Vurdering av fortsatt gyldighet av

Comments

Transcription

Vurdering av fortsatt gyldighet av
Notat
Statoil ASA
TPD TEX SST ETOP
VVAL
2015-02-17
Til
Vibeke Hatlø
Kopi
Anne-Lise Heggø, Louise-Marie Holst
Fra
Vilde Krey Valle
Sak
Vurdering av fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen for Volve fra 2011
1
Bakgrunn
Volvefeltet er et oljefelt som ligger innenfor utvinningstillatelse PL 046 i Nordsjøen i blokk 15/9. Avstanden til nærmeste
land er ca 200 km (Utsira i Rogaland). Havdypet er 90 meter. Miljørisikoanalysen i forbindelse med akutt oljeutslipp for
Volvefeltet ble utført i 2009 [1] med en oppdatering i 2011 utført med OPERAto verktøyet [2].
Tillatelse etter forurensningsloven for boring og produksjon på Volvefeltet setter følgende krav [3]:
"Miljørisikoanalysene og beredskapsanalsynene skal oppdateres ved vesentlige endringer som påvirker
beredskapssituasjonen eller minimum hvert 5 år. Oppdateringene skal også inneholde en vurdering av om de beste
tilgjengelige teknikker er tatt i bruk for å redusere miljørisikoen. Dokumentasjon om hvilke vurderinger som er
gjennomført skal kunne gjøres tilgjengelig for Miljødirektoratet på forespørsel."
Hensikten med dette notatet er å vurdere gyldigheten av miljørisikoanalysen for Volve i feltets siste leveår (2015 og
2016), og eventuelle behov for oppdatering av miljørisikoanalysen og dermed også beredskapsanalysen. En
sammenligning av de viktigste parameterne som inngår i inngangsdata til miljørisikoanalysen er gjennomført for å
vurdere fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen fra 2011. De viktigste parameterne er utblåsningsrater,
utblåsningsvarigheter, oljetype og aktivitetsnivå. Disse er sammenlignet for 2011 og forventede forhold i perioden 2015
og 2016.
2
Resultater fra miljørisikoanalysen 2011
Miljørisikoanalysen fra 2011 resulterte i et maksimalt utslag på 6 % av Statoils feltspesifikke akseptkriterier i kategorien
moderat miljøskade. Resultatene for oljedriftsimuleringen er presentert i Figur 2-1 og Figur 2-2, miljørisiko for sjøfugl
åpent hav, kystnær sjøfugl, marine pattedyr og strandhabitat er vist i Figur 2-3. 95-persentilen av korteste drivtid til land
er 17 døgn med en maksimal emulsjonsmengde på 5768 tonn (95-persentil). Det er ikke identifisert stranding innen for et
prioritert område med drivtid under 20 døgn [2].
Gradering: Internal
Status: Final
Utløpsdato: 2016-02-17
Side 1 av 7
Figur 2-1. Influensområdet viser sannsynlighet for ≥ 5 % for treff av ≥ 1 tonn olje pr 10x10 km rute gitt et overflateutslipp
(øverst) og et sjøbunnsutslipp (nederst) i vintersesong og sommersesong.
Gradering: Internal
Status: Final
Utløpsdato: 2016-02-17
Side 2 av 7
Figur 2-2. Influensområder strand for Volve sommer- og vintersesong. Influensområdet viser sannsynlighet ≥ 5 % for treff
av ≥ 1 tonn olje pr 10x10 km rute gitt et overflateutslipp (øverst) og et sjøbunnsutslipp (nederst).
Gradering: Internal
Status: Final
Utløpsdato: 2016-02-17
Side 3 av 7
Figur 2-3 Miljørisiko forbundet med utblåsning ved Volve for sjøfugl åpent hav, kystnær sjøfugl, marine pattedyr og
strandhabitat [2].
3
Sammenligning av inngangsdata til miljørisikoanalyse
Inngangsdata til en miljørisikoanalyse, er oljetype, aktivitetsnivå, utblåsningssannsynlighet, -rater og –varigheter. Det ble
utarbeidet en utblåsningsscenarioanalyse for Volvefeltet i 2011 [4]. En oppdatert utblåsningsscenarioanalyse ble
utarbeidet i 2015 og er basert på data som skal være gjeldene for feltets gjenværende levetid (2015 og 2016) [5]. Disse
analysene er benyttet som grunnlag for å sammenligne relevante inngangsdata til en miljørisikoanalyse. I tillegg er det
gjort en vurdering om oljetypen har endret seg vesentlig.
