Innkalling til Årsmøte for 2014 - Norske Redningshunder: Møre og

Comments

Transcription

Innkalling til Årsmøte for 2014 - Norske Redningshunder: Møre og
Møre og Romsdal Distrikt
Innkalling til Årsmøte for 2014 for medlemmer i Norske Redningshunder i
Møre og Romsdal Distrikt Møte blir avholdt på;
Ørsta Røde Kors sine lokaler i Strandgata 1 i Ørsta
lørdag 21.3.2015 kl 12.00.
Sak 1
Godkjenning av innkalling
Sak 2
Valg av møteleder, referent og tellekorps
Sak 3
Årsmelding 2014 for NRH Møre og Romsdal Distrikt og rapport fra BA
Sak 4
Regnskap 2014 for NRH Møre og Romsdal Distrikt
Sak 5
Budsjett for 2015 for NRH Møre og Romsdal Distrikt
Sak 6
Årsmelding og regnskap for Ørsta Omegn lokallag
Sak 7
Valg av medlemmer til styret, revisor, materialforvalter og ny valgkomite
Sak 8
Søknad fra Ørsta og Omegn lokallag om fri tak fra andel av kontingent.
Styret håper flest mulig har mulighet til å delta på årsmøte og
ønsker VEL MØTT!
Med hilsen
Norske Redningshunder
Møre og Romsdal
For styret
Mari Strand
-Sekretær-
Sak 3
Møre og Romsdal Distrikt
ÅRSMELDING 2014
NRH Møre og Romsdal distrikt organisasjonsnummer 984230168 hadde pr 31.12.14
86 medlemmer.
Styret:
Styret har i 2014 hatt denne sammensetningen:
Verv
Distriktsleder
Navn
Odd Einar Tysnes
Nestleder
Sekretær
Kristin Dyrkorn
Mari Strand
Kasserer
Styremedlem
Britt Unni Rørstad
Ronny Bunes
Styremedlem
Styremedlem
Elisabeth I Edvardsen
Børge Flusund
Varamedlem
Varamedlem
Andreas Isaksen
Stine Puck Ødegård
Det skal på årsmøte i 2015 velges Nestleder, sekretær, styremedlem og vara.
Revisorer i 2014: Jan Morten Selliseth og Anna Myklebust
Valg komité i 2014:
Leder:
Medlem:
Aud Flæmseter
Wenche Osborg og Anna Myklebust
Materialforvalter i 2014:
Odd Einar Tysnes
Dette Styret har i 2014 til sammen behandlet 65 saker.
Styret har:
Forandret navn på dio09. Det heter nå: Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt.
Søkt om midler i forskjellige fond og bedrifter og mottatt gave fra Sparebanken Møre i Sykkylven.
Dette ble blant annet brukt til å utstyre A HF med Astro GPS.
Vi har hatt foredrag for Lions på Skodje og Sykkylven og mottatt gaver etter dette som ble brukt til to
nye komplette kofferter med OL utstyr til bruk ved aksjoner. Disse er plassert i Sykkylven og Ørsta.
Vi har fått inn ca. kr. 13000,- i tippemidler fra Grasrotandelen
Vi har også mottatt en større pengegave fra en privatperson i Ørsta. Per Gunnar Engetrøen takket
denne personen på vegne av distriktet.
Vi har ikke hatt lotteri i 2014 men har hatt loddsalg på samlingene våre.
Vi har hatt våre årlige samlinger i mai, sept. og okt. samt julebord i november. Det har vert god
oppslutning på disse samlingene men vi kunne ønske oss noe bedre oppslutning på julebordet. Her
jobber styret med alternativer for 2015.
Distriktet arrangerte en B ukens arbeid kurs i 2014. Dette ble en god samling med to lag og to
instruktører. Dette var en god måte å gjennomføre dette på.
Vi hadde hundeførersamling i Sykkylven. Denne gangen med fokus på førstehjelp og psykiske
reaksjoner som vi kan oppleve som HF. Dette var en meget nyttig og godt gjennomført møte for våre
A og B HF.
Vi hadde 3 instruktør elever som nå er ferdig med den teoretiske delen og tok sine praktiske
eksamener henholdsvis på hovedkurs Midt-Norge og hovedkurs Nord-Norge. Alle tre bestod sine
utdannelser og det betyr at Mari Strand, Britt Unni Rørstad og Odd Einar Tysnes styrker distriktet som
nye instruktører og dommere. Det er da 6 instruktører i distriktet og to av disse er distrikts instruktører
i hver sin disiplin. Kristin Dyrkorn – lavine/Ettersøk og Aud Flæmseter – ettersøk ble valgt i
desember.
