Samlokalisering, sammenslåing og fusjoner

Transcription

Samlokalisering, sammenslåing og fusjoner
Samlokalisering, sammenslåing og fusjoner
Onsdag 3. desember kl. 09.00-14.00
FOREDRAGSHOLDERE
Hedda Foss Five, Ordfører i Skien Kommune
Foredrag 3. desember kl 09:00
HVA OPPNÅS MED Å SLÅ SEG SAMMEN?
Vi står på terskelen til en omfattende reform i kommunesektoren. Det foregår nå dialog og sonderinger i et stort
antall kommuner, hvor man utreder muligheter og utfordringer ved å slå seg sammen. Hvilke organisatoriske effekter
ønsker man å oppnå? Hvilke er de sentrale utfordringene?
Ordfører i Skien Hedda Foss Five gir oss et innblikk i hvilke forventninger kommuner har til hva den sammenslåtte
kommune kan gjøre bedre enn med dagens struktur, og på den måten beskrive et målbilde for hva det er de
fremtidige offentlige byggene må understøtte.
Morten Hatling, Seniorforsker i Sintef
Foredrag 3. desember kl 09:30
ROM & PERFORMANS – HVA VET VI EGENTLIG?
Rom som skaper bedre måloppnåelse. Hvor mye kan riktige og nye kontorlokaler øke produktivitet og innovasjon av
medarbeidere, og hvordan kan en eiendom fungerer som katalysator? Er det sunt å flytte av og til for å skape
nytenkning og bedre arbeidsytelse?
Morten Hatling har i mange år utviklet og ledet forskningsprosjekter innen fagfeltet kunnskapsledelse,
kunnskapsarbeid og arbeidsplassutforming. Han leder nå prosjektet K2-Morgendagens arbeidsplass som er et
innovasjonsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og 6 norske bedrifter. Prosjektet har fokus på å utvikle
metoder og verktøy for å utvikle framtidsrettede arbeidsplassløs
Marit Jakobsen Leganger, Direktør i Skifte Eiendom (Forsvarsbygg)
Foredrag 3. desember kl 10:00
EIENDOM SOM VIRKEMIDDEL I OMSTILLINGEN
Hvordan kan eksisterende bygg rehabiliteres til optimal fremtidig bruk?
Fra årtusenskiftet og frem til i dag har forsvarssektoren gjennomgått en av offentlig sektors største
omstillingsprosesser. For å lykkes har eiendomsforvaltningen vært en helt sentral faktor. Arbeidet med omstillingen
har ikke vært smertefri, og nettopp eiendom har vært et område det har knyttet til seg mange utfordringer, men også
gitt mange muligheter.
Konkrete eksempler på positiv etterbruk, samt råd om veier å velge og fallgruver å unngå i transformasjonen av
offentlig eiendom er punkter vi vil belyse.
Skifte Eiendom er det forretningsområdet i Forsvarsbygg som leverer alle tjenester knyttet til avhending av
eiendommer. I tillegg til å avhende forsvarseiendommer, tilbyr Skifte Eiendom rådgivningstjenester til andre
offentlige instanser som skal avhende eiendom. Mange av eiendommene som Skifte eiendom avhender har vært
nyttet til tung militær aktivitet. En del av eiendommene er forurenset og øydelagt og Skifte Eiendom rydder
mange av disse før de legges ut for salg.
Gitte Andersen, Administrerende Direktør i SIGNAL Arkitekter Danmark
Foredrag 3. desember kl 10:50
OFFENTLIGE FUSJONER - FRA ”FLERE” TIL ”EN” I STAT OG KOMMUNER
Stat og kommuner er inne i en viktig transformasjonsprosess, hvor de må velge organisatoriske løsninger som
tilpasses oppgavene, organisasjonens ressurser og omgivelsene.
En sektorisering og hierarki kan ofte skape en potensiell barriere for ønsket samarbeid på tvers. Man søker derfor
etter mer pragmatiske og fleksible syn på de tradisjonelle skillene mellom offentlige aktører. Hvordan skapes et bedre
rom som understøtter økt måloppnåelse i disse offentlige miljøene? Vi vil se på konkrete fremtidsscenarier for
hvordan rom kan understøtte de nye organisasjonsstrukturene, samt på nøkkeltall relatert til hvordan arbeidet er
organisert innenfor både stat og kommune. Vi vil i tillegg reflektere over tendenser som påvirker
samfunnsutviklingen, arbeidsformer og levemåter, og trekker erfaringer fra kommunereformen i Danmark.
Thorvald Nyquist, Advokat og Partner i Deloitte
Foredrag 3. desember kl 11:30
UTFORDRINGER OG MULIGHETER I EN FUSJON – SETT MED JURIDISKE BRILLER
Ved forberedelsen til en sammenslåingsprosess reises en rekke juridiske problemstillinger. Vi setter søkelyset på
dette og legger ned noen prinsipper for vellykkede prosesser.
Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med 200 profesjonelle
medarbeidere med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt forretningsjus.
Nicolai Riise, Arkitekt i MAD
Foredrag 3. desember kl 13:00
PRIVATE SAMLOKALISERINGER OG FUSJONER - EN VELLYKKET CASE
I 2017 vil NRK, TV2, Bergens Tidende, Bergen Arbeiderblad, Vizrt og deler av Institutt for informasjons- og
medievitenskap fra Universitetet i Bergen være samlet i et nytt bygg – Media City Bergen. Den overordnede
ambisjonen for prosjektet er å «-skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor
mediefeltet.” MAD arkitekter har vært sentral i utviklingen av prosjektet, og de vil fortelle om hvilke visjoner og
strategier som ligger til grunn, og hvordan disse kommer til å bli realisert i prosjektet.
Nicolai graduated from BAS in Bergen in 1993, with a university degree in micro- and local meteorology. Since
then he has worked in Berlin and Oslo. In addition to comprehensive architectural expertise, Nicolai has particular
competence in the areas of communication, strategy and management. Nicolai is the CEO at MAD. He has a wide
network of contacts and is a board member in numerous Norwegian companies.
Ståle Skarsten, Director Consulting i Deloitte AS
Foredrag 3. desember kl 13:30
HVORDAN SIKRES VERDISKAPENDE AREALBRUK FOR DEN SAMMENSLÅTTE ENHETEN
Flyttebehov kan utløses av operasjonelle, taktiske eller strategiske grunner. Uansett gir en flytteprosess mulighet for
å utvikle og forbedre organisasjonen. Flytting kan være en sentral del av endringsarbeidet for den sammenslåtte
enheten.
Foredraget vil blant annet presenterer suksesskriterier og erfaringer fra Deloittes eget bygg.
Ståle har erfaring som kommersiell forhandler og prosessleder innenfor innkjøpsfunksjon, effektiviserings- og
omstillingsprosesser. Han har ledet en rekke lønnsomhets-forbedringsprosjekter med særlig fokus på innkjøp og
Supply Chain Management. Flere av prosjektene har realisert drifts- og arealeffektiviseringsgevinster i eiendomsog leieporteføljer både for offentlige og private aktører. Han har prosjekt- og styreerfaring fra eiendom og
entreprenørbransjen.
Samarbeidspartnere og sponsorer: