Last ned siste utgave - Stokke kirke

Comments

Transcription

Last ned siste utgave - Stokke kirke
Nr. 7 - 60. årgang 1. des 2015 – 17. jan. 2016
INFORMASJON
Stokke
menighetsblad
Menighetsbladet
60 år
side 4-5
Jul i
Sverige
side 6-7
Parkering ved
Stokke kirke
side 9
DEN NORSKE KIRKE I STOKKE
Stokke kirkekontor
Besøksadresse: Stokkeveien 55.
Postadr: Postboks 10, 3161 Stokke.
E-post: [email protected] • Tlf: 33 50 12 20
Åpningstid: man. tirs. tors. fre. kl. 09–15.
Prest, organist, kirketjener og kirkegårdsbetjent har fri
mandager.
ANSATTE:
Kirkeverge Fred Willy Aamelfot
Tlf: 33 50 12 22 • [email protected]
Sokneprest Frode Askekjær (Stokke sokn)
Tlf: 33 50 12 34/95 02 00 37
[email protected]
Sokneprest Lise Horn (Skjee og Arnadal sokn)
Tlf: 33 50 12 33/97 15 01 28 • [email protected]
Kapellan Erna Rodahl
Tlf: 33 50 12 31 • erna.roda[email protected]
Kontorsekretær Ellen Chr. K. Stampe
[email protected]
Kantor Jaime Nicholas Lewis
Tlf: 33 50 12 23 • [email protected]
Vikarierende kantor Arnt Frode Strandskogen
Tlf. 33 50 12 26 / 40 40 22 41
[email protected]
Menighetssekretær Grete Granerød
Tlf: 33 50 12 24 • [email protected]
Diakon Gunvor L. Falke
Tlf: 33 50 12 32 • [email protected]
Undervisningsleder Thomas Erlandsen
Tlf: 33 50 12 25 • [email protected]
Trosopplærer Tone Raundalen
Tlf.33 50 12 28/97 01 68 13
[email protected]
Kirketjener Siv T. Sommerstad
Mobil: 48 22 79 80 • [email protected]
Kirketjener Helga S. Grav
Mobil: 95 97 95 52 • [email protected]
Kirkegårdsbetjent Rune Jacobsen
Kirkegårdsbetjent Reidar Nærland
Alle kan treffes etter avtale.
Leder av Stokke kirkelige fellesråd
Anders Kristian Kjær jr. Tlf. 957 46 810
Leder av Arnadal menighetsråd
Øyvind Tretteteig. Tlf. 33 33 51 38
Leder av Skjee menighetsråd
Åse Svensson. Tlf. 922 13 615
Leder av Stokke menighetsråd
Øivind Nilsen. Tlf. 489 90 152
Utgiver: Menighetsrådene. Utkommer 7 nummer i 2015.
Stoff leveres på Kirkekontoret eller
e-post: [email protected]
Møtenotiser kan sendes som e-post til [email protected]
Ansvarlig redaktør: Fred Willy Aamelfot.
Redaksjonsutvalg: Karl Hagelund, Helge Klingberg,
Ellen Chr. K. Stampe, Lise Horn.
Bankkonto: 8150.16.89785 til menighetsbladet.
Neste nummer av menighetsbladet kommer i
uke 3 og dekker tidsrommet 17.1.16 - 1.3.16
Stoff må leveres innen 15. desember 2015
2 Stokke menighetsblad
På den annen side
Flaut
Det er gjennomført flere valg i høst, blant annet på kirkesektoren. Et nokså gjennomgående
tema i den forbindelse er at det har vært vanskelig å skaffe valgkandidater. Ja, vi ser at enkelte menighetsråd ikke en gang har fått det
antall medlemmer de skulle hatt.
Hvorfor er det sånn når folk har mer fritid og
bedre helse enn noen gang og derfor burde ha
mulighet for å ta et tak?
Fortsatt er det greit for de fleste å bake en kake
til beste for idrettslaget eller kirkekaffen, eller
for den saks skyld å delta i en dugnad i ny og
ne, men å forplikte seg til å gi av sin tid for en
periode er for mange ganske ugreit. Å engasjere seg virker ugreit.
De aller fleste ser fortsatt viktigheten av å ha
et oppegående organisasjonsliv, kulturliv og kirkeliv, men å bidra til det, nei – det blir for krevende. Det handler om prioriteringer.
Da listene for menighetsrådsvalgene her i Stokke skulle settes opp tidligere i år, måtte minst
35 personer være villige til å stå på dem, hvis
lovens minimum skulle oppfylles. Men det var
bare 24 som svarte ja av de 140 som ble spurt!
