Test methods for nonmetallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for
insulation and sheaths
Amendment 1 to IEC 60811-509: Electric and optical fibre cables - Test methods for nonmetallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and
sheaths to cracking (heat shock test)
Amendment 1 to IEC 60811-511: Electric and optical fibre cables - Test methods for nonmetallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of
polyethylene and polypropylene compounds
Programme of work of the techncial committee as recorded by IEC Central Office in its
database
Revision of IEC TR 61901 Ed.1.0: Development tests recommended on cables with a
longitudinally applied metal foil for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV)
IEC 60754-3: Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 3:
Detection of low level of halogen content by ion chromatography
Amendment 1 to IEC 60702-1: Mineral insulated cables and their terminations with a rated
voltage not exceeding 750 V - Part 1: Cables
Amendment 1 to IEC 60702-2: Mineral insulated cables and their terminations with a rated
voltage not exceeding 750 V - Part 2: Terminations
IEC 60183: Guidance for the selection of high-voltage A.C. cable systems
SMB - General report to TC 20 (Agenda item 5.1)
SMB - Report on Advisory Committees of SMB (Agenda item 5.2)
SMB - Report on Systems Work (Agenda item 5.3)
SMB - Report on Strategic Groups and other groups (Agenda item 5.4)
Secretary's report - P-members' participation (Agenda item 6.2)
Secretary's report - Progress of work (Agenda item 6.3)
Secretary's report - Updated progress of work (Agenda item 6.3)
Secretary's report - Review Stability dates (Agenda item 6.4)
Report to TC 20 from the Strategic Planning Group (SPG) (Agenda item 7)
Working Group 16 - Progress report to TC 20 (Agenda item 8)
Working Group 18 - Progress report to TC 20 (Agenda item 10)
Working Group 19 - Progress report to TC 20 (Agenda item 11)
Project Team PT 62895 - Progress report to TC 20 (Agenda item 12)
Working Group 17 - Progress report to TC 20 (Agenda item 9)
Overview on work of TC 111 (Agenda item 14.2)
Review of the Strategic Business Plan (SBP) (Agenda item 17)
Secretary's Report - General report (Agenda item 6.1)
Report of Voting on 20/1499/FDIS - Amendment 1 to IEC 60287-1-1: Electric cables Calculation of the current rating - Part 1-1: Current rating equations (100 % load factor) and
calculation of losses - General
IEC 6XXXX-1: Electric cables - Halogen-free thermoplastic insulated and sheated flexible
cables of rated volatges up to and including 300/300 V - Part 1: General requirements
IEC 6XXXX-2: Electric cables - Halogen-free thermoplastic insulated and sheated flexible
cables of rated volatges up to and including 300/300 V - Part 2: Test methods
IEC 6XXXX-3: Electric cables - Halogen-free thermoplastic insulated and sheated flexible
cables of rated volatges up to and including 300/300 V - Part 3: Flexible cables (cords)
rated up to and including 300/300V
IEC TR 61901: Tests recommended on cables with a longitudinally applied metal foil for
rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV))
This document has been cancelled and replaced by 20/1552A/FDIS
- 53 -
20/1552A/FDIS
20/1553/FDIS
20/1553A/FDIS
20/1554/RQ
20/1555/FDIS
20/1556/RVD
20/1557/RVD
20/1558/RVD
IEC 62821-3: Electric cables - Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and
sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Flexible cables
(cords)
This document has been cancelled and replaced by 20/1553A/FDIS
IEC 62821-2: Electric cables - Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and
sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 2: Test methods
Result on 20/1501/Q: IEC 60811-501 Ed. 1.0 (2012): Electric and optical fibre cables - Test
methods for non-metallic materials Part 501- Mechanical tests - Tests for determining the
mechanical properties of insulating and sheathing compounds
IEC 62821-1: Electric cables - Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and
sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General
requirements
Report of Voting on 20/1528/FDIS - Amendment 1 to IEC 60702-1: Mineral insulated cables
and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 1: Cables
Report of Voting on 20/1529/FDIS - Amendment 1 to IEC 60702-2: Mineral insulated cables
and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 2: Terminations
Report of Voting on 20/1530/FDIS - IEC 60183: Guidance for the selection of high-voltage
A.C. cable systems
CENELEC dokumenter
EN 607022:2002/A1:2015
EN 607021:2002/A1:2015
Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V Part 2: Terminations
Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V Part 1: Cables
Test methods and requirements for accessories for use on distribution cables of rated
EN 50393:2015
voltage 0,6/1,0 (1,2) kV
EN 50618:2014
Electric cables for photovoltaic systems
EN 60332-1Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical
2:2004/FprA1:2014 flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame
EN 60332-1Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical
1:2004/FprA1:2014 flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical
EN 60332-1flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of
3:2004/FprA1:2014 flaming droplets/particles
prEN 50620:2014
Electric cables - Charging cables for electric vehicles
Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction
EN 50575:2014
works subject to reaction to fire requirements
CLC/TS
50576:2014
Electric cables - Extended application of test results
prEN 50577:2013
Electric cables - Fire resistance test for unprotected electric cables (P classification)
Electrical test methods for electric cables - Part 3: Test methods for partial discharge
EN 60885-3:2015
measurements on lengths of extruded power cables
Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V
EN 50565-1:2014
(U0/U) - Part 1: General guidance
EN 50618:2014
Electric cables for photovoltaic systems
Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V
EN 50565-2:2014
(U0/U) - Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types
4.
Utgitte IEC- og CENELEC-normer
CENELEC
EN 50618:2014
EN 50575:2014
CLC/TS 50576:2014
IEC
IEC 60287-1-1:2006+AMD1:2014 CSV
IEC 60287-1-1:2006/AMD1:2014
IEC 60502-2:2014
- 54 -
EN
EN
EN
EN
EN
EN
60754-1:2014
60754-2:2014
50565-1:2014
61034-1:2005/A1:2014
50565-2:2014
62230:2007/A1:2014
IEC 60502-2:2014 RLV
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Ingen
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og
NOREK
Europacable har fornyet avtalen med CENELEC om å være behjelpelig med å
utarbeide europeiske Standarder for kabler.
Spesielt innen høyspentkabler er CIGRE et viktig organ for utvikling av nye
krav og tilhørende testmetodikk.
7.
Endringer i oppbygning eller arbeidsområde for IEC, CENELEC OG
NEK komiteer.
Innen flere industribransjer i Europa er det bekymring for at de mer EUmandatstyrte standardiseringsprosessene vil byråkratisere og forsinke
utviklingen av nye standarder.
Et eksempel er CPR/Byggevareforordningen for brannkrav til kabler og
diskusjonen omkring kommende revisjon av LVD/Lavspenningsdirektivet.
Leder NK20, Ivar Granheim
Sekretær NK20, Arild Røed
NK 23 - INSTALLASJONSMATERIELL
1.
Internasjonale møter med norsk deltagelse:
IEC General meeting Mexico den 21. November 2014.
IEC TC23WG8: Nils Magnus Hagen deltatt på 2 av 2 møter
IEC TC23MT11: Nils Magnus Hagen har deltatt på 3 av 3 møter
TC23WG8 er arbeidsgruppe til elektrisk utstyr for likestrøm (Electrical accesories for
direct current)
IEC TC23MT11 er arbeidsgruppe for harmonisering av generelle regler for elektrisk
utstyr (Electrical accessories - Harmonization of general rules)
2.
Det har ikke vært avholdt komitémøter i 2014 siden gruppen har kun et medlem.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter:
- 55 -
-
41 IEC dokumenter. Stemt 2 YES,
Følgende viktige documenter er publisert i 2014:
NEK IEC/TR 61916 Ed.3: Electrical accessories - Harmonization of general rules
Nils Magnus Hagen
NK 23A/213 - KABLINGSSYSTEMER
1.
Internasjonale møter med norsk deltagelse:
Det har ikke vært internasjonal deltagelse i 2014
2.
Det har ikke vært avholdt komitémøter i 2014. Det har imidlertid vært samtaler
mellom medlemmene for avklaring på saker for kommentarer fra nasjonalkomiteen.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter:
55 IEC dokumenter. Ingen dokumenter er gitt negative stemme eller kommentarer
4.
Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer:
- NEK-IEC 61534-1 Ed.2.1 Powertrack systems - Part 1: General requirements
- NEK-IEC 61534-21 Ed.2.0 Powertrack systems Part 21: Particular requirements
for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting
- NEK-EN-61534-21:2014 Energi styringssystemer -- Del 21: Særlige krav til energi
styringssystemer beregnet for vegg- eller takmontering
- NEK-IEC 61534-22 Ed.2.0 Powertrack systems Part 22: Particular requirements
for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation
- NEK-EN-61534-22:2014 Ed.1Powertrack systems - Part 22: Particular
requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation
Øyvind Marthinsen
5.
6.
7.
NK 23B PLUGGER, STIKKONTAKTER OG BRYTERE
1. Internasjonale møter med norsk deltagelse:
- 56 -
IEC General meeting Mexico
Nils Magnus Hagen har deltatt på TC23B
IEC TC23 SC23B MT4:
Nils Magnus Hagen deltatt på 10 av 10 møter.
IEC TC23 SC23B MT5:
Nils Magnus Hagen deltatt på 1 av 1 møte
IEC TC23 SC23B MT13
CLC TC23BX Helsinki
Nils Magnus Hagen deltatt på 2 av 2 møte
Nils Magnus Hagen deltatt på 1 av 1 møte
Europeisk SCHUKO-gruppe:
Det har ikke vært avholdt møter i løpet av året.
For møter i IEC TC23SC23B MT4 inngår møter i arbeidsgrupper for „Insulating piercing
terminals“(IPT), „Load profile“, og „Climate“. 2 av møtene har vært gjennomført som
telefonkonferanser.
2. Det er avholdt fire norske komitémøter i NK23B i 2014.
3. Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter:
43 IEC dokumenter er behandlet, stemt positivt til 4 dokumenter med noen kommentarer
4. Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer:
NEK-IEC-60669-2-1/IS01 Interpretation Sheet 1 Switches for household and
similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements Electronic switches
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer: Ingen
5. 6. 7. Det ble i 2014 opprettet to arbeidsgrupper under IEC TC23SC23B MT4. En av disse skal
se på eventuelle krav til brytere og stikkontakter i temperaturer utenfor definert normal
temperatur (-5 til +35°C). Det vil si at det skal ses på temperaturer i kalde omgivelser og
for områder med temperaturer over +35°C. Gruppen ledes av Nils Magnus Hagen.
Nils Magnus Hagen
NK 23E JORDFEILBRYTERE OG AUTOMATSIKRINGER
1. Det ble i 2014 avholdt hovedmøte i Cenelec CLC 23E i Brüssel 27. juni, hvor Torgeir
Andersen deltok. Andersen følger også arbeidet i IEC SC23E WG2, hvor det i 2013 ble
avholdt 2 møter: 20. – 22. Mai i Regensburg i Tyskland, og 2. - 4. desember i Bordaux i
Frankrike. Hovedmøte i 23 og tilhørende underkomiteer ble avholdt i Mexico City i
Mexico. Nils Magnus Hagen representerte Norge i SC23E-møtet.
- 57 -
2. Møteaktivitet i NK 23E: NK23E har i 2014 frem til desember bestått av Bjørn Olsen og
Torgeir Andersen. Det har ikke vært avholdt fysiske møter, men dokumentbehandlingen
har foregått per mail og telefon. Bjørn Olsen trakk seg fra komitearbeidet i desember, og
arbeidet i komiteen nå følges nå opp av Andersen.
3. Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter:
Følgende dokumenter er behandlet på CDV- eller FDIS-nivå:
Dokument: 23E/824/CDV: Prosjektnr: IEC 62752 Ed. 1 – In-cable Control and Protection
Device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)
Dokument: 23E/825/CDV: Prosjektnr: IEC 60898-1 Ed.2 – Electrical accessories –
Corcuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1:
Circuit-breakers for a.c. operation.
Dokument: 23E/854/CDV: Prosjektnr: IEC 62752 Ed.1 – In-cable Control and Protection
Device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD), med parallel votering i
Cenelec på dokument: CLC FprEN 62752:2014.
Følgende documenter har i tillegg vært behandlet på Cenelec-nivå:
EN 61008-1:2012/FprA1:2014, Project 25066 og EN 61008-1:2012/FprA2:2014, Project
25067 – Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection
for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1:2012/FprA1:2014, Project 25068 og EN 61009-1:2012/FprA2:2014, Project
25069 – Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for
household and similar uses (RCBOs) – Part 1: Genereal rules.
EN 50550:2011/FprA1:2014, Project 25071 – Power frequency overvoltage protective
device for household and similar applications.
FprEN 62752:2013, Project 25097 – In-Cable Control and Protection Device for mode 2
charging of electric road vehicles (IC-CPD).
EN 62019:1999/FprAB:2014, Project 25133 – Electrical accessories – Circuit-breakers and
similar equipment for household use – Auxiliary contact units.
FprHD 62640:2014, Project 24298 – Residual current devices with or without overcurrent
protection for socket-outlets for household and similar uses.
Torgeir Andersen
NK 25/205/215 SAMMENKOBLING AV IT-UTSTYR
På abonnentenes domene er infrastrukturen av kommunikasjonskabler like viktig som andre
grunnleggende bygningsmessige installasjoner. Avbrudd i tjenestene kan gi alvorlige følger.
Dårlig tjenestekvalitet på grunn av manglende forutseenhet ved utformingen, anvendelse av
uegnede komponenter, feilaktig installering, dårlig administrasjon eller utilstrekkelig støtte
kan true en organisasjons effektivitet.
Målgruppen for komiteens arbeide er vid og består av alt fra produsenter, arkitekter,
konsulenter, byggherrer, installatører til sluttbrukere. Bredden tilsier at språket ikke bør være
noen barriere. Standarder med en spesielt bred målgruppe er derfor blitt gitt ut på norsk.
1.
Avholdte internasjonale møter med norsk deltakelse:
CENELEC TC 215 WG 1 "Cabling design"
24.-25. mars
Brussel
fra Norge: Jonsmyr
- 58 -
15.-16. juli
27.-28. november
London
Brussel
fra Norge: Jonsmyr
fra Norge: Jonsmyr
CENELEC TC 215 WG 2 "Cabling installation - Quality assurance and installation practices"
27.-28. mars
Brussel
fra Norge: Jonsmyr, Fossum
7.- 8. oktober
Frankfurt
fra Norge: Fossum
CENELEC TC 215
26. mars
2.
Brussel
fra Norge: Jonsmyr
Avholdte norske komitemøter:
10. mars
23. april
28. oktober
3.
NEK
NEK
NEK
CENELEC og ISO/IEC dokumenter i 2014
•
EN 50600-2-4 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part
2-4: Telecommunications cabling infrastructure
•
EN 50174-1:2009/A2 Information technology - Cabling installation - Part 1:
Installation specification and quality assurance
•
EN 50174-2:2009/A2 Information technology - Cabling installation - Part 2:
Installation planning and practices inside buildings
•
CLC/TR 50584 Information technology - CENELEC/ETSI Glossary of terms and
definitions for broadband deployment including sustainability aspects
•
EN 50600-2-3 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part
2-3: Environmental control
•
prEN 50600-2-5 Information technology - Data centre facilities and infrastructures Part 2-5: Security system
•
FprEN 50600-3-1 Information technology - Data centre facilities and infrastructures Part 2-6: Management and operational information
•
EN 50491-2:2010/A1 General requirements for Home and Building Electronic
Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 2:
Environmental conditions
•
EN 50491-1 General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements
- 59 -
•
EN 50491-11 General requirements for Home and Building Electronic Systems
(HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 11: Smart
Metering - Application Specifications - Simple External Consumer Display
•
CLC/TS 50560:2014 Interoperability framework requirement specification
•
ISO/IEC 29145-1 Information technology - Wireless beacon-enabled energy efficient
mesh network (WiBEEM) for wireless home network services - Part 1: PHY layer
•
ISO/IEC 29145-2 Information technology - Wireless beacon-enabled energy efficient
mesh network (WiBEEM) for wireless home network services - Part 2: MAC layer
•
ISO/IEC 29145-3 Information technology - Wireless beacon-enabled energy efficient
mesh network (WiBEEM) for wireless home network services - Part 3: NWK layer
•
ISO/IEC 14776-251 Information technology - Small computer system interface (SCSI)
- Part 251: USB Attached SCSI (UAS)
•
ISO/IEC 24764:2010+AMD1: Information technology - Generic cabling systems for
data centres
•
ISO/IEC 24764 Amendment 1 - Information technology - Generic cabling systems for
data centres
•
ISO/IEC 14763-3 Information technology - Implementation and operation of customer
premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling
•
ISO/IEC TR 11801-9901 Information technology - Generic cabling for customer
premises - Part 9901: Guidance for balanced cabling in support of at least 40 Gbit/s
data transmission
•
ISO/IEC 24775-1 Information technology - Storage management - Part 1: Overview
•
ISO/IEC 24775-2 Information technology - Storage management - Part 2: Common
architecture
•
ISO/IEC 24775-3 Information technology - Storage management - Part 3: Common
profiles
•
ISO/IEC 24775-4 Information technology - Storage management - Part 4: Block
devices
•
ISO/IEC 24775-6 Information technology - Storage management - Part 6: Fabric
•
ISO/IEC 24775-7 Information technology - Storage management - Part 7: Host
elements
•
ISO/IEC 24775-8 Information technology - Storage management - Part 8: Media
libraries
- 60 -
•
ISO/IEC 24775-5 Information technology - Storage management - Part 5: Filesystems
4.
Norske normer
NEK 700 ble lansert I 2012. Arbeidet med restrukturering og revisjon er startet og ny versjon
NEK 700:2016 lanseres på Eliaden. NEK 700 er en samling av oversatte normer utarbeidet av
TC 215.
Bjørn Fossum
NK 31 ELEKTRISK UTSTYR FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER
1. Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
IEC TC 31;
Det ble i 2014 avholdt 2 CAG møter, et i Braunschweig, Tyskland i Mars og det siste i
Chicago
IEC TC31 plenary:
Norsk deltagelse:
20-31. oktober 2014, Chicago
Arild Røed, NEK. Thore Andersen, NEK
I Chicago ble der holdt arbeidsgruppemøter der det var ytterligere Norsk deltagelse.
CENELEC TC31
CLC TC 31-8:
Norsk deltagelse:
CLC TC 31-9:
6-7. mai 2014, Graz - Østerrike
Per Ole Thorkildsen
19. mars 2014, Barcelona - Spania
NOREK
Et årlig møte mellom NEK NK31 og SEK TK31 har etter hvert blitt en tradisjon. I 2014
ble møtet avholdt 13-14 mai, i Oslo med 10 deltagre fra Norge og 6 fra Sverige. Det er
aktuelt å se på muligheten for å utvide samarbeidet til Danmark og Finland
2.
Avholdte norske komitemøter
I tillegg til fellesmøtet med SEK TK31 er det holdt 3 møter i NK31 i 2014.
3.