Gradering: Internal
Status: Final
Utløpsdato: 2016-02-17
Side 4 av 7
3.1
Oljetype
Oljetypen er viktig input til miljørisikoanalysen, da den påvirker levetid på sjø for oljen og dermed utbredelsen av
influensområdet og videre hvilke naturressurser som kan bli påvirket.
Volvefeltet produserer Volve olje. Forvitringsanalysen til Volve olje ble utført av Sintef i 2006 [6]. Volve olje er
karakterisert som en parafinsk olje med lavt voksinnhold (3,2 vekt %). Asfalteninnhold er relativt høyt sammenlignet med
andre parafinske norske råoljer (0,95 vekt %). Volve oljen danner basisen for oljedriftsimuleringene i miljørisikoanalysen
fra 2011.
I følge GL0570 Weathering studies of oil and condensate, bør det vurderes jevnlig (5 år) om et felt behøver å oppdatere
forvitringsstudie i og med at oljen kan ha forandret seg. Voks-, asfalteninnhold, viskositet, tetthet og stivnepunkt er
sammenligningsgrunnlaget for vurdering av behov for oppdatering. Laboratorietester på vokst- asfalteninnhold ble sist
utført i 2011 [7]. Se Tabell 3-1 for en sammenligning av tetthet, voks- og asfalteninnhold. Tettheten er sammenlignbar og
anses som uendret, mens voks- og asfalteninnhold er gått opp. På grunn av en stor forskjell i voks- og asfalteninnhold
ville en under normale omstendigheter anbefalt en ny forvitringsanalyse av Volve oljen, men på grunn av feltets
gjenværende levetid vil dette ikke være hensiktsmessig.
Tabell 3-1 Volveolje fysiske egenskaper, [6, 7].
Volve olje
forvitringsanalysen (2006)
Tetthet kg/Sm3
890
Voksinnhold (vekt %)
3,2
Asfalteninnhold (vekt %)
0,95
3.2
2011 (PVT tester)
870-900
10,5
2,31
Aktivitetsnivå
Årlig aktivitetsnivå og utblåsningssannsynlighet for 2011 og for feltets siste leveår er gitt i Tabell 3-2 og Tabell 3-3.
Tabell 3-2 Aktivitetsnivå lagt til grunn i MRA for Volvefeltet fra 2011 [2]
Aktivitet
Boring
Komplettering
Produksjon
Brønnoverhaling
Wireline
Total frekvens
Aktivitetsnivå i MRA fra 2011
4
4
5
1
6
Sum frekvens
1,61E-04
2,53E-04
3,76E-05
9,30E-05
1,78E-05
5,63E-04
Tabell 3-3 Aktivitetsnivå for feltets gjenværende leveår, 2015 og 2016 [4]
2015
2016
Aktivitet
Aktivitetsnivå
Sum frekvens
Aktivitetsnivå
Sum frekvens
Workover
2*
Wireline
2
8,34E-06
Produksjon
5
4,13E-05
2
3,26E-05
Vanninjeksjonsbrønner
2**
2**
PP&A
7
4,13E-04
Total frekvens
8,98E-05
4,45E-04
* Workover på vannproduserende brønner, vurdert å ikke ha noe hydrokarbonpotensial
** Vil ikke ha hydrokarbonpotensial
Gradering: Internal
Status: Final
Utløpsdato: 2016-02-17
Side 5 av 7
Forskjell i utblåsningssannsynlighet mellom samme aktiviteter og ulike år skyldes oppdaterte utblåsningsfrekvenser gitt
av Lloyd Register Consulting, som begrunnes i at frekvensene bygger på historiske hendelser de siste 20 årene.
I miljørisikoanalysen fra 2011 ble det identifisert en total utblåsningssannsynlighet på 5,63x10-4. Aktvitetsnivået for feltets
gjenværende levetid er redusert, som fører til lavere utblåsningsfrekvens enn det som lå til grunn i analysen fra 2011.