Det må vel nærmest kalles tillitsmannskrise!
Vi tror likevel at de som ble spurt og som svarte
«nei» ønsker en levende kirke her i Stokke. Men
altså uten deres medvirkning. Heldigvis var det
24 personer som svarte «ja» og som dermed
bidrar til en slik kirke. Vi ønsker dem lykke til og
Guds velsignelse i arbeidet.
Vi kan bare håpe at viljen til innsats er en annen
ved neste korsvei. Dette var flaut!
HK
Ord til ettertanke
Jul, gjestfrihetens høytid
«Det var ikke rom for dem i herberget», leste
jeg julaften i Åmot kirke, og ble avbrutt av en
guttepjokk: «Sånn kan det ikke verra!».
Etter Jesu fødsel skal det være husrom for alle!
Som om englene tegnet med lysende skrift på
himmelen: Gjestfriheten er kommet til jord.
Det handler om gjestfrihet som en udiskutabel
menneskelig verdi. Det handler om frihet for
gjesten til å være menneske. I Hebreerbrevet får
vi utfordringen i klartekst: «Glem ikke å være
gjestfrie, for på den måten har noen, uten å vite
det, hatt engler som gjester». Peter sier det kortere og svært tydelig: «Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage». Og når Jesus skal forklare
hva som betyr noe i livet, roser han de som tar
imot de fremmede: «Jeg var fremmed og dere
tok imot meg». Dette sa han som selv opplevde
å ikke bli tatt imot som lite barn i en familie på
flukt: « Han kom til sine egne, men hans egne
tok ikke imot ham». Gjestfrihet er et stort ord
som altfor ofte får et lite innhold. «Sånn kan
det ikke verra!»
Året 2015 har vært en stor utfordring til vår
del av verden. Anført av Tysklands leder Angela
Merkel, er det tegn til en ny gjestfrihet hvor vi
slutter å telle antall flyktninger, men isteden
takker for livet og tror at der det er hjerterom er
det også husrom. Dypest sett er vi alle flyktninger i verden, gjester som er avhengige av andre
menneskers godhet og evne til å inkludere i et
fellesskap. Derfor er gjestfrihet verdens håp. Vi
blir sterke av å elske og svake av å forakte og
neglisjere. Vi blir sterke av å være gjestfrie, og
svake av å være snerpete, kalde og avmålte. Bildet «gjestebud» av Liv Benedicte Nielsen som
illustrerer denne julebetraktningen sprenger da
også aldeles rammen for våre tanker om fellesskap og hvor mange vi syns vi har plass til rundt
bordet. Her er ikke bare 12 menn, men mer enn
30 mennesker; unge, gamle, kvinner og menn,
og det bugner av gode gaver i et fargerikt fellesskap. Noe flottere bilde på hva Jesu Jul er,
kan vi knapt tenke oss.
Biskop Per Arne Dahl.
Adventstiden er ikke de lystige hjerters høytid,
men tiden for lysets komme og lysets kraft. Bak
det grønne og glitrende kan det være kaldt og
guffent. Bak det grønne og glitrende kan det
være taust og utrygt med skjulte tragedier for
store og små. Julen er Guds håndtrykk til oss,
ikke med løfte om fravær av sorger, men om
nærvær i alt. Han tilbyr frihet til sine gjester. «I
min fars hus er det mange rom», sa Jesus. «Var
det ikke slik, hadde jeg sagt dere det». Ferdig
snakka!
Advent og jul er tiden da vi feirer den minste
som kom til verden med den største kraften.
600 år før Jesu komme fikk de sin adventshilsen fra profeten Jesaja: «Det folk som vandrer
i mørket får se et stort lys; over dem som bor i
skyggelandet stråler lyset fram. For et barn er
oss født, en sønn er oss gitt». Denne julen har vi
en sjelden anledning til å vise at Jesus har vokst
ut av krybben og inn i våre hjerter. Evangeliet
er i en sum gjestfrihet. Fra å møte andre som
fiende, kan vi bli noens frende og vise at det
igjen er blitt plass i «herberget». Sånn skal det
verra! Velsignet jul!
Per Arne Dahl
biskop
Stokke menighetsblad
3
Menighetsbladet 60 år!
Den observante leser av menighetsbladet vil ha
lagt merke til at menighetsbladet i år fyller 60 år!
Det aller første bladet var julenummeret i 1955.
Bladet hadde en enkel illustrert forside av Hans
Gerhard Sørensen og bladets hovedoppslag var
«Julegaven til Stokke». For det var det menighetsrådene i Arnadal, Skjee og Stokke ønsket at
menighetsbladet skulle være.