Behandlede og Sirkulerte internasjonale og europeiske arbeidsdokumenter
IEC TC31
Reference
31/1170/RVC
31/1169/FDIS
Title
Result of voting on 31/1134/DTS: IEC 60079-40/TS/Ed1: Explosive atmospheres Requirements for Process Sealing Between Flammable or Combustible Process Fluids
and Electrical Systems
IEC 60079-29-2/Ed2: Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection,
installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen
- 61 -
31/1133A/RVC
31/1166/RM
31/1167/MTG
31/1168/RVD
31/1164/FDIS
31/1165/RVC
31/1162/Q
31/1163/NP
31/1161/CC
31/1158/RQ
31/1159/RR
31/1160/CD
31/1156/FDIS
31/1157/FDIS
31/1155/RVD
31/1100A/RVC
31/1122A/RVC
31/1152/FDIS
31/1153/RVD
31/1154/INF
31/1135A/DA
31/1148/INF
31/1149/INF
31/1150/INF
31/1151/PW
31/1147/Q
31/1129/CDV
31/1146/FDIS
31/1112A/RVC
31/1141/RR
Revised result of voting on 31/1106/CDV: IEC 60079-7/Ed5: Explosive atmospheres Part 7: Equipment protection by increased safety 'e'
Unconfirmed minutes of the meeting held in Northbrook, IL, USA on 2014-10-30 and
2014-10-31
TC 31 Northbrook tabled documents
Report of Voting on 31/1152 /FDIS: IEC 60079-18/Ed4: Explosive atmospheres - Part 18:
Equipment protection by encapsulation "m"
IEC 60079-32-2/Ed1: Explosive atmospheres - Part 32-2: Electrostatics hazards - Tests
Result of voting on 31/1129/CDV: IEC 60079-13/Ed2: Explosive atmospheres - Part 13:
Equipment protection by pressurized room "p" and artificially ventilated room "v
Cancellation and replacement of IEC 60079-29-5
Workplace Atmospheres - Part 1 Gas detectors - Performance requirements of detectors
for toxic gases
Compilation of comments on 31/1142/CD: IEC 60079-32-1/TS/A1/Ed1: Explosive
atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance
Result of Questionnaire on 31/1147/Q: Nomination of a Chair of SC: 31G
Review report on IEC 60079-0/Ed6: Explosive atmospheres - Part 0: Equipment General requirements (REVISED)
IEC 60079-0/Ed7: Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
IEC 60079-5/Ed4: Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder
filling "q"
IEC 60079-6/Ed4: Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid
immersion "o"
Report of Voting on 31/1146/FDIS: IEC 60079-26/Ed3: Explosive atmospheres - Part 26:
Equipment with Equipment Protection Level (EPL) Ga
Revised result of voting on 31/1070/CDV: IEC 60079-6/Ed4: Explosive atmospheres Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"
Revised result of voting on 31/1086/CDV: IEC 60079-28/Ed2: Explosive atmospheres Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
IEC 60079-18/Ed4: Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by
encapsulation "m"
Result of voting on 31/1132/ISH: IEC 60079-0/i2/Ed6: Interpretation sheet 2 for IEC
60079-0/Ed6: Explosive atmospheres - Part 0 - Equipment - General requirements
Compilation of comments on 31/1130/DC: Revision of IEC 60079-0 Explosive
atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Revised draft agenda for TC 31 meeting to be held in Northbrook, IL, USA from 2014-1030 (starting time: 09:00am) to 2014-10-31 (approximate finishing time 14:00)
Compilation of comments on 31/1145/DC: EN 50050 series for possible adoption by IEC
Report of the Secretary to the meeting of IEC/TC 31 - Northbrook, IL, USA 2014-10-30
and 2014-10-31
Report AHG 44 "Installation standards for non-electrical equipment and mining
equipment" for the TC 31 Plenary Meeting to be held inNorthbrook, Ilinois, October 30th
and 31st, 2014
Programme of work of the Committee, as recorded by the IEC Central Office in its
database
Nomination of a Chairman for SC 31G: Intrinsically-safe apparatus
IEC 60079-13/Ed2: Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by
pressurized room "p" and artificially ventilated room "v"
IEC 60079-26/Ed3: Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with Equipment
Protection Level (EPL) Ga
Revised result of voting on 31/1085/CDV: IEC 60079-32-2/Ed1: Explosive atmospheres Part 32-2: Electrostatics hazards - Tests
Review report on IEC 60079-32-1/TS/Ed1: Explosive atmospheres - Part 32-1:
Electrostatic hazards, guidance (AMENDED)
- 62 -
31/1142/CD
31/1143/RVC
31/1144/RVC
31/1145/DC
31/1132/ISH
31/1136/RQ
31/1137/RQ
31/1138/INF
31/1139/INF
31/1140/AC
31/1065A/RVC
31/1133/RVC
31/1134/DTS
31/1135/DA
31/1131/RVD
31/1130/DC
31/1125/RVD
31/1126/AC
31/1127/Q
31/1128/DC
31/1124/Q
31/1069A/RVC
31/1123/INF
31/1064A/RVC
31/1121/INF
31/1122/RVC
31/1109/CDV
IEC 60079-32-1/TS/A1/Ed1: Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards,
guidance
Result of voting on 31/1109/CDV: IEC/IEEE 60079-30-1/Ed1: Explosive atmospheres
Part 30-1: Electrical resistance trace heating- General, type testing and design
requirements
Result of voting on 31/1110/CDV: IEC/IEEE 60079-30-2/Ed1: Explosive atmospheres Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation
and maintenance
EN 50050 series for possible adoption by IEC
Interpretation sheet 2 for IEC 60079-0/Ed6: Explosive atmospheres - Part 0 - Equipment General requirements
Result of Questionnaire on 31/1124/Q: Nomination of a Chairman of SC 31J:
Classification of hazardous areas and installation requirements (Mr Neil Dennis)
Results of 31/1127/Q: Approval of a Joint Working Group with ISO/TC 146/ SC2
Compilation of comments on 31/1128/DC: Document for Comment from WG 42 Safety
Devices Related to Explosion Risk
A new edition of the Good Working Practice Guide (version 7)
Joint Working Group 45: Toxic gas detection for workplace atmospheres - Call for experts
Revised result of voting on 31/1031/CDV: IEC 60079-26/Ed3 : Explosive atmospheres Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga
Result of voting on 31/1106/CDV: IEC 60079-7/Ed5: Explosive atmospheres - Part 7:
Equipment protection by increased safety 'e'
IEC 60079-40/TS/Ed1: Explosive atmospheres - Requirements for Process Sealing
Between Flammable or Combustible Process Fluids and Electrical Systems
Draft agenda for TC 31 meeting to be held in Northbrook, IL, USA from 2014-10-30
(starting time: 09:00am) to 2014-10-31 (approximate finishing time 14:00)
Report of Voting on 31/1119/FDIS: IEC 60079-2/Ed6: Explosive atmospheres - Part 2:
Equipment protection by pressurized enclosure "p"
Revision of IEC 60079-0 Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General
requirements
Result of voting on 31/1111/FDIS: IEC 60079-1/Ed7: Explosive atmospheres - Part 1:
Equipment protection by flameproof enclosures "d"
Next meeting of TC 31 and its subcommittees 31G, 31J and 31M to be held in
Northbrook, Illinois, USA from 2014-10-20 to 2014-10-31 (REGISTRATION AND
ACCOMMODATION)
Approval of a Joint Working Group with ISO/TC 146/ SC2
Document for Comment from WG 42 Safety Devices Related to Explosion Risk
Nomination of a Chairman for SC 31J: Classification of hazardous areas and installation
requirements
Revised result of voting on 31/1046/CDV: IEC 60079-18/Ed4: Explosive atmospheres Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Compilation of comments on 31/1118/DC: CD of IEC 62784 Electrical motor-operated
cleaning appliances for commercial use from IEC/SC 61J
Revised result of voting on 31/1030/CDV: IEC 60079-29-2/Ed2 :Explosive atmospheres Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for
flammable gases and oxygen
Draft Report - TC31 Chairman's Advisory Group (CAG) Meeting in Braunschweig,
Germany, 3rd and 4th April 2014
Result of voting on 31/1086/CDV: IEC 60079-28/Ed2: Explosive atmospheres - Part 28:
Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
IEC/IEEE 60079-30-1/Ed1: Explosive atmospheres Part 30-1: Electrical resistance trace
heating- General, type testing and design requirements
- 63 -
31/1110/CDV
31/1119/FDIS
31/1120/AC
31/1118/DC
31/1106/CDV
31/1111/FDIS
31/1117/RVD
31/1116/INF
31/1115/RVN
31/1114/RVD
31/1113/AC
31/1048A/RVC
31/1057A/CC
31/1112/RVC
31/1105A/FDIS
31/1105/FDIS
31/1107/AC
31/1108/AC
IEC/IEEE 60079-30-2/Ed1: Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace
heating - Application guide for design, installation and maintenance
IEC 60079-2/Ed6: Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized
enclosure "p"
Next meeting of TC 31 and its subcommittees 31G, 31J and 31M to be held in
Northbrook, Illinois, USA from 2014-10-20 to 2014-10-31 (ANNOUNCEMENT)
IEC 62784 from IEC/SC 61J Electrical motor-operated cleaning appliances for
commercial use
IEC 60079-7/Ed5: Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased
safety 'e'
IEC 60079-1/Ed7: Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof
enclosures "d"
Report of Voting on 31/1105A/FDIS: IEC 60079-29-3/Ed1: Explosive atmospheres - Part
29-3: Gas detectors - Guidance on functional safety of fixed gas detection systems
Compilation of comments received on 31/1099/DC, a document from AHG 33 on Safety
Devices Related to Explosion Risk
Result of voting on 31/1097/NP: Future IEC 60079-29-5/Ed1: Explosive atmospheres Part 29-5: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases
Result of voting on 31/1102/ISH: IEC 60079-28/fi1/Ed1: Intrepretation Sheet for IEC
60079-28/Ed1: Explosive atmospheres - Protection of equipment and transmission
systems using optical radiation
Chairmanship of TC 31
Revised result of voting on 31/1005/CDV: IEC 60079-5/Ed4: Explosive atmospheres Part 5: Equipment protection by powder filling "q"
Revised compilation of comments on 31/1034/CD: IEC 60079-40/TS/Ed1: Explosive
atmospheres - Requirements for Process Sealing Between Flammable or Combustible
Process Fluids and Electrical Systems
Result of voting on 31/1085/CDV: IEC 60079-32-2/Ed1: Explosive atmospheres - Part 322: Electrostatics hazards - Tests
IEC 60079-29-3/Ed1: Explosive atmospheres - Part 29-3: Gas detectors - Guidance on
functional safety of fixed gas detection systems
Withdrawn
MT 60079-13: Maintenance of IEC 60079-13 - Call for Experts
AHG 44: Installation standards for non-electrical equipment and mining equipment - Call
for Experts
IEC TC31 G
Reference
31G/239/RM
31G/240/MTG
31G/238/RVD
Title
Report of the meeting held in Northbrook, USA, 2014-10-29
SC 31G, Northbrook tabled documents
Report of voting on 31G/235/ISH: IEC 60079-11/i1/Ed6: Interpretation sheet 1 for IEC
60079-11 Ed. 6.0: Explosive atmospheres Part 11: Equipment protection by intrinsic safety
"i"
31G/234A/DA Revised draft agenda for the meeting to be held in Northbrook, IL, USA, on 2014-10-29
(starting time: 09:00) to (approximate finishing time: 12:30)
31G/237/PW
Programme of work of the Committee, as recorded by the IEC Central Office in its
database
31G/236A/DTS IEC 60079-39/TS/Ed1: Explosive atmospheres - Part 39: Intrinsically Safe Systems with
electronically controlled spark duration limitation
31G/236/DTS Withdrawn
31G/235/ISH
Interpretation sheet 1 for IEC 60079-11 Ed. 6.0: Explosive atmospheres Part 11:
Equipment protection by intrinsic safety "i"
31G/234/DA
Draft agenda for the meeting to be held in Northbrook, IL, USA, on 2014-10-29 (starting
time: 09:00) to (approximate finishing time: 12:30)
- 64 -
31G/232A/CC
Revised compilation of comments on 31G/229/CD: IEC 60079-39/TS/Ed1: Explosive
atmospheres - Part 39: Intrinsically Safe Systems with electronically controlled spark
duration limitation
31G/233/AC
31G/232/CC
Chairmanship of SC 31G
Compilation of comments on 31G/229/CD: IEC 60079-39/TS/Ed1: Explosive atmospheres
- Part 39: Intrinsically Safe Systems with electronically controlled spark duration limitation
Compilation of comments received on 31G/228/DC Maintenance review of MT60079-25:
Explosive atmospheres - Intrinsically safe electrical systems
31G/231/INF
IEC TC31 J
Reference
Title
31J/249/FDIS IEC 60079-19/A1/Ed3: Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and
reclamation
31J/247/RVC Result of voting on 31J/234/CDV: IEC 60079-10-1/Ed2: Explosive atmospheres - Part 10-1:
Classification of areas - Explosive gas atmospheres
31J/248/RVD Report of Voting on 31J/244/FDIS: IEC 60079-10-2/Ed2: Explosive atmospheres - Part 10-2:
Classification of areas - Explosive dust atmospheres
31J/246/AC
WG 1: Specific requirements for underground mining electrical equipment and installations Call for Experts
31J/245/RM
Unconfirmed minutes of the meeting held in Northbrook, IL, US on 29th October 2014.
31J/244/FDIS IEC 60079-10-2/Ed2: Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Explosive
dust atmospheres
31J/236A/DA Revised draft agenda for the meeting to be held in Northbrook, IL, USA, on 2014-10-29
(starting time: 9:00, approximate finishing time: 13:00)
31J/243/PW Programme of work of the Committee, as recorded by the IEC Central Office in its database
31J/242/INF Appointment of a new Convenor for MT 60079-19
31J/238/INF Report - MT60079-10-2 for the SC31J Plenary meeting to be held in Northbrook, IL, USA on
2014-10-29
31J/239/INF Report - MT60079-14 for the SC31J Plenary meeting to be held in Northbrook, IL, USA on
2014-10-29
31J/240/INF Report - MT60079-17 for the SC31J Plenary meeting to be held in Northbrook, IL, USA on
2014-10-29
31J/241/INF Report - MT60079-19 for the SC31J Plenary meeting to be held in Northbrook, IL, USA on
2014-10-29
31J/237/RVC Result of voting on 31J/232/CDV: IEC 60079-19/A1/Ed3: Explosive atmospheres - Part 19:
Equipment repair, overhaul and reclamation
31J/236/DA
Draft agenda for the meeting to be held in Northbrook, IL, USA, on 2014-10-29 (starting time:
9:00, approximate finishing time: 13:00)
31J/234/CDV IEC 60079-10-1/Ed2: Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive
gas atmospheres
31J/235/RVC Result of voting on 31J/226/CDV: IEC 60079-10-2/Ed2: Explosive atmospheres - Part 10-2:
Classification of areas - Combustible dust atmospheres
31J/232/CDV IEC 60079-19/A1/Ed3: Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and
reclamation
31J/233/AC
Chairmanship of SC 31J: Classification of hazardous areas and installation requirements
IEC TC31 M
Reference
31M/93/RM
Title
Unconfirmed minutes of the meeting held in Northbrook, USA on Wednesday, 29th
October 2014
- 65 -
31M/91/RVC
31M/92/RVC
31M/89/RR
31M/90/CD
31M/88/NP
31M/86A/DA
31M/87/PW
31M/83/CDV
31M/84/CDV
31M/85/CDV
31M/86/DA
31M/76A/CC
Result of voting on 31M/83/CDV: ISO 80079-36/Ed1: Explosive atmospheres - Part 36:
Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic method and requirements
Result of voting on 31M/84/RVC: ISO 80079-37/Ed1: Explosive atmospheres - Part 37:
Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non electrical type of protection
constructional safety 'c', control of ignition source 'b', liquid immersion 'k'
Review report on IEC 60079-20-1/Ed1: Explosive atmospheres - Part 20-1: Material
characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data (REVISED)
ISO/IEC 80079-20-1/Ed1: Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics
for gas and vapour classification - Test methods and data
Future ISO/IEC 80079-XX/Ed1: Explosive atmospheres - Part X: Reciprocating internal
combustion engines
Revised draft agenda for the joint meeting to be held in Northbrook, USA, on 2014-1029 (starting time: 14:00) to (approximate finishing time: 17:30)
Programme of work of the Committee,as recorded by the IEC Central Office in its
database
ISO 80079-36/Ed1: Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for
explosive atmospheres - Basic method and requirements
ISO 80079-37/Ed1: Explosive atmospheres Part 37: Non-electrical equipment for
explosive atmospheres - Non electrical type of protection constructional safety "c",
control of ignition source "b", liquid immersion "k"
ISO/IEC 80079-20-2/Ed1: Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics Combustible dusts test methods
Draft agenda for the joint meeting to be held in Northbrook, USA, on 2014-10-29
(starting time: 14:00) to (approximate finishing time: 17:30)
Revised compilation of comments on 31M/73/CD: ISO 80079-36/Ed1: Explosive
atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic
method and requirements
31M/77A/CC
Revised compilation of comments on 31M/74/CD: ISO 80079-37/Ed1: Explosive
atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non
electrical type of protection constructional safety 'c', control of ignition source 'b', liquid
immersion 'k'
31M/82/RVN
Result of voting on 31M/79/NP: Future ISO/IEC 80079-20-2/Ed1: Explosive
atmospheres - Part 20-2: Material characteristics - Combustible dusts test methods
CENELEC TC31
Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Explosive
dust atmospheres
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation
EN 60079-18:2015
"m"
Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized
FprEN 60079-13
room "p" and artificially ventilated room "v"
Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas
FprEN 60079-10-1:2014
atmospheres
Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with Equipment Protection
EN 60079-26:2015
Level (EPL) Ga
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized
EN 60079-2:2014
enclosure "p"
Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and
EN 60079-19:2011/A1:2015 reclamation
CLC/TR 60079-33:2015
Explosive atmospheres - Part 33: Equipment protection by special
EN 60079-10-2:2015
- 66 -
CLC/TR 60079-32-1:2015
FprEN 60079-28:2015
EN 60079-10-2:2015
EN 60079-32-2:2015
protection 's'
Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic Hazards - Guidance
Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and
transmission systems using optical radiation
Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Explosive
dust atmospheres
Explosive atmospheres - Part 32-2: Electrostatics hazards - Tests
CENELEC TC31-2
Reference
Title
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof
enclosures "d"
EN 60079-1:2014
CENELEC TC31-9
Reference
Title
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and
measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
Explosive atmospheres - Part 29-3: Gas detectors - Guidance on
functional safety of fixed gas detection systems
EN 50270:2015
EN 60079-29-3:2014
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
IEC- normer
Reference
IEC 60079-18:2014
Edition
Edition 4.0
IEC 60079-26:2014
Edition 3.0
IEC 600790:2011/ISH2:2014
IEC 60079-2:2014
Edition 6.0
IEC 60079-1:2014
Edition 7.0
IEC 60079-293:2014
IEC 6007928:2006/ISH1:2014
Edition 1.0
Edition 6.0
Edition 1.0
Edition 6.0
IEC 6007911:2011/ISH1:2014
Title
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by
encapsulation "m"
Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with Equipment
Protection Level (EPL) Ga
Interpretation sheet 2 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment General requirements
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by
pressurized enclosure &quot;p&quot;
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof
enclosures
Explosive atmospheres - Part 29-3: Gas detectors - Guidance on
functional safety of fixed gas detection systems
Intrepretation Sheet 1 - Explosive atmospheres - Part 28: Protection
of equipment and transmission systems using optical radiation
Interpretation sheet 1 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment
protection by intrinsic safety "i"
CENELEC-normer
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure
"p"
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure
EN 60079-31:2014 "t"
Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and
EN 60079-14:2014 erection
Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and
EN 60079-17:2014 maintenance
EN 60079-2:2014
- 67 -
EN 60079-1:2014
EN 60079-293:2014
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures
"d"
Explosive atmospheres - Part 29-3: Gas detectors - Guidance on functional safety
of fixed gas detection systems
IECEx dokumenter
IECEx 01A
OD 506
OD 504
OD 503
OD 422
An Informative Guide comparing various elements of both IECEx and ATEX
Guidance on the use of the IECEx Certificates of Personnel Competence
Scheme’s Assessment Question Bank by ExCBs( 1st Edition)
IECEx Scheme for Certification of Personnel Competence for Explosive
Atmospheres – Specification for Units of Competence Assessment Outcomes
(3rd Edition)
IECEx Scheme for Certification of Personnel Competence for Explosive
Atmospheres – ExCB Procedures for issuing and maintaining IECEx Certificates
of Personnel Competence (3rd Edition)
Rules and Procedures for the granting of Licenses to issue and use the IECEx
Conformity Mark
(This document has been issued using the new agreed numbering system. It
OD 203
OD 026
OD 025
OD 010-1
OD 107
replaces OD022 )
Guidance on the definition of ‘manufacturer’ in relation to trade agents’ and ‘local
assemblers’
Guidelines for the qualification of Lead Auditor and Auditors, in accordance with
the IECEx System.