Det vart arrangert representantskaps møte på Karmøy og distriktet stilte med to representanter der.
Børge Flusund og Elisabeth Ihle Edvardsen.
Vi hadde også to representanter på FORF samling på Gardermoen. Odd Einar Tysnes og Børge
Flusund.
Styret i Møre og Romsdal Distrikt har også i 2014 hatt som mål å tilføre utstyr til B og A hundeførere.
Dette bruker vi i innsamlede midler til som kommer fra loddsalg og pengegaver som vi søker på
gjennom året. Dette synes vi er viktig fordi slikt utstyr er veldig kostbart og veldig viktig i
utdanningen av en operativ hundefører.
Årsmøte i år skal velge leder, kasserer, 2 medlemmer, 2 vara medlemmer. I tillegg skal de velges
revisorer og ny valgkomité.
Børge Flusund er Beredskaps Ansvarlige (BA) og Odd Einar Tysnes, Kristin Dyrkorn, Mari Strand,
Per Gunnar Engetrøen, Britt Unni Rørstad og Aud Flæmseter er Operativ Ledere (OL) sammen med
Børge.
Treningene har vært organisert gjennom tekstmeldinger fra treningsledere i det forskjellige trenings
lag.
Ved utgangen av 2014 hadde vi i Møre og Romsdal distrikt disse godkjente ekvipasjene:
Aud Flemsæter
Wenche Osborg
Ronny Bunes
Chana
Luna
Cash
Ettersøking/Lavine/Ruin
Ettersøkning/Ruin
Ettersøkning/Lavine
Odd Einar Tysnes
Børge Flusund
Andreas Isaksen
Vibecke Carlson
Anders Alfarnes
Else Marie Hals Ressem
Brit Hegness
Elisabeth Ihle Edvardsen
Anne Cecilie Eide
Per Gunnar Engetrøen
Synnøve Botterli
Cox
Ferox
Solan
Loke
Zico
Petra
Hera
Khao
Nicky
Indi
Eira
Ettersøkning/Ruin
Ettersøkning
Ettersøkning/Lavine
Ettersøkning
Lavine
Lavine/Ettersøkning
Ettersøkning
Ettersøkning
Ettersøkning
Ettersøkning/Lavine
Ettersøkning
De aksjonene som NRH Møre og Romsdal distrikt har deltatt på gjennom året legger OL fram egen
rapport på årsmøtet.
Det har vært stor deltagelse på treningene/samlingene gjennom året.
En del medlemmer har også oppdatert seg faglig på hovedkurs, lydighetskurs og på Østlie’s
hundeskole.
Styret i NRH Møre og Romsdal Distrikt.
Odd Einar Tysnes
Sign
Kristin Dyrkorn
Sign
Britt Unni Rørstad
Sign
Ronny Bunes
Sign
Børge Flusund
Sign
Andreas Isaksen
Sign
Mari Strand
Sign
Elisabeth Ihle Edvardsen
Sign
Stine Puck Ødegård
Sign
OL BERETNING 2014
Året 2014 har vært nok et innholdsrikt og utviklende år i Møre og
Romsdal Distrikt.
Vi har fått flere godkjente ekvipasjer i ulike disipliner og flere nye
medlemmer i organisasjonen.Det er spesielt gledelig at
beredskapen vår er styrket med 2 barmarksgodkjente ekvipasjer i
Romsdal.
Flere ekvipasjer fra Trøndelag Distrikt har også i løpet av året tatt
kontakt med ønske om å stå på vår utkallingsliste.
Map Source har i 2014 blitt erstattet av Bacecamp som
dokumentasjonsverktøy på aksjoner.Alle godkjente ekvipasjer
bruker nå Garmin Astro m/hundepeiler for dokumentasjon av GPS
logg/søk på aksjoner.Det er også innført nytt rapport system for OL
rapporter.Disse blir nå rapportert direkte til HRS i et eget SAR
rapport system hvor opplysninger om aksjonen legges inn som
senere brukes for å utarbeide statistikk i forbindelse med søk og
redningsoppdrag i Norge.
HF rapporter er også på sikt tenkt innført i samme system.
Den operative organiseringen i Møre og Romsdal distrikt er iløpet
2014
2014 utvidet ytterligere med 2 stfBA/OL.Disse har også deltatt på
MLSO
samling i Førde.Det er viktig å ha operative ledere som kan lede
aksjoner og avløse hverandre om aksjoner blir langvarig og også
med
tanke på geografiske utfordringer og lang reisevei i fylket vårt.
Dette anser vi som en stor styrke for distriktet og vil fortsette å
utvikle den operative organisering videre.