De første årene var menighetsbladet for det
meste i sort / hvitt. Kun jule- eller påskenummer
hadde forside med farger og Hans Gerhard Sørensens illustrasjoner gikk igjen fra gang til gang
på både forside og ellers i bladet. Bladet hadde
8 sider, hvor den siste siden bestod av annonser,
og bladet kom ut med 10 nummere i året. I 1971
blir det mer bruk av farger på bladets forside,
og det kommer en del bilder i bladet. Bladet får
også flere sider – først 12 og siden 16 sider. Fra år
2000 har menighetsbladet og Stokke kommune
samarbeidet om å gi ut et fellesblad. Den ene delen er menighetsblad – den andre delen er Nytt
fra Stokke kommune.
4 Stokke menighetsblad
Innholdet i menighetsbladet har forhåpentligvis vært
noe for en hver
smak. Andakt og
prekenliste har vært
faste gjengangere.
I tillegg har bladet
hatt en rekke artikler og betraktninger, notiser om lokale arrangementer, oppslag
om konserter og teaterstykker, personportretter
og omtale av eller tilbakeblikk på et arrangement. I mars-nummeret 1964 ble nytt alterparti,
laget av Hans Gerhard Sørensen, omtalt i menighetsbladet. I februar 1973 kom den første lederartikkelen på plass, senere på 70-tallet blir ungdomsarbeidet satsningsområde i menighetene
og det skrives det en del om, og i 1979 starter
ungdomskoret Filius opp. I 1986 markeres det at
Stokke kirke er 100-års jubilant, og i 1994 skrives
det om den nye Vear arbeidskirke. Noen år senere, i 1997, feirer Skjee kirke 800 år og Stokke
får i den anledning storfint besøk fra kongehuset. Hele tiden har vi skrevet om ting vi har vært
opptatt av og som vi har ment har vært viktig
stoff å få fram i menighetsbladet vårt. Det har
vært omtale av dårlig økonomi og det har vært
skrevet om ansatte og frivillige som har kommet
som nye inn i arbeid og som har takket av etter
innsats. Bladet er ment å skulle speile «hva som
skjer der ute». Vi håper også dette nummeret av
menighetsbladet har gitt litt informasjon og litt
til ettertanke og kanskje et smil fant sted også.
Stokke menighetsblad vil være å finne i postkassa
7 ganger også i 2016, men fra 1. januar 2017,
når vi blir en del av nye Sandefjord kommune, vet
vi ikke hva som skjer. Det vil tiden vise.
ECKS
Lys til ettertanke
Trygg Trafikk har gjennom mange år, i samarbeid
med blant annet politiet, vegvesenet og kirken,
arrangert «Lys til ettertanke».
Det tennes lys, både langs E 18 og i kirken, til
minne om alle drepte og skadde i trafikken, og vi
oppmuntres til å opptre varsomt i trafikken, og ta
hensyn til hverandre.
«Lys til ettertanke» holdes denne gang søndag 3.
januar. Arrangementet begynner kl. 17.00 med
musikk og appell, på sørsiden av kirken, etterfulgt av fakkeltog ut til E 18. Så blir det minnegudstjeneste i kirken, og til slutt blir det en samling i Skjeestua, med servering av kveldsmat.
I gudstjenesten medvirker biskop Per Arne Dahl
og samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen. Det
blir også sang ved Ole Paus.
Arrangementet er åpent for alle.
Frode Askekjær
sokneprest i Stokke
Stokke menighetsblad
5
Jul i Sverige
Ettersom to av våre presters ektefeller
kommer fra Sverige, kunne det ha interesse å høre hvordan deres julefeiring og
juletradisjoner har vært, til forskjell fra vår
norske julefeiring ..... i den grad det er forskjeller på dette i to såpass like naboland
som Norge og Sverige.
Den første vi spør om dette er Berit Askekjær.
Hun kommer fra en bygd utenfor Skellefteå
nord i Sverige. Berit forteller at det er mye bruk
av lys i tiden før jul, men ikke fiolette adventslys
som vi er vant til. Der skal lysene være hvite. Videre understreker hun at første søndag i advent
er viktig i Sverige. Da er oppslutningen i kirkene
større enn på noen av de andre dagene i året.
Adventsalmene er også tydeligere med i tiden
før jul enn vi er vant med. Ellers er tradisjonen
med adventspynting i form av kranser, stjerner
og lys som hos oss. Og så er Lucia feiringen viktig i Sverige i førjulstiden. Det gjelder ikke bare
i skoler og barnehager, men for folk flest og i
alle aldre. Denne feiringen markeres både i TV
og radio, og folk samles i kirkene ved denne anledningen.
