LEVERING AV BYGGESETT SALTDALSHUS

Transcription

LEVERING AV BYGGESETT SALTDALSHUS
Leveransebeskrivelse
LEVERING AV BYGGESETT
SALTDALSHUS
Denne beskrivelse angir innhold i leveranse av standard byggesett for Saltdalshus og er vedlegg til kontrakt mellom
selger og kunde. Endelig bestilling kan inneholde endringer i forhold til standard leveranse, slike endringer vil være spesifisert
i ordrebekreftelsen. Avtalen reguleres av Forbrukerkjøpsloven (lov av 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp).
GENERELT OM BYGGESETTET
Materialer som ikke er med i standardleveransen
Tegninger og beskrivelse
Leveransen omfatter byggesett for montering på støpt
betongplate med omfang og standard som angitt i
denne leveransebeskrivelsen, samt eventuelle endringer
spesifisert i ordrebekreftelsen.
• Våre tegninger viser kjøkken- og badeinnredninger,
garderobeskap, møbler, sanitærutstyr, benker i
sauna, saunaovn, peis/peis ovn, møbler og utemøbler.
Disse elementer er ikke med i leveransen. Utvendige
trapper er inkludert i den grad de er medtatt i
ordrebekreftelsen.
Følgende leveres:
LOVVERK OG FORSKRIFTER
Leveransen fyller de krav i Plan- og Bygningsloven med
forskrifter som gjelder for bolig, TEK 10.
Fordeling av ansvar og funksjoner i henhold til
plan- og bygningsloven
• Selger er ansvarlig prosjekterende for byggesett over
fundamenter/betongplate, samt ansvarlig for kontroll
av denne prosjekteringen.
• Selger er ansvarlig utførende for de deler av
leveransen som er bearbeidet i fabrikk, samt ansvarlig
for kontroll av denne utførelsen.
• Selger er ikke ansvarlig søker med mindre dette
er spesifisert i ordrebekreftelsen. Selger er heller
ikke ansvarlig for montering og annen utførelse på
byggeplass, hvis ikke det fremgår i ordrebekreftelsen.
• Selger leverer tegning som viser plassering av
fundamenter og geometri for betongplate. I tillegg
vises enkelte prinsippløsninger for fundamenter og
betongplate. Utover dette har ikke selger ansvar for
prosjektering av grunnarbeider og fundamentering.
• For øvrig ivaretas ansvar og funksjoner i henhold
til plan- og bygningsloven av kunden eller hans
representanter.
• Saltdalshus kan levere flere alternative tilvalg,
blant annet pipe, flere typer taktekking, ulike
utførelser for panel/plater, gulv etc. Disse tilvalg
er inkludert i leveransen i den grad de er medtatt i
ordrebekreftelsen.
• Bunnsvill, svillmembran og søylesko er ikke med i
leveransen. Montering av svill og søylesko inngår
i fundamenteringsarbeidene og skal normalt være
montert før byggesettet leveres på byggeplassen.
• Terrasser på bakkenivå er ikke medtatt i leveransen,
med mindre dette framgår av ordrebekreftelsen.
• Enkelte husmodeller har garasje som henger sammen
med huset. I tilfelle garasje inngår i leveransen leveres
den uisolert og uten innvendig kledning, med mindre
annet framgår av ordrebekreftelsen.
• Grunnarbeid og fundamentering er ikke inkludert i våre
priser. Det samme gjelder montering av byggesett,
innvendig tømrerarbeider, el-anlegg, sanitæranlegg,
ventilasjon og andre byggearbeider etc.
• Plantegninger
• Fasadetegninger
• Hovedsnitt
• Prinsipptegning som viser geometri for betongplate
samt plassering av punktfundamenter.
• Monteringstegninger
• Materialister i som angir hva leveransen omfatter
• FDV-dokumentasjon. Frakt/Forsikring/Leveranser
Frakt frem til tomt/eiendom angitt i kontraktsdokumentet
er inkludert. Det forutsettes at bestemmelsesstedet
kan nåes med trailer/semitrailer, og at byggesettet kan
plasseres direkte på egnet lagerplass. Normale, trafikkerte
veier i Norge tillater slike kjøretøy.
Byggesettet vil leveres i flere leveranser. Enkelte varer
som ikke bearbeides på vår fabrikk vil leveres direkte fra
våre underleverandører.
