Sak F-72/15 Tvaksjonen 2015 Regnskogfondet

Comments

Transcription

Sak F-72/15 Tvaksjonen 2015 Regnskogfondet
t
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Tlf. 70 0267 00 Fax 70 02 67 01
[email protected] r.kommune.no
wwwsande-mr.kommune.no
SAKSDOKUMENT
Tove Cathrine Kvamme
Sakshandsamar:
Arkivsaknr:
Arkiv:
Utvalsaksnr
Utval
72115
Formannskapet
201 5/1050-3949/2015
X03
Møtedato
2s.08.2015
gjeld: TV-AKSJONEN 2015 REGNSKOGFONDET -OPPRETTING AV
KOMMT]NEKOMITE OG KOMMUNAL LØYVING
Saka
Tilrådine:
Sande formannskap vert vald som kommunekomitè med ordføraren som leiar.
Servicekontoret ftir ansvaret for organiseringa.
Sande kommune løyver kr 10.000
ansvar 1100 funksjon 100.
Særutskrift:
Fylkesaksj onskomiteen
Kommunekassa
til Tv-aksjonen 2015 Regnskogfondet. Dekning kto
14900
Vedlegg:
Skriv frå Tv-aksjonen 2015 dat. 13.08.15 vedr. oppfordring til bidrag.
Samandrag av saka:
Tv-aksjonen for 2015 er tildelt Regnskogfondet og vi må opprette ein kommunekomitè og
fordele det praktiske ansvaret for gjennomfønnga av tv-aksjonen.
Saksopplysningar:
Arets tv-aksjon skal arrangerast søndag 18. oktober, og inntektene går i år til å bevare
regnskogen for komande generasjonar og for menneska som har regnskogen som sin heim.
Vanleg praksis i Sande har vore at formannskapet er kommunekomitè og at servicekontoret har
hatt ansvaret for organiseringa, bortsett frå i fior då Sande Frivilligsentral sto for organiseringa
saman med Servicekontoret.
Dei siste årahar Sande kommune tøyvd kr 10.000 til aksjonen.
Yurdering og konklusjon:
Sande formannskap vert vald som kommunekomitè med ordføraren som leiar. Servicekontoret
står for organiseringa. Dei vil opprette aksjonskomitè, skaffe bøsseberarar m.m.
Sande kommune løyver kr 10.000 til tv-aksjonen2}l4. Dekning kto 14900 ansvar 1100
funksjon 100.
Larsnes, 18.08.2015
Bård Dalen
konstituert rådmann
Tove Cathrine Kvamme
konsulent
I
À0l's f050
M
mrcInrõrlmE
ffi
Sande kommune
ved ordføreren
Rådhuset,6084 LARSNES
13. august 2015
TV-AKS|ONEN NRK Regnskogfondet 201,5- OPPFORDRING
TIt
BIDRAG
Sande kommune sin støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Vi er både glad og
takknemlig for det gode samarbeidet med kommunen. Det er helt avgjørende i
mobiliseringen av bøssebærere på aksjonsdagen 18. oktober. Over 98 o/o av Norges
kommuner og Sdker bidro til TV-aksjonen i fjor. |eg håper også at Sande kommune vil gi
et pengebidrag til TV-aksjonen NRK Regnskogfondet 2015'
Tusen takk
for
Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store
regnskogsområder - for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og
medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag
260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved å
bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50-80
prosent av landjordas arter,
Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for kommende generasjoner og for
menneskene som har regnskogen som sitt hjem.
Slik bidrar dere enkelt:
For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner, registreres alle
bidragene på www,giverstafett.no. Når bidraget er registrert blir faktura tilsendt
umiddelbart på mail.
Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune på
aksjonsdagen.
Kontaktinformasjon: Marius Hammer,tlf 93411042, [email protected]
Vi håper dere også i år ønsker å stØtte årets TV-aksjon'
hilsen
M
og Romsdal
TV.AKSJON EN
Vi
skalvokte regnskogen!
|
blimed.no
N
RK REGNSKOGFON DET
I
[email protected]
I
TV-aksjonskonto: 8380 OB 09005