Guidelines on the Management of Assessment and Surveillance programs for the
assessment of Manufacturer’s Quality System, in accordance with the IECEx
Scheme.
Operational Document - Guidance for the development, compilation, issuing and
receipt of ExTRs
Part 1: Development and posting of blank IECEx Test Report (ExTR) Documents
Harmonised CHECK LIST FOR CERTIFICATION BODIES
ISO/IEC 17065
(Note: This document has been issued using the new agreed numbering system
and will replace OD 007, the ISO/IEC Guide 65 Checklist, on 15th September
2015. From that date all existing, and applicant, ExCBs will be required to comply
with the new ISO/IEC 17065 Standard, using this checklist.)
OD 019
5.
IECEx Participation and Scheme Fees
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Ingen særnorske normer er vedtatt. Alle utgitte normer fra CENELEC og IEC blir
fortløpende vedtatt.
6.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
IEC’s sertifiseringssystem innen Ex-området, IECEx, hadde i 2014 sitt årlige møte i
Haag, Nederland, med norsk deltagelse fra DNV Nemko Presafe AS og NEK.
- 68 -
Norske deltagere i internasjonalt arbeide innen IECTC31, CLC TC31 og IECEx:
Thore Andersen
NEK
Jan Ståle Austbø
Statoil ASA
Rolf K. Eckhoff
UIB
Ingulf Egeland
Ex-tech Group
Geir Larsen
Trainor
Per Holmen Christensen
Proxll
Geir Ottersen
Statoil ASA
Terje Pedersen
Ex-tech as
Ståle Sandstad
DNV Nemko Presafe AS
Trym Rokkones
Tranberg
Bjørn R. Spongsveen
DNV Nemko Presafe AS
Geir Sylte
Glamox
Odd Thomassen
Petroleumstilsynet
Per Ole Torkildsen
ABB AS Robotics
Stein Erik Uldalen
Statoil ASA
Thaison Vu
Karsten Moholt
Jørgen Eriksson
DNV Nemko Presafe AS
Arne Hortman
DNV Nemko Presafe AS
Ingen endringer i strukturer. Det er notert et tettere samarbeid mellom CEN TC 305
og IEC TC31 M
Ingulf Egeland
NK 32 SIKRINGER
1.
Ingen avholdte internasjonale møter med norsk deltagelse (IEC, CENELEC, NOREK)
2.
Det er ikke avholdt norske komitemøter i 2014 grunnet lite aktivitet i TC 32, inkl sub
komiteer.
3. Norge er O-medlem i TC 32 (Fuses), SC 32C (Miniature fuses) og P-medlem i SC 32A
(High-voltage fuses), SC 32B (Low-voltage fuses). Viktigste aktiviteter har vært
stemmegivning til IEC og CENELEC på følgende dokumenter:
• Stemt positivt på dokumentet EN 60282-1:2009/fprA1:2014 med frist 23. mai 2014
• Stemt positivt på dokumentet FprEN 60127-6:2014 med frist 1. august 2014
4.
Utgitte/oppdaterte IEC- og eller CENELEC-normer (guider):
• Høyspennings sikringer (32A):
o IEC 60282-1:2009/AMD1:2014 Edition 7.0 (2014-07-22) Amendment 1 - Highvoltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses
• Lavspenning sikringer (32B):
• Miniatyr sikringer (32C):
o IEC 60127-2:2014 Edition 3.0 (2014-09-19) Miniature fuses - Part 2: Cartridge
fuse-links
o IEC 60127-3:2015 Edition 3.0 (2015-01-20) Miniature fuses - Part 3: Subminiature fuse-links
5.
Normene som er nevnt ovenfor er også norske normer.
- 69 -
6.
7.
Ingen relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK.
Ingen endringer i oppbygning og eller arbeidsområde for NK 32.
Morgan Sagmo
NK 34 LAMPER OG TILHØRENDE UTSTYR
IEC TC 34 og underkomiteene SC 34A, 34B, 34C og 34D hadde møter i november 2014 i
Tokyo. Det var ikke norsk deltagelse på møtene.
Det er ingen norske medlemmer i Maintenance Team (MT), Project Teams (PT) eller
Advisory Group (AG).
Norge er O-medlem i IEC SC 34A (Lamper) og SC 34B (Lampeholdere og sokler) og Pmedlem i SC 34C (Tilbehør for lamper) og SC 34D (Lysarmaturer).
For første gang på over ni år har CENELEC TC 34Z avholdt møte. Møtet ble avholdt i nov.
2014 og kom i stand fordi det hadde blitt tydelig at det ikke fantes en strukturert metode for å
overse vanlige modifikasjoner til TC 34Zs standarder, spesielt nå som disse oftere faller inn
under øvrige direktiver og mandater. Nye møter skal avholdes i feb. og sept. 2015.
Av de øvrige CENELEC komitéene har TC 34A avholdt møter i juni, nov. og des. 2014. Det
ser ut til at kvalitet i LED lamper og armaturer er et gjennomgangstema for mange av
aktivitetene.
SR 34B og 34C ser ikke ut til å ha hatt aktivitet det siste året.
Det har vært holdt to møter i NK 34 i løpet av året og komiteen består ved utgangen av 2014
av 8 personer. Det jobbes aktivt med å rekruttere flere medlemmer, og særlig ønsker man å
knytte til seg kompetanse innen rådgivende ingeniør i elektrobransjen. Interesserte bes
henvende seg til komitéens leder.
Som i de seneste år har det i 2014 også vært stor aktiviteten rundt standardisering av LEDteknologi i alle former. Fra IEC og CENELEC omhandler mye av nye dokumenter tilpasning
til LED lyskilder, og standardisering av disse. LED-delen av belysningsbransjen har lenge
vært preget av manglende standardisering, slik at denne utviklingen er velkommen. PASdokumenter er også noe som er godt tilpasset denne teknologien som fremdeles er under
hurtig utvikling.
Erlend Lillelien
NK44 ELEKTRISK UTRUSTNING FOR MASKINER I INDUSTRIEN
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
Det er avholdt møte i:
- IEC TC 44 i Clearwater Beach, Florida 29 – 30. april 2014
- 70 -
- CLC/TC44X – ingen møter.
Norge deltok ikke på møtet i USA.
2.
Avholdte norske komitemøter
Det er ikke avholdt møte i den nasjonale komiteen i 2014. Norge står fortsatt som Omedlem i IEC TC44. Det har vært lite aktivitet internasjonalt og få saker med direkte
relevans for Norge. Aktuelle saker og normer er blitt overvåket og er blitt drøftet over
telefon og med mailkorrespondanse mellom komiteens fire medlemmer. Norsk
industri har blitt informert der hvor dette har vært relevant.
4.
Sirkulerte internasjonale arbeidsdokumenter
Ref
44/709/CDV
Tittel
IEC 60204-1 Ed 6:Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements
44/712/RVC
Result of voting on 44/690A/CDV - Safety of machinery - Application of
protective equipment to detect the presence of persons
44/713/RM
Unconfirmed minutes of the meeting of IEC/TC 44 held in Clearwater Beach,
Florida, USA on 29th and 30th April 2014.
44/714/MTG
Documents from the meeting of IEC/TC 44 held in Clearwater Beach, Florida,
USA on 29th and 30th April 2014.
44/715/INF
Result of 44/699/DC - Design of safety functions Realized by control systems
44/716/CC
Compilation of comments on 44/706/CD - IEC 62745 Ed 1:Safety of
machinery - General requirements for cableless control systems of machinery
44/717/RR
Review report on IEC 62061: Safety of machinery - Functional safety of
safety-related electrical, Electronic and programmable electronic control
systems
IEC 62061 Amd 2: Safety of machinery - Functional safety of safety-related
electrical, Electronic and programmable electronic control systems
44/718/CDV
44/719/CD
IEC 60204-34 TS Ed.1: Safety of machinery-Electrical equipment of machines
- Part 34: Requirements for machine tools
44/720/DC
Proposal to start the maintenance of IEC 60204-11: 2000 Safety of machinery
- electrical equipment of machines - part 11: Requirements for HV equipment
for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV
FprEN 60204-1:2014(58483)
Safety of machinery - Electrical equipment of
machines - Part 1: General requirements
EN
Safety of machinery - Functional safety of safety62061:2005/FprA2:2014(58972) related electrical, Electronic and programmable
electronic control systems
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-standarder
Følgende standarder ble utgitt i 2014:
- 71 -
IEC TS 61496-4-2:2014 Ed.1
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 4-2: Particular
requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) Additional requirements when using reference pattern techniques (VBPDPP)
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Det er ikke vedtatt nye norske normer eller forslag til nye normer i 2014.
6.
Annet arbeid utenfor IEC og Cenelec
Komiteformann har som de foregående årene bidratt med utstrakt veiledning,
informasjon, foredrag, og gjennomgang av maskinsikkerhetsnormer på flere
seminarer, konferanser, kurs og ved generelle henvendelser.
7.
Komiteens sammensetning
Komiteen har i 2014 bestått av fire medlemmer. Derfor er det et stort ønske fra
komiteen og NEK om et større engasjement fra norsk industri. Norge har et relativt lite
maskinbyggermiljø men likevel er det svært viktig at virksomhetene er med i
utviklingen av normer for å kunne være konkurransedyktige. De fleste virksomheter er
også brukere av maskiner og vil derfor ha stor nytte av normer som er tilpasset
behovet. Norsk industri oppfordres derfor til et større engasjement i arbeidet med
normer som er harmonisert med maskindirektivet for å ivareta norske interesser.
Komiteformann registrerer at NEK ved utgangen av 2014 har styrket fagområdet
industri og automasjon med en ny fagsjef (starter mars 2015). Komiteen forventer
dermed større aktivitet og interesse for komiteens arbeid i tiden fremover.
Jostein Ween Grav
NK 56 - PÅLITELIGHET
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
NEK er fortsatt bekymret for den svake interessen det er fra norsk side i forhold til NK 56
Pålitelighet. Komiteens arbeid og dens standarder burde engasjere bredt innenfor
kraftforsyningen, overførings og distribusjonsaktørene.
NEK inviterte flere potensielle kandidater til dialogmøte om komiteen og dens arbeid i 2013.
Rekrutteringsarbeid har også vært forsøkt i 2014, men med dårlig resultat. Det er kun to
medlemmer i komiteen.
Det har ikke vært norsk deltakelse i de internasjonale møtene i 2013.
2.
Avholdte norske komitemøter
Det har ikke vært ordinært komitemøte i rapporteringsåret.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
- 72 -
Norge er for tiden observatør og deltar ikke i avstemming.
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
Følgende nye IEC ble utgitt i perioden:
IEC 60300-1:2014
Edition 3.0 (2014-05-23)
Dependability management - Part 1: Guidance for management and application
Fra CENELEC:
EN 60300-1:2014 (pr=24553)
Dependability management - Part 1: Guidance for management and application
EN 62198:2014 (pr=24728)
Managing risk in projects - Application guidelines
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Ingen
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Intet spesielt i rapporteringsåret.
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Ikke relevant.
Leif T. Aanensen
NK 57 - TELEKONTROLL FOR KRAFTSYSTEMER
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
NEK er fortsatt bekymret for den svake interessen det er fra norsk side i forhold til NK 57
Telekontroll for kraftsystemer.
NEK har vært i samtale med flere miljøer for å sondere interessen for økt deltakelse, et arbeid
som fortsatt pågikk i 2014. Norge er kun observatør i dette viktige området internasjonalt, en
status NEK håper å endre til fullverdig medlem.
Det har ikke vært norsk deltakelse i de internasjonale møtene i 2014.
2.
Avholdte norske komitemøter
Det har ikke vært ordinært komitemøte i rapporteringsåret.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Det henvises til hjemmesiden for de tekniske komiteene IEC TC 57 og CENELEC TC 57 for
spesifisering av dokumenter som har vært til behandling.
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
Følgende nye IEC ble utgitt i perioden.
- 73 -
IEC 60870-6-503:2014
Edition 3.0 (2014-07-15)
Telecontrol equipment and systems - Part 6-503: Telecontrol protocols compatible with ISO
standards and ITU-T recommendations - TASE.2 Services and protocol
IEC 60870-6-702:2014
Edition 2.0 (2014-07-15)
Telecontrol equipment and systems - Part 6-702: Telecontrol protocols compatible with ISO
standards and ITU-T recommendations - Functional profile for providing the TASE.2
application service in end systems
IEC 60870-6-802:2014
Edition 3.0 (2014-07-15)
Telecontrol equipment and systems - Part 6-802: Telecontrol protocols compatible with ISO
standards and ITU-T recommendations - TASE.2 Object models
IEC 61970-453:2014
Edition 2.0 (2014-02-25)
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 453: Diagram
layout profile
IEC 62325-301:2014
Edition 1.0 (2014-05-08)
Framework for energy market communications - Part 301: Common information model
(CIM) extensions for markets
IEC 62325-451-2:2014
Edition 1.0 (2014-05-08)
Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and
contextual model for CIM European market
IEC 62325-451-3:2014
Edition 1.0 (2014-07-09)
Framework for energy market communications - Part 451-3: Transmission capacity allocation
business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market
IEC 62325-451-4:2014
Edition 1.0 (2014-11-20)
Framework for energy market communications - Part 451-4: Settlement and reconciliation
business process, contextual and assembly models for European market
IEC 62351-3:2014
Edition 1.0 (2014-10-28)
Power systems management and associated information exchange - Data and communications
security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP
Fra CENELEC ble følgende dokumenter fastsatt i 2013:
EN 60870-6-702:2014 (pr=24712)
- 74 -
Telecontrol equipment and systems - Part 6-702: Telecontrol protocols compatible with ISO
standards and ITU-T recommendations - Functional profile for providing the TASE.2
application service in end systems
EN 60870-6-702:2014 (pr=24712)
Telecontrol equipment and systems - Part 6-702: Telecontrol protocols compatible with ISO
standards and ITU-T recommendations - Functional profile for providing the TASE.2
application service in end systems
EN 61850-3:2014 (pr=24217)
Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General
requirements
EN 61970-301:2014 (pr=24451)
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common
information model (CIM) base
EN 61970-552:2014 (pr=24300)
Energy Management System Application Program Interface (EMS-API) - Part 552: CIMXML
Model Exchange Format
EN 62325-301:2014 (pr=24172)
Framework for energy market communications - Part 301: Common information model
(CIM) extensions for markets
EN 62325-451-2:2014 (pr=24845)
Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and
contextual model for CIM European market
EN 62325-451-3:2014 (pr=24854)
Framework for energy market communications - Part 451-3: Transmission capacity allocation
business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market
EN 62351-3:2014 (pr=24792)
Power systems management and associated information exchange - Data and communications
security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Ingen
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Intet spesielt i rapporteringsåret.
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Ikke relevant.
Leif T. Aanensen
- 75 -
NK59 – FUNKSJONSPRØVING AV ELEKTRISKE APPARATER FOR
HJEMMEBRUK.
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC – CENELEC)
Det er avholdt møte i:
IEC TC 59, SC59A, SC59C, SC59D, SC59F, SC59K – Tokyo, 20 – 24. oktober 2014
CLC/TC59X – Brussel, 26. juni 2014
Komiteleder Steinar Sandum og Tore Trondvold deltok på møtet i TC59X i Brussel.
Norge deltok ikke på noen av komiteens møter i Tokyo Japan.
2.
Avholdte norske komitemøter
Det ble avholdt felles møte for hele NK59-familien den 20. mai 2014 hos NEK. Møte
ble ledet av komiteleder Steinar Sandum. Gjennomføringen av møtet fikk også god
støtte av tidligere komiteleder Tore Trondvold.
Bernt Saugen fra NVE, ga komiteen en oppdatering av status for implementeringen av
Økodesigndirektivet i Norge. Det som er den største utfordringen for Norge og norsk
industri er innføringen av en Primær Energi Faktor (PEF), som diskriminerer alle
elektriske produkter ved at de maksimalt kan oppnå en energieffektivitet på 40%.
Begrunnelsen er at gjennomsnittlig energieffektivitet på kullkraftverkene i EU er 40%.
Dette er helt irrelevant for Norge og norske forhold, hvor elektrisiteten blir produsert
av miljøvennlig vannkraft med nær 100% energieffektivitet.
Ecodesign-direktivet:
Tore Trondvold ga en overordnet beskrivelse av dette:
EDD (ECO Design Directive) gir de overordnede føringene for design
av alle energirelaterte produkter. For de produktene som ligger innenfor
arbeidsområdet (scope) til CENELEC TC 59X, ønsker Europakommisjonen (EC) å
benytte det nye rammeverket for lovgivning i Europa (NLF -New Legislative Frame
Work) Det vil i praksis si at der det finnes relevante standarder (Europanormer), så vil
EU liste disse i Official Journal (OJ) under EDD.
På nye områder vil EU utarbeide mandater til de europeiske
standardiseringsorganisasjonene. Aksepterte mandater som ligger innenfor TC 59X’
arbeidsområde blir gitt til TC 59X, som vil utarbeide et forslag til Europanorm (EN),
dersom det ikke allerede foreligger en publikasjon (standard) fra IEC som kan
benyttes (som for eksempel for Stand-by Power).
5.
Sirkulerte internasjonale arbeidsdokumenter
IEC:
Commitee
Ref.
Title
TC 59/SC 59C
59C/177/RR
Review report on IEC 60704-2-5 Ed.2: Household and
similar electrical appliances - Test code for the determination
of airborne acoustical noise - Part 2-5: Particular
requirements for electric thermal storage room heaters
- 76 -
TC 59/SC 59C
59C/178/CDV IEC 60704-2-5 A1 Ed.2: Amendment 1 to IEC 60704-2-5
Ed.2: Household and similar electrical appliances - Test
code for the determination of airborne acoustical noise - Part
2-5: Particular requirements for electric thermal storage
room heaters
TC 59/SC 59C
59C/179/RVC Voting result on 59C/169/CDV: IEC 60299 Ed.3: Household
electric blankets - Methods for measuring performance
TC 59/SC 59C
59C/180/RVC Voting result on 59C/170/CDV: IEC 61255 Ed.2: Household
electric heating pads - Methods for measuring performance
59C/181/FDIS IEC 60299 Ed.3: Household electric blankets - Methods for
measuring performance
TC 59/SC 59C
TC 59/SC 59C
TC 59/SC 59C
59C/182/FDIS IEC 61255 Ed.2: Household electric heating pads - Methods
for measuring performance
59C/183/RVD Report of Voting on 59C/182/FDIS: IEC 61255 Ed.2:
Household electric heating pads - Methods for measuring
performance
TC 59/SC 59C
59C/184/RVD Report of Voting on 59C/181/FDIS: IEC 60299 Ed.3:
Household electric blankets - Methods for measuring
performance
TC 59/SC 59C
59C/185/DA
TC 59/SC 59C
TC 59/SC 59C
TC 59/SC 59C
TC 59/SC 59C
Draft agenda for the meeting to be held in Tokyo, Japan on
Oct 21st, 2014 - starting time: 09:00 (9 AM), approximate
finishing time: 18:00 (6 PM)
59C/185A/DA Revised draft agenda for the meeting to be held in Tokyo,
Japan on Oct 21st, 2014 - starting time: 09:00 (9 AM),
approximate finishing time: 18:00 (6 PM)
59C/186/RVC Voting result on 59C/178/CDV: IEC 60704-2-5 A1 Ed.2:
Amendment 1 to IEC 60704-2-5 Ed.2: Household and similar
electrical appliances - Test code for the determination of
airborne acoustical noise - Part 2-5: Particular requirements
for electric thermal storage room heaters
59C/187/NP
Electric room heating, underfloor heating, characteristics of
performance - Definitions, method of testing, sizing and
formula symbols
59C/188/PW Programme of work of the Committee as recorded by the
IEC Central Office in its database
CLC/TC59X:
I alt 47 Cenelecdokumenter ble behandlet.
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-standarder
Følgende standarder ble utgitt i 2014:
IEC TC59C:
SC 59C IEC 60299:2014
Household electric blankets - Methods for measuring
performance
SC 59C IEC 60704-2Household and similar electrical appliances - Test code
5:2005+AMD1:2014 CSV for the determination of airborne acoustical noise - Part
2-5: Particular requirements for electric thermal storage
room heaters
- 77 -
SC 59C IEC 60704-25:2005/AMD1:2014
Amendment 1 - Household and similar electrical
appliances - Test code for the determination of airborne
acoustical noise - Part 2-5: Particular requirements for
electric thermal storage room heaters
SC 59C IEC 61255:2014
Household electric heating pads - Methods for
measuring performance
SC 59F
IEC 60704-2-1:2014
SC 59F
IEC 62826:2014
Household and similar electrical appliances - Test code
for the determination of airborne acoustical noise - Part
2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
Surface cleaning appliances - Floor treatment machines
with or without traction drive, for commercial use Methods of measuring the performance
SC 59F
IEC 62885-3:2014
SC 59F
IEC 62929:2014
SC 59K
IEC
60705:2010+AMD1:2014
CSV
IEC
60705:2010/AMD1:2014
SC 59K
Surface cleaning appliances - Part 3: Wet carpet
cleaning appliances - Methods for measuring the
performance
Cleaning robots for household use - Dry cleaning:
Methods of measuring performance
Household microwave ovens - Methods for measuring
performance
Amendment 1 - Household microwave ovens Methods for measuring performance
CLC/TC59X:
Committee
CLC/TC
59X
CLC/TC
59X
CLC/TC
59X
CLC/TC
59X
CLC/TC
59X
CLC/TC
59X
CLC/TC
59X
CLC/TC
59X
CLC/TC
59X
CLC/TC
59X
Ref.
Title
CLC/TR 50619:2014
Guidance on how to conduct Round Robin Tests
Household electric blankets - Methods for measuring
EN 60299:2014
performance
Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges,
EN 60350ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring
1:2013/A11:2014
performance
EN 60350Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs 2:2013/A11:2014
Methods for measuring performance
Methods for measuring the performance of electric
EN 60661:2014
household coffee makers
EN
Household microwave ovens - Methods for measuring
60705:2012/A1:2014 performance
Household electric heating pads - Methods for
EN 61255:2014
measuring performance
EN
Household range hoods and other cooking fume
61591:1997/A11:2014 extractors - Methods for measuring performance
Surface cleaning appliances - Floor treatment machines
with or without traction drive, for commercial use EN 62826:2014
Methods of measuring the performance
Cleaning robots for household use - Dry cleaning:
EN 62929:2014
Methods of measuring performance
- 78 -
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Det er ikke vedtatt nye norske normer eller forslag til nye normer i 2014.
6.
Annet arbeid utenfor IEC og Cenelec
NVEs arbeid med implementering av Økodesigndirektivet i Norge har generert stor
aktivitet i NK59 også i 2014.
7.
Komiteens sammensetning
Komiteen har bestått av 8 medlemmer. Asle Ørnhaug gikk ut av komiteen etter
årsmøtet.
Trond Salater
Påtroppende sekretær NK59
NK 61 ELEKTRISKE BRUKSAPPARATERS SIKKERHET
1. Internasjonale møter
IEC TC 61 har i løpet av 2014 avholdt 2 møter, 9-13. juni i Kista, Sverige, og 4-8.
november, i Tokyo, Japan.
Terje Ulsrud (Nemko) deltok på begge møtene.
CENELEC TC 61 har avholdt 2 møter i 2014, 26-28. mai i Stresa, Italia, og 25-27.
november i Brüssel, Belgia.
Tor Øynes (DSB) og Terje Ulsrud (Nemko) deltok på møtet i Italia. Tor Øynes, Per
Magne Tveiten (NEK) og Terje Ulsrud deltok på møtet i Belgia.
2. Norske komitémøter
NK 61 har avholdt 2 møter, i april og august.
NK 61(med underkomitéer) består i dag av 7 medlemmer.
3. Internasjonale arbeidsdokumenter
Feil bruk av koketopper har i mange år vært en av de hyppigste brannårsakene ved
bruk av elektriske apparater. En arbeidsgruppe innen Cenelec TC 61 har gjennom flere
år, basert på et mandat fra kommisjonen og den europeiske frihandelsorgansiasjonen,
arbeidet med utarbeidelse av en standard for utstyr for å forhindre denne type branner.
EN 50615:2015; Household and similar electrical appliances - Safety – Particular
requirements for devices for fire prevention and suppression for electric hobs
- 79 -
(cooktops), vil bli publisert i mars 2015.
NEK 400:2014; Elektriske lavspenningsinstallasjoner, gir allerede referanse til EN
50615.
4. Utgitte IEC- og CENELEC-standarder
Følgende IEC- og CENELEC-standarder er behandlet av hovedkomiteen TC 61 og
underkomiteene, SC 61B, SC 61C, SC 61D, SC 61H og SC 61J, og utgitt i løpet av
2014. Mange av IEC-publikasjonene er også utgitt som konsoliderte utgaver, der
amendments er innbakt i de aktuelle standarder.
IEC 60335-2-6(ed.6)
IEC 60335-2-25(ed.6)/A1
IEC 60335-2-56(ed.3)/A2
IEC 60335-2-90(ed.3)/A2
IEC 60335-2-101(ed.1)/A2
Stationary cooking ranges, hobs and ovens
Microwave ovens
Projectors
Commercial microwave ovens
Vaporizers
EN 60335-1(2012)/A11
EN 60335-2-31(2014)
EN 60335-2-56(2003)/A2
EN 60335-2-101(2002)/A2
Household appliances, general requirements
Range hoods and other cooking fume extractors
Projectors
Vaporizers
5. Vedtatte norske normer
De i pkt. 4 angitte EN-standarder er alle innført som NEK EN-standarder.
6. Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Ingen relevant informasjon.
7. Endringer i oppbygning og arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs komitéer
Ingen relevant informasjon.
Terje Ulsrud
NK 61B MIKROBØLGEOVNER
IEC/SC 61B har ett møte i 2014, i Kista, Sverige, i juni. Det var ingen norsk deltakelse.
Norge er O-medlem i IEC/SC 61B.
Nasjonal møtevirksomhet kombineres med møter i hovedkomiteen NK 61.
NK 61B har ett medlem.
- 80 -
NK 61C KJØLESKAP O.L.
IEC/SC 61C har hatt ett møte i 2014, i Tokyo, Japan, i november. Det var ingen norsk
deltakelse.
Norge er O-medlem i IEC/SC 61C.
Nasjonal møtevirksomhet kombineres med møter i hovedkomiteen NK 61.
NK 61C har ett medlem.
NK 61D APPARATER FOR LUFTKONDISJONERING
I IEC/SC 61D har hatt ett møte i 2014, i Melville, USA, i desember. Det var ingen norsk
deltakelse.
Norge er O-medlem i IEC/SC 61D.
Nasjonal møtevirksomhet kombineres med møter i hovedkomiteen NK 61.
NK 61D har ett medlem.
NK 61H LANDBRUKSAPPARATER
IEC/SC 61H har hatt ett møte i 2014, i Avignon, Frankrike, i juni. Det var ingen norsk
deltakelse.
Norge er O-medlem i IEC/SC 61H.
Nasjonal møtevirksomhet kombineres med møter i hovedkomiteen NK 61.
NK 61 H består av 2 medlemmer.
NK 61J RENGJØRINGSAPPARATER FOR INDUSTRIELT BRUK
IEC/SC 61J har hatt ett møte i 2014, i Mississaugo, USA, i mai. Det var ingen norsk
deltakelse.
Norge er O-medlem i IEC/SC 61J.
Nasjonal møtevirksomhet kombineres med møter i hovedkomiteen NK 61.
NK 61J har ett medlem.
Terje Ulsrud
NK 62A+D Fellesaspekter for elektromedisinsk utstyr
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK).
IEC TC 62 hadde møte i New Orleans, USA, 17. – 26 november 2014. Andreas Nilsson,
NEMKO deltok som norsk representant. Neste møte er planlagt i Kobe, Japan, 2. – 13
november 2015.
- 81 -
CENELEC TC 62 hadde møte i Reykjavik 27. -28 mai 2014. Andreas Nilsson, NEMKO var
norsk deltaker. Neste møte er i Praha, Tsjekkia, 9. – 10. juni 2015.
2.
Avholdte norske komitémøter.
Det har ikke vært avholdt regulære komitemøter, komiteen kommuniserer via epost.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter.
IEC SC 62A
Referanse
Tittel
62A/922A/CDV
IEC 60601-1-11: Medical electrical equipment - Part 1-11: General
requirements for basic safety and essential performance - Collateral
Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical
electrical systems used in the home healthcare environment
62A/932/FDIS
IEC 60601-1-12: Part 1-12: Medical electrical equipment - General
requirements for basic safety and essential performance - Collateral
Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical
electrical systems intended for use in the emergency medical services
environment
62A/925/CDV
Amendment 1 to IEC 62304: Medical device software - Software life cycle
processes
62A/940/CD
IEC TR 80001-2-8: Application of risk management for IT networks
incorporating medical devices - Part 2-8: Application guidance - Guidance
on standards for establishing the security capabilities identified in IEC
80001-2-2
62A/942/FDIS
IEC 62353: Medical electrical equipment - Recurrent test and test after
repair of medical electrical equipment
62A/958/DC
ISO/DIS 27799: Health informatics - Information security management in
health using ISO/IEC 27002
62A/959/FDIS
IEC 60601-1-11: Medical electrical equipment - Part 1-11: General
requirements for basic safety and essential performance - Collateral
Standard:Requirements for medical electrical equipment and medical
electrical systems used in the home healthcare environment
62A/977/FDIS
IEC 62366-1: Medical devices - Part 1: Application of usability engineering
to medical devices
IEC SC 62D
Referanse
62D/1121/FDIS
Tittel
ISO 80601-2-69: Medical electrical equipment - Part 2-69: Particular
requirements for basic safety and essential performance of oxygen
concentrator equipment
- 82 -
62D/1115/CDV
IEC 80601-2-71: Medical electrical equipment - Part 2-71: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of functional
oximeter equipment
62D/1151/FDIS
IEC 80601-2-58: Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of lens
removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery
62D/1153/FDIS
ISO 80601-2-70: Medical electrical equipment - Part 2-70: Particular
requirements for basic safety and essential performance of sleep apnoea
breathing therapy equipment
62D/1162/CDV
ISO 80369-3: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare
applications - Part 3: Connectors for enteral applications
62D/1163A/CDV ISO 80369-6: Small bore connectors for liquids and gases in healthcare
applications - Part 6: Connectors for neuraxial applications
62D/1185/FDIS
ISO 80369-20: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare
applications - Part 20: Common test methods
62D/1186/FDIS
Amendment 1 to IEC 60601-2-52: Medical electrical equipment - Part 252: Particular requirements for the basic safety and essential performance
of medical beds
62D/1229/FDIS
ISO 80601-2-72: Medical electrical equipment - Part 2-72: Particular
requirements for basic safety and essential performance of home
healthcare environment ventilators for ventilator-dependent patients
4.
Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer.
IEC SC 62A
IEC 60601-1-2:2014 Edition 4.0 (2014-02-25)
Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential
performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests
IEC 60601-1-12:2014 Edition 1.0 (2014-06-19)
Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential
performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and
medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment
IEC 62353:2014 Edition 2.0 (2014-09-04)
Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical
equipment
IEC TR 62354:2014 Edition 3.0 (2014-09-25)
General testing procedures for medical electrical equipment
IEC 62366:2007+AMD1:2014 CSV Edition 1.1 (2014-01-28)
Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
IEC TR 80001-2-5:2014 Edition 1.0 (2014-12-16)
- 83 -
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-5:
Application guidance - Guidance on distributed alarm systems
ISO TR 80001-2-6:2014 Edition 1.0 (2014-11-20)
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices -- Part 2-6:
Application guidance -- Guidance for responsibility agreements
IEC SC 62D
IEC 60601-2-36:2014 Edition 2.0 (2014-04-10)
Medical electrical equipment - Part 2-36: Particular requirements for the basic safety and
essential performance of equipment for extracorporeally induced lithotripsy
IEC 80601-2-58:2014 Edition 2.0 (2014-09-04)
Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for the basic safety and
essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery
ISO 80601-2-69:2014 Edition 1.0 (2014-05-12)
Medical electrical equipment -- Part 2-69: Particular requirements for basic safety and
essential performance of oxygen concentrator equipment
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer.
Norske normer vedtas fortløpende etter som de fastsettes av CENELEC som EN.
Per Kristian Næss
NK 62B+C Utstyr for røntgen, høyenergistråling og nukleærmedisin
1. Ingen norsk deltagelse i internasjonale møter (IEC - CENELEC - NOREK)
2. Ingen avholdte norske komitemøter.
3. Stemt positivt uten komentar til dokumenter fra IEC62B med CDV/ FDIS status
62B/968/FDIS: IEC 62220-1-1
62B/948/FDIS: IEC 61910-1:201X
62B/936/FDIS: IEC 61331-1 Ed.2.0
62B/937/FDIS: IEC 61331-2 Ed.2.0
62B/938/FDIS: IEC 61331-3 Ed.2.0
62B/941/CDV: IEC 60601-2-33:2010/A2:201X
62B/917/CDV: IEC 60601-2-45 Am1 Ed.3.0
62B/933/FDIS: EN 60601-2-54:2009/FprA1:2014
Stemt negativt med kommentarer: 62B/926/CDV: EN 60601-2-37:2008/FprA1:2013
Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic
medical diagnostic and monitoring equipment
Ingen kommentarer til documenter fra IEC62C, da Norge kun har observatør status
4. IEC SC 62B har utgitt 3 standarder i 2014: IEC 61331 Ed2.0
Protective devices against diagnostic medical X-radiation, Part1, 2 and 3
5. Ingen vedtatte norske normer eller forslag til norske normer innenfor området.
6. Intet relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC.
Helge Skram
- 84 -
NK64 Lavspenningsinstallasjoner
1
Internasjonale møter
Det er avholdt ett møte i IEC TC64, 8-10 april 2014, i Buenos Aires. NK64 var representert
med komiteens formann, sekretær samt J. Grav fra DSB.
Det er avholdt ett møte i CENELEC TC64, 6-8 mai 2014, i Wien. Norge var representert ved
komiteens formann og sekretær.
NK64 har ca 20 medlemskap i MTs og WGs i IEC og CENELEC, og har i 2014 deltatt svært
aktivt på disse arenaene. Denne deltakelsen har vært svært viktig for å få gjennomslag for
norske synspunkter.
2 Nasjonale møter
Det har vært avholdt seks ordinære møter og et ekstraordinært møte i NK64 i løpet av 2013,
hvorav 1 2-dagersmøte. I tillegg har det vært avholdt en rekke arbeidsgruppemøter.
3 Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter.
Komiteen har behandlet i størrelsesorden 25 dokumenter fra IEC og CENELEC knyttet til
normer som er/blir implementert i NEK 400. I tillegg er det normer som faller utenfor rammen
av NEK 400.
Normer som har vært behandlet i 2013 er:
•
IEC 60364-4-42, Low voltage electrical installation - Protection for safety – Protection against
thermal effects
•
IEC 60364-4-43, Low voltage electrical installation - Protection for safety – Protection against
overcurent
•
IEC 60364-4-44 Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
•
IEC 60364-5-53 Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection
of electrical equipment – isolation, switching and control
•
IEC 60364-5-54 Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection
of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors
•
IEC 60364-6, Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification
•
IEC 60364-7-701, Low-voltage electrical installations - Requirements for special
installations or locations – Locations containing a bath or shower
•
IEC 60364-7-709, Low-voltage electrical installations - Requirements for special
installations or locations – Caravan parks, camping parks and similar locations
•
IEC 60364-7-710, Low-voltage electrical installations - Requirements for special
installations or locations – Medical Locations
•
IEC 60364-7-712, Low-voltage electrical installations - Requirements for special
installations or locations – Photovoltaic systems
•
IEC 60364-7-721, Low-voltage electrical installations - Requirements for special
installations or locations – Supply of electric vehicle
•
IEC 60364-7-722, Low-voltage electrical installations - Requirements for special
installations or locations – Electrical installations in caravans and motor caravans
•
IEC 60364-7-753, Low-voltage electrical installations –Requirements for special
installations or locations –Heating cables and embedded heating systems
- 85 -
•
IEC 60364-8-1, Low voltage electrical installations - Energy Efficiency
•
IEC 60364-8-2, Low voltage electrical installations - Part 8-2: Smart Low-Voltage
Electrical Installations
•
IEC 61140, Protection against electric shock – Common aspects for installation and
equipment
4 Utgitte IEC-, CENELEC- og NEK-normer
Det er gitt ut følgende IEC-normer innenfor NK64s arbeidsområde i 2013:
•
IEC 60364-7-753:2014 (Ed. 2.0) - Low-voltage electrical installations - Part 7-714:
Requirements for special installations or locations - Heating cables and embedded heating
systems
•
IEC 60364-8-1, Low voltage electrical installations - Energy Efficiency
Det er gitt ut følgende CLC-normer innenfor NK64s arbeidsområde i 2013:
•
HD 50573:2014 - Co-ordination of electrical equipment for protection, isolation, switching
and control
•
HD 60364-7-717:2014 - Low-voltage electrical installations - Part 7-717: Requirements for
special installations or locations - Mobile or transportable units
•
HD 60364-7-753:2014 - Low-voltage electrical installations - Part 7-717: Requirements for
special installations or locations - Mobile or transportable units
5 Nasjonale saker.
Komitéen har i 2014 ferdigstilt NEK 400:2014 som ble lansert på Eliaden 2014. Komitéen er
aktivt med i utarbeidelse av en ny guide for landbruksinstallasjoner, og komitéen har også
iverksatt eb revisjon av guiden NEK 400 Bolig.
Komiteen behandler et antall forespørsler om tolkninger av NEK 400. Med normens anslagvis
30-40 tusen brukere kommer det et stort antall forespørsler. Komiteen behandler kun
prinsippsaker. Likevel krever dette betydelig ressurser. I samsvar med komiteens strategi gis
ikke direkte rådgivning og komiteen gir ikke råd i konkrete prosjekter.
6 Komiteens arbeid
Komiteens medlemmer viser et stort engasjement og legger ned et betydelig arbeid i
normarbeidet.
7 Komiteens sammensetning mv.
Formann i komiteen i 2014 har vært Eirik Selvik og sekretær har vært Leif T. Aanensen.
Komiteen hadde ved årets slutt 26 medlemmer.
E. Selvik
NK65 PROSESSINSTRUMENTERING OG –AUTOMATISERING
1. Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
Norsk eksperter har deltatt innen området SC65A System Aspects med dokumenter innen
standardene for sikkerhet og alarm management. Og innen SC65C Industrielt Ethernet og
wireless og området til SC65E.
- 86 -
2. Avholdte norske komitemøter
Normkomiteen har ikke avholdt egne møter i 2014 for hele NK65 i plenum. Det har vært
arbeidet elektronisk i komiteen. Det har vært avholdt arbeidsmøter på spesielle dokumenter og
tema.
3. Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
TC65 området dekker mange områder og dokumenter. Alle disse blir gjenstand for en
vurdering i NK65. For å få komplett liste over dokumenter som er under arbeid innen TC65,
SC 65A, SC 65B, SC 65C og SC 65E sjekk technical dashboards for disse på www.IEC.ch .
Flere av de store standardene er inne i en planlagt vedlikeholdsfase, som vil medføre at
reviderte dokumenter utgis etter at arbeidet er ferdig. Norske eksperter deltar i dette arbeidet
med IEC 61508. Av arbeid som pågikk i 2014 var “Alarm Management”(IEC 62682), som
ble godkjent som nytt prosjekt i 2010, og hvor norske eksperter deltar. Det er også igangsatt
mye arbeid på temaet “security” , som bl.a. fokuserer på å beskytte systemer og nettverk for
uautorisert tilgang utenfra. Det var også endel fokus rundt dette med trådløs kommunikasjon.
NK 65 arbeider også med NORSOK for å publisere Norsok standard I-005 System control
diagram (SCD) som IEC PAS (Publicly available specification).
Det vesentligste dokumentene i 2014, dekket SC 65C og E med ny teknologi, IEC 62541-1 –
10, OPC Foundations ”OPC Universal Architechture (UA)” spesifikasjonene. Feltbuss
standardene har blitt utgitt i ny utgave og omfatter 24 dokumenter. Videre arbeides det med
standarder for integrasjon av kontroll og styresystemer mot virksomhetssystemer (ERP),
gjennom standardiserings serien IEC 62264- del 1 til 5 (som bygger på tidligere arbeid i ISA
95 komiteen).
4. Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
For en komplett liste av utgitte dokumenter innen TC65, SC65A, SC65B, SC65C og SC65E
referer til web: www.iec.ch og aktuelt ”technical dashboard”. I 2014 var det mye arbeid i
arbeidsgruppene i IEC TC/SC 65, men det færre dokument som ble publisert som ferdig
standard. Det ser ut til at dette vil bli vesentlig endret i 2015, da det ser ut til mange
dokument blir «klare» til votering.
Noen viktige dokumenter var:
Beskrivelse :
IEC 61158-1:2014
Industrial communication networks - Fieldbus specifications – utgave 2.0 , del 1 - 6
IEC 62682:2014
Management of alarm systems for the process industries
IEC 62734:2014
Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA
100.11a
IEC TS 62657-1:2014
- 87 -
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 1: Wireless
communication requirements and spectrum considerations
IEC 62714-1:2014
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements
5. Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Det henvises til NEK web for utgitte normer i 2013: www.nek.no
6. Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Det er mye interesse på feltet for sikkerhets standarder, gjerne knyttet til olje- og gass
bransjen, men også knyttet til andre industribransjer. NK 65 og NEK sekretariat arbeider med
å knytte faglige aktiviteter i for eksempel PDS forum og OLF1 opp mot arbeidet med de
standardene som ligger innenfor NK 65’s ansvarsområde.
Paul Kjetil Andreassen,
NK 66 Elektronisk måleutstyr
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK).
TC 66 avholdt møte 14. november 2014 i Tokyo, Japan. Norsk deltager var Peter Lukas,
NEMKO.
Nytt møte er ikke fastsatt.
2.
Avholdte norske komitémøter.
Det har ikke vært avholdt regulære komitemøter, komiteen kommuniserer via epost.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter.
Referanse
Tittel
66/523/CDV
IEC 61010-031 Ed.2: Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use - Part 031: Safety requirements
for hand-held probe assemblies for electrical measurement and test
66/532/FDIS
IEC 61010-2-010 Ed.3: Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular
requirements for laboratory equipment for the heating of materials
66/529/CDV
IEC 61010-2-040 Ed.2: Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular
requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical
materials
66/542/CDV
IEC 61010-2-020 Ed.3: Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use - Part 2-020: Particular
requirements for laboratory centrifuges
- 88 -
66/544/FDIS
IEC 61010-2-081 Ed.2: Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use - Part 2-081: Particular
requirements for automatic and semi-automatic laboratory equipment for
analysis and other purposes
66/545/FDIS
IEC 61010-2-101 Ed.2: Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use - Part 2-101: Particular
requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment
66/552/FDIS
IEC 61010-2-051 Ed.3: Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular
requirements for laboratory equipment for mixing and stirring
66/553/FDIS
IEC 61010-2-061 Ed.3: Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular
requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization
and ionization
4.
Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer.
IEC 61010-2-010:2014 Edition 3.0 (2014-09-25)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer.
Norske normer vedtas fortløpende etter som de fastsettes av CENELEC som EN.
Per Kristian Næss
NK69 ELBILER FOR OFFENTLIG VEI
1. Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
To deltakere fra NK 69 har deltatt på hvert sitt internasjonale møte. Et i CENELEC teknisk
komite TC 69X og et i IEC teknisk komite TC 69 arbeidsgruppe MT5.
2. Avholdte norske komitemøter.
Vi har i 2014 avholdt to komitemøter, 28 mai og 7 oktober. (Flere av medlemmene har i
tillegg møttes i fora der lading a elektriske kjøretøy med norsk problemstilling har hatt et
sentralt tema.)
3. Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter.
69/271/FDIS
Road vehicles —Vehicle-to-Grid Communication Interface — Part 2: Technical protocol
description and Open Systems Interconnections (OSI) layer requirements
69/272/FDIS
Electric vehicle conductive charging system - Part 2-3: D.C electric vehicle charging
station
69/273/FDIS
Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital communication between a
dc EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging
69/256/CDV
Electric vehicle wireless power transfer systems (WPT) Part 1: General requirements
69/281/CD
Electric vehicle conductive charging system – Part 21-2: EMC requirements for OFF
board electric vehicle charging systems
- 89 -
69/285/CDV
Electrically propelled road vehicles — Connection to an external electric power supply —
Safety requirements
69/289/DC
Call for co-convenor for JWG 1 (Vehicle to Grid Communication Interface)
69/309/NP
Electric vehicle charge station - Monitoring system
69/321/CD
WIRELESS POWER TRANSFER (WPT) SYSTEMS – Part 3: Specific requirements for
the magnetic field wireless power transfer systems
69/322/CD
WIRELESS POWER TRANSFER (WPT) SYSTEMS – Part 2: Specific requirements for
communication between electric road vehicle (EV) and infrastructure with respect to
wireless power transfer (WPT) systems
69/330/AC
MT 62576: Electric double-layer capacitors for use in electric vehicles. Test methods for
electrical characteristics - Call for experts
69/296/DC
Maintenance of IEC 61851 parts 23 and 24
4. Utgitte IEC- og eller CENELEC-normer.
IEC 61851-23 ed1.0 (2014-03-11)
Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric
vehicle charging station
IEC 61851-24 ed1.0 (2014-03-07)
Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital
communication between a d.c. EV charging station and an electric
vehicle for control of d.c. charging
5. Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer.
Ingen.
6. Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK.
I samarbeid med NEK og NK 23 har det etablerte ekspertforum for elkjøretøy og relaterte
teknologier, bestående av eksperter fra ulike norske interessegrupper, avholdt et vår- og et
høstmøte. (To representanter fra NK 69 har deltatt.)
NK 69 har et delegert medlem til å følge med i e-Mobility Co-ordination Group (eMCG) i
regi av CENELEC. Denne styringsgruppe skal koordinere informasjon og aktiviteter for emobilitet mellom standardiseringsorganisasjoner og interessegrupper. Det har ikke vært norsk
deltakelse på møter i denne gruppen i 2014.
7. Endringer i oppbygning og eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer.
TC 69 i IEC besluttet å opprette en egen arbeidsgruppe (MT5) for videre arbeid med Mode-4
DC-hurtigladesystemer, siden begge nevnte utgitte normer av industrien (kjøretøybransj og
hurtigladerprodusenter) ikke regner dem som fullstendige nok. NK 69 har hatt et medlem i
denne arbeidsgruppe.
Det har ikke vært endringer i forhold til antall medlemmer i komiteen.
Egil Falch Piene
- 90 -
NK72 AUTOMATISKE ELEKTRISKE REGULATORER OG
STYREORGAN
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
Ingen norsk deltakelse i 2014. Det årlige møtet i Cenelec ble avlyst.
2.
Avholdte norske komitemøter
Dokumenter har blitt behandlet løpende gjennom året av komiteens ene medlem.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
NK72 har behandlet 12 dokumenter i løpet av året. De behandlede dokumentene er:
FprEN60730-2-7
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements
for timers and time switches
FprEN60730-2-9
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements
for temperature sensing controls
FINAL DRAFT FprEN60730-1
Automatic electrical controls - Part 1: General requirements
72/947/CDV
IEC 60730-2-12/Ed3 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-13:
Particular requirements for electrically operated door locks
72/949/DC
TC72/WG10 Proposal for amendment to IEC 60730-1, related to Smart Grid enabled controls
72/956/DC
Proposal from the Italian National Committee for amending IEC 60730-1, Ed.5, Automatic
electrical controls - Part 1: General requirements
72/957/DC
Proposal of the German NC for amendment to IEC 60730-1, related to Clearances for microinterruption
72/960/DC
USNC proposal for amendment to IEC 60730-1, 5th edition, Scope
72/961/DC
USNC proposal for amendment to IEC 60730-1, 5th edition, subclause H.8.1.10.1 to align
with the safety philosophy of IEC 60990
- 91 -
72/962/DC
German National Committee proposal for an amendment to IEC 60730-1, related to
Information, Clauses 7 and H.7
72/979/DC
German National Committee proposal to modify Annex EE in IEC 60730-2-9, Automatic
electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for
temperature sensing controls
64/1976/CDV
New IEC 61140: Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment
4.
Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer
IEC 60730-2-22:2014
Automatic electrical controls - Part 2-22: Particular requirements for thermal motor protectors
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Samtlige europeiske normer (EN) blir automatisk gjort gjeldende som norske normer uten
oversettelse.
6.
Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Ingenting å berette.
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Komiteen har endret navn i løpet av året. Dette var foranlediget av en endring av navnet
internasjonalt på grunn av noen mindre endringer i arbeidsområdet.
Nytt navn internasjonalt er nå:
AUTOMATIC ELECTRICAL CONTROLS
Tidligere norsk navn:
AUTOMATISKE KONTROLLORGANER FOR ELAPPARATER FOR BRUK I HJEMMET OG I
LIGNENDE OMGIVELSER
er nå endret til:
AUTOMATISKE ELEKTRISKE REGULATORER OG STYREORGAN
John Kåre Pettersen
- 92 -
NK 78 – UTSTYR FOR ARBEID UNDER SPENNING
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
IEC
Det har vært avholdt et plenarmøte i IEC TC 78 dette året, 9. og 10. oktober i
Stockholm/Kista. Bjørnar Brattbakk deltok fra Norge
CENELEC
Det har ikke vært avholdt et plenarmøte i CLC TC 78 dette året.
2.
Avholdte norske komitemøter
NK 78 har vært avholdt et formelt komitemøte dette året. Kommunikasjonen for øvrig har
foregått ved bruk av mail.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Følgende dokumenter har vært behandlet av NK 78 i dette året:
IEC – dokumenter med NP-, CDV- og FDIS-status:
Komiteen hatt til behandling og tatt stilling til en del dokumenter med CD-status og noen med
CDV-status, i tillegg til et dokument med FDIS-status:
•
•
Project number IEC 60903 Ed 3.0 (78/1043/FDIS) – Live working – electrical
insulating gloves
Project number IEC 60984 Ed 2.0 (78/1042/FDIS) – Live working – electrical
insulating sleeves
CENELEC – dokumenter med FprEN-status, amendments til eksisterende normer, parallell
avstemninger med IEC eller andre dokumenter for avstemning:
Komiteen har hatt til behandling og tatt stilling noen dokumenter på kommentarstadiet og til
følgende dokumenter med FprEN-status:
•
•
4.
Work number 24444 FprEN 60903:2014 – Live working – electrical insulating gloves (parallel
avstemning)
Work number 24443 FprEN 60984:2014 – Live working – electrical insulating gloves (parallel
avtemning)
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
Det har ikke vært utgitt nye normer av IEC eller CENELEC det siste året, kun revisjon av
eksisterende normer.
- 93 -
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
De norske normene oppdateres etter hvert som IEC-/CENELEC-normene oppdateres.
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Innenfor hver arbeidsgruppe i IEC og CENELEC foregår det en rekke prosjekter. Norge har
for tiden ingen representanter i noen av disse gruppene.
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Det er ikke registrert noen endringer.
Bjørnar Brattbakk
NK79 ALARMSYSTEMER
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
Det har i 2014 vært avholdt en rekke møter innenfor arbeidsgruppene i CENELEC
TC79. Av de med norsk deltagelse har NK79-medlemmene deltatt på følgende møter:
Geir Gustad: 2 av 3 møter i WG 5 (todagers).
Trond Bergersen: 2 av 3 møter i WG 5 (todagers. Alle tre møtene i WG5 ble dekket)
Reidar Skåli: 1 av 2 møter i WG 14 (todagers).
Leif Motrø: 1 av 2 møter i WG 14 (todagers).
Arve Haug: 1 av 3 møter i WG 1 (todagers).
2.
Avholdte norske komitémøter
NK79 har i løpet av 2014 avholdt 3 møter:
5. mars hos Nokas AS.
11. juni hos NEK.
22. oktober hos Safetel AS.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Behandlede IEC-dokumenter:
Møte 1
Møte 2
IEC 79/455/FDIS
IEC 79/463/CDV
IEC 79/456/FDIS
IEC 79/462/Q
IEC 79/457/FDIS
IEC 79/476/FDIS
IEC 79/458/FDIS
IEC 79/471/CDV
IEC 79/459/FDIS
IEC 79/472/CDV
IEC 79/460/Q
IEC 79/473/CDV
IEC 79/462/Q
IEC 79/479/FDIS
IEC 79/480/DC
- 94 -
Møte 3
IEC 79/486/CD
IEC 79/487/CD
IEC 79/488/CD
IEC 79/488/CD
I tillegg til de ovennevnte IEC-dokumentene som alle har kommentarer/avstemninger ved
disse NK79-møtene, ble det i tillegg behandlet en rekke andre IEC-dokumenter med bl.a.
internasjonale møtereferater, resultater og informasjon til de nasjonale komiteene.
Behandlede CENELEC-dokumenter:
Møte 1
Møte 2
Fpr TS 50131-9:2013, Project
TC79_Sec 1126_DC
22571
TC79_Sec 1124_INF
TC79_Sec 1127_DC
TC79_Sec 1125_INF
EN 501304/FprA1:2013, Project
24541
TC79_Sec 1128_Q
TC79_Sec 1129_Q
TC79_Sec 1130_DC
TC79_Sec 1131_DC
Møte 3
TC79_25338
prEN 50849
prEN 62676-4:2014
prEN 60839-11-2:2014
I tillegg til de ovennevnte CENELEC-dokumentene som alle har kommentarer/avstemninger
ved disse NK79-møtene, ble det i tillegg behandlet en rekke andre CENELEC-dokumenter
med bl.a. internasjonale møtereferater, resultater og informasjon til de nasjonale komiteene.
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
Fra IEC er følgende normer gitt ut i 2014:
IEC 62851-2, IEC 62851-3, 62851-5, IEC 62851-1, IEC 62676-4, IEC 60839-11-2,
IEC 60839-5-1
Av normer fra CENELEC er det disse som har kommet ut i 2014:
CLC/TS 50131-2-10, EN 62676-2-2, EN 62676-2-1, EN 62676-2-3, EN 50131-2-72:2012/IS1, EN 50131-2-5:2008/IS1, EN 50131-2-2:2008/IS1, EN 50131-2-71:2012/IS1, EN 50131-2-6:2008/IS1, EN 50131-2-4:2008/IS1, EN 50131-23:2008/IS1, CLC/TS 50131-2-8:2012/IS1, CLC/TS 50131-11:2012/IS1, EN 50131-27-3:2012/IS1, EN 62676-1-1, EN 62676-1-2, EN 50131-10, EN 50131-6:2008/A1,
CLC/TS 50131-9, EN 62676-1-1:2014/AC, EN 50130-4:2011/A1
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Normene utgitt av CENELEC blir også innført samtidig i Norge. De normene som er
angitt under punkt 4. ovenfor er innført uten oversettelse til norsk språkdrakt.
6.
Relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
NK79 arbeider kun innenfor CENELEC og IEC.
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Det har vært endringer i gruppen under 2014. For en overgangsperiode har Jan Erik
Blomgren (pensjonist) fungert som sekretær, i tillegg til Stein Klevan. Stein har under
siste del av 2014 operert uten Jan Erik Blomgren og vil fortsette slik videre.
Berit Aune fra Safe4 har kommet til gruppen og er innmeldt i CLC/WG14.
- 95 -
Erik Hjermstad fra DSS (Departementenes Sikkerhetssenter) har også kommet til
gruppen og er innmeldt i CLC/WG14.
Gruppen bestod i 2014 av 11 personer (medlemmene med arbeide i CENELECs
arbeidsgrupper er gitt i parentes): Geir Birkheim (Safe4 – WG1), Geir Gustad (Safetel
AS – WG5), Trond Bergersen (Safetel AS – WG5 og WG7), Stein Klevan (NEK referent), Jon Jetteberg (Noby AS - WG3), Reidar Skåli (Nokas AS - WG14), Leif
Motrø (Sector Alarm - WG14), Frode Stedjan (Applica – WG2, WG3 og WG9), Berit
Aune (Safe4 – WG14), Erik Hjermstad (DSS – WG14) og Arve Haug (Finans
Norge/FG – WG1 - formann NK79).
NK79 sin formann har varslet at han trer ut av formannsvervet og må erstattes fra
2015. Leting etter ny formann er igangsatt. Haug fortsetter medlemskapet i WG1.
Arve Haug
NK 81 VERN MOT LYNSKADER
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse
Ingen norske deltagere på IEC eller CENELEC-møter.
2.
Avholdte norske komitemøter
Det har ikke vært NK 81-møter i 2014.
