Her ligger hele protokollen fra Bystyret 14.10.2015.

Comments

Transcription

Her ligger hele protokollen fra Bystyret 14.10.2015.
MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE 14.10.2015
Møtested:
Møtetid:
Bystyresalen
17:00 - 18:50
Møteinnkalling var sendt ut den 29.9.15.
Til stede:
Hanssen, Abel Cecilie Knibe
Olsen, Thea Otilie Longnes
Røsnes, Eddie
Røthe, Jon
Vollstad, Inger
Gulbrandsen, Arne
Lossius, Ingelinn Gleditsch
Berntsen, Bjørn
Erdvik, Kari
Gauslaa, Birger
Holmer-Hoven, Einar
Lossius, Fredrik David
Rismyhr, Knut Halvor Holthe
Sollie, Æsæl M
Thomassen, Arne
Brovig, Andreas
Lossius, Jorunn Elisabet Gleditsch
Egeland, Christen Kaaveland
Helleren, Arnt
Tønnessen, Tor Olav
Kylland, Oddbjørn
Jørgensen, Signe Ann
Toldnæs, Petter Natanael
Parti
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
KRF
KRF
MDG
PP
PP
SP
SV
V
Forfall:
Engemyr, Thor-Erling Fosse
Grødum, Odd Øystein
Parti
AP
H
Varamedlemmer som møtte
Gevelt, Dagny Anker
Hille, Cecilie Pedersen
Schmidt, Astrid Irene
Parti
AP
H
SV
Fra administrasjonen
Arnt Jørgen Eidsaa
Aud Sunniva Fuhr
Britt Ragnhild Berg
Espen Grimsland
Tittel
Kommunalsjef skole
og barnehage
Kommunalsjef teknisk
sektor
Rådgiver
Økonomisjef
Geir Jenssen
Jan Henning Windegaard
Jorunn T. Lukashaugen
Kommunalsjef helse
og kultur - ass.
rådmann
rådmann
formannskapssekretær
- Bystyret møtte til fotografering kl. 16.30.
- Ordfører oppfordret medlemmene til å delta som bøssebærere under årets TV-akajson.
- Ordfører orienterte om at det vil bli lagt inn i møteplanen for 2016, en guidet tur der
representantene får besøke ulike enheter.
Sak nr.
132/15
133/15
134/15
135/15
136/15
137/15
138/15
139/15
140/15
141/15
142/15
143/15
144/15
145/15
146/15
147/15
148/15
149/15
150/15
151/15
152/15
153/15
154/15
155/15
156/15
157/15
Sakstittel
Kommunestyrevalget 2015 - godkjenning
Formannskapet 2015-2019 - Valg
Ordfører og varaordfører 2015-2019 - Valg
Kontrollutvalg 2015-2019 - Valg
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 2015-2019 Valg til representantskapet
Aust-Agder Revisjon IKS 2015-2019 - Valg av medlem til
representantskapet
Planutvalg 2015-2019 - Valg
Tjenesteutvalg 2015-2019 - Valg
Administrasjonsutvalg 2015-2019 - Valg
Klagenemnd 2015-2019 - Valg
Eldreråd 2015-2019 - Valg
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2015-2019 Valg
Kirkelig fellesråd 2015-2019 - Valg av kommunal representant
Fremtidig kommunestruktur - valg av forhandlingsutvalg
Kommunenes Sentralforbunds fylkesmøte 2015-2019 - Valg
Eiermøte i Agder Energi AS 2015-2019 - Valg
Knutepunkt Sørlandet 2015-2019 - Valg til styret
Areal- og transportplanutvalg for Kristiansandsregionen (ATP)
- forslag til representant
Lillesand Næringsareal AS (LINA) - forslag til valg av
styremedlemmer for to år
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 20152019 - valg til rådsforsamlingen
Aust-Agder museum og arkiv IKS representantskap 20152019 - valg av medlem
LiBiR IKS representantskap 2015-2019 - Valg
Skjærgårdsparkens tilsynsråd 2015-2019 - Valg av medlem
Midt-Agder friluftsråd 2015-2019 - Valg av styremedlem
Vestregionens opplæringskontor - Valg av styremedlem
Birkenes og Lillesand interkommunale musikkskole 2015-2019
158/15
159/15
160/15
161/15
162/15
163/15
164/15
165/15
166/15
167/15
168/15
169/15
170/15
171/15
172/15
173/15
174/15
175/15
- Valg til samarbeidsutvalget
Utvalg for å oppnevne konfliktrådsmeklere 2015-2019 - Valg
av representant
Lillesand Vekst 2015-2019 - Valg av to politisk oppnevnte
medlemmer til styret
Lillesands Sparebanks forstanderskap - Valg
Heimevernsnemnd 2015-2019 - Valg av kommunale
representanter
Valgstyre 2015-2019 - Valg
Stemmestyrer 2015-2019 - Valg
Trafikksikkerhetsutvalg 2015-2019 - Valg
Skolenes samarbeidsutvalg / skolemiljøutvalg 2015-2019 Valg
Justøy Montesori skole 2015-2019 - Valg av representant til
styret
Stiftelsen Meta Hansens hus 2015-1019 - Valg av kommunale
styrerepresentanter
Bygdebok - medlemmer til prosjektgruppa og styringsgruppa Valg
Jury for kulturprisen 2015-2019 - Valg
Jury for byggeskikkprisen 2015-2019 - Valg
Jury for tilgjengelighetsprisen 2015-2019 - Valg
Stiftelsesstyrer - perioden 01.01.2016 til 31.12.2019
Museumsnemnd for Lillesand by- og sjøfartsmuseum 2015 2019 - valg
Takstnemnd og ankenemnd for eiendomsskattesaker 20152019 - Valg
Viltnemnd 2015-2019 - Valg
Lillesand, 16.10.2015
Jorunn T. Lukashaugen
møtesekretær
132/15 Kommunestyrevalget 2015 - godkjenning
Administrasjonens forslag:
Lillesand bystyre godkjenner kommunestyrevalget 2015.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
BS- 132/15
Administrasjonens forslag vedtas:
Lillesand bystyre godkjenner kommunestyrevalget 2015.
133/15 Formannskapet 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Andreas Brovig KrF: Formannskapet uvides til 11 medlemmer.
Forslaget falt med 9 mot 8 stemmer (17 medlemmer til stede).
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Felles liste for opposisjonen - A - V - MDG - SV og SP:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Signe Ann Jørgensen (SV)
1. Petter Toldnæs (V)
Cecilie Knibe Hanssen (AP)
2. Inger Vollstad (AP)
Tor Erling Engemyr (AP)
3. Christen Egeland (MDG)
Oddbjørn Kylland (SP)
4. Thea Otilie L. Olsen (AP)
5. Bjørnar Heldal (V)
Forslag fra Arne Thomassen H:
Medlemmer:
Arne Thomassen H
Æsæl Sollie H
Einar Holmer-Hoven H
Knut-Halvor Holthe Rismyhr H
Varamedlemmer:
Birger Gauslaa H
Kari Erdvik H
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Andreas Brovig KrF
Arne Gulbrandsen Frp
Ingelinn Lossius Frp
Tor Olav Tønnessen
Arnt Helleren Pp
Forslag fra Oddbjørn Kylland Sp: Det kreves forholdstallsvalg i formannskap og
sektorutvalg.
V- 002/15
Listeforslag legges frem i bystyret.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Formannskapet utvides til 11 medlemmer.
Forslag fra Petter Toldnæs V: Formannskapet velges med 9 medlemmer.
Vedtak med 16 mot 11 stemmer: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Mindretallet stemte for forslag fra Toldnæs.
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlemmer av formannskapet velges:
Medlem
Arne Thomassen (H)
Jorunn Lossius (KrF)
Æsæl Sollie (H)
Tor Olav Tønnessen (PP)
Einar Holmer-Hoven (H)
Ingelinn Lossius (FrP)
Birger Gauslaa (H)
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlemmer av formannskapet velges:
Signe Ann Jørgensen (SV)
Cecilie Knibe Hanssen (Ap)
Thor-Erling Engemyr (Ap)
Oddbjørn Kylland (Sp)
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som varamedlemmer til formannskapet velges:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Arne Gulbrandsen (FrP)
Knut Halvor Rismyhr (H)
Arnt Helleren (PP)
Andreas Brovig (KrF)
Kari Erdvik (H)
Siren Thorvaldsen (H)
Odd Øystein Grødum (H)
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som varamedlemmer til formannskapet velges:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Petter Toldnæs (V)
Inger Vollstad (Ap)
Christen Egeland (MDG)
Thea O L Olsen (Ap)
Jon Røthe (Ap)
Eddie Røsnes (Ap)
Votering:
Vedtak: Forslag fra Einar Holmer-Hoven og Abel Cecilie Knibe Hanssen vedtas.