En gang før jul var det vanlig at barnegrupper
og -foreninger hadde en felles samling. Der kom
jultomten (=julenissen) på besøk med sin sekk
og delte ut poser med godter og «sydfrukter»,
slik som vi har vant med at skjer på juletrefester
etter julaften.
På selve julaften er tradisjonene nokså likt det
vi kjenner til, med juletre og julklappar (=jule-
Krypinn
Vår vikarierende kantor, Arnt Frode
Strandskogen pendler fra Oslo til Stokke.
Jeg har ikke bare mye å gjøre, men også
mye å kjøre, sier han.
Er det noen som har et lite «krypinn» til
leie for en og annen natt innimellom?
Ta kontakt på tlf. 40402241!
6 Stokke menighetsblad
Berit Askekjær.
presanger). I stedet for ribbe, pinnekjøtt og
juletorsk, er det julskinke (=skinkesteik) som
dominerer middagsbordet på julaften i Sverige.
Den skal serveres kald og spises med tunnbröd
(=flatbröd) og eventuelt sennep, men vi hadde
også flere kalde og varme retter på julbordet
(men skinken er og blir viktigst!)
Første juledag var det vanlig at vi dro til kirken
svært tidlig, forteller Berit. Til Juleotte klokka sju
om morran. I seinere tid er det blitt vanligere
tradisjon med midnattsmesse, eller med julaftens gudstjeneste slik vi kjenner det her hos oss.
I romjula er det vanlig at min barndoms menighet samles en gang i kirken for å synge julesanger og -salmer. Kanskje har en gruppe øvd inn
noe spesielt som framføres ved denne anledningen. Dette til forskjell fra det at vi her til lands
«synger jula inn» en gang før selve julehelga.
Når vi spør om når julhøytiden er slutt, så er
det 13. dag jul som markerer dette. Den dagen
(6. januar) er fortsatt «rød dag» i den svenske
kalenderen. Ingen skoler starter før etter denne
dagen, og det er vanlig at jula ryddes ut etter
denne dagen. Men akkurat som hos oss er det
noen som holder fast ved at jula skal feires helt
til 20. dag jul.
Lars Arvidson kommer fra området rundt Ørebro en del mil vest for Stockholm. Han minnes
særlig hvordan han opplevde juletiden som
barn. Første søndag i advent startet forventningene og nedtellingen økte med antallet tente
lys i adventsstaken. Og så var det barne-TV med
julekalender som var ny hvert år. Akkurat som
Berit, forteller Lars at Lucia var viktig for barna.
Da gikk de i hvite gevanter med pepperkaker
og lussekatter på besøk, ikke bare i skoler, barnehager og eldreinstitusjoner, men også til vanlige arbeidsplasser, som satte pris på slikt besøk.
Han minnes også at tidlig på Lucia morgen gikk
de litt større elevene og vekket sine lærere! Det
var alminnelig akseptert.
Siden mor til Lars arbeidet med å tilpasse klærne til folk, var det ekstra travelt for henne før
jul. De siste tilpasningene ble utført på julaften formiddag. Men som også Berit fortalte,
jul-lunsjen med kald skinke og det hele var begynnelsen på julefeiringen og innen da måtte
alt annet være ferdig. Skikken med juletre og
julepresanger var den samme som vi har. Når
det gjelder kirkegang i julehelga, opplevde Lars
samme skikkene som Berit har fortalt om.
Lars Arvidson.
ste helgedagene i romjula måtte barna holde
seg hjemme, mens resten av jula kunne de gå
på besøk til leikekamerater som ellers i året. Og
om nyttårsaften fikk barna lov til å være opp til
midnatt. Fyrverkeriet var jo verdt å oppleve om
han var aldri så trøtt. Og Lars hadde sovet under
spisebordet i ventetiden.
K. H.
Ellers minnes Lars at det var barne-TV med tegnefilmer hver morgen i hele romjula. De to før-
Luciamorgen
Stokke Voices inviterer
Søndag 13.desember er de Luciamorgen i Stokke kirke kl. 0930.
Da inviterer vi alle barn til å spise lussekatter, drikke julebrus og være med å øve på Luciaprosesjon og andre aktiviteter!
Kl. 11 er det Luciafest under gudstjenesten hvor vi alle lager en stemingsfull gudstjeneste!
Påmelding til [email protected] eller SMS til 40402241.