Isolasjon: Vår underleverandør vil utstede en
ordrebekreftelse direkte til kunde pr epost. Kunden og
underleverandøren avtaler leveringsdato direkte.
Trapp: Vedlagt i dokumentasjonen i forbindelse med
husleveransen vil det følge med et skjema for
målsetting av trapp (i henhold til leveransebeskrivelse).
Dette må fylles ut og sendes til trappeleverandør.
Byggherren eller hans representant plikter å ta i
mot byggesettet, og sørge for at det blir lagret på
tilfredsstillende måte.
Byggesettet er forsikret frem til første lossested, kunden
er ansvarlig for å holde byggesettet forsikret etter dette
tidspunkt.
Side 1 av 2
Saltdalshus · Rusånes Fabrikker AS · 8255 Røkland · Tlf 75 68 16 00 · Fax 75 68 16 10 · e-post: [email protected] · internett: www.saltdalshus.no
Revidert 12.05.15
Leveransebeskrivelse · levering av byggesett Saltdalshus
GULV
TAK
LISTVERK, FORINGER, DØRER
Byggesettet monteres på støpt betongplate. Har huset
flere etasjer, leveres etasjeskiller som elementer.
Vår takløsning består av isolerte takelementer.
Stålplatetak (Powertekk) leveres som standard tekking.
Taket bæres av limtrebjelker og søyler. Konstruksjonen
beregnes og dimensjoneres i henhold til stedlige krav.
• Innvendig listverk leveres hvitmalt i fallende lengder.
Det vil være synlig spikring på listverk.
Takelementene består av:
• Innvendige dører leveres i glatt, hvit utførelse med
dørvridere i børstet stål. Andre typer kan leveres som
tilvalg.
• Etasjeskiller leveres som elementer med 250
mm bjelker. På bjelkene er det montert 18 mm
kryssfinerplater som underlag for parkett. Parkett
inngår i leveransen. Skal det legges gulvbelegg på
etasjeskilleren må det legges undergulvsplater (type
Huntonit eller tilsvarende) på kryssfinerplatene.
Undergulvsplater kan leveres mot tillegg i pris. Gulv
i bad og våtrom kubbes for eventuell flislegging.
Fliser er ikke med i leveransen. Etasjeskiller hviler på
yttervegger, innvendige bærevegger og stålbjelker.
Materialer som leveres i tillegg til
gulvelementene:
• Lekter i fallende lengder, dimensjon 30mm*48 mm, for
nedlekting under etasjeskillere
• 13mm gipsplater til himling
• Etasjeskiller isoleres med 200mm isolasjon.
• Som etasjeskiller mellom kvist og oppholdsrom
leveres bjelker med dimensjon 48mm/148mm i fallende
lengder. Bjelkelaget isoleres med 100 mm isolasjon.
Det leveres 22mm sponplater som golv i midtsonen på
kvistarealet, bredde ca 2400mm. Omfang av kvistareal
fremgår av tegninger.
• Krysslekting for stålplatetak
• Vindsperre
• Foringer til dører og vinduer leveres som hvitmalte
MDF-plater.
• 9mm OSB-plater som avstivning
• Takbjelker, 300mm isolert med 300mm isolasjon
VÅTROM/SAUNA
• Kledning under takutstikk og vindskier er montert der
det er mulig.
• Veggkledning i våtrom leveres som baderomsplater.
• I sauna leveres panel i gran, isbjørnpapp, og saunadør
med herdet glass.
Materialer som leveres i tillegg til takelementene:
Trevirke leveres i fallende lengder og tilpasses på
byggeplass.
Damptett membranplate type Litex og kryssfiner kan
leveres som underlag for flis, dette er tilvalg.
• Limtrebjelker og søyler
• Raftdragere, dobbel 48mm*198mm, alternativt limtre
ved behov
INNVENDIGE TRAPPER OG REKKVERK
• Gavlbeslag
• Malt furutrapp med stående rekkverk og returgelender
(NCS: S-0502-Y)
• Vindskier, vannbord, gavlklosser og kledning under
takutstikk der disse ikke er montert på elementene
• Pocket loftstrapp til kvist
• Bord for montering på ender på taksperrer
• Ståltakrenner og nedløp med beslag
• Trapper med glassrekkverk er ikke en del av vårt
sortiment, selv om det kan være illustrert på tegninger.
Kan leveres som tilvalg.
• Dampsperre, plastfolie 0,15mm
• 48mm*48mm lekter for nedforing av innvendig takflate
BALKONG OVER BAKKENIVÅ
YTTERVEGGER
• 5 cm isolasjon
Ytterveggene består av veggelementer med dører og
vinduer ferdig innsatt i fabrikk.
• Innvendig kledning av 13mm gipsplater til himling
• Balkong over bakkenivå leveres med rekkverk Type 9
(stående). Andre typer kan leveres som tilvalg.
Veggelementene består av:
Alternative utførelser for tak kan leveres mot tillegg i pris.
Disse er medtatt i den grad de er med i ordrebekreftelsen.
• Trykkimpregnerte bjelker, dimensjon 48*148 mm
• Betongtakstein eller pappshingel
• Ferdig behandlede sponplater til himling
• Utvendige glassrekkverk er ikke i vårt sortiment, selv
om det kan være illustrert på tegninger.
INNVENDIGE VEGGER
FESTEMIDLER
• Bindingsverk, 36mm*98mm i fallende lengder
• Festemidler er inkludert i leveransen.
• 7cm isolasjon
• Montasjeskruer til råbygget er inkludert.
• Kledning av 13mm gipsplater på begge sider
• Montasjeskruer med beslag til feste av svill på element
montert på betongplate er inkludert.
• Stående utvendig bordkledning av gran, type låvepanel.
Panelet er grunnet med ett lag Jotun Visir.
• Luftingslekter 36mm og klemlekter 12mm
• Trykkimpregnerte terrassebord med tykkelse 28mm
• Søylesko
• Vindsperre
• 12 mm vindtette asfaltplater
• Isolert bindingsverk 198mm
• Vinduer med 3-lags Superenergi-glass m/argon innsatt
i veggelementet. Karmer og rammer er hvitmalte innog utvendig. Vindusomramming og beslag montert i
fabrikk.
• Hvitmalte fullisolerte hoveddører, terrassedører og
boddører. Hoveddør er ikke montert i veggelementet,
men leveres med byggesettet. Dette er valgt for å
unngå skader på døra i byggetiden. Det leveres med en
enkel byggdør til bruk i byggefasen.
• Bindingsverk for tykkere vegger for tekniske
installasjoner og lignende med tilhørende isolasjon kan
leveres som tilvalg.
Enkelte bærevegger leveres som ferdige veggrammer.
PIPE
Pipe er tilvalg, og er inkludert i leveransen bare i tilfelle
dette er spesifisert i ordrebekreftelsen.
Du kan velge mellom to forskjellige pipeløsninger:
Materialer som leveres i tillegg til
veggelementene:
INNVENDIGE PÅFORINGSVEGGER
Materialene leveres i løpende lengder:
Vegger som innvendig påforing mot yttervegg av mur
eller betong i sokkeletasje.
• Toppsvill 36*148mm
• Lekter 48mm*48mm i fallende lengder
• Dampsperre, plastfolie 0,15mm
• 5cm isolasjon
• 48mm utlekting
• Innvendig kledning av 13mm gipsplater
• 5cm isolasjon
• Bindingsverk for tykkere vegger for tekniske
installasjoner og lignende med tilhørende isolasjon kan
leveres som tilvalg.
• Innvendig kledning av 13mm gipspalter
Side 2 av 2
• Icopal PV pipe, komplett m/feieluke, heldekkende
beslag og pipehatt m/avdekning. Ventilert.
• Jøtul isolert stålpipe, heldekkende beslag og pipehatt
m/avdekning. Ventilert.
• Ildsted krever tilluft og kan løses ved separat
lufttilførsel ved hjelp av kanaler (medfølger ikke).
Pipeløsningene kan leveres med tilluftfunksjon
(medfølger ikke i standard leveranse).
• For våre pipetyper leveres det utsparing med beslag
for gjennomføring av pipe ferdig på element.
Saltdalshus · Rusånes Fabrikker AS · 8255 Røkland · Tlf 75 68 16 00 · Fax 75 68 16 10 · e-post: [email protected] · internett: www.saltdalshus.no
Revidert 12.05.15