BS- 133/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for valgperioden 2015-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen (H)
Jorunn Lossius (KrF)
Æsæl Sollie (H)
Tor Olav Tønnessen (PP)
Einar Holmer-Hoven (H)
Ingelinn Lossius (FrP)
Birger Gauslaa (H)
Signe Ann Jørgensen (SV)
Cecilie Knibe Hanssen (Ap)
Vara felles
1. Arne Gulbrandsen (Frp)
2. Knut Halvor Rismyhr (H)
3. Arnt Helleren (PP)
4. Andreas Brovig (KrF)
5. Kari Erdvik (H)
6. Siren Thorvaldsen (H)
7. Odd Øystein Grødum (H)
Vara felles
1. Petter Toldnæs (V)
2. Inger Vollstad (Ap)
Tor Erling Engemyr (Ap)
Oddbjørn Kylland (Sp)
3.
4.
5.
6.
Christen Egeland (MDG)
Thea O L Olsen (Ap)
Jon Røthe (Ap)
Eddie Røsnes (Ap)
134/15 Ordfører og varaordfører 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV: Som ordfører velges Abel Cecilie Knibe Hanssen A.
Forslag fra Andreas Brovig KrF: Som ordfører velges Arne Thomassen H.
Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV: Som varaordfører velges Oddbjørn Kylland Sp.
Forslag fra Andreas Brovig KrF: Som varaordfører velges Jorunn Elisabet Lossius KrF.
V- 003/15
Delt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som ordfører velges Arne Thomassen H
Som varaordfører velges Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius KrF
Forslag fra Jon Røthe A:
Som ordfører velges Abel Cecilie Knibe Hanssen A
Som varaordfører velges Oddbjørn Kylland Sp.
Votering:
Vedtak med 16 mot 11 stemmer:
Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Mindretallet stemte for forslag fra Røthe.
BS- 134/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som ordfører velges Arne Thomassen H
Som varaordfører velges Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius KrF
135/15 Kontrollutvalg 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer saken uten innstilling.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A og Signe Ann Jørgensen SV:
Medlemmer:
Bjørn Melbye A
Varamedlemmer:
Reidun Aamland Andersen A
Astrid Schmidt SV
Vidar Jahnsen A
Bjørn Daniel Solberg V
Alexander Iversen V
Bente S Ribe SV
Leder - Bjørn Melbye.
Forslag fra Arne Thomassen H ( Suppleres til bystrets møte):
Medlemmer:
Lars Gunnar Nag H
Ingebjørg Ribe Rudihagen KrF
V- 004/15
Suppleres i bystyret.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Varamedlemmer:
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen H: Som nestleder velges Astrid Schmidt SV.
Medlem
Bjørn Melby (Ap) Leder
Astrid Schmidt (SV) Nestleder
Bjørnar Heldal (V)
Lars Gunnar Nag (H)
Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF)
Felles varaliste
Reidun A Andersen (Ap)
Vidar Jahnsen (Ap)
Alexander Iversen (V)
Bente S Ribe (SV)
Felles varaliste
Lene Holtskog (H)
Halvor Rismyhr (H)
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven og Knibe Hanssen vedtas.
BS- 135/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som kontrollutvalg for perioden 2015-2019 velges:
Medlem
Bjørn Melby (Ap) Leder
Astrid Schmidt (SV) Nestleder
Bjørnar Heldal (V)
Lars Gunnar Nag (H)
Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF)
Felles varaliste
Reidun A Andersen (Ap)
Vidar Jahnsen (Ap)
Alexander Iversen (V)
Bente S Ribe (SV)
Felles varaliste
Lene Holtskog (H)
Halvor Rismyhr (H)
136/15 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 2015-2019 - Valg til
representantskapet
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer saken uten innstilling.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem til Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS velges Signe Ann
Jørgensen SV.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som personlig varamedlem til Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS velges Finn
Bergkirk H.
Vedtak: Forslagene fra Knibe Hansen og Thomassen vedtas.
V- 005/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som medlem til Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS velges Signe Ann
Jørgensen SV med Finn Bergkirk H som personlig varamedlem.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem av repesentantskapet til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
2015-2019 velges Signe Ann Jørgensen SV som medlem med Finn Bergkirk H som
personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 136/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem av repesentantskapet til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
2015-2019 velges Signe Ann Jørgensen SV som medlem med Finn Bergkirk H som
personlig varamedlem.
137/15 Aust-Agder Revisjon IKS 2015-2019 - Valg av medlem til
representantskapet
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Vedtak: Forslag fra Arne Thomassen H og Abel Cecilie Knibe Hanssen A vedtas.
Som medlem til Aust-Agder Revisjon IKS representantskap velges Einar Holmer-Hoven H
med Jan Erling Tobiassen A som varamedlem.
V- 006/15
Inntilling fra valgkomiteen er dermed:
Som medlem til Aust-Agder Revisjon IKS representantskap velges Einar Holmer-Hoven H
med Jan Erling Tobiassen A som varamedlem.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem av representantskapet til Aust-Agder revisjon IKS for 2015-2019 velges
ordfører Arne Thomassen H.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 137/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem av representantskapet til Aust-Agder revisjon IKS for 2015-2019 velges
ordfører Arne Thomassen H.
138/15 Planutvalg 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag:
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Andreas Brovig KrF: Planutvalget utvides til 11 medlemmer.
Forslaget falt med 10 mot 8 stemmer.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Felles liste for opposisjonen - A - V - MDG - SV og SP:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Espen Hovde V
Inger Vollstad A
Thea Otilie L Olsen A
Christen Egeland MGD
1. Marianne Gauslaa A
2. Erling Gitmark Sp
3. Petter Toldnæs V
4. Anne Kathrine Olsen MGD
5. Harald Bjørløw SV
Forslag fra Arne Thomassen H:
Medlemmer:
Arne Gulbrandsen Frp
Birger Gauslaa H
Kari Erdvik H
Varamedlemmer:
Bjørn Berntsen H
Otto Randøy H
Bjørn Hagen KrF
Anne Berit Repstad KrF
Helga Skomedal KrF
Geir Lossius KrF
Leiv Per Olsen Pp
Tor Olav Govertsen Pp
Øystein Børresen Pp
Leder - Arne Gulbrandsen
Nestleder - Birger Gauslaa
Forslag fra Oddbjørn Kylland Sp: Det kreves forholdstallsvalg.
V- 007/15
Forholdstallsvalg kreves i bystyret.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Planutvalget utvides til 11 medlemmer.
Forslag fra Petter Toldnæs V: Planutvalget velges med 9 medlemmer.
Vedtak med 16 mot 11 stemmer: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Mindretallet stemte for forslag fra Toldnæs.
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlemmer av planutvalget velges:
Arne Gulbrandsen (FrP) Leder
Kari Erdvik (H), Nestleder
Bjørn Hagen (KrF)
Kristin Gustavsen (H)
Leiv Per Olsen (PP)
Bjørn Berntsen (H)
Cecilie Pedersen Hille (H)
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlemmer av planutvalget velges:
Espen Hovde (V)
Inger Vollstad (Ap)
Thea O L Olsen (Ap)
Christen Egeland (MDG)
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som varamedlemmer til planutvalget velges:
1. Roar Svarstad (FRP)
2. Terje Legreid (H)
3. Anne Berit Repstad (KrF)
4. Kjetil Hovde (H)
5. Thor Olav Govertsen (PP)
6. Helle Bergan (H)
7. Knut Gabriel Knudsen (H)
8. Helga Skomedal (KrF)
9. Agnete F. Knudsen (PP)
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som varamedlemmer til planutvalget velges:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Marianne Gauslaa (Ap)
Erling Gitmark (Sp)
Petter Toldnæs (V)
Harald Bjørløw (SV)
Cecilie Knibe Hanssen (Ap)
Bjørn Daniel Solberg (V)
Inger Marie Moi (V)
Votering:
Vedtak: Forslag fra Einar Holmer-Hoven og Abel Cecilie Knibe Hanssen vedtas.