Stokke menighetsblad
7
Trosopplæringen
Lys Våken
ble avholdt i Arnadal kirke
lørdag 31/10 til søndag
1/11. En fantastisk syverbande deltok. Vi koste oss med lek, sang,
dramaøvelse, pizza, refleksorientering inne
i en stummende mørk kirke og lys-rebus ute i
«skogen» bak kirka. Vi hadde også en vandring
på kirkegården seint på kvelden. Det var ikke
spooky i det hele tatt, men stille og fredelig, og
veldig fint med alle lyktene som var tent for å
hedre minnet om de som er døde. Det ble tid til
godteri og Mr Bean før vi rigget til «sengene»
inne i kirka. På gudstjenesten var det LysVåkenungene og Lise Prest som hadde prekenen med
dramatisering om Jesus som livets og verdens
lys.
Vi var lys våkne og intenst til stede alle de våkne
timene- og fornøyde og trøtte etterpå.
-Tusen takk, unger, for en flott helg!
Julespill for 5 og 6 åringer
Tirsdag 15/12 kl
16.30 er alle 5 og
6-åringer velkommen til julespill i
Stokke kirke. Vi
møtes i kapellet
til pølsemiddag kl
16.30. Så forvandles de ansatte i Stokkemenighetene til noen av
de personene vi hører om i juleevangeliet. Med
keiser Augustus som guide kan dere være med
på en reise til Betlehem for å se hva som skjedde
der. Her blir det med andre ord mat, musikk og
teater.
NB: Påmelding til trosopplærer på
tlf. 97 01 68 13.
Trill og trall i Stokke
Trill og trall har ferie hele desember og starter
opp igjen torsdag 14/1 2016. Følg med på annonsering/ kirkens nettside i fht klokkeslett!
For mer info, kontakt Tone Raundalen på
tlf 97 01 68 13.
Hellige tre kongers fest
arrangeres i Arnadal menighet mandag 28/12 og i Skjee
menighet søndag 10/1. Følg
med på nettsiden og i avisa
for nærmere informasjon.
Dette er fester for hele familien og for hele menigheten. Som ledd i trosopplæringen vil 3-5-åringer få personlig invitasjon til festen i Arnadal og 7-åringer til festen i
Skjee.
8 Stokke menighetsblad
Parkering ved Stokke kirke
Vi erfarer at mange er usikre på hvor de kan
parkere ved Stokke kirke, derfor vil vi gi en orientering.
Av sikkerhets- og beredskapshensyn er det ingen parkering inntil kirkeveggene.
De plassene som er i innhakket nærmest rullestolrampen, er først og fremst beregnet for de
med bevegelsesbegrensninger.
Ellers er det bare å parkere på plenene på nordsiden av kirken, fyll gjerne opp slik bildet viser!
Det kan også parkeres langs den ene siden av
Arne Garborgsvei ved kirken, men ikke slik at
det hindrer alminnelig ferdsel på veien.
For øvrig er det også noen plasser ved øvre kirkegård. Velkommen til kirken!
Hilsen kirketjeneren
Stokke felleslegat
Mulighet for tildeling fra
Stokke felleslegat
Forbønn
- I desember
Vi ber for
-
-
-
for alle samlinger i kirkene våre før og
i julen og for dem som skal fortelle fra
juleevangeliet eller forkynne
om at alle i Stokke må få feire en god
og fredelig jul
om at ingen må være redde eller ha
grunn til å være redde, enten det
gjelder oss som bor her eller
flyktninger som stadig strømmer på.
Stokke felleslegat ble opprettet i 2003 ved
sammenslåing av flere mindre legater med
omtrent samme formål.
I henhold til vedtektene skal 10/36 - deler
av netto avkastning fra legatets grunnkapital fordeles til «trengende i Stokke kommune til jul».
De som ønsker å søke om midler fra legatet ut fra dette formålet må sende en
kortfattet og begrunnet søknad til Stokke
felleslegat innen 4. desember. Eventuell
tildeling vil så bli foretatt en av de nærmeste dagene etterpå.
Søknaden sendes:
Stokke felleslegat
v/Sigbjørn Aamelfot
Vennerødveien 160
3160 STOKKE
Stokke menighetsblad
9
Annonser
Alltid her for deg!
Behjelpelig hele døgnet
Telefon: 33 33 67 57 - www.klemmetsby-firing.no
STOKKE TRAFIKKSKOLE
Kontor 33 33 84 24
Bjørn
907 55 055
Odd Egil 913 96 290
Moped • Bil • Tilhenger • Traktor
10 Stokke menighetsblad
Jeg skal gi sangen vinger
Husk at vi berører juleevangeliet hver gang vi
samles til gudstjeneste, er det første han sier,
når vi ber kantor Arnt Frode Strandskogen om å
pense tankene inn på julens musikk.
«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden
blant mennesker som har Guds velbehag» synger vi etter bønneropet hver søndag, akkurat
slik som englene på Betlehemsmarken gjorde.
Dette gir perspektiv og det gjør en ydmyk, fortsetter han.
Vi skal snakke om julens salmer og Arnt Frode,
som nå har betjent orglene her i Stokke siden
påsketider, mener at julesalmene har et sterkt
ankerfeste hos folk og at alle er glad i dem. Det
er glade salmer og ettertenksomme salmer.
- Er det noen du spesielt vil nevne?
«En krybbe var vuggen» (Salmeboka nr. 56), vil
jeg nevne. Den understreker juleevangeliet på
en særlig måte. Det var ikke rikdom og prakt
Gud slo om seg med til jul. Denne salmen er så
tydelig på hva jul er for noe.
Salmer som «Et barn er født i Betlehem» og
«Glade jul» er slitesterke. De har holdt i generasjon etter generasjon. Mange av dem er en
juleandakt i seg selv.
- Mange er glade i «Deilig er jorden» (salmeboka nr. 48) og den synges også utenom juletid.
Hva tenker du om den salmen?
Det er en flott salme som favner mye. I annet
vers står det at slekt skal følge slekters gang. De
som har miste noen av sine kjære og kjenner på
en sorg, et vemod eller et savn ved juletider får
i neste setning høre det løfterike og trøstefulle:
Aldri forstummer tonen fra himmelen.
- Andre favoritter?
Jeg kan ikke unnlate å nevne salmen «Gud sin
egen sønn oss gav» (nr. 60 i salmeboka). Den
handler om hva som er vårt kall her på jord.
Det er å gi, etter at Gud hadde gitt sitt aller
kjæreste, sin sønn.
Kantor Arnt Frode Strandskogen ved orglet i
Stokke kirke.
- Hva med de store musikkverk som er skrevet
til julehøytiden?
Da er det nok Juleoratoriet av Johan Sebastian
Bach som tar prisen. Det inneholder alt!
- Hva er ditt førjulsråd til oss som er glad i julesalmene?
Ta dere tid til å synge eller lese salmene hjemme,
gjerne flere sammen. Og møt opp til gudstjeneste 1.juledag. Da er det riktig jul og da synger
vi alltid vakre og sentrale salmer. Juledags morgen eller formiddag er ofte så stille og vakker.
Da er det fint å være på kirkevei.
Et annet råd er at alle de som ikke har skaffet
seg den nye salmeboka, bør ønske seg den til
jul. Den er en skattkiste!
- Gleder du deg til jul?
Ja, veldig. For jeg som skal spille, er så heldig å
skulle få gi sangen vinger!
HK
Stokke menighetsblad
11
Elias Akselsen
til Stokke kirke 17. desember kl. 19.00
Vi kan glede alle våre musikkinteresserte
med en stor musikalsk begivenhet før jul!
Sangeren Elias Akselsen og hans datter Veronica
Akselsen Lillesveen gir konsert i Stokke kirke
17. desember kl. 19.00. Med seg har de noen
av landets beste bandmusikere.
«Velkommen hjem» har de kalt sitt program med
musikalsk varme som er sjelden!
Få med deg denne opplevelse du også!
Billetter på
www.billettservice.no
kr. 300,00 + gebyreller kjøpe billetten på kirkekontoret og spar avgiften!
Elias Akselsen.
Menighetsrådet er arrangør og både sogneprest
Frode Askekjær og kantor Arnt Frode Strandskogen
er sterkt involvert!
Veronica Akselsen Lillesveen.
Fra kirkeboka
Døpte:
Trym Rimeslåtten
Mathias Lensberg
Ingrid Marie Hvatum
Sebastian Berland Håøy
Henry Severin White
Ulrik Fadnes Teigen
Fia Elisabeth Østli
Oscar Wåle
Casper Lunde Løvvold
Vigde:
Anita Flaatnes og Gjert Johan Stor-Re
12 Stokke menighetsblad
Begravet:
Hildur Beate Mørken
Stein Andrè Andersen
Patrick Studsrød Berg
Hellik Fredriksen
Anne Karin Larsen
Karin Aslaug Berg
Rolf Omar Johansen
Hans Ingar Jacobsen
Randi Josefine Hansen
Helge Wilmann
Annonser
Stokke menighetsblad
13
Gudstjenesteliste
3. des. – 17. jan.
Det er stort sett mulighet for dåp på alle gudstjenester. Finner dere en søndag som passer, så
ring oss på tlf: 33 50 12 20, så ser vi om dagen
er ledig.
Stokke kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn.
Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid.
Stokke Voices synger.
Torsdag 3. desember
Søndag 20. desember,
4. søndag i adventstiden
Prekentekst: Matt 1, 18 - 25
Lesetekst: Sef 3, 14 – 17, 2 Kor 1, 18 – 22
Stokke kirke kl. 18.00.
Lysmesse. Sokneprest Frode Askekjær og undervisningsleder Thomas Erlandsen.
Konfirmanter og Torsdagsklubben deltar. Offer
til menighetens eget arbeid.
Søndag 6. desember,
2. søndag i adventstiden
Prekentekst: Joh 16, 21 - 24
Lesetekst: Jes 2, 1 – 5, Hebr 10, 35 – 39
Skjee kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn.
Nattverd. Søndagsskole. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.
Vear arbeidskirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær.
Nattverd. Søndagsskole. Offer til Misjonsalliansen.
Onsdag 9. desember
Vear arbeidskirke kl. 19.00.
Lysmesse. Kapellan Erna Rodahl og undervisningsleder Thomas Erlandsen.
Søndag 13. desember,
3. søndag i adventstiden
Prekentekst: Joh 5, 31 - 36
Lesetekst: Mal 4, 4 – 6, 2 Pet 1, 19 – 21
Arnadal kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Kapellan Erna Rodahl.
Baluba deltar. Nattverd. Offer til menighetens
eget arbeid.
14 Stokke menighetsblad
Skjee kirke kl. 11.00.
Sanggudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær.
Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid.
Vear arbeidskirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Kapellan Erna Rodahl.
Nattverd. Offer til menigheten
Torsdag 24. desember, julaften
Prekentekst: Luk 2, 1 - 20
Lesetekst: Jes 9, 1a.2.6 – 7, 1 Joh 1, 1 - 4
Skjee kirke kl. 14.00.
Familiegudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
Vear arbeidskirke kl. 14.00.
Familiegudstjeneste. Kapellan Erna Rodahl.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
Arnadal kirke kl. 16.00.
Familiegudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær.
Julespill. Sang ved Lise Davidsen.
Offer til Kirkens Bymisjon i Vestfold.
Vear arbeidskirke kl. 16.00.
Familiegudstjeneste. Kapellan Erna Rodahl.
Stokke kirke kl. 16.00.
Familiegudstjeneste. Sokneprest Lise Horn.
Stantins hornorkester og Arne Petter Ødelund
spiller.
Stokke Voices synger.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
Fredag 25. desember, juledag
Prekentekst: Joh 1, 1 - 14
Lesetekst: Ordsp. 8, 1 – 2. 22 – 31, Hebr 1, 1 – 6
Stokke kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn.
Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid.
Lørdag 26. desember, 2. juledag
Prekentekst: Joh 16, 1 – 4a
Lesetekst: Klag 3, 52 – 57, Fil 1, 27 - 30
Arnadal kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær.
Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid.
Søndag 27. desember, 3. juledag
Prekentekst: Luk 2, 25 - 35
Lesetekst: Jes 66, 10 – 13, Rom 11, 33 – 36
Skjee kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn.
Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon i Vestfold.
Stokke kirke kl. 11.00.
Misjonsgudstjeneste. Sokneprest Lise Horn og
misjonsrådgiver ved bispekontoret Knut Edvard
Larsen. Nattverd. Offer til Misjon uten grenser.
Skjee kirke kl. 17.00.
Lys til ettertanke – minnemarkering for trafikkofre.
Biskop Per Arne Dahl. Sang ved Ole Paus.
Søndag 10. januar,
2. søndag i åpenbaringstiden
Prekentekst: Joh 1, 29 - 34
Lesetekst: Jes 53, 6 – 9, Kol 1, 15 – 20
Vear arbeidskirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær.
Nattverd.
Skjee kirke kl. 11.00.
Barnegudstjeneste. Kapellan Erna Rodahl.
Hellige tre kongers fest. Kirkekaffe.
Fredag 1. januar, nyttårsdag
Prekentekst: Matt 18, 19 - 20
Lesetekst: Salme 72, 17 – 19, Rom 10, 8b - 13
Søndag 17. januar,
3. søndag i åpenbaringstiden
Prekentekst: Joh 1, 15 - 18
Lesetekst: 2 Mos 3, 13 – 15, 1 Kor 8, 5 – 6
Arnadal kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn.
Nattverd.
Stokke kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Kapellan Erna Rodahl.