3. CENELEC/IEC-dokumenter i 2014
FprEN 62858 Lightning density based on lightning location systems - General principles
IEC 62793: Protection against lightning - Thunderstorm warning
IEC 62858: Lightning density based on lightning location systems - General principles
Bjørn Fossum
NK 87 Ultralyd
1. Ingen norsk deltagelse i internasjonale møter (IEC - CENELEC - NOREK)
2. Ingen avholdte norske komitemøter.
3. Ingen dokumenter motatt for kommentar i 2014.
4. IEC TC87 ingen utgitte standarder i 2014.
- 96 -
5.Ingen vedtatte norske normer eller forslag til norske normer innenfor området.
6. Intet relevant arbeide innenfor organisasjoner utenom IEC.
Helge Skram
NK 88 VINDKRAFT
1. Avholdte internasjonale møter
Det er avholdt møte i TC88 i Greenville, South Carolina, USA, 15.-16. mai 2014
NK88 deltok ikke i dette møtet grunnet manglende budsjett.
2. Avholdte norske komitémøter
NK88 har ikke holdt møte i 2014. Behandling av dokument oa har skjedd via e-post og
telefon.
3. Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Ref
Title
Vote
Closing date
FprEN
50308:2013
88/461/CDV
Project 21340
No
2014-01-17
IEC 61400-25-2 Ed.2 – Wind turbines –
Part 25-2: Communications for
monitoring and control of wind power
plants – information models
Request for comments on a possible 3rd
edition of IEC 61400-25-2 with
extended harmonisation with the IEC
61850-7-x series of standards
IEC 61400-27-1: Wind turbines – Part
27-1: Electrical simulation models –
Wind turbines
Yes
2014-01-24
Yes
With no comments
2014-01-24
Yes
with comments
CENELEC parallel
vote
Yes
No comments
2014-02-07
Yes
No comments
2014-02-21
88/462/DC
88/464/CDV
88/471/DC
88/472/DC
Request for comments on a possible
2nd edition of IEC 61400-25-4 Wind
turbines - Part 25-4: Communications
for monitoring and control of wind
power plants - Mapping to
communication profile
Request for comments on a possible
2nd edition of IEC 61400-25-6 Wind
turbines – Part 25-6: Communications
for monitoring and control of wind
power plants – Logical node classes
and data classes for condition
- 97 -
2014-02-21
monitoring
88/474/DC
88/473/CD
88/478/Q
88/470/CDV
88/477/NP
88/489/DC
88/490/DC
88/498/DC
88/492/CD
88/493/NP
88/499/NP
88/500/CD
Request for comments on a possible
2nd edition of IEC 61400-4, Wind
turbines - Part 4: Design requirements
for wind turbine gearboxes
IEC 61400-13: Wind turbines – Part 13:
Measurement of mechanical loads
Request from MEASNET for a
Category D Liaison with TC 88 WG 15
IEC 61400-25-3:
Wind turbines - Part 25-3:
Communications for monitoring and
control of wind power plants –
Information exchange models
IEC 61400-415, Edition 1: Wind
turbines – Part 415: Terminology
Request for comments – Advisory
group to propose restructuring of the
IEC 61400 standard series
Request for comments on a possible
revision (4th edition of or amendment
to) of IEC 61400-11, Wind turbines –
Part 11: Acoustic noise measurement
techniques
Request for comments on the minutes
of the MT 24 meeting held on 31
March and 1 April 2014 and on a
possible 2nd edition of IEC 61400-24,
Wind turbines – Part 24: Lightning
protection
IEC 61400-21-1: Wind turbines –
Part 21-1: Measurement and assessment
of electrical characteristics – Wind
turbines
Wind turbines - Part 7: Safety of wind
turbines power converters (proposed
IEC 61400-7)
No comments
2014-03-28
Yes
No comments
Yes
No comments
Yes
CENELEC parallel
vote
2014-04-25
Yes
No comments
Yes
No comments
2014-05-02
Comments
2014-09-05
Comments
2014-09-12
Comments
2014-10-17
2014-05-02
2014-08-08
Yes (but can at this
2014-10-17
state not appoint any
dedicated expert to the
work)
Yes
Future IEC 61400-21-2 Ed.1: Wind
turbines – Part 21-2: Measurement and
assessment of electrical
characteristics – Wind power plants
IEC 61400-3-2 TS:
Comments
Wind turbines – Part 3-2: Design
requirements for floating offshore wind
turbines
- 98 -
2014-04-18
2014-10-24
4. Utgitte IEC- eller CENELEC-normer
Reference
Tittel
Dato
IEC 61400-23 ed1.0
Wind turbines – Part 23:
Full-scale structural testing of rotor blades
2014-04-08
IEC 61400-1 ed3.1
Consol. with am1
Wind turbines – Part 1: Design requirements
2014-04-15
IEC/TS 61400-26-2 ed1.0
Wind turbines – Part 26-2: Production-based
availability for wind turbines
2014-06-04
5. Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Ingen.
6. Relevant arbeide innenfor organisasjonene utenom IEC, CENELEC eller NOREK
Ingen.
7. Endring i oppbygging og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Ingen.
John Olav Giæver Tande
NK 99 TEKNISK UTFØRELSE OG SIKKERHET I
HØYSPENNINGSANLEGG
1. Avholdte norske komitémøter
NK 99 har avholdt to komitemøter i 2014, et som telefonmøte.
Komiteen har gjennomført to kurs i normsamlingen NEK 440 ” Stasjonsanlegg
over 1 kV”. Kursene blir gjennomført over to dager. Komiteen har fått veldig gode
tilbakemeldinger på denne kursserien.
2. Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Vedtak (paralellvotering) av nye normer: EN 61936-1:2010/FprA1:2013 Reference document
og IEC 61936-1:2010/A1:201X (99/129/FDIS) (EQV)
Title: Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules
3. Reviderte IEC- og CENELEC-normer
Nye reviderte paralellvoterte normer: EN 61936-1 Rev.2 og IEC 61936-1 Rev.2, Title : Power
installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules
- 99 -
4. Arbeid med norske normer
Arbeid med å innarbeide EN 61936-1 Rev.2 i den norske normsamlingen NEK 440 ”
Stasjonsanlegg over 1 kV”
5. Organisering av NK 99
Komiteen har følgende åtte medlemmer:
Øystein Gåserud, NVE, formann
Hans Habbestad, NEK, sekretær
Bjørnar Brattbakk, Energi Norge
Hans Brandtun, REN
Kåre Espeland, REN
Esben Masvik, DSB
Øystein Gran Voith Siemens
Stein Kotheim, Gudbrandsdal Energi
Geir Kåsa, Skagerak
Esben Masvik, DSB
Øystein Gåserud
NK 108 Elektroniske bruksapparaters sikkerhet
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK).
IEC TC 108 har avholdt plenarmøte under general meeting i Tokyo 14 november. I
i samme arrangement ble det avholdt møter i HBSDT (Hasard based standard development
team) for IEC 62368 serien pluss maintenance team 1 for IEC 60065 og maintenance team 2
for IEC 60950 seriene. Norske deltakere for alle møtene var Morten Andersen og Paul Erling
Lia.
De samme deltakerne var også på arbeidsgruppemøter HBSDT MT1 og MT2 i San Jose USA
12. mai til 16. mai.
Cenelec TC 108X avholdt møte 3. og 4. desember. Norske deltakere var Morten Andersen og
Paul Erling Lia
2.
Avholdte norske komitémøter.
15 Oktober ble det holdt møte i NK 108.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter.
108/557/CDV IEC 60990/Ed3 Methods of measurement of touch current and protective
conductor current.
108/562/CDV IEC 62441/Ed1 Safeguards against accidentally caused candle flame
ignition
4.
Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer.
IEC 60065/Ed8
IEC 62368/Ed2
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety
requirements
Audio/video, information and communication technology
equipment - Part 1: Safety requirements
- 100 -
EN 50514
EN 60065
EN 62368-1
Audio, video and information technology equipment Routine electrical safety testing in production
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety
requirements
Audio/video, information and communication technology
equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 623681:2014, modified)
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer.
Det er ingen norskspråklige normer i virkeområdet.
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK.
Generell IT følger EU og verdensutviklingen uten spesielle norske tiltak.
7.
Endringer i oppbygning og eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komitéer.
Ingen vesentlige endringer.
Per Magne Tveiten
NK 109 - Koordinasjon av isolasjon i lavspenningsutstyr
1.
Internasjonale møter med norsk deltagelse:
IEC TC109 MT1:
Nils Magnus Hagen har deltatt på 1 av 1 møte
2.
Det har ikke vært avhold nasjonale møter siden det er kun et medlem.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter:
15 IEC dokument
Viktige dokumenter gitt positiv stemme:
Ingen
–
–
–
Ingen endringer i 2014
4.
5.
6.
7.
Nils Magnus Hagen
NK 111 MILJØ
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC)
IEC TC 111, Environmental standardization for electrical and electronic products and
systems, holdt sitt møte 13-14. november i Tokyo/Japan.
Fra Norge deltok Direktør Birger Hestnes, NEK. Møtet ble ledet av formannen,
Yoshiaki Ichikawa, fra Japan. Sekretæren, Andrea Legnani, fra Italia refererte fra
møtet (se møtebeslutninger 111/361/INF)
- 101 -
CENELEC TC 111X, Environment, har avholdt 2 møter i 2014, begge i Brussel. Det
første var 10 april. Her deltok i alt 21 personer som representerte europeiske
nasjonalkomiteer, samt representanter fra ECOS, CCMC og EU kommisjonen med
representanter fra DG Energy. Fra Norge deltok Jon Ivar Tidemann.
Møtet ble ledet av formannen, Herbert Mrotzek fra Tyskland. Sekretæren, Andrea
Legnani fra Italia, refererte fra møtet (se referat TC111X/Sec0336/RM). Av saker som
ble behandlet og referert fra framdrift med hensyn på standardisering for EU
kommisjonens mandat M/518 som omhandlet standardisering for europas
resirkuleringsbransje med hensyn på det nye avfallsdirektivet 2012/19/EU ( WEEE ).
Standardiseringsarbeidet utføres av arbeidsgruppene 4 og 6 innen TC 111X.
Møte2 ble avholdt 27de november. Møtet ble ledet av formannen, Herbert Mrotzek fra
Tyskland. Sekretæren, Andrea Legnani fra Italia, refererte fra møtet (se notater fra
møtet på TC111X/Sec0355/RM).
På møtet ble det referert fra alle komitteene. WG 7 er en ny komitee som jobber med
gjenbruk av elektrisk utstyr. Dette er er et viktig men juridisk krevende område.
Videre fremdrift vil kreve en juridisk utredning om hvilket ansvar som kjøper eller
selger har ved omsetning av tidligere brukt utstyr. Hvem sitt ansvar er det hvis
produktet feiler. En annen problemstilling er om produktet settes på markedet på nytt.
Da er det krav om full teknisk fil i følge det nye rammedirketivet ( Decision No
768/20087EU ).
2.
Avholdte norske komitemøter
NK 111 har i 2014 avholdt 1 møte. Møtet fant sted 9de april på Blindern i Oslo.
Hovedsaker var referat fra avholdte europeiske og internasjonale møter, og dokumentbehandling i forbindelse med de forestående IEC og CENELEC møter, samt
gjennomgang av arbeidet innen avfallsgjenvinning av EE-avfall.
Den norske komitteen har stor ekspertise innen avfallshåndtering, og det pågående
arbeidet innen Cenelec TC111x ble viet stor oppmerksomhet.
Videre ble det orientert om kommende møter samt at det ble gitt en kort orientering
om konfliktmineraler.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Det internasjonale arbeidet, både i IEC og CENELEC, har i 2014 i hovedsak foregått i
arbeidsgrupper. Det er ikke norske deltakere i noen av arbeidsgruppene, og komiteens
arbeid i denne har vært å holde seg oppdatert via de dokumenter som sirkuleres for
informasjon (111/XXX/INF), og å stemme over de dokumenter som har vært til
votering.
I 2014 var det noen prosjekter som ble viet ekstra oppmerksomhet. Det var blant annet
IEC’s arbeid med oppdatering av databasen for verdens electro-industry. Standarden
har betegnelsen IEC 62474 Ed 1.0 “Material Declaration for Products of and for the
Electrotechnical Industry” og dennes database VT 62474. Denne arbeidsgruppen gjør
en stor jobb for verdens elektronindustri ved at eksperter herfra gjennomgår alle nye
kjemiske restriksjoner som kommer i de mest betydningsfulle industriområder som
USA, EU,Japan og Kina. Databasen inneholder per april 2015, 130 substanceser som
fabrikanter må overvåke eller unngå i sine produkter. Det ble i 2014 foretatt en større
gjennomgang av hele basen og strukturen. Databasen ligger åpent på IEC sine sider.
- 102 -
Utgivelsens av nye standarder for testing av RoHS fortsatte i 2014 og den norske
komitteen har holdt seg løpende oppdatert.
4.
Utgitte IEC publikasjoner og CENELEC normer (Europanormer)
Det ble i 2014 utgitt 1 publikasjon innenfor IEC TC 111. Guidance on quantifying
greenhouse gas emission reductions from the baseline for electrical and electronic
products and systems (IEC/TR 62726:2014)
Det ble utgitt 9 standarder innen Cenelec. For RoHS kom standardene for separering
av stoffer, analyse med røntgen, analyse mhp kvikksølv og våtanalyse for kadmium
bly og krom. Det ble utgitt 1 europanorm og 1 teknisk standard for fluorkarboner i
husholdningstustyr. Videre de første 2 standardene etter EU mandatet for WEEE.
5.
Vedtatte og foreslåtte norske elektrotekniske normer og publikasjoner
6.
Relevant arbeide utenfor IEC, CENELEC og NEK
Det foregår et svært aktivt arbeid innen miljøområdet innen mange andre fora. Spesielt
innen standardisering kan nevnes ISO som både arbeider med revisjon av ISO 14000serien og «water footprint». De klimautfordringer som vi står ovenfor vil i meget stor
utstrekning påvirke både krav til produkter og stsandariseringsbehov fremover. Krav
kommer fra svært mange hold og med forskjellig motiv. EU kommisjonen synes å
være «front-runner» mhp. miljømessig standardisering selv om det også kommer
virkningsfulle krav fra USA med Department of Energy og Environmental protection
Agency (EPA). I Europa forventer vi i komitteen å bli involvert i revisjonen av ErP
direktivet ( direktivet for energirelaterte produkter). I stadig sterkere grad tas nå
gjenvinningskrav inn ovenfor de enkelte produktgrupper.
Videre vil vår industri i nær fremtid være avhengig av å foreta livssyklusanalyser av
produktene før de settes på markedet. Vi ser allerede at de første offentlige anbud går
ut med slike krav idag. Dette vil være kostnadskrevende analyser og det internasjonale
arbeidet som er så vidt påbegynt innen produkt relaterte standarder er veldig
avgjørende for små og mellomstore bedrifter, da analyser med kostnader på flere
hundre tusern kroner vil for mange bli umulig hvis ikke produktrelaterte standarder er
tilgjengelige..
7.
Endringer i komiteens sammensetning
Nye medlemmer i løpet av året er:
Laila Skaiaa fra Renas.
Antall medlemmer i komiteen er 9.
Jon Ivar Tidemann
NK121B Lavspennings fordelingsanlegg
1 Internasjonale møter
Det er avholdt ett møte i IEC SC121B i Pretoria Oktober 2014. NNK121B var ikke
representert på møtet
- 103 -
Det er ingen egen CLC komite for NK121B.
NK121B er representert med 1 medlemskap i MTs i IEC/SC121B.
IEC SC121B erstattet i 2014 IEC SC17D.
2
Nasjonale møter
Det har vært avholdt tre ordinære møter i NK1721B i løpet av 2014.
3
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter.
Komiteen har behandlet 4 dokumenter fra IEC.
4
Utgitte IEC-, CENELEC- og NEK-normer
Det er gitt ut følgende IEC-normer innenfor NK17Ds arbeidsområde i 2011:
• IEC TR 60890:2014 (Ed. 2.0) A method of temperature-rise verification of lowvoltage switchgear and controlgear assemblies by calculation
• IEC 61439-5:2014 (Ed. 2.0) - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
• IEC TS 61439-7:2014 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part
7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market
squares, electric vehicles charging stations
• IEC TR 61641:2014 (Ed. 3.0) Enclosed low-voltage switchgear and controlgear
assemblies - Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault
5
Komiteens arbeid
Komiteen har et godt samarbeid med Tavleforeningen, med spesiell vekt på å spre
kunnskap om tavlenormen, NEK 439 (NEK EN 61439).
Komitéen har i 2014 ferdigstilt oversettelse av guiden tilhørende NEK 439-serien:
•
NEK 439:2015 Del C (NEK 439-0) Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer –
Guide for spesifisering av tavler.
6
Komiteens sammensetning mv.
Formann i komiteen i 2014 har vært Eirik Selvik og sekretær har vært Leif T.
Aanensen. Komiteen hadde ved årets slutt 14 medlemmer.
Eirik Selvik
NK 219 KOMPETANSE TIL INSPEKSJONSORGAN
1.
Avholdte internasjonale møter
Komiteen har kun hatt aktivitet nasjonalt
2.
Avholdte norske komitemøter
- 104 -
NK 219 besto av 19 medlemmer ved utgangen av 2014, og det er avholdt tre ordinære
møter i løpet av året. I tillegg har det vært avholdt arbeidsgruppemøter (AG NEK 4050, AG Bolig, AG Termografering og AG Næring).
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter.
Ingen
4.
Utgitte IEC- eller CENELEC-normer
Ingen
5.
Vedtatte norske normer i 2014 – revisjoner
Revisjon av normserien ble avsluttet i 2014 etter en høringsrunde hvor kommentarene
ble gjennomgått i komiteen. Komiteen besluttet enstemmig revisjonsforslaget som ble
oversendt NEKs styre.
Følgende normer ble revidert og enstemmig besluttet av NEKs styre i 2014:
• NEK 405-2 Brannforebyggende elkontroll bolig
• NEK 405-3 Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Næring
• NEK 405-4 Krav til sertifiserte kontrollforetak
Det ble videre besluttet at det skal utarbeides og trykkes en konsolidert utgave av NEK
405-serien.
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Ingen arbeid
7.
Endringer i oppbygning og eller arbeidsområde for IECs, CENELCs og NEK
komiteer.
Ingen endringer
Jørn Holtan
NK 301 - TILKNYTNINGSPUNKT FOR ELNETT OG EKOMNETT
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
NK 301 er en ren nasjonal komite, uten representasjon i CENELEC eller IEC.
2.
Avholdte norske komitemøter
Det ble kun avhold et ordinært komitemøte i 2014. Komiteen har likevel hatt høy aktivitet i
forhold til å redegjøre for og markedsføre NEK 399-1 ovenfor berørte bransjer.
Komitemedlemmer har deltatt som foredragsholdere, i debatter og bransjesamlinger.
Det var også noe aktivitet i arbeidsgruppen i forhold til å arbeide med del 2 av NEK 399serien. Denne vil omhandle næringsbygg.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
Ikke relevant.
- 105 -
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
Ingen.
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
NEK 399-1 ble fastsatt av NEKs styre i april 2014. I kjølevannet av dette har det vært en
spredning på rundt 3.000 eksemplarer av NEK 399-1.
Det er NEKs oppfatning at standarden har blitt godt mottatt av berørte bransjer.
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
NEK har holdt øvrige nordiske land informert om arbeidet med standarden og erfaringer som
er høstet i prosessen.