BS- 138/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som planutvalg for perioden 2015-2019 velges:
Medlem
Arne Gulbrandsen (FrP) Leder
Kari Erdvik (H), Nestleder
Bjørn Hagen (KrF)
Kristin Gustavsen (H)
Leiv Per Olsen (PP)
Bjørn Berntsen (H)
Cecilie Pedersen Hille (H)
Espen Hovde (V)
Inger Vollstad (Ap)
Thea O L Olsen (Ap)
Christen Egeland (MDG)
Felles varamedlemsliste
1. Roar Svarstad (FRP)
2. Terje Legreid (H)
3. Anne Berit Repstad (KrF)
4. Kjetil Hovde (H)
5. Thor Olav Govertsen (PP)
6. Helle Bergan (H)
7. Knut Gabriel Knudsen (H)
8. Helga Skomedal (KrF)
9. Agnete F. Knudsen (PP)
Felles varamedlemsliste
1. Marianne Gauslaa (Ap)
2. Erling Gitmark (Sp)
3. Petter Toldnæs (V)
4. Harald Bjørløw (SV)
5. Cecilie Knibe Hanssen (Ap)
6. Bjørn Daniel Solberg (V)
7. Inger Marie Moi (V)
139/15 Tjenesteutvalg 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Andreas Brovig KrF:
Tjenestetuvalget legges ned og det opprettes to nye utvalg:
- Oppvekstutvalget
- Helse-, sosial- og kulturutvalget
Det velges 11 medlemmer i hvert av disse to utvalgene.
Forslaget falt med 10 mot 8 stemmer.
OPPVEKSTUTVALGET
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Felles liste for opposisjonen - A - V - MDG - SV og SP:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Abel Cecilie Knibe Hanssen A
Bente Ekra Grimenæs Sp
Agnethe Rislå V
Leif Kristian Drangsholt A
1. Jan Helge Kjøstvedt V
2. Guro Aasaaren SV
3. Gro Nordbø A
4. Anne Guri Steindal Sp
5. Eddie Røsnes A
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H, Andreas Brovig KrF, Tor Olav Tønnessen Pp og Peter
Andre Busch Frp:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Kari Lise Svaleng H
Hege Marie Holthe H
Fredrik Lossius H
Odd Øystein Grødum H
Marius Trøim H
Rune Håkedal H
Knud Gabriel Knudsen H
Helle Bergan H
Agnethe Flørenæs Knudsen Pp
Arnt Helleren Pp
Rita Tønnessen Pp
Peter Andre Busch Frp
Ingelinn G Lossius Frp
Roar Svarstad Frp
Thore Ohme
Oddvar Espegren KrF
Andreas Brovig KrF
Else Jorunn Malmgård KrF
Sindre Sundet Nilsen KrF
HELSE-, SOSIAL- OG KULTURUTVALG
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Felles liste for opposisjonen - A - V - MDG - SV og SP:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Jon Røthe A
Dagny Anker Gevelt A
Harald Bjørløw SV
Nora Rønnevig V
1. Gro Nordbø A
2. Kristen Steindal Sp
3. Guro Aasaaren SV
4. Torild Haustreis A
5. Oddvar Jacobsen A
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H, Andreas Brovig KrF, Tor Olav Tønnessen Pp og Peter
Andre Busch Frp:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Siren Thorvaldsen H
Cecilie Pedersen Hille H
Kristin Gustavsen H
Anne Rød Moen H
Terje Nyberg H
Arnt Helleren Pp
Tor Olav Tønnessen Pp
Sissel Dybwad Salvesen Pp
Geir Svenningsen KrF
Turid Jacobsen KrF
Tor Weatherstone KrF
Helga Skomedal KrF
Bernt Jacobsen KrF
Reidun Østerberg KrF
Ingelinn G Lossius Frp
Solfrid Busch Frp
Thomas Thomassen Frp
Peter Andre Busch Frp
Leder - Siren Thorvaldsen
Nestleder - Arnt Helleren
V- 008/15
Forholdstallsvalg kreves i bystyret.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Tjenestetuvalget legges ned og det opprettes to nye utvalg:
- Oppvekstutvalget
- Helse-, kultur og velferdsutvalget
Det velges 11 medlemmer i hvert av disse to utvalgene.
Forslag fra Petter Toldnæs V: Det velges 9 medlemmer i hvert av de to nye utvalgene.
Vedtak med 16 mot 11 stemmer: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Mindretallet stemte for forslag fra Toldnæs.
Oversendelsesforslag fra Signe Ann Jørgensen SV:
Oppvekstutvalget og helse-, kultur- og velferdsutvalget skal ha fellesmøte en gang pr halvår
hvor aktuelle tema blant annet er folkehelse og tidlig innsats.
Valg av oppvekstutvalg:
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlemmer av oppvekstutvalget velges:
Knut Halvor Holthe Rismyhr (H) Nestleder
Kari Lise Svaleng (H)
Oddvar Espegren (KrF)
Fredrik Lossius (H)
Agnete F Knudsen (PP)
Odd ØysteinGrødum (H)
Peter Busch (FrP)
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlemmer av oppvekstutvalget velges:
Cecilie Knibe Hanssen (Ap) Leder
Bente Ekra Grimenæs (Sp)
Agnethe Rislå (V)
Leif Kristian Drangsholt (A)
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som varamedlemmer til oppvekstutvalget velges:
1.
Helga Skomedal (KrF)
2.
Thore Ohme (FrP)
3.
Knut Gabriel Knudsen (H)
4.
Else Jorunn Malmgård (KrF)
5.
Ellen Gustavsen (H)
6.
Arnt Helleren (PP)
7.
Æsæl Sollie (H)
8.
Tor Olav Tønnesen (PP)
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som varamedlemmer til oppvekstutvalget velges:
1.
Jan Helge Kjøstvedt (V)
2.
Guro Aasaaren (SV)
3.
Anne Guri Steindal (Sp)
4.
Eddie Røsnes (Ap)
5.
Petter N. Toldnæs (V)
6.
Naciye Özturk (Ap)
7.
Bjørn Daniel Solberg (V)
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven og Knibe Hanssen vedtas.
Helse-, kultur og velferdsutvalg:
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlemmer av helse-, kultur og velferdsutvalget velges:
Siren Thorvaldsen (H) Leder
Arnt Helleren (PP) Nestleder
Turid Jacobsen (KrF)
Otto Randøy (H)
Hege Marie Holthe (H)
Ingelinn Lossius (FrP)
Geir Svenningsen (KrF)
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlemmer av helse-, kultur og velferdsutvalget velges:
Jon Røthe (Ap)
Dagny Anker Gevelt (Ap)
Harald Bjørløw (SV)
Nora Rønnevig (V)
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som varamedlemmer til helse-, kultur og velferdsutvalget velges:
1.
Tor Olav Tønnesen (PP)
2.
Tor Weatherstone (KrF)
3.
Rune Håkedal (H)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sindre S Nilsen (KrF)
Anne Rød Moen (H)
Sissel D Salvesen (PP)
Terje Nyberg (H)
Solfrid Busch
Reidun Østerberg (KrF)
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som varamedlemmer til helse-, kultur og velferdsutvalget velges:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gro Nordbø (Ap)
Kristen Steindal (Sp)
Guro Aasaaren (SV)
Torild Haustreis (Ap)
Espen Hovde (V)
Oddvar Jacobsen (Ap)
Bergljot Maria Siring (MDG)
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven og Knibe Hanssen vedtas.
BS- 139/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Tjenestetuvalget legges ned og det opprettes to nye utvalg:
- Oppvekstutvalget
- Helse-, kultur og velferdsutvalget
Det velges 11 medlemmer i hvert av disse to utvalgene.
Oppvekstutvalg
Medlem
Knut Halvor Holthe Rismyhr (H) Nestleder
Kari Lise Svaleng (H)
Oddvar Espegren (KrF)
Fredrik Lossius (H)
Agnete F Knudsen (PP)
Odd Øystein Grødum (H)
Peter Busch (FrP)
Cecilie Knibe Hanssen (Ap) Leder
Bente Ekra Grimenæs (Sp)
Agnethe Rislå (V)
Leif Kristian Drangsholt (A)
Felles varamedlemsliste
1.
Helga Skomedal (KrF)
2.
Thore Ohme (FrP)
3.
Knut Gabriel Knudsen (H)
4.
Else Jorunn Malmgård (KrF)
5.
Ellen Gustavsen (H)
6.
Arnt Helleren (PP)
7.
Æsæl Sollie (H)
8.
Tor Olav Tønnesen (PP)
Felles varamedlemsliste
1.
Jan Helge Kjøstvedt (V)
2.
Guro Aasaaren (SV)
3.
Anne Guri Steindal (Sp)
4.
Eddie Røsnes (Ap)
5.
Petter N. Toldnæs (V)
6.
7.
Naciye Özturk (Ap)
Bjørn Daniel Solberg (V)
Helse-, kultur og velferdsutvalg
Medlemmer:
Siren Thorvaldsen (H) Leder
Arnt Helleren (PP) Nestleder
Turid Jacobsen (KrF)
Otto Randøy (H)
Hege Marie Holthe (H)
Ingelinn Lossius (FrP)
Geir Svenningsen (KrF)
Jon Røthe (Ap)
Dagny Anker Gevelt (Ap)
Harald Bjørløw (SV)
Nora Rønnevig (V)
Felles varamedlemsliste:
1.
