Møteinnkalling

Comments

Transcription

Møteinnkalling
Se mottakerliste
Vår referanse
201127339-20
Deres referanse
Dato
05.06.2015
Innkalling til AU-møte på Scandic Hell Hotel 19. juni 2015
Vannregionmyndigheten (VRM) vil med dette kalle inn til møte i arbeidsutvalget (AU) for
vannregion Trøndelag den 19. juni.
Møtet har som hovedformål gjennomgang av høringsinnspill til vedlegg 1a – d: oversikt over
SMVF i vannregion Trøndelag, som følger regional vannforvaltningsplan for Trøndelag
vannregion 2016 – 2021.
Oversikt over høringsinnspillene finnes på
http://www.vannportalen.no/vannregioner/trondelag/aktuelt1/nyheter/horingsinnspillene-fraandregangshoringen-av-smvf/. Logg med oversikt over merknader fra innspillene samt
vannregionmyndighetens vurdering er vedlagt, og finnes også på vannportalen. Loggen med
merknader og gjennomgang er oppdatert 5. juni 2015.
Under VRU-møte på Hell 8. mai -15 ble det enighet om at AU skal jobbe med merknadene
etter høringen av SMVF-vedlegget, og bistå VRM i å få innarbeidet disse i dokumentet.
Møtets formål er å se nærmere på de vurderingene som VRM har gjort, og foreslå
ivaretakelse og ev. plassering i dokumentet. VRM oppfordrer alle om å sette seg inn i loggen.
Møtet finner sted på Scandic Hell Hotel rett utenfor Værnes på Stjørdal, og lunsj er inkludert.
Vi starter 10.30 og avslutter senest 15.00. Veibeskrivelse finner du her:
https://www.rica.no/hoteller/trondheim/rica-hell-hotel/veibeskrivelse/
Saksliste:
07/15: Velkommen
08/15: kort repetisjon av SMVF-vedlegget og funksjon i regional plan.
09/15: informasjon om merknadene til SMVF-vedlegget.
10/15: felles vurdering og håndtering av merknadene. VRM ber alle forberede seg til dette
punktet. Se særlig merknadene til sak 8/15 i referat fra VRU-møtet 8. mai (vedlagt).
Saksbehandler: Bendik Eithun Halgunset, [email protected],
Postadresse:
Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM
Besøksadresse:
Fylkeshuset
Erling Skakkesgt.14
7004 TRONDHEIM
Telefon:
Bankkonto:
Org.nr.:
+47 73 86 60 00
8601.27.27277
938 634 556
E-postadresse:
[email protected]
Internett:
www.stfk.no
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Regional Utvikling - Areal og Miljø
11/15: miljømål for SMVF. VRM anbefaler at GØP = dagens tilstand anvendes for alle
vannforekomster, unntatt de vassdragene som er satt i 1.1 prioritet i NVE-rapport 49:2013.
Dette er i tråd med nasjonal føring i brev av 24. januar 2014. En gjennomgang av miljømål
for forekomstene som inngår i disse vassdragene må foretas under møtet. Se SMVFvedlegget for oversikt.
12/15: AU må ta stilling til ev. prioritering av Søavassdraget og Nea-Nidelvvassdraget, Nedre
Nea. Disse står som prioritet 1.2 i NVE-rapport 49:2013. VRM ønsker en nærmere diskusjon
omkring 1.2-vassdragene før saken legges fram for VRU. For å fremme 1.2 vassdrag for
revisjon må det foreligge gode begrunnelser. Miljømål må konkretiseres for forekomstene
som inngår i reguleringene. Se SMVF-vedlegget for oversikt.
13/15: håndtering av øvrige SMVF (ikke kraftregulerte). Vannregionene har fått krav om at
det ikke skal finnes kSMVF i vedtatt plan. VRM foreslår å benytte foreliggende kSMVFoversikt fra www.vann-nett.no, og lage en oversikt på vannområdenivå til bruk i planen.
Disse settes da som SMVF med miljømål GØP = dagens tilstand i henhold til nasjonal
retningslinje. Tilføyelser VRM har mottatt gjennom høringene tas med i oversikten. Rulleres
inn i ny plan om 6 år, og vurderes nærmere som del av dette. Endelig oversikt er ikke klar
foreløpig.
14/15: videre framdrift og presentasjon av måldatoer (kalender).
15/15: Evt.
Velkommen til møte!
Med vennlig hilsen,
Bendik Eithun Halgunset
Rådgiver
Dokumentnr.: 201127339-20
side 2 av 4
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Regional Utvikling - Areal og Miljø
Mottakerliste:
Agdenes kommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Fiskeridirektoratet
Frøya kommune
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Hemne kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Inderøy kommune
Innherred samkommune
Jernbaneverket, Dovre- og
Trønderbanen
Klæbu kommune
Kystverket
Leksvik kommune
Malvik kommune
Mattilsynet
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre-Gauldal kommune
Namdalseid kommune
Namsen vannområde
NGU
Nordre Fosen vannområde
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
NVE
Oppdal kommune
Orkdal kommune
Rennebu kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Statens Vegvesen Nord-Trøndelag
Statens Vegvesen Sør-Trøndelag
Steinkjer kommune
Dokumentnr.: 201127339-20
Bertil Meland
Siw-Christin Taftø
Håkon Gjengedal
Øyvor Helstad
Leif Inge Paulsen
Iver Tanem
Martin Georg
Hanssen
Ida Aamold Nesset
Bjørn Bakkhaug
Mariann Hovin
Kristin Skei
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Roald Klausen
Tormod Hjørungnes
Engen
[email protected],no
[email protected]
no
oddOdd-Robert Solvåg
[email protected]
Lars Slettom
[email protected]
Rolf Erling Holsdal
[email protected]
Odd Lykkja
[email protected]
Jan Henrik Dahl
[email protected]
Anne Marie Haneborg [email protected]
[email protected] Skjerdal
gauldal.kommune.no
[email protected]
Brit-Agnes Buvarp
[email protected]
[email protected]
Ingrid Hjorth
[email protected]
Per-Arvid Wold
[email protected]
Tor Erik Jensen
[email protected]
Arne Jørgen Kjøsnes
[email protected]
Eli Grete Nisja
[email protected]
Ingrid Voll
[email protected]
Ståle Solem
[email protected]
Rune Garberg
[email protected]
John Ivar Reitan
[email protected]
Roar S. Grindvold
[email protected]
Geir Risvik
[email protected]
Grete Ørsnes
[email protected]
Linn Aasnes
[email protected]
side 3 av 4
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Regional Utvikling - Areal og Miljø
Stjørdal kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Verran kommune
Ytre Namdal & Ytre Namsen
vannområder
Harald Hove
Bergmann
Kirsti Leirtrø
Terje Nøst
Hilde Kirkvold
Mariann Totlund
[email protected]
une.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Egil Solstad
[email protected]
Med vennlig hilsen
Bendik Eithun Halgunset
Rådgiver
Dokumentnr.: 201127339-20
side 4 av 4