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Ikke relevant.
Leif T. Aanensen
NK EMC ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC)
CENELEC 210 møter: Biel, Sveits
13. - 14. mai, Roger Marthinsen og Per Magne Tveiten deltok.
Brussel, Belgia
16. - 17. desember, Roger Marthinsen og Per Magne Tveiten
deltok.
CISPR SC I
CISPR Plenum,
SC A, B, D, F, H og I
2.
Frankfurt, Tyskland
13. oktober – 24. oktober, Roger Marthinsen.
Avholdte norske komitemøter
NK-EMC møter:
3.
Hong Kong,
3. mars – 7. mars, Roger Marthinsen deltok
8. mai hos NEK, Mustads vei 1, Lilleaker, Oslo
25. september hos NEK, Mustads vei 1, Lilleaker, Oslo
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
107 dokumenter var til avstemning/kommentering i 2014.
De vesentligste dokumentene er:
IEC TC 77 og CISPR
- 106 -
Referanse
CIS/A/1073/CDV
CIS/A/1070/FDIS
CIS/A/1086A/FDIS
CIS/A/1087/FDIS
CIS/B/594/CDV
CIS/B/595/CDV
CIS/B/597/CDV
CIS/B/598/CDV
CIS/F/628/CDV
CIS/F/629/CDV
CIS/F/630A/CDV
CIS/F/631/CDV
CIS/F/652/FDIS
CIS/F/654/FDIS
CIS/I/467/CDV
Tittel
Amendment 3 to CISPR 16-1-1: Specification for radio disturbance
and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio
disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring
apparatus
Amendment 2 to CISPR 16-1-1: Requirements when using an
external preamplifier with a measuring receiver
CISPR 16-1-5: Specification for radio disturbance and immunity
measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and
immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and
reference test sites for 5 MHz to 18 GHz
CISPR 16-1-6: Specification for radio disturbance and immunity
measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and
immunity measuring apparatus - EMC-antenna calibration
CISPR 11 (fragment 1): Industrial, scientific and medical equipment Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of
measurement - Fraction project f1: Supplement of CISPR 11 with
emission requirements for Grid Connected Power Converters (GCPC)
CISPR 11 (fragment 5): Industrial, scientific and medical equipment Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of
measurement - Fraction project f5: Supplement of CISPR 11 with
emission requirements for Grid Connected Power Converters (GCPC)
CISPR 11 (fragment 4): Industrial, scientific and medical equipment Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of
measurement - Fraction project f4: General maintenance (GM) for
CISPR 11 Ed.5.1 (2010)
CISPR 11 (fragment 2): Industrial, scientific and medical equipment Radio frequency disturbance characteristics - Limits and methods of
measurement - Fraction project f2: General maintenance (GM) for
CISPR 11 Ed.5.1 (2010)
Amendment 1 to CISPR 15 (fragment 1): Limits and methods of
measurement of radio disturbance characteristics of lighting and
similar equipment
Amendment 1 to CISPR 15 (fragment 2): Limits and methods of
measurement of radio disturbance characteristics of lighting and
similar equipment
Amendment 1 to CISPR 15 (fragment 3): Limits and methods of
measurement of radio disturbance characteristics of lighting and
similar equipment
Amendment 3 to CISPR 14-2: Electromagnetic compatibility Requirements for household appliances, electric tools and similar
apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
CISPR 14-2: Electromagnetic compatibility - Requirements for
household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2:
Immunity - Product family standard
Amendment 1 to CISPR 15: Limits and methods of measurement of
radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar
equipment
CISPR 24: Information technology equipment - Immunity
characteristics - Limits and methods of measurement
- 107 -
Referanse
CIS/I/463B/FDIS
77/459/CDV
77/462/FDIS
77A/838/CDV
77A/845/FDIS
77A/846/FDIS
77A/873/FDIS
77B/711/FDIS
77C/231/CDV
77C/238/CDV
Tittel
CISPR 35: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment Immunity Requirements
IEC 61000-6-5: Electromagnetic compatibility (EMC)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards Immunity for equipment used in power station and substation
environments
IEC 61000-6-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-7:
Generic standards - Immunity requirements for equipment intended to
perform functions in a safety-related system (functional safety) in
industrial locations
IEC 61000-4-30: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-30:
Testing and measurement techniques -Power quality measurement
methods
IEC 61000-4-19: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-19:
Testing and measurement techniques - Test for immunity to
conducted, differential mode disturbances and signalling in the
frequency range from 2 kHz to 150 kHz, at a.c. power ports
IEC 61000-3-2 A3 Ed.3: Amendment 3 to IEC 61000-3-2 Ed.3:
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3.2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current IECXXXYYY1
16 A per phase)
IEC 61000-4-30: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30:
Testing and measurement techniques -Power quality measurement
methods
IEC 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC): Part 4-5:
Testing and measurement techniques - Surge immunity test
IEC 61000-4-36: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4 - 36:
Testing and measurement techniques - IEMI Immunity Test Methods
for Equipment and Systems
IEC 61000-4-24: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4 - 24:
Testing and measurement techniques - Test methods for protective
devices for HEMP conducted disturbance - Proposed Horizontal
Standard
CENELEC TC210
Referanse (prosjektnr)/tittel
EN 55015:2013/A1:2015 (project 59764)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting
and similar equipment
EN 55032:2015 (project 59765)
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements
EN 61000-4-30:2015 (project 25200)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques Power quality measurement methods
EN 55013:2013/A1:2015 (project 24824)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance
characteristics - Limits and methods of measurement
- 108 -
EN 55014-2:2015 (project 24224)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN 55016-1-5:2015 (project 24737)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 15: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and
reference test sites for 5 MHz to 18 GHz
EN 55016-1-6:2015 (project 24719)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 16: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration
EN 55016-1-1:2010/FprA3:2014 (project 58511)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 11: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring appartus
FprEN 61000-6-7:2014 (project 25140)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-7: Generic standards - Immunity requirements
for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in
industrial locations
EN 55024:2010/FprA1:2015 (project58475)
Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of
measurement
EN 55016-1-1:2010/A2:2014 (project24801)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 11: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus
EN 55014-2:2015 (project 24224)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN 55015:2013/FprA1:2014 (fragment 1) (project 25312)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting
and similar equipment
EN 55015:2013/FprA1:2014 (fragment 2) (project 25313)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting
and similar equipment
EN 55015:2013/FprA1:2014 (fragment 3) (project 25314)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting
and similar equipment
EN 61000-3-2:2014 (project 24741)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current
emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
EN 61000-4-19:2014 (project 24894)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-19: Testing and measurement techniques Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the
frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports
EN 61000-4-5:2014 (project 24798)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques Surge immunity test
EN 61000-4-30:2015 (project 25200)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques Power quality measurement methods
- 109 -
FprEN 55011:2015 (project 25205)
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics Limits and methods of measurement - Supplement of CISPR 11 with emission requirements
for Grid Connected Power Converters (GCPC)
FprEN 55011:2015 (fragment 2) (project 25206)
Industrial, scientific and medical equipment - Radio frequency disturbance characteristics Limits and methods of measurement - Fraction project f2: General maintenance (GM) for
CISPR 11 Ed.5.1 (2010)
FprEN 55011:2015 (fragment 4) (project 25207)
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics Limits and methods of measurement - Fraction project f4: General maintenance (GM) for
CISPR 11 Ed.5.1 (2010)
FprEN 55011:2015 (fragment 5) (project 25208)
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics Limits and methods of measurement - Fraction project f5: Supplement of CISPR 11 with
emission requirements for Grid Connected Power Converters (GCPC), Here: Requirements
for GCPCs with > 20 kVA rated throughput power
4.
Utgitte IEC og/eller CENELEC-normer
IEC TC 77 og CISPR
Referanse
CISPR 16:2014 SER
CISPR 16-1-1:2010
+AMD1:2010+AMD2:2014 CSV
CISPR 16-1-1:2010/AMD2:2014
Versjon Dato
Tittel
Edition 2014-12-17 Specification for
1.0
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - ALL
PARTS
Edition 2014-06-30 Specification for
3.2
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 1-1:
Radio disturbance
and immunity
measuring apparatus Measuring apparatus
Edition 2014-06-30 Amendment 2 3.0
Specification for
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 1-1:
Radio disturbance
and immunity
measuring apparatus Measuring apparatus
- 110 -
Referanse
CISPR 16-1-2:2014 RLV
CISPR 16-1-2:2014
CISPR 16-1-5:2014
CISPR 16-1-6:2014
Versjon Dato
Tittel
Edition 2014-03-21 Specification for
2.0
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods; Part 1-2:
Radio disturbance
and immunity
measuring apparatus;
Coupling devices for
conducted
disturbance
measurements
Edition 2014-03-21 Specification for
2.0
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 1-2:
Radio disturbance
and immunity
measuring apparatus Coupling devices for
conducted
disturbance
measurements
Edition 2014-12-17 Specification for
2.0
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 1-5:
Radio disturbance
and immunity
measuring apparatus Antenna calibration
sites and reference
test sites for 5 MHz
to 18 GHz
Edition 2014-12-17 Specification for
1.0
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 1-6:
Radio disturbance
and immunity
measuring apparatus EMC antenna
calibration
- 111 -
Referanse
CISPR 16-2-1:2014
CISPR 16-2-3:2010+
AMD1:2010+AMD2:2014 CSV
CISPR 16-2-3:2010/AMD2:2014
CISPR 16-4-2:2011+AMD1:2014
CSV
Versjon Dato
Tittel
Edition 2014-02-26 Specification for
3.0
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 2-1:
Methods of
measurement of
disturbances and
immunity Conducted
disturbance
measurements
Edition 2014-03-14 Specification for
3.2
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 2-3:
Methods of
measurement of
disturbances and
immunity - Radiated
disturbance
measurements
Edition 2014-03-14 Amendment 2 3.0
Specification for
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 2-3:
Methods of
measurement of
disturbances and
immunity - Radiated
disturbance
measurements
Edition 2014-02-14 Specification for
2.1
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 4-2:
Uncertainties,
statistics and limit
modelling Measurement
instrumentation
uncertainty
- 112 -
Referanse
CISPR 16-4-2:2011/AMD1:2014
CISPR TR 16-45:2006+AMD1:2014 CSV
CISPR TR 16-45:2006/AMD1:2014
IEC TR 61000-16:2012/COR1:2014
Versjon Dato
Tittel
Edition 2014-02-14 Amendment 1 2.0
Specification for
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 4-2:
Uncertainties,
statistics and limit
modelling Measurement
instrumentation
uncertainty
Edition 2014-07-21 Specification for
1.1
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 4-5:
Uncertainties,
statistics and limit
modelling Conditions for the use
of alternative test
methods
Edition 2014-07-21 Amendment 1 1.0
Specification for
radio disturbance and
immunity measuring
apparatus and
methods - Part 4-5:
Uncertainties,
statistics and limit
modelling Conditions for the use
of alternative test
methods
Edition 2014-10-15 Corrigendum 1 1.0
Electromagnetic
compatibility (EMC)
- Part 1-6: General Guide to the
assessment of
measurement
uncertainty
- 113 -
Referanse
IEC 61000-2-4:2002/COR1:2014
IEC 61000-3-2:2014
IEC 61000-4-5:2014
IEC 61000-4-19:2014
IEC 61000-4-36:2014
Versjon Dato
Tittel
Edition 2014-07-10 Corrigendum 1 2.0
Electromagnetic
compatibility (EMC)
- Part 2-4:
Environment Compatibility levels
in industrial plants for
low-frequency
conducted
disturbances
Edition 2014-05-26 Electromagnetic
4.0
compatibility (EMC)
- Part 3-2: Limits Limits for harmonic
current emissions
(equipment input
current ≤ 16 A per
phase)
Edition 2014-05-15 Electromagnetic
3.0
compatibility (EMC)
- Part 4-5: Testing
and measurement
techniques - Surge
immunity test
Edition 2014-05-07 Electromagnetic
1.0
compatibility (EMC)
- Part 4-19: Testing
and measurement
techniques - Test for
immunity to
conducted,
differential mode
disturbances and
signalling in the
frequency range 2
kHz to 150 kHz at
a.c. power ports
Edition 2014-11-07 Electromagnetic
1.0
compatibility (EMC)
- Part 4-36: Testing
and measurement
techniques - IEMI
immunity test
methods for
equipment and
systems
- 114 -
Referanse
IEC 61000-6-7:2014
Versjon Dato
Tittel
Edition 2014-10-09 Electromagnetic
1.0
compatibility (EMC)
- Part 6-7: Generic
standards - Immunity
requirements for
equipment intended
to perform functions
in a safety-related
system (functional
safety) in industrial
locations
CENELEC 210
Referanse (prosjektnr)/tittel
EN 55016-1-1:2010/A2:2014 (project 24801)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus Measuring apparatus
EN 61000-3-2:2014 (project 24741)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
EN 61000-4-19:2014 (project 24894)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-19: Testing and measurement
techniques - Test for immunity to conducted, differential mode disturbances
and signalling in the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports
EN 61000-4-5:2014 (project 24798)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement
techniques - Surge immunity test
EN 55016-4-2:2011/A1:2014 (project 24278)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling Measurement instrumentation uncertainty
EN 55016-1-2:2014 (project 24180)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus Coupling devices for conducted disturbance measurements
EN 55016-2-1:2014 (project 24181)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity
- Conducted disturbance measurements
- 115 -
EN 55016-2-3:2010/A2:2014 (project 23955)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity
- Radiated disturbance measurements
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
Norske normer blir automatisk utgitt på basis av de europeiske EN-normene. Det er derfor
tilstrekkelig å registrere hvilke EN normer som utgis.
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC
Per-Kristian Næss, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Roger
Marthinsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, deltar vanligvis i EMC WP og EMC
ADCO.
EMC WP er en arbeidsgruppe ledet av EU DG Enterprise and Industry som behandler
forskjellige spørsmål og problemer i forbindelse med EMC-direktivet.
EMC ADCO en gruppe som består av representanter for administrasjonene innen EØS, og
som har som mål å koordinere håndhevingen av EMC regelverket innen EØS.
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komiteer
Det er 19 registrerte medlemmer i NK EMC ved utgangen av 2014.
Roger Marthinsen
- 116 -
Alkolås for motorkjøretøyer
NEK/NK-BTTF 116-2
Beretning 2014
KORT INTRODUKSJON
CENELEC BTTF 116-2 (CLC) skal, jfr. EUs alkolåsprogram 2010-2020, utarbeide felles
standarder for alkolås til motorkjøretøyer gjeldende for EU/EØS, Nord-Amerika, Sør-Afrika
og Australia, for å sikre rusfri trafikk. USA, Canada og Sør Afrika deltar med observatører i
komitearbeidet. CLC har utarbeidet standarder for bruk av alkolås i både såkalte
”fyllekjørerprogrammer”, og til bruk i spesielle kjøretøyer, det vil si busser, lastebiler og taxi.
NEK etablerte 17. oktober 2011 norsk speilkomite for området, NEK/NK-BTTF 116-2, «Alkolås
for motorkjøretøyer». Komiteen tok umiddelbart opp arbeidet, har deltatt i de
internasjonale møtene, og har også i 2014 levert skriftlige bidrag til arbeidet i CLC. I tillegg
har arbeid fra den norske fagkomiteen blir presentert i andre internasjonale fora.
1. AVHOLDTE INTERNASJONALE MØTER
CENELEC BTTF 116-2, (CLC) avholdt møte i Frankfurt 17. og 18. juni 2014.
- 117 -
Fra Norge har følgende deltatt i ett eller flere møter: Tom Ringen, Geir Kvam, Sonja
Sporstøl, og Bjarne Eikefjord fra norsk speilkomite.
2.
AVHOLDTE (NORSKE) KOMITEMØTER
I 2014 har den norske normkomite/speilkomite avholdt til sammen 3 møter: 05.03. 03.06.
27.08. og 22.09.
Følgende er registrert som komitemedlemmer ved utgangen av 2013:
Bjarne Eikefjord,
Frihet Fra Trafikkrus, FFT, rep. CLC (komiteleder)
Håvard Galtestad,
Yrkestrafikkforbundet,
Kristian Bjørnrud
Norges Taxiforbund
Thorleif Foss
NLF
Sonja Sporstøl
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Arne Frogner
KGK Norge AS
David Nilsson
Dräger Scandiavia,
Tom Ringen
Fartsskriver AS
Geir Kvam,
Norsk Transportarbeiderforbund,
Ole Christensen
Saga Systems
ANDRE AKTIVITETER
Komiteens medlemmer har deltatt aktivt overfor politiske beslutningstakere, media,
brukergrupper og andre for å spre informasjon om det viktige internasjonale
standardiseringsarbeidet for alkolås.
3.
BEHANDLEDE INTERNASJONALE ARBEIDSDOKUMENTER
Møtet i CLC i Oslo 04. og 05. desember 2013 behandlet følgende dokumenter:
CLC_BTTF 116-2_Conv0174, EN 50436-2, test methods – ammendments added.
BTTF_116-2_Conv0192_INF, prEN 50436-6, votering gjennomført.
BTTF_116-2_Conv0214_INF, prEN50436-3, Guidelines, draft doc. for votering
BTTF116-2/Conv0224/INF, prEN 50436-4 “connector” , arbeidsgruppe nedsatt
Revisjonen av prEN 50436-3, guidelines, baserer seg i store trekk på innspill fra den
norske fagkomiteen, CLC_ BTTF 116_conv0200_ INF: “Guidelines for authorities,
transport customers, transport companies, transport workers, unions, governments
and political decision makers” , utarbeidet for å sikre alle forhold rundt bruk av
alkolås i kommersielle kjøretøyer. (Dokumentet er besluttet oppgradert til CENELEC
Standard mars 2015)
4. UTGITTE IEC- OG ELLER CENELEC- NORMER.
EN 50436-1 kunngjort.
EN 50436-2 har gjennomgått ytterligere revisjon, og ble votert over i 2014, og er
oversendt BT for endelig godkjenning og kunngjøring.
- 118 -
CLC har videre besluttet at EN 50436-6, Protection Profile, skal behandles på vanlig
måte i CENELEC etter endelig godkjenning i komiteen.
CLC har også besluttet å oppgradere prEN 50436-3 fra Technical Report til egen
standard når revisjonen er gjennomført.
5. VEDTATTE NORSKE NORMER ELLER FORSLAG TIL NORMER.
Komiteen utarbeidet i 2013 kortversjon av “Guidelines for authorities, transport
customers, transport companies, transport workers, unions, governments and
political decision makers”, basert på “Håndbok om alkolås, hvori inntatt normsystem
og utkast til norske normer for alkolåsimplementering. Store deler av dette er i 2014
implementert i prEN 50436-3.
OPPSUMMERING
NEK/NK BTTF 116-2 «Alkolås for motorkjøretøyer» er i arbeid, og fungerer
tilfredsstillende.
Bjarne Eikefjord
NK 17A+C HØYSPENNINGSBRYTERE OG -FORDELINGSANLEGG
1.
Avholdte internasjonale møter - norsk deltagelse (IEC - CENELEC - NOREK)
Det ble det avholdt møter i IEC SC 17A, IEC SC 17C og ”Joint” SC 17A / SC 17C i
perioden fra 11. november til 14. november 2014 i Tokyo i Japan. Fagsjef Leif
Aanensen deltok på møtene.
Pål Skryten deltar aktivt i arbeidet i SC17A, MT 34 som vedlikeholder 62271-1. I
2014 har Pål Skryten deltatt på møtet i Brussel.