Tor Olav Tønnesen (PP)
2.
Tor Weatherstone (KrF)
3.
Rune Håkedal (H)
4.
Sindre S Nilsen (KrF)
5.
AnneRød Moen (H)
6.
Sissel D Salvesen (PP)
7.
Terje Nyberg (H)
8.
Solfrid Busch
9.
Reidun Østerberg (KrF)
Felles varamedlemsliste:
1.
Gro Nordbø (Ap)
2.
Kristen Steindal (Sp)
3.
Guro Aasaaren (SV)
4.
Torild Haustreis (Ap)
5.
Espen Hovde (V)
6.
Oddvar Jacobsen (Ap)
7.
Bergljot Maria Siring (MDG)
140/15 Administrasjonsutvalg 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem velges Abel Cecilie Knibe Hanssen A med Signe Ann Jørgensen SV som
varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlemmer velges Arne Thomassen H og Jorunn Elisabet Lossius KrF.
Som varamedlemmer velges Æsæl Sollie H og Arnfinn Andersen Frp
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
Leder:
Nestleder:
V- 009/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som politisk valgte medlemmer til administrasjonsutvalget velges:
Arne Thomassen H
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Æsæl Sollie H
Arnfinn Andersen Frp
Abel Cecilie Knibe Hanssen A
Signe Ann Jørgensen SV
Leder:
Nestleder:
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Medlem
Arne Thomassen (H) - leder
Jorunn Elisabet Lossius (KrF) - nestleder
Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap)
Personlig vara
Æsæl Sollie (H)
Arnfinn Andersen (Frp)
Signe Ann Jørgensen (SV)
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven H vedtas.
BS- 140/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som administrasjonsutvalg for perioden 2015-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen (H) - leder
Jorunn Elisabet Lossius (KrF) - nestleder
Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap)
141/15 Klagenemnd 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Personlig vara
Æsæl Sollie (H)
Arnfinn Andersen (Frp)
Signe Ann Jørgensen (SV)
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem velges Bjørn Nordli A med Svein Tore Aanonsen A som varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlemmer velges Øyvind Andresen Skeie Frp og Cecilie Pederen Hille H.
Som varamedlemmer velges Andreas Brovig KrF og Kjetil A Hovde H.
Leder:
Nestleder:
V- 010/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Øyvind Andresen Skeie Frp
Andreas Brovig KrF
Cecilie Pedersen Hille H
Kjetil A Hovde H
Bjørn Nordli A
Svein Tore Aanonsen A
Leder:
Nestleder:
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som klagenemnd for perioden 2015-2019 velges:
Medlem
Øyvind Andresen Skeie Frp
Cecilie Pedersen Hille H - Leder
Bjørn Nordli A
Personlig vara
Andreas Brovig KrF
Kjetil Hovde H
Svein Tore Aanonsen A
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 141/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som klagenemnd for perioden 2015-2019 velges:
Medlem
Øyvind Andresen Skeie Frp
Cecilie Pedersen Hille H - Leder
Bjørn Nordli A
Personlig vara
Andreas Brovig KrF
Kjetil Hovde H
Svein Tore Aanonsen A
142/15 Eldreråd 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen legger saken frem uten innstilling.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Lillesand pensjonistforening har forslått følgende:
Medlemmer: Gerd Meyer-Hansen og Odd Johannessen.
Varamedlemmer: Øyvind Johansen, Tor Weatherstone og Astrid Svendsen.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem velges Bergljot Siring MDG med Per Erik Lia SV som vara.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlemmer velges Anne Rød Moen H og Tor Olav Tønnessen Pp med Gunvald
Jonassen Frp og Arnt Helleren Pp som varamedlemmer.
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
Leder:
Nestleder:
V- 011/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som eldreråd velges:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Lillesand Pensjonistforening:
Gerd Meyer-Hansen
Odd Johannessen
Øyvind Johansen
Tor Weatherstone
Astrid Svendsen
Politisk valgte:
Anne Rød Moen H
Tor Olav Tønnessen Pp
Gunvald Jonassen Frp
Arnt Helleren PP
Bergljot Siring MDG
Per Erik Lia SV
Leder:
Nestleder:
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som eldreråd for perioden 2015-2019 velges:
Medlem
Fra Lillesand pensjonistforening
Gerd Meyer-Hansen
Odd Johannessen - nestleder
Anne Rød Moen H - leder
Tor Olav Tønnessen Pp
Bergljot Siring MDG
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Vara
Øyvind Johansen
Tor Weatherstone
Astrid Svendsen
Personlige vara.
Gunvald Jonassen Frp
Arnt Helleren PP
Per Erik Lia SV
BS- 142/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som eldreråd for perioden 2015-2019 velges:
Medlem
Fra Lillesand pensjonistforening
Gerd Meyer-Hansen
Odd Johannessen - nestleder
Vara
Øyvind Johansen
Tor Weatherstone
Astrid Svendsen
Anne Rød Moen H - leder
Tor Olav Tønnessen Pp
Personlige vara.
Gunvald Jonassen Frp
Arnt Helleren PP
Per Erik Lia SV
Bergljot Siring MDG
143/15 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen legger saken frem uten innstilling.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Det er kun mottatt ett forslag fra organisasjonene:
Mental Helse foreslår Grethe Bygland som medlem med Ellinor Pihl som varamedlem.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem velges Jon Røthe A med Torild Haustreis som varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlemmer velges Siren Thorvaldsen H og Marit Govertsen Pp med Rune Håkedal H
og Turid Jacobsen KrF som varamedlemmer
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
Leder:
Nestleder:
V- 012/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Fra organisajonene:
Mental Helse: Grethe Bygland
Ellinor Pihl
Politisk valgte:
Jon Røthe A
Torild Haustreis A
Siren Thorvaldsen H
Marit Govertsen Pp
Rune Håkedal H
Turid Jacobsen KrF
Leder:
Nestleder:
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Jon Røthe A bemerket at det kunne være mulig for organisasjonene å kommer med forslag
til medlemmer ved en sener anledning, siden det kun var ett forslag på valgtidspunktet.
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2015-2019 velges:
Medlem
Fra organisasjonene: Mental Helse:
Grethe Bygland
Jon Røthe A - leder
Siren Thorvaldsen H - nestleder
Turid Jacobsen KrF
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Personlige vara
Ellinor Pihl
Torild Haustreis A
Rune Håkedal H
Marit Govertsen Pp
BS- 143/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2015-2019 velges:
Medlem
Fra organisasjonene: Mental Helse:
Grethe Bygland
Jon Røthe A - leder
Siren Thorvaldsen H - nestleder
Turid Jacobsen KrF
Personlige vara
Ellinor Pihl
Torild Haustreis A
Rune Håkedal H
Marit Govertsen Pp
144/15 Kirkelig fellesråd 2015-2019 - Valg av kommunal representant
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Arne Thomassen H: Som kommunalt valgt medlem til Kirkelig fellesråd velges
Kari Erdvik H med Æsæl Sollie H som varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Thomassen vedtas.
V- 013/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som kommunalt valgt medlem til Kirkelig fellesråd velges Kari Erdvik H med Æsæl Sollie H
som varamedlem.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem til Kirkelig fellesråd velges Kari Erdvik H med Æsæl Sollie H som personlig
varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 144/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem til Kirkelig fellesråd velges Kari Erdvik H med Æsæl Sollie H som personlig
varamedlem.
145/15 Fremtidig kommunestruktur - valg av forhandlingsutvalg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem velges Abel Cecilie Knibe Hanssen A med Oddbjørn Kylland Sp som
varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlemmer velges Arne Thomassen H (leder) og Jorunn Elisabet Lossius KrF. Som
varamedlemmer velges Æsæl Sollie H og Anderas Brovig KrF.
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
V- 014/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som forhandlingsutvalg for fremtidig kommunestruktur velges:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Arne Thomassen H
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Æsæl Sollie H
Adreas Brovig krF
Abel Cecilie Knibe Hanssen A
Oddbjørn Kylland Sp
Leder: Arne Thomassen
Nestleder:
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som forhandlingsutvalg for fremtidig kommunestruktur velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Abel Cecilie Knibe Hanssen A
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Personlig vara
Æsæl Sollie H
Andreas Brovig KrF
Oddbjørn Kylland Sp
BS- 145/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som forhandlingsutvalg for fremtidig kommunestruktur velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Abel Cecilie Knibe Hanssen A
Personlig vara
Æsæl Sollie H
Andreas Brovig KrF
Oddbjørn Kylland Sp
146/15 Kommunenes Sentralforbunds fylkesmøte 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som representant til KS fylkesmøte velges Petter Toldnæs V med Abel Cecilie Knibe
Hanssen A varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som representant til KS fylkesmøte velges Arne Thomassen H med Jorunn Elisabet Lossius
KrF som varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
V- 015/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som representanter til KS fylkesmøte velges:
Petter Toldnæs V med Abel Cecilie Knibe Hanssen A som varamedlem.
