Bergvesenet Raøpørkivet

Transcription

Bergvesenet Raøpørkivet
t
Ute
Raøpørkivet
Bergvesenet
Postboks3021, N-7441Tronclbenn
115<th
• Bergvesenet rapport nr
Interrrjleirrnalnr
Internt arkiv nr
RapportlokaliSering
5548
Kommer fra ..arkiv
Ekstem rapport nr
Fortroligpga
Oversendt fra
Ø. Pettersen
Fortroliglradato:
Tittel
Kort notat om Menna- og Vingelenfeltet
Bedrift (Oppdragsgtveroglefier oppdragsfaker)
Forfatter
Dato
Rui, Ingolf
Ar
NS Killingdal Gruberselskap
)
Kommune
Holtålen
Fylke
Sør-Trøndelag
1:50 000 kartblarl
117204
•
1: 250 000 kartblad
Røros
Fagområde
Forekomster (forekomst, gruvefelt,undersøkelsesfel1)-
Geologi
Malmberegning
Forekomstbeskrivelse
Mennafeltet
Allergot
Kjøli
Vingelen grube
Råstoffgruppe
Malm/metall
Sammendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse
Kort beskrivelse av Menna felet med anslag på størrelsen av de opptredende linsene.
Det samme om Vingelen som også er vedlagt plan og snitt gjennom gruven.
Vedlagt geologisk oversiktskart 1: 250 000, dertil vedlagt tabeller med gehalter og mengder og oversikt over de
forskjellige forekomstene i østre del av Trondheimsfelet
1JR/bs
MENNAFELTET:
Feltet danner den sydlige delen av et kisdrag som strekker seg mot nord over Kjøli
til Allergot i Tydal. Alle forekomster ligger stratigrafisk innenfor Røsjøformasjonen som også er tilfellet med tidligere Røros Kobberverks Nordgrubefelt.
I Mennafeltet har det vært drift på 3 mindre forekomster - Guldals Grube, Røros
Menna og Svensk Menna. (G. Aasgaard, NGU nr. 129). Svensk Menna er den største og
består trolig av 3 plater benevnt A, C og D (NGU rapp. nr. 1080, El. mag. bakkemålinger Mennafeltet). Tilsammen skal der være utdrevet i tidligere tider ca.
8000 t malm, hovedsakelig fra den vestlige delen i linse A.
Etter Aasgaard kan
linsen ligge med 20-30° nordlig fall, forutsettes ca. I m mektig malm i linsen vil
reservene kunne anslåes til :
LinseA:
111LinseB:
Linse C :
120mx70mxlmx5
t/m3 •-•-•
40 000 t
100mx60mx1mx5
t/m3 ••••
30 000 t
Usikkert
Gammelt borhull "B" i linse A viser 0,94 m malm med 3 % Cu og 37 % S.
gende magnetkissone (0,89 m) ikke analysert.
En overlig-
To gamle borhull (D og E) i linse D
viser henholdsvis 1,69 m malm med 1,75 % Cu, 41 % S og 0,30 m malm med 1,85 % Cu
og 39 % S.
øvrige borhull ligger enten nær eller utenfor kanten av indikert leder.
Linse A og C ligger på grunt dyp, maks. ca. 30 m, nær tilgang til elektrisk kraft
og vann, og ca. 1-1,5 km fra anleggsveien mellom Reitan - Tydal. Høyde over havet
ca. 820 m.
VINGELEN GRUBE :
II›
Ligger i Nord-østerdalen, ca. 1000 m.o.h. og ca. 7,5 km NV for Tolga Stasjon.
Flere veier/seterveier i de nærmeste omgivelser.
Forekomsten ligger innenfor grønnsten/kvartskeratofyr tilhørende Hersjøformasjonen.
Området er relativt sterkt overdekket, men malmsonen (malm/rustsone) kan likevel
følges over adskillige hundre meter. Strøkretning ca. N 20-25° ø, fall 80-90° i
dagen avflatende til ca. 65° mot dypet.
To parallelle malmplater med samlet feltutstrekning på ca. 400 m, den søndre platen
ligger forskjøvet ca. 10 m mot heng av hovedlinsen. Malmen består av massiv svovelkis og impregnasjon med kobberkis og sinkblende, samt noe magnetitt. Påvist og
sannsynlig malm ligger i størrelsesorden 150-200 000 t med ca. 1,5 % Cu, 3 % Zn
og 35 % S. Produksjonsevne ca. 850 t + 550 t pr. meter avsenkning. Sinkgehaltene
er usikre og basert på prøvetagning av utskeidet gods idet man under prøvedriften
i begynnelsen av århundret kun var interessert i kobberkis/svovelkis. EdelmetallInnhold ikke kjent.
Forekomsten er den eneste i gapet mellom Rørosdistriktet og
Folldalområdet som geologisk kartlegging har stukket seg særskilt ut med hensyn
til malmpotensial/metallgehalter. økende innblanding av sure volkanitter sydover
fra Vangrøfta er positiv
indikasjon med hensyn på sink og edelmetaller. Rettighetsha
ver (Folldal Verk)
bør kontaktes.
•
MAP SHEET 1:250 000:RØROS
MAP SHEET 1:50 000:ÅLEN
Foslie/
Name Map
UTM Lith.-Shape
Essential1ode Ore Grade g
Ref.
Size
in
1000
tons
of Sheet Grid Strat. of
Poulsen
• wt 4
Ore
of
2 1--, to
No.
Deposit m 11 Ref, Ass.
Dep.ZProd. Reserv. Total Minerals ‘ggr S Cu Zn Pb
;-'111)1.
262
Allergot 17201 348825
4
261
Grønskar "
362796
258
257
Kjøli
Guldal
338737
300705
4
4
4
Lens
256
Røros
Menna
292698
4
Plate
287692
4
Plate
226814
8
Ruler
165862
210800
8
8
0.2
263654
8
Ruler ttteg
167648
152662
147675
8
8
8
Ruler
255
269
271
270
242
244
245
246
Svensk
Menna
Rødhammer
Bukkhammer
Hultrå
I Killingdal
Storhøgda
From
Rogn
Notes:
"
ti
it
tt
i
Mas
Mas
Mas 46 1.9 0. Mas
16,24
16,24
a 16,24
16,24
Mas 39 2.1 5. -
e 16,24
PoS1Cp(Ap Mas 42 1.4 1, -
e 16,'4
OpPoS1
Mas
C
SlCpPoGn
CpS1
Mas
Vas 40 2.0
oCpMt(PyS1
oCpMt(S1)
CpMtPo(S1
oMtCp(PyS1
250
PoSlOp
8
o
900
2.5
200
56 0.3
17,18
18,20
c 18,19
SlCpPo(Gn Mas 48 1.9 5. 0.41 d •24
Mas
Cp
Mas 39 1.x
yCpS1Po(Mt)Mas 37 1.x
16
16
16
MAP SHEET 1:250 000:RØROS
MAP SHEET 1:50 000: HALTDALEN
Essential iode Ore Grade b”› Ref.
Foslie/
Name Map
UTM Lith.-Shape
gig
Size
in
1000
tons
• wt o
Poulse
of
of Sheet Grid Strat. of
Ore
o 1-,to
c<
No.
Deposit M 711 Ref. Ass,
Dep.ZProd. Resen Total Minerals ger S Cu Zn Pb
,`,1"
bl.
13642 7
Ruler
II
87575 11
uler
247
Storvoll 6201 27642 7
248
Hessdal
273
Fløttum
Notes:
"
II
12
?
?
PoCpSlpy
20
?
?
1xPoCpS1(MtMas 0
400
Mas 6 .0
,PoSI.CpGn M/D
16
16
1.,c5 0. d
8,9
MAP SHEET 1:50 000:RØROS
MAP SHEET 1:250 000:RØROS
I'dr>Ref.
Essential irtode Ore Grade
Foslie/
Name
Map
UTM Lith.- Shape
rng
Size in 1000 tons
wt o
o 1--,to
of
Ore
of
Sheet
Poulsen
Grid Strat.
of
c<
Cu
Zn
Pb
S
.;4.bl.
Ref.
Ass,
Dep.SProd. Reserv, Total Minerals ggr
No.
Deposit m 711
232
232a
231
2011 173567
Mugg
Fjellsjø "
164535
Sextusi) "
197532
4
4
4
230
Kongen/
Rødalen
Lobekken
Lergruvbakken
Kværnenglia
Klinkenberg
Storvart
Kvintus
Olav
185512
169511
150479
11
193489
II
199464 4(3?) Plate
"
"
"
"
360589
292468
309471
315473
238
226
227
Notes:
It
It
Is
oCp(S1MtPy)Mas
SlPoCp(Gn M/D
SlCp(PoGn)Mas
oCpS1Py(Gn)Mas
PoCpS1(Gn)Mas 44
PoCpS1(Gn)Mas
CpS1Po(Gn)Mas
1.1
0.8
2.5
4.2
3.2
930
1PoPyCp(Gn)Mas
0.5 5. 0.x
142
SlCpPo(Gn M/D
4
4
4
Ruler 650
Plate
Plate 13
Plate 54
Ruler 1048
Ruler 135
Plate
small
650
175
175
13
0
0
54
700
1748
?
4
Plate 330
600
142
3
3
3
3
Plat
10
Ruler
Lens
Lens 1100
70
0
80 •yCpS1
00P51
oCpS1Gn
1100 0CPS1Ap
.x
2,
4.
-
7 0.3 2.
1.4
a
26
26
26
26
9,26
26
26
26
26
ffi•
MAP ShTET 1:250 000: RØROS
MAP SHEET 1:50 000: D
A
Foslie/
Name
w'' Ref.
Map
UTM Lith.— Shape
Essential lode Ore Grade
Size
iin)
g
in
1000
tons
Poulse
of
Sheet Grid Strat.
of
Ore
wt 0
of
ø }-, to
t<
No.
Deposit M 711 Ref. Ass.
Dep. !Prod. Reserv. Total Minerals ger S Cu Zn Pbc+
bl.
233
Hersjø
210
Frederik
II
04634
211
Fos
II
00938 10
Notes:
62011 09252
8
Ruler
5000
8
?
1ZpoS10p(Mt Mas
1. 1.6 0.
PyPoCp
Lens
17
63
80 p£PoCpS1
Mas 46 1,
1
0.1 a
9
MAP SHEET 1:250 000:RØROS
MAP SHEET 1:50 000: TYNSET
Foslie/
Name
UTM Lith.— Shape
Map
Essential 'Iode Ore Gradebc's Ref.
it
n)
Size
in
1000
tons
Poulse
of
Sheet
Grid Strat.
of
• wt a4 ofri
Ore
of
to
No.
Deposit M 711 Ref. Ass.
Dep. 121rod.
Reserv. Total Minerals ggr S Cu Zn Pb
bl.
213
205
Notes:
Osear II 6191 09531 4(?)
Vingelen
"
96625 8
pypo0pS1
9.5
Plate
,
u/ou(z)
135
Sl.CpMtPo
Mas
41 3.
Mas
30 1. ' 3(?)
9
v V
vvivve
V V V V‘'
VV1.
/./
V
..
./
:
1/‘,"'
v1/
,t/
{/
:;(
,«
•
Fløndol
0
od arnmertan
n
jøli
0
;4
0
en
'104
4
.2
.
11` "
'
‘.1
0
tritigg
AURSUNDEN
Sextus
(,(111
tA.t.
I
Kon
11.
4:srr
Ler ruvbakkelsIsOlav
o
rigrwartz
10
:
`
Röros
444
t
rrjr-
••
Y
"
0.
0-2:
'
10
20
E:
1:
7:
0:
•
1
Tolgo
3rnnitt
Spararr.loo
: :, :,-»tto
__ km
o.
.r.;artu-Tzll
0. co• e.
o.
R
1:R :)5r)
(
20-0
(forenklet)
porfyr
Nordal
forr_asjore
):urmelfjell
fo=o
forrasjonen
forrasjonon
stoin)
,,sitt)
one
orro
Smtejja
forfluojore:,
Kjurudal.
forran7onen
7 : Wersja
forrazonen
),r7i
formas7nnen
,
Gularrurn-en
'rlaro:7-
• vof)
for
"1,,,rof,',-ro)eotet",
Tieolori,
Cslo
Slott
7-ve 1,1
c.a. 9 o o ritk.
SSI
r (P
( -)
JicLL
-
_...'-3
S K cise
netecl
Stollgri
y/f
&t,j
/ Q
•
r
s.j
.
t
C
n-1
r
_caity
147c
CA
90 mn
r
Tve
rrile-sat"
b.,
1-1
5-yediel
wr
O ‘‘-‘
z
111Ac5-9"—&-e
p
,A
dP-5
•41;"'
>
02
_
_;—,i'v•
Ivyry.
s
lÅ
it.e.•• tit
0
o
0
00
°EiD
0
00
C
oD
k4
:42 _2.
(valb
Pc'
S)