Tor Bratsberg deltar aktivt i arbeidet i SC17A, MT 45 som skal vedlikeholde IEC
62271-103, men som for tiden er i «dvale» og også i SC 17C, AHG 3. I 2014 har Tor
Bratsberg deltatt på møtene i SC 17C, AHG 3 i Bilbao og Frankfurt.
Guilhem Blanchet kom inn som nytt medlem i NEK NK 17A+C i slutten av 2014.
Han er nå med i SC 17A, MT 36 som vedlikeholder IEC 62271-100, SC 17A, MT 49
som vedlikeholder IEC 62271-102 og SC 17C, MT 16 som vedlikeholder IEC 62271203. I 2014 har Guilhem Blanchet deltatt på møtet i SC 17A, MT 36 i Milano.
CENELEC TC 17AC. Det ble avholdt møte i Brussel 26. November 2014 uten norsk
møtedeltagelse.
- 119 -
2.
Avholdte norske komitémøter
Det er ikke avholdt møte i NEK NK 17A+C i 2014.
3.
Behandlede internasjonale arbeidsdokumenter
NEK NK 17A+C har i 2014 behandlet og sendt positiv stemme til IEC og Cenelec på
3 stk CDV dokumenter. Det er også sendt stemme til IEC og Cenelec på 3 stk FDIS
dokumenter. I tillegg er det avgitt stemme eller sendt kommentarer på 3 andre
dokumenter (CDV/DC).
17A/1053A/CDV 11-2013: Amendment 1 to IEC 62271-104 Ed.1.0: High-voltage
switchgear and controlgear – Part 104: Alternating current switches for rated voltages
higher than 52 kV
17A/1057/CDV 01-2014: IEC/IEEE 62271-37-013 Ed.1.0: High-voltage switchgear
and controlgear – Part 37-013: Alternating current generator circuit-breakers
17C/589/CDV 10-2013: IEC 62271-3 Ed.2.0: High-voltage switchgear and
controlgear – Part 3: Digital interfaces based on IEC 61850
17C/594/FDIS 12-2013: IEC 62271-201 Ed.2.0: High-voltage switchgear and
controlgear – Part 201: AC solid-insulation enclosed switchgear and controlgear for
rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
17C/595/FDIS 12-2013: IEC 62271-202 Ed.2.0: High-voltage switchgear and
controlgear – Part 202: High-voltage/low-voltage prefabricated substation
17C/596/FDIS 01-2014: IEC 62271-211 Ed.1.0: High-voltage switchgear and
controlgear – Part 211: Direct connection between power transformers and gasinsulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV
4.
Utgitte IEC- og/eller CENELEC-normer
IEC 62271-201: 2014-03 Ed. 2.0 og EN 62271-201:2014, High-voltage switchgear
and controlgear - Part 201: AC solid-insulation enclosed switchgear and controlgear
for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
IEC 62271-202: 2014-03 Ed. 2.0 og EN 62271-202:2014, High-voltage switchgear
and controlgear - Part 202: High-voltage/ low-voltage prefabricated substation
IEC 62271-211: 2014-01 Ed. 2.0 og EN 62271-211:2014, High-voltage switchgear
and controlgear - Part 211: Direct connection between power transformers and gasinsulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV
5.
Vedtatte norske normer eller forslag til norske normer
De europeiske normene (IEC og EN) blir automatisk gjort gjeldende som norske
normer.
6.
Relevant arbeid innenfor organisasjoner utenom IEC, CENELEC og NOREK
Intet.
- 120 -
7.
Endringer i oppbygning og/eller arbeidsområde for IECs, CENELECs og NEKs
komitéer
IEC SC 17B og IEC SC 17D er ikke lenger underlagt TC 17.
Det har blitt oppnevnt to nye medlemmer i NEK NK 17 A+C i 2014. Dette er Guilhem
Blanchet fra Statnett i Oslo og Roger Reiersen fra ABB Divisjon Kraftprodukter i
Skien.
Pål Skryten
- 121 -
Elektrotekniske publikasjoner
Oppdatert 7. mai 2015
Installasjoner og utstyr i lavspenningsanlegg
Publikasjon
Tittel
Utgave
Pris
NEK 400 (2014)
Elektriske Lavspenningsinstallasjoner (2014)
2014, norsk
1195,-
NEK 399-1
Tilknytningspunkt for el- og ekom-nett
2014, norsk
374,-
NEK 400 (2010)
eng.
NEK 400 (2010) Engelsk utgave
2010 eng.
980,-
NEK 400
Bolig:2011
NEK 400, bolig er en teknisk spesifikasjon vedr. planlegging , installasjon etc.
Ny utgave for NEK 400 (2014)ventes august 2015
2011 norsk
374,-
NEK EN 60204-1
Maskinsikkerhet – Generelle krav
2008, norsk
801,-
Montørhåndbok
Montørhåndboka for NEK 400 (2014)
2014, norsk
470,-
Normguiden
Veiledning til NEK 400 (2014)
2014, norsk
801.-
FEL
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (1998)
1998, norsk
174,-
FSE
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (2006)
2006, norsk
174,-
FSE-guide
Brukerguide til forskrift FSE. Lavspenning.
2014, norsk
355,-
NEK EN 50110-1
Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
2013, norsk
502,-
NEK IEC 60479-1
Virkninger av strøm på mennesker og husdyr (2008)
2008, norsk
605,-
NEK 439 del A2013
Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer fra NEK EN 61439-1, -2 og del 3
2013, norsk
955,-
NEK 439 del B
2013
Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer fra NEK EN 61439-4, -5,-6 og -7
2013, norsk
955,-
NEK 439 del C
2015
Lavspenningstavler og kanalskinnesystem. NEK EN 61439-0 Guide
2015, norsk
605,-
NEK 502
Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder. Norske tillegg og
avvik + NEK IEC 60884-1
2006, norsk
1988,-
NEK EN 50272-2
Sikkerhetskrav for sekundære batterier og installasjoner – Stasjonære batterier
2001, norsk
484,-
NEK EN 50171
Sentrale kraftforsyningssystemer for nødlysanlegg og annet sikkerhetsutstyr
2001, norsk
484,-
NEK EN 50172
Nødlyssystemer for rømningsveier
2004, norsk
448,-
NEK EN 60519-10
Sikkerhet i elektrovarmeinstallasjoner – 10: Varmekabelsystem
2013, engelsk
765,-
NEK EN 50107
Lysrørskilt og lysrørinstallasjoner som forsynes fra en kilde med tomgangsspenning
som er høyere enn 1 kV, men som er lavere enn 10 kV
2002 norsk
502,-
NEK 144
Norske normer for elektrotekniske skjemasymboler
2004, norsk
666,-
NEK EN 61082-1
Elektroteknisk dokumentasjon – Del 1: Krav til utforming
2006, norsk
666,-
NEK EN 81346-1/-2
Industrielle systemer, installasjoner og utstyr/produkter – Struktureringsprinsipper
og referansebetingelser – Del 1. Generelle krav, Del 2. klassifisering og koder for
klasser
2009, norsk
1849,-
FEK
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
2013, norsk
174,-
FEU m/veiledninger
Forskrift om elektrisk utstyr. . Forskrift, direktiv og veiledning.
EMC.
2011, norsk
502,-
FEMU
Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr m/veil.
1999, norsk
174,-
FOME
Forskrift om opplysningsplikt
2006, norsk
174,-
NEK 405 serien
samling
Kompetanse for inspeksjonsorgan, Samling i 5 deler . del1 - 4 komplett
2015, norsk
955,-
NEK 405-1
Kompetanse for inspeksjonsorgan. Del 1, Elektrotermografi + Corrigendum 2014
2012, norsk
294,-
NEK 405-2-1
Kompetanse for kontrollforetak:. Del 2-1: Brannforebyggende kontroll - personell
2014, norsk
348,-
- 122 -
NY
NEK 405-2-2
Kompetanse for kontrollforetak og personell Del 2-2 Brannforebyggende- bolig
2014, norsk
348,-
NEK 405-3
Kompetanse for foretak og personell- Del 3:Kontroll av elektriske anlegg og elutstyr – Næring. Krav til personell, sertifiseringsordning og metode
2014,norsk
374,-
NEK 405-4
Kompetanse for foretak og personell – Del 4: Kontroll av elektriske anlegg
2014, norsk
348,-
Maritime elektriske installasjoner:
NEK 410-1
Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer , del 1, Design, utstyr,
installasjon ++
2008, norsk
955,-
NEK 410-2
Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer, del 2, Valg vedr. kabling,
tankskip, styringsmaskiner, landtilkobling ++
2010, norsk
1167,-
FME
Forskrift – Maritime elektriske anlegg
2002, norsk
294,-
FMEE
Regulation relating to Maritime El. Installations
2002, engelsk
294,-
NEK 606
Kabler for offshore installasjoner, halogenfrie og/eller borevæskebestandige Utg. 4
2009, engelsk
765,-
Jording
Retningslinjer for jording i maritime anlegg (fra PE)
1993, no/eng
348,-
NEK IEC 61892
serie
Samling, Inneholder alle deler av IEC 61892 serien. 7 deler
Samling 2014
7900,-
NEK-IEC 61892-1
Flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs – Elektriske installasjoner–generelle
krav
2010, engelsk
1098,-
NEK-IEC 61892-2
Flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs – Elektriske installasjoner –
Del 2: System design
2012, engelsk
2223,-
NEK-IEC 61892-3
Flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs – Elektriske installasjoner –
Del 3: Utstyr
2012, engelsk
1916,-
NEK-IEC 61892-4
Flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs – Elektriske installasjoner –
Del 4: Kabler
2007,
norsk/engelsk
1781,-
NEK-IEC 61892-5
Flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs – Elektriske installasjoner – Del 5:
Flyttbare innretninger
2014, engelsk
1774,-
NEK-IEC 61892-6
Flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs – Elektriske installasjoner – Del 6:
Installasjoner
2014, engelsk
1781,-
NEK-IEC 61892-7
Flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs – Elektriske installasjoner - Del 7:
Eksplosjonsfarlige områder
2007. engelsk
2223,-
Ekom, EMC, Alarmsystemer og Velferdsteknologi
Televeiledning
Prosjektering av teleinstallasjoner – Del 1: Veiledning til normer i NEK 700
2010 norsk
683,-
NEK 700, Del A og
Del B
Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer, Del A:
Kablingssystemer for Tele og Data, Del B: Kablingssystemer for TV
2012, norsk
1490,-
TR 50510
Fiberoptisk tilknytningspunkter
Ca. juli 2015
NEK EN 50083-2
Kablede overføringssystemer for fjernsyns, lyd- og interaktive tjenester - Del 2:
Elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr
2012 engelsk
547,-
NEK EN 50083-8
Kablede overføringssystemer for fjernsyns-, lyd og interaktive tjenester – Del 8:
Elektromagnetisk kompatibilitet i nettverk
2002 norsk utg.
2004
502,-
NEK EN 50083-9
Kabeldistribusjonssystemer for fjernsyns- og lydsignaler og interaktive tjenester Del 9: Grensesnitt for CATV/SNATV hovedsentral og tilsvarende profesjonelt utstyr
for DVB/MPEG-2 transportstreamer
2002 engelsk
871,-
NEK EN 501311+Am1
Alarmsystemer – Innbrudd- og overfallsalarmsystemer – Del 1 Systemer
2009 no/eng
955,-
NEK TS 50131-7
Alarmsystemer – Innbrudd- og overfallsalarmsystemer – Del 7 Applikasjonsveil.
2010 no/eng
871,-
NEK 406
Smarthusguiden
2007, norsk
484,-
NEK EN 50173-1
Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer - Del 1: Generelle krav og
kontormiljøer
2011 engelsk
NEK EN 50173-2
Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 2: Kontorlokaler
2007, norsk
484,-
NEK EN 50173-3
Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer - Del 3: Industrivirksomhet
2007, norsk
484,-
NEK EN 50173-4
Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer - Del 4: Bosteder
2007, norsk
502,-
NEK EN 50173-5
Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer - Del 5: Datasentre
2007, norsk
484,-
- 123 -
1119,-
NEK EN 50174-1
Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling - Del 1: Spesifikasjon av
installasjoner og kvalitetssikring,
2009, norsk
547,-
NEK EN 50174-2
Informasjonsteknologi - Installasjon av kabling – Del 2: Planlegging og utførelse av
installasjoner i bygninger
2009, norsk
605,-
NEK EN 50174-3
Informasjonsteknologi – Kablingsinstallasjon – Planlegging og utførelse av
installasjoner utomhus NY
2014, norsk
721,-
NEK EN 50310
Anvendelse av ekvipotensial utjevning og jording i bygninger med IT utstyr
2010 eng.
484,-
Eksplosjonsfarlige områder
NEK 420
NEK Guide 420.2
NEK TR 50404
Fusex
NEK Guide 420-1
NEK TS 420-11-1
NEK TS 420-11-2
Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. (Ny utgave ventes oktober 2015)
NEK Håndbok, Elektriske installasjoner i områder med gass og støv
Statisk Elektrisitet i eksplosjonsfarlige områder
Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder
Brukerguide for Ex omgivelser, Områdeklassifisering
Områdeklassifisering der det lagres/produseres eksplosivt stoff
Elektriske installasjoner i områder der det lagres/produseres eksplosivt stoff
2010, norsk
2012, norsk
2003, norsk
1996, norsk
2004, norsk
2009, norsk
2009, norsk
1167,1495,801,100,1261,448,448,-
NEK EN 60079-0
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser – Generelle krav
2012 engelsk
2447,-
NEK EN 60079-1
Elektrisk Ex utstyr - Eksplosjonssikker utførelse ”d” NY
2014 engelsk
3222,-
NEK EN 60079-2
Elektrisk Ex utstyr- Trykksatt utstyr ”p”
2007 engelsk
1615,-
NEK EN 60079-5
Elektrisk Ex utstyr - Sandfylt utførelse ”q”
2007 engelsk
871,-
NEK EN 60079-6
Elektrisk Ex utstyr – Olje-fylt utførelse ”o”
2007 engelsk
640,-
NEK EN 60079-7
Elektrisk Ex utstyr - Forhøyet sikkerhet (Tennsikkerhet) ”e”
2007 engelsk
1988,-
NEK EN 60079-101
Elektrisk Ex utstyr – Klassifisering av eksplosive atmosfærer
2009 engelsk
2223,-
NEK EN 60079-102
Elektrisk Ex utstyr – Klassifisering av eksplosive atmosfærer - støv
2009 engelsk
1261,-
NEK EN 60079-11
Elektrisk Ex utstyr – Egensikker utførelse ”i”
2012 engelsk
2633,-
NEK EN 60079-13
Eksplosive atmosfærer – Type beskyttelse.trykksatte rom
2010 engelsk
1491,-
NEK EN 60079-14
Elektrisk Ex utstyr – Installasjon av elektrisk utstyr i eksplosive atmosfærer NY
2014, Engelsk
3222,-
NEK EN 60079-15
Explosive atmosphere – Equipment protection by type “n”
2010 engelsk
2223,-
NEK EN 60079-17
Elektrisk Ex utstyr – Inspeksjon og vedlikehold av ex utstyr NY
2014, engelsk
1988,-
NEK EN 60079-18
Elektrisk Ex utstyr- Type beskyttelse ”m”
2009 engelsk
1261,-
NEK EN 60079-19
Explosive atmospheres – Equipment, repair, overhaul and reclamation
2011 engelsk
2223,-
NEK EN 60079-201
Explosive atmospheres – Material characteristics for gas and vapourclassification.
Test methods and data
2010 engelsk
2223,-
NEK EN 60079-25
Explosive atmosphere – Del 25 Intrinsically safe electrical systems
2010 engelsk
2223,-
NEK EN 60079-26
Elektrisk Ex utstyr- Kategori i beskyttelse (sone 0)
2007 engelsk
871,-
NEK EN 60079-28
Elektrisk Ex utstyr – Beskyttelse av Optisk utstyr
2007 engelsk
1261,-
NEK EN 60079-291
Eksplosive atmosfærer – Gassdetektorer – Krav til utførelse av detektorer for
brennbare gasser
2007 engelsk
1379,-
NEK EN 60079-292
Eksplosive atmosfærer – Gassdetektorer – Valg, installasjon, bruk og vedlikehold
av detektorer for brennbare gasser og oksygen
2007 engelsk
2223,-
NEK EN 60079-294
Explosive atmospheres – Gas detectors – Performance requirements for open path
detectors for flammable gases
2010 engelsk
1261,-
NEK EN 60079-301
Elektrisk Ex utstyr – Elektriske varmekabler i Ex-områder, prøvekrav
2007 engelsk
1007,-
NEK EN 6007930-2
Elektrisk Ex utstyr – Elektriske varmekabler i Ex-områder, installasjonskrav
2007, engelsk
1615,-
NEK EN 60079-31
Explosive atmospheres – Equipment dust ignition protection by “t”
2014 engelsk
605,-
NEK EN ISO/IEC
80079-34
Eksplosjonsfarlige områder – Anvendelse av kvalitetssystemer for
utstyrsproduksjon
2011 engelsk
721,-
- 124 -
Ny
Energiproduksjon, overføring og distribusjon
NEK 445
FEF
NEK 440 (2011)
Luftledninger over 1 kV
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning
Stasjonsanlegg over 1 kV, Ny utgave ventes ca. juni 2015
FSE
NEK EN 50110-1
FSE guide
NEK IEC 60479-1
NEK 609
FEK
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Ny
Brukerguide til FSE, Høyspenning. NY
Virkninger av strøm på mennesker og husdyr (2008)
Mekanisk dimensjonering av luftledninger
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
El-drevet transport
NEK 900 (2014) Elektriske jernbaneinstallasjoner
Gamle forskrifter
Publikasjon
FEA (1963)
FEBN (1988)
FEBN (1991)
NEK 400(1998)
NEK 400(2002)
NEK 400(2006)
NEK 400 (2010)
2014,norsk
Tittel
Utgave
Rødboka, Forskrifter for el-anlegg
1963-1988
Forskrift Elektriske Bygginstallasjoner
1988
Forskrift Elektriske Bygginstallasjoner
1991
Elektriske Lavspenningsanlegg
1998
Elektriske Lavspenningsanlegg
2002
Elektriske Lavspenningsanlegg
2006
Elektriske Lavspenningsinstallasjoner
2010
2009, norsk
2006, norsk
201
1, norsk
2006, norsk
2013, norsk
2014, norsk
2008, norsk
2000 norsk
2013, norsk
Pris
kr. 765,kr. 765,kr. 765,kr. 448,kr. 721,kr. 871,kr. 980,-
Alle priser er eks. mva. og porto. Vi tar forbehold om prisendringer. Oppdatert 7. mai 2015
Standard Online AS
telefon: 67 83 87 00
e-post: [email protected]
Nettbutikken:www:standard.no
Faglig innhold/utgiver
Norsk Elektroteknisk Komite
www: nek.no
e-post: [email protected]
- 125 -
170,502,355,605,484,174,-
Pris kr. 1491,-
(søk under utgåtte normer i nettbutikken)
For bestillinger - forespørsler, kontakt vårt salgsselskap Standard Online:
1007,294,1450,-
- 126 -
NEKs normer selges gjennom:
Standard Online
e-post: [email protected]
URL: www.standard.no
NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
E-post: [email protected]
www.nek.no
Norsk nasjonalkomite for
International Electrotechnical Commissoin, IEC
Comité Européen de Normalization Electrotechnique, CENELEC