Arne Thomassen H med Jorunn Elisabet Lossius KrF som varamedlem.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som representanter til KS fylkesmøte velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Cecilie Knibe Hanssen Ap
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hven vedtas.
Personlige varamedlemmer
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Petter N. Toldnæs V
BS- 146/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som representanter til KS fylkesmøte velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Cecilie Knibe Hanssen Ap
Personlige varamedlemmer
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Petter N. Toldnæs V
147/15 Eiermøte i Agder Energi AS 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem til eiermøte i Agder Energi AS velges Abel Cecilie Knibe Hanssen A med
Signe Ann Jørgensen SV og Bente Ekra Grimenæs Sp som varamedlemmer.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlem velges Arne Thomassen H med Jorunn Elisabet Lossius KrF som varamedlem.
V- 016/15
Innstilling fra valgkomiteen:
Som medlem til eiermøte i Agder Energi AS velges Abel Cecilie Knibe Hanssen A med
Signe Ann Jørgensen SV og Bente Ekra Grimenæs Sp som varamedlemmer.
Som medlem velges Arne Thomassen H med Jorunn Elisabet Lossius KrF som varamedlem.
(det er to varamedlemmer som skal velges - det er her foreslått til sammen 3
varamedlemmer)
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlemmer til eiermøte i Agder Energi AS for 2015-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Cecilie Knibe Hanssen A
Personlige vara
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Signe Ann Jørgensen SV
Bente Ekra Grimenæs Sp
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 147/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlemmer til eiermøte i Agder Energi AS for 2015-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Cecilie Knibe Hanssen A
Personlige vara
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Signe Ann Jørgensen SV
Bente Ekra Grimenæs Sp
148/15 Knutepunkt Sørlandet 2015-2019 - Valg til styret
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Vedtak: Forslag fra Arne Thomassen H: Som medlem av styret for Knutepunkt Sørlandet
velges ordfører.
V- 017/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som medlem av styret for Knutepunkt Sørlandet velges ordfører.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem til styret for Knutepunkt Sørlandet velges ordfører Arne Thomassen med
varaordfører Jorunn Elisabet Lossius som personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 148/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem til styret for Knutepunkt Sørlandet velges ordfører Arne Thomassen med
varaordfører Jorunn Elisabet Lossius som personlig varamedlem.
149/15 Areal- og transportplanutvalg for Kristiansandsregionen (ATP) - forslag
til representant
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Som medlem av Areal- og transportplantuvalget
for Kristiansandsregionen (ATP) foreslås Bente Ekra Grimenæs Sp
Forslag fra Arne Thomassen H: Som medlem av Areal- og transportplantuvalget for
Kristiansandsregionen (ATP) foreslås Arne Thomassen H.
(det skal foreslås ett medlem og to varamedlemmer)
V- 018/15
Delt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem til Areal- og transportutvalg for Kristiansandsregionen (ATP) foreslås Arne
Thomassen H med Jorunn Elisabet Lossius KrF som personlig varamedlem.
Vedtak: Forsalg fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 149/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem til Areal- og transportutvalg for Kristiansandsregionen (ATP) foreslås Arne
Thomassen H med Jorunn Elisabet Lossius KrF som personlig varamedlem.
150/15 Lillesand Næringsareal AS (LINA) - forslag til valg av styremedlemmer
for to år
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Leif Vagle A foreslås som styremedlem i
Lillesand Næringsarealer. Varamedlem foreslås senere.
Forslag fra Arne Thomassen H: Arne Thomassen H og Arnfinn Andersen Frp foreslås som
medlemmer av styret med Jul Rudihagen KrF og Æsæl Sollie H som varamedlemmer.
V- 019/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som styremedlemmer i Lillesand Næringsarealer (LINA) foreslås Leif Vagle A. Varamedlem
foreslås senere.
Videre foreslås Arne Thomassen H og Arnfinn Andersen Frp med Jul Rudihagen KrF og
Æsæl Sollie H som varamedlemmer.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som styremedlemmer i Lillesand Næringsareal AS (LINA), for to år fra generalforsamlingen
2016, velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Arnfinn Andersen FrP
Tone Vareberg V
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 150/15
Personlig varamedlem
Æsæl Sollie H
Juul Rudihagen KrF
Leif Vagle
Bystyrets vedtak er dermed:
Som styremedlemmer i Lillesand Næringsareal AS (LINA), for to år fra generalforsamlingen
2016, velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Arnfinn Andersen FrP
Tone Vareberg V
Personlig varamedlem
Æsæl Sollie H
Juul Rudihagen KrF
Leif Vagle
151/15 Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2015-2019 - valg til
rådsforsamlingen
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Som medlem til stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefonds rådsforsamling velges Petter Toldnæs V med Åshild Martinussen A
som personlig varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlem til stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds rådsforsamling velges
Fredrik Lossius H med Kari Lise Svaleng H som varamedlem.
V- 020/15
Delt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem til stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds rådsforsamling for
2015-2019 velges Petter Toldnæs V med Kari Lise Svaleng som personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 151/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem til stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds rådsforsamling for
2015-2019 velges Petter Toldnæs V med Kari Lise Svaleng som personlig varamedlem.
152/15 Aust-Agder museum og arkiv IKS representantskap 2015-2019 - valg av
medlem
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Som medlem til Aust-Agder museum og arkiv IKS
representantskap velges Signe Ann Jørgensen SV med Else Rønnevig V som personlig
varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen vedtas.
V- 021/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som medlem til Aust-Agder museum og arkiv IKS representantskap velges Signe Ann
Jørgensen SV med Else Rønnevig V som personlig varamedlem.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem til Aust-Agder museum og arkiv IKS representantskap for 2015-2019 velges
Signe Ann Jørgensen SV med Else Rønnevig V som personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 152/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem til Aust-Agder museum og arkiv IKS representantskap for 2015-2019 velges
Signe Ann Jørgensen SV med Else Rønnevig V som personlig varamedlem.
153/15 LiBiR IKS representantskap 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Som medlem til LiBiR IKS representantskap
velges Dagny Anker Gevelt A og Anne Kathrine Olsen MDG som medlemmer med Kristen
Steindal Sp som varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlem til LiBiR IKS representantskap velges Kjetil Hovde H og Jorunn Elisabet
Lossius som medlemmer med Kristin Gustavsen H og Arne Thomassen som
varamedlemmer.
(det skal velges tre medlemmer og tre varamedlemmer)
V- 022/15
Delt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlemmer til LiBiR IKS representantskap 2915-2019 velges:
Medlem
Kjetil Hovde H
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Dagny Anker Gevelt Ap
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Vara
Kari Erdvik H
Thomas Thomassen FrP
Anne Kathrine Olsen (MDG)
BS- 153/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlemmer til LiBiR IKS representantskap 2915-2019 velges:
Medlem
Kjetil Hovde H
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Dagny Anker Gevelt Ap
Vara
Kari Erdvik H
Thomas Thomassen FrP
Anne Kathrine Olsen (MDG)
154/15 Skjærgårdsparkens tilsynsråd 2015-2019 - Valg av medlem
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Som medlem av skjærgårdsparkens tilsynsråd
velges Petter Toldnæs V.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlem av skjærgårdsparkens tilsynsråd velges Bjørn Berntsen H med Birger Gauslaa
H som varamedlem.
(det skal velges ett medlem med varamedlem)
V- 023/15
Delt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem av skjærgårdsparkens tilsynsråd for 2015-2019 velges Bjørn Berntsen H med
Birger Gauslaa H som personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 154/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem av skjærgårdsparkens tilsynsråd for 2015-2019 velges Bjørn Berntsen H med
Birger Gauslaa H som personlig varamedlem.
155/15 Midt-Agder friluftsråd 2015-2019 - Valg av styremedlem
Administrasjonens forslag:
Rådmannen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Som styremedlem til Midt-Agder friluftsråd velges
Signe Ann Jørgensen SV.
Forslag fra Arne Thomassen H: Som styremedlem til Midt-Agder friluftsråd velges Birger
Gauslaa H.
(det skal velges ett styremedlem med varamedlem)
V- 024/15
Delt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som styremedlem til Midt-Agder friluftsråd for 2015-2019 velges Birger Gauslaa H som
medlem med Signe Ann Jørgensen SV som personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 155/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som styremedlem til Midt-Agder friluftsråd for 2015-2019 velges Birger Gauslaa H som
medlem med Signe Ann Jørgensen SV som personlig varamedlem.
156/15 Vestregionens opplæringskontor - Valg av styremedlem
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som varamedlem av styret for Vestregionens opplæringskontor velges Erica Cummings A.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlem av styret for Vestregionens opplæringskontor velges Knut Halvor Holthe
Rismyhr H.
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
V- 025/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som medlem av styret for Vestregionens opplæringskontor velges Knut Halvor Holthe
Rismyhr H.
Som varamedlem velges Erica Cummings A.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som styremedlem til Vestregionens opplæringskontor for 2015-2019 velges Knut Halvor
Holthe Rismyhr H som medlem med Erica Cummings som personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 156/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som styremedlem til Vestregionens opplæringskontor for 2015-2019 velges Knut Halvor
Holthe Rismyhr H som medlem med Erica Cummings som personlig varamedlem.
157/15 Birkenes og Lillesand interkommunale musikkskole 2015-2019 - Valg til
samarbeidsutvalget
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem av styret for Birkenes og Lillesand interkommunale musikkskole velges Anne
Bjørkvik SV med Naciye Öztyrk A som varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlem av styret for Birkenes og Lillesand interkommunale musikkskole velges Kari
Lise Svaleng H.
(det skal velges ett medlem med ett varamedlem)
V- 026/15
Delt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem til samarbeidutvalget for Birkenes og Lillesand interkommuanle musikkskole
2015-2019 velges Kari Lise Svaleng.
Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV:
Som personlig varamedlem velges Nils Martinius Justvik.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven og Jørgensen vedtas.
BS- 157/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem til samarbeidutvalget for Birkenes og Lillesand interkommuanle musikkskole
2015-2019 velges Kari Lise Svaleng med Nils Martinius Justvik som personlig varamedlem.
158/15 Utvalg for å oppnevne konfliktrådsmeklere 2015-2019 - Valg av
representant
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som varamedlem i utvalg for å oppnevne konfliktrådsmeglere velges Leif Vagle A.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlem i utvalg for å oppnevne konfliktrådsmeglere velges Odd Øystein Grødum H.
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
V- 027/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som medlem i utvalg for å oppnevne konfliktrådsmeglere velges Odd Øystein Grødum H.
Som varamedlem velges Leif Vagle A.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem av utvalg for å oppnevne konfliktrådsmeklere 2015-2019 velges Odd Øystein
Grødum H med Leif Vagle A som personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 158/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem av utvalg for å oppnevne konfliktrådsmeklere 2015-2019 velges Odd Øystein
Grødum H med Leif Vagle A som personlig varamedlem.
159/15 Lillesand Vekst 2015-2019 - Valg av to politisk oppnevnte medlemmer til
styret
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som politisk oppnevnt medlem til styret for Lillesand Vekst velges Abel Cecilie Knibe
Hanssen A med Petter Toldnæs V som varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som politisk oppnevnt medlem til styret for Lillesand Vekst velges Arne Thomassen H med
Jorunn Elisabet Lossius KrF som varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
V- 028/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som politisk oppnevnte medlemmer til styret for Lillesand Vekst for perioden 2015-2017 og
2017-2019 velges Abel Cecilie Knibe Hanssen A med Petter Toldnæs V som varamedlem og
Arne Thomassen H med Jorunn Elisabet Lossius KrF som varamedlem.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som politisk oppnevnte medlemmer for perioden 2015/2017 og 2017-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Personlige varamedlemmer
Jorunn Lossius KrF
Cecilie Knibe Hanssen Ap
Petter N. Toldnæs V
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 159/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som politisk oppnevnte medlemmer for perioden 2015/2017 og 2017-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Cecilie Knibe Hanssen Ap
Personlige varamedlemmer
Jorunn Lossius KrF
Petter N. Toldnæs V
160/15 Lillesands Sparebanks forstanderskap - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Vedtak: Forslag fra Arne Thomassen H vedtas: Nåværende medlemmer og varamedlemmer
til Lillesand Sparebanks forstanderskap gjenvelges.
V- 029/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Nåværende medlemmer og varamedlemmer til Lillesand Sparebanks forstanderskap
gjenvelges:
Medlemmer:
Ragnar Langfeldt H
Finn Bergkirk H
Ingbjørg Ribe Rudihagen KrF
Marie Vallesverd Dannevig A
Varamedlemmer:
Heidi Mæsel Oftedahl H
Halvor Rismyhr H
Bjørn Hagen KrF
Bente Ekra Grimenæs Sp
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Signe Ann Jørgens SV og Ingen Vollstad A tok opp spørsmål om egen habilitet (hhv.
styreleder og styremedlem i banken) og fratrådte. Astrid Scmidt SV møtte som varamedlem
for Jørgensen. Ingen møtte for Vollstad.
Begge ble kjent inhabile jf. fvl. 6 første avsnitt e).
Vedtak: Innstilling fra valgkomiteen vedtas.
BS- 160/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Nåværende medlemmer og varamedlemmer til Lillesand Sparebanks forstanderskap
gjenvelges:
Medlemmer:
Ragnar Langfeldt H
Finn Bergkirk H
Ingbjørg Ribe Rudihagen KrF
Marie Vallesverd Dannevig A
Varamedlemmer:
Heidi Mæsel Oftedahl H
Halvor Rismyhr H
Bjørn Hagen KrF
Bente Ekra Grimenæs Sp
161/15 Heimevernsnemnd 2015-2019 - Valg av kommunale representanter
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem av Heimevernsnemnda velges Bente Ekra Grimenæs SP med Leif Vagle A
som varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlem av Heimevernsnemnda velges Jo Hjerkinn H med Bjørn Berntsen H som
varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
V- 030/15
Inntilling fra valgkomiteen er dermed:
Som medlem av Heimevernsnemnda velges Bente Ekra Grimenæs SP og Jo Hjerkinn H
med Leif Vagle A og Bjørn Berntsen H som varamedlemmer.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem av Heimevernsnemnda 2015-2019 velges:
Medlem
Jo Hjerkinn H
Bente Ekra Grimenæs Sp
Personlig varamedlem
Bjørn Berntsen H
Leif Vagle Ap
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 161/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem av Heimevernsnemnda 2015-2019 velges:
Medlem
Jo Hjerkinn H
Bente Ekra Grimenæs Sp
Personlig varamedlem
Bjørn Berntsen H
Leif Vagle Ap
162/15 Valgstyre 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som medlem av valgstyret velges Leif Vagle A med Abel Cecilie Knibe Hanssen A som
varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlemmer av valgstyret velges Arne Thomassen H og Jorunn Elisabet Lossius KrF
med Æsæl Sollie H og Andreas Brovig KrF som varamedlemmer.
Vedtak: Forslag fra Knibe Hanssen og Thomassen vedtas.
V- 031/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som medlem av valgstyret velges Leif Vagle A med Abel Cecilie Knibe Hanssen A som
varamedlem.
Som medlemmer av valgstyret velges Arne Thomassen H og Jorunn Elisabet Lossius KrF
med Æsæl Sollie H og Andreas Brovig KrF som varamedlemmer.
Leder:
Nestleder:
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem til Valgstyret 2015-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Jorunn Lossius KrF
Leif Vagle Ap
Vedtak: Forslg fra Holmer-Hoven vedtas.
Personlige varamedlemmer
Æsæl Sollie H
Andreas Brovig KrF
Cecilie Knibe Hanssen Ap
BS- 162/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem til Valgstyret 2015-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Jorunn Lossius KrF
Leif Vagle Ap
Personlige varamedlemmer
Æsæl Sollie H
Andreas Brovig KrF
Cecilie Knibe Hanssen Ap
163/15 Stemmestyrer 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Arne Thomassen H: Stemmestyrene gjenvelges.
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Høvåg:
Kari Erdvik
Oddvar Abrahamsen
Eva Winge Hæstad
Siren Thorvaldsen
Asbjørg Rognlien Haugen
Jul Rudihagen
Turid Jacobsen
Leder: Kari Erdvik
Nestleder: Eva Winge Hæstad
Justøy:
Odd Steindal
Eva Kristin Eriksen
Anne Martha Svensen
Kai Aas-Hansen
Anders Thomassen
Kirsten Engeset
Leder: Odd Steindal
Nestleder: Eva Kristin Eriksen
Lillesand sentrum
Finn Bergkirk
Barbro Sundtoft
Harald Bjørløw
Tor Audun Danielsen
Berit Eide Johnsen
Magne Nikolaisen
Eva Skuggevik
Marie Vallesverd Dannevik
Lars Emil Nielsen
Robert Støle Johannessen
Leder: Finn Bergkirk
Nestleder: Harald Bjørløw
Vedtak: Forslag fra Thomassen vedtas.