3.3
Utblåsningsrater og -varigheter
Utblåsningsrater og –varigheter for 2011 (høyaktivitetsår) og feltets gjenværende levetid er gitt i Tabell 3-4 og Tabell 3-5.
Overflate- og sjøbunnsratene er tilsvarende for feltets gjenværende levetid, det er dermed valgt kun å presentere
utblåsningsrater og -varigheter for et overflateutslipp [4].
Tabell 3-4 Utblåsningsrater og –varigheter beregnet for Volve i 2011 (høyaktivitetsår)
Utslippssted
Fordeling
overflate/sjøbunn
Overflate
87 %
Sjøbunn
13 %
Gradering: Internal
Rate
Sm3/d
1000
2000
3500
6000
9000
13500
1000
2000
3500
6000
9000
13500
Varighet (døgn) og
sannsynlighetsfordeling
0,5
2
5
14
52
30 %
27 %
20 %
15 %
8%
20 %
21 %
18 %
19 %
22 %
Status: Final
Utløpsdato: 2016-02-17
Sannsynlighet
for raten
0,0 %
0,0 %
24,7 %
0,5 %
46,0 %
28,8 %
0,0 %
0,0 %
37,7 %
1,2 %
12,5 %
48,6 %
Side 6 av 7
Tabell 3-5 Utblåsningsrater og –varigheter beregnet for Volvefeltets gjenværende leveår (2015 og 2016)
Utslippssted
Overflate
Sjøbunn
Rate Sm3/d
2600
Varighet (døgn) og
sannsynlighetsfordeling
0,5
2
5
14
52
30 %
27 %
20 %
15 %
8%
20 %
21 %
18 %
19 %
22 %
Utblåsningsratene beregnet for feltets gjenværende levetid er vesentlig lavere enn det som ble lagt til grunn i
miljørisikoanalysen fra 2011.
Utblåsningsvarighetene og sannsynlighetsfordelingen er basert på tid for å bore avlastningsbrønn. Disse er uendret for
både overflate og sjøbunn.
3.4
Modelleringsverktøy, miljøressursgrunnlag og akseptkriterier
I miljørisikoanalysen for Volve fra 2011 er oljedriftsmodelleringene gjennomført ved bruk av OSCAR. Det er samme
modellverktøyet som blir benyttet i dagens miljørisikoanalyser. Det har ikke vært betydelige endringer i
miljøressursgrunnlaget siden 2011. Akseptkriteriene som ble benyttet i 2011 er uendret.
4
Vurdering av fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen fra 2011
En økning i utblåsningssannsynlighet, utblåsningsrater og varigheter, samt bruk av nyere oljedriftsmodell og endring i
naturressursgrunnlag vil kunne medføre en viss endring og potensiell økning i beregnet miljørisiko.
En sammenligning av inngangsdataene til miljørisikoanalysen fra 2011 og for perioden 2015 og 2016 viser at alle
inngangsdataene er lavere eller tilsvarende og at miljørisikoen er uendret eller lavere enn det som er presentert i
miljørisikoanalysen fra 2011. Dermed regnes denne å fortsatt være gyldig for Volvefeltets gjenværende levetid.
Siden miljørisikoanalysen for 2011 er gyldig for feltets gjenværende levetid vil det ikke være behov for en oppdatering av
beredskapsanalysen [8].
5
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Referanser
DNV (2009) Energy Rapport. Miljørisikoanalyse – Volve feltet. Rapport nr: 2009-0719.
DNV (2011) OPERAto Volve. Rapport nr: 2011-0581.
Statoil (2011) Blowout Scenario Analysis. Innspill til vurdering av miljørisiko forbundet med utblåsning på Volve
Miljødirektoratet (2007) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Volvefeltet, Statoil ASA.
Arkivkorde:48.1
Statoil (2015) Blowout Scenario Analysis. Inspill til vurdering av miljørisiko forbundet med utblåsning på Volve.
Sintef (2006) Volve oljens forvitringsegenskaper og dispergerbarhet. Rapportnr: STF80MK A06240
Intertel West lab (2011) Laboratorierapport, analyse av total voks og pentan uløslig (1xutfelling) i råolje.
Statoil (2013) Beredskapsanalyse: Volvefeltet. Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt
forurensning, åpent hav til kyst- og strandsone.
Gradering: Internal
Status: Final
Utløpsdato: 2016-02-17
Side 7 av 7