Det er også investert i 2 nye OL kofferter inneholdene pc,skriver og
prosjektor.Disse er lokalisert med 1 Ørsta og 1 i Sykkylven.
Vi har også hatt hundeførersamling i Sykkylven med krisemestring
og
oppfriskning av førstehjelp som tema.
Møre og Romsdal distrikt bruker fortsatt Telemeny for utkalling til
aksjoner, dette fungerer bra og vi kan iløpet av 4 minutt melde
tilbake det antall hundeførere som kommer og når det er forventet
at dei ankommer oppmøtestedet.Ved avsluttet aksjon sendes det
ut informasjonsmelding via Telemeny.
Vi har også i 2014 hatt avtale med HRS at vi blir direkte utkalt ved
skred.Dette gir kortere utrykningstid og større mulighet for å få med
hundeførere i redningshelikopter /luftambulanse Dette styrker vår
deltakelse på skred ytterligere.
Aksjonsoversiktsiste 3 år:
2012-24 aksjoner.4 funn.3 i live og 1 omkommet.
Fordelt på:18 barmark og 6 lavine
2013-20 aksjoner.2 funn.1 i live og 1omkommet.
Fordelt på:15 barmark og 5 lavine.
2014-22 aksjoner.2 funn.1 i live og 1 omkommet.
Fordelt på:20 barmark og 2 lavine.
I tillegg har HF`ere fra Møre og Romsdal deltatt på flere aksjoner i
andre distrikt,spesielt Sogn og Fjordane hvor vi er en god
bidragsyter.
I 2012 brukte vi 331 timer totalt derav 71 timer i søk.
I 2013 brukte vi 751 timer totalt derav 171,5 timer i søk
Det betyr at vi i gjennomsnitt hadde 3,75 HF som deltok på hver
aksjon i 2013, 4,1 HF som deltok på hver aksjon i 2012 .
På grunn av overgang til Sar rapporter har jeg ikke fått tatt ut
oversikt over brukte timer,timer i søk samt oversikt oppdrag 2014.
På landsbasis så har vi i 2014 deltatt på 505 aksjoner mot
421aksjoner i 2012.
Strålende innsats også dette året!
DI rapport blir ettersendt, da den ikke ble ferdig til fristen.
Sak 4
Regnskap
Blir ettersendt til medlemmene i uke 10, da det ikke ble ferdig.
Sak 5
Budsjett 2015
Blir ettersendt til medlemmene i uke 10, da det ikke ble ferdig.
Sak 6
Norske Redningshunder
Ørsta og Omegn lag
ÅRSMELDING FOR 2014.
Lokallaget har i 2014 hatt 20 betalande medlemmar og halde 5 styremøte. Det har vore handsama
23 saker.
I løpet av året har desse av lokallaget sine medlemmer vore oppe til prøver:
Re-godkjente ekvipasjer:
Aud Flemsæter og Chana 1.re ettersøk og vinter
Wenche Osborg og Luna 1. re ettersøk
Anders Alfarnes og Zico 1. re vinter
A-godkjente ekvipasjer :
Andreas Isaksen og Solan vinter
Elisabeth Edvardsen og Khao ettersøk
Britt Hegness og Hera ettersøk
Per Gunnar Engetrøen og Indi ettersøk og vinter
Else Marie H. Ressem og Petra ettersøk
B-godkjente ekvipasjer:
Else Marie H. Ressem og Rockie ettersøk
Astri Vikestrand og Nell ettersøk
Treningar:
Det har vore faste treningsdagar i løpet av veka med variert trening både i Ørsta, Sykkylven og i
Ålesundsområdet.
Laget planla vinterkurs på Standalseidet første og tredje helga i februar der Sigmund Kolås og Else
Marie Halse Ressem var ansvarlige. Me fekk ikkje snø og kurset vart avlyst.
Frå Reidar Smehus sitt minnefond vart det delt ut kr. 500,- til Britt Hegness.
I løpet av året har medlemmar delteke i 22 leiteaksjonar i eige distrikt. I to av desse aksjonane har
hund/hundeførar gjort funn. I tillegg har me vore i nabodistrikta og hjelpt til på fleire aksjonar,
mellom anna i Flåm og Byrkjelo.