(En del av de foreslåtte er ikke valgbare siden de ved dette valget har stått på valglister - de
er markert uthevet)
V- 032/15
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som stemmestyrer 2015-2019 velges:
Medlem
Høvåg:
Ingebjørg Ribe Rudihagen (leder)
Oddvar Abrahamsen
Eva Winge Hæstad (nestleder)
Personlige varamedlemmer
Kay Georg Arntzen
Terje Røsnes
Børre Thorvaldsen
Justøy:
Odd Steindal (leder)
Eva Kristin Eriksen (nestleder)
Anne Martha Svensen
Lillesand sentrum
Finn Bergkirk (leder)
Barbro Sundtoft
Nils Martinius Justvik - nestleder
Tor Audun Danielsen
Berit Eide Johnsen
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Kai Aas-Hansen
Anders Thomassen
Kirsten Engeset
Magne Nikolaisen
Eva Skuggevik
Marie Vallesverd Dannevig
Tone Vareberg
Robert Støle Johannessen
BS- 163/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som stemmestyrer 2015-2019 velges:
Medlem
Høvåg:
Ingebjørg Ribe Rudihagen (leder)
Oddvar Abrahamsen
Eva Winge Hæstad (nestleder)
Personlige varamedlemmer
Justøy:
Odd Steindal (leder)
Eva Kristin Eriksen (nestleder)
Anne Martha Svensen
Lillesand sentrum
Finn Bergkirk (leder)
Barbro Sundtoft
Nils Martinius Justvik (nestleder)
Tor Audun Danielsen
Berit Eide Johnsen
Kai Aas-Hansen
Anders Thomassen
Kirsten Engeset
Kay Georg Arntzen
Terje Røsnes
Børre Thorvaldsen
Magne Nikolaisen
Eva Skuggevik
Marie Vallesverd Dannevig
Tone Vareberg
Robert Støle Johannessen
164/15 Trafikksikkerhetsutvalg 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Som bystyreoppnevnt medlem og leder av trafikksikkerhetsutvalget velges Marianne
Gauslaa A med Torild Haustreis A som varamedlem.
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som bystyreoppnevnt medlem og leder av trafikksikkerhetsutvalget velges Terje Legreid H
med Leiv Per Olsen Pp som varamedlem.
Forslag fra Tor Olav Tønnessen Pp:
Som bystyreoppnevnt medlem og leder av trafikksikkerhetsutvalget velges Leiv Per Olsen
Pp.
(Den som oppnevnes som medlem og leder, skal samtidig være medlem av planutvalget)
V- 033/15
Tredelt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som bystyreoppnevnt medlem og leder av trafikksikkerhetsutvalget velges Kari Erdvik H med
Leiv Per Olsen Pp og Espen Hovde V som varamedlemmer.
Vedtak: Forslag fra Holmer Hoven vedtas.
BS- 164/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som bystyreoppnevnt medlem og leder av trafikksikkerhetsutvalget velges Kari Erdvik H med
Leiv Per Olsen Pp og Espen Hovde V som varamedlemmer.
165/15 Skolenes samarbeidsutvalg / skolemiljøutvalg 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
V- 034/15
Innstilling fra valgkomiteen:
Medlemmer:
lemmer:
Lillesand Ungdomsskole
Varamedlemmer:
Knut Halvor Holte Rismyhr H
Guro Aasaaren SV
Tingsaker skole
Eddie Røsnes A
Terje Legreid H
Brentemoen skole
Einr Holmer-Hoven H
Erica Cummings A
Høvåg skole
Thea Otilie L Olsen A
Oddvar Espegren KrF
Borkedalen skole
Cecilie Pedersen Hille H
En vara fra opposisjonen
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlemmer til skolenes samarbeidsutvalg / skolemiljøutvalg velges:
Medlem
Lillesand Ungdomsskole
Knut Halvor Rismyhr H
Tingsaker skole
Eddie Røsnes A
Brentemoen skole
Einar Holmer-Hoven H
Høvåg skole
Æsæl Solli H
Borkedalen skole
Thea Otilie L Olsen Ap
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Vara
Guro Aasaaren SV
Terje Legreid H
Erica Cummings Ap
Eddie Røsnes Ap
Cecilie Pedersen Hille H
BS- 165/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlemmer til skolenes samarbeidsutvalg / skolemiljøutvalg velges:
Medlem
Lillesand Ungdomsskole
Knut Halvor Rismyhr H
Tingsaker skole
Eddie Røsnes A
Brentemoen skole
Einar Holmer-Hoven H
Høvåg skole
Æsæl Solli H
Borkedalen skole
Thea Otilie L Olsen Ap
Vara
Guro Aasaaren SV
Terje Legreid H
Erica Cummings Ap
Eddie Røsnes Ap
Cecilie Pedersen Hille H
166/15 Justøy Montesori skole 2015-2019 - Valg av representant til styret
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Vedtak: Forslag fra Arne Thomassen H og Abel Cecilie Knibe Hanssen A vedtas:
Som medlem av styret til Justøy Montesori skole velges Anne Rød Moen H med Susanne
Lavik A som varamedlem.
V- 035/15
Innstilling fra valgkomiteen vedtas:
Som medlem av styret til Justøy Montesori skole velges Anne Rød Moen H med Susanne
Lavik A som varamedlem.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlem av styret til Justøy Montesori skole velges Anne Rød Moen H med Susanne
Lavik A som personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 166/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlem av styret til Justøy Montesori skole velges Anne Rød Moen H med Susanne
Lavik A som personlig varamedlem.
167/15 Stiftelsen Meta Hansens hus 2015-1019 - Valg av kommunale
styrerepresentanter
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som kommunal styrerepresentant velges Bjørn Berntsen H med Halvor Rismyhr H som
personlig varamedlem.
Videre velges Per Erik Lia SV med .... som personlig varamedlem.
Vedtak forslag fra Thomassen vedtas. (Nytt personlig varamedlem kan foreslås i bystyrets
møte).
V- 036/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som kommunal styrerepresentant velges Bjørn Berntsen H med Halvor Rismyhr som
personlig varamedlem.
Videre velges Per Erik Lia SV med .... som personlig varamedlem
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H og Petter Toldnæs V:
Som valgte kommunale styremedlemmer til Stiftelsen Meta Hansens hus 2015 - 2019
velges:
Medlem
Bjørn Berntsen H
Per Erik Lia SV
Vara
Halvor Rismyhr H
Beate Andreassen V
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven og Toldnæs vedtas.
BS- 167/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som valgte kommunale styremedlemmer til Stiftelsen Meta Hansens hus 2015 - 2019
velges:
Medlem
Bjørn Berntsen H
Per Erik Lia SV
Vara
Halvor Rismyhr H
Beate Andreassen V
168/15 Bygdebok - medlemmer til prosjektgruppa og styringsgruppa - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Prosjektgruppa:
Forslag fra Arne Thomassen H:
Som medlem av og leder av prosjektgruppa for bygdeboka velges Tor Audun Danielsen.
Som varamedlem velges Ragnhild Tønnessen.
Forslag fra Arne Gulbrandsen Frp:
Som medlem av prosjektgruppa for bygdeboka velges Arnfinn Andersen Frp.
Som varameldem velges Bergljot Siring.
Forslag fra Thomassen og Gulbrandsen vedtas.
Styringsgruppa:
Ordfører og valgt leder av prosjeketgruppa oppnevnes til styringsgruppa.
V- 037/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Projektgruppa:
Som medlem av og leder av prosjektgruppa for bygdeboka velges Tor Audun Danielsen.
Som medlem velges Arnfinn Andersen Frp.
Som varamedlemmer velges Ragnhild Tønnessen og Bergljot Siring.
Styringsgruppa:
Ordfører og valgt leder av prosjeketgruppa oppnevnes til styringsgruppa.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som medlemmer til bygdebokas prosjektgruppe velges:
Medlem
Tor Audun Danielsen V (leder)
Erik Adler Hellenes
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Personlig varamedlem
Knut Gabriel Knudsen H
Terje Ellefsen
BS- 168/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som medlemmer til bygdebokas prosjektgruppe velges:
Medlem
Tor Audun Danielsen V (leder)
Erik Adler Hellenes
Personlig varamedlem
Knut Gabriel Knudsen H
Terje Ellefsen
169/15 Jury for kulturprisen 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Arne Thomassen H: Til jury for kulturprisen velges ordfører samt Ingjerd Modal
fra det frivillige kulturliv. I tillegg velges leder av det nye utvalget der kultur inngår.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Som varamedlem velges Dagny Anker Gevelt.
Vedtak: Forslag fra Thomassen og Knibe Hanssen vedtas.
V- 038/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Til jury for kulturprisen velges ordfører samt Ingjerd Modal fra det frivillige kulturliv. I tillegg
velges leder av det nye utvalget der kultur inngår.
Som varamedlem velges Dagny Anker Gevelt.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som jury for kulturprisen 2015-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Ingjerd Modal (fra det frivillige kulturliv)
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Vara
Dagny Anker Gevelt
BS- 169/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som jury for kulturprisen 2015-2019 velges:
Medlem
Arne Thomassen H
Ingjerd Modal (fra det frivillige kulturliv)
Vara
Dagny Anker Gevelt
170/15 Jury for byggeskikkprisen 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Arne Thomassen H: Odd Øystein Grødum H velges som juryleder. Ulf Grønvold
gjenvelges som arkitekt.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Else Rønnevig V velges som juryleder. Ulf
Grønvold gjenvelges som arkitekt.
(det ble ikke foreslått representant fra frivillige foreninger og lag).
V- 039/15
Delt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som jury for byggeskikkprisen 2015-2019 velges:
Medlem
Odd Øystein Grødum H
Richard Modalen (rep fra frivillige)
Personlig varamedlem
Cecilie Pedersen Hille H
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 170/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som jury for byggeskikkprisen 2015-2019 velges:
Medlem
Odd Øystein Grødum H
Richard Modalen (rep fra frivillige)
Personlig varamedlem
Cecilie Pedersen Hille H
171/15 Jury for tilgjengelighetsprisen 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Jon Røthe A velges som medlem og leder fra opposisjonen til juryen for
tilgjengelighetsprisen.
Forslag fra Arne Thomassen H: Jorunn Elisabet Lossius velges.
V- 040/15
Delt innstilling.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som jury for tilgjengelighetsprisen 2015-2019 velges Jorunn Elisabet Lossius KrF med Jon
Røthe som personlig varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 171/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som jury for tilgjengelighetsprisen 2015-2019 velges Jorunn Elisabet Lossius KrF med Jon
Røthe som personlig varamedlem.
172/15 Stiftelsesstyrer - perioden 01.01.2016 til 31.12.2019
Administrasjonens forslag: Saken legges frem uten innstilling.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Det kom ingen forslag i møtet.
V- 041/15
Valgkomiteen fremmet ikke forslag.
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Stiftelsesstyrer utvides til tre medlemmer.
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Forslag fra Holmer-Hoven H:
Som medlemmer velges Arne Thomassen H og Jorunn Elisabet Lossius KrF.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A: Som medlem velges Jan Erling Tobiassen A.
Som varamedlem velges Inger Vollstad A
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven og Knibe Hanssen vedtas.
BS- 172/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Stiftelsesstyrer utvides til tre medlemmer.
Medlemmer:
Arne Thomassen H
Jorunn Elisabet Lossius KrF
Jan Erling Tobiassen A
Felles varamedlemsliste:
Inger Vollstad
173/15 Museumsnemnd for Lillesand by- og sjøfartsmuseum 2015 -2019 - valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
V- 043/15
Innstilling fra valgkomiteen:
Som museumsnemnd velges:
Helge Røed - leder
Lise Andersen, Lillesand Handelsstand
Anne Bjørkvik, Springvannsheia Kulturdrift
Kristen Edvard Skaar, Vestre Moland og Lillesand Historielag
Elisabeth Franck Danielsen, jurist
Hege Marie Holthe, salgsleder
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H og Signe Ann Jørgensen SV:
Som museumsnemnd velges:
Medlem
Felles varamedlemsliste
Helge Røed, leder
Jan Erling Tobiassen
Lise Andersen
Nils Martinius Justvik
Anne Bjørkvik
Kristen Edvard Skaar
Elisabeth Franck Danielsen
Hege Marie Holthe
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven og Jørgensen vedtas.
BS- 173/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som museumsnemnd velges:
Medlem
Helge Røed, leder
Lise Andersen
Anne Bjørkvik
Kristen Edvard Skaar
Elisabeth Franck Danielsen
Hege Marie Holthe
Felles varamedlemsliste
Jan Erling Tobiassen
Nils Martinius Justvik
174/15 Takstnemnd og ankenemnd for eiendomsskattesaker 2015- 2019 - Valg
Administrasjonens forslag: Saken fremmes uten forslag.
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Takstnemnd:
Forslag fra Arne Thomassen H:
Medlemmer:
Kjetil Hovde H
Ingebjørg Ribe Rudihagen Krf
Varamedlemmer:
Hege Marie Holthe H
Fredrik Lossius H
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Medlem:
Inger Vollstad
vara foreslås senere.
Ankenemnd:
Forslag fra Arne Thomassen H:
Birger Gauslaa H
Siren Thorvaldsen H
Varamedlemmer:
Odd Øystein Grødum H
V- 044/15
Innstilling fra valgkomiteen:
Takstnemnd
medlemmer:
Kjetil Hovde H
Ingebjørg Ribe Rudihagen Krf
Inger Vollstad A
Varamedlemmer:
Hege Marie Holthe H
Fredrik Lossius H
Ankenemnd:
medlemmer:
Birger Gauslaa H
Siren Thorvaldsen H
xxx
Varamedlemmer:
Odd Øystein Grødum H
xxx
xxx
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som takstnemnd for eiendomsskattesaker velges:
Medlem
Kjetil Hovde H – leder
Ingebjørg Ribe Rudihagen KrF
Inger Vollstad Ap - nestleder
Vara
Hege Marie Holthe H
Fredrik Lossius H
Harald Bjørløw SV
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som ankenemnd for eiendomsskattesaker velges:
Medlem
Birger Gauslaa H – leder
Siren Thorvaldsen H - nestleder
Jon Røthe Ap
Vara
Odd Øystein Grødum H
Knut Gabriel Knudsen H
Jan Erling Tobiassen AP
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 174/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Takstnemnd for eiendomsskattesaker:
Medlem
Kjetil Hovde H – leder
Ingebjørg Ribe Rudihagen KrF
Inger Vollstad Ap - nestleder
Personlige varmedlemmer
Hege Marie Holthe H
Fredrik Lossius H
Harald Bjørløw SV
Ankenemnd for eiendomsskattesaker:
Medlem
Birger Gauslaa H – leder
Siren Thorvaldsen H - nestleder
Jon Røthe Ap
175/15 Viltnemnd 2015-2019 - Valg
Administrasjonens forslag:
Administrasjonen fremmer ikke forslag.
Personlige varamedlemmer
Odd Øystein Grødum H
Knut Gabriel Knudsen H
Jan Erling Tobiassen AP
23.09.2015 Behandling i Valgkomite
Forslag fra Arne Thomassen H: Viltnemnda gjenvelges.
Forslag fra Oddbjørn Kylland Sp:
Bente Ekra Grimenes Sp velges som medlem og nestleder i stedet for Oddbjørn Kylland.
Kylland velges som varamedlem.
Vedtak: Forslag fra Thomassen og Kylland vedtas.
V- 045/15
Innstilling fra valgkomiteen er dermed:
Som viltnemnd velges:
Medlemmer:
Rune Blix H - leder
Bente Ekra Grimenæs Sp - nestleder
Lene Holtskog H
Frank Ribe KrF
Elisabet Ording SV
Varamedlemmer:
Jan Helge Kjøstvedt V
Oddbjørn Kylland Sp
Svein Arne Bjelland KrF
14.10.2015 Behandling i Bystyret
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
Som viltnemnd velges:
Medlemmer:
Varamedlemmer i rekkefølge:
Rune Blix H - leder
Bente Ekra Grimenæs Sp - nestleder
Æsæl Sollie H
Frank Ribe KrF
Jan Helge Kjøstvedt V
Elisabet Ording SV
Oddbjørn Kylland Sp
Svein Arne Bjelland KrF
Vedtak: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
BS- 175/15
Bystyrets vedtak er dermed:
Som viltnemnd velges:
Medlemmer:
Varamedlemmer i rekkefølge:
Rune Blix H - leder
Bente Ekra Grimenæs Sp - nestleder
Æsæl Sollie H
Frank Ribe KrF
Jan Helge Kjøstvedt V
Elisabet Ording SV
Oddbjørn Kylland Sp
Svein Arne Bjelland KrF

Similar documents