TEK 10 Krav Nl eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015

Comments

Transcription

TEK 10 Krav Nl eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015
TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG Byggteknisk forskriD – TEK – markedets minimumsnivå for byggkvalitet TEK skal ivareta ulike kvaliteter i bygg og berører mange interesser: ü  sikkerhet, helse og brukskvalitet for byggets brukere ü  samfunnsmessige forhold (miljø, energi og universell u>orming) ü  internasjonale forpliktelser (miljø, energi, konkurranse/
frihandel) 2 Dimensjoneringsgrunnlag for uu er også oss 3 Nybygg, bruksendring, ombygging, rehab ü  Plan-­‐ og bygningsloven § 31-­‐2 regulerer de materielle kravene som sHlles Hl Hltak på eksisterende byggverk. Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 20-­‐1, som regulerer hvilke Hltak som er underlagt søknadsplikt. ü  For nybygg og bruksendring gjelder krav i TEK ü  For Hltak på eksisterende bebyggelse gjelder også TEK, men kommunen kan vurdere unntak eMer § 31-­‐2 i Plan-­‐og bygningsloven 4 § 31-­‐2 Perde ledd Kommunen kan gi Hllatelse Hl bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å Hlpasse byggverket Hl tekniske krav: Tre vilkår for unntak fra krav ü  uforholdsmessige kostnader ü  forsvarlig og ü  nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk 5 Unntak for eksisterende bygg  Forutsetning om at de tekniske kravene må være ”relevante” innebærer at oppfyllelsen av de aktuelle tekniske kravene må ha en påviselig effekt i forhold Hl formålet med regelen.  Kommunen må foreta en konkret vurdering av om samtlige vilkår er oppfylt.  Relevant, forsvarlig, nødvendig, uforholdsmessig dyrt, kan være vanskelig å vurdere  En eksempelsamling er under arbeid …….. 6 Uforholdsmessige kostnader  I TEK10 er det innført en del ambisiøse krav, særlig med hensyn Hl energi og universell u>orming/
Hlgjengelighet, og det å Hlpasse dagens kvalitetskrav Hl eksisterende bygninger vil kunne medføre at at det påløper ganske betydelige kostnader for Hltakshaver. Det kan derfor være uhensiktsmessig eller fremstå som urimelig hvis kravene skal gjøres gjeldende fullt ut på eksisterende byggverk. 7 Eksisterende bygg ü  Det vil være u>ordrende og kostnadsdrivende å oppfylle alle krav Hl universell u>orming/
Hlgjengelighet i eksisterende bygninger. ü  SamHdig vil ivaretakelse av universell u>orming/
Hlgjengelighet kunne være nødvendig for å sikre en grunnleggende og forsvarlig kvalitet i bl.a. boliger eller publikumsbygg. ü  VikHgheten av universell u>orming er også yMerligere understreket ved at det er særskilt fremhevet i lovens formålsbestemmelse. 8 Universelt uRormet  Uteområder åpne for allmennheten Uteareal  Uteareal: •  Opparbeidet atkomst •  Parkeringsareal •  Opparbeidet ute -­‐ oppholdsareal >  Skogsholt, mark som ikke er opparbeidet, inngår ikke i kravene 10 Universelt uRormet  Byggverk for publikum og arbeidsbygning Krav om heis •  For byggverk med tre etasjer eller flere skal minst en heis være dimensjonert for sykebåre – minimum 1,1 x 2,1m •  Løbeplacorm kan benyMes i giMe sammenhenger •  Heis og løbeplacorm skal være u>ormet slik at den også er brukbar i henhold ny prosjekteringsmodell – Stor nok, høy nok, bred nok, hørbar, synlig og brukervennlig 12 Krav *l inngangspar* TEK10
• 
• 
• 
• 
• 
Foto: Edel Heggem § 12-­‐4 Sentralt plassert TrinnfriM Synlig Horisontalt plan Betjening av dør (åpner) 13 Planløsning •  Byggverk for publikum skal ha planløsning TEK10 § 12-­‐5 og fordeling av rom som fører Hl at flest mulig på en likes*lt måte har Hlgang Hl og kan bruke alle deler av byggverket som er åpne for publikum •  Arbeidsbygning skal ha planløsning og fordeling av rom Hlpasset arbeidsplassens behov. Arbeidsbygning skal u>ormes slik at det er mulig for personer med funksjonsnedseMelse å arbeide i bygningen 14 Krav *l bygningsdeler •  Dør – bredder – sideplass, kontraster •  Trapp – bredder, u>orming, håndlister, markering, belysning •  Rekkverk – høyder, åpninger, u>orming •  Rampe – sHgning, markering, håndlister •  Leider -­‐ sikkerhet •  Vindu, glass – sikkerhetsglass, merking, barnesikring, åpning •  Skilt, styrings -­‐ og betjeningspanel TEK10
§ 12-­‐15 § 12-­‐21 15 Endringer pr.1.1.2015  Press på krav *l universell uRorming og *lgjengelighet.  Endrede krav fra nyVår 16 Uteareal med krav om universell uRorming TEK10