Nattverd.
Søndag 3. januar. Kristi åpenbaringsdag
Prekentekst: Joh 12, 42 - 47
Lesetekst: Jes 51, 4 – 8, 2 Kor 4, 1 - 6
Arnadal kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn.
Nattverd.
Stokke menighetsblad
15
Arrangementer
i tiden 1. des. til 15. jan. Se også hjemmesida
Alle arrangementer er åpne for den som vil komme.
Om arrangementer ikke skulle ha kommet med, se
menighetenes hjemmeside
www.stokke.kirken.no.
Løke og Omegn Grendelag har juletrefest på Fjellvang fred. 8.jan 2016 kl 18. Ta med litt å bite i, vi
serverer kaffe og brus. Barn kr 20, Voksne kr 30.
Kanskje kommer nissen? Alle velkommen!
Arnadal menighetsråd har ikke møte i perioden.
Skjee menighetsråd har ikke møte i perioden.
Stokke menighetsråd har ikke møte i perioden.
Menighetens juletrefest – Hellige tre kongers fest
holdes i Skjeestua søndag 10.januar umiddelbart etter gudstjenesten.
Det skjer i Skjee
Søndagsskolen i Skjee møtes 6. desember og vi
deltar som vanlig ved gudstjenestens start kl 11, før
vi går til Skjeestua.
Det skjer i Stokke
Stokke Misjonssamband har møte 8. desember kl
1900 i Dagsenteret på Soletunet. Det blir årsmøte i
foreningen tirsdag 19. januar kl 1900 hos Liv Astrid
og Johan Bue i Beverveien 4a.
Kirkebygden sjømannsmisjonsforening har møte
onsdag 2.desember og onsdag 6.januar i Skjeestua.
Begge dager kl. 19.
Skjee Normisjon har møte i Skjeestua (2. et.) 14.
desember kl 1900. Kveldens taler er Ole Christian
Bache.
«Den lille hjelper» vil også i år ha sin egen stand
i Gjennestad hagesenter under JULEMARKEDET fredag 4. desember kl 10 – 18 og lørdag 5. desember
kl. 10 – 16. Salg av julebakst, kransekaker, gjærbakst,
syltetøy, saft m.m. Forskjellige julegaver blir også å få
kjøpt. Kaffe og lapper selges. Pengene vi får inn, går
til vårt Mor/Barn – prosjekt på Madagaskar. HJERTELIG VELKOMMEN !
Stokke bygdekvinnelag inviterer til FAMILIEJULETREFEST i Skjeestua, lørdag 2. januar Kl. 15. Merk
tiden! «Fortelling for barna». Juletregang til nissen
kommer med poser. Ta med noe å spise til felles bevertning. Vi serverer brus og kaffe. Entre: Voksne kr.
50. Barn gratis.
Alle er Hjertelig Velkommen!
Annonser
Stor annonse som settes inn til 15.10
Stokke KFUK- KFUM har møte 9. desember kl 1900
på Stokke KUF-lokale. Vi får besøk av Asbjørn Bårnes
som vil dele adventstanker med oss. Enkelt kveldsmåltid.
Lørdagstreffen i Stokke har treff lørdag 12. desember på Engveien torget fra kl.11.00 til kl.14.00. Vi får
besøk av Tore Thorkildsen som var prest i Stokke for
en del år siden. Han er kjent både som en god kåsør
og en habil sanger. Utlodning, bevertning m.m. For
skyss, ring kirkekontoret. Vel møtt! Treffkomiteen.
Det skjer på Vear
Vearkirken søndagsskole: Velkommen til søndagsskole i kirkestua under alle vanlige gudstjenester! Vi
følger opplegget «Sprell Levende». Kom da vel - og
ta gjerne med en venn eller fem! Har du spørsmål, ta
kontakt med Lise Guttormsen, tlf 91535358.
3 stk. 60x45cm (Magnet)
Stokke
Tlf: 959 62 524
2 stk. 60x45cm (Klistremerke)
Vedlikehold & Vaktmesterservice er en totalleverandør
innen vaktmestertjenester, grøntanlegg, hus-/kontorvask
og generelt vedlikehold til både privat og bedriftsmarkedet
Stokke
Ta kontakt og spør etter Kjell Drægebø eller Aleksander Folvik
Telefon: 905 42 966
E-mail: [email protected]
www.semsbakken.no
Tlf: 959 62 524
16
Stokke
menighetsblad
Liten annonse
som går
igjen hele året
8 stk. 25x20cm (Klistremerke)
Stokke
Kristian Riksfjord
Tlf. 959 62524

Similar documents