Vedtak - Stavanger kommune

Comments

Transcription

Vedtak - Stavanger kommune
STAVANGER KOMMUNE
Kultur og byutvikling
Saksprotokoll
Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23
Telefon: 04005. Faks: E-post: [email protected]
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 964 965 226
REFERANSE
JOURNALNR.
DATO
LMS-14/19266-41
87246/15
18.09.2015
Utvalg:
Møtedato:
Sak:
Kommunalstyret for byutvikling
17.09.2015
261/15
Resultat:
Enstemmig
Arkivsak:
14/19266
PLAN 2557P - DETALJREGULERING FOR LØKKEVEIEN 97-99 BLIDENSOL - EIGANES OG VÅLAND BYDEL
Behandling:
Den uavhengige representanten Helge Solum Larsen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
H, FrP og de uavhengige representantene Helge Solum Larsen, Hilde Karlsen, Odd Erik Hansgaard
og Anne Torill Stensberg Lura:
«Prosjektets byggehøyder må reduseres av hensyn til Gamle Stavanger og Stavangers generelle
landskapsprofil.
Det forutsettes enighet om nødvendig utforming/bredde på Andasmauet før 2. gangs behandling.»
Den uavhengige representanten Helge Solum Larsen fremmet følgende oversendelsesforslag:
«Det må sikres utformingsgrep som opprettholder kontakten mellom det vernede bygget (arkitekt
Helland) og mot Rudlå /Løkkeveien.»
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Fellesforslag enstemmig vedtatt
Den uavhengige representanten Helge Solum Larsens oversendelsesforslag følger saken
Kommunalstyret for byutviklings enstemmige vedtak:
Privat forslag til detaljreguleringsplan for Løkkeveien 97 – 99 plan nr 2557P med plankart datert
Henning Larsens Architects 22.06.2015, og reguleringsbestemmelser datert Henning Larsens
Architects 19.06.2015, med tilhørende konsekvensutredning, sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn med følgende tillegg:
Prosjektets byggehøyder må reduseres av hensyn til Gamle Stavanger og Stavangers generelle
landskapsprofil.
Det forutsettes enighet om nødvendig utforming/bredde på Andasmauet før 2. gangs behandling.»
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Similar documents