For
Norske Redningshunder
Ørsta og Omegn lag
Per Gunnar Engetrøen
-leiar
Resultatregnskap 01.01 - 31.12.2014
Beløp
Inntekter
Medlemskontingenter
Kursavgift
Støtte
Kursstøtte natur og
miljø
Momskompensasjon
Renteinntekter
Personal service
Sum intekter
2300
3100
9200
0
2300
32000
10000
7000
3659
684
3500
650
0
18943
55450
Utgifter
Instruktørutgifter
0
Vinterkurs
0
Støtte kurs /
7500
utdanning
Godkjenninger
0
Kjøp av utstyr
0
Div, kontorutstyr, drift 135
Bankgebyr
2,5
Sum utgifter
7637,5
Sum endring
11305,5
01.01.2014
31.12.2014
64436,11
Brukskonto
Kurskonto
43,01
Minnefond
15481
Sparebanken
15618
Møre
Sum
95578,12
8000
35000
3000
72481,11
2000
5000
1000
20
54020
7430
Endring
8045
3140,51
15605
15657
3097,5
124
39
106883,62
11305,5
Norske Redningshunder
Ørsta og omegn lag
Referat frå ÅRSMØTE FOR 2014
for Norske Redningshunder
Ørsta og Omegn Lag
Det vart halde årsmøte på kantina til Enerbygg Bolig på Rystelandet i
Ørsta lørdag 31.01.14 kl 16.00
5 stk. medlemmer møtte på årsmøtet
Sak 1 Godkjenning av innkalling
Einstemmig godkjent av årsmøtet
Sak 2 Val av møteleiar, referent og tellekorps
Val av møteleiar: Per Gunnar Engetrøen
Val av referent: Else Marie Ressem og Wenche Osborg
Val av tellekorps: Børge Flusund og Wenche Osborg
Sak 3 Årsmelding
Per Gunnar Engetrøen las opp årsmeldinga. Årsmeldinga vart einstemmig godkjent av
årsmøtet.
Sak 4 Regnskap 2014
Per Gunnar Engetrøen gjekk igjennom regnskapet.
Regnskapet er revidert og godkjent av Jan Morten Selliseth.
Merknader til regnskapet: Revisor har skrive «Revisjon av regnskap 2015». Revisor vert
kontakta slik at det vert retta opp til «Revisjon av regnskap 2014».
Regnskapet godkjent av årsmøtet.
Sak 5 Budsjett for 2015
Per Gunnar Engetrøen gjekk igjennom styret sitt forslag til budsjett.
Budsjettet for 2015 godkjent av årsmøtet.
Sak 6 Søknad om fritak frå avgift til DIO
Årsmøtet vedtok at lokallaget søkjer om fritak frå avgift til Distriktet, og søknad vert levert til
Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt.
Sak 7 Val
Leiar vart valt av årsmøtet ved akklamasjon.
Det var skriftleg val på styremedlem og varamedlem. Den med flest stemmer vart valt til
styremedlem, den med færrast vart valt til varamedlem.
Nytt styre:
Leiar: Sigmund Kolås 2017
Sekretær: Else Marie Ressem 2016 (ikkje på val)
Kasserar: Britt Unni Rørstad 2016 (ikkje på val)
Styremedlem: Hildegunn M Bondhus 2017
Varamedlem: Astri Vikestrand 2016
Årsmøtet valde følgjande samansetting av ny valkomite:
Leiar: Mari Strand
Medlemmer: Aud Flemsæter, Gunvald Sætre
Møtet vart heva kl 16.55
Referentar:
Else Marie H Ressem
Sak 7
Valg
Det skal i år velges; Nestleder, Sekretær, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemer, 2
revisorer og valgkomite
Valg komité sin innstilling;
Nestleder
Kristin Dyrkorn
for 2 år
Sekretær;
Else Marie Ressem
for 2 år
Medlem;
Stine P. Ødegaard
Ronny Bunes
Andreas Isaksen
for 2 år
De som ikke blir valgt til medlem kan stille som valg som vara.
Vara;
Endre Hånde
Tor Hosen
for 1 år
Revisorer;
Anna Myklebust og Jan Isaksen
for 1 år
Valg komité;
Leder;
Medlem;
Medlem;
for 1 år
Mari Strand
Aud Flemsæter
Anders Alfarnes
Sak 8
Søknad fra Ørsta og Omegn lokallag om fri tak fra andel av kontingent.
Norske Redningshunder
Ørsta og Omegn Lag
Ørsta, 31.01.2015
Til
Norske Redningshunder Møre og Romsdal Distrikt
Søknad om fritak
I følge Norske Redningshunder sine vedtekter § 27, skal lokale lag betale avgift til Distriktet
etter retningslinjer som blir bestemt av distrikta sine årsmøte.
Norske Redningshunder Ørsta og Omegn Lag søker med dette om fritak frå avgift til
Distriktet.
Med vennleg helsing
Norske Redningshunder
Ørsta og Omegn Lag
Else Marie Halse Ressem
sekretær

Similar documents