B2-B-25-40-101

Transcription

B2-B-25-40-101
FORKLARINGER
Alle dimensjoner i millimeter.
Alle koter er i meter.
C
D
C
Trinn 1
D
Eksisterende dekke over
underetasje (kjeller)
Murvegg rives for
plassering av stålsøyler
C
D
Vedrørende oppbygning av ferdige konstruksjonsdeler, dimensjoner og koter
mm. se arkitekttegninger.
C
Trinn 3
Vedrørende tekniske installasjoner og føringsveier i betong, vises til RIE- og
RIV-tegninger.
Eksisterende dekke over
underetasje
HE180A L=2820
SHS180x6,3 stålsøyler
Utsparinger i betongvegger se formtegninger
Fester av søyler innstøpes i fundamentvegger. Armering fra vegger instøbes i
plater.
614
Eksisterende limtre
Planlagt åpning i murvegg
Trinn 2
R4
D
R4
Åpning i eksisterende murvegg for ny inngang på N-side av eksist.
bygn.
HENVISNINGER
Det vises til :
Generelle forklaringer
Murvegg mellom søyler fjernes
B2-B-20-00-001
LASTER OG DIMENSIONERING AV TAK- OG VEGGELEMENTER
Se tegning B2-B-20-00-002
BETONG
Grus og sand i betong skal være av sterke og tette bergarter. Fyllstoff skal
være ren og synlig uskadet.
1548
2820
1210
632
450
2585
450
305
Fasthetsklasse:
R1
C30/37 : XF3 / XC2
fck>30 N/mm²
Maksimal stenstørrelse 25mm
Luftinnhold
5-6%
Kontrol
Normal
Kloridklasse
<0,1
Snitt
1 : 50
Arbeide ved betong skal være i samsvar med EN 206,
EN 1992-1-1 og EN 13670-1
A
B
C
D
E
Støping skal være i samsvar med EN 206, EN 1992-1-1 og EN 13670-1.
All betong skal vibrere.
Planlagt åpning i murvegg
Betongoverflater skal beskyttes for å unngå revnedannelse i herdeperioden.
Betongoverflate skal holdes fuktig inntil betongen har nådd 50% av styrken.
Støping i kaldt vær bør utføres i henhold til EN
BETONG FORM
A
618
Saging i eksisterende
dekk over kjeller
2100
2100
2100
2100
Krav til nøyaktighet:
plassering:
Plassering av sokkler/fundamenter
+/- 10 mm
Plassering av vegger, søyler, dekker og bjelker
+/- 3 mm
Dimensjon av betong
+10 mm / -0 mm
Plassering av instøpte detaljer/bolte
+/- 3 mm
Koter
+/- 5 mm
Overdekning av armering
+10 mm / -0 mm
Prefabrikerte elementer
+0 mm / -5 mm
1142
P 150mm
Rive
1765
2010
1225
1365
2010
1905
1625
2010
1085
640
Størrelse og
2010
5000
Forskivning av betongoverflate
Avvik fra 3m rettholt på støpt overflate
Dekker og bunnplate
Dekker under påstøp / avretningslag
Plassering av vegger og søyler
HEB 180 - S235
Vegg mellom eksisterende- og nybygning
R3
2mm
Snitt
1 : 50
3mm
10mm
3mm
Andre krav til forme: Betong vibreres. Krav til betong-overflater, se
beskrivelse
2010
300
R6
R5
Saging i murvegg L=2410
300
STÅLKONSTRUKSJONER
Stålvinkel 2stk 150x100x10 S235 L=2610
Gjengestang M10 med mutter på begge
sider c/c300
300
2010
300
300
Umarkert stål er S355J2 men markert S235 er S235J2 i henhold til EN
10025. Stålsamlinger er buttsveiset på byggeplass.
300
Kvalitet av sveising skal være i henhold til EN 5817. Sveiseprosess skal
være i henhold til EN 5817. All sveising skal utføres av personer med gyldig
lisens i henhold til EN 9606.
Alle bolter skal være 8.8 iht. EN 898-1. Mutter skal være av klasse 8 i
henhold til EN 898-2. Bolter og mutter skal være galvanisert med en tørrfilm
tykkelse >= 120micron
Under alle mutter plasseres galvaniserede kvadratiske stålskiver som
oppfyller; bredde x lengde = 3ø og tykkelse >ø/3 hvor ø er boltediameter.
Trinn 2
Trinn 1
Saging i eksisterende
gulv på grunn
2100
2100
2100
2010
Murvegg
fjernes
Trinn 3
Riveprosess
Betong fjernes fra
armering
+36.94
Rive
145
P150mm
REV:
500
Design:
Forklaring:
731
Fundament 200mm
Fylles opp med betong
Form kun på inndre side
Fundament 200mm
P 250mm
+36.06
Eksisterende limtre
Eksisterende dekke over underetasje (kjeller)
Eksisterende feste av limtre til dekk og vegg
Midlertidig understøttning/jekk
Tettelister
1360
1760
200
Saging i murvegg L=2410
Stålplate 180x280x15
SHS 180x5
Stålplate 300x200x15
10
6
R5
R5
1 : 20
Snitt
1 : 20
R4
Stålvinkel 150x100x10 S235
Gjengestang M10 med nøgle
på begge sider c/c300
Eksisterende limtresøyler jekkes opp for montering
av stålsøyler SHS 180x5 under betongdekk
Stålplater (mellomlegg)
plasseres når plate
jekkes op
200
+35.81
200
R2
Dato.:
500
250
1126
20
R6
R6
1 : 20
R4
1 : 20
FERDIGRAD:
Anbudstegning
BORGARTUN 20, 105 REYKJAVIK, TEL. 585-9000, FAX 585-9010, E-MAIL [email protected]
Porsgrunn kommune
Brevik Flerbrukshall
1:20
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
m
RIB
Snitt av riveprosess og plassering
av stålforsterkning
MÅLEST:
1:50
0
0,5
1
1,5
2
2,5
m
1:20 / 1:50 (A1)
DESIGN. / TEGNET AV:
BI / ÁLB
KONTROLERET AV:
GODKJENT AV:
REYKJAVÍK
PROSJEKT NO.
TEGNING. NO.
12232
B2-B-25-40-101
08.04.2015
REV.