§ 8-2
ü uteareal for allmennheten ü uteareal for boligbygning med krav om heis ü uteareal for byggverk for publikum ü uteareal for arbeidsbygning ü NyM: ü  felles uteareal for større boligområde er gernet. Vil bli ivaretaM i plan. 17 Gangatkomst TEK10
§ 8-5
§ 8-6
ü  Hl bolig – trinnfri, 1:15 – unntak i braM terreng ü  Lengde hvileplan 1,5 m ü  Hl byggverk – trinnfri, 1:20 – unntak 1:10 ü  Hl uteoppholdsareal, trinnfri 1:20 Hl minst eM når det er flere av det samme – for øvrig 1:10 ü Breddemål, fast dekke, visuell og takHl avgrensing 18 TEK10
Boenhet i bygning med krav om heis § 12-2
 Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsplanet skal være Hlgjengelig.  NyM:  I bygning med krav om heis er det er Hlstrekkelig at : ü  minst 50 prosent av boenhetene oppfyller kravet 6l 6lgjengelighet og u:orming av bad og toale< i § 12-­‐9 første ledd ü  De<e gjelder kun for boenheter på inn6l 50 m2 BRA med e< eller to rom for varig opphold 19 TEK10
Boenhet i bygning med krav om heis § 12-2
ü  Ved søknad om oppføring av flere bygninger, gjelder unntaket samlet for bygningene. ü  Tilgjengelige boenheter eller boenheter uten krav Hl Hlgjengelighet kan da samles i én bygning eller i hver sin bygning. ü  Unntaket gjelder for søknader som er moMaM i kommunen eMer 1.1.2015 20 Unntaket omfaVer følgende krav: ü  trinnfriM inngangsparH, jf. § 12-­‐ 4 annet ledd ü  fri bredde på 1,5 m i kommunikasjonsveier, jf. § 12-­‐6 gerde ledd ü  trinnfri Hlgang Hl rom og balkong/terrasse, betjening av funksjoner og snuareal i rom (diameter 1,5 m), jf. §§
12-­‐7 annet ledd, 12-­‐8 første ledd, 12-­‐11 tredje ledd ü  fri passasje på 0,9 m Hl dør og vindu i stue, kjøkken, sove-­‐ og arbeidsrom, jf. § 12-­‐7 tredje ledd 21 Unntaket omfaVer følgende krav: ü  u>orming av Hlgjengelig bad og toaleM, jf. § 12-­‐9 første ledd ü  trinnfri Hlgang Hl bod, jf. § 12-­‐10 annet ledd ü  høydemål på innkast på felles avfallssystem, jf. § 12-­‐12 annet ledd ü  sideplass ved dør og automaHsk åpning for tunge dører, jf. § 12-­‐15 gerde ledd ü  u>orming og høyde på betjening av styringspanel, håndtak, jf. § 12-­‐21 tredje ledd 22 Krav *l åpningskraD for dør TEK10
§
12-15
Byggverk for publikum: ü  Dør Hl og i hovedatkomst og hovedrømningsvei som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskrab på maksimum ü  30 N. 23 Krav *l åpningskraD for dør TEK10
§
12-15
Bolig: ü  Alle dører Hl og i atkomst og rømningsveier som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskrab på maksimum ü  30 N. 24 Sideplass ved dør TEK10
§
12-15
  NyV forskriDskrav ü  Ved skyvedør og sidehengslet dør skal det være Hlstrekkelig fri sideplass Hl at rullestolbruker kan åpne og lukke døren.  Ytelser for ulike typer dører er giM i veiledning Hl TEK 25 Sideplass ved dør TEK10
§
12-15
26 Sideplass ved dør TEK10
§
12-15
27 Rekkverk i trapper og ramper TEK10
§
12-17
ü  Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9 m. DeMe omfaMer også rekkverk på repos og hvileplan. ü  Håndlist skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn. ü  Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. ü  Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m. 28 Rampe ü  Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og sHgning maksimum 1:20. ü  Rampe HlknyMet bygning med boenhet skal ha sHgning maksimum 1:15. ü  For strekning under 3,0 m kan sHgningen være maksimum 1:12. ü  For hver 0,6 m høyde-­‐
forskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m. TEK10
§
12-18
29 Vindu og andre glassfelt -­‐ bolig TEK10
§
12-20
ü  I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og lignende være sikret. ü  I Hllegg skal vindu og andre glassfelt i yMervegg fra og med tredje etasje være sikret.   30 Utgang fra branncelle TEK10
§
13-11
Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. ü  I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er HlreMelagt for sikker rømning. NyM: ü  I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 uten krav om heis, kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan dersom det installeres automaHsk slokkeanlegg.   31 Endringer på høring – ikraDtredelse 1. jan 2016 ü  Nye krav Hl energi – høringsfrist 18.mai ü  Nye krav eksisterende bolig ü  Omgjøring av Hlleggsdel Hl hoveddel i bolig ü  Tydeliggjøring av når det oppstår ny boenhet Høringsfrist 26. mai 32