BTEOL-275 Examen Facultatum for teologer (10

Comments

Transcription

BTEOL-275 Examen Facultatum for teologer (10
BTEOL-275 Examen Facultatum for teologer (10 ECTS)
Nynorsk: Examen facultatum for teologar
Engelsk: Examen facultatum for theologians
________________________________________
Studiepoeng: 10
Undervisningsstart: Vår/4. semester
Undervisningssemestre: 1
Antall undervisningstimer: normalt
Emnekode: Bteol-275
Godkjent: HR sak 12/11
Misjonshøgskolen – MHS
Emneansvarlig: Knut Alfsvåg
Introduksjon
Målet for studiet for dette emnet er at studentene skal få en forståelse av teologiens egenart i en
akademisk kontekst i et historisk og aktuelt perspektiv.
Læringsutbytte
Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om
 aktuelle vitenskapsteoretiske problemstillinger
 teologifagets historiske utvikling
 teologiens selvforståelse i forhold til aktuell vitenskapsteoretisk debatt
Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten kunne
 redegjøre for hvordan teologiske resonnementer forholder seg til de allment aksepterte
vitenskapelige krav til begrunnbarhet
 vurdere teologiske resonnementer og forskningsprosjekter i forhold til kriterier for
argumentasjon og begrunnbarhet
 delta i debatten mellom ulike akademiske disipliner om krav til vitenskapelighet og deres
gjennomførbarhet, og kunne målbære teologiens egenart i en slik sammenheng
Forkunnskapskrav
Årsenhet K/RLE, Examen philosophicum
Studiepoengsreduksjon
Arbeidskrav
Ett essay over oppgitt emne på 1500 ord, må være godkjent før en kan få gå opp til eksamen
Vurdering
Vurderingsform
Klausureksamen som vurderes med
bokstavkarakter
Varighet
4 timer
Karakterskalaen har seks trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på
individuell basis.
Åpent for studenter med studierett
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved Misjonshøgskolen. Andre studenter som ønsker å ta
dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.
Studentevaluering
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved MHS. Systemet omfatter ulike former for
studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert.
Arbeidsformer
Forelesninger og gruppearbeid
Litteratur
Bøker:
Hauge, Lars Steinar og Bjørn Holgernes. Vitenskap og språk: En innføring i vitenskapsfilosofi og logikk.
Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2005:11-135. (120 s.)
McGrath, Alister. Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought. Oxford:
Wiley-Blackwell 2012. (300 s.)
McGrath, Alister. Christian Theology: An Introduction. Oxford: Blackwell, 2010, part 2. (100 s.)
Kompendium:
Alfsvåg, Knut. “Troens fundament: Om inkarnasjonen som grunnlag og grense for kristen teologi.”
Tidsskrift for teologi og kirke 77 (2006): 82-101. (20 s.)
Henriksen, Jan-Olav. Tegn, tekst og tolk: Teologisk hermeneutikk i fortid og nåtid, Oslo:
Universitetsforlaget, 1994: 184-229. (45 s.)
Henriksen, Jan-Olav. Teologi i dag: Samvittighet og selvkritikk. Bergen: Fagbokforlaget, 2007: 126149. (24 s.)
McGrath, Alister. Science & Religion: An Introduction. Oxford: Blackwell, 1999: 57-87. (30 s.)
Peters, Ted. Science, Theology and Ethics. Aldershot: Ashgate, 2003: 15-39. (25 s.)
Til sammen 715 s.
Kompendier er tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning.